Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D1256

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1256 af 11. juli 2017 om skabeloner og procedurer for udvekslingen af oplysninger om Euresnettets nationale arbejdsprogrammer på EU-plan (EØS-relevant tekst. )

C/2017/4676

OJ L 179, 12.7.2017, p. 24–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/1256/oj

12.7.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 179/24


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2017/1256

af 11. juli 2017

om skabeloner og procedurer for udvekslingen af oplysninger om Euresnettets nationale arbejdsprogrammer på EU-plan

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/589 af 13. april 2016 om et europæisk arbejdsformidlingsnet (Eures), arbejdstageres adgang til mobilitetstjenester og øget integrering af arbejdsmarkederne og om ændring af forordning (EU) nr. 492/2011 og (EU) nr. 1296/2013 (1), særlig artikel 31, stk. 5,

efter høring af Euresudvalget, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til forordning (EU) 2016/589 skal der oprettes et effektivt system på EU-plan til udveksling af oplysninger om udbud af og efterspørgsel efter arbejdskraft nationalt, regionalt og sektorspecifikt mellem Kommissionen og medlemsstaterne; systemet skal bruges af medlemsstaterne som grundlag for at understøtte praktisk samarbejde inden for Euresnettet.

(2)

I henhold til artikel 30, stk. 1, i forordning (EU) 2016/589 skal medlemsstaterne indsamle og analysere kønsopdelte oplysninger om mangel på arbejdskraft og overskud af arbejdskraft på nationale og sektorspecifikke arbejdsmarkeder med særligt fokus på de mest sårbare grupper på arbejdsmarkedet og de regioner, som er mest berørt af arbejdsløshed, og om Euresaktiviteter på nationalt plan og, hvor det er hensigtsmæssigt, grænseoverskridende plan.

(3)

I henhold til artikel 31, stk. 1, i forordning (EU) 2016/589 skal de nationale koordineringsbureauer udarbejde nationale arbejdsprogrammer for aktiviteterne i Euresnettet i deres medlemsstater. Udveksling af nationale arbejdsprogrammer mellem medlemsstaterne inden for en programmeringscyklus bør give de nationale koordineringsbureauer mulighed for at kanalisere Euresnettets ressourcer i retning af hensigtsmæssige tiltag og projekter og dermed styre udviklingen af nettet som et mere resultatorienteret værktøj, der kan reagere på arbejdstagernes og arbejdsgivernes behov i henhold til dynamikken på arbejdsmarkederne.

(4)

Udvekslingen af oplysninger mellem de nationale koordineringsbureauer og Det Europæiske Koordineringsbureau om deres respektive arbejdsprogrammer og en fælles analyse af udkastene vil forbedre nettets funktion, øge gennemsigtigheden og forbedre samarbejdsmulighederne inden for nettet.

(5)

Med henblik på gennemførelsen af artikel 31 i forordning (EU) 2016/589 bør de nationale koordineringsbureauer indsamle og undersøge de oplysninger, der er tilgængelige på nationalt plan, og som er omhandlet i nævnte bestemmelse, som led i forberedelsen af det nationale arbejdsprogram, og de opfordres til at tage hensyn til alle de relevante rapporter og dokumenter, der er tilgængelige på EU-plan.

(6)

I henhold til artikel 31, stk. 2, i forordning (EU) 2016/589 skal de nationale koordineringsbureauer årligt udarbejde nationale arbejdsprogrammer med præcisering af de vigtigste aktiviteter, der gennemføres i Euresnettet, de samlede menneskelige og finansielle ressourcer, der er afsat til deres gennemførelse, og ordninger vedrørende overvågning og evaluering af de planlagte aktiviteter.

(7)

Europa-Kommissionen bør oprette en fælles skabelon for nationale arbejdsprogrammer, hvis struktur skal afspejle det overordnede mål med forordning (EU) 2016/589, for at sikre, at alle medlemsstater har identificeret de vigtigste aktiviteter, der gennemføres, med hensyn til de støttetjenester til både arbejdstagere og arbejdsgivere, der er omhandlet i artikel 21-28 i forordning (EU) 2016/589.

(8)

Der bør fastlægges en fælles tidsplan for forberedelsen af nationale arbejdsprogrammer, der bygger på erfaringerne fra samarbejdet om fælles programmering mellem de nationale koordineringsbureauer i henhold til Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/733/EU (2), og som giver mulighed for tilstrækkelig fleksibilitet for at tage højde for de forskellige nationale modeller.

