Help Print this page 

Document 32017R1017

Title and reference
Kommissionens forordning (EU) 2017/1017 af 15. juni 2017 om ændring af forordning (EU) nr. 68/2013 om fortegnelsen over fodermidler (EØS-relevant tekst. )

C/2017/3980
  • In force
OJ L 159, 21.6.2017, p. 48–119 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1017/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

21.6.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 159/48


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/1017

af 15. juni 2017

om ændring af forordning (EU) nr. 68/2013 om fortegnelsen over fodermidler

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2009 af 13. juli 2009 om markedsføring og anvendelse af foder, ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 og ophævelse af Rådets direktiv 79/373/EØF, Kommissionens direktiv 80/511/EØF, Rådets direktiv 82/471/EØF, 83/228/EØF, 93/74/EØF, 93/113/EF og 96/25/EF og Kommissionens beslutning 2004/217/EF (1), særlig artikel 26, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De relevante repræsentanter for de europæiske foderstofbrancher har i samråd med andre interesserede parter, i samarbejde med de kompetente nationale myndigheder og under hensyntagen til erfaringerne fra udtalelser afgivet af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet samt til den videnskabelige og teknologiske udvikling udarbejdet ændringer til fortegnelsen over fodermidler i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 68/2013 (2). Disse ændringer vedrører præciseringer af de almindelige bestemmelser, nye angivelser af behandlingsprocesser og fodermidler og forbedringer af eksisterende angivelser. Ændringerne vedrører endvidere fastsættelse af maksimumsgrænser for indholdet af kemiske urenheder og niveauer for botanisk renhed eller vandindhold samt fastlæggelse af obligatoriske angivelser for fodermidlerne.

(2)

Betingelserne i artikel 26, stk. 4, i forordning (EF) nr. 767/2009 er opfyldt.

(3)

På grund af det meget store antal ændringer af forordning (EU) nr. 68/2013 bør bilaget til samme forordning af hensyn til sammenhæng, klarhed og forenkling erstattes.

(4)

De erhvervsdrivendes administrative byrde bør reduceres ved at fastsætte en frist, der muliggør en glidende ændring af mærkningen, for at undgå unødig forstyrrelse af handelspraksis.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EU) nr. 68/2013 erstattes af bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Fodermidler, der er mærket inden den 11. januar 2018 i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 68/2013 med den ordlyd, den havde, før den blev ændret ved nærværende forordning, kan fortsat markedsføres og anvendes, indtil lagrene er opbrugt.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. juni 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 229 af 1.9.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EU) nr. 68/2013 af 16. januar 2013 om fortegnelsen over fodermidler (EUT L 29 af 30.1.2013, s. 1).


BILAG

»

BILAG

FORTEGNELSE OVER FODERMIDLER

DEL A

Generelle bestemmelser

(1)

Foderstofvirksomhedslederes brug af denne fortegnelse er frivillig. Det navn på et fodermiddel, der er opført i del C, må imidlertid kun anvendes for et fodermiddel, der opfylder alle krav i den pågældende angivelse.

(2)

Alle angivelserne i fortegnelsen over fodermidler i del C skal overholde restriktionerne vedrørende anvendelse af fodermidler i henhold til de relevante EU-bestemmelser; der lægges særlig vægt på overholdelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (1) for fodermidler, der er eller er fremstillet af genetisk modificerede organismer eller er fremkommet ved fermentering med brug af genetisk modificerede mikroorganismer. Fodermidler, der består af eller indeholder animalske biprodukter, skal opfylde kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 (2) og i Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 (3), og anvendelsen af fodermidlerne kan være omfattet af restriktioner i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 (4). Foderstofvirksomhedsledere, der anvender et fodermiddel, som er opført i fortegnelsen, skal sikre, at det opfylder kravene i artikel 4 i forordning (EF) nr. 767/2009.

(3)

Ved »tidligere fødevarer« forstås fødevarer, bortset fra genanvendt køkken- og madaffald, som var fremstillet til konsum i fuld overensstemmelse med EU-fødevarelovgivningen, men som ikke længere er bestemt til konsum af praktiske eller logistiske grunde eller på grund af fremstillingsvanskeligheder, mangler ved emballagen eller andre fejl, og som ikke indebærer nogen sundhedsrisiko, når de anvendes som foder. Den fastsættelse af maksimumsgrænse for indhold, der er omhandlet i punkt 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 767/2009, anvendes ikke for tidligere fødevarer og genanvendt køkken- og madaffald. Maksimumsgrænsen anvendes, når det videreforarbejdes til foder.

(4)

I overensstemmelse med god praksis som omhandlet i artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 183/2005 (5) skal fodermidler være frie for kemiske urenheder fra fremstillingsprocessen og fra tekniske hjælpestoffer, medmindre der er fastsat en maksimumsgrænse for indholdet heraf i fortegnelsen. Der må ikke forekomme stoffer, det er forbudt at anvende i foder, og der fastsættes ikke nogen maksimumsgrænse for indholdet af sådanne stoffer. Af klarhedshensyn suppleres fodermidler med tilladte restkoncentrationer med relevante oplysninger fra foderstofvirksomhedslederne som led i sædvanlige handelstransaktioner.

(5)

I overensstemmelse med god praksis, jf. artikel 4 i forordning (EF) nr. 183/2005, og under anvendelse af ALARA-princippet (6) bør maksimumsgrænserne for indholdet af kemiske urenheder fra fremstillingsprocessen og fra tekniske hjælpestoffer, som udgør 0,1 % eller derover, specificeres i fortegnelsen over fodermidler, jf. dog forordning (EF) nr. 183/2005, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/32/EF (7), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 (8) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 (9). I fortegnelsen over fodermidler kan der også fastsættes maksimumsgrænser for indholdet af kemiske urenheder og tekniske hjælpestoffer, som udgør under 0,1 %, hvis det anses for hensigtsmæssigt i forbindelse med god handelspraksis. Medmindre andet er angivet i del B eller C, er maksimumsgrænserne for indhold udtrykt i vægtprocent (10).

De specifikke maksimumsgrænser for indholdet af kemiske urenheder og tekniske hjælpestoffer er fastsat enten i beskrivelsen af processen i del B eller i beskrivelsen af fodermidlet i del C eller i slutningen af en fodermiddelkategori i del C. Medmindre der er fastsat en specifik maksimumsgrænse for indhold i del C, gælder en maksimumsgrænse for indhold, der er fastsat i del B for en given proces, for alle fodermidler i del C, hvis der i beskrivelsen af fodermidlet henvises til den pågældende proces, og hvis den pågældende proces svarer til beskrivelsen i del B.

(6)

Fodermidler, som ikke er opført i del C, kapitel 12, og som er fremstillet ved fermentering, og/eller som har et naturligt indhold af mikroorganismer, kan markedsføres med levende mikroorganismer, forudsat at den påtænkte anvendelse af fodermidlerne og foderblandinger, der indeholder dem,

a)

ikke er opformering af mikroorganismerne og

b)

ikke knytter sig til en funktion, der udøves af en eller flere mikroorganismer, jf. bilag I til forordning (EF) nr. 1831/2003.

Indholdet af mikroorganismer og funktioner som følge heraf må ikke anprises i mærkningen af de fodermidler eller foderblandinger, der indeholder dem.

(7)

Et fodermiddels botaniske renhed må ikke være mindre end 95 %. Indholdet af botaniske urenheder såsom rester af andre olieholdige frø eller frugter fra en tidligere fremstillingsproces må dog ikke overstige 0,5 % for hver type olieholdige frø eller frugter. Fraviges disse generelle regler, skal der fastsættes et specifikt niveau i listen over fodermidler i del C.

(8)

Det almindelige navn eller udtryk for en eller flere af processerne, som er opført i sidste kolonne i ordlisten over processer i del B, føjes (11) til fodermidlets navn for at vise, at det har undergået den eller de pågældende processer. Et fodermiddel, hvis navn er en kombination af et navn opført i del C og det almindelige navn/udtryk for en eller flere af processerne opført i del B, anses for at være optaget i fortegnelsen, og dets mærkning skal indeholde de obligatoriske angivelser, der gælder for det pågældende fodermiddel som angivet i den sidste kolonne i henholdsvis del B og C. Når den er angivet i den sidste kolonne i del B, skal den specifikke metode, der er anvendt til processen, fremgå af fodermidlets navn.

(9)

Hvis fremstillingsprocessen for et fodermiddel adskiller sig fra beskrivelsen af den pågældende proces som anført i ordlisten over processer i del B, skal fremstillingsprocessen fremgå af beskrivelsen af det pågældende fodermiddel.

(10)

For en række fodermidler kan der anvendes synonymer. Disse synonymer er anført i skarpe parenteser i kolonnen »navn« for angivelsen vedrørende det pågældende fodermiddel i listen over fodermidler i del C.

(11)

I beskrivelsen af fodermidler i listen over fodermidler i del C anvendes ordet »produkt« i stedet for »biprodukt« for at afspejle markedssituationen og sprogbrugen hos foderstofvirksomhedslederne og fremhæve fodermidlernes kommercielle værdi.

(12)

En plantes botaniske navn er kun medtaget i beskrivelsen i den første angivelse i listen over fodermidler i del C vedrørende den pågældende plante.

(13)

Det grundlæggende princip for den obligatoriske mærkning af analytiske bestanddele af fodermidler i fortegnelsen er, om et bestemt produkt indeholder høje koncentrationer af en særlig bestanddel, eller om fremstillingsprocessen har ændret produktets ernæringsmæssige egenskaber.

(14)

I artikel 15, litra g), i forordning (EF) nr. 767/2009 sammenholdt med punkt 6 i bilag I til samme forordning fastsættes mærkningskrav for så vidt angår vandindhold. I samme forordnings artikel 16, stk. 1, litra b), sammenholdt med bilag V til forordningen, fastsættes mærkningskrav for så vidt angår andre analytiske bestanddele. I henhold til punkt 5 i bilag I til forordning (EF) nr. 767/2009 skal indholdet af aske, der er uopløselig i saltsyre, desuden angives, hvis indholdet overstiger 2,2 % generelt, eller for visse fodermidler, hvis det overstiger det indhold, der er fastsat i det relevante afsnit i bilag V til forordningen. Nogle af angivelserne i listen over fodermidler i del C afviger imidlertid fra disse regler:

a)

De obligatoriske angivelser vedrørende analytiske bestanddele i listen over fodermidler i del C erstatter de obligatoriske angivelser, der er fastlagt i det relevante afsnit i bilag V til forordning (EF) nr. 767/2009.

b)

Hvis der i kolonnen vedrørende obligatoriske angivelser i listen over fodermidler i del C ikke er angivet analytiske bestanddele, som skulle være angivet i overensstemmelse med det relevante afsnit i bilag V til forordning (EF) nr. 767/2009, er det ikke nødvendigt at angive disse bestanddele. Hvis der for aske, der er uopløselig i saltsyre, ikke er fastsat et indhold i listen over fodermidler i del C, skal indholdet dog angives, hvis det overstiger 2,2 %.

c)

Hvis en eller flere specifikke værdier for vandindhold er fastsat i kolonnen »obligatoriske angivelser« i listen over fodermidler i del C, gælder disse værdier i stedet for værdierne i punkt 6 i bilag I til forordning (EF) nr. 767/2009. Hvis vandindholdet er under 14 %, er en angivelse heraf ikke obligatorisk. Hvis der ikke er fastsat et specifikt vandindhold i denne kolonne, finder punkt 6 i bilag I til forordning (EF) nr. 767/2009 anvendelse.

(15)

En foderstofvirksomhedsleder, der forsyner et fodermiddel med anprisning om, at det har flere egenskaber end dem, der er angivet i kolonnen »beskrivelse« i listen over fodermidler i del C, eller som henviser til en proces i del B, der kan sidestilles hermed (f.eks. vombeskyttelse), skal opfylde betingelserne i artikel 13 i forordning (EF) nr. 767/2009. Fodermidler kan desuden opfylde et særligt ernæringsbehov, jf. artikel 9 og 10 i forordning (EF) nr. 767/2009.

DEL B

Ordliste over processer

 

Proces

Definition

Almindeligt navn/udtryk

1

Luftseparering

Adskillelse af partikler ved hjælp af en luftstrøm

Luftsepareret

2

Aspiration

Proces, som fra korn — ved hjælp af en luftstrøm — fjerner støv, fine partikler og andre partikler, der holdes svævende

Aspireret

3

Blanchering

En proces, der består af varmebehandling af et organisk stof ved kogning eller dampning for at denaturere naturlige enzymer, blødgøre vævet og fjerne den rå aroma, efterfulgt af nedsænkning i koldt vand for at standse kogeprocessen

Blancheret

4

Blegning

Fjernelse af naturligt forekommende farve ved kemiske eller fysiske processer eller ved brug af blegejord

Bleget

5

Nedkøling

Sænkning af temperaturen til under omgivelsestemperaturen, men over frysepunktet, for at fremme konserveringen

Nedkølet

6

Hakning

Reduktion af partikelstørrelse ved hjælp af en eller flere knive

Hakket

7

Rensning

Fjernelse af genstande (urenheder, f.eks. sten) eller vegetative dele af planten, f.eks. løse stråpartikler, skaller eller ukrudt

Renset/sorteret

8

Koncentrering (12)

Fjernelse af vand og/eller andre bestanddele

Koncentreret/koncentrat

9

Kondensering

Et stofs overgang fra luftformig til flydende tilstand

Kondenseret

10

Kogning

Ændring af fodermidlers kemiske egenskaber ved tilførsel af varme

Kogt

11

Knusning

Mekanisk reduktion af partikelstørrelse

Knust

12

Krystallisering

Rensning ved dannelse af faste krystaller ud af en flydende opløsning. Urenheder i væsken bindes normalt ikke til krystallets gitterstruktur

Krystalliseret

13

Afskalning (13)

Hel eller delvis fjernelse af ydre lag fra korn, frø, frugter, nødder mv.

Afskallet, delvist afskallet

14

Bælgning/afskalning

Fjernelse af bælge af bønner eller af de ydre lag fra korn eller af skaldele af frø, normalt ad fysisk vej

Bælget eller afskallet (14)

15

Afpektinering

Ekstraktion af pektiner fra et fodermiddel

Afpektineret

16

Udtørring

Proces, hvorved fugt trækkes ud

Udtørret

17

Afslimning

Fjernelse af overfladens slimlag

Afslimet

18

Afsukring

Hel eller delvis ekstraktion ved kemiske eller fysiske processer af mono- og disaccharider fra melasse og andre materialer, der indeholder sukker

Afsukret, delvist afsukret

19

Afgiftning

Proces, hvorved toksiske stoffer ødelægges, eller koncentrationen heraf reduceres

Afgiftet

20

Destillation

Fraktionering af væsker ved kogning og opsamling af kondenseret damp i en separat beholder

Destilleret

21

Tørring

Naturlig eller kunstig tørring

Naturligt tørret eller kunstigt tørret, alt efter hvad der er relevant

22

Ensilering

Opbevaring af fodermidler, evt. med tilsætning af konserveringsmidler eller under anaerobe betingelser, evt. med ensileringstilsætningsstoffer

Ensileret

23

Afdampning

Reducering af vandindhold

Afdampet

24

Ekspansion

Termisk proces, hvor kraftig fordampning af vandindholdet i et produkt fører til en opsplitning af produktet

Ekspanderet eller puffet

25

Olieudvinding ved presning

Fjernelse af olie/fedt ved presning

Expeller/kage og olie/fedt

26

Ekstraktion

Fjernelse af olie eller fedt fra nogle plantematerialer ved hjælp af organisk opløsningsmiddel eller fjernelse af sukker og andre vandopløselige bestanddele ved hjælp af en vandig opløsning

Ekstraheret/mel/skrå og fedt/olie, melasse/pulp og sukker eller andre vandopløselige bestanddele

27

Ekstrudering

Termisk proces, hvor hurtig fordampning af vandindholdet i et produkt fører til en nedbrydning af produktet, samtidig med at produktet formgives ved passage gennem en dyse

Ekstruderet

28

Fermentering

Proces, hvor mikroorganismer, f.eks. bakterier, svampe eller gær, enten fremstilles eller anvendes til at ændre materialers kemiske sammensætning eller egenskaber

Fermenteret

29

Filtrering

Proces, hvor en væske passerer igennem et porøst medium eller en porøs membran med det formål at fjerne faste partikler

Filtreret

30

Flagefremstilling

Valsning af dampbehandlet materiale for at danne tynde stykker af materialet

Flager

31

Melfremstilling

Fysisk bearbejdning af tørret korn for at reducere partikelstørrelsen og lette adskillelsen af de fraktioner, som kornet består af (navnlig mel, klid og strømel/fodermel)

Mel, klid eller strømel/fodermel (15), alt efter hvad der er relevant

32

Vinterisering

Nedkøling af olie, hvorved oliens mere mættede bestanddele adskilles fra de mere umættede bestanddele. Oliens mere mættede bestanddele størkner ved nedkøling, mens de mere umættede bestanddele er flydende og f.eks. kan dekanteres. Det vinteriserede produkt er den størknede olie

Vinteriseret

33

Fragmentering

Opdeling af fodermidler i fragmenter

Fragmenteret

34

Stegning

Stegning af fodermidler i olie eller fedt

Stegt

35

Gelering

Dannelse af en gel, et fast gelélignende materiale, som kan have egenskaber, der varierer fra blød og tynd til hård og sej, normalt ved hjælp af geleringsmidler

Geleret

36

Granulering

Behandling af fodermidler for at opnå en specifik partikelstørrelse og konsistens

Granuleret

37

Formaling

Reduktion af faste fodermidlers partikelstørrelse ved tør- eller vådbehandling

Formalet

38

Opvarmning

Varmebehandling, der foretages under bestemte betingelser såsom tryk og fugtighed

Opvarmet/Varmebehandlet

39

Hydrogenering

Katalytisk proces med henblik på mætning af dobbeltbindinger af olier/fedtstoffer/fedtsyrer ved høj temperatur under hydrogentryk for at fremstille helt eller delvist mættede triglycerider/fedtsyrer eller polyoler ved reduktion af kulhydraters carbonylgrupper til hydroxylgrupper

Hydrogeneret, delvist hydrogeneret

40

Hydrolyse

Reduktion af molekylestørrelsen ved passende behandling med vand og enten varme/tryk, enzymer eller syre/lud

Hydrolyseret

41

Flydendegørelse

Omdannelse af et fast eller gasformigt stof til en væske

I flydende tilstand

42

Kværning

Mekanisk reduktion af fodermidlernes størrelse, ofte under tilsætning af vand eller andre væsker

Macereret

43

Maltning

Korn bringes til spiring for at aktivere de naturligt forekommende enzymer, der kan nedbryde stivelse til forgærbare kulhydrater og proteiner til aminosyrer og peptider

Maltet

44

Smeltning

Omdannelse fra fast til flydende form ved tilførsel af varme

Smeltet

45

Mikronisering

Formindskelse af et fast stofs gennemsnitlige partikelstørrelse til mikrometerstørrelse

Mikroniseret

46

Parboiling

Udblødning i vand og varmebehandling, så stivelse gelatineres fuldt ud, efterfulgt af en tørringsproces

Parboiled

47

Pasteurisering

Opvarmning til en bestemt temperatur i et nærmere fastsat tidsrum for at eliminere skadelige organismer

Pasteuriseret

48

Skrælning

Fjernelse af skræl/skal fra frugt og grøntsager

Skrællet

49

Pelletering

Presning gennem en matrice

Piller, pelleteret

50

Risslibning

Hel eller delvis fjernelse af kliden og kimen fra afskallet ris

Sleben

51

Prægelatinering

Modificering af stivelse for at få væsentligt bedre kvældningsegenskaber i koldt vand

Prægelatineret (16)

52

Presning (17)

Fysisk fjernelse af væsker som fedt, olie, vand eller saft fra faste stoffer

Expeller/kage (olieholdige plantematerialer)

Kvas, pulp (frugt mv.)

Pressede roesnitter (sukkerroer)

53

Raffinering

Hel eller delvis fjernelse af urenheder og uønskede bestanddele ved kemisk/fysisk behandling

Raffineret, delvist raffineret

54

Ristning

Opvarmning af fodermidler til tør tilstand for at opnå en bedre fordøjelighed, øge farven og/eller reducere naturligt forekommende næringshæmmende faktorer

Ristet

55

Valsning

Reduktion af partikelstørrelsen ved at lade materialet, f.eks. korn, passere gennem valsepar

Valset

56

Vombeskyttelse

Proces, der ved en fysisk behandling under anvendelse af varme, tryk, damp eller en kombination heraf og/eller ved hjælp af f.eks. aldehyder, lignosulfater, natriumhydroxid eller organiske syrer (såsom propionsyre eller garvesyre) beskytter næringsstoffer mod nedbrydning i vommen.

