EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1413

Kommissionens forordning (EU) 2017/1413 af 3. august 2017 om ændring af bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter (EØS-relevant tekst. )

C/2017/5338

OJ L 203, 4.8.2017, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1413/oj

4.8.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 203/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/1413

af 3. august 2017

om ændring af bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 af 30. november 2009 om kosmetiske produkter (1), særlig artikel 31, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Zinkoxid er godkendt som et farvestof i kosmetiske produkter under løbenummer 144 i bilag IV til forordning (EF) nr. 1223/2009.

(2)

Den Videnskabelige Komité for Forbrugersikkerhed fandt i sin udtalelse af 18. september 2012 (2), som blev revideret den 23. september 2014 (3), at det er sikkert at anvende zinkoxid som farvestof på ikke-nanoform uden overfladebehandling i kosmetiske produkter til påføring på huden. Da indånding af zinkoxidpartikler kan forårsage lungeinflammation efter indånding, fandt komitéen imidlertid også, at anvendelsen af zinkoxid i kosmetiske produkter, hvor forbrugerens lunger kan blive eksponeret for zinkoxid ved indånding, gav anledning til bekymring.

(3)

På baggrund af komitéens udtalelser bør anvendelsen af zinkoxid som farvestof, på ikke-nanoform uden overfladebehandling, i kosmetiske produkter begrænses til de anvendelser, der ikke medfører eksponering af slutbrugerens lunger ved indånding.

(4)

Bilag IV til forordning (EF) nr. 1223/2009 bør derfor ændres.

(5)

Branchen bør have tilstrækkelig tid til at foretage de nødvendige tilpasninger af produktformuleringerne med henblik på at bringe dem i omsætning og til at trække produkter, der ikke opfylder kravene, tilbage fra markedet.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Kosmetiske Produkter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag IV til forordning (EF) nr. 1223/2009 ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Fra den 24. februar 2018 bringes kun kosmetiske produkter, der overholder denne forordning, i omsætning på EU-markedet.

Fra den 24. maj 2018 gøres kun kosmetiske produkter, der overholder denne forordning, tilgængelige på EU-markedet.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. august 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 342 af 22.12.2009, s. 59.

(2)  SCCS/1489/12, revision af 11. december 2012, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_103.pdf.

(3)  SCCS/1539/14, revision af 25. juni 2015, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_163.pdf.


BILAG

Række 144 i bilag IV til forordning (EF) nr. 1223/2009 affattes således:

Løbenummer

Stofidentifikation

Betingelser

Advarsler og anvisninger vedr. anvendelse

Kemisk navn

Farveindeksnummer/Glossar med fælles betegnelser for bestanddele

CAS-nr.

EF-nr.

Farve

Produkttype, kropsdele

Højeste koncentration i det brugsklare produkt

Andre

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

»144

Zinkoxid (*1)

77947

1314-13-2

215-222-5

Hvid

 

 

Må ikke anvendes i applikationer, der kan medføre eksponering af slutbrugerens lunger via indånding.

 


(*1)  Som UV-filter, jf. bilag VI, nr. 30 og 30a.«


Top