Help Print this page 

Document 32017L1010

Title and reference
Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2017/1010 af 13. marts 2017 om ændring med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU vedrørende en undtagelse for bly i lejebøsninger og lejepander til visse kølemiddelkompressorer (EØS-relevant tekst. )

C/2017/1521
  • In force
OJ L 153, 16.6.2017, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2017/1010/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

16.6.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 153/23


KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV (EU) 2017/1010

af 13. marts 2017

om ændring med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU vedrørende en undtagelse for bly i lejebøsninger og lejepander til visse kølemiddelkompressorer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU af 8. juni 2011 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (1), særlig artikel 5, stk. 1, litra a),

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Direktiv 2011/65/EU forbyder brugen af bly i elektrisk og elektronisk udstyr, der bringes i omsætning.

(2)

Bly anvendes i lejer til kølemiddelkompressorer, der er hermetisk forseglede for at undgå, at kølemidlet lækker. Bly sikrer en lav friktion i lejet ved at fungere som et fast smøremiddel i tilfælde af manglende smøring.

(3)

Selv om blyfrie lejer er anvendelige, udgør de endnu ikke et pålideligt alternativ til blylejer til kølemiddelkompressorer med en oplyst indgangseffekt på 9 kW eller derunder.

(4)

Bly i lejebøsninger og lejepander til hermetisk forseglede kølemiddelscrollkompressorer med en oplyst indgangseffekt på 9 kW eller derunder til anvendelse inden for opvarmning, ventilation, luftkonditionering og køling undtages derfor frem til den 21. juli 2019. I lyset af innovationstempoet inden for opvarmning, ventilation, luftkonditionering og køling forventes varigheden af denne undtagelse ikke at få nogen negative indvirkninger på innovation.

(5)

Direktiv 2011/65/EU bør derfor ændres —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag III til direktiv 2011/65/EU ændres som anført i bilaget til dette direktiv.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 6. juli 2018 de nødvendige love og administrative bestemmelser for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

De anvender disse love og bestemmelser fra den 6. juli 2018.

Disse bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvende dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. marts 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formanden


(1)  EUT L 174af 1.7.2011, s. 88.


BILAG

I bilag III til direktiv 2011/65/EU affattes punkt 9.b således:

»9.b)

Bly i lejebøsninger og lejepander til kølemiddelkompressorer til anvendelse inden for opvarmning, ventilation, luftkonditionering og køling

Gælder for kategori 8, 9 og 11; udløber den:

21. juli 2023 for kategori 8 medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik

21. juli 2024 for kategori 9 industrielle overvågnings- og reguleringsinstrumenter og for kategori 11

21. juli 2021 for andre underkategorier under kategori 8 og 9.

9.b)-(I)

Bly i lejebøsninger og lejepander til hermetisk forseglede kølemiddelscrollkompressorer med en oplyst indgangseffekt på 9 kW eller derunder til anvendelse inden for opvarmning, ventilation, luftkonditionering og køling

Gælder for kategori 1; udløber den 21. juli 2019.«


Top