Fodermidler, der er vombeskyttet med aldehyder, kan indeholde op til 0,12 % frie aldehyder

Vombeskyttet ved hjælp af [indsæt det relevante]

57

Sigtning

Adskillelse af partikler af forskellig størrelse ved at lade fodermidler passere gennem en eller flere sigter, mens de strømmer henover eller rystes

Sigtet

58

Skumning

Mekanisk fjernelse af det øverste flydende lag af en væske, f.eks. mælkefedt

Skummet

59

Skiveskæring/snitning

Skæring af fodermidler i flade stykker

Skiveskåret/snittet

60

Udblødning

Fugtning og blødgøring af fodermidler, som regel frø, for at reducere kogetiden, lette fjernelse af frøskaller og fremme vandoptaget for at aktivere spiringsprocessen eller reducere koncentration af naturligt forekommende næringshæmmende faktorer

Udblødt

61

Spraytørring

Mindskelse af en fodermiddelholdig væskes vandindhold ved at forstøve den ind i en varm luftstrøm; ved forstøvningen øges overfladen i forhold til vægten

Spraytørret

62

Dampbehandling

Anvendelse af damp under tryk til opvarmning og kogning for at forbedre fordøjeligheden

Dampet

63

Toastning

Opvarmning ved tør varme, anvendes normalt til olieholdige frø, f.eks. for at reducere eller fjerne naturligt forekommende næringshæmmende faktorer

Toastet

64

Ultrafiltrering

Filtrering af væsker gennem en fin membran, der kun er gennemtrængelig for små molekyler

Ultrafiltreret

65

Afkimning

Hel eller delvis fjernelse af kim fra knuste korn

Afkimet

66

Infrarød mikronisering

Varmebehandling ved anvendelse af infrarød varme til kogning og ristning af korn, rødder, frø eller knolde eller sideprodukter heraf, sædvanligvis efterfulgt af flagefremstilling

Infrarødt mikroniseret

67

Spaltning af olier/fedtstoffer og hydrogenerede olier/fedtstoffer

Kemisk hydrolyse af fedtstoffer/olier. Fedtstoffers/oliers reaktion med vand ved høje temperaturer og højt tryk, hvorved der kan fremstilles rå fedtsyrer i den hydrofobe fase og glycerolvand (rå glycerol) i den hydrofile fase

Spaltet

68

Ultralydssonikering

Frigivelse af opløselige forbindelser ved mekanisk behandling i vand med ultralyd med høj intensitet og varme

Sonikeret

69

Mekanisk fjernelse af fødevareemballage

Mekanisk fjernelse af emballage

Mekanisk udpakket

DEL C

Liste over fodermidler

1.   Korn og produkter heraf

Nummer

Navn

Beskrivelse

Obligatoriske angivelser

1.1.1

Byg

Korn af Hordeum vulgare L. Produktet kan være vombeskyttet

 

1.1.2

Byg, puffet

Produkt fremkommet ved behandling af formalet eller knækket byg under fugtige, varme betingelser og under tryk

Stivelse

1.1.3

Byg, ristet

Produkt fremkommet ved ristning af byg; produktet er delvist ristet og har en lys farve

Stivelse, hvis > 10 %

Råprotein, hvis > 15 %

1.1.4

Dampvalset byg

Produkt fremkommet ved dampbehandling eller infrarød mikronisering og valsning af afskallet byg. Produktet kan have et ringe indhold af skaldele. Produktet kan være vombeskyttet

Stivelse

1.1.5

Bygfibre

Produkt fra fremstilling af bygstivelse. Produktet består af dele af endosperm og hovedsageligt af fibre

Træstof

Råprotein, hvis > 10 %

1.1.6

Bygskaller

Produkt fra fremstilling af ethanol af stivelse efter tørformaling, rensning og afskalning af bygkorn

Træstof

Råprotein, hvis > 10 %

1.1.7

Bygfodermel

Produkt fremkommet ved fremstilling af perlegryn, semuljegryn eller mel af renset, afskallet byg. Produktet består hovedsageligt af dele af endosperm, fine skaldele og enkelte frasigtede kornbestanddele

Træstof

Stivelse

1.1.8

Bygprotein

Bygprodukt fremkommet efter udskillelse af stivelse og klid. Produktet består hovedsageligt af protein

Råprotein

1.1.9

Bygproteinfoder

Bygprodukt fremkommet efter udskillelse af stivelse. Produktet består hovedsageligt af protein og dele af endosperm

Vand, hvis < 45 % eller > 60 %

Hvis vand < 45 %:

Råprotein

Stivelse

1.1.10

Bygpulp

Bygprodukt fremkommet efter vådekstraktion af protein og stivelse

Råprotein

1.1.11

Bygklid

Produkt fra melfremstilling af renset korn af afskallet byg. Produktet består hovedsageligt af skaldele og dele af korn, hvorfra størsteparten af endospermen er fjernet

Træstof

1.1.12

Flydende bygstivelse

Sekundær stivelsesfraktion fra fremstilling af stivelse af byg

Hvis vand < 50 %:

Stivelse

1.1.13

Maltbygsigterest

Produkt fra mekanisk sigtning (størrelsesfraktionering) bestående af små bygkorn og fraktioner af bygkorn, der er udskilt inden maltning

Træstof

Råaske, hvis > 2,2 %

1.1.14

Maltafrens

Produkt bestående af fraktioner af bygkorn og malt, der er udskilt under maltfremstilling

Træstof

1.1.15

Maltbygskaller

Produkt fra rensning af maltbyg bestående af fraktioner af skaller og andre fine kornpartikler

Træstof

1.1.16

Bygbærme, fast

Produkt fra fremstilling af ethanol af byg. Produktet indeholder fast foderfraktion fra destillering

Vand, hvis < 65 % eller > 88 %

Hvis vand < 65 %:

Råprotein

1.1.17

Bygbærme, flydende

Produkt fra fremstilling af ethanol af byg. Produktet indeholder opløselig foderfraktion fra destillering

Vand, hvis < 45 % eller > 70 %

Hvis vand < 45 %:

Råprotein

1.1.18

Malt (18)

Spiret korn, som er tørret, formalet og/eller ekstraheret

 

1.1.19

Maltspirer (18)

Produkt fra spiring af maltkorn og rensning af malt; består af rodspirer, fine kornpartikler, skaller og små maltede kornstykker. Produktet kan være formalet

 

1.2.1

Majs (19)

Korn af Zea mays L. ssp. mays. Produktet kan være vombeskyttet

 

1.2.2

Majsflager (19)

Produkt fremkommet ved dampbehandling eller infrarød mikronisering og valsning af afskallet majs. Produktet kan have et ringe indhold af skaldele

Stivelse

1.2.3

Majsfodermel (19)

Produkt fra fremstilling af mel eller gryn af majs. Produktet består hovedsageligt af skaldele og dele af korn, hvorfra er fjernet mindre mængder af endospermen end for majsklids vedkommende. Produktet kan indeholde dele af majskim

Træstof

Stivelse

Råfedt, hvis > 5 %

1.2.4

Majsklid (19)

Produkt fra fremstilling af mel eller gryn af majs. Produktet består hovedsageligt af skaldele og dele af majskim samt en mindre mængde af endospermen

Træstof

1.2.5

Kolbemajs [CCM-majs] (19)

Den centrale del af en majskolbe. Produktet kan indeholde små mængder majs og dækblade, der eventuelt ikke er blevet fjernet under høst

Træstof

Stivelse

1.2.6

Majssigterest (19)

Majskernefraktion udskilt ved sigtning ved produktindtag

 

1.2.7

Majsfibre (19)

Produkt fra fremstilling af majsstivelse. Produktet består hovedsageligt af fibre

Vand, hvis < 50 % eller > 70 %

Hvis vand < 50 %:

Træstof

1.2.8

Majsgluten (19)

Produkt fra fremstilling af majsstivelse. Produktet består hovedsageligt af gluten fremkommet ved udskillelse af stivelsen

Vand, hvis < 70 % eller > 90 %

Hvis vand < 70 %:

Råprotein

1.2.9

Majsglutenfoder (19)

Produkt fra fremstilling af majsstivelse. Produktet består af klid og vandopløselige rester fra bearbejdningen af majs. Produktet kan desuden indeholde knækket majs og rester fra ekstraktion af olie fra majskim. Andre stivelsesprodukter og produkter fra raffinering eller fermentering af stivelse kan tilsættes

Vand, hvis < 40 % eller > 65 %

Hvis vand < 40 %:

Råprotein

Træstof

Stivelse

1.2.10

Majskim (19)

Produkt fra fremstilling af gryn, mel eller stivelse af majs. Produktet består hovedsageligt af majskim, skaldele og dele af endosperm

Vand, hvis < 40 % eller > 60 %

Hvis vand < 40 %:

Råprotein

Råfedt

1.2.11

Majskimkage (19)

Produkt fra olieudvinding ved presning af forarbejdet majskim, og eventuelt dermed forbundne dele af endosperm og dele af frøskaller

Råprotein

Råfedt

1.2.12

Majskimskrå (19)

Produkt fra olieudvinding ved ekstraktion af forarbejdet majskim

Råprotein

1.2.13

Rå majskimolie (19)

Olie fremstillet af majskim

Vand, hvis > 1 %

1.2.14

Majs, puffet (19)

Produkt fremstillet af formalet eller knækket majs ved behandling under fugtige, varme betingelser og under tryk

Stivelse

1.2.15

Majskvældevand (19)

Flydende koncentreret fraktion fra iblødsætning af majskerner

Vand, hvis < 45 % eller > 65 %

Hvis vand < 45 %:

Råprotein

1.2.16

Sukkermajsensilage (19)

Biprodukt, som stammer fra industrien, der forarbejder sukkermajs, og som består af den centrale del af majskolber og dækblade, der er snittet og drænet eller presset. Fremkommet ved snitning af den centrale del af majskolber, dækblade, blade og kerner fra sukkermajs

Træstof

1.2.17

Knust afkimet majs (19)

Produkt fremkommet ved afkimning af knust majs. Produktet består hovedsageligt af endospermfragmenter og kan indeholde majskim- og skalpartikler

Træstof

Stivelse

1.2.18

Majsgrits (19)

Hårde, flintagtige klumper af formalet majs, som ikke eller næsten ikke indeholder klid eller kim

Træstof

Stivelse

1.3.1

Hirse

Korn af Panicum miliaceum L.

 

1.4.1

Havre

Korn af Avena sativa L. og andre dyrkede sorter af havre

 

1.4.2

Afskallet havre

Afskallet korn af havre. Produktet kan være dampbehandlet

 

1.4.3

Havreflager

Produkt fremkommet ved dampbehandling eller infrarød mikronisering og valsning af afskallet havre. Produktet kan have et ringe indhold af skaldele

Stivelse

1.4.4

Havrefodermel

Produkt fremkommet ved fremstilling af havregryn og -mel af renset, afskallet havre. Produktet består hovedsageligt af havreklid og dele af endosperm

Træstof

Stivelse

1.4.5

Havreklid

Produkt fra melfremstilling af rensede kerner af afskallet havre. Produktet består hovedsageligt af skaldele og dele af korn, hvorfra størsteparten af endospermen er fjernet

Træstof

1.4.6

Havreskaller

Produkt fra afskalning af havrekorn

Træstof

1.4.7

Havre, puffet

Produkt fremstillet af formalet eller knækket havre ved behandling under fugtige, varme betingelser og under tryk

Stivelse

1.4.8

Havregryn

Renset havre befriet for skaller

Træstof

Stivelse

1.4.9

Havremel

Produkt fremkommet ved formaling af havrekerner

Træstof

Stivelse

1.4.10

Havrestrømel

Havreprodukt med stort indhold af stivelse, efter afskalning

Træstof

1.4.11

Havreskalmel

Produkt fremkommet ved fremstilling af havregryn og -mel af renset, afskallet havre. Produktet består hovedsageligt af havreklid og dele af endosperm

Træstof

1.5.1

Quinoaskrå

Rensede hele frø af quinoaplanten (Chenopodium quinoa Willd.), hvorfra saponinen i frøenes ydre lag er fjernet

 

1.6.1

Brudris

Del af riskorn af Oryza sativa L., hvis længde udgør under tre fjerdedele af et helt riskorns længde. Risen kan være parboiled

Stivelse

1.6.2

Ris, sleben

Afskallet ris, hvor kliden og kimen er næsten helt fjernet under slibningen. Risen kan være parboiled

Stivelse

1.6.3

Ris, prægelatineret

Produkt fremkommet ved prægelatinering af sleben ris eller brudris

Stivelse

1.6.4

Ris, ekstruderet

Produkt fremkommet ved ekstrudering af rismel

Stivelse

1.6.5

Risflager

Produkt fremkommet ved flagefremstilling af prægelatineret riskorn eller brudris

Stivelse

1.6.6

Ris, afskallet [Hinderis]

Ris (Oryza Sativa L.), hvorfra kun skallerne er fjernet. Produktet kan være parboiled. Ved afskalning og håndtering kan en del af kliden gå tabt

Stivelse

Træstof

1.6.7

Foderris, formalet

Produkt fremkommet ved formaling af foderris, der enten består af grønne, kridtagtige eller umodne korn, som er sigtet fra ved forarbejdning af afskallet ris, eller af normale afskallede ris, som er gule eller plettede

Stivelse

1.6.8

Rismel

Produkt fremkommet ved formaling af sleben ris. Risen kan være parboiled

Stivelse

1.6.9

Mel af afskallet ris [Brunt rismel]

Produkt fremkommet ved formaling af hinderis. Risen kan være parboiled

Stivelse

Træstof

1.6.10

Risklid [Risfodermel]

Produkt fra slibning af afskallet ris, hovedsageligt bestående af de ydre lag af kornet (sølvhinder, frøskal, endosperm, aleuronlag) og med en del af kimen. Risen kan være parboiled

Træstof

1.6.11

Risklid med calciumcarbonat [Risfodermel med calciumcarbonat]

Produkt fra slibning af afskallet ris, hovedsageligt bestående af de ydre lag af kornet (sølvhinder, frøskal, endosperm, aleuronlag) og med en del af kimen. Produktet kan indeholde op til 23 % calciumcarbonat anvendt som teknisk hjælpestof. Risen kan være parboiled

Træstof

Calciumcarbonat

1.6.12

Affedtet risklid

Risklid fra olieudvinding ved ekstraktion. Produktet kan være vombeskyttet

Træstof

1.6.13

Risklidolie

Olie, der er ekstraheret fra stabiliseret risklid

 

1.6.14

Risstrømel

Produkt fra fremstilling af rismel og -stivelse ved tør- eller vådformaling og sigtning. Produktet består hovedsageligt af stivelse, protein, fedt og fibre. Risen kan være parboiled. Kan indeholde op til 0,25 % natrium og op til 0,25 % sulfat

Stivelse, hvis > 20 %

Råprotein, hvis > 10 %

Råfedt, hvis > 5 %

Træstof

1.6.15

Risstrømel med calciumcarbonat

Produkt fra slibning af afskallet ris, hovedsageligt bestående af partikler af aleuronlag og endosperm. Produktet kan indeholde op til 23 % calciumcarbonat anvendt som teknisk hjælpestof. Risen kan være parboiled

Stivelse

Råprotein

Råfedt

Træstof

Calciumcarbonat

1.6.16

Ris

Korn af Oryza sativa L. Produktet kan være vombeskyttet

 

1.6.17

Riskim

Produkt fra slibning af afskallet ris, hovedsageligt bestående af kimen

Råfedt

Råprotein

1.6.18

Riskimkage

Det produkt, der er tilbage, efter at riskimen er blevet knust for at presse olien ud

Råprotein

Råfedt

Træstof

1.6.20

Risprotein

Produkt fra fremstilling af risstivelse ved vådformaling, sigtning, udskillelse, koncentrering og tørring

Råprotein

1.6.21

Ris-solubles [Risvand]

Koncentreret flydende produkt af vådformalet, sigtet ris

Stivelse

1.6.22

Ris, puffet

Produkt fremkommet ved ekspandering af riskorn eller brudris

Stivelse

1.6.23

Ris, fermenteret

Produkt fremkommet ved fermentering af ris

Stivelse

1.6.24

Naturligt misdannede ris, slebne/kridtagtige, slebne

Produkt fra slibning af afskallet ris, hovedsageligt bestående af naturligt misdannede korn og/eller kridtagtige korn og/eller beskadigede korn og/eller naturligt farvede korn (grønne, røde, gule) og/eller normale afskallede ris, hele eller brudte. Produktet kan være parboiled

Stivelse

1.6.25

Umoden ris, sleben

Produkt fra slibning af afskallet ris, hovedsageligt bestående af umodne og/eller kridtagtige korn

Stivelse

1.7.1

Rug

Korn af Secale cereale L.

 

1.7.2

Rugstrømel

Produkt fra melfremstilling af renset rug. Produktet består hovedsageligt af dele af endosperm og finere skaldele samt forskellige kornbestanddele

Stivelse

Træstof

1.7.3

Rugklid, fint

Produkt fra melfremstilling af renset rug. Produktet består hovedsageligt af skaldele og andre kornbestanddele, hvorfra er fjernet mindre mængder af endospermen end for rugklids vedkommende

Stivelse

Træstof

1.7.4

Rugklid

Produkt fra melfremstilling af renset rug. Produktet består hovedsageligt af skaldele og andre kornbestanddele, hvorfra størstedelen af endospermen er fjernet

Stivelse

Træstof

1.8.1

Almindelig durra; [Milokorn]

Korn/frø af Sorghum bicolor (L.) Moench

 

1.8.2

Durra, hvid

Korn af sorter af durra med hvid frøskal

 

1.8.3

Durrafoder

Tørret produkt fremkommet ved udskillelse af stivelse fra durra. Produktet består hovedsageligt af klid. Produktet kan også indeholde tørrede rester af macerationsvandet, og der kan tilsættes kim

Råprotein

1.9.1

Spelt

Korn af spelt (Triticum spelta L., Triticum dicoccum Schrank, Triticum monococcum)

 

1.9.2

Speltklid

Produkt fra fremstilling af speltmel. Produktet består hovedsageligt af skaldele og dele af speltkim samt en mindre mængde af endospermen

Træstof

1.9.3

Speltskaller

Produkt fra afskalning af speltkorn

Træstof

1.9.4

Speltfodermel

Produkt fremkommet ved fremstilling af speltmel af renset, afskallet spelt. Produktet består hovedsageligt af dele af endosperm, fine skaldele og enkelte frasigtede kornbestanddele

Træstof

Stivelse

1.10.1

Triticale

Korn af Triticum × Secale cereale L.-hybrid

 

1.11.1

Hvede

Korn af Triticum aestivum L., Triticum durum Desf. og andre dyrkede sorter af hvede. Produktet kan være vombeskyttet

 

1.11.2

Hvedespirer

Produkt fra spiring af malthvede og rensning af malt; produktet består af rodspirer, fine kornpartikler, skaller og små, knækkede, maltede hvedekorn

 

1.11.3

Hvede, prægelatineret

Produkt fremkommet af formalet eller knækket hvede ved behandling under fugtige, varme betingelser og under tryk

Stivelse

1.11.4

Hvedestrømel

Produkt fra melfremstilling af renset korn af hvede eller afskallet spelt. Produktet består hovedsageligt af dele af endosperm, fine skaldele og enkelte frasigtede kornbestanddele

Træstof

Stivelse

1.11.5

Dampvalset hvede [Hvedeflager]

Produkt fremkommet ved dampbehandling eller infrarød mikronisering og valsning af afskallet hvede. Produktet kan have et ringe indhold af skaldele. Produktet kan være vombeskyttet

Træstof

Stivelse

1.11.6

Hvedeklid, fint

Produkt fra melfremstilling eller maltning af renset korn af hvede eller afskallet spelt. Produktet består hovedsageligt af skaldele og dele af korn, hvorfra er fjernet mindre mængder af endosperm end for hvedeklids vedkommende

Træstof

1.11.7

Hvedeklid (20)

Produkt fra melfremstilling eller maltning af renset korn af hvede eller afskallet spelt. Produktet består hovedsageligt af skaldele og dele af korn, hvorfra størsteparten af endospermen er fjernet

Træstof

1.11.8

Hvedebærme, tørret

Produkt fremkommet ved en kombination af maltning og fermentering af hvede og hvedeklid. Produktet bliver derefter tørret og formalet

Stivelse

Træstof

1.11.10

Hvedefibre

Fibre fra forarbejdning af hvede. Produktet består hovedsageligt af fibre

Vand, hvis < 60 % eller > 80 %

Hvis vand < 60 %:

Træstof

1.11.11

Hvedekim

Produkt fra melfremstilling bestående hovedsageligt af hvedekim, valset eller i anden form, og eventuelt dermed forbundne dele af endosperm og dele af skaller

Råprotein

Råfedt

1.11.12

Hvedekim, fermenteret

Produkt fra fermentering af hvedekim

Råprotein

Råfedt

1.11.13

Hvedekimkage

Produkt fra olieudvinding ved presning af hvedekim (Triticum aestivum L., Triticum durum Desf. og andre dyrkede sorter af hvede og afskallet spelt (Triticum spelta L., Triticum dicoccum Schrank, Triticum monococcum L.)) og dermed forbundne dele af endosperm og dele af frøskal

Råprotein

1.11.15

Hvedeprotein

Hvedeprotein udvundet ved fremstilling af stivelse eller ethanol; produktet kan være delvist hydrolyseret

Råprotein

1.11.16

Hvedeglutenfoder

Produkt fra fremstilling af hvedestivelse og hvedegluten. Produktet består af klid, hvorfra kimen kan være delvist fjernet. Vandopløselige rester fra bearbejdningen af hvede, knust hvede og andre stivelsesprodukter og produkter fra raffinering eller fermentering af stivelsesprodukter kan tilsættes

Vand, hvis < 45 % eller > 60 %

Hvis vand < 45 %:

Råprotein

Stivelse

1.11.18

Hvedegluten

Hvedeprotein kendetegnet ved høj viskoelasticitet, når det er hydreret, med mindst 80 % protein (N × 6,25) og højst 2 % aske i tørstof

Råprotein

1.11.19

Flydende hvedestivelse

Produkt fra fremstilling af stivelse/glucose og gluten af hvede

Vand, hvis < 65 % eller > 85 %

Hvis vand < 65 %:

Stivelse

1.11.20

Delvist afsukret hvedestivelse med protein

Produkt fra fremstilling af hvedestivelse, hovedsageligt bestående af delvist sukret stivelse, de opløselige proteiner og andre opløselige dele af endospermen

Råprotein

Stivelse

Samlet sukkerindhold, beregnet som saccharose

1.11.21

Hvedepulp

Produkt af hvede fremkommet efter vådekstraktion af protein og stivelse. Kan være hydrolyseret

Vand, hvis < 55 % eller > 85 %

Hvis vand < 55 %:

Råprotein

1.11.22

Hvedebærme

Vådt biprodukt, der udskilles efter fermentering af hvedestivelse til fremstilling af alkohol

Vand, hvis < 60 % eller > 80 %

Hvis vand < 60 %:

Råprotein

1.11.23

Malthvedesigterest

Produkt fra mekanisk sigtning (størrelsesfraktionering) bestående af små hvedekorn og fraktioner af hvedekorn, der er udskilt inden maltning

Træstof

1.11.24

Kornafrens

Produkt bestående af fraktioner af hvedekorn og malt, der er udskilt under maltfremstilling

Træstof

1.11.25

Malthvedeskaller

Produkt fra rensning af malthvede bestående af fraktioner af skaller og andre fine maltpartikler

Træstof

1.12.2

Mel (18)

Mel fra formaling af korn

Stivelse

Træstof

1.12.3

Kornproteinkoncentrat (18)

Koncentreret og tørret produkt af korn, der er fremkommet ved fermentering med gær efter fjernelse af stivelsen

Råprotein

1.12.4

Kornsigterest (18)

Produkt fra mekanisk sigtning (størrelsesfraktionering) bestående af små korn og fraktioner af korn, som kan være spiret, og som er udskilt inden videreforarbejdning af kornet. Produktet indeholder mere træstof (f.eks. skaller) end ufraktioneret korn

Træstof

1.12.5

Kornkim (18)

Produkt fra melfremstilling og fremstilling af stivelse bestående hovedsageligt af kornkim, valset eller i anden form, og eventuelt dermed forbundne dele af endosperm og skaldele

Råprotein

Råfedt

1.12.6

Kornbærmesirup (18)

Kornprodukt fremkommet ved afdampning af koncentratet af kvældevandet fra fermentering og destillering af korn, der anvendes til fremstilling af kornspiritus

Vand, hvis < 45 % eller > 70 %

Hvis vand < 45 %:

Råprotein

1.12.7

Kornbærme, våd (18)

Fugtigt produkt bestående af den faste fraktion fremkommet ved centrifugering af og/eller ved filtrering af kvældevand fra fermenteret og destilleret korn, der anvendes til fremstilling af kornspiritus

Vand, hvis < 65 % eller > 88 %

Hvis vand < 65 %:

Råprotein

1.12.8

Kornbærme, flydende (18)

Fugtigt produkt fra fremstilling af alkohol ved fermentering og destillering af mæsk af hvede og sukkersirup efter adskillelse af klid og gluten. Produktet kan indeholde døde celler og/eller dele fra de mikroorganismer, der er anvendt ved fermenteringen

Vand, hvis < 65 % eller > 88 %

Hvis vand < 65 %:

Råprotein, hvis > 10 %

1.12.9

Kornbærme (18)

Produkt fra fremstilling af alkohol ved fermentering og destillering af mæsk af korn og/eller andre stivelses- eller sukkerholdige produkter. Kan indeholde døde celler og/eller dele fra de mikroorganismer, der er anvendt ved fermenteringen Produktet kan indeholde 2 % sulfat. Produktet kan være vombeskyttet

Vand, hvis < 60 % eller > 80 %

Hvis vand < 60 %:

Råprotein

1.12.10

Kornbærme, tørret

Produkt fra alkoholdestillation fremkommet ved tørring af faste rester af fermenteret korn. Produktet kan være vombeskyttet

Råprotein

1.12.11

Kornbærme, tørret, tilsat kornbærmesirup (18)

Produkt fra alkoholdestillation fremkommet ved tørring af faste rester af fermenteret korn, hvortil er tilsat kornbærmesirup. Produktet kan være vombeskyttet

Råprotein

1.12.12

Mask fra ølfremstilling (18)

Produkt fra ølbrygning, der består af rester af maltet og umaltet korn og andre stivelsesprodukter, som kan indeholde humle. Markedsføres typisk i våd form, men sælges også i tørret form. Kan indeholde op til 0,3 % dimethylpolysiloxan, op til 1,5 % enzymer og op til 1,8 % bentonit

Vand, hvis < 65 % eller > 88 %

Hvis vand < 65 %:

Råprotein

1.12.13

Maltwhiskymask (18)

Fast produkt fra fremstilling af maltwhisky. Produktet består af rester fra varmtvandsekstraktion af maltet korn. Markedsføres typisk i våd form, efter at ekstrakten er fjernet ved hjælp af tyngdekraften

Vand, hvis < 65 % eller > 88 %

Hvis vand < 65 %:

Råprotein

1.12.14

Mask

Fast produkt fra fremstilling af øl, maltekstrakt og whisky. Det består af rester fra varmtvandsekstraktion af formalet malt og evt. anden sukker- eller stivelsesrig råfrugt. Markedsføres typisk i våd form, efter at ekstrakten er fjernet ved presning

Vand, hvis < 65 % eller > 88 %

Hvis vand < 65 %:

Råprotein

1.12.15

Pot ale

Det produkt, der er tilbage i kedlen efter første destillering i et maltdestilleri

Råprotein, hvis > 10 %

1.12.16

Pot ale-sirup

Produkt fra første destillering i et maltdestilleri fremkommet ved at inddampe den pot ale, der er tilbage i kedlen

Vand, hvis < 45 % eller > 70 %

Hvis vand < 45 %:

Råprotein

2.   Olieholdige frø og frugter og produkter heraf

Nummer

Navn

Beskrivelse

Obligatoriske angivelser

2.1.1

Babassukage

Produkt fra olieudvinding ved presning af nødder fra babassupalmen og andre Orbignya-sorter

Råprotein

Råfedt

Træstof

2.2.1

Sæddodderfrø

Frø af Camelina sativa L. Crantz

 

2.2.2

Sæddodderkage

Produkt fra olieudvinding ved presning af sæddodderfrø

Råprotein

Råfedt

Træstof

2.2.3

Sæddodderskrå

Produkt fra olieudvinding ved ekstraktion og passende varmebehandling af sæddodderfrøkage

Råprotein

2.3.1

Kakaoskaller

Tørrede, ristede skaller af kakaobønner (Theobroma cacao L.)

