Help Print this page 

Document 32017D1219

Title and reference
Kommissionens afgørelse (EU) 2017/1219 af 23. juni 2017 om opstilling af kriterier for EU-miljømærket til tekstilvaskemidler til industri- og institutionsbrug (meddelt under nummer C(2017) 4245) (EØS-relevant tekst. )

C/2017/4245
  • In force
OJ L 180, 12.7.2017, p. 79–96 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1219/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

12.7.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 180/79


KOMMISSIONENS AFGØRELSE (EU) 2017/1219

af 23. juni 2017

om opstilling af kriterier for EU-miljømærket til tekstilvaskemidler til industri- og institutionsbrug

(meddelt under nummer C(2017) 4245)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 66/2010 af 25. november 2009 om EU-miljømærket (1), særlig artikel 8, stk. 2,

efter høring af Den Europæiske Unions Miljømærkenævn, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til forordning (EF) nr. 66/2010 kan produkter, hvis miljøbelastning er nedbragt gennem hele deres livscyklus, få tildelt EU's miljømærke.

(2)

Forordning (EF) nr. 66/2010 foreskriver, at der fastsættes specifikke miljømærkekriterier for hver produktgruppe.

(3)

I Kommissionens afgørelse 2012/721/EU (2) er der opstillet miljøkriterier og tilhørende krav til vurdering og verifikation for tekstilvaskemidler til industri- og institutionsbrug, som gælder indtil den 14. november 2016.

(4)

For at tage hensyn til den seneste markedsudvikling og den innovation, der har fundet sted i den mellemliggende periode, anses det for hensigtsmæssigt at opstille et revideret sæt miljøkriterier for denne produktgruppe.

(5)

De reviderede kriterier og de dertil hørende vurderings- og verifikationskrav bør gælde i seks år fra meddelelsen af denne afgørelse, idet der tages hensyn til innovationscyklussen for denne produktgruppe. Disse kriterier sigter mod at fremme produkter, der belaster vandøkosystemerne mindre, som indeholder en begrænset mængde farlige stoffer, er effektive ved de anbefalede temperaturer og minimerer affaldsmængden ved at reducere emballagen.

(6)

Af hensyn til retssikkerheden bør afgørelse 2012/721/EU ophæves.

(7)

Producenter, hvis produkter har fået tildelt EU-miljømærket for tekstilvaskemidler til industri- og institutionsbrug på grundlag af kriterierne i afgørelse 2012/721/EU, bør indrømmes en overgangsperiode, der giver dem tid nok til at tilpasse deres produkter, så de opfylder de reviderede kriterier og krav.

(8)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 16 i forordning (EF) nr. 66/2010 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Produktgruppen »tekstilvaskemidler til industri- og institutionsbrug« omfatter alle tekstilvaskemidler, der henhører under anvendelsesområdet for Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2004 (3), der er markedsført og bestemt til anvendelse af faguddannet personale i vaskemaskiner til industri- og institutionsbrug.

Denne produktgruppe omfatter flerkomponentsystemer bestående af mere end en komponent, som anvendes til at opbygge et fuldstændigt vaskemiddel eller et vaskeprogram til automatiske doseringssystemer. Flerkomponentsystemer kan indeholde en række produkter som blødgøringsmidler, pletfjernere og skyllemidler, og disse skal afprøves som en helhed.

Denne produktgruppe omfatter ikke produkter, som benyttes til at opnå egenskaber, som gør tekstiler vandafvisende, vandtætte eller brandhæmmende. Produktgruppen omfatter ikke produkter, der doseres ved hjælp af bærematerialer i tekstil eller andet materiale, eller andre vaskehjælpemidler, der ikke kræver efterfølgende vask såsom pletfjernere til gulvtæpper og møbelpolstring.

Tekstilvaskemidler, der er beregnet til brug i husholdningsvaskemaskiner, udelukkes fra denne produktgruppes anvendelsesområde.

Artikel 2

I denne afgørelse forstås ved:

1)   »indholdsstoffer«: stoffer, der bevidst er tilsat, og biprodukter og urenheder fra råmaterialer i den endelige produktformulering (inklusiv vandopløselig beskyttelsesfilm, hvis en sådan anvendes)

2)   »primæremballage«:

a)

for enkeltdoser i en indpakning, der skal fjernes inden brug, indpakningen af enkeltdosen og den emballage, der er udformet som den mindste salgsenhed ved distribution til slutbrugeren eller forbrugeren på salgsstedet og herunder mærkning i givet fald

b)

for alle andre typer produkter den emballage, der er udformet som den mindste salgsenhed ved distribution til slutbrugeren eller forbrugeren på salgsstedet og herunder mærkning i givet fald

3)   »mikroplast«: partikler af en størrelse under 5 mm af uopløselig makromolekylær plast, der opnås via en af følgende processer:

a)

en polymerisationsproces såsom polyaddition eller polykondensation eller en lignende proces, hvori der anvendes monomerer eller andre udgangsstoffer

b)

kemisk modifikation af naturlige eller syntetiske makromolekyler

c)

mikrobiel fermentering

4)   »nanomateriale«: et naturligt, tilfældigt opstået eller fremstillet materiale, der består af partikler i ubundet tilstand eller som et aggregat eller som et agglomerat, og hvor mindst 50 % af partiklerne i den antalsmæssige størrelsesfordeling i en eller flere eksterne dimensioner ligger i størrelsesintervallet 1-100 nm (4).

Artikel 3

Et tekstilvaskemiddel kan kun få tildelt EU-miljømærket i medfør af forordning (EF) nr. 66/2010, hvis det tilhører produktgruppen »tekstilvaskemidler til industri- og institutionsbrug« som defineret i artikel 1 til denne afgørelse og opfylder kriterierne og de dertil hørende vurderings- og verifikationskrav i bilaget.

