EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0815

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/815 af 12. maj 2017 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 med henblik på afklaring, harmonisering og forenkling af visse specifikke luftfartssikkerhedsforanstaltninger (EØS-relevant tekst. )

C/2017/3020

OJ L 122, 13.5.2017, p. 1–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/815/oj

13.5.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 122/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/815

af 12. maj 2017

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 med henblik på afklaring, harmonisering og forenkling af visse specifikke luftfartssikkerhedsforanstaltninger

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 300/2008 af 11. marts 2008 om fælles bestemmelser om sikkerhed (security) inden for civil luftfart og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2320/2002 (1), særlig artikel 4, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Erfaringerne med anvendelsen af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 (2) har vist, at der er behov for at foretage mindre ændringer af gennemførelsesbestemmelserne for visse fælles grundlæggende normer. De ændringer, der er foreslået i bilaget, medfører ikke nogen væsentlige nye krav, men letter den praktiske gennemførelse af EU's luftfartssikkerhedsforanstaltninger og er baseret på bidrag fra medlemsstaterne og berørte parter i luftfartssikkerhedsbranchen.

(2)

Visse specifikke luftfartssikkerhedsforanstaltninger bør afklares, harmoniseres eller forenkles for at forbedre den juridiske klarhed, standardisere den fælles fortolkning af lovgivningen og yderligere sikre den bedst mulige gennemførelse af de fælles grundlæggende normer for luftfartssikkerhed.

(3)

Ændringerne vedrører gennemførelsen af et begrænset antal foranstaltninger i forbindelse med lufthavnssikkerhed, flysikkerhed, screening af væsker, spray og geléer, indtjekket bagage, fragt og post, forsyninger til flyvningen, ansættelse og uddannelse af personale og sikkerhedsudstyr.

(4)

Efter denne forordnings ikrafttræden bør det være forbudt for sikkerhedsgodkendte fragtagenter at udpege yderligere registrerede befragtere, som anbefalet ved brev 16/85 fra Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO). Registrerede befragtere, der blev udpeget inden denne forordnings ikrafttræden, bør, før de mister deres status senest den 30. juni 2021, have mulighed for at blive sikkerhedsgodkendte fragtagenter eller kendte befragtere.

(5)

Gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 bør derfor ændres.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for Civil Luftfartssikkerhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. juni 2017.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. maj 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 97 af 9.4.2008, s. 72.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 af 5. november 2015 om detaljerede foranstaltninger til gennemførelse af de fælles grundlæggende normer for luftfartssikkerhed (EUT L 299 af 14.11.2015, s. 1).


BILAG

I bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 foretages følgende ændringer:

(1)

Punkt 1.0.3 affattes således:

1.0.3   Uden at dette berører undtagelseskriterierne som fastsat i del K i bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 272/2009 (*1), kan den kompetente myndighed tillade anvendelse af særlige sikkerhedsprocedurer eller undtagelser fra sikkerhedskontrollen mht. beskyttelsen og sikkerheden i en lufthavns airside-områder på dage, hvor der foretages af- og pålæsning, ombordstigning eller afstigning for højst ét luftfartøj ad gangen enten inden for det security-beskyttede områdes kritiske zone eller i en lufthavn, som ligger uden for anvendelsesområdet for punkt 1.1.3.

(*1)  Kommissionens forordning (EF) nr. 272/2009 af 2. april 2009 om supplering af de fælles grundlæggende normer for civil luftfartssikkerhed som fastlagt i bilaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 300/2008 (EUT L 91 af 3.4.2009, s. 7).«"

(2)

Punkt 1.1.3.1 affattes således:

1.1.3.1   Der oprettes kritiske zoner i lufthavne, hvor mere end 60 personer har lufthavns-id-kort, der giver adgang til security-beskyttede områder.«

(3)

I punkt 1.2.6.2 udgår andet afsnit.

(4)

Punkt 1.2.6.3 affattes således:

1.2.6.3   Et elektronisk bilpas skal enten:

a)

anbringes på køretøjet på en måde, som sikrer, at det ikke kan overføres eller

b)

være knyttet til den registrerede køretøjsbruger via en sikker database til registrering af køretøjer.

