EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1005

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1005 af 15. juni 2017 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende formatet og tidsfristerne for meddelelser om og offentliggørelse af suspension og fjernelse af finansielle instrumenter fra handelen i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter (EØS-relevant tekst. )

C/2017/3981

OJ L 153, 16.6.2017, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1005/oj

16.6.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 153/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/1005

af 15. juni 2017

om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende formatet og tidsfristerne for meddelelser om og offentliggørelse af suspension og fjernelse af finansielle instrumenter fra handelen i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (1), særlig artikel 32, stk. 3, og artikel 52, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Direktiv 2014/65/EU fastlægger et system, som indebærer, at suspensioner af handelen, ophævelsen af sådanne suspensioner og fjernelse fra handelen skal offentliggøres og meddeles rettidigt og effektivt.

(2)

Markedspladsoperatørers og kompetente myndigheders offentliggørelse af ovennævnte oplysninger på deres websteder sikrer nem adgang, uden at det medfører nævneværdige meromkostninger. Offentliggørelse på webstedet bør derfor være det primære middel til offentliggørelse og samtidig spredning af oplysningerne i Unionen. For at sikre, at oplysningerne er tilgængelige for alle samtidigt, bør offentliggørelse på anden måde kun være muligt samtidig med eller efter offentliggørelse på webstedet.

(3)

På grund af behovet for hurtig og præcis kommunikation, der muliggør effektiv udveksling af oplysninger og det samarbejde, der er omhandlet i direktiv 2014/65/EU, bør der fastsættes bestemmelser om ensartede formater og tidsfrister for meddelelserne og offentliggørelsen, der muliggør nem og effektiv meddelelse og offentliggørelse af alle relevante oplysninger. Anvendelsen af disse formater og tidsfrister bør ikke være til hinder for anvendelse af andre formater eller tidsfrister under ekstraordinære og uforudseelige omstændigheder, hvor de formater og tidsfrister, der er fastsat i denne forordning, ikke ville være passende under hensyntagen til det store omfang og den hastende karakter af meddelelser, der følger af f.eks. lukning af hele markedet.

(4)

Af konsekvenshensyn og for at sikre velfungerende finansmarkeder er det nødvendigt, at bestemmelserne i denne forordning og bestemmelserne i direktiv 2014/65/EU anvendes fra den samme dato.

(5)

Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) har forelagt Kommissionen.

(6)

ESMA har foretaget åbne offentlige høringer om det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010, om en udtalelse (2)

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Anvendelsesområde

Denne forordning fastlægger formatet og tidsfristerne for følgende meddelelser og offentliggørelser:

a)

offentliggørelse foretaget af en markedsoperatør på et reguleret marked, et investeringsselskab eller en markedsoperatør, der driver en MHF eller en OHF, af en beslutning om at suspendere eller fjerne et finansielt instrument og, når det er relevant, tilknyttede derivater fra handelen eller at ophæve en suspension

b)

meddelelse af de i litra a) omhandlede beslutninger til den relevante kompetente myndighed

c)

en kompetent myndigheds offentliggørelse af en beslutning om at suspendere eller fjerne et finansielt instrument og, når det er relevant, tilknyttede derivater fra handelen eller at ophæve en suspension

d)

en kompetent myndigheds meddelelse til ESMA og andre kompetente myndigheder om en beslutning om at suspendere eller fjerne et finansielt instrument og, når det er relevant, tilknyttede derivater fra handelen eller at ophæve en suspension

e)

en underrettet kompetent myndigheds meddelelse til ESMA og andre kompetente myndigheder om en beslutning om, hvorvidt en beslutning som omhandlet i litra d) skal følges.

Artikel 2

Definition af begrebet »markedspladsoperatør«

I denne forordning forstås ved »markedspladsoperatør« enhver af følgende:

a)

en markedsoperatør, der driver et reguleret marked, en MHF eller en OHF

b)

et investeringsselskab, der driver en MHF eller en OHF.

Artikel 3

Format for markedspladsoperatørers offentliggørelse og meddelelse

1.   Markedspladsoperatører skal offentliggøre de i artikel 1, litra a), omhandlede beslutninger på deres websteder i det format, der er fastsat i tabel 2 i bilaget.

2.   Markedspladsoperatører skal meddele den relevante kompetente myndighed de i artikel 1, litra a), omhandlede beslutninger i et maskinlæsbart standardformat, der er godkendt af den pågældende kompetente myndighed, i det format, der er fastsat i tabel 2 i bilaget.

