EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017O0012

Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2017/1362 af 18. maj 2017 om ændring af retningslinje (EU) 2015/510 om gennemførelse af Eurosystemets pengepolitiske ramme (ECB/2017/12)

EUT L 190 af 21.7.2017, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2017/1362/oj

21.7.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 190/26


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2017/1362

af 18. maj 2017

om ændring af retningslinje (EU) 2015/510 om gennemførelse af Eurosystemets pengepolitiske ramme (ECB/2017/12)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led,

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 3.1, første led, samt artikel 9.2, 12.1, 14.3, 18.2 og artikel 20, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Til indførelse af en fælles pengepolitik kræves en definition af de værktøjer, instrumenter og procedurer, der skal anvendes af Eurosystemet, således at denne politik kan gennemføres på en ensartet måde i de medlemsstater, der har euroen som valuta.

(2)

Styrelsesrådet traf den 22. marts 2017 en afgørelse om yderligere at præcisere de regler, der finder anvendelse på »afviklingsenheder«, for så vidt angår Eurosystemets pengepolitiske rammer for modparter for at sikre en ensartet behandling i forbindelse med deres adgang til Eurosystemets pengepolitiske operationer. Særligt fandt Styrelsesrådet det hensigtsmæssigt ikke at tillade »afviklingsenheder«, som defineret i denne retningslinje, adgang til pengepolitiske operationer, da disse enheders hovedformål ikke er i overensstemmelse med kreditinstitutters almindelige aktiviteter, som er de regelmæssige deltagere i pengepolitiske operationer.

(3)

Af hensyn til gennemsigtighed og retlig klarhed bør Styrelsesrådets afgørelse af 22. marts 2017 uden ophold fastsættes i en bindende retsakt som supplement til Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) (1).

(4)

Retningslinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE RETNINGSLINJE:

Artikel 1

Ændringer

Retningslinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) ændres som følger:

1)

I artikel 2 indsættes følgende nr. 99a):

»99a)

»afviklingsenhed« (wind-down entity): en enhed, uanset om den er privat eller offentligt ejet, der a) har en gradvis afhændelse af sine aktiver og ophør af sin virksomhed som sit hovedformål, eller b) er en porteføljeadministrations- eller afhændelsesenhed, der er etableret for at støtte omstruktureringer og/eller afvikling i den finansielle sektor, herunder porteføljeadministrationsselskaber, der er et resultat af en afviklingsforanstaltning i form af anvendelsen af et værktøj til adskillelse af aktiver i henhold til artikel 26 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 806/2014 (*1) eller national lovgivning til gennemførelse af artikel 42 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU (*2).

(*1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 806/2014 af 15. juli 2014 om ensartede regler og en ensartet procedure for afvikling af kreditinstitutter og visse investeringsselskaber inden for rammerne af en fælles afviklingsmekanisme og en fælles afviklingsfond og om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 (EUT L 225 af 30.7.2014, s. 1)."

(*2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af Rådets direktiv 82/891/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/24/EF, 2002/47/EF, 2004/25/EF, 2005/56/EF, 2007/36/EF, 2011/35/EU, 2012/30/EU og 2013/36/EU samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 190).«"

2)

Artikel 55a, stk. 5, affattes således:

»5.   En afviklingsenhed godkendes ikke til at få adgang til Eurosystemets pengepolitiske operationer, med mindre den pr. 22. marts 2017 er blevet godkendt som en modpart, der kan deltage i Eurosystemets pengepolitiske operationer. I tilfælde heraf forbliver den med at være godkendt indtil den 31. december 2021 med det forbehold, at dens adgang til Eurosystemets kreditoperationer, som defineret i artikel 2, nr. 31, begrænses til dens gennemsnitlige adgang til Eurosystemets kreditoperationer i 12-månedersperioden, der gik forud for den 22. marts 2017 med muligheden for at beregne og anvende en sådan begrænsning samlet på et antal afviklingsenheder, som tilhører den samme gruppe, hvor dette er relevant. Derefter vil en sådan afviklingsenhed ikke længere være godkendt til at få adgang til Eurosystemets pengepolitiske operationer.«

3)

I artikel 158 indsættes følgende stk. 3a:

»3a.   Med henvisning til afviklingsenheder, som ikke betragtes som godkendte i henhold til artikel 55a, stk. 5, kan Eurosystemet af forsigtighedshensyn suspendere, indskrænke eller ekskludere adgangen til pengepolitiske operationer for modparter, som leder likviditet fra Eurosystemet til en ikkegodkendt afviklingsenhed.«

Artikel 2

Virkning og gennemførelse

1.   Denne retningslinje får virkning på den dato, hvor den meddeles de nationale centralbanker i de medlemsstater, der har euroen som valuta.

2.   De nationale centralbanker i de medlemsstater, der har euroen som valuta, træffer de nødvendige foranstaltninger for at opfylde denne retningslinje og anvender dem fra den 21. juli 2017. De skal senest den 19. juni 2017 fremsende meddelelse til ECB om, hvilke tekster og midler, der vedrører disse foranstaltninger.

Artikel 3

Adressater

Denne retningslinje er rettet til alle centralbanker i Eurosystemet.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 18. maj 2017.

For ECB's Styrelsesråd

Mario DRAGHI

Formand for ECB


(1)  Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2015/510 af 19. december 2014 om gennemførelse af Eurosystemets pengepolitiske ramme (ECB/2014/60) (EUT L 91 af 2.4.2015, s. 3).


Top