Elektroniske bilpas behøver hverken at angive de områder, som køretøjet har autoriseret adgang til, eller udløbsdatoen, hvis disse oplysninger kan aflæses elektronisk og kontrolleres, inden der gives adgang til security-beskyttede områder. Elektroniske bilpas skal også kunne læses elektronisk i de security-beskyttede områder.«

(5)

Punkt 1.3.1.8 affattes således:

1.3.1.8   Dyr, der anvendes til operationelle opgaver, og som håndteres af en person med et gyldigt lufthavns-id-kort, gøres til genstand for en visuel kontrol, før det gives adgang til security-beskyttede områder.«

(6)

Som punkt 1.3.1.9 tilføjes:

1.3.1.9   Screening af andre personer end passagerer og deres medbragte genstande skal også være underlagt de yderligere bestemmelser, som er fastsat i Kommissionens gennemførelsesafgørelse C(2015) 8005.«

(7)

Punkt 1.6.4 affattes således:

1.6.4   Sammenkædningen foretages, inden personen får lov at medbringe den eller de pågældende genstande i security-beskyttede områder, og ved antastning, der foretages af personer, der udfører overvågning eller patruljering i henhold til punkt 1.5.1, litra c).«

(8)

Punkt 3.0.6 affattes således:

3.0.6   Listen over forbudte genstande gældende for flysikkerhedskontrol af områder i luftfartøjer er den samme som den, der er fastsat i tillæg 1-A. Brugsklare eksplosive og brændbare stoffer betragtes som forbudte genstande i forbindelse med flysikkerhedskontrol af områder uden på luftfartøjet.«

(9)

Følgende tilføjes som punkt 3.0.7 og 3.0.8:

3.0.7   Med henblik på dette kapitel forstås der ved »luftfartøjets servicepaneler og luger« udvendige adgangsveje og lastrum, som er forsynet med udvendige håndtag eller udvendige nedklappelige paneler, og som rutinemæssigt anvendes til levering af groundhandlingtjenesteydelser.

3.0.8   Henvisninger til tredjelande i dette kapitel og i Kommissionens gennemførelsesafgørelse C(2015) 8005 omfatter andre lande og territorier, for hvilke afsnit VI i tredje del i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ikke finder anvendelse ifølge samme traktats artikel 355.«

(10)

Punkt 4.1.3.1 affattes således:

4.1.3.1   LAGs, der medbringes af passagerer, kan undtages fra screening med LEDS-udstyr ved indgangen til et security-beskyttet område i følgende tilfælde:

a)

hvis de pågældende LAGs er pakket i individuelle beholdere på højst 100 milliliter eller tilsvarende i en gennemsigtig, genlukkelig plasticpose, som højst rummer 1 liter, idet der skal være god plads til indholdet i posen, som skal være fuldstændig lukket

b)

hvis den pågældende LAG ved købet på den pågældende lufthavns airside-område blev pakket i en STEB.«

(11)

Punkt 4.1.3.2 affattes således:

4.1.3.2   De i punkt 4.1.3.1, litra b), omhandlede STEB skal:

a)

tydeligt kunne identificeres som en STEB, der bruges i den pågældende lufthavn, og

b)

indeholde bevis for, at den pågældende LAG er købt i den pågældende lufthavn inden for de seneste tre timer, og

c)

være underlagt de yderligere bestemmelser, som er fastsat i Kommissionens gennemførelsesafgørelse C(2015) 8005.«

(12)

Punkt 4.1.3.3 affattes således:

4.1.3.3   Den kompetente myndighed kan fastsætte kategorier af LAGs, som af objektive grunde underkastes særlige screeningprocedurer eller kan undtages fra screening. Kommissionen underrettes om de fastsatte kategorier.«

(13)

Som punkt 4.1.3.4 tilføjes:

4.1.3.4   Screening af LAGs er også underlagt de yderligere bestemmelser, som er fastsat i Kommissionens gennemførelsesafgørelse C(2015) 8005.«

(14)

Punkt 5.4.3 affattes således:

5.4.3   Luftfartsselskabet sikrer, at passagererne oplyses om de forbudte genstande, der er opført i tillæg 5-B, på et hvilket som helst tidspunkt inden check-in afsluttes.«

(15)

I punkt 6.2.1.5 udgår andet afsnit.

