EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0899

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2017/899 af 17. maj 2017 om anvendelsen af 470-790 MHz-frekvensbåndet i Unionen

OJ L 138, 25.5.2017, p. 131–137 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/899/oj

25.5.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 138/131


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2017/899

af 17. maj 2017

om anvendelsen af 470-790 MHz-frekvensbåndet i Unionen

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter den almindelige lovgivningsprocedure (2),

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I det flerårige radiofrekvenspolitikprogram, som blev indført ved afgørelse nr. 243/2012/EU (3), fastsatte Europa-Parlamentet og Rådet som mål, at der senest i 2015 skulle identificeres mindst 1 200 MHz frekvenser, som kan anvendes til trådløse elektroniske bredbåndskommunikationstjenester i Unionen, at den fremtidige udvikling af innovative radio-/TV-spredningstjenester skal støttes ved at sikre, at der er tilstrækkelige frekvenser til rådighed for satellitbaseret og jordbaseret levering af sådanne tjenester, forudsat at behovet er behørigt begrundet, og at det skal sikres, at der er tilstrækkelige frekvenser til programproduktion og særlige begivenheder (»PMSE«).

(2)

Kommissionen fremhævede i sin meddelelse af 6. maj 2015 med titlen »En strategi for et digitalt indre marked« betydningen af 694-790 MHz-frekvensbåndet (»700 MHz«-frekvensbåndet) med hensyn til at sikre levering af bredbåndstjenester i landdistrikter for at sikre adgang og forbindelsesmuligheder og understregede behovet for en koordineret frigivelse af frekvensbåndet, samtidig med at der tages højde for de særlige behov, der gør sig gældende for radio-/TV-spredningstjenester. Mindskelse af den digitale kløft, hvad angår såvel dækning som kendskab, er et vigtigt aspekt, der skal prioriteres, uden at der skabes nye kløfter, når brugerne tager nye teknologier i anvendelse.

(3)

Effektiv frekvensforvaltning er en forudsætning for den industrielle overgang til 5G, som vil kunne sætte Unionen i centrum for innovation og skabe et gunstigt miljø for udvikling af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, som således maksimerer den digitale økonomis vækstpotentiale. Unionens økonomi vil i stigende grad være centreret omkring det digitale samfund, hvilket kræver en allestedsnærværende netdækning for at udvikle tjenester i forbindelse med tingenes internet, e-handel og europæiske cloudtjenester og for fuldt ud at kunne drage fordel af Industry 4.0 overalt i Unionen.

(4)

700 MHz-frekvensbåndet udgør en mulighed for globale harmoniserede og koordinerede frekvenser for trådløst bredbånd, der giver stordriftsfordele. Dette frekvensbånd bør gøre det muligt at udvikle nye innovative digitale tjenester i byområder og i landdistrikter eller afsidesliggende områder såsom e-sundhed og m-sundhed understøttet af mobiltelefoner, patientovervågningsudstyr og andre trådløse apparater samt intelligente energinet.

(5)

Europa-Parlamentet mindede i sin beslutning af 19. januar 2016 med titlen »På vej mod en akt for det digitale indre marked« medlemsstaterne om deres tilsagn om som minimum at levere mindstemålet for nethastighed på 30 megabit pr. sekund inden 2020 og fremhævede, at radiofrekvenser er essentielle ressourcer for det indre marked for trådløs bredbåndskommunikation samt for radiospredning og er af afgørende betydning for Unionens konkurrenceevne i fremtiden, og opfordrede som en prioritet til en harmoniseret og konkurrencefremmende ramme for tildeling af frekvenser og effektiv frekvensforvaltning.

