EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1142

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1142 af 27. juni 2017 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009 for så vidt angår listen over foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse, der skal underkastes en mere intensiv offentlig kontrol (EØS-relevant tekst. )

C/2017/4335

OJ L 165, 28.6.2017, p. 29–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; stiltiende ophævelse ved 32019R1793

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1142/oj

28.6.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 165/29


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/1142

af 27. juni 2017

om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009 for så vidt angår listen over foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse, der skal underkastes en mere intensiv offentlig kontrol

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne (1) overholdes, særlig artikel 15, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 (2) er der fastsat bestemmelser om den mere intensive offentlige importkontrol af foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse, der er opført på listen i bilag I til samme forordning (i det følgende benævnt »listen«), som skal foretages på indgangsstederne til de områder, der er opført i bilag I til forordning (EF) nr. 882/2004.

(2)

I henhold til artikel 2 i forordning (EF) nr. 669/2009 skal listen revideres regelmæssigt og mindst to gange årligt, idet der som minimum skal anvendes de i samme artikel omhandlede informationskilder.

(3)

I lyset af forekomsten og betydningen af nylige fødevarehændelser, som er meddelt i det hurtige varslingssystem for fødevarer og foder, de resultater af revisioner af tredjelande, som er udført af direktoratet for audit og analyse på sundheds- og fødevareområdet (under Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Sundhed og Fødevaresikkerhed), samt de rapporter om sendinger af foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse, som medlemsstaterne hvert halve år forelægger Kommissionen i henhold til artikel 15 i forordning (EF) nr. 669/2009, er der indikationer på, at listen bør ændres.

(4)

Ifølge de relevante informationskilder er der navnlig i forbindelse med sendinger af tørrede druer fra Tyrkiet og Iran, peberfrugter (Capsicum spp.) fra Sri Lanka, jordnødder (peanuts) og produkter fremstillet heraf fra Senegal og sesamfrø fra Nigeria og Sudan tegn på, at der opstår nye risici, det gør det nødvendigt at indføre en mere intensiv offentlig kontrol. Oplysninger om disse sendinger bør derfor opføres på listen.

(5)

Listen bør også ændres, således at hyppigheden af den offentlige kontrol øges for varer, for hvilke de tilgængelige oplysninger viser en højere grad af manglende overholdelse af den relevante EU-lovgivning, og for hvilke det derfor er berettiget at indføre en mere intensiv offentlig kontrol. Oplysningerne på listen vedrørende tørrede abrikoser fra Tyrkiet bør derfor ændres.

(6)

Listen bør desuden ændres, således at hyppigheden af offentlige kontroller nedsættes for varer, for hvilke informationskilderne viser en generel forbedring af opfyldelsen af de relevante krav i EU-lovgivningen, og for hvilke det nuværende niveau af offentlig kontrol derfor ikke længere er hensigtsmæssigt. Oplysningerne i listen vedrørende ærter med bælg fra Kenya og Brassica oleracea (»kailankål«) fra Kina bør derfor ændres.

(7)

Listen bør også ændres, således at varer, for hvilke de tilgængelige oplysninger peger på en generelt tilfredsstillende grad af opfyldelse af de relevante sikkerhedskrav i EU-lovgivningen, og for hvilke en mere intensiv offentlig kontrol derfor ikke længere er berettiget, udgår af listen. Oplysningerne på listen vedrørende auberginer fra Cambodja og enzymer fra Indien bør derfor udgå.

(8)

For at sikre sammenhæng og klarhed bør bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

(9)

Forordning (EF) nr. 669/2009 bør derfor ændres.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. juni 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 af 24. juli 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse og om ændring af beslutning 2006/504/EF (EUT L 194 af 25.7.2009, s. 11).


BILAG

»

BILAG I

Foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse, der skal underkastes en mere intensiv offentlig kontrol på det udpegede indgangssted

Foderstoffer og fødevarer

(påtænkt anvendelse)

KN-kode (1)

Taric-underopdeling

Oprindelsesland

Fare

Hyppighed af fysisk kontrol og identitetskontrol (%)

Ananas

(Fødevarer — friske eller kølede)

0804 30 00

 

Benin (BJ)

Pesticidrester (2)  (3)

20

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 41 00

 

Bolivia (BO)

Aflatoksiner

50

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 42 00

Jordnøddesmør

2008 11 10

Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde

2008 11 91

2008 11 96

2008 11 98

(Foderstoffer og fødevarer)

 

Meterbønner

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, vigna unguiculata spp. unguiculata)

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne grøntsager)

ex 0708 20 00

ex 0710 22 00

10

10

Cambodja (KH)

Pesticidrester (2)  (4)

50

Kinesisk selleri (Apium graveolens)

(Fødevarer — friske eller kølede urter)

ex 0709 40 00

20

Cambodja (KH)

Pesticidrester (2)  (5)

50

Brassica oleracea

(anden spiselig Brassica, »kailankål«) (6)

(Fødevarer — friske eller kølede)

ex 0704 90 90

40

Kina (CN)