Artikel 4

Kriterierne for produktgruppen »tekstilvaskemidler til industri- og institutionsbrug« og de krav til vurdering og verifikation, der er knyttet til disse kriterier, gælder i seks år efter meddelelsen af denne afgørelse.

Artikel 5

Produktgruppen »tekstilvaskemidler til industri- og institutionsbrug« får til administrative formål tildelt kodenummer 039.

Artikel 6

Afgørelse 2012/721/EU ophæves.

Artikel 7

1.   Uanset artikel 6 bedømmes EU-miljømærkeansøgninger for produkter i produktgruppen »tekstilvaskemidler til industri- og institutionsbrug« på de betingelser, der er fastlagt i afgørelse 2012/721/EU, hvis de indgives før datoen for meddelelse af denne afgørelse.

2.   Ansøgninger om tildeling af EU-miljømærket for produkter i produktgruppen »tekstilvaskemidler til industri- og institutionsbrug«, der indgives indtil to måneder efter datoen for meddelelse af denne afgørelse, kan enten baseres på kriterierne i afgørelse 2012/721/EU eller på kriterierne i denne afgørelse. Ansøgningerne bedømmes efter de kriterier, de bygger på.

3.   Miljømærker, der er tildelt på grundlag af en ansøgning, der er bedømt ud fra kriterierne i afgørelse 2012/721/EU, kan anvendes i 12 måneder efter datoen for meddelelse af denne afgørelse.

Artikel 8

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. juni 2017.

På Kommissionens vegne

Karmenu VELLA

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 27 af 30.1.2010, s. 1.

(2)  Kommissionens afgørelse 2012/721/EU af 14. november 2012 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til vaskemidler til industri- og institutionsbrug (EUT L 326 af 24.11.2012, s. 38).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2004 af 31. marts 2004 om vaske- og rengøringsmidler (EUT L 104 af 8.4.2004, s. 1).

(4)  Kommissionens henstilling 2011/696/EU af 18. oktober 2011 om definitionen af nanomaterialer (EUT L 275 af 20.10.2011, s. 38).


BILAG

GENERELLE FORHOLD

EU-MILJØMÆRKEKRITERIER

Kriterier for tildeling af EU-miljømærket til tekstilvaskemidler til industri- og institutionsbrug

KRITERIER

1.

Toksicitet for organismer, der lever i vand

2.

Bionedbrydelighed

3.

Bæredygtig sourcing af palmeolie, palmekerneolie og heraf afledte produkter

4.

Stoffer, hvis anvendelse er udelukket eller begrænset

5.

Emballage

6.

Brugsegnethed

7.

Automatiske doseringssystemer

8.

Brugerinformation

9.

Oplysninger på EU-miljømærket

VURDERING OG VERIFIKATION

a)   Krav

Der er anført specifikke vurderings- og verifikationskrav ved hvert kriterium.

Når ansøgeren skal forelægge kompetente organer erklæringer, dokumentation, analyser, prøvningsrapporter eller andet belæg for, at kriterierne er opfyldt, kan dette materiale stamme fra ansøgeren og/eller dennes leverandør(er) alt efter tilfældet.

De kompetente organer skal fortrinsvis anerkende attester udstedt af organer, der er akkrediteret i overensstemmelse med relevante harmoniserede standarder for prøvnings- og kalibreringslaboratorier, og verifikationer af organer, som er akkrediteret i overensstemmelse med de harmoniserede standarder for organer, der certificerer produkter, processer og serviceydelser. Akkreditering udføres i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008 (1).

Der kan i givet fald anvendes andre prøvningsmetoder end dem, der er anført for de enkelte kriterier, hvis det kompetente organ, der vurderer ansøgningen, accepterer, at de er ækvivalente.

De kompetente organer kan om nødvendigt kræve supplerende dokumentation og foretage uafhængig verifikation eller kontrolbesøg på stedet.

Det er en forudsætning, at produktet opfylder alle relevante lovkrav i det eller de lande, hvor det påtænkes markedsført. Ansøgeren skal afgive en erklæring om, at produktet opfylder dette krav.

Listen i databasen for vaskemiddelingredienser »Detergent Ingredient Database« (DID-listen), der findes på EU-miljømærkets websted, indeholder de oftest benyttede indholdsstoffer i rengøringsmidler og kosmetik. Den skal anvendes som grundlag for beregning af det kritiske fortyndingsvolumen (CDV) og til vurdering af indholdsstoffernes bionedbrydelighed. For stoffer, der ikke optræder på DID-listen, gives der anvisninger på, hvordan de relevante data beregnes eller ekstrapoleres.

Listen over alle indholdsstoffer skal forelægges det kompetente organ med angivelse af handelsbetegnelse (hvis den findes), kemisk navn, CAS-nr., DID-nr., anvendt mængde, samt funktion og form, der forefindes i den endelige produktformulering (herunder vandopløselig beskyttelsesfilm, hvis en sådan anvendes).

Konserverings-, farve- og duftstoffer skal angives uanset deres koncentration. Andre indholdsstoffer skal angives ved koncentrationer på 0,010 vægtprocent eller derover.

Alle tilstedeværende indholdsstoffer i form af nanomaterialer skal tydeligt i listen med ordet »nano« i parentes.

Der skal for hvert angivet indholdsstof forelægges sikkerhedsdatablade (SDS) i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 (2). Findes der ikke et SDS for et individuelt stof, fordi det indgår i en blanding, skal ansøgeren forelægge SDS for blandingen.

b)   Målegrænser

Alle indholdsstoffer skal opfylde miljøkriterierne som fastlagt i tabel 1.

