Help Print this page 

Document 32017R1389

Title and reference
Kommissionens forordning (EU) 2017/1389 af 26. juli 2017 om ændring af bilag VII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår udpegelse af EU-referencelaboratoriet for fødevarebårne virus (EØS-relevant tekst. )

C/2017/5151
  • In force
OJ L 195, 27.7.2017, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1389/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

27.7.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 195/9


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/1389

af 26. juli 2017

om ændring af bilag VII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår udpegelse af EU-referencelaboratoriet for fødevarebårne virus

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (1), særlig artikel 32, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 882/2004 fastsættes de generelle opgaver for og krav til EU-referencelaboratorier for foderstoffer og fødevarer samt dyresundhed. EU-referencelaboratorierne for foderstoffer og fødevarer er opført på en liste i del I i bilag VII til nævnte forordning. Denne liste omfatter ikke et EU-referencelaboratorium for fødevarebårne virus. I artikel 32, stk. 5, i nævnte forordning fastsættes det, at flere EU-referencelaboratorier kan optages i bilag VII af Kommissionen.

(2)

EU-referencelaboratorierne bør omfatte alle områder inden for foderstof- og fødevarelovgivning samt dyresundhed, hvor der er behov for præcise analyse- og diagnoseresultater. Selv om der findes veletablerede metoder til påvisning af virus i fødevarer, gør den manglende ensartethed i anvendelsen af testene kontrollen mindre virkningsfuld. Den omstændighed, at der ikke udføres præstationsprøvninger for at vurdere de metoder, der anvendes af de nationale referencelaboratorier, samt deres kapacitet til at anvende test, gør det vanskeligt for nogle nationale referencelaboratorier og for officielle laboratorier at opnå den nødvendige akkreditering for at kunne arbejde i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 882/2004. Da der ikke findes et EU-referencelaboratorium for fødevarebårne virus, påvirkes de kompetente myndigheders evne til at udføre offentlig kontrol på dette område i en negativ retning.

(3)

Den 16. december 2016 offentliggjorde Kommissionen en indkaldelse af ansøgninger med henblik på at udvælge og udpege et EU-referencelaboratorium for fødevarebårne virus. Det valgte laboratorium Livsmedelsverket bør udpeges til EU-referencelaboratorium for fødevarebårne virus.

(4)

Del I i bilag VII til forordning (EF) nr. 882/2004 bør derfor ændres.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I del I i bilag VII til forordning (EF) nr. 882/2004 tilføjes følgende som punkt 22:

»22.   EU-referencelaboratorium for fødevarebårne virus

Livsmedelsverket

Uppsala

Sverige«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. juli 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1.


Top