(6)

Frekvenser er et offentligt gode. I 470-790 MHz-frekvensbåndet er de en værdifuld ressource, når det gælder omkostningseffektiv udbygning af de trådløse net med universel dækning både inden- og udendørs. Disse frekvenser anvendes i dag i hele Unionen til digitalt jordbaseret TV (»DTT«) og trådløst PMSE. De udgør dermed nødvendige forudsætninger for adgang til og udbredelse af kulturelt indhold og af information og ideer. Samtidig med de nye distributionsformer støtter de udviklingen af medierne og af den kreative og kulturelle sektor og forskningssektoren, som i høj grad er afhængige af denne frekvensressource for at kunne levere trådløst indhold til slutbrugere.

(7)

Anvendelsen af 700 MHz-frekvensbåndet bør struktureres, så den letter konkurrencen, og den bør gennemføres på en sådan måde, at det ikke undergraver den eksisterende konkurrence.

(8)

For region 1, der omfatter Unionen, indeholder den Internationale Telekommunikationsunions radioreglement, der i 2015 blev vedtaget af den verdensomspændende radiokommunikationskonference, tildelingen af 700 MHz-frekvensbåndet til radio-/TV-spredning og mobiltjenester (dog ikke mobiltjenester for luftfarten) på co-primær basis. 470-694 MHz-frekvensbåndet (»frekvensbåndet under 700 MHz«) allokeres fortsat udelukkende til radio-/TV-spredningstjenester på primær basis og til trådløst PMSE-lydudstyr på sekundær basis.

(9)

Den hastigt voksende trådløse bredbåndstrafik og den digitale økonomis voksende økonomiske, industrielle og sociale betydning nødvendiggør en større trådløs netkapacitet. Frekvenserne i 700 MHz-frekvensbåndet giver både yderligere kapacitet og universel dækning, navnlig til de økonomisk set problematiske landdistrikter, bjergområder, øområder og andre fjerntliggende områder, der er forudbestemte i overensstemmelse med områder, der er nationale prioriteter, herunder langs store landtransportveje, og til brug indendørs og til vidtrækkende maskinkommunikation. Her bør sammenhængende og koordinerede foranstaltninger for jordbaseret trådløs dækning af høj kvalitet i Unionen, som bygger på bedste nationale praksis for operatørernes tilladelsesvilkår, sigte mod at opfylde radiofrekvenspolitikprogrammets målsætning om, at alle borgere i hele Unionen skal have adgang både indendørs og udendørs til de hurtigste bredbåndshastigheder på mindst 30 Mb/s i 2020, og de bør sigte mod at opnå en ambitiøs vision om et gigabit-samfund i Unionen. Sådanne foranstaltninger vil fremme innovative digitale tjenester og sikre socioøkonomiske fordele på langt sigt.

(10)

5G vil få væsentlig indvirkning, ikke alene på den digitale sektor, men på økonomierne som helhed. Især på baggrund af den langsomme udvikling af 4G og tilsvarende tjenester vil en vellykket lancering af 5G i Unionen være afgørende for den økonomiske udvikling og for Unionens økonomis konkurrenceevne og produktivitet. Det er derfor nødvendigt, at Unionen går forud ved at sikre tilstrækkelige frekvenser til en vellykket lancering og udvikling af 5G. Desuden bør medlemsstaterne ved at tillade brugen af 700 MHz-frekvensbåndet tage hensyn til muligheden for at sikre, at virtuelle mobilnetoperatører kan øge deres geografiske dækning. Efter anmodning fra en medlemsstat fremmer Kommissionen, hvor det er gennemførligt, muligheden for auktioner tilrettelagt i fællesskab, hvilket således bidrager til de paneuropæiske strukturer.