Tabel 1

Grænseniveauer for indholdsstoffer opdelt på kriterier for tekstilvaskemidler til industri- og institutionsbrug (i vægtprocent)

Kriteriets betegnelse

Overfladeaktive stoffer

Konserveringsmidler

Farvestoffer

Duftstoffer

Andet (f.eks. enzymer)

Toksicitet for organismer, der lever i vand

≥ 0,010

ingen øvre grænse (*1)

ingen øvre grænse (*1)

ingen øvre grænse (*1)

≥ 0,010

Bionedbrydelighed

Overfladeaktive stoffer

≥ 0,010

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

Organiske stoffer

≥ 0,010

ingen øvre grænse (*1)

ingen øvre grænse (*1)

ingen øvre grænse (*1)

≥ 0,010

Bæredygtig sourcing af palmeolie

≥ 0,010

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

≥ 0,010

Stoffer, der ikke må anvendes eller kun må anvendes i begrænset omfang

Specificerede stoffer, der ikke må anvendes eller kun må anvendes i begrænset omfang

ingen øvre grænse (*1)

ingen øvre grænse (*1)

ingen øvre grænse (*1)

ingen øvre grænse (*1)

ingen øvre grænse (*1)

Farlige stoffer

≥ 0,010

≥ 0,010

≥ 0,010

≥ 0,010

≥ 0,010

Særligt problematiske stoffer

ingen øvre grænse (*1)

ingen øvre grænse (*1)

ingen øvre grænse (*1)

ingen øvre grænse (*1)

ingen øvre grænse (*1)

Duftstoffer

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

ingen øvre grænse (*1)

Ikke relevant

Konserveringsstoffer

Ikke relevant

ingen øvre grænse (*1)

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

Farvestoffer

Ikke relevant

Ikke relevant

ingen øvre grænse (*1)

Ikke relevant

Ikke relevant

Enzymer

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

ingen øvre grænse (*1)

REFERENCEDOSERING

Følgende dosering anvendes som referencedosering med henblik på beregningerne, hvormed det søges godtgjort, at EU-miljømærkekriterierne overholdes, og ved prøvning af vaskeevne:

Den højeste dosering af produktet, som producenten anbefaler til et kilogram tørt vasketøj (angivet i g/kg vasketøj eller ml/kg vasketøj) for tre grader af tilsmudsning (let, middel og kraftig) og vandhårdhed (blødt, middelhårdt og hårdt).

Alle produkter i et flerkomponentsystem skal vurderes i henhold til den værst tænkelige situation, når opfyldelsen af kriterierne vurderes.

Eksempler på tilsmudsningsgrader

Tilsmudsning

Tilsmudsningsgrad

Let

Hoteller: sengetøj, sengetæpper og håndklæder osv. (håndklæder kan regnes for at være kraftigt tilsmudset)

Håndklæderuller af tekstil.

Middel

Arbejdstøj: institutioner/detailhandel/service osv.

Restaurant: duge, servietter osv.

Svaberovertræk og måtter

Kraftig

Arbejdstøj: industri/køkken/slagteri osv.

Køkkentekstiler: klude, viskestykker osv.

Institutioner som f.eks. hospitaler: sengetøj, sengetæpper, overtrækslagner, patientbeklædning, lægekitler eller operationstøj/overtræksdragter osv.

Vurdering og verifikation: ansøgeren skal forelægge produktets etiket eller en brugervejledning med angivelse af doseringsvejledning.

Kriterium 1 — Toksicitet for organismer, der lever i vand

Produktets kritiske fortyndingsvolumen (CDVkronisk) må ikke overskride følgende grænseværdier for referencedoseringen.

Blødt vand (< 1,5 mmol CaCO3/l)

(l/kg vasketøj)

Tilsmudsningsgrad

Produkttype

Let

Middel

Kraftig

Pulver

30 000

40 000

50 000

Flydende

50 000

60 000

70 000

Flerkomponentsystem

50 000

70 000

90 000


Mellemhårdt vand (1,5-2,5 mmol CaCO3/l)

(l/kg vasketøj)

Tilsmudsningsgrad

Produkttype

Let

Middel

Kraftig

Pulver

40 000

60 000

80 000

Flydende

60 000

75 000

90 000

Flerkomponentsystem

60 000

80 000

100 000


Hårdt vand (> 2,5 mmol CaCO3/l)

(l/kg vasketøj)

Tilsmudsningsgrad

Produkttype

Let

Middel

Kraftig

Pulver

50 000

75 000

90 000

Flydende

75 000

90 000

120 000

Flerkomponentsystem

75 000

100 000

120 000

Vurdering og verifikation: ansøgeren skal forelægge beregningen af produktets CDVkronisk. Der findes et regneark til beregning af CDVkronisk-værdien på EU-miljømærkets websted.

CDVkronisk beregnes for hvert af produktets indholdsstoffer (i) ved følgende formel:

Formula

hvor:

dosering(i)

:

vægten (g) af stof (i) i referencedoseringen

DF(i)

:

nedbrydningsfaktor for stof (i)

TFkronisk(i)

:

kronisk toksicitetsfaktor for stof (i)

Værdierne for DF(i) og TFkronisk(i) skal tages fra DID-listen, del A, nyeste udgave. Hvis et indholdsstof ikke er opført i del A, skal ansøgeren anslå værdierne ifølge den fremgangsmåde, som beskrives i samme listes del B, og vedlægge den tilhørende dokumentation.

På grund af visse stoffers nedbrydning i vaskeprocessen gælder der andre regler for følgende:

hydrogenperoxid (H2O2) — indgår ikke i CDV-beregningen;

pereddikesyre — skal medtages i beregningen som »eddikesyre«.

Kriterium 2 — Bionedbrydelighed

a)   Overfladeaktive stoffers bionedbrydelighed

Alle overfladeaktive stoffer skal være let bionedbrydelige (under aerobe forhold).

