Help Print this page 

Document 32017R1269

Title and reference
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1269 af 13. juli 2017 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2015/949 for så vidt angår tilbagetrækning af jordnødder (peanuts) fra USA fra listen over godkendt kontrol forud for eksport med hensyn til aflatoksiner (EØS-relevant tekst. )

C/2017/4842
  • In force
OJ L 183, 14.7.2017, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1269/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

14.7.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 183/9


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/1269

af 13. juli 2017

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2015/949 for så vidt angår tilbagetrækning af jordnødder (peanuts) fra USA fra listen over godkendt kontrol forud for eksport med hensyn til aflatoksiner

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (1), særlig artikel 23, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den kontrol forud for eksport, som visse tredjelande foretager af visse fødevarer vedrørende forekomst af visse mykotoksiner, er godkendt ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/949 (2).

(2)

I henhold til artikel 23 i forordning (EF) nr. 882/2004 kan særlig kontrol, som et tredjeland foretager af foderstoffer og fødevarer umiddelbart forud for eksport til Unionen med henblik på at verificere, om de eksporterede produkter opfylder EU-kravene, godkendes. Der kan kun gives godkendelse til et tredjeland, hvis det efter en EU-audit er påvist, at foderstoffer eller fødevarer, der er eksporteret til Unionen, opfylder EU-kravene eller tilsvarende krav, og at den kontrol, der foretages i tredjelandet forud for afsendelsen, anses for at være så effektiv, at den kan erstatte eller reducere dokumentkontrol, identitetskontrol og fysisk kontrol som foreskrevet i EU-lovgivningen. EU godkendte i 2008 sådan kontrol forud for eksport foretaget af USA med hensyn til aflatoksiner.

(3)

Det er siden midten af 2016 blevet konstateret, at reglerne for forekomst af aflatoksiner i jordnødder fra USA i stigende grad ikke overholdes. USA's myndigheder er blevet oplyst herom og har givet tilsagn om at afhjælpe situationen. Det kan imidlertid konstateres, at situationen ikke har forbedret sig.

(4)

Det kan derfor konkluderes, at de betingelser, der førte til godkendelsen af kontrollen forud for eksport, ikke længere er opfyldt, og jordnødder (peanuts) fra USA bør derfor fjernes fra listen over godkendt kontrol. Gennemførelsesforordning (EU) 2015/949 bør derfor ændres.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2015/949 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. juli 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/949 af 19. juni 2015 om godkendelse af den kontrol forud for eksport, som visse tredjelande foretager af visse fødevarer vedrørende forekomst af visse mykotoksiner (EUT L 156 af 20.6.2015, s. 2).


BILAG

I bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2015/949 udgår følgende:

Fødevare

KN-kode

Taric-underinddeling

Oprindelsesland

Mykotoksin

Hyppighed af fysisk kontrol (i %) ved import

»—

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 41 00

 

USA

Aflatoksiner

< 1«

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 42 00

Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde

2008 11 91 ; 2008 11 96 ; 2008 11 98


Top