(11)

Teknisk set er det problematisk i et fælles frekvensbånd at dele frekvenser mellem brug af tovejs trådløst bredbånd til vidtrækkende brug (uplink og downlink) på den ene side og brug af envejs radio-/TV-spredning eller trådløst PMSE-lydudstyr på den anden side, hvis deres dækningsområder overlapper eller er tæt på hinanden. Det betyder, at reallokeringen af 700 MHz-frekvensbåndet til tovejs jordbaserede trådløse elektroniske bredbåndskommunikationstjenester ville fratage brugere af DTT og trådløst PMSE-lydudstyr en del af deres frekvensressourcer. DTT og PMSE har derfor brug for lovgivningsmæssig forudsigelighed på lang sigt vedrørende tilstrækkelige ledige frekvenser, så de kan sikre bæredygtig levering og udvikling af deres tjenester, navnlig gratis TV, idet de sikrer et passende miljø for investeringer, så målene i Unionens og national audiovisuel politik om f.eks. social samhørighed, mediepluralisme og kulturel mangfoldighed bliver nået. Det er muligt, at der kan være behov for at træffe foranstaltninger på EU-plan og nationalt plan for at sikre yderligere frekvensressourcer til brug for trådløst PMSE-lydudstyr uden for 470-790 MHz-frekvensbåndet.

(12)

I sin rapport til Kommissionen anbefalede Pascal Lamy, formand for den højtstående gruppe for den fremtidige brug af UHF-båndet (»470-790 MHz«), at 700 MHz-frekvensbåndet skal stilles til rådighed for trådløst bredbånd inden 2020 (+/– to år). En sådan frigivelse vil bidrage til at nå målet om lovgivningsmæssig forudsigelighed på lang sigt for DTT ved at stille frekvensbåndet under 700 MHz til rådighed indtil 2030, selv om denne anvendelse vil skulle revideres inden 2025.

(13)

Frekvenspolitikgruppen anbefalede i sin udtalelse af 19. februar 2015 om en langsigtet strategi for den fremtidige brug af UHF-båndet (470-790 MHz) i Den Europæiske Union, at der vedtages en koordineret strategi i Unionen med henblik på at stille 700 MHz-frekvensbåndet til rådighed for trådløse elektroniske bredbåndskommunikationstjenester inden udgangen af 2020, idet det noteredes, at medlemsstaterne af behørigt begrundede årsager kan beslutte at udsætte adgangen til båndet med op til to år. Endvidere bør adgangen til frekvensbåndet under 700 MHz for levering af radio-/TV-spredningstjenester sikres frem til 2030.

(14)

Visse medlemsstater har allerede iværksat eller afsluttet en national proces for at tillade brugen af 700 MHz-frekvensbåndet til tovejs jordbaserede trådløse elektroniske bredbåndskommunikationstjenester. Der er behov for en koordineret strategi for den fremtidige anvendelse af 700 MHz-frekvensbåndet, som også bør tilvejebringe lovgivningsmæssig forudsigelighed, skabe balance mellem medlemsstaternes mangfoldighed og det digitale indre markeds målsætninger og fremme europæisk lederskab inden for international teknologisk udvikling. I den forbindelse bør der stilles krav om, at medlemsstaterne skal omlægge brugen af 700 MHz-frekvensbåndet i tide i overensstemmelse med EU-retten og national ret.

(15)

Medlemsstaterne bør af behørigt begrundede årsager kunne udsætte tilladelsen af anvendelsen af 700 MHz-frekvensbåndet for jordbaserede systemer, der kan levere trådløse bredbåndskommunikationstjenester, til efter udløbet af en fælles EU-frist i 2020, i op til to år. Årsagerne til denne udsættelse bør begrænses til uløste grænseoverskridende koordineringsspørgsmål, der medfører skadelig interferens, behovet for at sikre teknisk migrering til avancerede TV-spredningsstandarder for store befolkningsgrupper, de finansielle omkostninger ved overgangen, som oversteg det forventede provenu af tildelingsprocedurerne, samt force majeure. Medlemsstaterne bør tage alle nødvendige skridt til at mindske deraf følgende skadelig interferens i berørte medlemsstater. Hvis en medlemsstat beslutter at udsætte tilladelsen af anvendelsen af 700 MHz-frekvensbåndet, bør den underrette de andre medlemsstater og Kommissionen herom og derfor medtage disse behørigt begrundede årsager i sin nationale køreplan. En sådan medlemsstat og de medlemsstater, der er berørt af udsættelsen, bør samarbejde om at koordinere processen med frigivelse af 700 MHz-frekvensbåndet og bør inkludere oplysninger om denne koordination i deres nationale køreplaner.