Træstof

2.3.2

Kakaofrugtskal

Produkt fremkommet ved forarbejdning af kakaobønner (Theobroma cacao L.)

Træstof

Råprotein

2.3.3

Kakaoskrå, delvist afskallet

Produkt fra olieudvinding ved ekstraktion af tørrede, ristede kakaobønner (Theobroma cacao L.), hvorfra en del af skallerne er fjernet

Råprotein

Træstof

2.4.1

Kokoskage

Produkt fra olieudvinding ved presning af den tørrede kerne (endosperm) og frøskal (tegument) af frø af kokospalmen Cocos nucifera L.

Råprotein

Råfedt

Træstof

2.4.2

Kokoskage, hydrolyseret

Produkt fra olieudvinding ved presning og enzymatisk hydrolysering af den tørrede kerne (endosperm) og frøskal (tegument) af frø af kokospalmen Cocos nucifera L.

Råprotein

Råfedt

Træstof

2.4.3

Kokosskrå

Produkt fra olieudvinding ved ekstraktion af den tørrede kerne (endosperm) og frøskal (tegument) af frø af kokospalmen Cocos nucifera L.

Råprotein

2.5.1

Bomuldsfrø

Frø af bomuldsplanten (Gossypium spp.), hvorfra frøulden er fjernet. Produktet kan være vombeskyttet

 

2.5.2

Bomuldsfrøskrå, delvist afskallet

Produkt fra olieudvinding ved ekstraktion af bomuldsfrø, hvorfra frøulden og en del af skallerne er fjernet. (Maksimumsindhold af træstof: 22,5 % i tørstof). Produktet kan være vombeskyttet

Råprotein

Træstof

2.5.3

Bomuldsfrøkage

Produkt fra olieudvinding ved presning af bomuldsfrø, hvorfra frøulden er fjernet

Råprotein

Træstof

Råfedt

2.6.1

Jordnødkage, delvist afskallet

Produkt fra olieudvinding ved presning af delvist afskallede jordnødder (Arachis hypogaea L. og andre Arachis-arter)

(Maksimumsindhold af træstof: 16 % i tørstof)

Råprotein

Råfedt

Træstof

2.6.2

Jordnødskrå, delvist afskallet

Produkt fra olieudvinding ved ekstraktion af delvist afskallet jordnødkage (Maksimumsindhold af træstof: 16 % i tørstof)

Råprotein

Træstof

2.6.3

Jordnødkage, afskallet

Produkt fra olieudvinding ved presning af afskallede jordnødder

Råprotein

Råfedt

Træstof

2.6.4

Jordnødskrå, afskallet

Produkt fra olieudvinding ved ekstraktion af jordnødkage, afskallet

Råprotein

Træstof

2.7.1

Kapokkage

Produkt fra olieudvinding ved presning af kapokfrø (Ceiba pentadra L. Gaertn.)

Råprotein

Træstof

2.8.1

Hørfrø

Frø af hør (Linum usitatissimum L.) (Mindste botaniske renhed: 93 %), som hele, valsede eller formalede hørfrø. Produktet kan være vombeskyttet

 

2.8.2

Hørfrøkage

Produkt fra olieudvinding ved presning af hørfrø

Råprotein

Råfedt

Træstof

2.8.3

Hørfrøskrå

Produkt fra olieudvinding ved ekstraktion og passende varmebehandling af hørfrøkage. Produktet kan være vombeskyttet

Råprotein

2.8.4

Hørfrøkagefoder

Produkt fra olieudvinding ved presning af hørfrø Under forudsætning af at produktet er fremstillet på et integreret knusnings- og raffineringsanlæg, kan det indeholde op til

1 % af summen af de(n) anvendte blegejord og filterhjælpestoffer (f.eks. diatoméjord, amorfe silicater og siliciumdioxid, phyllosilicater og cellulose- eller træfibre)

1,3 % rålecithin

2 % sæbefod

Råprotein

Råfedt

Træstof

2.8.5

Hørfrøskråfoder

Produkt fra olieudvinding ved ekstraktion og passende varmebehandling af hørfrøkage. Under forudsætning af at produktet er fremstillet på et integreret knusnings- og raffineringsanlæg, kan det indeholde op til:

1 % af summen af de(n) anvendte blegejord og filterhjælpestoffer (f.eks. diatoméjord, amorfe silicater og siliciumdioxid, phyllosilicater og cellulose- eller træfibre)

1,3 % rålecithin

2 % sæbefod.

Produktet kan være vombeskyttet

Råprotein

2.9.1

Sennepsskaller

Produkt fra fremstilling af sennep (Brassica juncea L.). Produktet består af skaldele og dele af frø

Træstof

2.9.2

Sennepsskrå

Produkt fra ekstraktion af flygtig sennepsolie fra sennepsfrø

Råprotein

2.10.1

Nigerfrø

Frø af nigerplanten (Guizotia abyssinica L. F. Cass.)

 

2.10.2

Nigerkage

Produkt fra olieudvinding ved presning af frø af nigerplanten (aske, der er uopløselig i HCl: maksimalt 3,4 %)

Råprotein

Råfedt

Træstof

2.11.1

Olivenkvas

Produkt fra olieudvinding ved ekstraktion efter presning af oliven (Olea europaea L.), der så vidt muligt er befriet for kernedele

Råprotein

Træstof

Råfedt

2.11.2

Affedtet olivenskråfoder

Produkt fra olivenolieudvinding ved ekstraktion og passende varmebehandling af olivenkvas, der så vidt muligt er befriet for kernedele. Under forudsætning af at produktet er fremstillet på et integreret knusnings- og raffineringsanlæg, kan det indeholde op til:

1 % af summen af de(n) anvendte blegejord og filterhjælpestoffer (f.eks. diatoméjord, amorfe silicater og siliciumdioxid, phyllosilicater og cellulose- eller træfibre)

1,3 % rålecithin

2 % sæbefod

Råprotein

Træstof

2.11.3

Affedtet olivenskrå

Produkt fra olivenolieudvinding ved ekstraktion og passende varmebehandling af olivenkvas, der så vidt muligt er befriet for kernedele

Råprotein

Træstof

2.12.1

Palmekage

Produkt fra olieudvinding ved presning af frø af oliepalmearterne Elaeis guineensis Jacq., Corozo oleifera (HBK) L. H. Bailey (Elaeis melanococca auct.); frøene skal så vidt muligt være befriet for deres hårde skaller

Råprotein

Træstof

Råfedt

2.12.2

Palmeskrå

Produkt fra olieudvinding ved ekstraktion af frø af oliepalmer; frøene skal så vidt muligt være befriet for deres hårde skaller

Råprotein

Træstof

2.13.1

Græskarkerner

Frø af Cucurbita pepo L. og andre planter af slægten Cucurbita

 

2.13.2

Græskarkernekage

Produkt fra olieudvinding ved presning af frø af Cucurbita pepo L. og andre planter af slægten Cucurbita

Råprotein

Råfedt

2.14.1

Rapsfrø (21)

Frø af raps (Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk.), af indisk raps (Brassica napus L. var. glauca (Roxb.) O.E. Schulz) og af rybs (Brassica rapa ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk.)) (Mindste botaniske renhed: 94 %). Produktet kan være vombeskyttet

 

2.14.2

Rapskage

Produkt fra olieudvinding ved presning af rapsfrø. Produktet kan være vombeskyttet

Råprotein

Råfedt

Træstof

2.14.3

Rapsskrå

Produkt fra olieudvinding ved ekstraktion og passende varmebehandling af rapskage. Produktet kan være vombeskyttet

Råprotein

2.14.4

Rapsfrø, ekstruderet

Produkt fremstillet af hel raps; ved behandling under fugtige, varme betingelser og under tryk øges gelatineringen af stivelsen. Produktet kan være vombeskyttet

Råprotein

Råfedt

2.14.5

Rapsfrøproteinkoncentrat

Produkt fra olieudvinding ved udskillelse af proteindelen af rapskager eller rapsfrø

Råprotein

2.14.6

Rapskagefoder

Produkt fra olieudvinding ved presning af rapsfrø. Under forudsætning af at produktet er fremstillet på et integreret knusnings- og raffineringsanlæg, kan det indeholde op til:

1 % af summen af de(n) anvendte blegejord og filterhjælpestoffer (f.eks. diatoméjord, amorfe silicater og siliciumdioxid, phyllosilicater og cellulose- eller træfibre)

1,3 % rålecithin

2 % sæbefod.

Produktet kan være vombeskyttet

Råprotein

Råfedt

Træstof

2.14.7

Rapsskråfoder

Produkt fra olieudvinding ved ekstraktion og passende varmebehandling af rapskage. Under forudsætning af at produktet er fremstillet på et integreret knusnings- og raffineringsanlæg, kan det indeholde op til:

1 % af summen af de(n) anvendte blegejord og filterhjælpestoffer (f.eks. diatoméjord, amorfe silicater og siliciumdioxid, phyllosilicater og cellulose- eller træfibre)

1,3 % rålecithin

2 % sæbefod.

Produktet kan være vombeskyttet

Råprotein

2.15.1

Saflorfrø

Frø af saflor (Carthamus tinctorius L.)

 

2.15.2

Saflorskrå, delvist afskallet

Produkt fra olieudvinding ved ekstraktion af delvist afskallede frø af saflor

Råprotein

Træstof

2.15.3

Saflorskaller

Produkt fremkommet ved afskalning af frø af saflor

Træstof

2.16.1

Sesamfrø

Frø af Sesamum indicum L.

 

2.17.1

Sesamfrø, delvist afskallet

Produkt fra olieudvinding fremkommet ved delvis fjernelse af skallerne

Råprotein

Træstof

2.17.2

Sesamskaller

Produkt fremkommet ved afskalning af sesamfrø

Træstof

2.17.3

Sesamkage

Produkt fra olieudvinding ved presning af sesamfrø (aske, der er uopløselig i HCl: maksimalt 5 %)

Råprotein

Træstof

Råfedt

2.18.1

Soja(bønner), toastet

Sojabønner (Glycine max L. Merr.), som er blevet underkastet en passende varmebehandling. (Ureaseaktivitet: maksimalt 0,4 mg N/g × min.). Produktet kan være vombeskyttet

 

2.18.2

Soja(bønne)kage

Produkt fra olieudvinding ved presning af sojabønner

Råprotein

Råfedt

Træstof

2.18.3

Soja(bønne)skrå

Produkt fra olieudvinding ved ekstraktion af sojabønner og passende varmebehandling. (Ureaseaktivitet: maksimalt 0,4 mg N/g × min.).

Produktet kan være vombeskyttet

Råprotein

Træstof

hvis > 8 % i tørstof

2.18.4

Soja(bønne)skrå, afskallet

Produkt fra olieudvinding ved ekstraktion af afskallede sojabønner og passende varmebehandling. (Ureaseaktivitet: maksimalt 0,5 mg N/g × min.). Produktet kan være vombeskyttet

Råprotein

2.18.5

Soja(bønne)skaller

Produkt fremkommet ved afskalning af sojabønner

Træstof

2.18.6

Sojabønner, ekstruderet

Produkt fremstillet af sojabønner. Ved behandling under fugtige, varme betingelser og under tryk øges gelatineringen af stivelsen. Produktet kan være vombeskyttet

Råprotein

Råfedt

2.18.7

Soja(bønne)proteinkoncentrat

Produkt af afskallede, ekstraherede sojabønner, efter ekstrahering anden gang eller enzymatisk behandling for at reducere indholdet af kvælstoffri ekstrakt. Kan indeholde inaktiverede enzymer

Råprotein

2.18.8

Sojabønnepulp; [Sojabønnepasta]

Produkt fremkommet ved ekstraktion af sojabønner til fødevarer

Råprotein

2.18.9

Sojabønnemelasse

Produkt fremkommet ved forarbejdning af sojabønner

Råprotein

Råfedt

2.18.10

Biprodukt fra forarbejdning af sojabønner

Produkt fremkommet ved forarbejdning af sojabønner til fødevarer med indhold af sojabønner

Råprotein

2.18.11

Soja(bønner)

Sojabønner (Glycine max L. Merr.)

Ureaseaktivitet, hvis > 0,4 mg N/g × min

2.18.12

Sojabønneflager

Produkt fremkommet ved dampbehandling eller infrarød mikronisering og valsning af afskallede sojabønner. (Ureaseaktivitet: maksimalt 0,4 mg N/g × min.).

Råprotein

2.18.13

Soja(bønne)skråfoder

Produkt fra olieudvinding ved ekstraktion af sojabønner og passende varmebehandling. (Ureaseaktivitet: maksimalt 0,4 mg N/g × min.). Under forudsætning af at produktet er fremstillet på et integreret knusnings- og raffineringsanlæg, kan det indeholde op til:

1 % af summen af de(n) anvendte blegejord og filterhjælpestoffer (f.eks. diatoméjord, amorfe silicater og siliciumdioxid, phyllosilicater og cellulose- eller træfibre)

1,3 % rålecithin

1,5 % sæbefod.

Produktet kan være vombeskyttet

Råprotein

Træstof

hvis > 8 % i tørstof

2.18.14

Soja(bønne)skråfoder, afskallet

Produkt fra olieudvinding ved ekstraktion af afskallede sojabønner og passende varmebehandling. (Ureaseaktivitet: maksimalt 0,5 mg N/g × min.). Under forudsætning af at produktet er fremstillet på et integreret knusnings- og raffineringsanlæg, kan det indeholde op til:

1 % af summen af de(n) anvendte blegejord og filterhjælpestoffer (f.eks. diatoméjord, amorfe silicater og siliciumdioxid, phyllosilicater og cellulose- eller træfibre)

1,3 % rålecithin

1,5 % sæbefod.

Produktet kan være vombeskyttet

Råprotein

2.18.15

Soja(bønne)protein(koncentrat), fermenteret

Produkt af afskallede, ekstraherede sojabønner, efter mikrobiologisk fermentering for at reducere indholdet af kvælstoffri ekstrakt. Produktet kan også omfatte døde celler og/eller dele af de mikroorganismer, der er anvendt ved fermenteringen

Råprotein

2.19.1

Solsikkefrø

Frø af solsikkeplanten (Helianthus annuus L.). Produktet kan være vombeskyttet

 

2.19.2

Solsikkekage

Produkt fra olieudvinding ved presning af solsikkefrø

Råprotein

Råfedt

Træstof

2.19.3

Solsikkeskrå

Produkt fra olieudvinding ved ekstraktion og passende varmebehandling af solsikkekage. Produktet kan være vombeskyttet

Råprotein

Træstof

2.19.4

Solsikkeskrå, afskallet

Produkt fra olieudvinding ved ekstraktion og passende varmebehandling af solsikkekage, hvorfra skallerne er helt eller delvist fjernet. Maksimumsindhold af træstof: 27,5 % i tørstof

Råprotein

Træstof

2.19.5

Solsikkefrøskaller

Produkt fremkommet ved afskalning af solsikkefrø

Træstof

2.19.6

Solsikkeskråfoder

Produkt fra olieudvinding ved ekstraktion og passende varmebehandling af solsikkekage. Under forudsætning af at produktet er fremstillet på et integreret knusnings- og raffineringsanlæg, kan det indeholde op til:

1 % af summen af de(n) anvendte blegejord og filterhjælpestoffer (f.eks. diatoméjord, amorfe silicater og siliciumdioxid, phyllosilicater og cellulose- eller træfibre)

1,3 % rålecithin

2 % sæbefod.

Produktet kan være vombeskyttet

Råprotein

2.19.7

Solsikkeskråfoder, afskallet

Produkt fra olieudvinding ved ekstraktion og passende varmebehandling af solsikkekage, hvorfra skallerne er helt eller delvist fjernet. Under forudsætning af at produktet er fremstillet på et integreret knusnings- og raffineringsanlæg, kan det indeholde op til:

1 % af summen af de(n) anvendte blegejord og filterhjælpestoffer (f.eks. diatoméjord, amorfe silicater og siliciumdioxid, phyllosilicater og cellulose- eller træfibre)

1,3 % rålecithin

2 % sæbefod.

Maksimumsindhold af træstof: 27,5 % i tørstof.

Produktet kan være vombeskyttet

Råprotein

Træstof

2.19.8

Fraktion af solsikkeskrå, med højt proteinindhold og lavt celluloseindhold

Produkt fra forarbejdning af solsikkeskrå, fremkommet ved formaling og fraktionering (sigtning og luftseparering) af solsikkeskrå, afskallet.

Minimumsindhold af råprotein: 45 % på basis af et vandindhold på 8 %

Maksimumsindhold af træstof: 8 % på basis af et vandindhold på 8 %

Produktet kan være vombeskyttet

Råprotein

Træstof

2.19.9

Fraktion af solsikkeskrå, med højt celluloseindhold

Produkt fra forarbejdning af solsikkeskrå, fremkommet ved formaling og fraktionering (sigtning og luftseparering) af solsikkeskrå, afskallet.

Minimumsindhold af træstof: 38 % på basis af et vandindhold på 8 %

Minimumsindhold af råprotein: 17 % på basis af et vandindhold på 8 %

Produktet kan være vombeskyttet

Råprotein

Træstof

2.20.1

Vegetabilsk olie og fedtstof (22)

Olie og fedtstoffer fra olieholdige frø eller frugter (undtagen ricinusolie); produktet kan være degummet, raffineret og/eller hydrogeneret

Vand, hvis > 1 %

2.20.2

Brugt vegetabilsk olie fra industrien

Vegetabilsk olie, som er blevet anvendt af fødevarevirksomheder i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 852/2004 til kogning eller stegning, og som ikke har været i kontakt med kød, animalske fedtstoffer, fisk eller akvatiske dyr

Vand, hvis > 1 %

2.21.1

Rålecithin

Produkt fremkommet ved degumming af rå olie fra olieholdige frø og frugter ved hjælp af vand. Der kan anvendes citronsyre, phosphorsyre, natriumhydroxid eller enzymer under degummingen af den rå olie

 

2.22.1

Hampefrø

Kontrollerede frø af sorter af Cannabis sativa L., med et maksimumsindhold af tetrahydrocannabinol i henhold til forordning (EF) nr. 1782/2003

 

2.22.2

Hampekage

Produkt fra olieudvinding ved presning af hampefrø

Råprotein

Træstof

2.22.3

Hampeolie

Olie fremstillet ved presning af hampeplanter og -frø

Vand, hvis > 1 %

2.23.1

Valmuefrø

Frø af Papaver somniferum L.

 

2.23.2

Valmueskrå

Produkt fra olieudvinding ved ekstraktion af valmuefrøkage

Råprotein

3.   Bælgplantefrø og produkter heraf

Nummer

Navn

Beskrivelse

Obligatoriske angivelser

3.1.1

Bønner, toastet

Frø af Phaseolus spp. eller Vigna spp., som er blevet underkastet en passende varmebehandling. Produktet kan være vombeskyttet

 

3.1.2

Bønneproteinkoncentrat

Produkt fra fremstilling af stivelse fremkommet af det udskilte bønnefrugtvand

Råprotein

3.2.1

Johannesbrødbælge

Tørrede frugter fra johannesbrødtræet (Ceratonia siliqua L.) indeholdende johannesbrødfrøene

Træstof

3.2.3

Johannesbrød, knust

Produkt fremkommet ved knusning af tørrede frugter (bælge) fra johannesbrødtræet, hvorfra frøene er fjernet

Træstof

3.2.4

Johannesbrødpulver; [Johannesbrødmel]

Produkt fremkommet ved mikronisering af tørrede frugter (bælge) fra johannesbrødtræet, hvorfra frøene er fjernet

Træstof

Samlet sukkerindhold, beregnet som saccharose

3.2.5

Johannesbrødkim

Kim af frø fra johannesbrødtræet

Råprotein

3.2.6

Johannesbrødkimkage

Produkt fra olieudvinding ved presning af johannesbrødkim

Råprotein

3.2.7

Johannesbrødfrø

Frø (kerner), som er udtaget af johannesbrødbælge, og som består af endosperm, skaller og kim

Træstof

3.2.8

Johannesbrødfrøskaller

Frøskaller fra johannesbrød, fremkommet ved afskalning af frø fra johannesbrødtræet

Træstof

3.3.1

Kikærter

Frø af Cicer arietinum L.

