EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1250

Kommissionens forordning (EU) 2017/1250 af 11. juli 2017 om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 for så vidt angår fjernelse af aromastoffet 4,5-epoxydec-2-trans-enal fra EU-listen (EØS-relevant tekst. )

C/2017/4737

OJ L 179, 12.7.2017, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1250/oj

12.7.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 179/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/1250

af 11. juli 2017

om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 for så vidt angår fjernelse af aromastoffet 4,5-epoxydec-2-trans-enal fra EU-listen

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 af 16. december 2008 om aromaer og visse fødevareingredienser med aromagivende egenskaber til anvendelse i og på fødevarer og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 1601/91, forordning (EF) nr. 2232/96, forordning (EF) nr. 110/2008 og direktiv 2000/13/EF (1), særlig artikel 11, stk. 3,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1331/2008 af 16. december 2008 om en fælles godkendelsesprocedure for fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer og fødevarearomaer (2), særlig artikel 7, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag I til forordning (EF) nr. 1334/2008 indeholder en EU-liste over aromaer og udgangsmaterialer, der er godkendt til anvendelse i og på fødevarer, og deres anvendelsesbetingelser.

(2)

Der blev ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 872/2012 (3) vedtaget en liste over aromastoffer, og listen blev indsat i del A i bilag I til forordning (EF) nr. 1334/2008.

(3)

Del A i bilag I til forordning (EF) nr. 1334/2008 kan opdateres i overensstemmelse med den fælles procedure, jf. artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1331/2008, enten på Kommissionens initiativ eller som følge af en ansøgning, der er indgivet af en medlemsstat eller en interesseret part.

(4)

Aromastoffet 4,5-epoxydec-2-trans-enal (FL-nr. 16.071) er opført i bilag I til forordning (EF) nr. 1334/2008 som et aromastof under evaluering, og for hvilket autoriteten har anmodet om yderligere videnskabelige data. Sådanne data er blevet fremlagt af ansøgeren.

(5)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet evaluerede de fremlagte data og konkluderede i sin videnskabelige udtalelse af 4. maj 2017 (4), at 4,5-epoxydec-2-trans-enal (FL-nr. 16.071) giver anledning til sikkerhedsmæssige betænkeligheder med hensyn til genotoksicitet, da der er observeret en genotoksisk virkning på leveren i rotter i det fremlagte in vivo-assay.

(6)

Aromastoffet 4,5-epoxydec-2(trans)-enal (FL-nr. 16.071) opfylder således ikke de generelle anvendelsesbetingelser for aromaer, der er fastsat i artikel 4, litra a), i forordning (EF) nr. 1334/2008. Det pågældende stof bør derfor fjernes fra listen snarest muligt for at beskytte menneskers sundhed.

(7)

Kommissionen bør derfor anvende hasteproceduren med henblik på at fjerne et stof, der giver anledning til sikkerhedsmæssige betænkeligheder, fra EU-listen.

(8)

Del A i bilag I til forordning (EF) nr. 1334/2008 bør derfor ændres.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Del A i bilag I til forordning (EF) nr. 1334/2008 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. juli 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 354 af 31.12.2008, s. 34.

(2)  EUT L 354 af 31.12.2008, s. 1.

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 872/2012 af 1. oktober 2012 om vedtagelse af listen over aromastoffer, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2232/96, om indsættelse af listen i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 1565/2000 og Kommissionens afgørelse 1999/217/EF (EUT L 267 af 2.10.2012, s. 1).

(4)  EFSA's Ekspertpanel for Materialer, der Kommer i Berøring med Fødevarer, Enzymer, Smagsstoffer og Hjælpestoffer, der Anvendes i Fødevarer (CEF-panelet). Scientific Opinion on Flavouring Group Evaluation 226 Revision 1 (FGE.226Rev1): consideration of genotoxicity data on one alpha, beta-unsaturated aldehyde from chemical subgroup 1.1.1(b) of FGE.19. EFSA Journal 2017;15(5):4847, 24 s. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4847


BILAG

I del A i bilag I til forordning (EF) nr. 1334/2008 udgår følgende række:

»16.071

4,5-epoxydec-2-trans-enal

188590-62-7

1570

 

Mindst 87 %; sekundær bestanddel: 8-9 % 4,5-epoxydec-2-cis-enal

 

1

EFSA«


Top