EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1228

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/1228 af 20. marts 2017 om betingelser for klassificering uden prøvning af puds til udvendig og indvendig brug på basis af organiske bindemidler omfattet af den harmoniserede standard EN 15824 og mørtel til murværk og puds omfattet af den harmoniserede standard EN 998-1 med hensyn til reaktion ved brand (EØS-relevant tekst. )

C/2017/1703

OJ L 177, 8.7.2017, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1228/oj

8.7.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 177/4


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/1228

af 20. marts 2017

om betingelser for klassificering uden prøvning af puds til udvendig og indvendig brug på basis af organiske bindemidler omfattet af den harmoniserede standard EN 15824 og mørtel til murværk og puds omfattet af den harmoniserede standard EN 998-1 med hensyn til reaktion ved brand

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF (1), særlig artikel 27, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Et system til klassificering af byggevarers ydeevne med hensyn til deres reaktion ved brand blev vedtaget i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/364 (2). Puds til udvendig og indvendig brug på basis af organiske bindemidler og mørtel til murværk og puds er blandt de byggevarer, som denne delegerede forordning finder anvendelse på.

(2)

Prøvninger har vist, at puds til udvendig og indvendig brug på basis af organiske bindemidler, som er omfattet af den harmoniserede standard EN 15824, og mørtel til murværk og puds, som er omfattet af den harmoniserede standard EN 998-1, har en stabil og forudsigelig ydeevne med hensyn til reaktion ved brand, forudsat at de opfylder visse betingelser vedrørende varens maksimale organiske indhold, største masse pr. arealenhed for materialet og materialets brandydelse ved brand.

(3)

Puds til udvendig og indvendig brug på basis af organiske bindemidler, som er omfattet af den harmoniserede standard EN 15824, og mørtel til murværk og puds, som er omfattet af den harmoniserede standard EN 998-1, bør derfor anses for at opfylde en bestemt ydeevneklasse for reaktion ved brand, der er fastlagt i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/364, på de relevante betingelser uden behov for yderligere prøvning —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Puds til udvendig og indvendig brug på basis af organiske bindemidler, som er omfattet af den harmoniserede standard EN 15824, og mørtel til murværk og puds, som er omfattet af den harmoniserede standard EN 998-1, som opfylder betingelserne i bilaget, skal anses for at opfylde ydeevneklasserne i bilaget uden prøvning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. marts 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 88 af 4.4.2011, s. 5.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/364 af 1. juli 2015 om klassificeringen af byggevarers ydeevne med hensyn til reaktion ved brand i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 (EUT L 68 af 15.3.2016, s. 4).


BILAG

Produkter (1)

Maksimalt organisk indhold (2)

(vægtprocent)

Største masse pr. arealenhed (3)

(kg/m2)

Klasse (4)

Puds til udvendig og indvendig brug på basis af organiske bindemidler omfattet af den harmoniserede standard EN 15824

≤ 9,0

≤ 4,0

B — s2, d0

Puds til udvendig og indvendig brug på basis af organiske bindemidler omfattet af den harmoniserede standard EN 15824

og

Mørtel til murværk og puds omfattet af den harmoniserede standard EN 998-1

≤ 2,5

≤ 6,0

A2 — s1, d0

≤ 4,0

≤ 4,0

≤ 5,0

≤ 2,0


(1)  Varer, der leveres i pasta- eller pulverform og anvendes til udvendig og indvendig beklædning af vægge, mure, søjler skillevægge og lofter. Materialernes ydelse skal mindst være klasse A2 — s1, d0, og massefylden skal mindst være 525 kg/m3.

(2)  I forhold til tørstofindholdet (sammenligneligt med det helt tørre puds anvendt i materialet).

(3)  I forhold til det våde produkt (klar til brug).

(4)  Klasse som fastsat i tabel 1 i bilaget til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/364.


Top