 

3.4.1

Perlebælg

Frø af Ervum ervilia L.

 

3.5.1

Bukkehornsfrø

Frø af bukkehorn (Trigonella foenum-graecum)

 

3.6.1

Guarmel

Produkt fremkommet efter ekstraktion af guargummi fra frø af Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub.

Råprotein

3.6.2

Guarkimmel

Produkt fra ekstraktion af guargummi fra kimen af guarfrø

Råprotein

3.7.1

Hestebønner

Frø af Vicia faba L. ssp. faba var. equina Pers. og var. minuta (Alef.) Mansf.

 

3.7.2

Hestebønneflager

Produkt fremkommet ved dampbehandling eller infrarød mikronisering og valsning af afskallede hestebønner

Stivelse

Råprotein

3.7.3

Hestebønneskaller

Produkt fra afskalning af hestebønner, hovedsageligt bestående af skaller

Træstof

Råprotein

3.7.4

Hestebønner, afskallede

Produkt fra afskalning af hestebønner, hovedsageligt bestående af hestebønnekerner

Råprotein

Træstof

3.7.5

Hestebønneprotein

Produkt fremkommet ved formaling og luftseparering af hestebønner

Råprotein

3.8.1

Linser

Frø af Lens culinaris a.o. Medik.

 

3.8.2

Linseskaller

Produkt fra afskalning af linsefrø

Træstof

3.9.1

Sødlupin

Frø af Lupinus ssp., med lavt indhold af bitre frø

 

3.9.2

Sødlupiner, afskallede

Afskallede lupinfrø

Råprotein

3.9.3

Lupinskaller

Produkt fra afskalning af lupinfrø, hovedsageligt bestående af skaller

Råprotein

Træstof

3.9.4

Lupinpulp

Produkt fra ekstraktion af lupinbestanddele

Træstof

3.9.5

Lupinfodermel

Produkt fra fremstilling af lupinmel af lupin. Produktet består hovedsageligt af dele af kimbladene og i mindre omfang af skaldele

Råprotein

Træstof

3.9.6

Lupinprotein

Produkt fra fremstilling af stivelse fremkommet af det udskilte lupinfrugtvand eller efter formaling og luftseparering

Råprotein

3.9.7

Lupinproteinmel

Produkt fra forarbejdning af lupin med henblik på fremstilling af mel med højt proteinindhold

Råprotein

3.10.1

Mungbønner

Bønner af Vigna radiata L.

 

3.11.1

Ærter

Frø af Pisum spp. Produktet kan være vombeskyttet

 

3.11.2

Ærteklid

Produkt fra fremstilling af ærtemel. Produktet består hovedsageligt af skaller fremkommet ved afskalning og rensning af ærter

Træstof

3.11.3

Ærteflager

Produkt fremkommet ved dampbehandling eller infrarød mikronisering og valsning af afskallede ærter

Stivelse

3.11.4

Ærtemel

Produkt fremkommet ved formaling af ærter

Råprotein

3.11.5

Ærteskaller

Produkt fra fremstilling af ærtemel af ærter. Produktet består hovedsageligt af skaller fremkommet ved afskalning og rensning af ærter og i mindre omfang af endosperm

Træstof

3.11.6

Ærter, afskallet

Afskallede ærter

Råprotein

Træstof

3.11.7

Ærtefodermel

Produkt fra fremstilling af ærtemel. Produktet består hovedsageligt af dele af kimbladene og i mindre omfang af skaldele

Råprotein

Træstof

3.11.8

Ærtesigterest

Produkt fra mekanisk sigtning bestående af fraktioner af ærter, som er udskilt inden videreforarbejdning

Træstof

3.11.9

Ærteprotein

Produkt fra fremstilling af stivelse fremkommet af det udskilte ærtefrugtvand eller efter formaling og luftseparering; kan være delvist hydrolyseret

Råprotein

3.11.10

Ærtepulp

Produkt fra vådekstraktion af stivelse og protein fra ærter. Produktet består hovedsageligt af indre fibre og stivelse

Vand, hvis < 70 % eller > 85 %

Stivelse

Træstof

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 3,5 % i tørstof

3.11.11

Ærterester, vandopløselige

Produkt fra vådekstraktion af stivelse og protein fra ærter. Produktet består hovedsageligt af opløseligt protein og oligosaccharider

Vand, hvis < 60 % eller > 85 %

Samlet sukkerindhold, beregnet som saccharose

Råprotein

3.11.12

Ærtefibre

Produkt fremkommet ved ekstraktion efter formaling og sigtning af afskallede ærter

Træstof

3.12.1

Vikker

Frø af Vicia sativa L. var. sativa og andre sorter

 

3.13.1

Fladbælg

Frø af Lathyrus sativus L., som er blevet underkastet en passende varmebehandling

Varmebehandlingsmetode

3.14.1

Linsevikke

Frø af Vicia monanthos Desf.

 

4.   Knolde, rodfrugter og produkter heraf

Nummer

Navn

Beskrivelse

Obligatoriske angivelser

4.1.1

Sukkerroer

Rod af Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Doell.

 

4.1.2

Sukkerroetoppe og -rødder

Frisk produkt fra sukkerfremstilling, som hovedsageligt består af rensede stykker af sukkerroer med eller uden dele af roeblade

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 5 % i tørstof

Vand, hvis < 50 %

4.1.3

(Roe)sukker; [Saccharose]

Sukker ekstraheret fra sukkerroer ved hjælp af vand

 

4.1.4

(Sukker)roemelasse

Sirupsagtigt produkt fra fremstilling eller raffinering af sukker fra sukkerroer. Kan indeholde op til 0,5 % skumdæmpningsmidler, 0,5 % antibelægningsmidler, 2 % sulfat og 0,25 % sulfit

Samlet sukkerindhold, beregnet som saccharose

Vand, hvis > 28 %

4.1.5

(Sukker)roemelasse, delvist afsukret og/eller uden betain

Produkt fra yderligere ekstraktion af saccharose og/eller betain fra sukkerroemelasse ved hjælp af vand. Kan indeholde op til 2 % sulfat og 0,25 % sulfit

Samlet sukkerindhold, beregnet som saccharose

Vand, hvis > 28 %

4.1.6

Isomaltulosemelasse

Ikke-krystalliseret fraktion fra fremstilling af isomaltulose ved enzymatisk omdannelse af saccharose fra sukkerroer

Vand, hvis > 40 %

4.1.7

Våde (sukker)roesnitter

Produkt fra fremstilling af sukker bestående af snitter af sukkerroer, hvorfra sukker er ekstraheret med vand. Vandindhold: minimum 82 %. Sukkerindholdet er lavt og nærmer sig nul som følge af (mælkesyre)fermentering

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 5 % i tørstof

Vand, hvis < 82 % eller > 92 %

4.1.8

Pressede (sukker)roesnitter

Produkt fra fremstilling af sukker bestående af snitter af sukkerroer, hvorfra sukker er ekstraheret med vand, og som er blevet mekanisk presset. Maksimalt vandindhold: 82 %. Sukkerindholdet er lavt og nærmer sig nul som følge af (mælkesyre)fermentering Kan indeholde op til 1 % sulfat

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 5 % i tørstof

Vand, hvis < 65 % eller > 82 %

4.1.9

Pressede (sukker)roesnitter, tilsat melasse

Produkt fra fremstilling af sukker bestående af snitter af sukkerroer, hvorfra sukker er ekstraheret med vand, og som er blevet mekanisk presset, og hvortil der er tilsat melasse. Maksimalt vandindhold: 82 %. Sukkerindholdet er faldende som følge af (mælkesyre)fermentering. Kan indeholde op til 1 % sulfat

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 5 % i tørstof

Vand, hvis < 65 % eller > 82 %

4.1.10

Tørrede (sukker)roesnitter; [Roepiller]

Produkt fra fremstilling af sukker bestående af snitter af sukkerroer, hvorfra sukker er ekstraheret med vand, og som er blevet mekanisk presset og tørret. Kan indeholde op til 2 % sulfat

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 3,5 % i tørstof

Samlet sukkerindhold, beregnet som saccharose, hvis > 10,5 %

4.1.11

Tørrede (sukker)roesnitter, tilsat melasse; [Roepiller, melasserede]

Produkt fra fremstilling af sukker bestående af snitter af sukkerroer, hvorfra sukker er ekstraheret med vand, og som er blevet mekanisk presset og tørret, og hvortil der er tilsat melasse. Kan indeholde op til 0,5 % skumdæmpningsmidler og 2 % sulfat

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 3,5 % i tørstof

Samlet sukkerindhold, beregnet som saccharose

4.1.12

Sukkersirup

Produkt fremkommet ved forarbejdning af sukker og/eller melasse. Kan indeholde op til 0,5 % sulfat og 0,25 % sulfit

Samlet sukkerindhold, beregnet som saccharose

Vand, hvis > 35 %

4.1.13

(Sukker)roestykker, kogt

Produkt fra fremstilling af sirup til konsum fra sukkerroer; produktet kan være presset eller tørret

Hvis tørret:

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 3,5 % i tørstof

Hvis presset:

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 5 % i tørstof

Vand, hvis < 50 %

4.1.14

Fructo-oligosaccharider

Produkt fremstillet ved en enzymatisk proces af sukker fra sukkerroer

Vand, hvis > 28 %

4.1.15

(Sukker)roemelasse, betainrig, flydende/tørret (23)

Produkt fra ekstraktion af sukker ved hjælp af vand og yderligere filtrering af sukkerroemelasse. Det derved fremkomne produkt indeholder melassebestanddelene og har et større indhold af naturligt forekommende betain end standardmelasse. Produktet kan være tørret.

Kan indeholde op til 0,5 % skumdæmpningsmidler, 0,5 % antibelægningsmidler, 2 % sulfat og 0,25 % sulfit

Betainindhold

Samlet sukkerindhold, beregnet som saccharose

Vand, hvis > 14 %

4.1.16

Isomaltulose

Isomaltulose som krystallinsk monohydrat. Fremstillet ved enzymatisk omdannelse af saccharose fra sukkerroer

 

4.2.1

Rødbedesaft

Saft fra presning af rødbeder (Beta vulgaris convar. crassa var. conditiva), der efterfølgende er koncentreret og pasteuriseret, hvorved den typiske grøntsagsagtige smag og aroma bevares

Vand, hvis < 50 % eller > 60 %

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 3,5 % i tørstof

4.3.1

Gulerødder

Rødder af gule eller røde gulerødder (Daucus carota L.)

 

4.3.2

Gulerodsskræller, dampede

Fugtigt produkt fra gulerodsforarbejdningsindustrien bestående af skræller, der med damp er fjernet fra gulerødderne, og hvortil der kan tilsættes gelatinøs gulerodsstivelse. Maksimalt vandindhold: 97 %

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 3,5 % i tørstof

Vand, hvis > 97 %

4.3.3

Gulerodsafskrab

Fugtigt produkt fremkommet ved mekanisk adskillelse ved forarbejdning af gulerødder og gulerodsrester. Produktet kan være varmebehandlet. Maksimalt vandindhold: 97 %

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 3,5 % i tørstof

Vand, hvis > 97 %

4.3.4

Gulerodsflager

Produkt fremkommet ved at skære rødder af gule eller røde gulerødder i flager, som efterfølgende tørres

 

4.3.5

Gulerødder, tørrede

Tørrede rødder af gule eller røde gulerødder, uanset præsentationsform

Træstof

4.3.6

Gulerodsfoder, tørrede

Produkt, der består af gulerodskvas og ydre lag, der er tørret

Træstof

4.4.1

Cikorierødder

Rødder af Cichorium intybus L.

 

4.4.2

Cikorietoppe og -rødder

Frisk produkt fra forarbejdning af cikorier. Produktet består hovedsageligt af rensede stykker af cikorie og dele af bladene

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 3,5 % i tørstof

Vand, hvis < 50 %

4.4.3

Cikoriefrø

Frø af Cichorium intybus L.

 

4.4.4

Presset cikoriekvas

Produkt fra fremstilling af inulin fra rødder af Cichorium intybus L. bestående af ekstraherede og mekanisk pressede snitter af cikorie. De (opløselige) cikoriekulhydrater og vand er delvist fjernet. Kan indeholde op til 1 % sulfat og 0,2 % sulfit

Træstof

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 3,5 % i tørstof

Vand, hvis < 65 % eller > 82 %

4.4.5

Tørret cikoriekvas

Produkt fra fremstilling af inulin fra rødder af Cichorium intybus L. bestående af ekstraherede og mekanisk pressede snitter af cikorie, der efterfølgende er tørret. De (opløselige) cikoriekulhydrater er delvist ekstraheret. Kan indeholde op til 2 % sulfat og 0,5 % sulfit

Træstof

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 3,5 % i tørstof

4.4.6

Pulver af cikorierødder

Produkt fremkommet ved snitning, tørring og formaling af cikorierødder. Kan indeholde op til 1 % antiklumpningsmidler

Træstof

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 3,5 % i tørstof

4.4.7

Cikoriemelasse

Produkt fra forarbejdning af cikorie, fremkommet ved fremstilling af inulin og oligofructose. Cikoriemelasse består af organisk plantemateriale og mineraler. Kan indeholde op til 0,5 % skumdæmpningsmidler

Råprotein

Råaske

Vand, hvis < 20 % eller > 30 %

4.4.8

Cikorievinasse

Biprodukt fra forarbejdning af cikorie, fremkommet efter udskillelse af inulin og oligofructose og ionbytningseluering. Cikorievinasse består af organisk plantemateriale og mineraler. Kan indeholde op til 1 % skumdæmpningsmidler

Råprotein

Råaske

Vand, hvis < 30 % eller > 40 %

4.4.9

Inulin (24)

Inulin er et fructan, der er ekstraheret fra f.eks. rødderne af Cichorium intybus L., Inula helenium eller Helianthus tuberosus; rå inulin kan indeholde op til 1 % sulfat og 0,5 % sulfit

 

4.4.10

Oligofructosesirup

Produkt fremkommet ved delvis hydrolyse af inulin fra Cichorium intybus L.; rå oligofructosesirup kan indeholde op til 1 % sulfat og 0,5 % sulfit

Vand, hvis < 20 % eller > 30 %

4.4.11

Oligofructose, tørret

Produkt fremkommet ved delvis hydrolyse af inulin fra Cichorium intybus L. og efterfølgende tørring

 

4.5.1

Hvidløg, tørret

Hvidt til gulligt pulver af rent, formalet hvidløg (Allium sativum L.)

 

4.6.1

Maniok; [Tapioka]; [Cassava]

Rødder af Manihot esculenta Crantz, uanset præsentationsform

Vand, hvis < 60 % eller > 70 %

4.6.2

Maniok, tørret; [Tapioca, tørret]

Tørrede rødder af maniok, uanset præsentationsform

Stivelse

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 3,5 % i tørstof

4.7.1

Løgkvas

Fugtigt produkt fremkommet ved forarbejdning af løg (slægten Allium), bestående af både skaller og hele løg. Hvis produktet stammer fra fremstilling af løgolie, består det mest af kogte løgrester

Træstof

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 3,5 % i tørstof

4.7.2

Løg, stegt

Afskallede løgstykker, der er vendt i rasp og stegt

Træstof

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 3,5 % i tørstof

Råfedt

4.7.3

Løgrester, vandopløselige

Tørt produkt fremkommet ved forarbejdning af friske løg. Det fremkommer ved ekstraktion med alkohol og/eller vand, og vand- eller alkoholfraktionen udskilles og spraytørres. Produktet består hovedsageligt af kulhydrater

Træstof

4.8.1

Kartofler

Knolde af Solanum tuberosum L.

Vand, hvis < 72 % eller > 88 %

4.8.2

Kartofler, skrællede

Kartofler, hvor skrællen er fjernet med damp

Stivelse

Træstof

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 3,5 % i tørstof

4.8.3

Kartoffelskræller, dampede

Fugtigt produkt fra kartoffelforarbejdningsindustrien bestående af skræller, der med damp er fjernet fra kartoflerne, og hvortil der kan være tilsat gelatinøs kartoffelstivelse. Produktet kan være moset

Vand, hvis > 93 %

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 3,5 % i tørstof

4.8.4

Kartoffelstykker, rå

Produkt fremkommet ved tilberedning af kartoffelprodukter til konsum; kartoflerne kan være skrællet

Vand, hvis > 88 %

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 3,5 % i tørstof

4.8.5

Kartoffelafskrab

Produkt fremkommet ved mekanisk adskillelse under forarbejdning af kartofler og kartoffelrester. Produktet kan være varmebehandlet

Vand, hvis > 93 %

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 3,5 % i tørstof

4.8.6

Kartofler, moset

Produkt af kartofler, der er blancheret eller kogt og derefter moset

Stivelse

Træstof

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 3,5 % i tørstof

4.8.7

Kartoffelflager

Produkt fremkommet ved tromletørring af vaskede, skrællede eller uskrællede dampbehandlede kartofler

Stivelse

Træstof

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 3,5 % i tørstof

4.8.8

Kartoffelkvas; [Kartoffelpulp]

Produkt fra fremstilling af kartoffelstivelse bestående af ekstraherede, formalede kartofler

Vand, hvis < 77 % eller > 88 %

4.8.9

Kartoffelkvas, tørret; [Kartoffelpulp, tørret]

Tørret produkt fra fremstilling af kartoffelstivelse bestående af ekstraherede, formalede kartofler

 

4.8.10

Kartoffelprotein

Produkt fra fremstilling af kartoffelstivelse, produktet består hovedsageligt af proteinholdige bestanddele fremkommet ved udskillelse af stivelsen

Råprotein

4.8.11

Kartoffelprotein, hydrolyseret

Produkt fremkommet ved en kontrolleret enzymatisk hydrolyse af kartoffelprotein

Råprotein

4.8.12

Kartoffelprotein, fermenteret

Produkt fremkommet ved fermentering af kartoffelprotein og efterfølgende spraytørring

Råprotein

4.8.13

Kartoffelprotein, fermenteret, flydende

Flydende produkt fremkommet ved fermentering af kartoffelprotein

Råprotein

4.8.14

Kartoffelsaft, koncentreret

Koncentreret produkt fra fremstilling af kartoffelstivelse bestående af restsubstansen efter delvis fjernelse af fibre, protein og stivelse fra kartoffelkvaset og afdampning af en del af vandet

Vand, hvis < 50 % eller > 60 %

Hvis vand < 50 %:

Råprotein

Råaske

4.8.15

Kartoffelgranulat

Kartofler efter vask, skrælning, findeling (i stykker eller i flager mv.) og tørring

 

4.9.1

Batater

Knolde af Ipomoea batatas L. uanset præsentationsform

Vand, hvis < 57 % eller > 78 %

4.10.1

Jordskokker; [Topinambur]

Knolde af Helianthus tuberosus L. uanset præsentationsform

Vand, hvis < 75 % eller > 80 %

5.   Andre frø og frugter og produkter heraf

Nummer

Navn

Beskrivelse

Obligatoriske angivelser

5.1.1

Agern

Hele frugter af stilkeg (Quercus robur L.), vintereg (Quercus petraea (Matt.) Liebl.), korkeg (Quercus suber L.) eller andre egearter

 

5.1.2

Agern, afskallet

Produkt fremkommet ved afskalning af agern

Råprotein

Træstof

5.2.1

Mandler

Hel eller knækket frugt af Prunus dulcis, med eller uden skaller

 

5.2.2

Mandelskaller

Malede mandelskaller fra afskallede mandelfrugter efter mekanisk adskillelse fra kernen

Træstof

5.2.3

Mandelkage

Produkt fra olieudvinding ved presning af mandelkerner

Råprotein

Træstof

5.3.1

Anisfrø

Frø af Pimpinella anisum

 

5.4.1

Æblekvas, tørret; [Æblepulp, tørret]

Produkt fra fremstilling af æblesaft af Malus domestica eller fra fremstilling af æblecider. Produktet består hovedsageligt af frugtkød og skræller, der er tørret. Produktet kan være afpektineret

Træstof

5.4.2

Æblekvas, presset; [Æblepulp, presset]

Fugtigt produkt fra fremstilling af æblesaft eller -cider. Produktet består hovedsageligt af frugtkød og skræller, der er presset. Produktet kan være afpektineret

Træstof

5.4.3

Æblemelasse

Produkt fremkommet ved fremstilling af pektin fra æblepulp. Produktet kan være afpektineret

Råprotein

Træstof

Råfedt, hvis > 10 %

5.5.1

Sukkerroefrø

Frø af sukkerroer

 

5.6.1

Boghvede

Frø af Fagopyrum esculentum

 

5.6.2

Boghvedeskalmel

Produkt fremkommet ved formaling af boghvedekerner

Træstof

5.6.3

Boghvedefodermel

Produkt fra melfremstilling af renset boghvede. Produktet består hovedsageligt af dele af endosperm og finere skaldele samt forskellige kornbestanddele. Produktet må højst indeholde 10 % træstof

Træstof

Stivelse

5.7.1

Rødkålsfrø

Frø af Brassica oleracea var. capitata f. Rubra

 

5.8.1

Kanariegræsfrø

Frø af Phalaris canariensis

 

5.9.1

Kommenfrø

Frø af Carum carvi L.

 

5.12.1

Knækkede kastanjer

Produkt fra fremstilling af kastanjemel, hovedsageligt bestående af dele af endosperm med finere skaldele og få rester af kastanje (Castanea spp.).

Råprotein

Træstof

5.13.1

Citruskvas; [Citruspulp] (25)

Produkt fremkommet ved presning af citrusfrugter (Citrus (L.) spp.) eller ved fremstilling af citrussaft. Produktet kan være afpektineret. Kan indeholde op til 1 % methanol, ethanol og propan-2-ol på vandfri basis

Træstof

5.13.2

Citruskvas, tørret; [Citruspulp, tørret] (25)

Produkt fremkommet ved presning af citrusfrugter eller ved fremstilling af citrussaft med efterfølgende tørring. Produktet kan være afpektineret. Kan indeholde op til 1 % methanol, ethanol og propan-2-ol på vandfri basis

Træstof

5.14.1

Rødkløverfrø

Frø af Trifolium pratense L.

 

5.14.2

Hvidkløverfrø

Frø af Trifolium repens L.

 

5.15.1

Kaffefrøskaller

Produkt af afskallede frø af Coffea-planten

Træstof

5.16.1

Kornblomstfrø

Frø af Centaurea cyanus L.

 

5.17.1

Agurkefrø

Frø af Cucumis sativus L.

 

5.18.1

Cypresfrø

Frø af Cupressus L.

 

5.19.1

Dadler

Frugter af Phoenix dactylifera L. Produktet kan være tørret

 

5.19.2

Daddelfrø

Hele frø af Phoenix dactylifera L.

Træstof

5.20.1

Fennikelfrø

Frø af Foeniculum vulgare Mill.