(16)

Anvendelsen af 700 MHz-frekvensbåndet til andre formål i tredjelande i overensstemmelse med internationale aftaler eller i visse nationale delområder uden for medlemsstaternes myndigheders effektive kontrol kan i nogle medlemsstater begrænse anvendelsen af 700 MHz-frekvensbåndet til jordbaserede trådløse elektroniske bredbåndskommunikationstjenester. Dermed kan disse medlemsstater ikke overholde den fælles tidsplan, som er fastlagt på EU-plan. De pågældende medlemsstater bør tage alle nødvendige skridt til at mindske varigheden og den geografiske udbredelse af disse begrænsninger og bør om nødvendigt søge bistand fra Unionen, jf. artikel 10, stk. 2, i afgørelse nr. 243/2012/EU. De bør ligeledes underrette Kommissionen om sådanne begrænsninger, jf. artikel 6, stk. 2, og artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 676/2002/EF (4), og disse oplysninger bør offentliggøres, jf. artikel 5 i beslutning nr. 676/2002/EF.

(17)

Denne afgørelse bør ikke berøre foranstaltninger, der i overensstemmelse med EU-retten træffes på nationalt plan, og som forfølger mål af almen interesse i forbindelse med medlemsstaternes ret til at tilrettelægge og anvende deres frekvenser med henblik på at opretholde den offentlige orden og den offentlige sikkerhed samt at sikre forsvaret.

(18)

Anvendelsen af 700 MHz-frekvensbåndet til jordbaserede trådløse elektroniske bredbåndskommunikationstjenester bør hurtigst muligt underlægges en fleksibel tilladelsesordning. Denne ordning bør bl.a. give mulighed for, at indehavere af brugsrettigheder til frekvenserne kan overdrage og udleje deres eksisterende rettigheder i forbindelse med anvendelsen af artikel 9, 9a og 9b i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF (5), idet der tages hensyn til forpligtelsen til at fremme effektiv konkurrence uden konkurrenceforvridning på det indre marked for elektroniske kommunikationstjenester under artikel 5 i afgørelse nr. 243/2012/EU. Medlemsstaterne bør under deres respektive vurderinger, når de tillader brug af frekvenser, tage hensyn til varigheden af tilladelser, operatørers forretningsplaner og disses bidrag til at nå den digitale dagsordens mål og til, at innovative digitale tjenester og langsigtede socioøkonomiske fordele fremmes.

(19)

Det er vigtigt at opnå lovgivningsmæssig forudsigelighed på lang sigt for DTT vedrørende adgang til frekvensbåndet under 700 MHz under hensyntagen til resultatet af den verdensomspændende radiokommunikationskonference i 2015. I overensstemmelse med artikel 9 og 9a i direktiv 2002/21/EF bør medlemsstaterne, hvor det er muligt, anvende en fleksibel tilgang, ligesom de bør kunne tillade, at der indføres alternative anvendelser som f.eks. jordbaserede trådløse elektroniske bredbåndskommunikationstjenester i båndet under 700 MHz i overensstemmelse med nationale behov for distribution af radio/TV-spredningstjenester, herunder innovative brugerdrevne initiativer. Sådanne alternative anvendelser bør garantere fortsat adgang til frekvenser for digitale TV-tjenester som primær bruger alt efter den nationale efterspørgsel. Medlemsstaterne bør med henblik herpå fremme samarbejdet mellem radio- og TV-sendere, deres operatører og mobile operatører for at fremme konvergensen af audiovisuelle platforme og internetplatforme og delt anvendelse af frekvenser. Når medlemsstaterne tillader anvendelse i frekvensbåndet under 700 MHz for jordbaserede trådløse elektroniske bredbåndskommunikationstjenester, bør de sikre, at en sådan anvendelse ikke forårsager skadelig interferens for digital jordbaseret radio-/TV-spredning i nabomedlemsstaterne som fastsat i den aftale, der blev indgået på den regionale radiokommunikationskonference i 2006.