(9)

Alle potentielle synergier med ordningerne og procedurerne for den indsamling og analyse af data inden for Eures' forskellige aktivitetsområder, der gennemføres på nationalt plan i henhold til artikel 32 i forordning (EU) 2016/589, bør udnyttes, navnlig således at de nationale arbejdsprogrammer anvender indikatorer, der bygger på eksisterende praksis inden for de offentlige arbejdsformidlinger, og som er konsistente og bidrager til den dataindsamling, der er omhandlet i de gennemførelsesretsakter, der skal vedtages i henhold til artikel 32, stk. 3, i forordning (EU) 2016/589.

(10)

Eurespersonale hos Euresmedlemmer og -partnere bør have adgang til relevante oplysninger om nationale arbejdsprogrammer for bedre at kunne bidrage til opfyldelsen af Euresnettets mål som fastsat i artikel 6 i forordning (EU) 2016/589.

(11)

De oplysninger, der er indsamlet i henhold til de nationale arbejdsprogrammer om aktiviteter og resultater, kan udgøre et vigtigt bidrag til forberedelsen af den rapport om Eures' aktiviteter, som Kommissionen i henhold til artikel 33 i forordning (EU) 2016/589 hvert andet år skal forelægge for Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget, og det er derfor nødvendigt at undersøge, hvilke dele af arbejdsprogrammerne der kan stilles til rådighed til dette formål —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Genstand

Ved denne afgørelse fastsættes de nødvendige ordninger for udveksling af oplysninger inden for Euresnettet om programmering af dets aktiviteter.

Med henblik herpå fastlægges den skabelon, der skal anvendes af de nationale koordineringsbureauer ved udarbejdelsen af deres nationale arbejdsprogrammer i henhold til artikel 31, stk. 2, i forordning (EU) 2016/589, og procedurerne for udveksling af oplysninger om nationale arbejdsprogrammer på EU-plan.

Artikel 2

Tilrettelæggelsen af programmeringscyklen

1.   Hvert nationalt koordineringsbureau udarbejder hvert år et nationalt arbejdsprogram for aktiviteterne i Euresnettet i sin medlemsstat i henhold til den skabelon, der er anført i bilag I.

2.   Udkastet til de nationale arbejdsprogrammer gøres tilgængeligt for alle nationale koordineringsbureauer, der vil have mulighed for at forhøre sig om de planlagte aktiviteter og fremsætte forslag til samarbejde og for udveksling af oplysninger i forbindelse med aktiviteterne.

3.   De repræsentanter for arbejdsmarkedets parter på EU-plan, som deltager i koordineringsgruppen, skal have mulighed for at fremsætte bemærkninger til udkastene til nationale arbejdsprogrammer.

4.   Efter den frist, der er fastsat for fremsættelse af bemærkninger, skal de endelige nationale arbejdsprogrammer være tilgængelige for alle nationale koordineringsbureauer.

5.   De nationale arbejdsprogrammer anvender i videst muligt omfang de indikatorer og mål, der gælder for de gennemførelsesretsakter, der skal vedtages i henhold til artikel 32, stk. 3, i forordning (EU) 2016/589.

6.   De nationale arbejdsprogrammer kan anvende andre supplerende indikatorer.

7.   De nationale koordineringsbureauer rapporterer hvert år om gennemførelsen af de nationale arbejdsprogrammer med angivelse af resultaterne af de planlagte aktiviteter.

Artikel 3

De nationale koordineringsbureauers rolle og ansvarsområder

De nationale koordineringsbureauer er i deres respektive medlemsstater ansvarlige for at:

a)

indsamle, analysere og dele de nødvendige oplysninger i henhold til artikel 30 i forordning (EU) 2016/589 med henblik på forberedelsen af udkastet til det nationale arbejdsprogram

b)

udarbejde deres nationale arbejdsprogram ved hjælp af skabelonen i bilag I

c)

overholde de frister, der er fastsat i bilag II for indsendelse af udkast til nationale arbejdsprogrammer

d)

gøre deres udkast til nationalt arbejdsprogram tilgængeligt for nettet ved hjælp af de midler, der stilles til rådighed af Det Europæiske Koordineringsbureau

e)

deltage i den fælles gennemgang af udkast til nationale arbejdsprogrammer med henblik på at færdiggøre disse programmer og øge det praktiske samarbejde om levering af støttetjenester til arbejdstagere og arbejdsgivere

f)

færdiggøre det nationale arbejdsprogram efter den fælles gennemgang

g)

ajourføre det nationale arbejdsprogram, når det er nødvendigt, og gøre ajourføringerne tilgængelige for nettet ved hjælp af de midler, der stilles til rådighed af Det Europæiske Koordineringsbureau

h)

rapportere om gennemførelsen af de aktiviteter, der er fastsat i det nationale arbejdsprogram, under overholdelse af de frister, der er fastsat i bilag II.

