EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1227

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/1227 af 20. marts 2017 om betingelser for klassificering uden prøvning af laminerede limtræsprodukter omfattet af den harmoniserede standard EN 14080 og produkter af fingerskarret konstruktionstræ omfattet af den harmoniserede standard EN 15497 med hensyn til reaktion ved brand og om ændring af beslutning 2005/610/EF (EØS-relevant tekst. )

C/2017/1702

OJ L 177, 8.7.2017, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1227/oj

8.7.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 177/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/1227

af 20. marts 2017

om betingelser for klassificering uden prøvning af laminerede limtræsprodukter omfattet af den harmoniserede standard EN 14080 og produkter af fingerskarret konstruktionstræ omfattet af den harmoniserede standard EN 15497 med hensyn til reaktion ved brand og om ændring af beslutning 2005/610/EF

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF (1), særlig artikel 27, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Et system til klassificering af byggevarers ydeevne med hensyn til deres reaktion ved brand blev vedtaget i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/364 (2). Laminerede limtræsprodukter og produkter af fingerskarret konstruktionstræ er blandt de byggevarer, som denne delegerede forordning finder anvendelse på.

(2)

Allerede i Kommissionens beslutning 2005/610/EF (3) blev der fastsat ydeevneklasser med hensyn til reaktion ved brand for laminerede limtræsprodukter, som er omfattet af EN 14080 i tabel 1 i bilaget til beslutningen. Yderligere prøvning af disse produkter har imidlertid begrundet en ændring af de betingelser, der er fastsat i nævnte beslutning for disse produkter.

(3)

Prøvninger har vist, at laminerede limtræsprodukter, som er omfattet af den harmoniserede standard EN 14080, og produkter af fingerskarret konstruktionstræ, som er omfattet af den harmoniserede standard EN 15497, har en stabil og forudsigelig ydeevne med hensyn til reaktion ved brand, forudsat at de opfylder visse betingelser vedrørende træets mindste gennemsnitlige massefylde og produktets mindste gennemsnitlige tykkelse.

(4)

Laminerede limtræsprodukter, som er omfattet af den harmoniserede standard EN 14080, og produkter af fingerskarret konstruktionstræ, der er omfattet af den harmoniserede standard EN 15497, bør derfor anses for at opfylde en bestemt ydeevneklasse for reaktion ved brand, der er fastlagt i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/364, på de relevante betingelser uden behov for yderligere prøvning.

(5)

Af hensyn til retssikkerheden bør tabel 1 i bilaget til beslutning 2005/610/EF derfor udgå, og bilaget til denne forordning bør i stedet finde anvendelse på laminerede limtræsprodukter omfattet af den harmoniserede standard EN 14080 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Laminerede limtræsprodukter, som er omfattet af den harmoniserede standard EN 14080, og produkter af fingerskarret konstruktionstræ, som er omfattet af den harmoniserede standard EN 15497, som opfylder betingelserne i bilaget, skal anses for at opfylde ydeevneklasserne i bilaget uden prøvning.

Artikel 2

Tabel 1 i bilaget til beslutning 2005/610/EF udgår.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. marts 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 88 af 4.4.2011, s. 5.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/364 af 1. juli 2015 om klassificeringen af byggevarers ydeevne med hensyn til reaktion ved brand i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 (EUT L 68 af 15.3.2016, s. 4).

(3)  Kommissionens beslutning 2005/610/EF af 9. august 2005 om inddeling af visse byggevarer i klasser med hensyn til reaktion ved brand (EUT L 208 af 11.8.2005, s. 21)


BILAG

Produkter (1)

Mindste gennemsnitlige massefylde (2)

(i kg/m3)

Mindste samlede tykkelse

(i mm)

Klasse (3)

Laminerede limtræsprodukter omfattet af den harmoniserede standard EN 14080 og produkter af fingerskarret konstruktionstræ omfattet af den harmoniserede standard EN 15497

380

22

D-s2, d0


(1)  Gælder for alle arter og limtræ, som produktstandarderne omfatter.

(2)  Konditioneret i overensstemmelse med EN 13238.

(3)  Klasse som fastsat i tabel 1 i bilaget til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/364.


Top