EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1231

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1231 af 6. juni 2017 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2017/1153 om fastsættelse af en metode til at bestemme de nødvendige korrelationsparametre til at afspejle ændringen i den lovpligtige prøvningsprocedure med henblik på at afklare proceduremæssige elementer og om ændring af forordning (EU) nr. 1014/2010 (EØS-relevant tekst. )

C/2017/3493

OJ L 177, 8.7.2017, p. 11–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1231/oj

8.7.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 177/11


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/1231

af 6. juni 2017

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2017/1153 om fastsættelse af en metode til at bestemme de nødvendige korrelationsparametre til at afspejle ændringen i den lovpligtige prøvningsprocedure med henblik på at afklare proceduremæssige elementer og om ændring af forordning (EU) nr. 1014/2010

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 af 23. april 2009 om fastsættelse af præstationsnormer for nye personbilers emissioner inden for Fællesskabets integrerede tilgang til at nedbringe CO2-emissionerne fra personbiler og lette erhvervskøretøjer (1), særlig artikel 8, stk. 9, første afsnit, og artikel 13, stk. 7, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Metoderne til at bestemme de nødvendige korrelationsparametre til at afspejle ændringen i den lovpligtige prøvningsprocedure er fastsat i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1153 (2) og — for lette erhvervskøretøjer — i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1152 (3). For at lette overgangen til den nye lovpligtige prøvningsprocedure for måling af CO2-emissioner og brændstofforbrug for lette erhvervskøretøjer (Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure, WLTP) bør korrelationsproceduren for personbiler i videst muligt omfang bringes i overensstemmelse med proceduren for lette erhvervskøretøjer.

(2)

Medlemsstaternes udpegelse af kontaktpunkter hos typegodkendelsesmyndighederne og de tekniske tjenester bør afklares, således at de elektroniske signaturnøgler, der er nødvendige for de formelle kørsler med korrelationsværktøjet, kan leveres på en effektiv og sikker måde.

(3)

Hvis der er tale om køretøjer i klasse M1 med en teknisk tilladt totalmasse på 3 000 kg eller derover, er det hensigtsmæssigt at give fabrikanterne den samme mulighed som for køretøjer i klasse N1 til enten at aflede NEDC-køremodstandskoefficienterne fra WLTP-prøvninger eller at anvende de tabulerede værdier i tabel 3 i bilag 4a i regulativ nr. 83 fra FN's Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE) (FN/ECE-regulativ nr. 83) (4). Det burde gøre typegodkendelsesprøvning af denne særlige gruppe køretøjer nemmere.

(4)

På baggrund af videreudviklingen af korrelationsværktøjet er visse inputdataparametre ikke længere nødvendige, medens andre data af administrativ karakter bør tilføjes for at sikre en sporbar og verificerbar proces.

(5)

Det er også hensigtsmæssigt at indføre brugen af elektroniske hash-koder for korrelationsværktøjets resultatfiler. Visse begrænsede og ikke-fortrolige resultater fra korrelationsværktøjet bør stilles til rådighed for Kommissionen med henblik på at sikre den fortsatte udvikling og forbedring af korrelationsværktøjet og for at give mulighed for yderligere verifikation af korrelationsresultaterne.

(6)

Beregningen af NEDC-CO2-referenceværdien bør forenkles ved at fjerne behovet for efterbehandling af WLTP-prøvningsresultater og beregningen af differencen mellem WLTP-CO2-værdien simuleret med korrelationsværktøjet og NEDC-CO2-værdien. Den nye beregningsmetode giver en absolut NEDC-CO2-referenceværdi og enhver afvigelse i korrelationsværktøjet burde være nem at beregne og vise i den ikke-fortrolige sammenfattende outputfil. Denne fremgangsmåde mindsker i betydelig grad risikoen for fejl i beregningen af referenceværdierne.

(7)

Det er desuden hensigtsmæssigt at forenkle beregningen af kombineret og fasespecifikke værdier for brændstofforbrug. Brændstofforbruget bør beregnes ud fra den endelige NEDC-CO2-værdi (oplyst værdi, værdi fra korrelationsværktøjet eller fysiske prøvningsresultater) under anvendelse af formlerne i bilag XII til Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 (5).

