EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0838

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/838 af 17. maj 2017 om ændring af forordning (EF) nr. 889/2008 for så vidt angår foder til visse økologiske akvakulturdyr (EØS-relevant tekst. )

C/2017/3145

OJ L 125, 18.5.2017, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; stiltiende ophævelse ved 32021R1165

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/838/oj

18.5.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 125/5


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/838

af 17. maj 2017

om ændring af forordning (EF) nr. 889/2008 for så vidt angår foder til visse økologiske akvakulturdyr

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2092/91 (1), særlig artikel 15, stk. 2, og artikel 16, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 834/2007 fastsættes grundlæggende krav til økologisk produktion af akvakulturdyr, herunder krav til foder. Der er fastsat gennemførelsesbestemmelser til disse krav i Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008 (2).

(2)

Ifølge artikel 15, stk. 1, litra d), nr. i), i forordning (EF) nr. 834/2007 skal fisk og krebsdyr fodres med foder, der opfylder deres ernæringsmæssige behov i de forskellige faser af deres udvikling.

(3)

I artikel 25l i forordning (EF) nr. 889/2008 fastsættes specifikke bestemmelser om foder til visse akvakulturdyr, der er nævnt i samme forordnings bilag XIIIa, del 6, 7 og 9. De bestemmelser, der fastsættes i nævnte artikel, har til formål at sikre at det foder, der forekommer naturligt i det omgivende miljø, bliver prioriteret.

(4)

Ifølge artikel 25l, stk. 1, i forordning (EF) nr. 889/2008, skal de pågældende dyr fodres med foder, der forekommer naturligt i damme og søer. Det er tilladt at anvende økologisk foder af vegetabilsk oprindelse eller tang, hvis det naturligt forekommende foder ikke er til stede i tilstrækkelige mængder, jf. artikel 251, stk. 2, i samme forordning. I nævnte forordnings artikel 25l, stk. 3, litra a) og b), fastsættes de maksimale grænser for fiskemel og fiskeolie i foder til gulhalet hajmalle og rejer, hvis det naturligt forekommende foder suppleres.

(5)

Naturligt forekommende foder begrænses eller udelukkes helt på klækningsstadiet. Medlemsstaterne har tilkendegivet over for Kommissionen, at de bestemmelser for foder til rejer af Penaeidae-familien, især kæmpe tigerejer (Penaeus monodon), der er fastsat i artikel 25l, stk. 3, litra b), i forordning (EF) nr. 889/2008, vil føre til fejlernæring og øget dødelighed, hvis de i klækningsanlæg anvendes på dyr i de første ungstadier.

(6)

Ifølge artikel 25l, stk. 1, i forordning (EF) nr. 889/2008 skal de pågældende dyr fodres med foder, der forekommer naturligt i damme og søer. Bestemmelsen i den nævnte artikel bør udelukkende gælde for de stadier, hvor dyrene holdes i damme og søer og ikke i klækningsanlæg, hvor det naturligt forekommende foder ikke er til stede i tilstrækkelige mængder. Dette er særlig relevant fra den 31. december 2016, da yngel af akvakulturdyr, der ikke er opdrættet efter økologiske produktionsmetoder, efter denne dato ikke længere må bringes ind i en økologisk bedrift, jf. artikel 25e, stk. 3, i forordning (EF) nr. 889/2008. Det var før denne dato tilladt at bringe et vist antal yngel af akvakulturdyr, der ikke er opdrættet efter økologiske produktionsmetoder, ind i en økologisk bedrift.

(7)

Endvidere har ekspertgruppen med henblik på teknisk rådgivning om økologisk produktion (»EGTOP«), som blev oprettet ved Kommissionens afgørelse. 2009/427/EF (3), bekræftet, at de særlige bestemmelser i artikel 25l, stk. 3, litra a) og b), i forordning (EF) nr. 889/2008 kun er hensigtsmæssige i videreopdrætsfasen (4). Ifølge EGTOP gør de grænseværdier for fiskemel og fiskeolie, der er fastsat i nævnte artikel, det ikke muligt at opfylde de ernæringsmæssige behov, som dyrene har i de første livsstadier i et klækningsanlæg.

(8)

Kommissionen finder, at der er behov for at ændre de nuværende bestemmelser om foder til visse akvakulturdyr, idet det præciseres, at bestemmelserne kun gælder i videreopdrætsfasen. Kommissionen har i sin begrundelse for denne konklusion taget højde for dyrenes ernæringsmæssige behov i de forskellige faser af deres udvikling, jf. artikel 15, stk. 1, litra d), nr. i), i forordning (EF) nr. 834/2007, og har taget artikel 25l i forordning (EF) nr. 889/2008, hvis formål er at sikre en prioritering af det foder, der forekommer naturligt i det omgivende miljø, samt EGTOP's udtalelser, i betragtning.

(9)

Forordning (EF) nr. 889/2008 bør derfor ændres.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forskriftsudvalget for Økologisk Produktion —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 25l, stk. 1, i forordning (EF) nr. 889/2008 affattes således:

»1.   De akvakulturdyr, der er nævnt i del 6, 7 og 9 i bilag XIIIa, skal i videreopdrætsfasen fodres med foder, der forekommer naturligt i damme og søer.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. maj 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 189 af 20.7.2007, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008 af 5. september 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol (EUT L 250 af 18.9.2008, s. 1).

(3)  Kommissionens afgørelse 2009/427/EF af 3. juni 2009 om nedsættelse af en ekspertgruppe med henblik på teknisk rådgivning om økologisk produktion (EUT L 139 af 5.6.2009, s. 29).

(4)  Endelig rapport: http://ec.europa.eu/agriculture/organic/sites/orgfarming/files/final_report_egtop_on_aquaculture_part-c_en.pdf


Top