Alle overfladeaktive stoffer, der er klassificeret som værende farlige for vandmiljøet: akut, kategori 1 (H400) eller kronisk kategori 3 (H412) i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 (3), skal derudover også være anaerobt bionedbrydelige.

b)   Organiske forbindelsers bionedbrydelighed

Indholdet af organiske stoffer i produktet, der ikke er aerobt bionedbrydelige (ikke let bionedbrydelig, aNBO) eller anaerobt ikke-bionedbrydelige (anNBO), må ikke overstige følgende grænser for referencedoseringen:

 

aNBO (g/kg vasketøj)

Blødt vand (< 1,5 mmol CaCO3/l)

Tilsmudsningsgrad

Produkttype

Let

Middel

Kraftig

Pulver

0,70

1,10

1,40

Flydende

0,50

0,60

0,70

Flerkomponentsystem

1,25

1,75

2,50

Mellemhårdt vand (1,5-2,5 mmol CaCO3/l)

Tilsmudsningsgrad

Produkttype

Let

Middel

Kraftig

Pulver

1,10

1,40

1,75

Flydende

0,60

0,70

0,90

Flerkomponentsystem

1,75

2,50

3,75

Hårdt vand (> 2,5 mmol CaCO3/l)

Tilsmudsningsgrad

Produkttype

Let

Middel

Kraftig

Pulver

1,40

1,75

2,20

Flydende

0,70

0,90

1,20

Flerkomponentsystem

2,50

3,75

4,80

 

anNBO (g/kg vasketøj)

Blødt vand (< 1,5 mmol CaCO3/l)

Tilsmudsningsgrad

Produkttype

Let

Middel

Kraftig

Pulver

0,70

1,10

1,40

Flydende

0,50

0,60

0,70

Flerkomponentsystem

1,25

1,75

2,50

Mellemhårdt vand (1,5-2,5 mmol CaCO3/l)

Tilsmudsningsgrad

Produkttype

Let

Middel

Kraftig

Pulver

1,10

1,40

1,75

Flydende

0,60

0,70

0,90

Flerkomponentsystem

1,75

2,50

3,75

Hårdt vand (> 2,5 mmol CaCO3/l)

Tilsmudsningsgrad

Produkttype

Let

Middel

Kraftig

Pulver

1,40

1,75

2,20

Flydende

0,70

0,90

1,20

Flerkomponentsystem

2,50

3,75

4,80

Vurdering og verifikation: ansøgeren skal forelægge dokumentation for bionedbrydeligheden af overfladeaktive stoffer og for beregningen af produktets aNBO og anNBO. Der findes et regneark til beregning af aNBO- og anNBO-værdier på EU-miljømærkets websted.

Der skal henvises til den nyeste udgave af DID-listen for både overfladeaktive stoffers nedbrydelighed og aNBO- og anNBO-værdier for organiske forbindelser.

For indholdsstoffer, der ikke er opført i DID-listens del A, opgives relevante oplysninger fra litteratur, andre kilder eller relevante prøvningsresultater til dokumentation for, at stofferne er aerobt og anaerobt bionedbrydelige, jf. samme listes del B.

Foreligger der ikke dokumentation for nedbrydelighed, kan andre indholdsstoffer end overfladeaktive stoffer undtages fra kravet om anaerob nedbrydelighed, hvis et af tre følgende alternativer er opfyldt:

1)

det er let nedbrydeligt med lav adsorption (A < 25 %)

2)

det er let nedbrydeligt med høj desorption (D > 75 %)

3)

det er let nedbrydeligt og ikke-bioakkumulerende (4).

Test af adsorption/desorption skal gennemføres i overensstemmelse med OECD-retningslinje 106.

Kriterium 3 — Bæredygtig sourcing af palmeolie, palmekerneolie og heraf afledte produkter

Indholdsstoffer i produkterne, der stammer fra palmeolie eller palmekerneolie, skal anskaffes fra plantager, der opfylder kravene i en certificeringsordning for bæredygtig produktion, som støttes af multiinteressentorganisationer med en bred medlemsskare, herunder NGO'er, erhvervsliv og statslige myndigheder, og som tager højde for miljøpåvirkninger, bl.a. på jordbund, biodiversitet, lagret af organisk kulstof i jorden og bevarelse af naturressourcer.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal forelægge dokumentation i form af tredjepartscertificering og sporbarhedscertificering af, at den palmeolie og palmekerneolie, der anvendes til fremstilling af indholdsstofferne, hidrører fra bæredygtigt forvaltede plantager.

Der accepteres bl.a. RSPO-certifikater (der bygger på identitetsbevarelse, adskillelse eller massebalance) og alle tilsvarende eller strengere ordninger for bæredygtig produktion.

For kemisk afledte produkter af palmeolie og palmekerneolie accepteres godtgørelse af bæredygtighed ved hjælp af book-and-claim-systemer såsom GreenPalm-certifikater eller tilsvarende ved at forelægge ACOP-opgivne mængder af GreenPalm-certifikater, som er indkøbt og indløst i løbet af den seneste årlige handelsperiode.