(8)

Bilag I og II til gennemførelsesforordning (EU) 2017/1153 bør derfor ændres.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Klimaændringer —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2017/1153 ændres som angivet i bilag I til nærværende forordning.

Artikel 2

Bilag I til Kommissionens forordning (EU) nr. 1014/2010 (6) ændres som angivet i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. juni 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 140 af 5.6.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1153 af 2. juni 2017 om fastsættelse af en metode til bestemmelse af de nødvendige korrelationsparametre til afspejling af ændringen i den lovpligtige prøvningsprocedure og om ændring af forordning (EU) nr. 1014/2010 (EUT L 175 af 7.7.2017, s. 679).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1152 af 2. juni 2017 om fastsættelse af en metode til at bestemme de nødvendige korrelationsparametre til at afspejle ændringen i den lovpligtige prøvningsprocedure for lette erhvervskøretøjer og om ændring af forordning (EU) nr. 293/2012 (EUT L 175 af 7.7.2017, s. 644).

(4)  Regulativ nr. 83 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE) — Ensartede forskrifter for godkendelse af køretøjer for så vidt angår emissionen af forurenende stoffer i overensstemmelse med kravene til motorbrændstof [2015/1038] (EUT L 172 af 3.7.2015, s. 1).

(5)  Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 af 18. juli 2008 om gennemførelse og ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer (EUT L 199 af 28.7.2008, s. 1).

(6)  Kommissionens forordning (EU) nr. 1014/2010 af 10. november 2010 om overvågning og rapportering af data om registrering af nye personbiler i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 293 af 11.11.2010, s. 15).


BILAG I

I bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2017/1153 foretages følgende ændringer:

1)

Punkt 2.1.2 affattes således:

»2.1.2.   Udpegelse af korrelationsværktøjets brugere

Medlemsstaterne underretter Kommissionen om de respektive kontaktpunkter, der er ansvarlige for at udføre kørslerne med korrelationsværktøjet hos typegodkendelsesmyndigheden og, hvis relevant, de tekniske tjenester. Der udpeges kun ét kontaktpunkt pr. myndighed eller tjeneste. Underretningen til Kommissionen skal indeholde følgende (organisationens navn, navn på den ansvarlige medarbejder, postadresse, e-mailadresse og telefonnummer). Oplysningerne sendes til følgende funktionelle postkasse (*1):

EC-CO2-LDV-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu

Elektroniske signaturnøgler med henblik på brug af korrelationsværktøjet leveres kun på anmodning fra kontaktpunktet (*2). Kommissionen offentliggør retningslinjer for den procedure, der skal følges i forbindelse med sådanne anmodninger.

(*1)  Alle ajourføringer af postkassens adresse offentliggøres på webstedet."

(*2)  Elektroniske signaturnøgler leveres af Europa-Kommissionens Fælles Forskningscenter«"

2)

Punkt 2.2, litra a) og b), affattes således:

»a)

Hvis der udføres to typegodkendelsesprøvninger, anvendes prøvningsresultatet med de højeste kombinerede CO2-emissioner

b)

Hvis der udføres tre typegodkendelsesprøvninger, anvendes prøvningsresultatet med median-CO2-emissionerne.«

3)

Punkt 2.3.1 affattes således:

»2.3.1.   Bestemmelse af køretøjets inerti efter NEDC

NEDC-referencemassen for køretøj H og, hvis relevant, køretøj L og R bestemmes som følger:

 

RMn,L = (MROL – 75 + 100) [kg]

 

RMn,H = (MROH – 75 + 100) [kg]

 

RMn,R = (MROR – 75 + 100) [kg]

hvor

Køretøj R er det repræsentative køretøj for den køremodstandsmatrixfamilie, der er defineret i punkt 5.1 i underbilag 4 til bilag XXI til Kommissionens forordning (EU) 2017/1151 (*3).

