Help Print this page 

Document 32017D0862

Title and reference
Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/862 af 17. maj 2017 om fastlæggelse af dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved genindførsel af heste, der er registreret med henblik på konkurrencer, efter midlertidig udførsel til Turkmenistan, om ændring af bilag I til beslutning 93/195/EØF for så vidt angår oplysninger om Turkmenistan og om ændring af bilag I til beslutning 2004/211/EF for så vidt angår oplysninger om Turkmenistan i listen over tredjelande og dele deraf, hvorfra import til Unionen af levende dyr af hestefamilien samt sæd, æg og embryoner fra dyr af hestefamilien tillades (meddelt under nummer C(2017) 3207) (EØS-relevant tekst. )

C/2017/3207
  • No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2017
OJ L 128, 19.5.2017, p. 55–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/862/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

19.5.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 128/55


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2017/862

af 17. maj 2017

om fastlæggelse af dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved genindførsel af heste, der er registreret med henblik på konkurrencer, efter midlertidig udførsel til Turkmenistan, om ændring af bilag I til beslutning 93/195/EØF for så vidt angår oplysninger om Turkmenistan og om ændring af bilag I til beslutning 2004/211/EF for så vidt angår oplysninger om Turkmenistan i listen over tredjelande og dele deraf, hvorfra import til Unionen af levende dyr af hestefamilien samt sæd, æg og embryoner fra dyr af hestefamilien tillades

(meddelt under nummer C(2017) 3207)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2009/156/EF af 30. november 2009 om dyresundhedsmæssige betingelser for enhovede dyrs bevægelser og indførsel af enhovede dyr fra tredjelande (1), særlig artikel 12, stk. 1 og 4, artikel 16, stk. 2, og artikel 19, litra a) og b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved direktiv 2009/156/EF er der fastsat dyresundhedsmæssige betingelser for indførsel af enhovede dyr til Unionen. I henhold til direktivet er import af dyr af hestefamilien til Unionen kun er tilladt fra tredjelande, der opfylder visse dyresundhedsmæssige krav.

(2)

I bilag I til Kommissionens beslutning 93/195/EØF (2) er der fastsat lister over tredjelande, der er opført i sundhedskategorierne A til E. Bilag VII til nævnte beslutning indeholder bl.a. et standardsundhedscertifikat, som skal anvendes ved genindførsel af heste, der er registreret med henblik på deltagelse i ridekonkurrencer ved De Asiatiske Lege eller i Endurance World Cup, efter midlertidig udførsel i en periode under 60 dage.

(3)

Ridekonkurrencerne ved 2017 Asian Indoor and Martial Arts Games vil finde sted i Ashgabat, Turkmenistan, fra den 17. til den 27. september 2017 i Det Internationale Rideforbunds regi.

(4)

For at tillade genindførsel til Unionen af heste, der er registreret med henblik på konkurrencer, efter midlertidig udførsel med henblik på deltagelse i ridekonkurrencerne ved Asian Indoor and Martial Arts Games, og for at fastlægge et standardsundhedscertifikat, som skal ledsage sådanne registrede heste, er det nødvendigt at indsætte Turkmenistan i den passende sundhedskategori i bilag I til nævnte beslutning og fastsætte, at de pågældende heste kun må genindføres til Unionen, hvis de er ledsaget af et sundhedscertifikat i henhold til modellen i bilag VII til beslutning 93/195/EØF.

(5)

Beslutning 93/195/EØF bør derfor ændres.

(6)

Ved bilag I til Kommissionens beslutning 2004/211/EF (3) er der fastsat en liste over tredjelande, eller dele heraf, hvis der anvendes områdeopdeling, hvorfra medlemsstaterne skal tillade import af dyr af hestefamilien samt sæd, æg og embryoner af dyr af hestefamilien, samt importbetingelser.

(7)

For at kunne varetage værtsskabet for ridekonkurrencerne ved 2017 Asian Indoor and Martial Arts Games har de kompetente myndigheder i Turkmenistan anmodet om, at en del af landets område, i den sydlige del af Akhal-regionen, for en begrænset periode anerkendes som en hestesygdomsfri zone.

(8)

I februar 2017 deltog Kommissionens tjenestegrene i et kontrolbesøg foretaget af Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE) i Turkmenistan for at bistå landet med oprettelsen af en hestesygdomsfri zone, som består af en central zone, der er omgivet af en beskyttelseszone.

(9)

De kompetente myndigheder i Turkmenistan har givet en række garantier navnlig med hensyn til anmeldelsespligt for de sygdomme, der er opført i bilag I til direktiv 2009/156/EF, i deres land, og har forpligtet sig til fuldt ud at overholde nævnte direktivs artikel 12, stk. 2, litra f), for så vidt angår øjeblikkelig anmeldelse af sygdomme til Kommissionen og medlemsstaterne.

(10)

Afrikansk hestepest, venezuelansk hesteencephalomyelitis og vesikulær stomatitis har aldrig forekommet i Turkmenistan. Det sidste tilfælde af dourine, som er blevet indberettet til OIE, fandt sted i 2010. Der er ikke indberettet tilfælde af snive i de sidste tre år, hvilket er OIE's krav, for at land kan blive registreret som værende fri for den sygdom.