 

5.21.1

Figner

Frugter af Ficus carica L. Produktet kan være tørret

 

5.22.1

Frugtkerner (26)

Produkt bestående af de indre spiselige frø af en nød eller frugtsten

 

5.22.2

Frugtkvas (26)

Produkt fra fremstilling af frugtsaft eller frugtpuré. Produktet kan være afpektineret

Træstof

5.22.3

Frugtkvas, tørret (26)

Produkt fra fremstilling af frugtsaft eller frugtpuré med efterfølgende tørring. Produktet kan være afpektineret

Træstof

5.23.1

Havekarse

Frø af Lepidium sativum L.

Træstof

5.24.1

Græsfrø

Frø af planter af familierne Poaceae, Cyperaceae og Juncaceae

 

5.25.1

Druekerner

Kerner af Vitis L., der er adskilt fra druekvas, ikke-affedtet

Råfedt

Træstof

5.25.2

Druekerneskrå

Produkt fra ekstraktion af olie fra druekerner

Træstof

5.25.3

Druekvas [Presserester fra druer]

Presserester fra vindruer, tørret hurtigt efter alkoholudvinding og i størst muligt omfang fri for druestilke og -kerner

Træstof

5.25.4

Druekernerester, vandopløselige

Produkt fremstillet af druekerner efter fremstilling af druesaft. Produktet består hovedsageligt af kulhydrater. Produktet kan være koncentreret

Træstof

5.26.1

Hasselnødder

Hel eller knækket frugt af Corylus (L.) spp., med eller uden skaller

 

5.26.2

Hasselnødkage

Produkt fra olieudvinding ved presning af hasselnødkerner

Råprotein

Træstof

5.27.1

Pektin

Pektin fremstilles ved vandig ekstraktion af (naturlige stammer af) egnet plantemateriale, normalt citrusfrugter eller æbler. Der må ved fremstillingen ikke anvendes andre organiske fældningsmidler end methanol, ethanol og propan-2-ol. Kan indeholde op til 1 % methanol, ethanol og propan-2-ol på vandfri basis. Pektin består hovedsageligt af partielle methylestere af polygalacturonsyre samt ammonium-, natrium-, kalium- og calciumsalte heraf

 

5.28.1

Bladmyntefrø

Frø af Perilla frutescens L. og formalede produkter heraf

 

5.29.1

Pinjekerner

Frø af Pinus (L.) spp.

 

5.30.1

Pistacienødder

Frugt af Pistacia vera L.

 

5.31.1

Vejbredfrø

Frø af Plantago (L.) spp.

 

5.32.1

Radisefrø

Frø af Raphanus sativus L.

 

5.33.1

Spinatfrø

Frø af Spinacia oleracea L.

 

5.34.1

Almindelig marietidselfrø

Frø af Carduus marianus L.

 

5.35.1

Tomatkvas [Tomatpresserest]

Produkt fremkommet ved presning af tomater (Solanum lycopersicum L.) ved fremstilling af tomatsaft. Produktet består hovedsageligt af tomatskaller og -frø

Træstof

5.36.1

Røllikefrø

Frø af Achillea millefolium L.

 

5.37.1

Abrikoskage

Produkt fra olieudvinding ved presning af abrikoskerner (Prunus armeniaca L.). Produktet kan indeholde hydrogencyanid

Råprotein

Træstof

5.38.1

Sort spidskommenkage

Produkt fra olieudvinding ved presning af frø af sort spidskommen (Bunium persicum L.)

Råprotein

Træstof

5.39.1

Hjulkronefrøkage

Produkt fra olieudvinding ved presning af hjulkronefrø (Borago officinalis L.)

Råprotein

Træstof

5.40.1

Natlyskage

Produkt fra olieudvinding ved presning af natlysfrø (Oenothera L.)

Råprotein

Træstof

5.41.1

Granatæblekage

Produkt fra olieudvinding ved presning af granatæblefrø (Punica granatum L.)

Råprotein

Træstof

5.42.1

Valnødkage

Produkt fra olieudvinding ved presning af valnøddekerner (Juglans regia L.)

Råprotein

Træstof

6.   Tørrede planteprodukter og grovfoder og produkter heraf

Nummer

Navn

Beskrivelse

Obligatoriske angivelser

6.1.1

Roeblade

Blade af Beta spp.

 

6.2.1

Kornplanter (27)

Hele kornplanter eller dele heraf. Produktet kan være tørret, frisk eller ensileret

 

6.3.1

Kornhalm (27)

Halm af korn

 

6.3.2

Kornhalm, ludet (27)  (28)

Produkt fremkommet ved ludning af kornhalm

Natrium ved behandling med NaOH

6.4.1

Kløvergrønmel

Produkt fremstillet ved tørring og formaling af kløver (Trifolium spp.) Produktet kan indeholde op til 20 % lucerne (Medicago sativa L. og Medicago var. Martyn) eller andre foderafgrøder, der er tørret og formalet sammen med kløveren

Råprotein

Træstof

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 3,5 % i tørstof

6.5.1

Græsgrønmel (29); [Grønmel] (29)

Produkt fremstillet ved tørring, formaling og i nogle tilfælde sammenpresning af foderplanter

Råprotein

Træstof

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 3,5 % i tørstof

6.6.1

Græs, marktørret; [Hø]

Alle græsarter, marktørret

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 3,5 % i tørstof

6.6.2

Græs, tørret ved høj temperatur

Produkt fremstillet af græs (alle sorter), som er kunsttørret (alle former)

Råprotein

Fiber

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 3,5 % i tørstof

6.6.3

Græs; urter; bælgplanter; [Grønfoder]

Friske, ensilerede eller tørrede markafgrøder bestående af græs, bælgplanter eller urter, der ofte benævnes ensilage, græsensilage, hø eller grønfoder

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 3,5 % i tørstof

6.7.1

Hampemel

Mel af formalede tørrede blade af Cannabis sativa L.

Råprotein

6.7.2

Hampefibre

Produkt fremkommet ved forarbejdning af hamp, grønt, tørret, fiberrigt

 

6.8.1

Hestebønnehalm

Strå af hestebønne (Vicia faba L. ssp. faba var. equina Pers. og var. minuta (Alef.) Mansf.)

 

6.9.1

Hørhalm

Halm af hør (Linum usitatissimum L.)

 

6.10.1

Lucerne; [Alfalfa]

Medicágo sativa L. og Medicágo var. Martyn eller dele heraf

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 3,5 % i tørstof

6.10.2

Lucerne, marktørret; [Alfalfa, marktørret]

Lucerne, marktørret

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 3,5 % i tørstof

6.10.3

Lucerne, tørret ved høj temperatur; [Alfalfa, tørret ved høj temperatur]

Lucerne, kunsttørret, alle former

Råprotein

Træstof

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 3,5 % i tørstof

6.10.4

Lucerne, ekstruderet; [Alfalfa, ekstruderet]

Lucernepiller, der er blevet ekstruderet

 

6.10.5

Lucernegrønmel (30); [Alfalfagrønmel] (30)

Produkt fremstillet ved tørring og formaling af lucerne. Produktet kan indeholde op til 20 % kløver eller andre foderafgrøder, der er tørret og formalet sammen med lucernen

Råprotein

Træstof

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 3,5 % i tørstof

6.10.6

Lucernepresserest; [Alfalfapresserest]

Tørret produkt fremkommet ved presning af saft af lucerne

Råprotein

Træstof

6.10.7

Lucerneproteinkoncentrat; [Alfalfaproteinkoncentrat]

Produkt fremkommet ved kunsttørring af lucernepressesaftfraktioner, som er udskilt ved centrifugering og varmebehandlet for at udfælde protein

Råprotein

Caroten

6.10.8

Lucernesaftrest

Produkt fremkommet efter ekstraktion af protein fra lucernesaft; produktet kan være tørret

Råprotein

6.11.1

Majsensilage

Ensilerede planter af Zea mays L. ssp. mays eller dele heraf

 

6.12.1

Ærtehalm

Halm af Pisum spp.

 

6.13.1

Rapshalm

Halm af Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk., af indisk raps (Brassica napus L. var. glauca (Roxb.) O.E. Schulz) og af rybs (Brassica rapa ssp. oleifera (Metzg.))

 

7.   Andre planter, alger og produkter heraf

Nummer

Navn

Beskrivelse

Obligatoriske angivelser

7.1.1

Alger (31)

Alger, levende eller forarbejdede, herunder friske, kølede eller frosne alger. Kan indeholde op til 0,1 % skumdæmpningsmidler

Råprotein

Råfedt

Råaske

7.1.2

Tørrede alger (31)

Produkt fremkommet ved tørring af alger. Produktet kan være vasket for at reducere jodindholdet, og algerne er inaktiveret. Kan indeholde op til 0,1 % skumdæmpningsmidler

Råprotein

Råfedt

Råaske

7.1.3

Algeskrå (31)

Produkt fra udvinding af algeolie ved ekstraktion af alger. Algerne er blevet inaktiveret. Kan indeholde op til 0,1 % skumdæmpningsmidler

Råprotein

Råfedt

Råaske

7.1.4

Algeolie (31)

Olie fremstillet ved ekstraktion fra alger. Kan indeholde op til 0,1 % skumdæmpningsmidler

Vand, hvis > 1 %

7.1.5

Algeekstrakt (31); [Algefraktion] (31)

Algeekstrakt, som er vandig eller alkoholisk, og som hovedsageligt indeholder kulhydrater. Kan indeholde op til 0,1 % skumdæmpningsmidler

 

7.1.6

Tangmel

Produkt fremkommet ved tørring og knusning af makroalger, især brunalger. Produktet kan være vasket for at reducere jodindholdet. Kan indeholde op til 0,1 % skumdæmpningsmidler

Råaske

7.3.1

Bark (31)

Renset og tørret bark fra træer og buske

Træstof

7.4.1

Blomster (31), tørrede

Alle dele af tørrede blomster af spiselige planter og fraktioner heraf

Træstof

7.5.1

Broccoli, tørret

Produkt fremkommet ved tørring af planten Brassica oleracea L. efter vask, findeling (i stykker eller flager mv.) og fjernelse af vandindhold

 

7.6.1

Sukkerrørsmelasse [Rørmelasse]

Sirupsagtigt produkt fra fremstilling eller raffinering af sukker fra Saccharum L. Kan indeholde op til 0,5 % skumdæmpningsmidler, 0,5 % antibelægningsmidler, 3,5 % sulfat og 0,25 % sulfit

Samlet sukkerindhold, beregnet som saccharose

Vand, hvis > 30 %

7.6.2

Sukkerrørsmelasse, delvist afsukret [Rørmelasse, delvist afsukret]

Produkt fra yderligere ekstraktion ved hjælp af vand af saccharose fra sukkerrørsmelasse

Samlet sukkerindhold, beregnet som saccharose

Vand, hvis > 28 %

7.6.3

(Rør)sukker [Saccharose]

Sukker ekstraheret fra sukkerrør ved hjælp af vand

 

7.6.4

Bagasse

Produkt fra ekstraktion af sukker fra sukkerrør ved hjælp af vand. Produktet består hovedsageligt af fibre

Træstof

7.7.1

Blade, tørrede (31)

Tørrede blade af spiselige planter og fraktioner heraf

Træstof

7.8.1

Lignocellulose

Produkt, som er fremkommet ved mekanisk forarbejdning af ubehandlet naturtørret træ, og som hovedsageligt består af lignocellulose. Der skal tages hensyn til det naturlige indhold af sporstoffer

Træstof

7.8.2

Cellulosepulver

Produkt, som er fremstillet ved nedbrydning, udskillelse af lignin og yderligere rensning som cellulose fra vegetabilske fibre af ubehandlet træ, og som kun er ændret ved mekanisk forarbejdning. NDF (Neutral Detergent Fibre): mindst 87 %

Træstof

7.9.1

Lakridsrod

Rod af Glycyrrhiza L.

 

7.10.1

Mynte

Produkt fremkommet ved tørring af de overjordiske plantedele af planterne Mentha apicata, Mentha piperita eller Mentha viridis (L.), uanset præsentationsform

 

7.11.1

Spinat, tørret

Produkt fremkommet ved tørring af planten Spinacia oleracea L., uanset præsentationsform

 

7.12.1

Yucca schidigera

Pulveriseret Yucca schidigera Roezl.

Træstof

7.12.2

Yucca schidigera-saft

Et produkt fremstillet ved skæring og presning af stilke af Yucca schidigera, hovedsageligt bestående af kulhydrater

 

7.13.1

Vegetabilsk kul; [Trækul]

Produkt fremkommet ved karbonisering af vegetabilsk materiale

Træstof

7.14.1

Træ (31)

Kemisk ubehandlet træ eller træfibre

Træstof

7.15.1

Mel af Solanum glaucophyllum

Produkt fremkommet ved tørring og formaling af blade af Solanum glaucophyllum

Træstof

Vitamin D3

8.   Mælkeprodukter og produkter heraf

Fodermidler i dette kapitel skal opfylde kravene i forordning (EF) nr. 1069/2009 og forordning (EU) nr. 142/2011, og anvendelsen af fodermidlerne kan være omfattet af restriktioner i henhold til forordning (EF) nr. 999/2001.

Nummer

Navn

Beskrivelse

Obligatoriske angivelser

8.1.1

Smør og smørprodukter

Smør og produkter fremkommet ved fremstilling eller forarbejdning af smør (f.eks. smørserum), medmindre disse produkter er opført særskilt

Råprotein

Råfedt

Lactose

Vand, hvis > 6 %

8.2.1

Kærnemælk/kærnemælkspulver (32)

Produkt fremkommet ved at kærne smør af fløde eller lignende processer.

Kan være koncentreret og/eller tørret.

Når produktet er specielt fremstillet som fodermiddel, kan det indeholde:

op til 0,5 % phosphater, f.eks. polyphosphater (såsom natriumhexametaphosphat) eller diphosphater (såsom tetranatriumpyrophosphat), som anvendes til at nedsætte viskositeten og stabilisere protein under forarbejdningen

op til 0,3 % uorganiske syrer, dvs. svovlsyre, saltsyre og phosphorsyre, som anvendes til pH-justeringer i mange faser af fremstillingsprocessen

op til 0,5 % base, f.eks. natriumhydroxid, kaliumhydroxid, calciumhydroxid og magnesiumhydroxid, som anvendes til pH-justeringer i mange faser af fremstillingsprocessen

op til 2 % flydefremmende midler, f.eks. siliciumdioxid, pentanatriumtriphosphat og tricalciumphosphat, som anvendes til at forbedre pulvers flydeegenskaber

Råprotein

Råfedt

Lactose

Vand, hvis > 6 %

8.3.1

Kasein

Produkt fremstillet af skummetmælk eller kærnemælk ved tørring af kasein udfældet ved hjælp af syre eller løbe

Råprotein

Vand, hvis > 10 %

8.4.1

Kaseinat

Produkt ekstraheret fra ostemasse eller kasein ved hjælp af neutraliserende stoffer og tørring

Råprotein

Vand, hvis > 10 %

8.5.1

Ost og osteprodukter

Ost og produkter fremstillet af ost og af mælkebaserede produkter

Råprotein

Råfedt

8.6.1

Råmælk/Råmælkspulver (32)

Væske, der udskilles fra mælkeproducerende dyrs mælkekirtler i op til 5 dage efter fødsel. Kan være koncentreret og/eller tørret

Råprotein

8.7.1

Mejeribiprodukter

Produkt fra fremstilling af mejeriprodukter (herunder, men ikke begrænset til: tidligere mejerifremstillede fødevarer, centrifuge- og separatorslam, skyllemælk, mælkemineraler).

Når produktet er specielt fremstillet som fodermiddel, kan det indeholde:

op til 0,5 % phosphater, f.eks. polyphosphater (såsom natriumhexametaphosphat) eller diphosphater (såsom tetranatriumpyrophosphat), som anvendes til at nedsætte viskositeten og stabilisere protein under forarbejdningen

op til 0,3 % uorganiske syrer, dvs. svovlsyre, saltsyre og phosphorsyre, som anvendes til pH-justeringer i mange faser af fremstillingsprocessen

op til 0,5 % base, f.eks. natriumhydroxid, kaliumhydroxid, calciumhydroxid og magnesiumhydroxid, som anvendes til pH-justeringer i mange faser af fremstillingsprocessen

op til 2 % flydefremmende midler, f.eks. siliciumdioxid, pentanatriumtriphosphat og tricalciumphosphat, som anvendes til at forbedre pulvers flydeegenskaber

Vandindhold

Råprotein

Råfedt

Samlet sukkerindhold, beregnet som saccharose

8.8.1

Fermenterede mælkeprodukter

Produkter fremstillet ved fermentering af mælk (f.eks. yoghurt mv.)

Råprotein

Råfedt

8.9.1

Lactose

Sukker udskilt af mælk eller valle ved udfældning og tørring

Vand, hvis > 5 %

8.10.1

Mælk/Mælkepulver (32)

Normal yversekretion opnået ved en eller flere malkninger. Kan være koncentreret og/eller tørret

Råprotein

Råfedt

Vand, hvis > 5 %

8.11.1

Skummetmælk/skummetmælkspulver (32)

Mælk, hvis fedtindhold er blevet reduceret ved udskilning.

Kan være koncentreret og/eller tørret

Råprotein

Vand, hvis > 5 %

8.12.1

Mælkefedt

Produkt fremkommet ved skumning af mælk

Råfedt

8.13.1

Mælkeproteinpulver

Produkt fremkommet ved tørring af proteinforbindelser ekstraheret fra mælk ved kemisk eller fysisk behandling

Råprotein

Vand, hvis > 8 %

8.14.1

Kondenseret og inddampet mælk og produkter heraf

Kondenseret og inddampet mælk og produkter fremkommet ved fremstilling eller forarbejdning af disse produkter

Råprotein

Råfedt

Vand, hvis > 5 %

8.15.1

Mælkepermeat/Mælkepermeatpulver (32)

Produkt fremstillet af den flydende fase ved (ultra-, nano- eller mikro-)filtrering af mælk, og hvor lactosen kan være delvist fjernet.

Omvendt osmose, koncentrering og/eller tørring kan anvendes

Råaske

Råprotein

Lactose

Vand, hvis > 8 %

8.16.1

Mælkeretentat/Mælkeretentatpulver (32)

Det produkt, der bliver tilbage på membranen ved (ultra-, nano- eller mikro-)filtrering af mælk.

Kan være koncentreret og/eller tørret

Råprotein

Råaske

Lactose

Vand, hvis > 8 %

8.17.1

Valle/vallepulver (32)

Produkt fra fremstilling af ost, kvark eller kasein eller lignende.

Kan være koncentreret og/eller tørret.

Når produktet er specielt fremstillet som fodermiddel, kan det indeholde:

op til 0,5 % phosphater, f.eks. polyphosphater (såsom natriumhexametaphosphat) eller diphosphater (såsom tetranatriumpyrophosphat), som anvendes til at nedsætte viskositeten og stabilisere protein under forarbejdningen

op til 0,3 % uorganiske syrer, dvs. svovlsyre, saltsyre og phosphorsyre, som anvendes til pH-justeringer i mange faser af fremstillingsprocessen

op til 0,5 % base, f.eks. natriumhydroxid, kaliumhydroxid, calciumhydroxid og magnesiumhydroxid, som anvendes til pH-justeringer i mange faser af fremstillingsprocessen

op til 2 % flydefremmende midler, f.eks. siliciumdioxid, pentanatriumtriphosphat og tricalciumphosphat, som anvendes til at forbedre pulvers flydeegenskaber

Råprotein

Lactose

Vand, hvis > 8 %

Råaske

8.18.1

Lactosereduceret valle/Lactosereduceret vallepulver (32)

Valle, hvorfra lactosen er delvist fjernet.

Kan være koncentreret og/eller tørret.

Når produktet er specielt fremstillet som fodermiddel, kan det indeholde:

op til 0,5 % phosphater, f.eks. polyphosphater (såsom natriumhexametaphosphat) eller diphosphater (såsom tetranatriumpyrophosphat), som anvendes til at nedsætte viskositeten og stabilisere protein under forarbejdningen

op til 0,3 % uorganiske syrer, dvs. svovlsyre, saltsyre og phosphorsyre, som anvendes til pH-justeringer i mange faser af fremstillingsprocessen

op til 0,5 % base, f.eks. natriumhydroxid, kaliumhydroxid, calciumhydroxid og magnesiumhydroxid, som anvendes til pH-justeringer i mange faser af fremstillingsprocessen

op til 2 % flydefremmende midler, f.eks. siliciumdioxid, pentanatriumtriphosphat og tricalciumphosphat, som anvendes til at forbedre pulvers flydeegenskaber

Råprotein

Lactose

Vand, hvis > 8 %

Råaske

8.19.1

Valleprotein/valleproteinpulver (32)

Produkt fremkommet ved tørring af valleproteinforbindelser ekstraheret fra valle ved kemisk eller fysisk behandling. Kan være koncentreret og/eller tørret.

Når produktet er specielt fremstillet som fodermiddel, kan det indeholde:

op til 0,5 % phosphater, f.eks. polyphosphater (såsom natriumhexametaphosphat) eller diphosphater (såsom tetranatriumpyrophosphat), som anvendes til at nedsætte viskositeten og stabilisere protein under forarbejdningen

op til 0,3 % uorganiske syrer, dvs. svovlsyre, saltsyre og phosphorsyre, som anvendes til pH-justeringer i mange faser af fremstillingsprocessen

op til 0,5 % base, f.eks. natriumhydroxid, kaliumhydroxid, calciumhydroxid og magnesiumhydroxid, som anvendes til pH-justeringer i mange faser af fremstillingsprocessen

op til 2 % flydefremmende midler, f.eks. siliciumdioxid, pentanatriumtriphosphat og tricalciumphosphat, som anvendes til at forbedre pulvers flydeegenskaber

Råprotein

Vand, hvis > 8 %

8.20.1

Demineraliseret, lactosereduceret valle/demineraliseret, lactosereduceret vallepulver (32)

Valle, hvorfra lactose og mineraler er delvist fjernet.

Kan være koncentreret og/eller tørret.

Når produktet er specielt fremstillet som fodermiddel, kan det indeholde:

op til 0,5 % phosphater, f.eks. polyphosphater (såsom natriumhexametaphosphat) eller diphosphater (såsom tetranatriumpyrophosphat), som anvendes til at nedsætte viskositeten og stabilisere protein under forarbejdningen

op til 0,3 % uorganiske syrer, dvs. svovlsyre, saltsyre og phosphorsyre, som anvendes til pH-justeringer i mange faser af fremstillingsprocessen

op til 0,5 % base, f.eks. natriumhydroxid, kaliumhydroxid, calciumhydroxid og magnesiumhydroxid, som anvendes til pH-justeringer i mange faser af fremstillingsprocessen

op til 2 % flydefremmende midler, f.eks. siliciumdioxid, pentanatriumtriphosphat og tricalciumphosphat, som anvendes til at forbedre pulvers flydeegenskaber

Råprotein

Lactose

Råaske

Vand, hvis > 8 %

8.21.1

Vallepermeat/vallepermeatpulver (32)

Produkt fra den flydende fase ved (ultra-, nano- eller mikro-)filtrering af valle, og hvor lactosen kan være delvist fjernet. Omvendt osmose og koncentrering og/eller tørring kan anvendes.