MRO er massen i køreklar stand som defineret i artikel 2, stk. 4, litra a), i Kommissionens forordning (EU) nr. 1230/2012 (*4) for henholdsvis køretøj H, L og R.

Referencemassen, der skal bruges som input til simulationerne og, hvis relevant, en fysisk prøvning af køretøjet, skal være den inertiværdi, der er fastsat i tabel 3 i bilag 4a til FN/ECE-regulativ nr. 83, som svarer til referencemassen, RM, bestemt i overensstemmelse med dette punkt og benævnt TMn,L, TMn,H og TMn,R.

(*3)  Kommissionens forordning (EU) 2017/1151 af 1. juni 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF, Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 og Kommissionens forordning (EU) nr. 1230/2012 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 692/2008 (EUT L 175 af 7.7.2017, s. 1)."

(*4)  Kommissionens forordning (EU) nr. 1230/2012 af 12. december 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 for så vidt angår krav til typegodkendelse for masse og dimensioner for motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF (EUT L 353 af 21.12.2012, s. 31).«"

4)

Punkt 2.3.5 og 2.3.6 affattes således:

»2.3.5.   Bestemmelse af differencen mellem dæktrykspecifikationer

Ifølge punkt 6.6.3 i tillæg 3 til bilag I til forordning (EU) 2017/1151 anvendes det laveste anbefalede dæktryk for køretøjets prøvemasse under friløbsproceduren for bestemmelsen af køremodstanden, hvorimod det ikke er angivet for NEDC-proceduren. Det dæktryk, der skal bruges til beregningen af NEDC-køremodstand i overensstemmelse med punkt 2.3.8, skal være gennemsnittet for de to akslers beregnede gennemsnit af de tilladte mindste og største dæktryk for de valgte dæk på hver aksel for køretøjets NEDC-referencemasse. Beregningen skal foretages for køretøj H og, hvis relevant, for køretøj L og R efter følgende formler:

 

For køretøj H: Formula

 

For køretøj L: Formula

 

For køretøj R: Formula

hvor

Pmax,

er gennemsnittet af de højst tilladte dæktryk for de valgte dæk for de to aksler

Pmin,

er gennemsnittet af de mindste tilladte dæktryk for de valgte dæk for de to aksler.

Den tilsvarende modstandsvirkning på køretøjet beregnes ved hjælp af følgende formler for henholdsvis køretøj H, L og R:

 

For køretøj H: Formula

 

For køretøj L: Formula

 

For køretøj R: Formula

2.3.6.   Bestemmelse af dækmønsterdybde

Ifølge punkt 4.2.2.2 i underbilag 4 til bilag XXI til forordning (EU) 2017/1151 skal dækmønsterdybden mindst være 80 % ved WLTP-prøvningen, medens der i henhold til punkt 4.2 i tillæg 7 til bilag 4a til FN/ECE-regulativ nr. 83 kræves en mindste dækmønsterdybde til NEDC-prøvningen på 50 % af den nominelle værdi. Det giver en gennemsnitlig forskel i dækmønsterdybde på 2 mm mellem de to procedurer. Den tilsvarende modstandsvirkning på køretøjet bestemmes med henblik på beregningen af NEDC-køremodstanden i punkt 2.3.8 i overensstemmelse med følgende formler for henholdsvis køretøj H, L og R:

 

For køretøj H: Formula

 

For køretøj L: Formula

 

For køretøj R: Formula

hvor

RMn,H, RMn,L og RMn,R er referencemasserne for køretøj H, L og R bestemt i overensstemmelse med punkt 2.3.1.«

5)

I punkt 2.3.8.1 tilføjes følgende to afsnit:

»NEDC-køremodstandskoefficienterne beregnes i overensstemmelse med formlerne i punkt 2.3.8.1.1 (for køretøj H) og punkt 2.3.8.1.2 (for køretøj L).

