Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017L1010

Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2017/1010 af 13. marts 2017 om ændring med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU vedrørende en undtagelse for bly i lejebøsninger og lejepander til visse kølemiddelkompressorer (EØS-relevant tekst. )

C/2017/1521

OJ L 153, 16.6.2017, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2017/1010/oj

16.6.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 153/23


KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV (EU) 2017/1010

af 13. marts 2017

om ændring med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU vedrørende en undtagelse for bly i lejebøsninger og lejepander til visse kølemiddelkompressorer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU af 8. juni 2011 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (1), særlig artikel 5, stk. 1, litra a),

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Direktiv 2011/65/EU forbyder brugen af bly i elektrisk og elektronisk udstyr, der bringes i omsætning.

(2)

Bly anvendes i lejer til kølemiddelkompressorer, der er hermetisk forseglede for at undgå, at kølemidlet lækker. Bly sikrer en lav friktion i lejet ved at fungere som et fast smøremiddel i tilfælde af manglende smøring.

(3)

Selv om blyfrie lejer er anvendelige, udgør de endnu ikke et pålideligt alternativ til blylejer til kølemiddelkompressorer med en oplyst indgangseffekt på 9 kW eller derunder.

(4)

Bly i lejebøsninger og lejepander til hermetisk forseglede kølemiddelscrollkompressorer med en oplyst indgangseffekt på 9 kW eller derunder til anvendelse inden for opvarmning, ventilation, luftkonditionering og køling undtages derfor frem til den 21. juli 2019. I lyset af innovationstempoet inden for opvarmning, ventilation, luftkonditionering og køling forventes varigheden af denne undtagelse ikke at få nogen negative indvirkninger på innovation.

(5)

Direktiv 2011/65/EU bør derfor ændres —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag III til direktiv 2011/65/EU ændres som anført i bilaget til dette direktiv.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 6. juli 2018 de nødvendige love og administrative bestemmelser for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

De anvender disse love og bestemmelser fra den 6. juli 2018.

Disse bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvende dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. marts 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formanden


(1)  EUT L 174af 1.7.2011, s. 88.


BILAG

I bilag III til direktiv 2011/65/EU affattes punkt 9.b således:

»9.b)

Bly i lejebøsninger og lejepander til kølemiddelkompressorer til anvendelse inden for opvarmning, ventilation, luftkonditionering og køling

Gælder for kategori 8, 9 og 11; udløber den:

21. juli 2023 for kategori 8 medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik

21. juli 2024 for kategori 9 industrielle overvågnings- og reguleringsinstrumenter og for kategori 11

21. juli 2021 for andre underkategorier under kategori 8 og 9.

9.b)-(I)

Bly i lejebøsninger og lejepander til hermetisk forseglede kølemiddelscrollkompressorer med en oplyst indgangseffekt på 9 kW eller derunder til anvendelse inden for opvarmning, ventilation, luftkonditionering og køling

Gælder for kategori 1; udløber den 21. juli 2019.«


Top