Når produktet er specielt fremstillet som fodermiddel, kan det indeholde:

op til 0,5 % phosphater, f.eks. polyphosphater (såsom natriumhexametaphosphat) eller diphosphater (såsom tetranatriumpyrophosphat), som anvendes til at nedsætte viskositeten og stabilisere protein under forarbejdningen

op til 0,3 % uorganiske syrer, dvs. svovlsyre, saltsyre og phosphorsyre, som anvendes til pH-justeringer i mange faser af fremstillingsprocessen

op til 0,5 % base, f.eks. natriumhydroxid, kaliumhydroxid, calciumhydroxid og magnesiumhydroxid, som anvendes til pH-justeringer i mange faser af fremstillingsprocessen

op til 2 % flydefremmende midler, f.eks. siliciumdioxid, pentanatriumtriphosphat og tricalciumphosphat, som anvendes til at forbedre pulvers flydeegenskaber

Råaske

Råprotein

Lactose

Vand, hvis > 8 %

8.22.1

Valleretentat/valleretentatpulver (32)

Det produkt, der bliver tilbage på membranen ved (ultra-, nano- eller mikro-)filtrering af valle.

Kan være koncentreret og/eller tørret.

Når produktet er specielt fremstillet som fodermiddel, kan det indeholde:

op til 0,5 % phosphater, f.eks. polyphosphater (såsom natriumhexametaphosphat) eller diphosphater (såsom tetranatriumpyrophosphat), som anvendes til at nedsætte viskositeten og stabilisere protein under forarbejdningen

op til 0,3 % uorganiske syrer, dvs. svovlsyre, saltsyre og phosphorsyre, som anvendes til pH-justeringer i mange faser af fremstillingsprocessen

op til 0,5 % base, f.eks. natriumhydroxid, kaliumhydroxid, calciumhydroxid og magnesiumhydroxid, som anvendes til pH-justeringer i mange faser af fremstillingsprocessen

op til 2 % flydefremmende midler, f.eks. siliciumdioxid, pentanatriumtriphosphat og tricalciumphosphat, som anvendes til at forbedre pulvers flydeegenskaber

Råprotein

Råaske

Lactose

Vand, hvis > 8 %

9.   Produkter af landdyr og produkter heraf

Fodermidler i dette kapitel skal opfylde kravene i forordning (EF) nr. 1069/2009 og forordning (EU) nr. 142/2011, og anvendelsen af fodermidlerne kan være omfattet af restriktioner i henhold til forordning (EF) nr. 999/2001.

Nummer

Navn

Beskrivelse

Obligatoriske angivelser

9.1.1

Animalske biprodukter (33)

Hele eller dele af varmblodede landdyr, fersk, frosset, kogt, syrebehandlet eller tørret

Råprotein

Råfedt

Vand, hvis > 8 %

9.2.1

Animalsk fedtstof (34)

Produkt bestående af fedt fra landdyr, herunder hvirvelløse dyr, uanset udviklingstrin, bortset fra arter, der er patogene for mennesker eller dyr. Hvis der er anvendt ekstraktion med opløsningsmidler, kan produktet indeholde op til 0,1 % hexan

Råfedt

Vand, hvis > 1 %

9.3.1

Biprodukter fra biavl

Honning, bivoks, gelée royale, propolis, pollen, forarbejdet eller uforarbejdet

Samlet sukkerindhold, beregnet som saccharose

9.4.1

Forarbejdet animalsk protein (34)

Produkt fremstillet ved opvarmning, tørring og formaling af hele eller dele af landdyr, herunder hvirvelløse dyr, uanset udviklingstrin, bortset fra arter, der er patogene for mennesker og dyr, eventuelt delvist affedtet ad fysisk eller kemisk vej. Hvis der er anvendt ekstraktion med opløsningsmidler, kan produktet indeholde op til 0,1 % hexan

Råprotein

Råfedt

Råaske

Vand, hvis > 8 %

9.5.1

Proteiner fra gelatinefremstilling (34)

Tørrede animalske proteiner fra fremstilling af gelatine fra råvarer i henhold til forordning (EF) nr. 853/2004

Råprotein

Råfedt

Råaske

Vand, hvis > 8 %

9.6.1

Hydrolyseret animalsk protein (34)

Polypeptider, peptider og aminosyrer og blandinger heraf, fremstillet ved hydrolyse af animalske biprodukter; kan være koncentreret ved tørring

Råprotein

Vand, hvis > 8 %

9.7.1

Blodmel (34)

Produkt fremstillet ved varmebehandling af blod fra slagtede varmblodede dyr

Råprotein

Vand, hvis > 8 %

9.8.1

Blodprodukter (33)

Produkter fremstillet af blod eller blodfraktioner fra slagtede varmblodede dyr; produkterne omfatter tørret/frosset/flydende plasma, tørret fuldblod, tørrede/frosne/flydende røde blodlegemer eller fraktioner heraf og blandinger

Råprotein

Vand, hvis > 8 %

9.9.1

Genanvendt køkken- og madaffald

Alle affaldsfødevarer med materiale af animalsk oprindelse, herunder brugt madolie, med oprindelse i restauranter, cateringvirksomheder og køkkener, herunder centralkøkkener og husholdningskøkkener

Råprotein

Råfedt

Råaske

Vand, hvis > 8 %

9.10.1

Kollagen (34)

Proteinbaseret produkt fremstillet af knogler, huder, skind og sener fra dyr

Råprotein

Vand, hvis > 8 %

9.11.1

Fjermel

Produkt fremstillet ved tørring og formaling af fjer fra slagtede dyr; produktet kan være hydrolyseret

Råprotein

Vand, hvis > 8 %

9.12.1

Gelatine (34)

Naturligt, opløseligt protein, som kan være geldannende, og som er fremkommet ved delvis hydrolyse af kollagen fremstillet af knogler, huder og skind og sener fra dyr

Råprotein

Vand, hvis > 8 %

9.13.1

Grever (34)

Produkt fremkommet ved fremstilling af talg, svinefedt eller andet fedtvæv af animalsk oprindelse, hvorfra fedtet er ekstraheret eller fjernet fysisk, ferskt, frosset eller tørret.

Hvis der er anvendt ekstraktion med opløsningsmidler, kan produktet indeholde op til 0,1 % hexan

Råprotein

Råfedt

Råaske

Vand, hvis > 8 %

9.14.1

Produkter af animalsk oprindelse (33)

Tidligere fødevarer, der indeholder animalske produkter, evt. behandlet, f.eks. ferske, frosne, tørrede

Råprotein

Råfedt

Vand, hvis > 8 %

9.15.1

Æg

Hele æg af Gallus gallus L. med eller uden skaller

 

9.15.2

Æggehvide

Produkt fremkommet fra æg efter adskillelse fra skaller og blommer, pasteuriseret og evt. denatureret

Råprotein

Denatureringsmetode, hvis det er relevant

9.15.3

Ægprodukter, tørrede

Produkter bestående af pasteuriserede tørrede æg uden skaller eller af en blanding med forskellige mængder af tørret æggehvide og tørret æggeblomme

Råprotein

Råfedt

Vand, hvis > 5 %

9.15.4

Æggepulver, sukret

Tørrede hele æg eller dele heraf

Råprotein

Råfedt

Vand, hvis > 5 %

Samlet sukkerindhold, beregnet som saccharose

9.15.5

Æggeskaller, tørrede

Produkt fra æg af fjerkræ, efter at indholdet (blomme og hvide) er fjernet. Skallerne er tørret

Råaske

9.16.1

Hvirvelløse landdyr, levende (33)

Levende hvirvelløse landdyr, uanset udviklingstrin, bortset fra arter, der har skadelige virkninger på planters, dyrs eller menneskers sundhed

 

9.16.2

Hvirvelløse landdyr, døde (33)

Døde hvirvelløse landdyr, uanset udviklingstrin, bortset fra arter, der har skadelige virkninger for planters, dyrs eller menneskers sundhed, evt. behandlet, men ikke forarbejdet som omhandlet i forordning (EF) nr. 1069/2009

Råprotein

Råfedt

Råaske

10.   Fisk, andre akvatiske dyr og produkter fremstillet heraf

Fodermidler i dette kapitel skal opfylde kravene i forordning (EF) nr. 1069/2009 og forordning (EU) nr. 142/2011, og anvendelsen af fodermidlerne kan være omfattet af restriktioner i henhold til forordning (EF) nr. 999/2001.

Nummer

Navn

Beskrivelse

Obligatoriske angivelser

10.1.1

Hvirvelløse akvatiske dyr (35)

Hele eller dele af hvirvelløse akvatiske dyr (havvand eller fersk vand), uanset udviklingstrin, bortset fra arter, der er patogene for mennesker og dyr; evt. behandlet, f.eks. ferske, frosne, tørrede

Råprotein

Råfedt

Råaske

10.2.1

Biprodukter fra akvatiske dyr (35)

Med oprindelse på virksomheder eller anlæg, der forbereder eller fremstiller produkter til konsum; evt. behandlet, f.eks. ferske, frosne, tørrede

Råprotein

Råfedt

Råaske

10.3.1

Krebsdyrmel (36)

Produkt fremkommet ved opvarmning, presning og tørring af hele krebsdyr eller dele heraf, herunder vilde og opdrættede rejer

Calcium

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 5 %

10.4.1

Fisk (36)

Hele fisk eller dele heraf: ferske, frosne, kogte, syrebehandlede eller tørrede

Råprotein

Vand, hvis > 8 %

10.4.2

Fiskemel (36)

Produkt fremstillet ved opvarmning, presning og tørring af hele fisk eller dele heraf, hvortil der før tørring kan være gentilsat fiskesolubel

Råprotein

Råfedt

Råaske, hvis > 20 %

Vand, hvis > 8 %

10.4.3

Fiskesolubel

Kondenseret produkt, der er fremkommet ved fremstilling af fiskemel, og som er blevet udskilt og stabiliseret ved syrning eller tørring

Råprotein

Råfedt

Vand, hvis > 5 %

10.4.4

Fiskeprotein, hydrolyseret

Protein fremstillet ved hydrolyse af hele fisk eller dele heraf; kan være koncentreret ved tørring

Råprotein

Råfedt

Råaske, hvis > 20 %

Vand, hvis > 8 %

10.4.5

Fiskebensmel

Produkt fremstillet ved opvarmning, presning og tørring af dele af fisk. Produktet består hovedsageligt af fiskeben

Råaske

10.4.6

Fiskeolie

Olie, som er fremstillet af fisk eller dele heraf, og som centrifugeres for at fjerne vandindholdet (evt. med oplysninger om dyreart, f.eks. torskelevertran)

Råfedt

Vand, hvis > 1 %

10.4.7

Fiskeolie, hydrogeneret

Olie fremstillet ved hydrogenering af fiskeolie

Vand, hvis > 1 %

10.4.8

Fiskeoliestearin; [Vinteriseret fiskeolie]

Fraktion af fiskeolie med et højt indhold af mættede fedtstoffer fremkommet under raffinering af rå fiskeolie til raffineret fiskeolie i en vinteriseringsproces, hvor de mættede fedtstoffer størkner og efterfølgende opsamles

Råfedt

Vand, hvis > 1 %

10.5.1

Krillolie

Olie fremstillet af kogt og presset marine krebsdyr-krill, der centrifugeres for at fjerne vandindholdet

Vand, hvis > 1 %

10.5.2

Krillproteinkoncentrat, hydrolyseret

Produkt, som er fremstillet ved enzymatisk hydrolyse af krill eller krilldele, og som ofte er koncentreret ved tørring

Råprotein

Råfedt

Råaske, hvis > 20 %

Vand, hvis > 8 %

10.6.1

Mel af marine ledorme

Produkt fremkommet ved opvarmning og tørring af hele marine ledorme eller dele heraf, herunder Nereis virens M. Sars

Råfedt

Aske, hvis > 20 %

Vand, hvis > 8 %

10.7.1

Mel af marint dyreplankton

Produkt fremstillet ved opvarmning, presning og tørring af marint dyreplankton, f.eks. krill

Råprotein

Råfedt

Råaske, hvis > 20 %

Vand, hvis > 8 %

10.7.2

Olie af marint dyreplankton

Olie fremstillet af kogt og presset marint dyreplankton, der centrifugeres for at fjerne vandindholdet

Vand, hvis > 1 %

10.8.1

Bløddyrmel

Produkt fremkommet ved opvarmning og tørring af hele bløddyr eller dele heraf, herunder blæksprutter og toskallede bløddyr

Råprotein

Råfedt

Råaske, hvis > 20 %

Vand, hvis > 8 %

10.9.1

Blækspruttemel

Produkt fremkommet ved opvarmning, presning og tørring af blæksprutter eller blækspruttedele

Råprotein

Råfedt

Råaske, hvis > 20 %

Vand, hvis > 8 %

10.10.1

Søstjernemel

Produkt fremkommet ved opvarmning, presning og tørring af hele søstjerner (Asteroidea) eller dele heraf

Råprotein

Råfedt

Råaske, hvis > 20 %

Vand, hvis > 8 %

11.   Mineralstoffer og produkter heraf

Fodermidler i dette kapitel, der indeholder animalske produkter, skal opfylde kravene i forordning (EF) nr. 1069/2009 og forordning (EU) nr. 142/2011, og anvendelsen af fodermidlerne kan være omfattet af restriktioner i henhold til forordning (EF) nr. 999/2001.

Nummer

Navn

Beskrivelse

Obligatoriske angivelser

11.1.1

Calciumcarbonat (37); [Kalksten]; [Kridt]

Produkt fremstillet ved formaling af kilder til calciumcarbonat (CaCO3), f.eks. kalksten, eller ved udfældning fra syreopløsning.

Kan indeholde op til 0,25 % propylenglycol. Kan indeholde op til 0,1 % formalingshjælpestoffer

Calcium

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 5 %

11.1.2

Kalkholdige marine skaller

Naturligt forekommende produkt af marine skaller, formalet eller granuleret, f.eks. østers- eller muslingeskaller

Calcium

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 5 %

11.1.3

Calciummagnesiumcarbonat

Naturlig forbindelse af calciumcarbonat (CaCO3) og magnesiumcarbonat (MgCO3). Kan indeholde op til 0,1 % formalingshjælpestoffer

Calcium

Magnesium

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 5 %

11.1.4

Kulsur algekalk

Naturligt forekommende produkt af kalkalger, formalet eller granuleret

Calcium

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 5 %

11.1.5

Lithothamnium

Naturligt forekommende produkt af koralskorpealger (Phymatolithon calcareum (Pall.)), formalet eller granuleret

Calcium

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 5 %

11.1.6

Calciumchlorid

Calciumchlorid (CaCl2). Kan indeholde op til 0,2 % bariumsulfat

Calcium

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 5 %

11.1.7

Calciumhydroxid

Calciumhydroxid (Ca(OH)2).

Kan indeholde op til 0,1 % formalingshjælpestoffer

Calcium

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 5 %

11.1.8

Calciumsulfat, vandfrit

Vandfrit calciumsulfat (CaSO4) fremkommet ved formaling af vandfrit calciumsulfat eller vandafgivelse fra calciumsulfatdihydrat

Calcium

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 5 %

11.1.9

Calciumsulfathemihydrat

Calciumsulfathemihydrat (CaSO4 ×

Formula

H2O) fremkommet ved delvis vandafgivelse fra calciumsulfatdihydrat

Calcium

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 5 %

11.1.10

Calciumsulfatdihydrat

Calciumsulfatdihydrat (CaSO4 × 2H2O) fremstillet ved formaling af calciumsulfatdihydrat eller vandtilførsel til calciumsulfathemihydrat

Calcium

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 5 %

11.1.11

Calciumsalte af organiske syrer (38)

Calciumsalte af spiselige organiske syrer med mindst fire kulstofatomer

Calcium

Organisk syre

11.1.12

Calciumoxid

Calciumoxid (CaO) fremstillet ved kalcinering af naturligt forekommende kalksten.

Kan indeholde op til 0,1 % formalingshjælpestoffer

Calcium

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 5 %

11.1.13

Calciumgluconat

Calciumsalt af gluconsyre almindeligvis udtrykt som Ca(C6H11O7)2 og hydratformer heraf

Calcium

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 5 %

11.1.15

Calciumsulfat/carbonat

Produkt fremkommet ved fremstilling af natriumcarbonat

Calcium

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 5 %

11.1.16

Calciumpidolat

Calcium-L-pidolat (C10H12CaN2O6). Kan indeholde op til 5 % glutaminsyre

Calcium

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 5 %

11.1.17

Calciumcarbonatmagnesiumoxid

Produkt fremstillet ved opvarmning af naturligt forekommende stoffer som dolomit, der indeholder calcium og magnesium. Kan indeholde op til 0,1 % formalingshjælpestoffer

Calcium

Magnesium

11.2.1

Magnesiumoxid

Kalcineret magnesiumoxid (MgO), mindst 70 % MgO

Magnesium

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 15 %

Jernindhold som Fe2O3, hvis > 5 %

11.2.2

Magnesiumsulfatheptahydrat

Magnesiumsulfat (MgSO4 × 7 H2O)

Magnesium

Svovl

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 15 %

11.2.3

Magnesiumsulfatmonohydrat

Magnesiumsulfat (MgSO4 × H2O)

Magnesium

Svovl

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 15 %

11.2.4

Magnesiumsulfat, vandfrit

Vandfrit magnesiumsulfat (MgSO4)

Magnesium

Svovl

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 10 %

11.2.5

Magnesiumpropionat

Magnesiumpropionat (C6H10MgO4)

Magnesium

11.2.6

Magnesiumchlorid

Magnesiumchlorid (MgCl2) eller opløsning, der er fremkommet ved naturlig koncentrering af havvand efter aflejring af natriumchlorid

Magnesium

Chlor

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 10 %

11.2.7

Magnesiumcarbonat

Naturligt magnesiumcarbonat (MgCO3)

Magnesium

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 10 %

11.2.8

Magnesiumhydroxid

Magnesiumhydroxid (Mg(OH)2)

Magnesium

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 10 %

11.2.9

Kaliummagnesiumsulfat

Kaliummagnesiumsulfat (K2Mg(SO4)2 × nH2O, n = 4,6)

Magnesium

Kalium

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 10 %

11.2.10

Magnesiumsalte af organiske syrer (38)

Magnesiumsalte af spiselige organiske syrer med mindst fire kulstofatomer

Magnesium

Organisk syre

11.2.11

Magnesiumgluconat

Magnesiumsalt af gluconsyre almindeligvis udtrykt som Mg(C6H11O7)2 og hydratformer heraf

Magnesium

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 5 %

 

 

 

 

11.2.13

Magnesiumpidolat

Magnesium-L-pidolat (C10H12CaN2O6). Kan indeholde op til 5 % glutaminsyre

Magnesium

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 5 %

11.3.1

Dicalciumphosphat (39)  (40); [Calciumhydrogenorthophosphat]

Calciummonohydrogenphosphat fra ben eller af uorganisk oprindelse (CaHPO4 × nH2O, n = 0 eller 2)

Ca/P > 1,2

Kan indeholde op til 3 % chlorid udtrykt som NaCl

Calcium

Samlet phosphorindhold

Indhold af phosphor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis > 10 %

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 5 %

11.3.2

Monodicalciumphosphat

Produkt bestående af dicalciumphosphat og monocalciumphosphat (CaHPO4 × Ca(H2PO4)2 × nH2O, n = 0 eller 1)

0,8 < Ca/P < 1,3

Samlet phosphorindhold

Calcium

Indhold af phosphor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis > 10 %

11.3.3

Monocalciumphosphat; [Calciumtetrahydrogendiorthophosphat]

Calcium-bis-dihydrogenphosphat (Ca(H2PO4)2 × nH2O, n = 0 eller 1)

Ca/P < 0,9

Samlet phosphorindhold

Calcium

Indhold af phosphor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis > 10 %

11.3.4

Tricalciumphosphat (40); [Tricalciumorthophosphat]

Tricalciumphosphat fra ben eller af uorganisk oprindelse (Ca3(PO4)2 × H2O) eller hydroxylapatit (Ca5(PO4)3OH)

Ca/P > 1,3

Calcium

Samlet phosphorindhold

Indhold af phosphor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis > 10 %

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 5 %

11.3.5

Calciummagnesiumphosphat

Calciummagnesiumphosphat (Ca3Mg3(PO4)4)

Calcium

Magnesium

Samlet phosphorindhold

Indhold af phosphor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis > 10 %

11.3.6

Defluoriseret phosphat

Produkt fremstillet ud fra uorganiske kilder, kalcineret og underkastet yderligere varmebehandling

Samlet phosphorindhold

Calcium

Natrium

Indhold af phosphor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis > 10 %

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 5 %

11.3.7

Dicalciumpyrophosphat; [Dicalciumdiphosphat]

Dicalciumpyrophosphat (Ca2P2O7)

Samlet phosphorindhold

Calcium

Indhold af phosphor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis > 10 %

11.3.8

Magnesiumphosphat

Monobasisk og/eller dibasisk og/eller tribasisk magnesiumphosphat

Samlet phosphorindhold

Magnesium

Indhold af phosphor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis > 10 %

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 10 %

11.3.9

Natriumcalciummagnesiumphosphat

Produkt af natriumcalciummagnesiumphosphat

Samlet phosphorindhold

Magnesium

Calcium

Natrium

Indhold af phosphor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis > 10 %

11.3.10

Mononatriumphosphat; [Natriumdihydrogenorthophosphat]

Mononatriumphosphat

(NaH2PO4 × nH2O; n = 0, 1 eller 2)

Samlet phosphorindhold

Natrium

Indhold af phosphor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis > 10 %

11.3.11

Dinatriumphosphat; [Dinatriumhydrogenorthophosphat]

Dinatriumphosphat (Na2HPO4 × nH2O; n = 0, 2, 7 eller 12)

Samlet phosphorindhold

Natrium

Indhold af phosphor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis > 10 %

11.3.12

Trinatriumphosphat; [Trinatriumorthophosphat]

Trinatriumphosphat (Na3PO4 × nH2O; n = 0, 1/2, 1, 6, 8 eller 12)

Samlet phosphorindhold

Natrium

Indhold af phosphor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis > 10 %

11.3.13

Natriumpyrophosphat; [Tetranatriumdiphosphat]

Natriumpyrophosphat (Na4P2O7× nH2O; n = 0 eller 10)

Samlet phosphorindhold

Natrium

Indhold af phosphor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis > 10 %

11.3.14

Monokaliumphosphat; [Kaliumdihydrogenorthophosphat]

Monokaliumphosphat (KH2PO4)

Samlet phosphorindhold

Kalium

Indhold af phosphor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis > 10 %

11.3.15

Dikaliumphosphat; [Dikaliumhydrogenorthophosphat]

Dikaliumphosphat (K2HPO4 × nH2O; n = 0, 3 eller 6)

Samlet phosphorindhold

Kalium

Indhold af phosphor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis > 10 %

11.3.16

Calciumnatriumphosphat

Calciumnatriumphosphat (CaNaPO4)

Samlet phosphorindhold

Calcium

Natrium

Indhold af phosphor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis > 10 %