Medmindre andet er angivet, gælder formlerne både for simulationer og for fysiske køretøjsprøvninger.«

6)

Punkt 2.3.8.2 affattes således:

2.3.8.2.   Bestemmelse af køremodstand, hvis køremodstanden i forbindelse med WLTP-prøvningen er bestemt i overensstemmelse med punkt 5 i underbilag 4 til bilag XXI til forordning (EU) 2017/1151

2.3.8.2.1.   Køremodstandsmatrixfamilie i overensstemmelse med punkt 5.1 i underbilag 4 til bilag XXI til forordning (EU) 2017/1151

Hvis et køretøjs køremodstand er blevet beregnet i overensstemmelse med punkt 5.1 i underbilag 4 til bilag XXI til forordning (EU) 2017/1151, bestemmes NEDC-køremodstanden, som skal anvendes som input til korrelationsværktøjets simulationer, som følger:

a)

Tabulerede NEDC-køremodstandsværdier i overensstemmelse med tabel 3 i bilag 4 til FN/ECE-regulativ nr. 83

Køretøj H:

 

F 0 n,H = T 0 n,H + (F 0 w,H – Aw,H )

 

F 1 n,H = F 1 w,H – Bw,H

 

F 2 n,H = T 2 n,H + (F 2 w,H – Cw,H )

Køretøj L:

 

F 0 n,L = T 0 n,L + (F 0 w,L – Aw,L )

 

F 1 n,L = F 1 w,L – Bw,L

 

F 2 n,L = T 2 n,L + (F 2 w,L – Cw,L )

hvor

F 0 n,i , F 1 n,i , F 2 n,i , med i = H,L,

er NEDC-køremodstandskoefficienterne for køretøj H eller L

T 0 n,i , T 2 n,i , med i = H,L

er NEDC-koefficienterne for chassisdynamometeret for køretøj H eller L bestemt i overensstemmelse med tabel 3 i bilag 4a til FN/ECE-regulativ nr. 83

AW,H/L, BW,H/L, CW,H/L

er koefficienterne for chassisdynamometeret for det køretøj, der anvendes til at forberede chassisdynamometeret i overensstemmelse med punkt 7 og 8 i underbilag 4 til bilag XXI til forordning (EU) 2017/1151

b)

NEDC-køremodstande afledt fra det repræsentative køretøj

Hvis der er tale om køretøjer udformet til en teknisk tilladt totalvægt på 3 000 kg eller derover, kan NEDC-køremodstandene på fabrikantens anmodning bestemmes i overensstemmelse med følgende:

1)

Bestemmelse af køremodstandskoefficienterne for det repræsentative køretøj i køremodstandsmatrixfamilien

i)   Virkning af forskellige inertier:

Formula

hvor faktorerne i formlen er som defineret i punkt 2.3.1, med undtagelse af følgende:

F0w,R er køremodstandskoefficienten F0 bestemt for WLTP-prøvningen af køretøj R; TMw,R er testmassen anvendt ved WLTP-prøvningen af køretøj R.

ii)   Virkning af forskellige dæktryk:

Formula

hvor faktorerne i formlen er som defineret i punkt 2.3.5.

iii)   Virkning af roterende deles inerti:

Formula

I tilfælde af en fysisk prøvning af køretøjet anvendes følgende formel:

Formula

iv)   Virkning af forskellige dækmønsterdybder:

Formula

hvor faktorerne i formlen er som defineret i punkt 2.3.6.

v)   Virkning af forkonditionering:

Formula

I tilfælde af en fysisk prøvning af køretøjet anvendes korrektionen for forkonditionering ikke.

vi)   Køremodstandskoefficienten F1n for køretøj R bestemmes som følger:

 

Virkning af roterende deles inerti:

Formula

 

I tilfælde af en fysisk prøvning af køretøjet anvendes følgende formel:

Formula

vii)   Køremodstandskoefficienten F2n for køretøj R bestemmes som følger:

 

Virkning af roterende deles inerti:

Formula

 

I tilfælde af en fysisk prøvning af køretøjet anvendes følgende formel:

Formula

hvor faktoren Formula er køremodstandskoefficienten F2 bestemt for WLTP-prøvningen af køretøj R fraregnet virkningen af alt aerodynamisk ekstraudstyr.

