Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1389

Kommissionens forordning (EU) 2017/1389 af 26. juli 2017 om ændring af bilag VII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår udpegelse af EU-referencelaboratoriet for fødevarebårne virus (EØS-relevant tekst. )

C/2017/5151

OJ L 195, 27.7.2017, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1389/oj

27.7.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 195/9


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/1389

af 26. juli 2017

om ændring af bilag VII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår udpegelse af EU-referencelaboratoriet for fødevarebårne virus

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (1), særlig artikel 32, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 882/2004 fastsættes de generelle opgaver for og krav til EU-referencelaboratorier for foderstoffer og fødevarer samt dyresundhed. EU-referencelaboratorierne for foderstoffer og fødevarer er opført på en liste i del I i bilag VII til nævnte forordning. Denne liste omfatter ikke et EU-referencelaboratorium for fødevarebårne virus. I artikel 32, stk. 5, i nævnte forordning fastsættes det, at flere EU-referencelaboratorier kan optages i bilag VII af Kommissionen.

(2)

EU-referencelaboratorierne bør omfatte alle områder inden for foderstof- og fødevarelovgivning samt dyresundhed, hvor der er behov for præcise analyse- og diagnoseresultater. Selv om der findes veletablerede metoder til påvisning af virus i fødevarer, gør den manglende ensartethed i anvendelsen af testene kontrollen mindre virkningsfuld. Den omstændighed, at der ikke udføres præstationsprøvninger for at vurdere de metoder, der anvendes af de nationale referencelaboratorier, samt deres kapacitet til at anvende test, gør det vanskeligt for nogle nationale referencelaboratorier og for officielle laboratorier at opnå den nødvendige akkreditering for at kunne arbejde i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 882/2004. Da der ikke findes et EU-referencelaboratorium for fødevarebårne virus, påvirkes de kompetente myndigheders evne til at udføre offentlig kontrol på dette område i en negativ retning.

(3)

Den 16. december 2016 offentliggjorde Kommissionen en indkaldelse af ansøgninger med henblik på at udvælge og udpege et EU-referencelaboratorium for fødevarebårne virus. Det valgte laboratorium Livsmedelsverket bør udpeges til EU-referencelaboratorium for fødevarebårne virus.

(4)

Del I i bilag VII til forordning (EF) nr. 882/2004 bør derfor ændres.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I del I i bilag VII til forordning (EF) nr. 882/2004 tilføjes følgende som punkt 22:

»22.   EU-referencelaboratorium for fødevarebårne virus

Livsmedelsverket

Uppsala

Sverige«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. juli 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1.


Top