(16)

Punkt 6.3.2.2 affattes således:

6.3.2.2   Den sikkerhedsgodkendte fragtagent eller luftfartsselskabet, beder den person, der leverer forsendelserne, om at forevise et id-kort, pas, kørekort eller et andet dokument med foto, der er udstedt eller anerkendes af den nationale myndighed. Kortet eller dokumentet anvendes til at fastslå identiteten af den person, som leverer forsendelserne.«

(17)

Punkt 6.3.2.4 affattes således:

6.3.2.4   Efter at sikkerhedskontrollen som beskrevet i punkt 6.3.2.1 til 6.3.2.3 i dette bilag og punkt 6.3 i bilaget til Kommissionens gennemførelsesafgørelse C(2015) 8005 er udført, skal den sikkerhedsgodkendte fragtagent sørge for, at fragt og post beskyttes i overensstemmelse med punkt 6.6.«

(18)

Punkt 6.3.2.6, litra e), affattes således:

»e)

årsagen til, at der er udstedt sikkerhedsstatus, med angivelse af:

i)

»KC«, der betyder, at forsendelsen er modtaget fra en kendt befragter, eller

ii)

»AC«, der betyder, at forsendelsen er modtaget fra en registreret befragter, eller

iii)

»RA«, der betyder udvalgt af en sikkerhedsgodkendt fragtagent, eller

iv)

de anvendte screeningmidler eller –metoder som følger:

manuel undersøgelse (PHS)

røntgenudstyr (XRY)

EDS-udstyr (EDS)

bombehunde (EDD)

ETD-udstyr (ETD)

visuel kontrol (VCK)

metaldetektorer (MDE)

enhver anden metode (AOM) i overensstemmelse med punkt 6.2.1.6, idet det angives, hvilken metode der er anvendt, eller

v)

begrundelsen for at undtage forsendelsen fra screening.«

(19)

Punkt 6.4.1.2, litra a) og b), affattes således:

»a)

Ansøgeren ansøger om den kompetente myndigheds godkendelse i den medlemsstat, hvori ansøgerens lokalitet befinder sig.

Ansøgeren forelægger den kompetente myndighed et sikkerhedsprogram. I programmet beskrives de metoder og procedurer, som befragteren skal følge for at opfylde kravene i forordning (EF) nr. 300/2008 og dertil hørende gennemførelsesretsakter. Programmet skal ligeledes indeholde en beskrivelse af, hvordan befragteren selv overvåger, at disse metoder og procedurer overholdes.

Ansøgeren skal have udleveret den »vejledning til kendte befragtere«, der findes i tillæg 6-B, og den »valideringstjekliste for kendte befragtere«, der findes i tillæg 6-C.

b)

Den kompetente myndighed eller EU-luftfartssikkerhedsvalidator, der handler på dennes vegne, undersøger sikkerhedsprogrammet og aflægger efterfølgende et kontrolbesøg på de angivne lokaliteter for at vurdere, om ansøgeren opfylder kravene i forordning (EF) nr. 300/2008 og dertil hørende gennemførelsesretsakter.

Til vurderingen af, om ansøgeren opfylder disse krav, anvender den kompetente myndighed eller den EU-luftfartssikkerhedsvalidator, der handler på dennes vegne, den »valideringstjekliste for kendte befragtere«, som findes i tillæg 6-C. Denne tjekliste indeholder en forpligtelseserklæring, der skal være underskrevet af ansøgerens juridiske repræsentant eller af den person, der er ansvarlig for sikkerheden på lokaliteten.

Når valideringstjeklisten er gennemgået, behandles oplysningerne på tjeklisten fortroligt.

Den underskrevne erklæring opbevares enten af den berørte kompetente myndighed eller af EU-luftfartssikkerhedsvalidatoren, og den stilles til rådighed for den berørte kompetente myndighed.«

(20)

I punkt 6.4.1.6 udgår andet afsnit.

(21)

Punkt 6.5.1 til 6.5.4 affattes således:

6.5.1   Den sikkerhedsgodkendte fragtagent fører en database med følgende oplysninger om samtlige registrerede befragtere, som fragtagenten har udpeget inden den 1. juni 2017:

oplysninger om virksomheden, herunder en autentisk adresse og

oplysninger om virksomhedstypen og

kontaktoplysninger, også for den eller de person(er), der er ansvarlig(e) for sikkerheden, og

CVR-nummer og

undertegnet »Forpligtelseserklæring — registreret befragter«, jf. tillæg 6-D.