2)

Bestemmelse af NEDC-køremodstandskoefficienterne for køretøj H

Til beregningen af NEDC-køremodstande for køretøj H anvendes følgende formler:

i)   Køremodstandskoefficienten F0n, H for køretøj H bestemmes som følger:

Formula

hvor

F0n,R

er den faste køremodstandskoefficient for køretøj R i N

RMn,H

er referencemassen for køretøj H

RMn,R

er referencemassen for køretøj R

RRH

er dækkenes rullemodstand for køretøj H i kg/ton

RRR

er dækkenes rullemodstand for køretøj R i kg/ton

ii)   Køremodstandskoefficienten F2n, H for køretøj H bestemmes som følger:

Formula

hvor

F2n,R

er andenordenskøremodstandskoefficienten for køretøj R i N/(km/h)2

Af,H

er køretøj H's frontareal i m2

Af,R

er køretøj R's frontareal i m2

iii)   F1n, H for køretøj H sættes til 0.

3)

Bestemmelse af NEDC-køremodstandskoefficient for køretøj L

Til beregningen af NEDC-køremodstande for køretøj L anvendes følgende formler:

i)   Køremodstandskoefficienten F0n, L for køretøj L bestemmes som følger:

Formula

hvor

F0n,R

er den faste køremodstandskoefficient for køretøj R i N

RMn,L

er referencemassen for køretøj L

RMn,R

er referencemassen for køretøj R

RR,L

er dækkenes rullemodstand for køretøj L i kg/ton

RRR

er dækkenes rullemodstand for køretøj R i kg/ton

ii)   Køremodstandskoefficienten F2n, L for køretøj L bestemmes som følger:

Formula

hvor

F2n,R

er andenordenskøremodstandskoefficienten for køretøj R i N/(km/h)2

Af,L

er køretøj L's frontareal i m2

Af,R

er køretøj R's frontareal i m2

iii)   F1n, L for køretøj L sættes til 0.

2.3.8.2.2.   Standardkøremodstande i overensstemmelse med punkt 5.2 i underbilag 4 til bilag XXI til forordning (EU) 2017/1151

Hvis der er beregnet standardkøremodstande i overensstemmelse med punkt 5.2 i underbilag 4 til bilag XXI til forordning (EU) 2017/1151, beregnes NEDC-køremodstandene i overensstemmelse med punkt 2.3.8.2.1, litra a), i nærværende bilag.

Hvis der er tale om en fysisk køretøjsprøvning skal prøvningen udføres med NEDC-koefficienterne for chassisdynamometeret for køretøj H eller L bestemt i overensstemmelse med tabel 3 i bilag 4a til FN/ECE-regulativ nr. 83.«

7)

I punkt 2.4, tabel 1, foretages følgende ændringer:

a)

I rækken med punkt 30 (»Køretøjets inerti NEDC«) affattes henvisningen i søjlen »Kilde« således:

»Tabel 3 i bilag 4a til FN/ECE-regulativ nr. 83. Udfyldes af typegodkendelsesmyndigheden eller den tekniske tjeneste«

b)

Rækken med punkt 34 affattes således:

»34

Inertiindstilling WLTP

kg

Punkt 2.5.3 i underbilag 4 til bilag XXI til forordning (EU) 2017/1151

Chassisdynamometerinerti anvendt under WLTP-prøvning«

c)

I rækken med punkt 59 (»WLTP — motorkølevæsketemperatur«) affattes henvisningen i søjlen »Bemærkninger« således:

»Array: OBD-data, 1 Hz, opløsning på 1 °C«

d)

Rækkerne med punkt 63-66 erstattes af følgende og der indsættes en ny række 67:

»63

Oplyste kombinerede NEDC-CO2-emissioner for køretøj H og L

gCO2/km

 

Oplyst værdi til brug ved NEDC-prøvning. Hvis der er tale om køretøjer med periodisk regenererende systemer, skal værdien Ki-korrigeres

64

WLTP — hastighed (teoretisk)

km/h

Som defineret i punkt 6 i bilag 4 til FN/ECE-regulativ nr. 83

Array: 1 Hz, opløsning på 0,1 km/h. Hvis der ikke leveres en hastighedsprofil, finder hastighedsprofilen defineret i punkt 6 i bilag 4 til FN/ECE-regulativ nr. 83 anvendelse

65

NEDC — gear (teoretisk)

Som ovenfor.

