EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1202

Kommissionens forordning (EU) 2017/1202 af 5. juli 2017 om afvisning af visse andre sundhedsanprisninger af fødevarer end dem, der henviser til en reduceret risiko for sygdom og til børns udvikling og sundhed (EØS-relevant tekst. )

C/2017/4510

OJ L 173, 6.7.2017, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1202/oj

6.7.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 173/6


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/1202

af 5. juli 2017

om afvisning af visse andre sundhedsanprisninger af fødevarer end dem, der henviser til en reduceret risiko for sygdom og til børns udvikling og sundhed

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer (1), særlig artikel 18, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til forordning (EF) nr. 1924/2006 er sundhedsanprisninger af fødevarer forbudt, medmindre de er godkendt af Kommissionen i overensstemmelse med samme forordning og opført på en liste over tilladte anprisninger.

(2)

Forordning (EF) nr. 1924/2006 foreskriver ligeledes, at lederne af fødevarevirksomheder kan sende ansøgninger om godkendelse af sundhedsanprisninger til en medlemsstats nationale kompetente myndighed. Den nationale kompetente myndighed skal videresende gyldige ansøgninger til Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) (i det følgende benævnt »autoriteten«) med henblik på en videnskabelig vurdering samt til Kommissionen og medlemsstaterne til orientering.

(3)

Autoriteten skal afgive udtalelse om den pågældende sundhedsanprisning.

(4)

Kommissionen skal træffe beslutning vedrørende eventuel godkendelse af sundhedsanprisninger under hensyntagen til autoritetens udtalelse.

(5)

Som opfølgning på en ansøgning, som Granarolo S.p.A. indgav i henhold til artikel 13, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1924/2006, skulle autoriteten afgive udtalelse om en sundhedsanprisning vedrørende en fermenteret skummetmælk med en kombination af fructooligosaccharider og levende Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103), Streptococcus thermophilus (Z57) og Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus (LB2) og forsvar mod reaktivering af herpes simplex-virus i det orolabiale epitel (spørgsmål nr. EFSA-Q-2015-00488 (2)). Den af ansøgeren foreslåede anprisning havde følgende ordlyd: »Indtagelse af fermenteret skummetmælk med en kombination af fructooligosaccharider og levende Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103), Streptococcus thermophilus (Z57) og Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus (LB2) hjælper til at reducere forekomst af tilbagevendende forkølelsessår på læben forårsaget af herpes simplex-virusinfektion hos sunde, modtagelige individer«.

(6)

Den 19. juli 2016 modtog Kommissionen og medlemsstaterne den videnskabelige udtalelse fra autoriteten, som konkluderede, at der ikke på grundlag af de fremlagte oplysninger var fastslået en årsagssammenhæng mellem indtagelse af den fermenterede skummetmælk, som sundhedsanprisningen vedrørte, og forsvar mod reaktivering af herpes simplex-virus i det orolabiale epitel. Eftersom anprisningen således ikke opfylder kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke godkendes.

(7)

Som opfølgning på en ansøgning, som Food for Health Ireland indgav i henhold til artikel 13, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1924/2006, skulle autoriteten afgive udtalelse om en sundhedsanprisning vedrørende FHI LFC24, et caseinhydrolysat af komælk, og reduktion af blodglucoseresponset efter måltidet (spørgsmål nr. EFSA-Q-2015-00755 (3)). Den af ansøgeren foreslåede anprisning havde følgende ordlyd: »FHI LFC24 hjælper til at regulere blodsukkerniveauet efter indtagelse af fødevarer«.

(8)

Den 22. juli 2016 modtog Kommissionen og medlemsstaterne den videnskabelige udtalelse fra autoriteten, hvori det påpeges, at den af ansøgeren fremlagte dokumentation ikke gør det muligt at fastslå, at reduktion af blodglucoseresponset efter måltidet via øget insulinsekretion er en gavnlig fysiologisk virkning for målgruppen for anprisningen. På grundlag af de fremlagte data konkluderede autoriteten derfor, at der ikke var fastslået en årsagssammenhæng mellem indtagelse af den fødevare, som anprisningen vedrørte, og en gavnlig fysiologisk virkning for målgruppen. Eftersom anprisningen således ikke opfylder kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke godkendes.

(9)

Som opfølgning på en ansøgning, som Pierre Fabre Medicament indgav i henhold til artikel 13, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1924/2006, skulle autoriteten afgive udtalelse om en sundhedsanprisning vedrørende V0137, en »DHA-beriget fiskeolie« og »hjælper til at bremse den aldersrelaterede forringelse af de kognitive evner på områder som for eksempel hukommelse og eksekutive funktioner« (spørgsmål nr. EFSA-Q-2016-00071 (4)). Den af ansøgeren foreslåede anprisning havde følgende ordlyd: »V0137 hjælper — sammen med fysisk og intellektuel træning — til at bremse den aldersrelaterede forringelse af de kognitive evner på områder som for eksempel hukommelse og eksekutive funktioner«.

(10)

Den 5. august 2016 modtog Kommissionen og medlemsstaterne den videnskabelige udtalelse fra autoriteten, som konkluderede, at der ikke på grundlag af de fremlagte oplysninger var fastslået en årsagssammenhæng mellem indtagelse af V0137, som sundhedsanprisningen vedrørte, og et reduceret tab af kognitive funktioner. Eftersom anprisningen således ikke opfylder kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør den ikke godkendes.

(11)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De i bilaget til nærværende forordning angivne sundhedsanprisninger optages ikke på den i artikel 13, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1924/2006 omhandlede EU-liste over tilladte anprisninger.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. juli 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 404 af 30.12.2006, s. 9.

(2)  EFSA Journal 2016;14(7):4538.

(3)  EFSA Journal 2016;14(7):4540.

(4)  EFSA Journal 2016;14(8):4539.


BILAG

Afviste sundhedsanprisninger

Ansøgning — relevante bestemmelser i forordning (EF) nr. 1924/2006

Næringsstof, andet stof, fødevare eller fødevarekategori

Anprisning

EFSA-udtalelse

Sundhedsanprisning i henhold til artikel 13, stk. 5, baseret på senere udviklet videnskabelig evidens og/eller ledsaget af anmodning om beskyttelse af data, som er omfattet af ejendomsrettigheder

Fermenteret skummetmælk med en kombination af fructooligosaccharider og levende Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103), Streptococcus thermophilus (Z57) og Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus (LB2).

Indtagelse af fermenteret skummetmælk med en kombination af fructooligosaccharider og levende Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103), Streptococcus thermophilus (Z57) og Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus (LB2) hjælper til at reducere forekomst af tilbagevendende forkølelsessår på læben forårsaget af herpes simplex-virusinfektion hos sunde, modtagelige individer.

Q-2015-00488

Sundhedsanprisning i henhold til artikel 13, stk. 5, baseret på senere udviklet videnskabelig evidens og/eller ledsaget af anmodning om beskyttelse af data, som er omfattet af ejendomsrettigheder

FHI LFC24, et caseinhydrolysat af mælk fra kvæg.

FHI LFC24 hjælper til at regulere blodsukkerniveauet efter indtagelse af fødevarer.

Q-2015-00755

Sundhedsanprisning i henhold til artikel 13, stk. 5, baseret på senere udviklet videnskabelig evidens og/eller ledsaget af anmodning om beskyttelse af data, som er omfattet af ejendomsrettigheder

V0137, en DHA-beriget fiskeolie.

V0137 hjælper — sammen med fysisk og intellektuel træning — til at bremse den aldersrelaterede kognitive forringelse på områder som for eksempel hukommelse og eksekutive funktioner.

Q-2016-00071


Top