Kriterium 4 — Stoffer, hvis anvendelse er udelukket eller begrænset

a)   Specifikke stoffer, hvis anvendelse er udelukket eller begrænset

i)   Stoffer, der ikke må anvendes

Nedennævnte stoffer må ikke indgå i produktformuleringen uanset koncentrationen:

alkylphenolethoxylater (APEO) og andre alkylphenolderivater

atranol

chloratranol

diethylentriaminpentaeddikesyre (DTPA)

ethylendiamintetraeddikesyre (EDTA) og salte heraf

formaldehyd og formaldehydfrigørere (f.eks. 2-brom-2-nitropropan-1,3-diol, 5-brom-5-nitro-1,3-dioxan, natriumhydroxylmethylglycinat, diazolidinylurinstof), bortset fra urenheder af formaldehyd i overfladeaktive stoffer baseret på polyalkoxy-kemi op til en koncentration på 0,010 vægtprocent i indholdsstoffet

glutaraldehyd

hydroxyisohexyl-3-cyclohexencarboxaldehyd (HICC)

mikroplast

nanosølv

nitromoskus og polycyklisk moskus

perfluorinerede alkylater

rhodamin B

kvaternære ammoniumsalte, der ikke er let bionedbrydelige

reaktive chlorforbindelser

triclosan

3-iod-2-propynyl-butylcarbamat.

Vurdering og verifikation: ansøgeren skal forelægge en underskrevet erklæring om overensstemmelse, der bakkes op af erklæringer fra leverandører i givet fald, hvori det bekræftes, at de opregnede stoffer ikke indgår i produktformuleringen uanset koncentration.

ii)   Stoffer, hvis anvendelse er underlagt begrænsninger

Nedennævnte stoffer må ikke indgå i produktformuleringen over de angivne koncentrationer:

2-methyl-2H-isothiazol-3-on: 0,0050 vægtprocent

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on: 0,0050 vægtprocent

5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on/2-methyl-4-isothiazolin-3-on: 0,0015 vægtprocent

Det samlede fosforindhold (P) beregnet som grundstof skal begrænses til:

0,5 g/kg vasketøj for let tilsmudsning

1,0 g/kg vasketøj for middel tilsmudsning

1,5 g/kg vasketøj for kraftig tilsmudsning.

Duftstoffer, der er undergivet oplysningskravet i forordning (EF) nr. 648/2004, må ikke forekomme i mængder ≥ 0,010 vægtprocent pr. stof.

Vurdering og verifikation:

Ansøgeren skal forelægge følgende oplysninger:

a)

Hvis der anvendes isothiazolinoner en underskrevet erklæring om overensstemmelse, der bakkes op af erklæringer fra leverandører i givet fald, hvori det bekræftes, at indholdet af anvendte isothiazolinoner ligger på eller under den fastsatte grænse.

b)

En underskrevet erklæring om overensstemmelse, der bakkes op af erklæringer fra leverandører i givet fald, hvori det bekræftes, at den samlede mængde af grundstoffet fosfor ligger på eller under den fastsatte grænse. Erklæringen skal underbygges af beregningerne af produktets samlede indhold af fosfor.

c)

En underskrevet erklæring om overensstemmelse, der bakkes op af erklæringer fra leverandører i givet fald, hvori det bekræftes, at duftstoffer, der er undergivet oplysningskravet i forordning (EF) nr. 648/2004, ikke forefindes i mængder over de fastsatte grænser.

b)   Farlige stoffer

i)   Slutprodukt

Slutproduktet må ikke være klassificeret og mærket som værende akut toksisk, som et specifikt målorgangiftstof, som respiratorisk sensibiliserende eller hudsensibiliserende, eller kræftfremkaldende, mutagen, reproduktionstoksisk eller farligt for vandmiljøet som defineret i bilag I til forordning (EF) nr. 1272/2008 og i overensstemmelse med listen i tabel 2, dog med nedenstående undtagelse:

produkter indeholdende pereddikesyre og hydrogenperoxid, der anvendes som blegemiddel, kan klassificeres og mærkes som værende farlige for vandmiljøet [kronisk kategori 1 (H410), kronisk kategori 2 (H411) eller kronisk kategori 3 (H412)], hvis klassificeringen og mærkningen skyldes, at disse stoffer er til stede.

ii)   Indholdsstof

Produktet må ikke indeholde indholdsstoffer med en koncentrationsgrænse på eller over 0,010 vægtprocent i slutproduktet, som opfylder kriterierne for at være klassificeret og mærket som værende toksisk, farligt for vandmiljøet som respiratorisk sensibiliserende eller hudsensibiliserende, kræftfremkaldende, mutagen eller reproduktionstoksisk i overensstemmelse med bilag I til forordning (EF) nr. 1272/2008 og i overensstemmelse med listen i tabel 2.

Hvis de er strengere, finder de generiske eller specifikke koncentrationsgrænser, der er fastlagt i overensstemmelse med artikel 10 i forordning (EF) nr. 1272/2008, anvendelse med forrang.

Tabel 2

Begrænsende faresætninger og deres inddeling

Akut toksicitet

Kategori 1 og 2

Kategori 3

H300 Livsfarlig ved indtagelse

H301 Giftig ved indtagelse

H310 Livsfarlig ved hudkontakt

H311 Giftig ved hudkontakt

H330 Livsfarlig ved indånding

H331 Giftig ved indånding

H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene

EUH070 Giftig ved kontakt med øjnene

Specifik målorgantoksicitet

Kategori 1

Kategori 2

H370 Forårsager organskader

H371 Kan forårsage organskader

H372 Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering

H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering

Sensibilisering ved indånding og hudsensibilisering

Kategori 1A/1

Kategori 1 B

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion

H334 Kan fremkalde allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding

H334 Kan fremkalde allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding

Kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske stoffer

Kategori 1A og 1B

Kategori 2

H340 Kan forårsage genetiske defekter

H341 Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.

H350 Kan fremkalde kræft.

H351 Mistænkt for at fremkalde kræft

H350i Kan fremkalde kræft ved indånding

 

H360F Kan skade forplantningsevnen.

H361f Mistænkes for at skade forplantningsevnen.

H360D Kan skade det ufødte barn.

H361d Mistænkes for at skade det ufødte barn.

H360FD Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn

H361fd Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn

H360Fd Kan skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn

H362 Kan skade børn, der ammes.