Array: 1 Hz. Hvis der ikke leveres en hastighedsprofil, finder hastighedsprofilen defineret i punkt 6 i bilag 4 til FN/ECE-regulativ nr. 83 anvendelse

66

Køretøjsfamiliens identifikationsnummer

Underbilag 5.0 til bilag XXI til forordning (EU) 2017/1151

 

67

Ki-regenerationsfaktor

Tillæg 1 til underbilag 6 til bilag XXI til forordning (EU) 2017/1151

For køretøjer uden periodisk regenererende systemer er denne værdi lig med 1. For køretøjer med periodisk regenererende systemer er denne værdi lig med 1,05, hvis ingen anden værdi er oplyst.«

8)

Punkt 3.1, andet afsnit, affattes således:

»Hvis forskellen mellem køretøj H og køretøj L kun skyldes en forskel i ekstraudstyr (dvs. MRO, karosseriform og køremodstandskoefficienten er den samme), bestemmes NEDC-CO2-referenceværdien kun for køretøj H.«

9)

Punkt 3.1.1, 3.1.2 og 3.1.3 affattes således:

»3.1.1.   Korrelationsværktøjets input og resultater

3.1.1.1.   Den originale korrelationsresultatrapport

Typegodkendelsesmyndigheden eller den udpegede tekniske tjeneste skal sikre, at inputdatafilen til korrelationsværktøjet er fuldstændig. Efter en afsluttet prøvningskørsel med korrelationsværktøjet udstedes der en original korrelationsresultatrapport, som forsynes med en hash-kode. Rapporten skal indeholde følgende underfiler:

a)

de inputdata, der er nærmere angivet i punkt 2.4

b)

de outputdata, der er resultatet af simulationen

c)

den sammenfattende fil, herunder

i)

køretøjsfamiliens identifikationsnummer

ii)

differencen mellem den af fabrikanten oplyste CO2-værdi og den værdi, der fremkommer som resultat i korrelationsværktøjet (CO2-kombineret)

iii)

ikke-fortrolige tekniske data (dvs. brændstoftype, slagvolumen, gearkassetype, turbo).

3.1.1.2.   Fuldstændig korrelationsfil

Når den originale korrelationsresultatrapport er udstedt i overensstemmelse med punkt 3.1.1.1, anvender typegodkendelsesmyndigheden eller i givet fald den udpegede tekniske tjeneste de relevante kommandoer i korrelationsværktøjet til at sende en sammenfattende fil til en server med tidsstempling, som sender et tidsstemplet svar tilbage til afsenderen (med kopi til de relevante tjenestegrene hos Kommissionen), der også omfatter et vilkårligt genereret heltal mellem 1 og 99.

Der oprettes en fuldstændig korrelationsfil, hvori også indgår det tidsstemplede svar og den originale korrelationsresultatrapport omhandlet i punkt 3.1.1.1. Den fuldstændige korrelationsfil tildeles en hash-kode. Filen opbevares af typegodkendelsesmyndigheden som en prøvningsrapport i henhold til bilag VIII til direktiv 2007/46/EF.

3.1.2.   NEDC-CO2-referenceværdi for køretøj H

Korrelationsværktøjet anvendes til at udføre den simulerede NEDC-prøvning af køretøj H under anvendelse af de relevante inputdata, der er omhandlet i punkt 2.4.

NEDC-CO2-referenceværdien for køretøj H bestemmes som følger:

CO 2, H = NEDC CO2,C,H · Ki,H

hvor

CO 2, H

er NEDC-CO2-referenceværdien for køretøj H

NEDC CO 2, C,H

er korrelationsværktøjets simulerede kombinerede NEDC-CO2-resultat for køretøj H

Ki,H

er værdien bestemt i overensstemmelse med tillæg 1 til underbilag 6 til bilag XXI til forordning (EU) 2017/1151 for køretøj H.

