Help Print this page 

Document 32017R1375

Title and reference
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1375 af 25. juli 2017 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 1191/2014 om fastsættelse af formatet og metoden for den indberetning, der er omhandlet i artikel 19 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 om fluorholdige drivhusgasser

C/2017/5056
  • In force
OJ L 194, 26.7.2017, p. 4–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1375/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

26.7.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 194/4


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/1375

af 25. juli 2017

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 1191/2014 om fastsættelse af formatet og metoden for den indberetning, der er omhandlet i artikel 19 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 om fluorholdige drivhusgasser

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af 16. april 2014 om fluorholdige drivhusgasser og om ophævelse af forordning (EF) nr. 842/2006 (1), særlig artikel 19, stk. 7, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1191/2014 (2) angiver, hvordan oplysninger indgives i henhold til artikel 19 i forordning (EU) nr. 517/2014 i relation til anvendelsen af visse fluorholdige drivhusgasser som råvare, eller af producenter, importører og eksportører af disse gasser, når de markedsfører produkter eller udstyr, der indeholder sådanne gasser, og af virksomheder, der destruerer disse gasser.

(2)

For at sikre en effektiv kontrol af overholdelsen af indberetningsforpligtelserne i artikel 19 i forordning (EU) nr. 517/2014 bør virksomhederne pålægges at foretage deres indberetninger ved hjælp af det elektroniske indberetningsværktøj som er omhandlet i artikel 1 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 1191/2014, inden relevante aktiviteter udføres. Dermed kan medlemsstaternes kompetente myndigheder ud fra en virksomheds indberetning i henhold til artikel 19 i forordning (EU) nr. 517/2014 på det tidspunkt, hvor importen, eksporten eller anden relevant aktivitet finder sted, verificere, om virksomhedens overholdelse skal efterprøves.

(3)

Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 1191/2014 bør ændres for så vidt angår strukturen af de påkrævede oplysninger om visse egenskaber for hydrofluorcarboner (HFC) for at bringe den i overensstemmelse med det indberetningsformat, der anvendes af parterne i Montreal-protokollen om stoffer, der nedbryder ozonlaget, i Wienerkonventionen om beskyttelse af ozonlaget (3) (Montreal-protokollen). Dette vil sætte Unionen i stand til at opfylde sine indberetningsforpligtelser ifølge Montreal-protokollen. Af samme grund bør der også være krav om indberetning af oplysninger om bestemmelseslande for eksporterede mængder og oprindelseslande for importerede mængder fra 2020, hvilket forventes at give tilstrækkelig tid til at tilpasse det elektroniske indberetningsværktøj.

(4)

Yderligere opdelinger og bemærkninger bør tilføjes i afsnit 2 for at afspejle den indberetningspraksis, der er udviklet i løbet af de to første indberetningsperioder, og beskrivelsen i afsnit 12 bør præciseres for fremover at undgå de indberettende virksomheders misfortolkninger, som er kommet for dage.

(5)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/879 (4) oprettedes det elektroniske kvoteregister for markedsføring af hydrofluorcarboner, hvori alle relevante oplysninger om de tilladelser, der er omhandlet i artikel 18, stk. 2, i forordning (EU) nr. 517/2014, registreres. Det tilsvarende indberetningsformat, der er fastlagt i afsnit 13 i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 1191/2014, er derfor forældet og bør udgå.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 24, stk. 1, i forordning (EU) nr. 517/2014 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I gennemførelsesforordning (EU) nr. 1191/2014 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1 affattes således:

»Artikel 1

1.   De indberetninger, der kræves i henhold til artikel 19 i forordning (EU) nr. 517/2014, foretages elektronisk ved hjælp af indberetningsværktøjet i det format, der er vist i bilaget til denne forordning, og som er tilgængeligt via Kommissionens websted med henblik på denne indberetning.

2.   Inden en virksomhed udfører de aktiviteter, der skal indberettes i henhold til artikel 19 i forordning (EU) nr. 517/2014, skal den lade sig registrere på Kommissionens websted ved hjælp af det elektroniske indberetningssystem.«

2)

Bilaget ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. juli 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 150 af 20.5.2014, s. 195.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1191/2014 af 30. oktober 2014 om fastsættelse af formatet og metoden for den indberetning, der er omhandlet i artikel 19 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 om fluorholdige drivhusgasser (EUT L 318 af 5.11.2014, s. 5).

(3)  Rådets beslutning 88/540/EØF af 14. oktober 1988 om indgåelse af Wienerkonventionen om beskyttelse af ozonlaget og Montreal-protokollen om stoffer, der nedbryder ozonlaget (EFT L 297 af 31.10.1988, s. 8).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/879 af 2. juni 2016 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af nærmere ordninger vedrørende overensstemmelseserklæringen ved markedsføring af køle-, luftkonditionerings- og varmepumpeanlæg eller -udstyr, som er påfyldt med hydrofluorcarboner, og kontrollen deraf, som forestås af en uafhængig revisor (EUT L 146 af 3.6.2016, s. 1).