Pesticidrester (2)

20

Te, også aromatiseret

(Fødevarer)

0902

 

Kina (CN)

Pesticidrester (2)  (7)

10

Søde peberfrugter (Capsicum annuum)

0709 60 10

0710 80 51

 

Den Dominikanske Republik (DO)

Pesticidrester (2)  (8)

20

Peberfrugter (ikke søde) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

ex 0710 80 59

20

20

Meterbønner (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, vigna unguiculata spp. unguiculata)

ex 0708 20 00

ex 0710 22 00

10

10

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne)

 

 

Jordbær

(Fødevarer — friske eller kølede)

0810 10 00

 

Egypten (EG)

Pesticidrester (2)  (9)

10

Søde peberfrugter (Capsicum annuum)

0709 60 10

0710 80 51

 

Egypten (EG)

Pesticidrester (2)  (10)

10

Peberfrugter (ikke søde) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

ex 0710 80 59

20

20

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne)

 

 

Spisedruer

(Fødevarer — friske eller kølede)

0806 10 10

 

Egypten (EG)

Pesticidrester (2)  (3)

20

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 41 00

 

Gambia (GM)

Aflatoksiner

50

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 42 00

Jordnøddesmør

2008 11 10

Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde

2008 11 91

2008 11 96

2008 11 98

(Foderstoffer og fødevarer)

 

Hasselnødder, med skal

0802 21 00

 

Georgien (GE)

Aflatoksiner

20

Hasselnødder, afskallede

0802 22 00

(Fødevarer)

 

Palmeolie

(Fødevarer)

1511 10 90

1511 90 11

 

Ghana (GH)

Sudan-farvestoffer (11)

50

ex 1511 90 19

1511 90 99

90

Druer, tørrede

(Fødevarer)

0806 20

 

Iran (IR)

Ochratoksin A

5

Ærter med bælg

(Fødevarer — friske eller kølede)

ex 0708 10 00

40

Kenya (KE)

Pesticidrester (2)  (13)

5

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 41 00

 

Madagaskar (MG)

Aflatoksiner

50

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 42 00

Jordnøddesmør

2008 11 10

Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde

2008 11 91

2008 11 96

2008 11 98

(Foderstoffer og fødevarer)

 

Sesamfrø

(Fødevarer — friske eller kølede)

1207 40 90

 

Nigeria (NG)

Salmonella (12)

50

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 41 00

 

Senegal (SN)

Aflatoksiner

50

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 42 00

Jordnøddesmør

2008 11 10

Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde

2008 11 91

2008 11 96

2008 11 98

(Foderstoffer og fødevarer)

 

Hindbær

(Fødevarer — frosne)

0811 20 31

 

Serbien (RS)

Norovirus

10

ex 0811 20 11

ex 0811 20 19

10

10

Vandmelonfrø (Egusi, Citrullus spp.) og deraf afledte produkter

(Fødevarer)

ex 1207 70 00

ex 1106 30 90

ex 2008 99 99

10

30

50

Sierra Leone (SL)

Aflatoksiner

50

Peberfrugter (søde og ikke søde) (Capsicum spp.)

(Fødevarer — tørrede, ristede, knuste eller formalede)

ex 2008 99 99

0904 21 10

79

Sri Lanka (LK)

Aflatoksiner

20

ex 0904 21 90

ex 0904 22 00

20

11  19

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 41 00

 

Sudan (SD)

Aflatoksiner

50

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 42 00

Jordnøddesmør

2008 11 10

Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde

2008 11 91

2008 11 96

2008 11 98

(Foderstoffer og fødevarer)

 

Sesamfrø

(Fødevarer — friske eller kølede)

1207 40 90

 

Sudan (SD)

Salmonella (12)

50

Peberfrugter (ikke søde) (Capsicum spp.)

(Fødevarer — friske eller kølede)

ex 0709 60 99

20

Thailand (TH)

Pesticidrester (2)  (14)

10

Meterbønner (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, vigna unguiculata spp. unguiculata)

ex 0708 20 00

ex 0710 22 00

10

10

Thailand (TH)

Pesticidrester (2)  (15)

20

Auberginer (Solanum melongena)

0709 30 00

 

ex 0710 80 95

72

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne grøntsager)

 

 

Druer, tørrede

(Fødevarer)

0806 20

 

Tyrkiet (TR)

Ochratoksin A

5

Abrikoser, tørrede

0813 10 00

 

Tyrkiet (TR)

Sulfitter (16)

20

Abrikoser, tilberedt eller konserveret på anden måde

2008 50 61

(Fødevarer)

 

Citroner(Citrus limon, Citrus limonum)

(Fødevarer — friske, kølede eller tørrede)

0805 50 10

 

Tyrkiet (TR)

Pesticidrester (2)

20

Søde peberfrugter (Capsicum annuum)

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne)

0709 60 10

0710 80 51

 

Tyrkiet (TR)

Pesticidrester (2)  (17)

10

Vinblade

(Fødevarer)

ex 2008 99 99

11  19

Tyrkiet (TR)

Pesticidrester (2)  (18)