(20)

Medlemsstaterne bør vedtage sammenhængende nationale køreplaner for at gøre det lettere at anvende 700 MHz-frekvensbåndet til jordbaserede trådløse elektroniske bredbåndskommunikationstjenester og samtidig sikre kontinuitet for de radio-/TV-spredningstjenester, der forlader båndet. Når sådanne nationale køreplaner er vedtaget, bør medlemsstaterne gøre dem tilgængelige i Unionen på en gennemsigtig måde. De nationale køreplaner bør omfatte aktiviteter og tidsplaner for omlægning af frekvensanvendelsen, teknisk udvikling vedrørende net og slutbrugerudstyr, sameksistens mellem radio- og ikkeradio-udstyr, eksisterende og nye tilladelsesordninger, mekanismer til at undgå skadelig interferens med frekvensbrugere i tilstødende bånd og oplysninger om muligheden for kompensation for eventuelle leveringsomkostninger, hvor sådanne omkostninger måtte opstå, bl.a. for at undgå omkostninger for slutbrugerne eller radio-/TV-selskaberne. Såfremt medlemsstaterne har til hensigt at opretholde DTT, bør muligheden for at gøre det lettere at opgradere radio-/TV-udstyr til mere frekvenseffektive teknologier såsom avancerede videoformater (f.eks. HEVC) eller signaltransmissionsteknologier (f.eks. DVB-T2) overvejes i de nationale køreplaner.

(21)

Omfanget af og mekanismen i forbindelse med en eventuel kompensation for at gennemføre overgangen i brugen af frekvenser, navnlig for slutbrugere, bør analyseres i overensstemmelse med de relevante nationale bestemmelser, jf. artikel 14 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/20/EF (6), og bør være i overensstemmelse med artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, f.eks. for at lette overgangen til mere frekvenseffektive teknologier. Kommissionen bør kunne yde vejledning til en medlemsstat på dens anmodning med henblik på at lette overgangen i brugen af frekvenser.

(22)

Kommissionen bør i samarbejde med medlemsstaterne aflægge rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om udviklingen i anvendelsen af frekvensbåndet under 700 MHz med henblik på at sikre effektiv brug af radiofrekvenserne i henhold til gældende EU-ret. Kommissionen skal tage hensyn til de sociale, økonomiske, kulturelle og internationale aspekter, der påvirker brugen af frekvensbåndet under 700 MHz, den fortsatte teknologiske udvikling, ændringer i forbrugeradfærd samt forbindelseskravene for at fremme vækst og innovation i Unionen.

(23)

Målet med denne afgørelse, nemlig at sikre en koordineret tilgang til anvendelsen af 470-790 MHz-frekvensbåndet i Unionen i overensstemmelse med de fælles målsætninger, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af handlingens omfang eller virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne afgørelse ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål ––

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   Medlemsstaterne tillader senest den 30. juni 2020, at 694-790 MHz-frekvensbåndet (»700 MHz-frekvensbåndet«) anvendes til jordbaserede systemer, som kan levere trådløse elektroniske bredbåndskommunikationstjenester på de harmoniserede tekniske betingelser, som Kommissionen har fastsat i henhold til artikel 4 i beslutning nr. 676/2002/EF.

Medlemsstaterne kan dog udsætte tilladelsen af anvendelsen af 700 MHz-frekvensbåndet i op til to år af behørigt begrundede årsager i overensstemmelse med bilaget til denne afgørelse. I tilfælde af sådan udsættelse meddeler den pågældende medlemsstat de øvrige medlemsstater og Kommissionen dette og indføjer disse behørigt begrundede årsager i den nationale køreplan, der er vedtaget i overensstemmelse med denne afgørelses artikel 5. Medlemsstaterne gennemfører om nødvendigt tilladelsesprocessen eller ændrer de relevante eksisterende rettigheder til at bruge frekvenserne i overensstemmelse med direktiv 2002/20/EF for at muliggøre sådan anvendelse.