Hvis den registrerede befragter er i besiddelse af et AEO-certifikat som omhandlet i artikel 14a, stk. 1, litra b) eller c), i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93, anføres AEO-certifikatets nummer i den database, der er omhandlet i første afsnit.

Databasen stilles til rådighed for den kompetente myndighed med henblik på inspektion.

6.5.2   Hvis der ikke er nogen aktivitet i form af fragt- eller postforsendelser ad luftvejen på den registrerede befragters konto i en periode på to år, bortfalder befragterens status som registreret befragter.

6.5.3   Hvis den kompetente myndighed eller den sikkerhedsgodkendte fragtagent ikke længere mener, at den registrerede befragter efterkommer instrukserne i tillæg 6-D, trækker den sikkerhedsgodkendte fragtagent øjeblikkeligt vedkommendes status som registreret befragter tilbage. Registrerede befragtere, der er udpeget som sådanne af en sikkerhedsgodkendt fragtagent, mister deres status pr. 30. juni 2021.

6.5.4   Hvis den sikkerhedskontrol, der er specificeret i »Luftfartssikkerhedsinstrukser for registrerede befragtere«, uanset årsagen, ikke er udført for en forsendelse, eller hvis den registrerede befragter ikke står for forsendelsen for sin egen regning, angiver den registrerede befragter tydeligt dette over for sin sikkerhedsgodkendte fragtagent, således at punkt 6.3.2.3 kan anvendes.«

(22)

Punkt 6.5.5 og 6.5.6 udgår.

(23)

I punkt 6.6.2 affattes overskriften således:

»Beskyttelse af fragt og post under håndtering, opbevaring og lastning på et luftfartøj«.

(24)

Punkt 6.6.2.2 affattes således:

6.6.2.2   Forsendelser af fragt og post, som befinder sig i andre zoner end en kritisk zone i et security-beskyttet område, beskyttes mod uautoriseret adgang, indtil de overdrages en anden sikkerhedsgodkendt fragtagent eller et luftfartsselskab. Forsendelserne skal placeres i adgangskontrollerede zoner i den sikkerhedsgodkendte fragtagents lokaler, eller, når de befinder sig uden for disse zoner, betragtes de som beskyttet mod uautoriseret adgang, hvis:

a)

de beskyttes fysisk således, at der ikke er muligt at anbringe forbudte genstande heri, eller

b)

de ikke efterlades uden opsyn, og adgangen begrænses til personer, som deltager i beskyttelse og lastning af fragt og post på et luftfartøj.«

(25)

Punkt 6.8.2.3 og 6.8.2.4 affattes således:

6.8.2.3   Den kompetente myndighed kan acceptere rapporten om EU-validering af luftfartssikkerheden fra en enhed i et tredjeland eller fra et andet ACC3 med henblik på ACC3-udpegning i tilfælde, hvor denne enhed eller dette ACC3 udfører hele fragtoperationen, herunder lastningen i luftfartøjets lastrum på vegne af det ansøgende ACC3, og rapporten om EU-validering af luftfartssikkerheden dækker alle disse aktiviteter.

6.8.2.4   EU-validering af luftfartssikkerheden skal registreres i en valideringsrapport bestående af mindst forpligtelseserklæringen, jf. tillæg 6-H1, tjeklisten i tillæg 6-C3 og en erklæring fra EU-luftfartssikkerhedsvalidatoren som angivet i tillæg 11-A. EU-luftfartssikkerhedsvalidatoren forelægger valideringsrapporten for den kompetente myndighed og leverer en kopi til det kontrollerede luftfartsselskab.«

(26)

Punkt 6.8.2.5 udgår.