Ud over NEDC-CO2-referenceværdien skal korrelationsværktøjet også levere de fasespecifikke CO2-værdier for køretøj H.

3.1.3.   NEDC-CO2-referenceværdi for køretøj L

Hvis relevant, udføres den simulerede NEDC-prøvning af køretøj L under anvendelse af korrelationsværktøjet og de relevante inputdata, der er omhandlet i punkt 2.4.

NEDC-CO2-referenceværdien for køretøj L bestemmes som følger:

CO 2, L = NEDC CO2,C,L · Ki,L

hvor

CO 2, L

er NEDC-CO2-referenceværdien for køretøj L

NEDC CO2,C,L

er korrelationsværktøjets simulerede kombinerede NEDC-CO2-resultat for køretøj L

Ki,L

er værdien bestemt i overensstemmelse med tillæg 1 til underbilag 6 til bilag XXI til forordning (EU) 2017/1151 for køretøj L.

Ud over NEDC-CO2-referenceværdien skal korrelationsværktøjet også levere de fasespecifikke CO2-værdier for køretøj L.«

10)

Punkt 3.2.6 affattes således:

3.2.6.   Hvis det vilkårligt genererede tal omhandlet i punkt 3.1.1.2 ligger i intervallet 90-99, skal køretøjet udvælges til en fysisk måling i overensstemmelse med den procedure, der er omhandlet i bilag XII til forordning (EF) nr. 692/2008, under hensyntagen til præciseringerne i punkt 2 i nærværende bilag. Prøvningsresultaterne dokumenteres i overensstemmelse med bilag VIII til direktiv 2007/46/EF.

Hvis NEDC-CO2-værdien for både køretøj H og L er bestemt i overensstemmelse med punkt 3.2.1, skal den køretøjskonfiguration, der udvælges til fysisk måling, være køretøj L, hvis det vilkårlige tal ligger i intervallet 90-94, og køretøj H, hvis det vilkårlige tal ligger i intervallet 95-99.

Hvis NEDC-CO2-værdien er bestemt i overensstemmelse med punkt 3.2.1 for køretøj H eller L alene i interpolationsfamilien, udvælges det pågældende køretøj til én fysisk måling, hvis det vilkårlige tal ligger i intervallet 90-99.

Hvis NEDC-CO2-værdien ikke er bestemt i overensstemmelse med punkt 3.2.1, men både køretøj H og L underkastes fysisk prøvning, ses der bort fra det vilkårlige tal.«

11)

Punkt 3.2.8, andet afsnit, affattes således:

»De-faktoren beregnes med tre decimaler og registreres i typegodkendelsesattesten og typeattesten.«

12)

Punkt 3.3.1, 3.3.2 og 3.3.3 affattes således:

»3.3.1.   Beregning af de fasespecifikke NEDC-CO2-værdier for køretøj H

De fasespecifikke NEDC-værdier for køretøj H beregnes som følger:

NEDC CO 2, p,H = NEDC CO 2, p,H,c · CO 2, AF,H

hvor:

p

er NEDC-fasen »UDC« eller »EUDC«

NEDC CO2,p,H,c

er korrelationsværktøjets simulerede NEDC-CO2-værdi for fase p omhandlet i punkt 3.1.2 eller, hvis relevant, det fysiske måleresultat som omhandlet i punkt 3.2.2

NEDC CO2,p,H

er den fasespecifikke NEDC-værdi for køretøj H for den relevante fase p, gCO2/km

CO2,AF,H

er justeringsfaktoren for køretøj H beregnet som forholdet mellem NEDC-CO2-værdien bestemt i overensstemmelse med punkt 3.2 og korrelationsværktøjets simulerede NEDC-prøvningsresultat omhandlet i punkt 3.1.2, eller, hvis relevant, det fysiske måleresultat.