En medlemsstat, der udsætter tilladelsen af anvendelsen af 700 MHz-frekvensbåndet efter andet afsnit, og de medlemsstater, der er berørt af denne udsættelse, samarbejder med hinanden med henblik på at koordinere processen for frigivelse af 700 MHz-frekvensbåndet til trådløse elektroniske bredbåndskommunikationstjenester og indføjer oplysninger om denne koordination i de nationale køreplaner, der er vedtaget i henhold til artikel 5.

2.   For at muliggøre anvendelsen af 700 MHz-frekvensbåndet i overensstemmelse med stk. 1 indgår medlemsstaterne senest den 31. december 2017 alle de nødvendige grænseoverskridende aftaler om frekvenskoordinering i Unionen.

3.   Medlemsstaterne er ikke bundet af forpligtelserne fastsat i stk. 1 og 2 i geografiske områder, hvor der ikke er fundet en løsning på frekvenskoordineringen med tredjelande, forudsat at de træffer alle praktiske foranstaltninger for at mindske varigheden og den geografiske rækkevidde af sådanne uløste koordineringsproblemer og årligt rapporterer resultaterne til Kommissionen, indtil alle udestående koordineringsproblemer er løst.

Dette stykke finder anvendelse på problemerne med frekvenskoordinering i Republikken Cypern, som skyldes, at Cyperns regering ikke kan udøve en effektiv kontrol på en del af sit område.

4.   Denne afgørelse berører ikke medlemsstaternes ret til at tilrettelægge og anvende deres frekvenser med henblik på at opretholde den offentlige orden og den offentlige sikkerhed samt at sikre forsvaret.

Artikel 2

Ved tildelingen af brugsrettigheder i 700 MHz-frekvensbåndet til jordbaserede systemer, som kan levere trådløse elektroniske bredbåndskommunikationstjenester, tillader medlemsstaterne overdragelse eller udlejning af sådanne rettigheder i overensstemmelse med åbne og gennemsigtige procedurer i henhold til gældende EU-ret.

Artikel 3

1.   Når medlemsstaterne giver tilladelse til at anvende eller ændrer eksisterende rettigheder til at anvende 700 MHz-frekvensbåndet, tager de behørigt hensyn til behovet for at nå målhastigheden og kvalitetsmålsætninger, jf. artikel 6, stk. 1, i afgørelse nr. 243/2012/EU, herunder dækning i forudbestemte nationale prioriterede områder, såsom langs store landtransportveje, for at muliggøre trådløse applikationer og europæisk førerposition inden for nye digitale tjenester med henblik på at bidrage effektivt til Unionens økonomiske vækst. Sådanne foranstaltninger kan omfatte vilkår for at lette eller tilskynde til deling af netinfrastruktur eller frekvenser i overensstemmelse med EU-retten.

2.   Ved anvendelse af stk. 1 skal medlemsstaterne vurdere behovet for at knytte vilkår til brugsrettigheder til frekvenser i 700 MHz-frekvensbåndet og, hvor det er relevant, rådføre sig med relevante interessenter herom.

Artikel 4

Medlemsstaterne sikrer, at 470-694 MHz-frekvensbåndet (»frekvensbåndet under 700 MHz«) i hvert fald indtil 2030 er til rådighed for jordbaseret levering af radio-/TV-spredningstjenester, herunder gratis TV, og for trådløst PMSE baseret på nationale behov, samtidig med at der tages hensyn til princippet om teknologisk neutralitet. Medlemsstaterne sikrer, at enhver anden anvendelse af frekvensbåndet under 700 MHz på deres område er forenelig med de nationale radio-/TV-spredningsbehov i den relevante medlemsstat og hverken forårsager skadelig interferens for eller kræver beskyttelse mod den jordbaserede levering af radio-/TV-spredningstjenester i en nabomedlemsstat. En sådan anvendelse indskrænker ikke de forpligtelser, der følger af internationale aftaler såsom grænseoverskridende aftaler om frekvenskoordinering.

