EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1399

Kommissionens forordning (EU) 2017/1399 af 28. juli 2017 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 og af bilaget til Kommissionens forordning (EU) nr. 231/2012 for så vidt angår kaliumpolyaspartat (EØS-relevant tekst. )

C/2017/5204

OJ L 199, 29.7.2017, p. 8–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1399/oj

29.7.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 199/8


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/1399

af 28. juli 2017

om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 og af bilaget til Kommissionens forordning (EU) nr. 231/2012 for så vidt angår kaliumpolyaspartat

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 af 16. december 2008 om fødevaretilsætningsstoffer (1), særlig artikel 10, stk. 3, og artikel 14,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1331/2008 af 16. december 2008 om en fælles godkendelsesprocedure for fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer og fødevarearomaer (2), særlig artikel 7, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 er der fastlagt en EU-liste over fødevaretilsætningsstoffer, der er godkendt til anvendelse i fødevarer, og deres anvendelsesbetingelser.

(2)

Kun fødevaretilsætningsstoffer, der er opført på EU-listen i bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008, kan markedsføres som sådanne og anvendes i fødevarer på de anvendelsesbetingelser, der er fastsat heri.

(3)

Nogle fødevaretilsætningsstoffer er bestemt til specifikke anvendelser til visse ønologiske praksisser og processer. Anvendelsen af sådanne fødevaretilsætningsstoffer bør ske i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1333/2008 og med de særlige bestemmelser i den relevante EU-lovgivning.

(4)

De særlige bestemmelser, der tillader anvendelse af tilsætningsstoffer i vin, er fastsat ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 (3), Rådets afgørelse 2006/232/EF (4) og Kommissionens forordning (EF) nr. 606/2009 (5) samt gennemførelsesforanstaltningerne hertil.

(5)

I Kommissionens forordning (EU) nr. 231/2012 (6) er der fastsat specifikationer for fødevaretilsætningsstoffer, der er opført i bilag II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008.

(6)

EU-listen og specifikationerne kan opdateres i overensstemmelse med den fælles procedure, jf. artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1331/2008, enten på Kommissionens initiativ eller som følge af en ansøgning.

(7)

Den 24. februar 2015 blev der indgivet en ansøgning om godkendelse af anvendelsen af kaliumpolyaspartat som stabilisator i vin. Ansøgningen blev forelagt medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 4 i forordning (EF) nr. 1331/2008.

(8)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet evaluerede sikkerheden ved kaliumpolyaspartat som et fødevaretilsætningsstof og konkluderede i sin udtalelse (7) af 9. marts 2016, at den foreslåede anvendelse i vin ved et maksimalt anvendelsesniveau på 300 mg/l og typiske niveauer i størrelsesordenen 100-200 mg/l ikke gav anledning til sikkerhedsmæssige betænkeligheder.

(9)

Kaliumpolyaspartat fungerer som en stabilisator i forhold til udfældning af vinsten i vin (rød, hvid og rosé). Det forbedrer holdbarheden og stabiliteten af vin og har ikke nogen virkning på de organoleptiske egenskaber. Kaliumpolyaspartat bør derfor optages på EU-listen over fødevaretilsætningsstoffer, og det pågældende tilsætningsstof bør tildeles E-nummeret E 456 med henblik på at tillade, at det anvendes som stabilisator i vin, i de særlige bestemmelser i den relevante EU-lovgivning.

(10)

Specifikationerne for kaliumpolyaspartat (E 456) bør indarbejdes i forordning (EU) nr. 231/2012, når det optages på EU-listen over fødevaretilsætningsstoffer i bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 for første gang.

(11)

Forordning (EF) nr. 1333/2008 og (EU) nr. 231/2012 bør derfor ændres.

(12)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 ændres som angivet i bilag I til nærværende forordning.

Artikel 2

Bilaget til forordning (EU) nr. 231/2012 ændres som angivet i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juli 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 354 af 31.12.2008, s. 16.

(2)  EUT L 354 af 31.12.2008, s. 1.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671).

(4)  Rådets afgørelse 2006/232/EF af 20. december 2005 om indgåelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater om handel med vin (EUT L 87 af 24.3.2006, s. 1).

(5)  Kommissionens forordning (EF) nr. 606/2009 af 10. juli 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 for så vidt angår kategorier af vinavlsprodukter, ønologiske fremgangsmåder og restriktioner i forbindelse hermed (EUT L 193 af 24.7.2009, s. 1).

(6)  Kommissionens forordning (EU) nr. 231/2012 af 9. marts 2012 om specifikationer for fødevaretilsætningsstoffer opført i bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 (EUT L 83 af 22.3.2012, s. 1).

(7)  EFSA Journal (2016);14(3):4435.


BILAG I

I del B i bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 indsættes i punkt 3, »Andre tilsætningsstoffer end farvestoffer og sødestoffer«, følgende nye række efter rækken vedrørende fødevaretilsætningsstoffet E 452:

»E 456

Kaliumpolyaspartat«


BILAG II

I bilaget til forordning (EU) nr. 231/2012 indsættes følgende nye række efter rækken vedrørende fødevaretilsætningsstoffet E 452 (iv):

»E 456 KALIUMPOLYASPARTAT

Synonymer

Definition

Kaliumpolyaspartat er kaliumsalt af polyasparaginsyre, der fremstilles af L-asparaginsyre og kaliumhydroxid. Den termiske proces transformerer asparaginsyren til polysuccinimid, der er uopløselig. Polysuccinimid behandles med kaliumhydroxid, der tillader, at ringen åbnes og enhederne polymeriseres. Den sidste etape er spraytørringsfasen, der resulterer i et lys-gyldenbrunt pulver

CAS-nummer

64723-18-8

Kemisk navn

L-asparaginsyre, homopolymer, kaliumsalt

Kemisk formel

[C4H4NO3K]n

Vægtmiddelmolekylvægt

Ca. 5 300 g/mol

Indhold

Ikke under 98 % på tørstofbasis

Partikelstørrelse

Ikke under 45 μm (ikke over 1 % vægtprocent partikler under 45 μm)

Beskrivelse

Et lysebrunt, lugtfrit pulver

Identifikation

Opløselighed

Meget let opløseligt i vand og tungt opløseligt i organiske opløsningsmidler

pH

7,5-8,5 (40 % vandig opløsning)

Renhed

Substitutionsgrad

Ikke under 91,5 % på tørstofbasis

Tørringstab

Ikke over 11 % (105 °C, 12 timer)

Kaliumhydroxid

Ikke over 2 %

Asparaginsyre

Ikke over 1 %

Andre urenheder

Ikke over 0,1 %

Arsen

Ikke over 2,5 mg/kg

Bly

Ikke over 1,5 mg/kg

Kviksølv

Ikke over 0,5 mg/kg

Cadmium

Ikke over 0,1 mg/kg«


Top