(27)

Punkt 6.8.3.1 affattes således:

6.8.3.1   ACC3 sørger for, at al fragt og post, der medbringes med henblik på transfer, transit eller aflæsning i en EU-lufthavn, screenes, medmindre:

a)

en sikkerhedsgodkendt fragtagent med EU-validering af luftfartssikkerheden (RA3) har gennemført den krævede sikkerhedskontrol af forsendelsen, og forsendelsen har været beskyttet mod uautoriseret adgang, fra denne sikkerhedskontrol blev udført og frem til lastningen, eller

b)

en kendt befragter med EU-validering af luftfartssikkerheden (KC3) har gennemført den krævede sikkerhedskontrol af forsendelsen, og forsendelsen har været beskyttet mod uautoriseret adgang, fra denne sikkerhedskontrol blev udført og frem til lastningen, eller

c)

den krævede sikkerhedskontrol af forsendelsen er gennemført af en registreret befragter (AC3) på ansvar af det pågældende ACC3 eller en sikkerhedsgodkendt fragtagent med EU-validering af luftfartssikkerheden (RA3), forsendelsen har været beskyttet mod uautoriseret adgang, fra denne sikkerhedskontrol blev udført og frem til lastningen, og forsendelsen ikke lastes på et passagerfly, eller

d)

forsendelsen er undtaget fra screening i overensstemmelse med punkt 6.1.1, litra d), og den har været beskyttet mod uautoriseret adgang fra det tidspunkt, hvor den blev identificerbar luftfragt eller identificerbar luftpost, og frem til lastningen.

Litra c) anvendes indtil den 30. juni 2021.«

(28)

Punkt 6.8.3.4 og 6.8.3.5 affattes således:

6.8.3.4   Et ACC3, en RA3 eller KC3, der giver forsendelser, som det eller den har udført den krævede sikkerhedskontrol for, i udbud til et andet ACC3 eller en anden RA3, anfører i ledsagedokumenterne den entydige alfanumeriske identifikationskode, som den eller det har fået udstedt af den udpegende kompetente myndighed.

6.8.3.5   Et ACC3 eller en RA3, der modtager en forsendelse, skal fastslå, om luftfartsselskabet eller den enhed, som det eller den har modtaget forsendelsen fra, er et andet ACC3 eller en anden RA3 eller KC3, ved at:

a)

verificere, at den entydige alfanumeriske identifikationskode, der er udstedt til den enhed, der har leveret forsendelsen, er anført i ledsagedokumenterne, og

b)

bekræfte, at luftfartsselskabet eller den enhed, der leverer forsendelsen, er opført med aktiv status i Unionens database til sikring af forsyningskæden for den specificerede lufthavn eller lokalitet, afhængigt af hvad der er relevant.

Hvis der i ledsagedokumenterne ikke findes nogen angivelse af identifikationskoden, eller hvis luftfartsselskabet eller den enhed, der leverer forsendelsen, ikke er opført med aktiv status Unionens database til sikring af forsyningskæden, konkluderes det, at der ikke tidligere er foretaget sikkerhedskontrol, og forsendelsen screenes af det pågældende ACC3 eller af en anden RA3 med EU-validering af luftfartssikkerheden, før de lastes på luftfartøjet.«

(29)

Følgende tilføjes som punkt 6.8.3.6 og 6.8.3.7:

6.8.3.6   Efter at sikkerhedskontrollen som beskrevet i punkt 6.8.3.1-6.8.3.5 er udført, sikrer det ACC3 eller den sikkerhedsgodkendte fragtagent med EU-validering af luftfartssikkerheden (RA3), der udfører opgaven på det pågældende ACC3's vegne, at der i ledsagedokumenterne, som enten kan have form af et luftfragtbrev, et tilsvarende forsendelsesdokument eller en særskilt elektronisk eller skriftlig erklæring, anføres mindst følgende:

a)

ACC3's entydige alfanumeriske identifikationskode og

b)

forsendelsens sikkerhedsstatus, jf. punkt 6.3.2.6, litra d), som er udstedt af en sikkerhedsgodkendt fragtagent med EU-validering af luftfartssikkerheden (RA3), og

c)

forsendelsens entydige identifikationskode, f.eks. nummeret på firma- eller hovedluftfragtbrevet, hvis dette foreligger, og

d)

forsendelsens indhold og

e)

årsagerne til, at der er udstedt sikkerhedsstatus, herunder de anvendte screeningmidler eller –metoder eller begrundelsen for at undtage forsendelsen fra screening, under anvendelse af de normer, der er vedtaget i ordningen for erklæring om forsendelsers sikkerhed.