11.3.17

Monoammoniumphosphat [Ammoniumdihydrogenorthophosphat]

Monoammoniumphosphat (NH4H2PO4)

Samlet kvælstofindhold

Samlet phosphorindhold

Indhold af phosphor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis > 10 %

11.3.18

Diammoniumphosphat; [Diammoniumhydrogenorthophosphat]

Diammoniumphosphat ((NH4)2HPO4)

Samlet kvælstofindhold

Samlet phosphorindhold

Indhold af phosphor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis > 10 %

11.3.19

Natriumtripolyphosphat; [Pentanatriumtriphosphat]

Natriumtripolyphosphat (Na5P3O10 × nH2O; n = 0 eller 6)

Samlet phosphorindhold

Natrium

Indhold af phosphor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis > 10 %

11.3.20

Natriummagnesiumphosphat

Natriummagnesiumphosphat (MgNaPO4)

Samlet phosphorindhold

Magnesium

Natrium

Indhold af phosphor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis > 10 %

11.3.21

Magnesiumhypophosphit

Magnesiumhypophosphit (Mg(H2PO2)2 × 6H2O)

Magnesium

Samlet phosphorindhold

Indhold af phosphor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis > 10 %

11.3.22

Benmel, aflimet

Aflimede, autoklaverede og formalede knogler, hvorfra fedtet er fjernet

Samlet phosphorindhold

Calcium

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 10 %

11.3.23

Benaske

Mineralrester fra forbrænding, brænding eller forgasning af animalske biprodukter

Samlet phosphorindhold

Calcium

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 10 %

11.3.24

Calciumpolyphosphat

Heterogene blandinger af calciumsalte af kondenserede polyphosphorsyrer med den generelle formel H(n+2)PnO(3n+1), hvor n ikke er mindre end 2

Samlet phosphorindhold

Calcium

Indhold af phosphor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis > 10 %

11.3.25

Calciumdihydrogendiphosphat

Monocalciumdihydrogenpyrophosphat (CaH2P2O7)

Samlet phosphorindhold

Calcium

Indhold af phosphor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis > 10 %

11.3.26

Surt magnesiumpyrophosphat

Surt magnesiumpyrophosphat (MgH2P2O7). Fremstillet af renset phosphorsyre og renset magnesiumhydroxid eller magnesiumoxid ved afdampning af vand og kondensering af orthophosphat til diphosphat

Samlet phosphorindhold

Magnesium

Indhold af phosphor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis > 10 %

11.3.27

Dinatriumdihydrogendiphosphat

Dinatriumdihydrogendiphosphat (Na2H2P2O7)

Samlet phosphorindhold

Calcium

Indhold af phosphor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis > 10 %

11.3.28

Trinatriumdiphosphat

Trinatriummonohydrogendiphosphat (vandfrit: Na3HP2O7; monohydrat: Na3HP2O7 × nH2O; n = 0, 1 eller 9)

Samlet phosphorindhold

Natrium

Indhold af phosphor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis > 10 %

11.3.29

Natriumpolyphosphat; [Natriumhexametaphosphat]

Heterogene blandinger af natriumsalte af lineære kondenserede polyphosphorsyrer med den generelle formel H(n + 2)PnO(3n + 1), hvor n ikke er mindre end 2

Samlet phosphorindhold

Natrium

Indhold af phosphor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis > 10 %

11.3.30

Trikaliumphosphat

Trikaliummonophosphat (K3PO4 × nH2O; n = 0, 1, 3, 7 eller 9)

Samlet phosphorindhold

Kalium

Indhold af phosphor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis > 10 %

11.3.31

Tetrakaliumdiphosphat

Tetrakaliumpyrophosphat (K4P2O7 × nH2O; n = 0, 1 eller 3)

Samlet phosphorindhold

Kalium

Indhold af phosphor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis > 10 %

11.3.32

Pentakaliumtriphosphat

Pentakaliumtripolyphosphat (K5P3O10)

Samlet phosphorindhold

Kalium

Indhold af phosphor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis > 10 %

11.3.33

Kaliumpolyphosphat

Heterogene blandinger af kaliumsalte af lineære kondenserede polyphosphorsyrer med den generelle formel H(n + 2)PnO(3n + 1), hvor n ikke er mindre end 2

Samlet phosphorindhold

Kalium

Indhold af phosphor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis > 10 %

11.3.34

Calciumnatriumpolyphosphat

Calciumnatriumpolyphosphat

Samlet phosphorindhold

Natrium

Calcium

Indhold af phosphor, der er uopløseligt i 2 % citronsyre, hvis > 10 %

11.4.1

Natriumchlorid (37)

Natriumchlorid (NaCl) eller produkt fremkommet ved fordampning og udkrystallisering af saltlage (mættet eller reduceret i en anden proces) (vakuumsalt), afdampning af havvand (havsalt/inddampet salt) eller formaling af stensalt

Natrium

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 10 %

11.4.2

Natriumbicarbonat [Natriumhydrogencarbonat]

Natriumbicarbonat (NaHCO3)

Natrium

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 10 %

11.4.3

Natrium/ammonium(bi)carbonat [Natrium/ammonium(hydrogen)carbonat]

Produkt fra fremstilling af natriumcarbonat og natriumbicarbonat, med spor af ammoniumbicarbonat (ammoniumbicarbonat: højst 5 %)

Natrium

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 10 %

11.4.4

Natriumcarbonat

Natriumcarbonat (Na2CO3)

Natrium

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 10 %

11.4.5

Natriumsesquicarbonat [Trinatriumhydrogendicarbonat]

Natriumsesquicarbonat (Na3H(CO3)2)

Natrium

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 10 %

11.4.6

Natriumsulfat

Natriumsulfat (Na2SO4)

Kan indeholde op til 0,3 % methionin

Natrium

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 10 %

11.4.7

Natriumsalte af organiske syrer (38)

Natriumsalte af spiselige organiske syrer med mindst fire kulstofatomer

Natrium

Organisk syre

11.5.1

Kaliumchlorid

Kaliumchlorid (KCl) eller produkt fremstillet ved formaling af naturligt forekommende kaliumchlorid

Kalium

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 10 %

11.5.2

Kaliumsulfat

Kaliumsulfat (K2SO4)

Kalium

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 10 %

11.5.3

Kaliumcarbonat

Kaliumcarbonat (K2CO3)

Kalium

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 10 %

11.5.4

Kaliumbicarbonat; [Kaliumhydrogencarbonat]

Kaliumbicarbonat (KHCO3)

Kalium

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 10 %

11.5.5

Kaliumsalte af organiske syrer (38)

Kaliumsalte af spiselige organiske syrer med mindst fire kulstofatomer

Kalium

Organisk syre

11.5.6

Kaliumpidolat

Kalium-L-pidolat (C5H6KNO3). Kan indeholde op til 5 % glutaminsyre

Kalium

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 5 %

11.6.1

Svovlblomme

Pulver fra naturlige forekomster af mineralet. Også et produkt fra olieraffinering foretaget af svovlproducenter

Svovl

11.7.1

Attapulgit

Naturligt forekommende mineral indeholdende magnesium, aluminium og silicium

Magnesium

11.7.2

Kvarts

Naturligt forekommende mineral fremstillet ved formaling af kvartsholdige kilder.

Kan indeholde op til 0,1 % formalingshjælpestoffer

 

11.7.3

Cristobalit

Siliciumdioxid (SiO2) fra rekrystallisering af kvarts.

Kan indeholde op til 0,1 % formalingshjælpestoffer

 

11.8.1

Ammoniumsulfat

Ammoniumsulfat ((NH4)2SO4) fremstillet ved kemisk syntese. Kan have form af en vandig opløsning

Kvælstof udtrykt som råprotein

Svovl

11.8.3

Ammoniumsalte af organiske syrer (38)

Ammoniumsalte af spiselige organiske syrer med mindst fire kulstofatomer

Kvælstof udtrykt som råprotein

Organisk syre

11.8.4

Ammoniumlactat

Ammoniumlactat (CH3CHOHCOONH4). Omfatter ammoniumlactat fremstillet ved fermentering med Lactobacillus delbrueckii ssp. Bulgaricus, Lactococcus lactis ssp., Leuconostoc mesenteroides, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus spp. eller Bifidobacterium spp.; indeholder mindst 44 % kvælstof udtrykt som råprotein.

Kan indeholde op til 2 % phosphor, 2 % kalium, 0,7 % magnesium, 2 % natrium, 2 % sulfater, 0,5 % chlorider, 5 % sukkerarter og 0,1 % siliconeskumdæmpningsmiddel

Kvælstof udtrykt som råprotein

Råaske

Kalium, hvis > 1,5 %

Magnesium, hvis > 1,5 %

Natrium, hvis > 1,5 %

11.8.5

Ammoniumacetat

Ammoniumacetat (CH3COONH4) i vandig opløsning; indeholder mindst 55 % ammoniumacetat

Kvælstof udtrykt som råprotein

11.9.1

Kråseflint; [Kråseflintesten]

Produkt fremkommet ved knusning af naturligt forekommende mineraler i form af grus

Partikelstørrelse

11.9.2

Kråserødsten

Produkt fremkommet ved knusning og formaling af produkter hidrørende fra brænding af ler

Partikelstørrelse

Vand, hvis > 2 %

12.   Produkter og biprodukter fremkommet ved fermentering under anvendelse af mikroorganismer, inaktiveret, sådan at der ikke forekommer levende mikroorganismer

Fodermidler i dette kapitel, der er eller er fremstillet af genetisk modificerede organismer eller er fremkommet ved fermentering med brug af genetisk modificerede mikroorganismer, skal være i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer.

Nummer

Navn

Beskrivelse

Obligatoriske angivelser

12.1.1

Produkt af Methylophilus methylotrophus, med højt proteinindhold (41)  (42)

Fermenteringsprodukt, der er fremstillet ved dyrkning af Methylophilus methylotrophus (stamme NCIMB 10515) på methanol; indholdet af råprotein er mindst 68 %, og reflektionstallet mindst 50

Råprotein

Råaske

Råfedt

Propionsyre, hvis > 0,5 %

12.1.2

Produkt af Methylococcus capsulatus (Bath), Alca ligenes acidovorans, Bacillus brevis og Bacillus firmus, med højt proteinindhold (41)  (42)

Fermenteringsprodukt, der er fremstillet ved dyrkning på naturgas (ca. 91 % methan, 5 % ethan, 2 % propan, 0,5 % isobutan og 0,5 % n-butan), ammoniak og mineralsalte af: Methylococcus capsulatus (Bath) (stamme NCIMB 11132), Alcaligenes acidovorans (stamme NCIMB 13287), Bacillus brevis (stamme NCIMB 13288) og Bacillus firmus (stamme NCIMB 13289); indholdet af råprotein er mindst 65 %

Råprotein

Råaske

Råfedt

Propionsyre, hvis > 0,5 %

12.1.3

Produkt af Escherichia coli, med højt proteinindhold (41)  (42)

Fermenteringsbiprodukt fra fremstilling af aminosyrer ved dyrkning af Escherichia coli K12 på substrater af vegetabilsk eller kemisk oprindelse, ammoniak eller mineralsalte; produktet kan være hydrolyseret

Råprotein

Propionsyre, hvis > 0,5 %

12.1.4

Product af Corynebacterium glutamicum, med højt proteinindhold (41)  (42)

Fermenteringsbiprodukt fra fremstilling af aminosyrer ved dyrkning af Corynebacterium glutamicum på substrater af vegetabilsk eller kemisk oprindelse, ammoniak eller mineralsalte; produktet kan være hydrolyseret

Råprotein

Propionsyre, hvis > 0,5 %

12.1.5

Gær; [Ølgær] (41)  (42)

Alle gærsorter, som er fremstillet på grundlag af Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces carlsbergensis, Kluyveromyces lactis, Kluyveromyces fragilis, Torulaspora delbrueckii, Cyberlindnera jadinii  (43) , Saccharomyces uvarum, Saccharomyces ludwigii eller Brettanomyces ssp. (44), og som er dyrket på substrater hovedsageligt af vegetabilsk oprindelse, som f.eks. melasse, sukkersirup, alkohol, vinasse, korn og stivelsesholdige produkter, frugtsaft, valle, mælkesyre, sukker, hydrolyserede vegetabilske fibre og fermenteringsnæringsstoffer som f.eks. ammoniak eller mineralsalte

Vand, hvis < 75 % eller > 97 %

Hvis vand < 75 %:

 

Råprotein

 

Propionsyre, hvis > 0,5 %

12.1.6

Ensilage af mycelium fra fremstilling af penicillin (41)  (42)

Mycelium (kvælstofforbindelser), vådt biprodukt fra fremstilling af penicillin ved dyrkning af Penicillium chrysogenum (stamme ATCC 48271) på forskellige kulhydrater og hydrolysater heraf, varmebehandlet og ensileret ved hjælp af Lactobacillus brevis, plantarum, sake, collenoid og Streptoccocus lactis for at inaktivere penicillinet; kvælstof udtrykt som råprotein: mindst 7 %

Kvælstof udtrykt som råprotein

Råaske

Propionsyre, hvis > 0,5 %

12.1.7

Gær fra biodieselfremstilling (41)  (42)

Al gær og dele heraf (46), som er fremstillet af Yarrowia lipolytica  (44), og som er dyrket på vegetabilske olier og degumming- og glycerolfraktioner dannet under biodieselfremstilling

Vand, hvis < 75 % eller > 97 %

Hvis vand < 75 %:

 

Råprotein

 

Propionsyre, hvis > 0,5 %

12.1.8

Produkt af Lactobacillus-arter, med højt proteinindhold (41)  (42)

Fermenteringsprodukt fremkommet ved dyrkning af Lactobacillus på substrater hovedsageligt af vegetabilsk oprindelse, som f.eks. melasse, sukkersirup, alkohol, vinasse, korn og stivelsesholdige produkter, frugtsaft, valle, mælkesyre, sukker, hydrolyserede vegetabilske fibre og fermenteringsnæringsstoffer som f.eks. ammoniak eller mineralsalte. Produktet kan være tørret

Råprotein

Råaske

Propionsyre, hvis > 0,5 %

12.1.9

Produkt af Trichoderma viride, med højt proteinindhold (41)  (42)

Fermenteringsprodukt fremkommet ved dyrkning af Trichoderma viride på substrater hovedsageligt af vegetabilsk oprindelse, som f.eks. melasse, sukkersirup, alkohol, vinasse, korn og stivelsesholdige produkter, frugtsaft, valle, mælkesyre, sukker, hydrolyserede vegetabilske fibre og fermenteringsnæringsstoffer som f.eks. ammoniak eller mineralsalte. Produktet kan være tørret

Råprotein

Råaske

Propionsyre, hvis > 0,5 %

12.1.10

Product af Bacillus subtilis, med højt proteinindhold (41)  (42)

Fermenteringsprodukt fremkommet ved dyrkning af Bacillus subtilis på substrater hovedsageligt af vegetabilsk oprindelse, som f.eks. melasse, sukkersirup, alkohol, vinasse, korn og stivelsesholdige produkter, frugtsaft, valle, mælkesyre, sukker, hydrolyserede vegetabilske fibre og fermenteringsnæringsstoffer som f.eks. ammoniak eller mineralsalte. Produktet kan være tørret

Råprotein

Råaske

Propionsyre, hvis > 0,5 %

12.1.11

Produkt af Aspergillus oryzae, med højt proteinindhold (41)  (42)

Fermenteringsprodukt fremkommet ved dyrkning af Aspergillus oryzae på substrater hovedsageligt af vegetabilsk oprindelse, som f.eks. melasse, sukkersirup, alkohol, vinasse, korn og stivelsesholdige produkter, frugtsaft, valle, mælkesyre, sukker, hydrolyserede vegetabilske fibre og fermenteringsnæringsstoffer som f.eks. ammoniak eller mineralsalte. Produktet kan være tørret

Råprotein

Råaske

Propionsyre, hvis > 0,5 %

12.1.12

Gærprodukter (41)  (42)

Alle dele af gær (46), som er fremstillet på grundlag af Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces carlsbergensis, Kluyveromyces lactis, Kluyveromyces fragilis, Torulaspora delbrueckii, Cyberlindnera jadinii  (43) , Saccharomyces uvarum, Saccharomyces ludwigii eller Brettanomyces ssp. (44), og som er dyrket på substrater hovedsageligt af vegetabilsk oprindelse, som f.eks. melasse, sukkersirup, alkohol, vinasse, korn og stivelsesholdige produkter, frugtsaft, valle, mælkesyre, sukker, hydrolyserede vegetabilske fibre og fermenteringsnæringsstoffer som f.eks. ammoniak eller mineralsalte

Vand, hvis < 75 % eller > 97 %

Hvis vand < 75 %:

 

Råprotein

 

Propionsyre, hvis > 0,5 %

12.2.1

Vinasse (42)  (45)

Biprodukter fra industriel forarbejdning af most/urt fra mikrobiologiske fermenteringsprocesser som fremstilling af alkohol, organiske syrer eller gær. De består af den flydende/pastaagtige fraktion fremkommet ved udskillelse af fermenteringsmosten/urten. De kan også omfatte døde celler og/eller dele (46) af de mikroorganismer, der er anvendt ved fermenteringen. Substraterne er hovedsageligt af vegetabilsk oprindelse, f.eks. melasse, sukkersirup, alkohol, vinasse, korn og stivelsesholdige produkter, frugtsaft, valle, mælkesyre, sukker, hydrolyserede vegetabilske fibre og fermenteringsnæringsstoffer som ammoniak eller mineralsalte

Råprotein

Substrat og angivelse af fremstillingsproces, hvis det er relevant

12.2.2

Biprodukter fra fremstilling af L-glutaminsyre (42)  (45)

Biprodukter fra fremstilling af L-glutaminsyre ved fermentering med Corynebacterium melassecola på substrat af saccharose, melasse, stivelsesprodukter og hydrolysater heraf, ammoniumsalte og andre kvælstofforbindelser

Råprotein

12.2.3

Biprodukter fra fremstilling af L-lysinmonohydrochlorid med Brevibacterium lactofermentum  (42)  (45)

Biprodukter fra fremstilling af L-lysinmonohydrochlorid ved fermentering med Brevibacterium lactofermentum på substrat af saccharose, melasse, stivelsesprodukter og hydrolysater heraf, ammoniumsalte og andre kvælstofforbindelser

Råprotein

12.2.4

Biprodukter fra fremstilling af aminosyrer med Corynebacterium glutamicum  (42)  (45)

Biprodukter fra fremstilling af aminosyrer ved fermentering med Corynebacterium glutamicum på substrat af vegetabilsk eller kemisk oprindelse, ammoniak eller mineralsalte

Råprotein

Råaske

12.2.5

Biprodukter fra fremstilling af aminosyrer med Escherichia coli K12 (42)  (45)

Biprodukter fra fremstilling af aminosyrer ved fermentering med Escherichia coli K12 på substrat af vegetabilsk eller kemisk oprindelse, ammoniak eller mineralsalte

Råprotein

Råaske

12.2.6

Biprodukt fra enzymfremstilling med Aspergillus niger  (42)  (45)

Biprodukt fra fermentering af hvede og malt med Aspergillus niger til enzymfremstilling

Råprotein

12.2.7

Polyhydroxybutyrat fra fermentering med Ralstonia eutropha  (42)

Produkt, som indeholder 3-hydroxybutyrat og 3-hydroxyvalerat, som er fremstillet ved fermentering med Ralstonia eutropha, og som indeholder ikke-levedygtigt bakterielt proteinmel fra de bakterier, der er brugt i fremstillingsprocessen, og fermenteringsvæsken

 

13.   Diverse produkter

Fodermidler i dette kapitel, der indeholder animalske produkter, skal opfylde kravene i forordning (EF) nr. 1069/2009 og forordning (EU) nr. 142/2011, og anvendelsen af fodermidlerne kan være omfattet af restriktioner i henhold til forordning (EF) nr. 999/2001.

Nummer

Navn

Beskrivelse

Obligatoriske angivelser

13.1.1

Produkter fra bageri- og pastaindustrien

Produkter fremkommet ved og under fremstilling af brød, kiks, vafler og pastaprodukter. Produkterne kan være tørrede

Stivelse

Samlet sukkerindhold, beregnet som saccharose

Råfedt, hvis > 5 %

13.1.2

Produkter fra kageindustrien

Produkter fremkommet ved og under fremstilling af bagværk og kager. Produkterne kan være tørrede

Stivelse

Samlet sukkerindhold, beregnet som saccharose

Råfedt, hvis > 5 %

13.1.3

Produkter fra fremstilling af morgenmadscerealier

Stoffer eller produkter, som — uanset om de er uforarbejdede eller helt eller delvist forarbejdede — er bestemt til eller med rimelighed må antages at skulle indtages af mennesker. Produkterne kan være tørrede

Råprotein, hvis > 10 %

Træstof

Råfedt, hvis > 10 %

Stivelse, hvis > 30 %

Samlet sukkerindhold, beregnet som saccharose, hvis > 10 %

13.1.4

Produkter fra konfektureindustrien

Produkter, som er fremkommet ved og under fremstilling af sukkervarer, herunder chokoladevarer. Produkterne kan være tørrede

Stivelse

Råfedt, hvis > 5 %

Samlet sukkerindhold, beregnet som saccharose

13.1.5

Produkter fra iscremeindustrien

Produkter fremkommet ved fremstilling af iscreme. Produkterne kan være tørrede

Stivelse

Samlet sukkerindhold, beregnet som saccharose

Råfedt

13.1.6

Produkter og biprodukter fra forarbejdning af friske frugter og grøntsager (47)

Produkter fra forarbejdning af friske frugter og grøntsager (herunder skræl, hele stykker frugt/grøntsager og blandinger heraf). Produkterne kan være tørrede eller frosne

Stivelse

Træstof

Råfedt, hvis > 5 %

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 3,5 %

13.1.7

Produkter fra forarbejdning af planter (47)

Produkter fremkommet ved frysning eller tørring af hele planter eller dele heraf

Træstof

13.1.8

Produkter fra forarbejdning af krydderier og krydderiblandinger (47)

Produkter fremkommet ved frysning eller tørring af krydderier og krydderiblandinger eller dele heraf

Råprotein, hvis > 10 %

Træstof

Råfedt, hvis > 10 %

Stivelse, hvis > 30 %

Samlet sukkerindhold, beregnet som saccharose, hvis > 10 %

13.1.9

Produkter fra forarbejdning af urter (47)

Produkter fremkommet ved knusning, formaling, frysning eller tørring af hele urter eller dele heraf

Træstof

13.1.10

Produkter fra kartoffelforarbejdningsindustrien

Produkter fremkommet ved forarbejdning af kartofler. Produkterne kan være tørrede eller frosne

Stivelse

Træstof

Råfedt, hvis > 5 %

Indhold af aske, der er uopløselig i HCl, hvis > 3,5 %

13.1.11

Produkter og biprodukter fra fremstilling af sovs

Stoffer fra sovsefremstilling, som — uanset om de er uforarbejdede eller helt eller delvist forarbejdede — er bestemt til eller med rimelighed må antages at skulle indtages af mennesker. Produkterne kan være tørrede

Råfedt

13.1.12

Produkter og biprodukter fra snackindustrien

Produkter og biprodukter fra snackindustrien fremkommet ved og under fremstilling af snacks — kartoffelchips, snacks på basis af kartofler og/eller korn (direkte ekstruderet, på dejbasis og pelleteret) og nødder

Råfedt

13.1.13

Produkter fra fremstilling af spiseklare fødevarer

Produkter fremkommet ved fremstilling af spiseklare fødevarer. Produkterne kan være tørrede

Råfedt, hvis > 5 %

13.1.14

Plantebiprodukter fra spiritusfremstilling

Faste produkter af planter (herunder bær og frø, f.eks. anis) fremkommet efter disse planters maceration i en alkoholisk opløsning eller efter afdampning/destillering af alkohol eller begge dele ved udvikling af aromaer til spiritusfremstilling. Disse produkter skal destilleres for at fjerne alkoholresterne

Råprotein, hvis > 10 %

Træstof

Råfedt, hvis > 10 %

13.1.15

Foderøl

Produkt fra ølbrygning, der ikke kan sælges som drikkevare til mennesker

Alkoholindhold

Vand, hvis < 75 %

13.1.16

Søde aromatiserede drikkevarer

Produkter, som er fra læskedrikindustrien, og som er fremkommet ved fremstilling af søde aromatiserede læskedrikke eller er uemballerede, ikke-salgbare søde aromatiserede læskedrikke.