H360Df Kan skade det ufødte barn. Mistænkt for at skade forplantningsevnen

 

Farlig for vandmiljøet

Kategori 1 og 2

Kategori 3 og 4

H400 Meget giftig for vandlevende organismer

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger

H410 Meget giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

H413 Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger

 

Farlig for ozonlaget

H420 Farlig for ozonlaget

 

Dette kriterium gælder ikke for indholdsstoffer, som er omfattet af artikel 2, stk. 7, litra a) og b), i forordning (EF) nr. 1907/2006, som fastlægger kriterier for undtagelse af stoffer i samme forordnings bilag IV og V fra krav vedrørende registrering, downstream-brugere og evaluering. For at afgøre, om denne undtagelse finder anvendelse, skal ansøgeren screene alle indholdsstoffer, som forekommer i en koncentration på over 0,010 vægtprocent.

Stoffer og blandinger, der er angivet i tabel 3, er undtaget fra kriterium 4 litra b), nr. ii).

Tabel 3

Undtagne stoffer

Stof

Faresætning

Overfladeaktive stoffer

H400 Meget giftig for vandlevende organismer

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger

Subtilisin

H400 Meget giftig for vandlevende organismer

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger

Enzymer (*2)

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion

H334 Kan fremkalde allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding

ε-phthalimid-peroxy-hexansyre (PAP), der anvendes som blegemiddel ved maksimal koncentration på højst 0,6 g/kg vasketøj

H400 Meget giftig for vandlevende organismer

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger

Pereddikesyre/hydrogenperoxid), der anvendes som blegemiddel

H400 Meget giftig for vandlevende organismer

H410 Meget giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger

NTA som urenhed i MGDA og GLDA (*3)

H351 Mistænkt for at fremkalde kræft

Vurdering og verifikation: ansøgeren skal godtgøre, at dette kriterium er opfyldt for slutproduktet og for alle indholdsstoffer, der forefindes i en koncentration på mere end 0,010 vægtprocent i slutproduktet. Ansøgeren skal forelægge en underskrevet erklæring om overensstemmelse støttet af erklæringer fra leverandører i givet fald eller SDS til bekræftelse af, at ingen af disse stoffer opfylder kriterierne for klassificering med en eller flere af faresætningerne i tabel 2 i den eller de former og fysiske tilstandsformer, hvori de forefindes i produktet.

Hvad angår stoffer anført i bilag IV og V til forordning (EF) nr. 1907/2006, som er undtaget fra registreringsforpligtelserne i forordningens artikel 2, stk. 7, litra a) og b), vil en erklæring fra ansøgeren herom være tilstrækkelig.

Ansøgeren skal forelægge en underskrevet erklæring om overensstemmelse støttet af erklæringer fra leverandører i givet fald eller SDS til bekræftelse af tilstedeværelsen af indholdsstoffer, der opfylder betingelserne for fritagelse.

c)   Særligt problematiske stoffer (SVHC'er)

Slutproduktet må ikke indeholde indholdsstoffer, der er udpeget i overensstemmelse med den procedure, som beskrives i forordning (EF) nr. 1907/2006, artikel 59, stk. 1, hvorved kandidatlisten over særligt problematiske stoffer opstilles.

Vurdering og verifikation: ansøgeren skal forelægge en underskrevet erklæring om overensstemmelse støttet af erklæringer fra leverandører i givet fald eller SDS til bekræftelse af, at der ikke forefindes stoffer, som er optaget på kandidatlisten.

Der henvises til den seneste liste over særligt problematiske stoffer pr. ansøgningsdatoen.

d)   Duftstoffer

Alle indholdsstoffer, der tilsættes produktet som duftstof, skal være fremstillet og håndteret i henhold til retningslinjerne fra International Fragrance Association (IFRA), findes på adressen: http://www.ifraorg.org (5). Producenten skal følge anbefalingerne i IFRA's regelsæt om forbud, begrænset anvendelse og særlige renhedskriterier for stoffer.

Vurdering og verifikation: leverandøren eller producenten af duftstoffet alt efter tilfælde skal forelægge en underskrevet erklæring om overensstemmelse.

e)   Konserveringsmidler

i)

Produktet må kun indeholde konserveringsmidler i konserveringsøjemed, og doseringen skal være afpasset til dette ene formål. Dette gælder ikke for overfladeaktive stoffer, som også kan have biocide egenskaber.

ii)

Produktet må indeholde konserveringsmidler, forudsat at disse ikke er bioakkumulerende. Et konserveringsmiddel anses for ikke at være bioakkumulerende, hvis BCF < 100 eller log Kow < 3,0. Hvis både BCF- og log Kow-værdier foreligger, anvendes den største målte BCF-værdi.

iii)

Det er forbudt at hævde eller antyde på emballagen eller ved enhver anden kommunikationsform, at produktet har en antibakteriel eller desinficerende virkning.

Vurdering og verifikation: ansøgeren skal forelægge en underskrevet erklæring om overensstemmelse støttet af erklæringer fra leverandører i givet fald sammen med SDS for eventuelle tilsatte konserveringsmidler samt oplysninger om deres BCF- og/eller log Kow-værdier. Ansøgeren skal også forelægge layout af emballagen og etiketten.

f)   Farvestoffer

Farvestoffer i produktet må ikke være bioakkumulerende.

Et farvestof anses for ikke at være bioakkumulerende, hvis BCF < 100 eller log Kow < 3,0. Hvis både BCF- og log Kow-værdier foreligger, anvendes den største målte BCF-værdi. Det er ikke nødvendigt at forelægge dokumentation for bioakkumuleringspotentialet for farvestoffer, der er godkendt til anvendelse i fødevarer.

