Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017L1009

Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2017/1009 af 13. marts 2017 om ændring med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU vedrørende en undtagelse for cadmium og bly i filterglas og glas til brug som reflektansstandarder (EØS-relevant tekst. )

C/2017/1518

OJ L 153, 16.6.2017, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2017/1009/oj

16.6.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 153/21


KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV (EU) 2017/1009

af 13. marts 2017

om ændring med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU vedrørende en undtagelse for cadmium og bly i filterglas og glas til brug som reflektansstandarder

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU af 8. juni 2011 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (1), særlig artikel 5, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Direktiv 2011/65/EU forbyder brugen af bly og cadmium i elektrisk og elektronisk udstyr, der bringes i omsætning.

(2)

Optisk filterglas indeholdende cadmium eller bly findes i en lang række optiske anvendelser i mange typer elektrisk og elektronisk udstyr. Både cadmium og bly anvendes på grund af deres enestående optiske egenskaber som f.eks. skarp afgrænsning i det synlige spektrum, som ikke påvirkes af synsvinklen.

(3)

Selv om der findes forskellige alternative muligheder, giver alternativerne ikke en tilstrækkelig skarp afgrænsning ved alle anvendelser. I de få tilfælde, hvor alternativerne kan siges at give tilstrækkelig gode resultater i denne henseende, er de anvendte materialer for følsomme over for omgivelserne og er dermed ikke tilstrækkeligt pålidelige.

(4)

I denne henseende er alternativerne stadig ikke egnede til mange anvendelser, som det er kompliceret og tidskrævende at finde alternativer til, og fem år er derfor en passende varighed for kategori 1-7 og 10.

(5)

Visse optiske filterglas indeholdende cadmium og/eller bly bør derfor undtages frem til den 21. juli 2021 for kategori 1-7 og 10. I lyset af innovationstempoet inden for det berørte elektriske og elektroniske udstyr forventes varigheden af denne undtagelse ikke at få nogen negative indvirkninger på innovation.

(6)

Direktiv 2011/65/EU bør derfor ændres —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag III til direktiv 2011/65/EU ændres som anført i bilaget til dette direktiv.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 6. juli 2018 de nødvendige love og administrative bestemmelser for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

De anvender disse love og bestemmelser fra den 6. juli 2018.

Disse bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. marts 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formanden


(1)  EUT L 174 af 1.7.2011, s. 88.


BILAG

I bilag III til direktiv 2011/65/EU affattes punkt 13.b således:

»13.b.

Cadmium og bly i filterglas og glas til brug som reflektansstandarder

Gælder for kategori 8, 9 og 11; udløber den:

21. juli 2023 for kategori 8 medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik

21. juli 2024 for kategori 9 industrielle overvågnings- og reguleringsinstrumenter og for kategori 11

21. juli 2021 for andre underkategorier under kategori 8 og 9.

13.b-(I)

Bly i optiske filterglastyper, der er farvet med ioner

Gælder for kategori 1-7 og 10; udløber den 21. juli 2021 for kategori 1-7 og 10«

13.b-(II)

Cadmium i indvarmede optiske filterglastyper; dog ikke de anvendelser, der henhører under punkt 39 i dette bilag

13.b-(III)

Cadmium og bly i glas til brug som reflektansstandarder


Top