6.8.3.7   Findes der ikke en sikkerhedsgodkendt fragtagent fra et tredjeland som omhandlet i punkt 6.8.3.6, litra b), må erklæringen om sikkerhedsstatus afgives af ACC3 eller af det luftfartsselskab, der ankommer fra et tredjeland, som er opført i tillæg 6-Fi eller 6-Fii.«

(30)

Punkt 6.8.4 og 6.8.5 affattes således:

»6.8.4.   Udpegelse af sikkerhedsgodkendte fragtagenter og kendte befragtere

6.8.4.1.   Enheder fra tredjelande, der er eller har til hensigt at blive en del af forsyningskæden for et luftfartsselskab, der har status som ACC3, kan udpeges som enten »sikkerhedsgodkendt fragtagent fra et tredjeland« (RA3) eller »kendt befragter fra et tredjeland« (KC3).

6.8.4.2.   For at opnå denne udpegelse, skal enheden stile sin ansøgning til:

a)

den kompetente myndighed i den medlemsstat, der er ansvarlig for ACC3-udpegelse af et luftfartsselskab i den tredjelandslufthavn, hvor ansøgeren håndterer fragt med EU som destination, eller

b)

hvis der ikke findes et luftfartsselskab i det pågældende land, der er udpeget som ACC3, den kompetente myndighed i den medlemsstat, der er ansvarlig for godkendelsen af den EU-luftfartssikkerhedsvalidator, der foretager eller har foretaget valideringen.

Den kompetente myndighed, der modtager ansøgningen, iværksætter udpegelsesproceduren eller aftaler med den kompetente myndighed i en anden medlemsstat at delegere opgaven, idet der tages hensyn til det politiske og det luftfartssikkerhedsmæssige samarbejde eller begge dele.

6.8.4.3.   Før udpegning bekræftes det, at enheden er berettiget til at opnå status som RA3 eller KC3 i overensstemmelse med punkt 6.8.4.1.

6.8.4.4.   Udpegning af en enhed som en RA3 eller KC3 for så vidt angår dens fragt- eller postflyvninger (»relevante fragtflyvninger«) foretages på grundlag af følgende:

a)

udnævnelsen af en person med overordnet ansvar på enhedens vegne for gennemførelsen af sikkerhedsbestemmelser for fragt eller post i forbindelse med den relevante fragtflyvning og

b)

en rapport om EU-validering af luftfartssikkerheden, som bekræfter gennemførelsen af sikkerhedsforanstaltninger.

6.8.4.5.   Den kompetente myndighed tildeler den udpegede RA3 eller KC3 en entydig alfanumerisk identifikationskode i standardformatet til identifikation af enheden og det tredjeland, for hvilket RA3 eller KC3 er udpeget til at gennemføre sikkerhedsbestemmelser vedrørende fragt eller post til Unionen.

6.8.4.6.   Udpegelsen er gyldig fra den dato, hvor den kompetente myndighed har indført enhedens oplysninger i Unionens database til sikring af forsyningskæden, i en periode på højst tre år.

6.8.4.7.   En enhed, der er opført som RA3 eller KC3 i Unionens database til sikring af forsyningskæden, anerkendes i alle medlemsstaterne for flyvninger, der transporterer fragt eller post fra tredjelandslufthavnen til Unionen, og som foretages af et ACC3.

6.8.4.8.   Udpegelse af RA3 og KC3, der er foretaget inden den 1. juni 2017, udløber fem år efter udpegelsen eller senest den 31. marts 2020.

6.8.4.9.   På anmodning fra den kompetente godkendelsesmyndighed stiller EU-luftfartssikkerhedsvalidatorerne de oplysninger, der er opført i del 1 til tjeklisten i tillæg 6-C2 eller tillæg 6-C4, afhængigt af hvad der er relevant, til rådighed for hver enhed, som de har udpeget, med henblik på opstilling af en konsolideret lise over enheder, der er udpeget af EU-luftfartssikkerhedsvalidatorer.