Artikel 4

Tidsfrist for markedspladsoperatørers offentliggørelser og meddelelser

1.   Markedspladsoperatører skal offentliggøre de i artikel 1, litra a), omhandlede beslutninger øjeblikkeligt.

2.   Markedspladsoperatører skal ikke offentliggøre de i artikel 1, litra a), omhandlede beslutninger ved hjælp af andre midler inden offentliggørelsen i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1.

3.   Markedspladsoperatører skal meddele den relevante kompetente myndighed de i artikel 1, litra a), omhandlede beslutninger samtidig med offentliggørelsen eller umiddelbart derefter.

Artikel 5

Format for de kompetente myndigheders offentliggørelser og meddelelser

1.   De kompetente myndigheder skal offentliggøre den i artikel 1, litra c), omhandlede beslutning på et websted i det format, der er fastsat i tabel 3 i bilaget.

2.   De kompetente myndigheder skal meddele de i artikel 1, litra d) og e), omhandlede beslutninger i et maskinlæsbart standardformat i det format, der er fastsat i henholdsvis tabel 3 og 4 i bilaget.

Artikel 6

Format for de kompetente myndigheders offentliggørelser og meddelelser

1.   De kompetente myndigheder skal offentliggøre den i artikel 1, litra c), omhandlede beslutning øjeblikkeligt.

2.   De kompetente myndigheder skal meddele den i artikel 1, litra d), omhandlede beslutning samtidig med offentliggørelsen eller umiddelbart derefter.

3.   En underrettet kompetent myndighed skal meddele den i artikel 1, litra e), omhandlede beslutning uden unødig forsinkelse efter modtagelsen af den i artikel 1, litra d), omhandlede meddelelse.

Artikel 7

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 3. januar 2018.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. juni 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).


BILAG

Tabel 1

Symboler, der skal anvendes i alle tabeller

SYMBOL

DATATYPE

DEFINITION

{ALPHANUM-n}

Op til n alfanumeriske tegn

Fritekstfelt

{COUNTRYCODE_2}

2 alfanumeriske tegn

Tobogstavlandekode i henhold til ISO 3166-1 (alpha-2-landekode)

{DATE_TIME_FORMAT}

ISO 8601-dato- og klokkeslætsformat

Dato og klokkeslæt i følgende format:

ÅÅÅÅ-MM-DDTtt:mm:ss.Z.

»ÅÅÅÅ« er året.

»MM« er måneden.

»DD« er dagen.

»T« — betyder, at bogstavet »T« skal benyttes.

»tt« er timen.

»mm« er minuttet.

»ss« er sekundet.

»Z« er UTC-tid.

Datoer og klokkeslæt angives i UTC.

{ISIN}

12 alfanumeriske tegn

ISIN-kode i henhold til ISO 6166

{LEI}

20 alfanumeriske tegn

Identifikator for juridiske enheder (LEI) i henhold til ISO 17442

{MIC}

4 alfanumeriske tegn

Markedsidentifikator i henhold til ISO 10383


Tabel 2

Format for en markedspladsoperatørs offentliggørelse og meddelelse til den relevante kompetente myndighed af sin beslutning om at suspendere eller fjerne et finansielt instrument og tilknyttede derivater fra handelen og sin beslutning om at ophæve en suspension af et finansielt instrument og tilknyttede derivater

FELT

OPLYSNINGER, DER SKAL INDBERETTES

INDBERETNINGSFORMAT

Dato og klokkeslæt for offentliggørelsen/meddelelsen

Dette felt udfyldes med datoen og klokkeslættet for offentliggørelsen/meddelelsen

{DATE_TIME_FORMAT}

Foranstaltningstype

Feltet skal udfyldes med foranstaltningstypen.

Suspension, fjernelse, ophævelse af en suspension.

Begrundelse for foranstaltningen

Feltet skal udfyldes med en begrundelse for foranstaltningen

{ALPHANUM-350}

Gældende fra

Dette felt udfyldes med datoen og klokkeslættet for foranstaltningens gyldighed.

{DATE_TIME_FORMAT}

Gældende til

Dette felt udfyldes med datoen og klokkeslættet for ophøret af foranstaltningens gyldighed.

{DATE_TIME_FORMAT}

Igangværende

Feltet skal udfyldes med »sandt«, hvis foranstaltningen er igangværende, og i modsat fald med »falsk«.

»Sandt«— foranstaltningen er igangværende

»Falsk«— foranstaltningen er ikke igangværende

Markedsplads(er)

Feltet skal udfyldes med MIC-koden eller MIC-koderne for de(n) markedsplads(er) eller dele heraf, som foranstaltningen vedrører.

{MIC}

Hvis der skal oplyses flere MIC-koder, udfyldes dette felt med MIC-koder adskilt af komma.

Udsteders navn

Feltet skal udfyldes med navnet på udstederen af det instrument, som foranstaltningen vedrører.