Artikel 5

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør snarest muligt og senest 30. juni 2018 deres nationale plan og tidsplan (»national køreplan«), herunder detaljerede skridt, for opfyldelsen af deres forpligtelser efter artikel 1 og 4. Medlemsstaterne udarbejder deres nationale køreplaner efter høring af alle relevante interessenter.

2.   For at sikre, at anvendelsen af 700 MHz-frekvensbåndet sker i overensstemmelse med artikel 1, stk. 1, indarbejder medlemsstaterne i deres nationale køreplaner, hvor det er relevant, oplysninger om foranstaltninger, herunder eventuelle støtteforanstaltninger, der har til formål at begrænse konsekvenserne af den forestående overgang for offentligheden og af trådløst PMSE-lydudstyr og at lette rettidig adgang til interoperabelt udstyr og modtagere til TV-spredningsnet på det indre marked.

Artikel 6

Medlemsstaterne kan, hvor det er relevant og i overensstemmelse med EU-retten, sikre, at der hurtigt og på en gennemsigtig måde med henblik på at lette overgangen i brugen af frekvenser til mere frekvenseffektive teknologier ydes en tilstrækkelig kompensation for de direkte omkostninger, navnlig for slutbrugere, forbundet med migrering eller reallokering af brugen af frekvenser.

På anmodning fra den pågældende medlemsstat kan Kommissionen yde vejledning om en sådan kompensation med henblik på at lette overgangen i brugen af frekvenser.

Artikel 7

Kommissionen skal i samarbejde med medlemsstaterne aflægge rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om udviklingen i anvendelsen af frekvensbåndet under 700 MHz med henblik på at sikre effektiv anvendelse af radiofrekvenserne i henhold til gældende EU-ret. Kommissionen skal tage hensyn til de sociale, økonomiske, kulturelle og internationale aspekter, der påvirker anvendelsen af frekvensbåndet under 700 MHz i henhold til artikel 1 og 4, den fortsatte teknologiske udvikling, ændringer i forbrugeradfærd samt forbindelseskravene for at fremme vækst og innovation i Unionen.

Artikel 8

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 9

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg; den 17. maj 2017.

På Europa-Parlamentets vegne

A. TAJANI

Formand

På Rådets vegne

C. ABELA

Formand


(1)  EUT C 303 af 19.8.2016, s. 127.

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 15.3.2017 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 25.4.2017.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 243/2012/EU af 14. marts 2012 om indførelse af et flerårigt radiofrekvenspolitikprogram (EUT L 81 af 21.3.2012, s. 7).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 676/2002/EF af 7. marts 2002 om et frekvenspolitisk regelsæt i Det Europæiske Fællesskab (frekvenspolitikbeslutningen) (EFT L 108 af 24.4.2002, s. 1).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF af 7. marts 2002 om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (rammedirektivet) (EFT L 108 af 24.4.2002, s. 33).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/20/EF af 7. marts 2002 om tilladelser til elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (tilladelsesdirektivet) (EFT L 108 af 24.4.2002, s. 21).


BILAG

Begrundede årsager til en udsat tilladelse af anvendelsen af 700 MHz-frekvensbåndet for jordbaserede systemer, der kan levere trådløse elektroniske bredbåndskommunikationstjenester senere end 30. juni 2020 (artikel 1, stk. 1):

1)

uløste grænseoverskridende koordineringsproblemer, der medfører skadelig interferens

2)

behovet for at sikre og det komplekse i at sikre den tekniske migrering til avancerede radio-/TV-spredningsstandarder for en stor del af befolkningen

3)

de finansielle omkostninger ved overgangen, der overstiger de forventede indtægter fra tildelingsprocedurer

4)

force majeure.


Top