Vurdering og verifikation: ansøgeren skal forelægge en underskrevet erklæring om overensstemmelse støttet af erklæringer fra leverandører i givet fald sammen med SDS for eventuelle tilsatte farvestoffer samt oplysninger om deres BCF- og/eller log Kow-værdi eller dokumentation for, at de er godkendt til anvendelse i fødevarer.

g)   Enzymer

Der må kun anvendes indkapslede enzymer (i fast form) og enzymer i flydende/opslæmmet form.

Vurdering og verifikation: ansøgeren skal forelægge en underskrevet erklæring om overensstemmelse støttet af erklæringer fra leverandører i givet fald sammen med SDS for eventuelle tilsatte enzymer.

Kriterium 5 — Emballage

a)   Emballageretursystemer

Leveres produktet i emballage, der er omfattet af et retursystem, undtages dette produkt fra kravene i kriterium 5, litra b) og c).

Vurdering og verifikation: ansøgeren skal forelægge en underskrevet erklæring om overensstemmelse sammen med relevant dokumentation, hvori det beskrives eller godtgøres, at der er indført et retursystem for emballagen.

b)   Vægt/nytte-forhold (WUR)

Produktets vægt/nytte-forhold (WUR) udregnes kun for primæremballagen og må ikke overstige følgende værdier for referencedoseringen.

Vandets hårdhedsgrad

Produkttype

Blødt

< 1,5 mmol CaCO3/l

(g/kg vasketøj)

Middel

1,5-2,5 mmol CaCO3/l

(g/kg vasketøj)

Hårdt

> 2,5 mmol CaCO3/l

(g/kg vasketøj)

Pulver

1,5

2,0

2,5

Flydende stoffer

2,0

2,5

3,0

Primæremballage som fremstilles af mere end 80 % genanvendte materialer, undtages fra dette krav.

Vurdering og verifikation: ansøgeren skal forelægge beregningen af produktets WUR. Hvis produktet sælges i forskellige emballager (dvs. af forskellig størrelse), skal der forelægges en beregning for hver af de emballagestørrelser, der ansøges om EU-miljømærke til.

WUR beregnes på følgende måde:

Formula

hvor:

Wi

:

vægten (g) af primæremballage (i)

Ui

:

vægten (g) af non-post-consumer genanvendt emballage i primæremballagen (i) Ui = Wi medmindre ansøgeren kan dokumentere andet

Di

:

antal referencedoser i primæremballagen (i)

Ri

:

genpåfyldningsindeks. Ri = 1 (emballagen genbruges ikke til det samme formål) eller Ri = 2 (hvis ansøgeren kan dokumentere, at emballagekomponenten kan genbruges til samme formål, og vedkommende sælger refills)..

Ansøgeren skal forelægge en underskrevet erklæring om overensstemmelse sammen med en bekræftelse af indholdet af genanvendt emballage efter forbrugsleddet sammen med relevant dokumentation. Emballage anses som genanvendt efter forbrugsleddet, hvis råmaterialet er samlet fra emballageproducenter på distributionsplan eller forbrugerplan.

c)   Udformning med henblik på genanvendelse

Plastemballage skal være udformet således, at genanvendelse reelt lettes, idet potentielle forureninger og uforenelige materialer, der vides at vanskeliggøre adskillelse eller oparbejdning eller at reducere genbrugsmaterialers kvalitet, undgås. Etiket eller sleeve samt lukkeanordning og et eventuelt spærrelag må ikke indeholde de materialer og komponenter, der er anført i tabel 4, hverken hver for sig eller tilsammen. Pumpeanordninger (også i sprays) er undtaget fra dette krav.

Tabel 4

Materialer og komponenter, der er udelukket i dele af emballager

Del af emballage

Udelukkede materialer og komponenter (*4)

Etiket eller sleeve

Etiket eller sleeve af PS sammen med en PET-, PP- eller HDPE-flaske

Etiket eller sleeve af PVC sammen med en PET-, PP- eller HDPE-flaske

Etiket eller sleeve af PETG sammen med en PET-flaske

Alle øvrige plastmaterialer til sleeves/etiketter med en densitet > 1 g/cm3 anvendt sammen med en PET-flaske

Alle øvrige plastmaterialer til sleeves/etiketter med en densitet < 1 g/cm3 anvendt sammen med en PP- eller HDPE-flaske

Etiketter eller sleeves, der er metalliseret eller smeltet fast til selve emballagen (in-mould labelling)

Lukkeanordning

Lukkeanordning af PS sammen med en PET-, HDPE- eller PP-flaske

Lukkeanordning af PVC sammen med en PET-, PP- eller HDPE-flaske

Lukkeanordning eller lukkeanordningsmateriale af PETG med densitet > 1 g/cm3 sammen med en PET-flaske

Lukkeanordninger af metal, glas eller EVA, som ikke let kan adskilles fra flasken

Lukkeanordninger af silikone. Lukkeanordninger af silikone med en densitet < 1 g/cm3 sammen med en PET-flaske og lukkeanordninger af silikone med en densitet > 1 g/cm3 sammen med en PEHD- eller PP-flaske er undtaget.

Metalfolier eller -forseglinger, der bliver siddende på flasken eller dens lukkeanordning, efter at produktet har været åbnet

Spærrelag

Polyamid og funktionelle polyolefiner samt metalliserede og lyshindrende spærrelag

Vurdering og verifikation: ansøgeren skal forelægge en erklæring om, at kriteriet er opfyldt, hvori der er en detaljeret beskrivelse af emballagens materialesammensætning, dvs. af beholder, etiket eller hylster, klæbemidler, lukkeanordning og spærrelag, alt efter tilfældet, sammen med fotos eller tekniske tegninger af primæremballagen.