{ALPHANUM-350}

Udsteder

Feltet skal udfyldes med LEI for udstederen af det instrument, som foranstaltningen vedrører.

{LEI}

Identifikator for instrument

Feltet skal udfyldes med ISIN for instrumentet.

{ISIN}

Instrumentets fulde navn

Feltet skal udfyldes med instrumentets navn.

{ALPHANUM-350}

Tilknyttede derivater

Feltet skal udfyldes med ISIN-koder for de tilknyttede derivater, jf. Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/569 (1), som foranstaltningen også vedrører.

{ISIN}

Hvis der skal oplyses flere ISIN-koder, udfyldes dette felt med ISIN-koder adskilt af komma.

Andre tilknyttede instrumenter

Feltet skal udfyldes med ISIN-koderne for de tilknyttede derivater, som foranstaltningen påvirker.

{ISIN}

Hvis der skal oplyses flere ISIN-koder, udfyldes dette felt med ISIN-koder adskilt af komma.

Bemærkninger

Feltet skal udfyldes med bemærkninger.

{ALPHANUM-350}


Tabel 3

Format for de kompetente myndigheders offentliggørelse og meddelelse af beslutningen om at suspendere eller fjerne et finansielt instrument og relaterede derivater fra handelen og at ophæve en suspension af et finansielt instrument og relaterede derivater

FELT

OPLYSNINGER, DER SKAL INDBERETTES

INDBERETNINGSFORMAT

Kompetent myndighed

Dette felt udfyldes med akronymet for den kompetente myndighed, som står bag offentliggørelsen/meddelelsen

{ALPHANUM-10}

Den kompetente myndigheds medlemsstat

Dette felt udfyldes med landekoden for medlemsstaten, som står bag offentliggørelsen/meddelelsen

{COUNTRYCODE_2}

Markedspladsoperatør som initiativtager til projektet

Feltet skal udfyldes med:

sandt, hvis initiativtageren til foranstaltningen er en markedspladsoperatør, eller

falsk, hvis initiativtageren til foranstaltningen ikke er en markedspladsoperatør, men en kompetent myndighed.

»Sandt«— markedspladsoperatør som initiativtager

»Falsk«— ikke en markedspladsoperatør som initiativtager

Dato og klokkeslæt for offentliggørelsen/meddelelsen

Dette felt udfyldes med datoen og klokkeslættet for offentliggørelsen/meddelelsen

{DATE_TIME_FORMAT}

Foranstaltningstype

Feltet skal udfyldes med foranstaltningstypen.

Suspension, fjernelse, ophævelse af en suspension.

Begrundelse for foranstaltningen

Feltet skal udfyldes med en begrundelse for foranstaltningen.

{ALPHANUM-350}

Gældende fra

Dette felt udfyldes med datoen og klokkeslættet for foranstaltningens gyldighed.

{DATE_TIME_FORMAT}

Gældende til

Dette felt udfyldes med datoen og klokkeslættet for ophøret af foranstaltningens gyldighed.

{DATE_TIME_FORMAT}

Igangværende

Feltet skal udfyldes med »sandt«, hvis foranstaltningen er igangværende, og i modsat fald med »falsk«.

»Sandt«— foranstaltningen er igangværende

»Falsk«— foranstaltningen er ikke igangværende

Markedsplads(er)

Feltet skal udfyldes med MIC-koden eller MIC-koderne for de(n) markedsplads(er) eller dele heraf, som foranstaltningen vedrører.

{MIC}

Hvis der skal oplyses flere MIC-koder, udfyldes dette felt med MIC-koder adskilt af komma.

Udsteders navn

Feltet skal udfyldes med navnet på udstederen af det instrument, som foranstaltningen vedrører.

{ALPHANUM-350}

Udsteder

Feltet skal udfyldes med LEI for udstederen af det instrument, som foranstaltningen vedrører.

{LEI}

Identifikator for instrument

Feltet skal udfyldes med ISIN for instrumentet.

{ISIN}

Instrumentets fulde navn

Feltet skal udfyldes med instrumentets navn.

{ALPHANUM-350}

Tilknyttede derivater

Feltet skal udfyldes med ISIN-koden for de tilhørende derivater, jf. delegerede forordning (EU) 2017/569, som foranstaltningen også vedrører.

{ISIN}

Hvis der skal oplyses flere ISIN-koder, udfyldes dette felt med ISIN-koder adskilt af komma.

Andre tilknyttede instrumenter

Feltet skal udfyldes med ISIN-koderne for de tilknyttede derivater, som foranstaltningen påvirker.