Produkterne kan være koncentrerede eller tørrede

Samlet sukkerindhold, beregnet som saccharose

Vand, hvis > 30 %

13.1.17

Frugtsirup

Produkter fra frugtsirupindustrien fremkommet ved fremstilling af frugtsirup til konsum

Samlet sukkerindhold, beregnet som saccharose

Vand, hvis > 30 %

13.1.18

Sød aromatiseret sirup

Produkter, som er fra sød aromatiseret sirup-industrien, og som er fremkommet ved fremstilling af sirup eller fra uemballeret, ikke-salgbar sirup.

Produkterne kan være koncentrerede eller tørrede

Samlet sukkerindhold, beregnet som saccharose

Vand, hvis > 30 %

13.2.1

Karamelliseret sukker

Produkt fremkommet ved kontrolleret opvarmning af sukker

Samlet sukkerindhold, beregnet som saccharose

13.2.2

Dextrose

Produkt, som er fremkommet ved hydrolyse af stivelse, og som består af renset, krystalliseret glucose med eller uden krystalvand

 

13.2.3

Fructose

Fructose som renset krystallinsk pulver. Det er fremstillet ud fra glucose i glucosesirup ved hjælp af glucoseisomerase og ved inversion af saccharose

 

13.2.4

Glucosesirup

Glucosesirup er en renset og koncentreret vandig opløsning af saccharider til fødevarer, fremkommet ved hydrolyse af stivelse. Produktet kan være tørret

Vand, hvis > 30 %

13.2.5

Glucosemelasse

Produkt fra raffinering af glucosesirup

Samlet sukkerindhold, beregnet som saccharose

13.2.6

Xylose

Sukker ekstraheret fra træ

 

13.2.7

Lactulose

Semisyntetisk disaccharid (4-O-D-galactopyranosyl-D-fructose), som er fremstillet af lactose ved isomerisering af glucose til fructose. Forekommer i varmebehandlet mælk og varmebehandlede mælkeprodukter

 

13.2.8

Glucosamin (chitosamin) (52)

Aminosukker (monosaccharid) som en bestanddel af polysacchariderne chitosan og chitin. Det er fremstillet ved hydrolyse af krebsdyr og andre leddyrs exoskeletter eller ved fermentering af korn, f.eks. majs eller hvede

Natrium eller Kalium, alt efter hvad der er relevant

13.2.9

Xylo-oligosaccharid

Kæder af xylosemolekyler med β1-4-bindinger med en polymerisationsgrad på 2-10 og produceret ved enzymatisk hydrolyse af forskellige råvarer med et højt indhold af hemicellulose

Vand, hvis > 5 %

13.2.10

Gluco-oligosaccharid

Produkt fremkommet ved enten fermentering eller hydrolyse og/eller fysisk termisk behandling af glucosepolymerer, glucose, saccharose og maltose

Vand, hvis > 28 %

13.3.1

Stivelse (48)

Stivelse

Stivelse

13.3.2

Stivelse (48), prægelatineret

Produkt, der består af stivelse, som er opsvulmet ved varmebehandling

Stivelse

13.3.3

Stivelsesblanding (48)

Produkt, der består af naturlig og/eller modificeret stivelse fra forskellige botaniske kilder

Stivelse

13.3.4

Stivelseshydrolysater (48), filterkage

Produkt fra filtrering af væske fra hydrolyse af stivelse; består af følgende: protein, stivelse, polysaccharider, fedt, olie og filterhjælpestoffer (f.eks. diatoméjord, træfibre)

Vand, hvis < 25 % eller > 45 %

Hvis vand < 25 %:

Råfedt

Råprotein

13.3.5

Dextrin

Dextrin er delvist syrehydrolyseret stivelse

 

13.3.6

Maltodextrin

Maltodextrin er delvist hydrolyseret stivelse

 

13.4.1

Polydextrose

Vilkårligt sammenbundne glucosepolymerer fremstillet ved termisk polymerisation af D-glucose

 

13.5.1

Polyoler

Produkt, som er fremkommet ved hydrogenering eller fermentering, og som består af reducerede mono-, di- eller oligosaccharider eller polysaccharider

 

13.5.2

Isomalt

Sukkeralkohol fremkommet ved enzymatisk omdannelse og hydrogenering af saccharose

 

13.5.3

Mannitol

Produkt, som er fremkommet ved hydrogenering eller fermentering, og som består af reduceret glucose og/eller fructose

 

13.5.4

Xylitol

Produkt fremkommet ved hydrogenering og fermentering af xylose

 

13.5.5

Sorbitol

Produkt fremkommet ved hydrogenering af glucose

 

13.6.1

Sure olier fra kemisk raffinering (49)

Produkt, som er fremstillet ved neutralisering af vegetabilske eller animalske olier og fedtstoffer med base, efterfulgt af en syrebehandling med efterfølgende udskillelse af den vandige fase, og som indeholder frie fedtsyrer, olier eller fedtstoffer og naturlige bestanddele af frø, frugter eller dyrevæv, f.eks. mono- og diglycerider, rålecithin og fibre

Råfedt

Vand, hvis > 1 %

13.6.2

Fedtsyrer esterificeret med glycerol (50)

Glycerider fremkommet ved esterificering af fedtsyrer med glycerol. Kan indeholde op til 50 ppm nikkel fra hydrogenering

Vand, hvis > 1 %

Råfedt

Nikkel, hvis > 20 ppm

13.6.3

Mono-, di- og triglycerider af fedtsyrer (50)

Produkt, der består af blandinger af mono-, di- og triglycerolestere med fedtsyrer.

De kan indeholde små mængder frie fedtsyrer og glycerol.

Kan indeholde op til 50 ppm nikkel fra hydrogenering

Råfedt

Nikkel, hvis > 20 ppm

13.6.4

Salte af fedtsyrer (50)

Produkt fremkommet ved reaktion af fedtsyrer med mindst fire kulstofatomer med calcium-, magnesium-, natrium- eller kaliumhydroxider, -oxider eller -salte.

Kan indeholde op til 50 ppm nikkel fra hydrogenering

Råfedt (efter hydrolyse)

Vandindhold

Ca eller Na eller K eller Mg (alt efter hvad der er relevant)

Nikkel, hvis > 20 ppm

13.6.5

Fedtsyredestillater fra fysisk raffinering (49)

Produkt, som er fremstillet ved neutralisering af vegetabilske eller animalske olier og fedtstoffer og er destilleret, og som indeholder frie fedtsyrer, olier eller fedtstoffer og naturlige bestanddele af frø, frugter eller dyrevæv, f.eks. mono- og diglycerider, steroler og tocopheroler

Råfedt

Vand, hvis > 1 %

13.6.6

Rå fedtsyrer fra spaltning (49)

Produkt fremstillet ved spaltning af olie/fedtstoffer. Pr. definition består det af rå fedtsyrer C6-C24, alifatiske, lineære, monocarboxylsyrer, mættede og umættede. Kan indeholde op til 50 ppm nikkel fra hydrogenering

Råfedt

Vand, hvis > 1 %

Nikkel, hvis > 20 ppm

13.6.7

Rene destillerede fedtsyrer fra spaltning (49)

Produkt fremstillet ved destillering af rå fedtsyrer fra spaltning af olie/fedtstoffer, evt. også hydrogeneret. Pr. definition består det af rene destillerede fedtsyrer C6-C24, alifatiske, lineære, monocarboxylsyrer, mættede og umættede.

Kan indeholde op til 50 ppm nikkel fra hydrogenering

Råfedt

Vand, hvis > 1 %

Nikkel, hvis > 20 ppm

13.6.8

Sæbefod (49)

Produkt, som er fremstillet af vegetabilske olier og fedtstoffer ved hjælp af en vandig calcium-, magnesium-, natrium- eller kaliumhydroxidopløsning og neutraliseret, og som indeholder frie fedtsyrer, olier eller fedtstoffer og naturlige bestanddele af frø, frugter eller dyrevæv, f.eks. mono- og diglycerider, rålecithin og fibre

Vand, hvis < 40 og > 50 %

Ca eller Na eller K eller Mg, alt efter hvad der er relevant

13.6.9

Mono- og diglycerider af fedtsyrer esterificeret med organiske syrer (50)  (51)

Mono- og diglycerider af fedtsyrer med mindst 4 kulstofatomer esterificeret med organiske syrer

Råfedt

13.6.10

Saccharoseestere af fedtsyrer (50)

Estere af saccharose og fedtsyrer

Samlet sukkerindhold, beregnet som saccharose

Råfedt

13.6.11

Saccharoseglycerider af fedtsyrer (50)

Blandinger af estere af saccharose og mono- og diglycerider af fedtsyrer

Samlet sukkerindhold, beregnet som saccharose

Råfedt

13.6.12

Palmitoylglucosamin

Lipid-organisk forbindelse i rødderne af mange planter, navnlig i de fleste bælgplanter. Fremstilles ved acylering af D-glucosamin med palmitinsyre. Kan indeholde op til 0,5 % acetone

Vand, hvis > 2 %,

Råfedt

13.6.13

Salte af fedtsyrelactylater

Ikke-glycerid ester af fedtsyrer. Produktet kan være et calcium-, magnesium-, natrium- eller kaliumsalt af fedtsyrer esterificeret med mælkesyre. Produktet kan indeholde salte af frie fedtsyrer og mælkesyre

Råfedt

Vand, hvis > 1 %

Nikkel, hvis > 20 ppm

Ca eller Na eller K eller Mg, alt efter hvad der er relevant

13.8.1

Glycerin, rå

[Rå glycerol]

Biprodukt fremkommet ved:

oliekemisk spaltning af olie/fedtstoffer for at fremstille fedtsyrer og glycerolvand, efterfulgt af koncentrering af glycerolvandet for at få rå glycerol eller ved omesterificering (kan indeholde op til 0,5 % methanol) af naturlige olier/fedtstoffer for at frembringe methylestere af fedtsyrer og glycerolvand, efterfulgt af koncentrering af glycerolvandet for at få rå glycerol

fremstilling af biodiesel (methyl- eller ethylestere af fedtsyrer) ved omesterificering af olier og fedtstoffer af vegetabilsk eller animalsk oprindelse uden nærmere angivelse. Der kan stadig være mineralske eller organiske salte i glycerinen (op til 7,5 %).

Kan indeholde op til 0,5 % methanol og op til 4 % MONG (Matter Organic Non Glycerol), der består af methylestere af fedtsyrer, ethylestere af fedtsyrer, frie fedtsyrer og glycerider

forsæbning af olier/fedtstoffer af vegetabilsk eller animalsk oprindelse, normalt med alkalimetaller og jordalkalimetaller, for at frembringe sæbe.

Kan indeholde op til 50 ppm nikkel fra hydrogenering

Glycerol

Kalium, hvis > 1,5 %

Natrium, hvis > 1,5 %

Nikkel, hvis > 20 ppm

13.8.2

Glycerin

[Glycerol]

Produkt fremkommet ved:

oliekemisk spaltning af a) olie/fedtstoffer, efterfulgt af koncentrering af glycerolvand og raffinering ved destillering (jf. del B, ordliste over processer, række 20) eller ionbytning, b) omesterificering af naturlige olier/fedtstoffer for at frembringe methylestere af fedtsyrer og glycerolvand, efterfulgt af koncentrering af glycerolvandet for at få rå glycerol og raffinering ved destillering eller ionbytning

fremstilling af biodiesel (methyl- eller ethylestere af fedtsyrer) ved omesterificering af olier og fedtstoffer af vegetabilsk eller animalsk oprindelse uden nærmere angivelse, med efterfølgende raffinering af glycerinen. Minimumsindhold af glycerol: 99 % i tørstof

forsæbning af olier/fedtstoffer af vegetabilsk eller animalsk oprindelse, normalt med alkalimetaller og jordalkalimetaller, for at frembringe sæbe med efterfølgende raffinering af råglycerolen og destillering.

Kan indeholde op til 50 ppm nikkel fra hydrogenering

Glycerol, hvis < 99 % i tørstof

Natrium, hvis > 0,1 %

Kalium, hvis > 0,1 %

Nikkel, hvis > 20 ppm

13.9.1

Methylsulfonylmethan

Organisk svovlforbindelse ((CH3)2SO2), som er fremstillet ved kemisk syntese og identisk med naturligt forekommende methylsulfonylmethan i planter

Svovl

13.10.1

Tørv

Produkt fra naturlig nedbrydning af planter (hovedsageligt spagnum) i anaerobt og oligotroft miljø

Træstof

13.10.2

Leonardit

Produkt, som er et naturligt forekommende mineralkompleks af phenoliske hydrocarboner, også kaldet humussurt salt, og som stammer fra nedbrydning af organisk materiale gennem millioner af år

Træstof

13.11.1

Propylenglycol; [1,2-Propandiol]; [Propan-1,2-diol]

En organisk forbindelse (en diol eller divalent alkohol) med formlen C3H8O2. Det er en tyktflydende, svagt sødlig væske, som er hygroskopisk og blandbar med vand, acetone og chloroform. Kan indeholde op til 0,3 % dipropylenglycol

 

13.11.2

Monoestere af propylenglycol og fedtsyrer (50)

Monoestere af propylenglycol og fedtsyrer, alene eller blandet med diestere

Propylenglycol

Råfedt

13.12.1

Hyaluronsyre

Glucosaminglucan (polysaccharid), som er gentagne enheder bestående af aminosukker (N-acetyl-D-glucosamin) og D-glucuronsyre, som findes i hud, ledvæske og navlestreng, og som er fremstillet af f.eks. animalsk væv eller ved bakteriefermentering

Natrium eller Kalium, alt efter hvad der er relevant

13.12.2

Chondroitinsulfat

Produkt fremkommet ved ekstraktion fra sener, knogler og andet dyrevæv, der indeholder brusk og blødt bindevæv

Natrium

13.12.3

Gluconsyre

Gluconsyre (C6H12O7), en vandopløselig organisk syre med en pKa-værdi på 3,7; er klar til brun i farven. I flydende form har den et indhold af gluconsyre på mindst 50 %. Produktet fremstilles ved mikrobiel fermentering af glucosesirup eller som sideprodukt fra fremstilling af glucono-delta-lacton af fødevarekvalitet

Gluconsyre

«

(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. september 2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (EUT L 268 af 18.10.2003, s. 1).

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1774/2002 (EUT L 300 af 14.11.2009, s. 1).

(3)  Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 af 25. februar 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om gennemførelse af Rådets direktiv 97/78/EF for så vidt angår visse prøver og genstande, der er fritaget for veterinærkontrol ved grænsen som omhandlet i samme direktiv (EUT L 54 af 26.2.2011, s. 1).

(4)  EFT L 147 af 31.5.2001, s. 1.

(5)  EUT L 35 af 8.2.2005, s. 1.

(6)  ALARA = As Low As Reasonably Achievable (så lavt, som det med rimelighed er opnåeligt).

(7)  EFT L 140 af 30.5.2002, s. 10.

(8)  EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1.

(9)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(10)  Bestemmelserne vedrørende kemiske urenheder og tekniske hjælpestoffer i dette punkt finder ikke anvendelse på fodermidler, der er opført i det i artikel 24, stk. 6, i forordning (EF) nr. 767/2009 omhandlede register over fodermidler.

(11)  Som en undtagelse fra dette kan det almindelige navn eller udtryk tilføjes for processen »tørring«.

(12)  I den tyske udgave kan »Konzentrieren« ændres til »Eindicken«, hvor dette er hensigtsmæssigt; det almindelige udtryk skal i så fald være »eingedickt«.

(13)  »Afskalning« kan ændres til »skrælning«, hvor dette er hensigtsmæssigt; det almindelige udtryk skal i så fald være »skrællet«.

(14)  Hvis der er tale om ris, betegnes processen i den engelske udgave som »husking«, mens det almindelige udtryk er »husked«.

(15)  I den franske udgave kan udtrykket »issues« anvendes.

(16)  I den tyske udgave kan udtrykket »aufgeschlossen« og navnet »Quellwasser« (i forbindelse med stivelse) anvendes. I den danske udgave kan udtrykket »kvældning« og navnet »kvældet« (i forbindelse med stivelse) anvendes.

(17)  I den franske udgave kan »Pressage« ændres til »Extraction mécanique«, hvor dette er hensigtsmæssigt.

(18)  Navnet kan suppleres med kornarten.

(19)  Bemærk, at produktet også kan benævnes »corn«.

(20)  Såfremt produktet har været underkastet en finere formaling, kan ordet »fint« føjes til produktets navn eller erstattes af en tilsvarende benævnelse.

(21)  Benævnelsen kan eventuelt suppleres med »lavt glukosinatindhold«; lavt glukosinatindhold er defineret i EU-retsforskrifterne. Dette gælder for alle produkter af rapsfrø.

(22)  Navnet »vegetabilsk olie og fedtstof« kan erstattes af betegnelsen »vegetabilsk olie« eller »vegetabilsk fedtstof«, alt efter hvad der er relevant. Navnet skal suppleres med plantearten og i givet fald den pågældende plantedel. Det skal angives, om olien og/eller fedtstoffet er rå(t) eller raffineret.

(23)  Betegnelsen afhænger hovedsageligt af vandindholdet og vælges, i overensstemmelse med hvad der er relevant.

(24)  Navnet skal suppleres med plantearten.

(25)  Navnet skal suppleres med ordet »afpektineret«, hvis det er relevant.

(26)  Navnet skal suppleres med plantearten.

(27)  Navnet skal suppleres med plantearten.

(28)  Navnet skal suppleres med angivelse af arten af den foretagne behandling.

(29)  Navnet kan suppleres med foderplantearten.

(30)  Produktet kan benævnes »piller« i stedet for »mel«. Desuden kan navnet suppleres med tørringsmetoden.

(31)  Navnet skal suppleres med plante- eller algearten.

(32)  Betegnelserne er ikke synonyme, og forskellen går hovedsageligt på vandindholdet; valg af betegnelse afhænger af sammenhængen.

(33)  Uden at det tilsidesætter obligatoriske krav vedrørende handelsdokumenter og sundhedscertifikater for animalske biprodukter og afledte produkter, jf. Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 (bilag VIII, kapitel III), skal navnet, hvis fortegnelsen anvendes i mærkningsøjemed, alt efter hvad der er relevant:

 

enten erstattes af

dyrearten og

delen af det animalske produkt, f.eks. lever, kød (kun hvis skeletmuskulatur), og/eller

udviklingstrinnet (f.eks. larvestadiet) og/eller

navnet på den dyreart, der ikke er anvendt på grund af forbuddet mod genanvendelse inden for samme art (f.eks. indeholder ikke fjerkræ)

 

eller suppleres med

dyrearten og/eller

delen af det animalske produkt, f.eks. lever, kød (kun hvis skeletmuskulatur), og/eller

udviklingstrinnet (f.eks. larvestadiet) og/eller

navnet på den dyreart, der ikke er anvendt på grund af forbuddet mod genanvendelse inden for samme art.

(34)  Uden at det tilsidesætter obligatoriske krav vedrørende handelsdokumenter og sundhedscertifikater for animalske biprodukter og afledte produkter, jf. forordning (EU) nr. 142/2011 (bilag VIII, kapitel III), skal navnet, hvis fortegnelsen anvendes i mærkningsøjemed, suppleres med

den forarbejdede dyreart (f.eks. svin, drøvtygger, fjerkræ) og/eller

udviklingstrinnet (f.eks. larvestadiet) og/eller

det forarbejdede materiale (f.eks. knogler) og/eller

den anvendte proces (f.eks. affedtet, raffineret) og/eller

navnet på den dyreart, der ikke er anvendt på grund af forbuddet mod genanvendelse inden for samme art (f.eks. indeholder ikke fjerkræ).

(35)  Navnet skal suppleres med arten.

(36)  Arten skal tilføjes, hvis det drejer sig om opdrættede fisk/krebsdyr, alt efter hvad der er relevant.

(37)  Navnet kan erstattes af eller suppleres med angivelse af produktets oprindelse.

(38)  Navnet ændres eller suppleres, så det fremgår, hvilken organisk syre det drejer sig om.

(39)  Fremstillingsmåden kan angives i navnet.

(40)  Navnet skal suppleres med ordet »fra ben«, hvis det er relevant.

(41)  Produkter fremstillet af biomassen af specifikke mikroorganismer, der dyrkes på visse substrater. Kan indeholde op til 0,3 % skumdæmpningsmidler, 1,5 % filtrerings/klaringsmidler og 2,9 % propionsyre.

(42)  De mikroorganismer, der er anvendt til fermenteringen, er blevet inaktiveret, således at der ikke forekommer levedygtige mikroorganismer i fodermidlet.

(43)  Dyrkning på n-alkaner er forbudt (forordning (EU) nr. 568/2010).

(44)  Det anvendte navn på gærstammerne kan afvige fra den videnskabelige taksonomi. Derfor kan synonymer for de anførte gærstamme også bruges.

(45)  Andre fermenteringsbiprodukter. Kan indeholde op til 0,6 % skumdæmpningsmidler, 0,5 % antibelægningsmidler og 0,2 % sulfitter.

(46)  Ved dele forstås alle opløselige og uopløselige fraktioner af gæren, herunder cellemembran og indvendige celledele.

(47)  Navnet skal suppleres med angivelse af frugtens, grøntsagens, plantens, krydderiets eller urtens art.

(48)  Navnet skal suppleres med angivelse af botanisk oprindelse.

(49)  Navnet skal suppleres med angivelse af botanisk eller animalsk oprindelse.

(50)  Navnet ændres eller suppleres, så det fremgår, hvilke fedtsyrer det drejer sig om.

(51)  Navnet ændres eller suppleres, så det fremgår, hvilken organisk syre det drejer sig om.

(52)  Navnet skal suppleres med ordene »fremstillet af animalsk væv« eller »fremstillet ved fermentering«, alt efter hvad der er relevant.


Top