Artikel 4

Det Europæiske Koordineringsbureaus rolle og ansvarsområder

Det Europæiske Koordineringsbureau er ansvarligt for at støtte udvekslingen af oplysninger mellem medlemsstaterne om de nationale arbejdsprogrammer og den fælles evaluering, navnlig ved at:

a)

dele oplysninger, der er relevante for artikel 30 forordning (EU) 2016/589, og som er tilgængelige på EU-plan, med de nationale koordineringsbureauer for at bistå dem med forberedelsen af deres udkast til nationale arbejdsprogrammer

b)

udvikle og vedligeholde et værktøj på Euresportalens ekstranet, som gør den skabelon, der er omhandlet i artikel 7, samt relaterede oplysninger om, hvordan den udfyldes og indsendes, tilgængelige for de nationale koordineringsbureauer og giver de nationale koordineringsbureauer mulighed for at gennemgå og fremsætte bemærkninger til hinandens nationale udkast til arbejdsprogrammer

c)

overvåge anvendelsen af de frister, der i bilag II er fastsat for indsendelsen af udkast til nationale arbejdsprogrammer, den fælles gennemgang og rapporteringen om gennemførelsen af de nationale programmer

d)

tilvejebringe andre værktøjer samt den uddannelse og støtte, der er nødvendig for at lette udveksling af oplysninger og gensidig læring om programmeringscyklen

e)

gøre de relevante elementer af programmeringscyklen tilgængelige for hele Euresnettet gennem et særligt afsnit på Euresportalens ekstranet med det formål at øge gennemsigtigheden og den gensidige læring

f)

tilskynde de nationale koordineringsbureauer til at sikre sammenhæng mellem anvendelsen af artikel 31 og 32 i forordning (EU) 2016/589

g)

holde koordinationsgruppen løbende orienteret om programmeringscyklens funktion og om nødvendigt forslå ændringer af skabelonen og procedurerne.

Artikel 5

Euresmedlemmernes og -partnernes rolle og ansvarsområder

Euresmedlemmerne og -partnerne bidrager til Eures' programmeringscyklus ved at:

a)

levere data om deres disponible menneskelige og finansielle ressourcer og planlagte aktiviteter, der vil indgå i det nationale arbejdsprogram

b)

gennemføre de relevante aktiviteter i det nationale arbejdsprogram

c)

levere data om gennemførelsen af deres aktiviteter, der vil indgå i den nationale rapport.

Artikel 6

Koordineringsgruppens rolle og ansvarsområder

1.   Koordineringsgruppen overvåger nøje anvendelsen af artikel 31 i forordning (EU) 2016/589 og fungerer som et forum for udveksling af synspunkter og bedste praksis med henblik på at forbedre funktionen af Eures' programmeringscyklus.

2.   Koordineringsgruppen foretager en gang om året en gennemgang af anvendelsen af denne afgørelse, som vil udgøre Eureskoordineringsgruppens bidrag til Kommissionens aktivitetsrapporter og rapporter om efterfølgende evaluering, jf. artikel 33 og 35 i forordning (EU) 2016/589.

3.   Koordineringsgruppen afgør, hvilke elementer af de nationale arbejdsprogrammer og nationale aktivitetsrapporter der er relevante for hele Eurespersonalet og derfor bør være tilgængelige på Euresportalens ekstranet for at sikre en hensigtsmæssig gennemførelse af Eures' programmeringscyklus og opfyldelsen af målene med Euresnettet som fastsat i artikel 6 forordning (EU) 2016/589.

4.   Koordineringsgruppen afgør, hvilke oplysninger fra Eures' programmeringscyklus der er relevante for og kan anvendes til at udarbejdelse af rapporterne om Eures' aktiviteter i henhold til artikel 33 forordning (EU) 2016/589.