BILAG

I bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 1191/2014 foretages følgende ændringer:

1)

I afsnit 1 affattes tabellen således:

 

»OPLYSNINGER, DER SKAL INDBERETTES

BEMÆRKNINGER

1A

Samlet produktionsmængde fra anlæg i Unionen

 

 

1B

produktionsmængden fra anlæg i Unionen, som består af genvundne biprodukter eller uønskede produkter, hvor biprodukterne eller de uønskede produkter er destrueret i anlæggene inden markedsføring

Indberetning fra producenter, som foretager destruktion, om de samlede destruerede mængder foretages i indberetningens afsnit 8

 

1C

produktionsmængden fra anlæg i Unionen, som består af genvundne biprodukter eller uønskede produkter, hvor biprodukterne eller de uønskede produkter er overgivet til andre virksomheder med henblik på destruktion og ikke har været markedsført tidligere

Det angives, hvilken virksomhed, der foretager destruktionen

 

1C_a

Mængde af hydrofluorcarboner, der er fremstillet med henblik på anvendelse som råvare i Unionen

 

 

1C_b

Mængde af hydrofluorcarboner, der er fremstillet med henblik på anvendelse i Unionen, og som er undtaget i medfør af Montreal-protokollen

Det angives, hvilke typer af anvendelser der er undtaget

 

AUTOMATISK BEREGNEDE MÆNGDER

 

1D

Samlet mængde egen produktion, der er destrueret, og som ikke tidligere er markedsført

1D = 1B + 1C

1E

Produktion til rådighed til salg

1E = 1A – 1D«

2)

I afsnit 2 foretages følgende ændringer:

a)

I andet afsnit tilføjes følgende punktum:

»I rapporteringen om aktiviteter udført i 2019 skal mængderne af hydrofluorcarboner for første gang indberettes separat for hvert oprindelsesland, medmindre andet er angivet i nedenstående tabel.«

b)

Tabellen affattes således:

 

»OPLYSNINGER, DER SKAL INDBERETTES

BEMÆRKNINGER

2A

Mængde importeret ind i Unionen

 

 

2B

Mængde, som den indberettende virksomhed har importeret til Unionen, som ikke er overgået til fri omsætning, og som reeksporteret er indeholdt i produkter eller udstyr/anlæg fra den indberettende virksomhed.

Indberetning af hydrofluorcarboner opdelt på oprindelsesland er ikke nødvendig

Import af gasser i bulk til aktiv forædling, påfyldt produkter eller udstyr/anlæg og herefter reeksporteret

Finder reeksporten af produkter eller udstyr/anlæg (afsnit 2B) ikke sted i samme kalenderår som importen, kan de mængder, der indberettes i afsnit 2B, omfatte reeksporten af produkter eller udstyr/anlæg fra beholdningen pr. 1. januar, der ikke er markedsført i Unionen som indberettet i afsnit 4C

Eksport af gasser i bulk skal kun indberettes i afsnit 3

 

2C

Mængde af anvendte, genbrugte eller regenererede hydrofluorcarboner

 

 

2D

Mængde af ubrugte hydrofluorcarboner, der er importeret med henblik på anvendelse som råvare

 

 

2E

Mængde af ubrugte hydrofluorcarboner, der er importeret med henblik på anvendelser, der er undtaget i henhold til Montreal-protokollen

Det angives, hvilke typer af anvendelse der er undtaget«

3)

I afsnit 3 foretages følgende ændringer:

a)

I andet afsnit tilføjes følgende punktum:

»I rapporteringen om aktiviteter udført i 2019 skal mængderne af hydrofluorcarboner for første gang indberettes separat for hvert oprindelsesland, medmindre andet er angivet i nedenstående tabel.«

b)

Tabellen affattes således:

 

»OPLYSNINGER, DER SKAL INDBERETTES

BEMÆRKNINGER

3A

Samlet mængde eksporteret fra Unionen

 

3B

Eksporterede mængder fra egen produktion eller import

Indberetning opdelt på oprindelsesland er ikke nødvendig

 

AUTOMATISK BEREGNEDE MÆNGDER

 

3C

Eksporteret mængde indkøbt fra andre virksomheder i Unionen

3C = 3A — 3B

 

OPLYSNINGER, DER SKAL INDBERETTES

 

3D

Mængde eksporteret med henblik på genanvendelse

Indberetning opdelt på oprindelsesland er ikke nødvendig

 

3E

Mængde eksporteret med henblik på regeneration

Indberetning opdelt på oprindelsesland er ikke nødvendig

 

3F

Mængde eksporteret med henblik på destruktion

Indberetning opdelt på oprindelsesland er ikke nødvendig

 

3G

Mængde af anvendte, genbrugte eller regenererede hydrofluorcarboner, der er eksporteret

 

 

3H

Mængde af ubrugte hydrofluorcarboner, der er eksporteret med henblik på anvendelse som råvare

 

 

3I

Mængde af ubrugte hydrofluorcarboner, der er eksporteret med henblik på anvendelser, der er undtaget i henhold til Montreal-protokollen

Det angives, hvilke typer af anvendelse der er undtaget«

4)

I afsnit 4 affattes linjen, der henviser til 4M, således:

»4M

Samlet fysisk mængde, der er markedsført

4M = 1E + 2A – 2B – 3B + 4C – 4H«

5)

I afsnit 12 affattes tabellen således:

 

»OPLYSNINGER, DER SKAL INDBERETTES

BEMÆRKNINGER

12A

Mængde af hydrofluorcarboner påfyldt det importerede udstyr/anlæg, der frigives af toldmyndigheder og overgår til fri omsætning i Unionen, til hvilket formål hydrofluorcarbonerne tidligere var eksporteret fra Unionen, og som var underlagt kvotebegrænsningen for markedsføring af hydrofluorcarboner på EU-markedet

Den eller de hydrofluorcarbon-eksporterende virksomheder og eksportåret(-ene) skal angives

Den eller de virksomheder, der har markedsført hydrofluorcarboner i Unionen for første gang, og markedsføringsåret(-ene) skal angives«

6)

Afsnit 13 udgår.


Top