3.3.2.   Beregning af de fasespecifikke NEDC-CO2-værdier for køretøj L

De fasespecifikke NEDC-værdier for køretøj L beregnes som følger:

NEDC CO 2, p,L = NEDC CO 2, p,L,c · CO 2, AF,L

hvor:

p

er NEDC-fasen »UDC« eller »EUDC«

NEDC CO2,p,L,c

er korrelationsværktøjets simulerede NEDC-CO2-værdi for fase p omhandlet i punkt 3.1.2 eller, hvis relevant, det fysiske måleresultat som omhandlet i punkt 3.2.2

NEDC CO2,p,L

er den fasespecifikke NEDC-værdi for køretøj L for den relevante fase p, gCO2/km

CO2,AF,L

er justeringsfaktoren for køretøj L beregnet som forholdet mellem NEDC-CO2-værdien bestemt i overensstemmelse med punkt 3.2 og korrelationsværktøjets simulerede NEDC-prøvningsresultat omhandlet i punkt 3.1.2, eller, hvis relevant, det fysiske måleresultat.

3.3.3.   Beregning af NEDC-brændstofforbrug for køretøj H og L

3.3.3.1.   Beregning af NEDC-brændstofforbrug (kombineret)

NEDC-brændstofforbruget (kombineret) for køretøj H og L beregnes under anvendelse af de kombinerede NEDC-CO2-emissioner bestemt i overensstemmelse med punkt 3.2 og bestemmelserne i bilag XII til forordning (EF) nr. 692/2008. Emissionerne af andre forurenende stoffer, der er relevante for beregningen af brændstofforbrug (carbonhydrider, carbonmonoxid) anses for at være lig med 0 (nul) g/km.

3.3.3.2.   Beregning af det fasespecifikke NEDC-brændstofforbrug

Det fasespecifikke NEDC-brændstofforbrug for køretøj H og L beregnes under anvendelse af de fasespecifikke NEDC-CO2-emissioner bestemt i overensstemmelse med punkt 3.3 og bestemmelserne i bilag XII til forordning (EF) nr. 692/2008. Emissionerne af andre forurenende stoffer, der er relevante for beregningen af brændstofforbrug (carbonhydrider, carbonmonoxid), anses for at være lig med 0 (nul) g/km.«

13)

Følgende indsættes som punkt 4.2.1.4a:

»4.2.1.4a   NEDC-køremodstandskoefficienter afledt fra det repræsentative køretøj i en køremodstandsmatrixfamilie

Hvis NEDC-køremodstanden for det repræsentative køretøj er beregnet ud fra et WLTP-repræsentativt køretøj i overensstemmelse med punkt 2.3.8.1, litra b), beregnes NEDC-køremodstanden for et individuelt køretøj ved hjælp af følgende formler:

a)   F0n,ind for det individuelle køretøj bestemmes som følger:

Formula

hvor

F0n,R

er den faste køremodstandskoefficient for køretøj R i N

RMn,ind

er referencemassen for det individuelle køretøj

RMn,R

er referencemassen for køretøj R

RRind

er dækkenes rullemodstand for det individuelle køretøj i kg/ton

RRR

er dækkenes rullemodstand for køretøj R i kg/ton

b)   F2n,ind for det individuelle køretøj bestemmes som følger:

Formula

hvor

F2n,R

er andenordenskøremodstandskoefficienten for køretøj R i N/(km/h)2

Af,ind

er det individuelle køretøjs frontareal, m2

Af,R

er køretøj R's frontareal i m2

c)   F1n,ind for det individuelle køretøj sættes til 0.«

14)

I punkt 5, litra a), erstattes udtrykket »korrelationsværktøjets resultatrapport« med udtrykket »fuldstændig korrelationsfil«.BILAG II

I bilag I til forordning (EU) nr. 1014/2010, i tabellen med titlen »Datakilder«, indsættes følgende nye række:

»Køretøjsfamiliens identifikationsnummer

 

Punkt 5.0 til bilag XXI til Kommissionens forordning (EU) 2017/1151 (*1)


(*1)  Kommissionens forordning (EU) 2017/1151 af 1. juni 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF, Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 og Kommissionens forordning (EU) nr. 1230/2012 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 692/2008 (EUT L 175 af 7.7.2017, s. 1).«


Top