Artikel 7

Skabelon

1.   De nationale koordineringsbureauer anvender en elektronisk udgave af den skabelon, som er gengivet i bilag I, til udarbejdelse af deres nationale arbejdsprogrammer.

2.   De nationale koordineringsbureauer kan medtage så mange aktiviteter, som de finder hensigtsmæssigt, i hvert afsnit i den skabelon, der er gengivet i bilag I.

3.   Hvis værktøjet som omhandlet i artikel 4, litra b), eller oplysninger og dokumentation i forbindelse hermed skal tilpasses eller ændres, hører Det Europæiske Koordineringsbureau inden vedtagelsen af en ny version koordineringsgruppen i overensstemmelse med artikel 14 i forordning (EU) 2016/589.

Artikel 8

Procedure

1.   De nationale koordineringsbureauer følger den tidsplan, som er gengivet i bilag II, til forberedelsen af deres nationale arbejdsprogrammer.

2.   Efter vedtagelsesfasen kan de nationale arbejdsprogrammer eller dele heraf gøres tilgængelige for Euresnettet på Euresportalens ekstranet.

Artikel 9

Ikrafttræden

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. juli 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 107 af 22.4.2016, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/733/EU af 26. november 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 492/2011 med hensyn til formidling og udligning af tilbud og ansøgninger om beskæftigelse og genetablering af Eures (EUT L 328 af 28.11.2012, s. 21).


BILAG I

SKABELON, DER SKAL ANVENDES AF DE NATIONALE KOORDINERINGSBUREAUER VED UDARBEJDELSEN AF DERES ÅRLIGE ARBEJDSPROGRAMMER

Den elektroniske udgave af denne skabelon og eventuelle konsoliderede efterfølgende ændrede udgaver heraf vil være tilgængelige for de nationale koordineringsbureauer på Euresportalen.

De aktiviteter, der er anført nedenfor inden for de forskellige afsnit af skabelonen, er vejledende og ikke udtømmende.

1.   RESUMÉ

Der gives en kortfattet oversigt over arbejdsprogrammets prioriteter og vigtigste aktiviteter i referenceperioden.

2.   GENERELLE STØTTETJENESTER

2.1.   Støttetjenester til arbejdstagere

Der gives en oversigt over aktiviteter til støtte for arbejdstagere, f.eks.:

matchnings- og formidlingsaktiviteter (herunder bistand i forbindelse med udarbejdelse af jobansøgninger og CV'er)

tilrettelæggelse af rekrutteringsarrangementer

generel information og vejledning

specifik information og vejledning (f.eks. om arbejds- og levevilkår i et bestemmelsesland)

andet (hvis det er relevant).

2.2.   Støttetjenester til arbejdsgivere

Der gives en oversigt over de aktiviteter, der støtter arbejdsgivere, herunder specifik støtte til SMV'er som f.eks.:

matchnings- og formidlingsaktiviteter (herunder bistand i forbindelse med udarbejdelse af jobkrav og opslag om ledige stillinger)

tilrettelæggelse af rekrutteringsarrangementer

generel information og vejledning

information om konkrete regler for rekruttering fra en anden medlemsstat og om faktorer, der kan lette en sådan rekruttering

andet (hvis det er relevant).

3.   SÆRLIGE STØTTETJENESTER

3.1.   Støtte til lærlingepladser og praktikpladser

3.2.   Støttetjenester i grænseoverskridende regioner

Der gives en oversigt over aktiviteterne til støtte for grænsearbejdere og arbejdsgivere på arbejdsmarkedet i grænseområder, f.eks.:

matchnings- og formidlingsaktiviteter

information, der er relevant for grænsearbejdstageres og arbejdsgiveres specifikke situation

udvikling af løsninger med kvikskranker til støtte for grænsearbejdere og arbejdsgivere.

andet (hvis det er relevant).

3.3.   Bistand efter rekruttering

Der gives en oversigt over de aktiviteter, der gennemføres for at sikre en bedre integration af den mobile arbejdstager i vedkommendes nye stilling, f.eks.:

generel information/bevidstgørelsesaktiviteter for arbejdsgivere om integration af rekrutterede arbejdstagere

information om uddannelsesaktiviteter, der er relevante for integrationen af arbejdstagere (f.eks. sprogundervisning)

andet (hvis det er relevant).