6.8.5.   Validering af sikkerhedsgodkendte fragtagenter og kendte befragtere

6.8.5.1.   For at blive udpeget som en sikkerhedsgodkendt fragtagent eller en kendt befragter med EU-validering af luftfartssikkerheden skal enheder i tredjelande valideres i henhold til et af følgende to alternativer:

a)

ACC3's sikkerhedsprogram skal indeholde nærmere oplysninger om den sikkerhedskontrol, der gennemføres på dettes vegne af enheder i tredjelande, hvorfra det modtager fragt eller post med henblik på direkte transport til Unionen. EU-valideringen af luftfartssikkerhed for ACC3 skal omfatte en validering af den sikkerhedskontrol, der er foretaget af de pågældende enheder, eller

b)

tredjelandets enheder gør de relevante fragthåndteringsaktiviteter til genstand for en EU-validering af luftfartssikkerheden med højst tre års mellemrum. EU-valideringen af luftfartssikkerheden består af følgende:

i)

en undersøgelse af enhedens sikkerhedsprogram for at sikre, at det er relevant og fyldestgørende for de flyvninger, der foretages, og

ii)

kontrol på stedet af gennemførelsen af de luftfartssikkerhedsforanstaltninger, der anvendes på de relevante fragtflyvninger.

Valideringsrapporten for tredjelandes sikkerhedsgodkendte fragtagenter skal omfatte forpligtelseserklæringen som angivet i tillæg 6-H2 og tjeklisten som angivet i tillæg 6-C2 og skal for tredjelandes kendte befragtere omfatte forpligtelseserklæringen som angivet i tillæg 6-H3 og tjeklisten som angivet i tillæg 6-C4. Valideringsrapporten skal også omfatte en erklæring fra EU-luftfartssikkerhedsvalidatoren som angivet i tillæg 11-A.

6.8.5.2.   Når EU-valideringen af luftfartssikkerheden, jf. punkt 6.8.5.1, litra b), er afsluttet, forelægger EU-luftfartssikkerhedsvalidatoren valideringsrapporten for den kompetente myndighed og giver den validerede enhed en kopi heraf.

6.8.5.3.   En kontrolovervågningsaktivitet, der udføres af den kompetente myndighed i en medlemsstat eller af Kommissionen, kan betragtes som en EU-validering af luftfartssikkerheden, forudsat at den omfatter alle de områder, der er specificeret i tjeklisten i tillæg 6-C2 eller i tillæg 6-C4, alt afhængigt af, hvad der er relevant.

6.8.5.4.   ACC3 skal føre en database, der mindst indeholder følgende oplysninger om hver sikkerhedsgodkendt fragtagent eller kendt befragter, som har været genstand for EU-validering af luftfartssikkerheden i overensstemmelse med punkt 6.8.5.1, hvorfra det direkte modtager fragt eller post med henblik på transport til Unionen:

a)

oplysninger om virksomheden, herunder en autentisk adresse og

b)

hvilken form for virksomhed der drives, dog ikke følsomme forretningsoplysninger, og

c)

kontaktoplysninger, også for den eller de person(er), der er ansvarlig(e) for sikkerheden, og

d)

virksomhedens registreringsnummer, hvis et sådant findes, og

e)

valideringsrapporten, hvis den foreligger, og

f)

den entydige alfanumeriske identifikationskode, som den har fået tildelt i Unionens database til sikring af forsyningskæden.

Hvis det er relevant, skal databasen indeholde ovenstående oplysninger for hver registreret befragter, som ACC3 er ansvarligt for, jf. punkt 6.8.3.1, litra c), og hvorfra ACC3 direkte modtager fragt eller post med henblik på transport til Unionen.

Databasen stilles til rådighed for inspektion af ACC3.

Andre EU-luftfartssikkerhedsvaliderede enheder må føre en sådan database.

6.8.5.5.   En enhed, der medbringer luftfragt eller -post og driver et netværk med forskellige lokaliteter i tredjelande, kan opnå én fælles udpegning som sikkerhedsgodkendt fragtagent med EU-validering af luftfartssikkerheden, der omfatter alle netværkets lokaliteter, forudsat at:

a)

de relevante luftfartsikkerhedsaktiviteter inden for netværket, herunder transport mellem lokaliteterne, er omfattet af et samlet sikkerhedsprogram eller standardiserede sikkerhedsprogrammer, og

b)