{ISIN}

Hvis der skal oplyses flere ISIN-koder, udfyldes dette felt med ISIN-koder adskilt af komma.

Bemærkninger

Feltet skal udfyldes med bemærkninger.

{ALPHANUM-350}


Tabel 4

Formatet for de kompetente myndigheders meddelelse til ESMA og andre kompetente myndigheder af deres beslutninger om, hvorvidt en suspension, fjernelse eller ophævelse af en suspension skal følges

FELT

OPLYSNINGER, DER SKAL INDBERETTES

INDBERETNINGSFORMAT

Kompetent myndighed

Dette felt udfyldes med akronymet for den kompetente myndighed, som gav meddelelse om den oprindelige foranstaltning.

{ALPHANUM-10}

Den kompetente myndigheds medlemsstat

Dette felt udfyldes med landekoden for medlemsstaten for den kompetente myndighed, som gav meddelelse om den oprindelige foranstaltning.

{COUNTRYCODE_2}

Den kompetente myndighed, der indledte den aktuelle foranstaltning

Dette felt udfyldes med akronymet for den kompetente myndighed, som enten følger eller ikke følger den oprindelige foranstaltning.

{ALPHANUM-10}

Medlemsstat for den kompetente myndighed, der indledte den aktuelle foranstaltning

Dette felt udfyldes med landekoden for medlemsstaten for den kompetente myndighed, som enten følger eller ikke følger den oprindelige foranstaltning.

{COUNTRYCODE_2}

Oprindelig foranstaltningstype

Feltet skal udfyldes med den oprindelige foranstaltningstype.

Suspension, fjernelse, ophævelse af en suspension.

Beslutning om at følge, hvis det er relevant

Feltet skal, hvis det er relevant, udfyldes med:

sandt, hvis foranstaltningen følges, eller

falsk, hvis foranstaltningen ikke følges.

»Sandt«— foranstaltningen følges

»Falsk«— foranstaltningen følges ikke

Årsagerne til beslutningen om ikke at følge en fjernelse, suspension eller ophævelse heraf, hvis relevant

Feltet skal udfyldes med årsagerne til beslutningen om ikke at følge en fjernelse, suspension eller ophævelse heraf, hvis relevant.

{ALPHANUM-350}

Dato og klokkeslæt for meddelelsen

Dette felt udfyldes med datoen og klokkeslættet for meddelelsen om den aktuelle foranstaltning.

{DATE_TIME_FORMAT}

Gældende fra

Dette felt udfyldes med datoen og klokkeslættet for den aktuelle foranstaltnings gyldighed.

{DATE_TIME_FORMAT}

Gældende til

Dette felt udfyldes med datoen og klokkeslættet for ophøret af den aktuelle foranstaltnings gyldighed.

{DATE_TIME_FORMAT}

Igangværende

Feltet skal udfyldes med »sandt«, hvis foranstaltningen er igangværende, og i modsat fald med »falsk«.

»Sandt«— foranstaltningen er igangværende

»Falsk«— foranstaltningen er ikke igangværende

Markedsplads(er)

Feltet skal udfyldes med MIC-koden eller MIC-koderne for de(n) markedsplads(er) eller dele heraf, som den aktuelle foranstaltning vedrører.

{MIC}

Hvis der skal oplyses flere MIC-koder, udfyldes dette felt med MIC-koder adskilt af komma.

Udsteders navn

Feltet skal udfyldes med navnet på udstederen af det instrument, som foranstaltningen vedrører.

{ALPHANUM-350}

Udsteder

Feltet skal udfyldes med LEI for udstederen af det instrument, som foranstaltningen vedrører.

{LEI}

Identifikator for instrument

Feltet skal udfyldes med ISIN for instrumentet.

{ISIN}

Instrumentets fulde navn

Feltet skal udfyldes med instrumentets navn.

{ALPHANUM-350}

Tilknyttede derivater

Feltet skal udfyldes med ISIN-koden for de tilhørende derivater, jf. delegerede forordning (EU) 2017/569, som foranstaltningen også vedrører.

{ISIN}

Hvis der skal oplyses flere ISIN-koder, udfyldes dette felt med ISIN-koder adskilt af komma.

Andre tilknyttede instrumenter

Feltet skal udfyldes med ISIN-koderne for de tilknyttede derivater, som foranstaltningen påvirker.

{ISIN}

Hvis der skal oplyses flere ISIN-koder, udfyldes dette felt med ISIN-koder adskilt af komma.

Bemærkninger

Feltet skal udfyldes med bemærkninger.

{ALPHANUM-350}


(1)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/569 af 24. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for suspension og fjernelse af finansielle instrumenter fra handelen (EUT L 87 af 31.3.2017, s. 122).


Top