3.4.   Andre aktiviteter og bidrag til andre programmer

Der gives oplysninger om deltagelse i specifikke mobilitetsordninger for arbejdstagere, der modtager økonomisk støtte fra EU-budgettet eller nationale kilder, deltagelse i bilaterale eller multilaterale projekter, der vedrører arbejdstageres mobilitet, og enhver anden aktivitet, som ikke passer ind i de ovennævnte kategorier.

4.   RESSOURCER OG STYRING

4.1.   Menneskelige ressourcer

Det anslåede samlede antal fuldtidsækvivalente medarbejdere i Eures (det nationale koordineringsbureau, Euresmedlemmer og -partnere).

4.2.   Finansielle ressourcer

Den anslåede ressourcetildeling i euro, der er til rådighed for disse medlemsorganisationer, opdelt efter kilde: nationale kilder, EU-budgettet (hvis det er relevant) og andre (hvis det er relevant).

4.3.   IT/infrastruktur:

IT-værktøjer og infrastruktur, der er dedikeret til Euresaktiviteter samt adgang til andre værktøjer, der deles med Euresmedlemmer (f.eks. offentlige arbejdsformidlingers generelle infrastruktur) og -partnere.

4.4.   Styring

Der gives en oversigt over aktiviteter til støtte for det nationale nets funktion, f.eks.:

bevidstgørelsesaktiviteter for det nationale net

interoperabilitet og samarbejde mellem det nationale koordineringsbureau og det nationale nets Euresmedlemmer og -partnere

anvendelse af nye innovative tilgange til levering af tjenester

samarbejde med andre interessenter som f.eks. arbejdsmarkedets parter, andre net, karrierevejledningstjenester, handelskamre, myndigheder med ansvar for social sikring og beskatning osv.

4.5.   Uddannelse

Der gives oplysninger om uddannelse (herunder forberedende undervisning) på nationalt, regionalt og lokalt plan og, hvis det er relevant, andre læringsaktiviteter til støtte for forbedrede færdigheder og viden inden for nettet.

4.6.   Kommunikation

Her anføres de specifikke tiltag, der følger af nationale kommunikationsplaner og/eller Eureskommunikationsstrategien, og, hvis det er relevant, andre vigtige kommunikations- og bevidstgørelsesaktiviteter, som er planlagt til at blive gennemført i referenceperioden og er relevante for de støttetjenester, der er anført i afsnit 2 og 3.

4.7.   Overvågning og evaluering af aktiviteter

Her anføres de værktøjer, der anvendes til at måle output og resultater af Euresaktiviteter på nationalt plan.


BILAG II

TIDSPLAN FOR FORBEREDELSEN AF DET ÅRLIGE NATIONALE ARBEJDSPROGRAM

1.   FORBEREDELSESFASE

De nationale koordineringsbureauer sikrer, at oplysninger om mangel på arbejdskraft og overskud af arbejdskraft på nationale og sektorspecifikke arbejdsmarkeder indsamles, analyseres og deles med særligt fokus på de mest sårbare grupper på arbejdsmarkedet og de regioner, som er mest påvirket af arbejdsløshed, og idet der tages hensyn til data om mobilitetsstrømme og -mønstre.

2.   UDARBEJDELSESFASE

De nationale koordineringsbureauer udarbejder en første udgave af det nationale arbejdsprogram ved hjælp af de oplysninger, der blev indsamlet i forberedelsesfasen, senest den 31. oktober i år N – 1. Udkastene findes i et særligt afsnit på Euresportalens ekstranet.

3.   FÆLLES GENNEMGANGSFASE

De nationale koordineringsbureauer gennemgår i fællesskab udkastet til de årlige nationale arbejdsprogrammer senest den 31. december i år N – 1.

4.   VEDTAGELSESFASE

De nationale koordineringsbureauer færdiggør de nationale arbejdsprogrammer under hensyntagen til feedback modtaget i gennemgangsfasen senest den 31. januar i år N.

5.   GENNEMFØRELSESFASE

Gennemførelsen af de årlige nationale arbejdsprogrammer finder sted fra januar til december i år N.

6.   RAPPORTERINGSFASE

De nationale koordineringsbureauer indsamler oplysninger om resultater og aflægger rapport om gennemførelsen af de nationale arbejdsprogrammer senest den 31. marts i år N + 1.


Top