50

Granatæbler

(Fødevarer — friske eller kølede)

ex 0810 90 75

30

Tyrkiet (TR)

Pesticidrester (2)  (19)

20

Auberginer (Solanum melongena)

0709 30 00

 

Uganda (UG)

Pesticidrester (2)

20

ex 0710 80 95

72

Etiopisk aubergine (Solanum aethiopicum)

ex 0709 99 90

ex 0710 80 95

80

72

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne grøntsager)

 

 

Sesamfrø

(Fødevarer — friske eller kølede)

1207 40 90

 

Uganda (UG)

Salmonella (12)

50

Pistacienødder, med skal

0802 51 00

 

De Forenede Stater (US)

Aflatoksiner

10

Pistacienødder, afskallede

0802 52 00

(Fødevarer)

 

Abrikoser, tørrede

0813 10 00

 

Usbekistan (UZ)

Sulfitter (16)

50

Abrikoser, tilberedt eller konserveret på anden måde

2008 50 61

(Fødevarer)

 

Blade af koriander

ex 0709 99 90

72

Vietnam (VN)

Pesticidrester (2)  (20)

50

Basilikum (hellig og sød)

ex 1211 90 86

20

Mynte

ex 1211 90 86

30

Persille

ex 0709 99 90

40

(Fødevarer — friske eller kølede urter)

 

 

Okra

ex 0709 99 90

20

Vietnam (VN)

Pesticidrester (2)  (20)

50

Peberfrugter (ikke søde) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

(Fødevarer — friske eller kølede)

 

 

Pitahaya (dragefrugt)

(Fødevarer — friske eller kølede)

ex 0810 90 20

10

Vietnam (VN)

Pesticidrester (2)  (20)

10

«

(1)  Når det kun kræves, at visse produkter henhørende under en KN-kode skal undersøges, og der ikke findes nogen specifik underopdeling af koden, er KN-koden markeret med »ex«.

(2)  Restkoncentrationer af som minimum de pesticider angivet i kontrolprogrammet, vedtaget i henhold til artikel 29, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1), der kan analyseres efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS (pesticider, som udelukkende skal overvåges i/på vegetabilske produkter).

(3)  Rester af ethephon.

(4)  Rester af chlorbufam.

(5)  Rester af phenthoat.

(6)  Arter af Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L) Alef var. Italica Plenck, cultivar alboglabra. Også kendt som »Kai Lan«, »Gai Lan«, »Gailan«, »Kailan«, »kailankål« og »Jie Lan«.

(7)  Rester af trifluralin.

(8)  Rester af acephat, aldicarb (summen af aldicarb og sulfoxid og sulfon heraf, udtrykt som aldicarb), amitraz (amitraz, herunder metabolitter heraf indeholdende 2,4-dimethylanilin, udtrykt som amitraz), diafenthiuron, dicofol (summen af p-, p′- og o,p′-isomerer), dithiocarbamater (dithiocarbamater, udtrykt som CS2, inkl. maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram og ziram) og methiocarb (summen af methiocarb og methiocarbsulfoxid og -sulfon, udtrykt som methiocarb).

(9)  Rester af hexaflumuron, methiocarb (summen af methiocarb og methiocarbsulfoxid og -sulfon, udtrykt som methiocarb), phenthoat og thiophanat-methyl.

(10)  Rester af dicofol (summen af p-, p′- og o,p′-isomerer), dinotefuran, folpet, prochloraz (summen af prochloraz og metabolitter heraf indeholdende 2,4,6-trichlorphenol, udtrykt som prochloraz), thiophanat-methyl og triforin.

(11)  I dette bilag omfatter »Sudan-farvestoffer« følgende kemiske stoffer: i) Sudan I (CAS-nr. 842-07-9) ii) Sudan II (CAS-nr. 3118-97-6) iii) Sudan III (CAS-nr. 85-86-9) iv) Scarlet Red eller Sudan IV (CAS-nr. 85-83-6).

(12)  Referencemetode EN/ISO 6579-1 eller en metode, der er valideret i forhold til denne referencemetode i overensstemmelse med den seneste version af EN/ISO 16140 eller andre lignende, internationalt anerkendte protokoller.

(13)  Rester af acephat og diafenthiuron.

(14)  Rester af formetanat: Summen af formetanat og salte heraf, udtrykt som formetanathydrochlorid, prothiofos og triforin.

(15)  Rester af acephat, dicrotophos, prothiofos, quinalphos og triforin.

(16)  Referencemetoder: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 eller ISO 5522:1981.

(17)  Rester af diafenthiuron, formetanat: Summen af formetanat og salte heraf, udtrykt som formetanathydrochlorid og thiophanat-methyl.

(18)  Rester af dithiocarbamater (dithiocarbamater, udtrykt som CS2, inkl. maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram og ziram) og metrafenon.

(19)  Rester af prochloraz.

(20)  Rester af dithiocarbamater (dithiocarbamater, udtrykt som CS2, inkl. maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram og ziram), phenthoat og quinalphos.


Top