(11)

Myndighederne i Turkmenistan har foretaget en omfattende serologisk undersøgelse af landets population af dyr af hestefamilien, særligt i den sygdomsfrie zones overvågningszone, med negative resultater i samtlige tilfælde, når det gælder afrikansk hestepest, snive og dourine. Den centrale zone vil i en periode på 6 måneder, formelt fra den 15. marts 2017, være fri for dyr af hestefamilien, indtil deltagende heste indføres i henhold til den godkendte karantæneprotokol.

(12)

For at sikre en bæredygtig beskyttelse af sundhedsstatus for populationen af dyr af hestefamilien inden for den hestesygdomsfrie zone har myndighederne i Turkmenistan påtaget sig at drive en nyindrettet karantænefacilitet tæt på den hestesygdomsfrie zone for at kontrollere indførslen af dyr af hestefamilien fra bedrifter i andre dele af Turkmenistan og fra visse tredjelande, der ikke er opført på listen i bilag I til beslutning 2004/211/EF. Under denne karantæne inden indførsel underkastes dyrene dyresundhedstest i overensstemmelse med Unionens importbetingelser.

(13)

I betragtning af de tilfredsstillende resultater, som er indberettet fra nævnte kontrolbesøg, sammenholdt med de oplysninger og garantier, som Turkmenistan har givet, bør Turkmenistan optages på listen over tredjelande i bilag I til beslutning 2004/211/EF for genindførsel af registrerede heste i perioden 10. september til 10. oktober 2017. Samtidig bør Turkmenistan regionaliseres, når det gælder visse hestesygdomme. I epidemiologisk henseende bør den hestesygdomsfrie zone i Turkmenistan opføres i sundhedskategori B på listen i bilag I til beslutning 2004/211/EF.

(14)

Beslutning 2004/211/EF bør derfor ændres.

(15)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Medlemsstaterne giver tilladelse til genindførsel af heste, der er registreret med henblik på konkurrencer, efter midlertidig eksport til den regionaliserede del af Turkmenistans område, med henblik på deltagelse i ridekonkurrencerne ved 2017 Asian Indoor and Martial Arts Games i Ashgabat, forudsat at hestene ledsages af et korrekt udfyldt sundhedscertifikat i henhold til modellen i bilag VII til beslutning 93/195/EØF inden for den frist, der er angivet i bilag I til beslutning 2004/211/EF.

Artikel 2

Bilag I til beslutning 93/195/EØF ændres som angivet i bilag I til denne afgørelse.

Artikel 3

Bilag I til beslutning 2004/211/EF ændres som angivet i bilag II til denne afgørelse.

Artikel 4

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Den anvendes indtil den 31. oktober 2017.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. maj 2017.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 192 af 23.7.2010, s. 1.

(2)  Kommissionens beslutning 93/195/EØF af 2. februar 1993 om dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved genindførsel af heste, der er registreret med henblik på væddeløb, konkurrencer og kulturelle arrangementer, efter midlertidig udførsel (EFT L 86 af 6.4.1993, s. 1).

(3)  Kommissionens beslutning 2004/211/EF af 6. januar 2004 om listen over tredjelande og dele af tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader import af levende dyr af hestefamilien samt sæd, æg og embryoner fra dyr af hestefamilien, og om ændring af beslutning 93/195/EØF og 94/63/EF (EUT L 73 af 11.3.2004, s. 1).


BILAG I

I bilag I til beslutning 93/195/EØF foretages følgende ændringer:

1)

Listen over tredjelande under sundhedskategori B affattes således:

»Australien (AU), Belarus (BY), Montenegro (ME), den tidligere jugoslaviske republik Makedonien (2) (MK), New Zealand (NZ), Serbien (RS), Rusland (3) (RU), Turkmenistan (3) (5) (TM), Ukraine (UA)«.

2)

Fodnote 3 affattes således:

»(3)

Del af tredjelandet eller tredjelandsområdet i overensstemmelse med artikel 13, stk. 2, litra a), i direktiv 2009/156/EF som anført i kolonne 3 og 4 i skemaet i bilag I til beslutning 2004/211/EF.«

3)

Følgende tilføjes som fodnote 5:

»(5)

I det tidsrum, der er anført i kolonne 15 i skemaet i bilag I til beslutning 2004/211/EF.«

BILAG II

I bilag I til beslutning 2004/211/EF foretages følgende ændringer:

1)

I skemaet indsættes i alfabetisk orden efter ISO-kode følgende oplysninger for Turkmenistan mellem oplysningerne for Thailand og oplysningerne for Tunesien:

»TM

Turkmenistan

TM-0

Hele landet

 

Gyldig fra 10. september til 10. oktober 2017«

TM-1

Den hestesygdomsfrie zone Ashgabat (se nærmere detaljer i skema 8)

B

X

2)

Følgende tilføjes som skema 8:

»Skema 8

 

TM

Turkmenistan

TM-1

Den hestesygdomsfrie zone Ashgabat bestående af:

1)

den centrale zone, som er etableret ved 37.925300 N, 58.438068 E, øst for vejkrydset ved motorvej M37 og Kuliyev Street i nordlig retning og ferskvandskanalen (Garagum Canal) mod nord og jernbanen mod syd

2)

overvågningszonen med en dybde på 30 til 50 km fra spildevandskanalen i nord til landegrænsen mod Iran og en bredde på 110 km fra Anew-distriktet øst for Ashgabat til Baharden-distriktet vest for Ashgabat, inklusive den internationale lufthavn i nærheden af den centrale zone.«


Top