Kriterium 6 — Brugsegnethed

Produktet skal udvise en tilfredsstillende vaskeevne ved den laveste temperatur og dosering, som anbefales af fabrikanten til en vandhårdhed i overensstemmelse med »Framework for performance testing for industrial and institutional laundry detergents«, som findes på EU-miljømærkets websted (6).

Vurdering og verifikation: ansøgeren skal forelægge dokumentation for at påvise, at produktet er afprøvet under de forhold, som er specificeret i det nævnte framework, og at resultaterne viste, at produktet som minimum opnåede den påkrævede vaskeevne. Ansøgeren skal også forelægge dokumentation for at påvise overensstemmelse med de laboratoriekrav, der indgår i de relevante harmoniserede standarder for prøvnings- og kalibreringslaboratorier, hvis dette er relevant.

En ækvivalent prøvning kan benyttes, hvis det kompetente organ har vurderet og accepteret dennes ækvivalens.

Kriterium 7 — Automatisk doseringssystem

For flerkomponentsystemer skal ansøgeren sikre, at produktet anvendes med et automatisk system, som kan afgive kontrollerede doser.

For at sikre en korrekt dosering i de automatiske doseringssystemer, skal der gennemføres kundebesøg på alle lokaliteter, hvor produktet anvendes, mindst én gang om året i licensperioden, og de skal omfatte kalibrering af doseringsudstyret. Kundebesøgene kan gennemføres af en tredjepart.

Vurdering og verifikation: ansøgeren skal forelægge en underskrevet erklæring om overensstemmelse sammen med en beskrivelse af, hvad kundebesøgene omfatter, hvem der har ansvaret for dem, og hvor ofte de gennemføres.

Kriterium 8 — Brugsoplysninger

Produktet skal ledsages af en vejledning i korrekt brug, således at produktets ydeevne maksimeres, affaldsproduktionen minimeres, og vandforurening og ressourceforbruget mindskes. Denne vejledning skal være læselig eller indeholde grafiske afbildninger eller ikoner, og den skal oplyse om følgende:

a)

Doseringsvejledning

Doseringsvejledningen skal omfatte dosering i g eller ml og/eller en alternativ måleenhed (f.eks. hættefulde og spraymængde) og i givet fald vandhårdhedens indflydelse på doseringen.

Dette krav gælder ikke for flerkomponentprodukter, som skal doseres med et automatisk doseringssystem.

Desuden angives den mest udbredte vandhårdhedsgrad i det område, hvor produktet påtænkes markedsført, eller en henvisning til, hvor denne oplysning kan findes.

b)

Oplysninger om bortskaffelse af emballage

Primæremballagen skal indeholde oplysninger om genbrug, genanvendelse og korrekt bortskaffelse af emballage.

c)

Miljøoplysninger

På primæremballagen skal en tekst angive betydningen af at benytte den korrekte dosering og den laveste anbefalede temperatur for at minimere energi- og vandforbruget og mindske vandforureningen.

Indeholder slutproduktet pereddikesyre og hydrogenperoxid, der anvendes som blegemiddel, og er det klassificeret og mærket således, skal det anføres på produktets primære emballage eller i et teknisk produktdatablad, at klassificeringen og mærkningen skyldes pereddikesyre og hydrogenperoxid, der nedbrydes til ikke-klassificerede stoffer under vaskeprocessen.

Vurdering og verifikation: ansøgeren skal forelægge en underskrevet erklæring om overensstemmelse sammen med et eksemplar af produktets etiket.

Kriterium 9 — Oplysninger på EU-miljømærket

Logoet skal være synligt og læseligt. EU-miljømærkets registrerings/licensnummer skal forefindes på produktet, og det skal være læsbart og klart synligt.

Ansøgeren kan vælge at indføje en valgfri rubrik på etiketten med følgende tekst:

Begrænset indvirkning på vandmiljøet (angives ikke, hvis produktet indeholder pereddikesyre og hydrogenperoxid, og dette giver anledning til klassificering og mærkning af det endelige produkt)

Begrænset mængde af farlige stoffer

Vaskeevnen er afprøvet.

Vurdering og verifikation: ansøgeren skal forelægge en underskrevet erklæring om overensstemmelse sammen med et eksemplar af produktets etiket eller emballagens layout, hvor EU-miljømærket er anbragt.


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008 af 9. juli 2008 om kravene til akkreditering og markedsovervågning i forbindelse med markedsføring af produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 339/93 (EUT L 218 af 13.8.2008, s. 30).

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1).

(*1)  Ved »ingen øvre grænse« forstås: alle bevidst tilsatte stoffer, biprodukter og urenheder fra råmaterialer, uanset deres koncentration (analytisk detektionsgrænse).

Ikke-relevant (N/A = not applicable).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT L 353 af 31.12.2008, s. 1).

(4)  Et farvestof anses for ikke at være bioakkumulerende, hvis BCF < 100 eller log Kow < 3,0. Hvis både BCF- og log Kow-værdier foreligger, anvendes den største målte BCF-værdi.

(*2)  Herunder stabilisatorer og andre hjælpestoffer i præparaterne.

(*3)  I koncentrationer, der er lavere end 0,2 % i råmaterialet, forudsat at den samlede koncentration i det endelige produkt er lavere end 0,10 %.

(5)  Disse retningslinjer findes på IFRA's websted: http://www.ifraorg.org.

(*4)  EVA — ethylenvinylacetat; HDPE — polyethylen med høj densitet; PET — polyethylenterephtalat; PETG — glycolmodificeret polyethylenterephthalat; PP — polypropylen; PS — polystyren; PVC — polyvinylchlorid.

(6)  Findes på: [URL for protocol on EU Ecolabel website will be inserted later currently all proposed protocol documents can be found in the Technical Report]


Top