gennemførelsen af sikkerhedsprogrammer(ne) er omfattet af et fælles internt kvalitetsstyringsprogram på sikkerhedsområdet, som er ækvivalent med EU-valideringen af luftfartssikkerheden, og

c)

før netværket udpeges som sikkerhedsgodkendt fragtagent med EU-validering af luftfartssikkerheden, gøres følgende af enhedens lokaliteter til genstand for en EU-validering af luftfartssikkerheden:

i)

lokaliteten eller lokaliteterne, hvorfra fragten eller posten direkte leveres til et ACC3, og

ii)

mindst to, eller mindst 20 %, af netværkets lokaliteter, hvorfra fragt eller post overdrages til lokaliteten eller lokaliteterne, der nævnt i nr. i), og

iii)

alle lokaliteter beliggende i tredjelande, som er opført i tillæg 6-I til Kommissionens gennemførelsesafgørelse C(2015) 8005.

For at opretholde udpegningen som sikkerhedsgodkendt fragtagent med EU-validering af luftfartssikkerheden for alle netværkets ikke-validerede lokaliteter frem til senest den 30. juni 2018 skal yderligere mindst to, dog mindst 20 %, af de lokaliteter, hvorfra fragt eller post overdrages til lokaliteter, der er nævnt nr. i), hvert år efter udpegningsåret gøres til genstand for en EU-validering af luftfartssikkerheden, indtil alle lokaliteter er valideret.

En EU-luftfartssikkerhedsvalidator fastsætter køreplanen med en liste over rækkefølgen af tilfældigt udvalgte lokaliteter, som skal valideres hvert år. Køreplanen fastsættes uafhængigt af den enhed, som driver netværket, og enheden må ikke ændre køreplanen. Denne køreplan udgør en integrerende del af valideringsrapporten, som ligger til grund for udpegningen af netværket som sikkerhedsgodkendt tredjelandsfragtagent med EU-validering.

Når en lokalitet i netværket har gennemgået en EU-validering af luftfartssikkerheden, anses den for at være en sikkerhedsgodkendt fragtagent fra et tredjeland i overensstemmelse med punkt 6.8.4.2.

6.8.5.6.   Konkluderes det efter en EU-validering af luftfartssikkerheden hos en lokalitet i det netværk, der er omhandlet i punkt 6.8.5.5, litra c), nr. ii), at lokaliteten ikke opfylder målene i tjeklisten i tillæg 6-C2, skal fragt og post fra denne lokalitet screenes i en lokalitet, der er udpeget som en sikkerhedsgodkendt fragtagent fra et tredjeland i overensstemmelse med punkt 6.8.4.2, indtil en EU-validering af luftfartssikkerheden bekræfter overensstemmelsen med tjeklistens mål.

6.8.5.7.   Punkt 6.8.5.5 og 6.8.5.6 udløber den 30. juni 2018.«

(31)

Følgende tilføjes som punkt 6.8.6:

»6.8.6   Manglende efterlevelse af kravene til og ophævelse af udpegningen som ACC3, RA3 og KC3

6.8.6.1.   Manglende efterlevelse af kravene

1.

Hvis Kommissionen eller en kompetent myndighed konstaterer alvorlige mangler vedrørende aktiviteter, der udøves af et ACC3, en RA3 eller KC3, som skønnes at have en væsentlig indvirkning på den generelle luftfartssikkerhed i Unionen, skal den:

a)

straks underrette det pågældende luftfartsselskab eller den pågældende enhed samt anmode om bemærkninger og egnede foranstaltninger til at udbedre den alvorlige mangel og

b)

straks informere de øvrige medlemsstater og Kommissionen.

2.

Hvis ACC3, RA3 eller KC3 ikke har udbedret den alvorlige mangel inden for en fastsat frist, eller hvis ACC3, RA3 eller KC3 ikke reagerer på den anmodning, der er fremsat i henhold til punkt 6.8.6.1, litra a), skal den kompetente myndighed eller Kommissionen:

a)

ophæve operatørens eller enhedens status som ACC3, RA3 eller KC3 i Unionens database til sikring af forsyningskæden eller

b)

anmode den kompetente myndighed, der er ansvarlig for udpegelsen, om at ophæve operatørens eller enhedens status som ACC3, RA3 eller KC3 i Unionens database til sikring af forsyningskæden

I den situation, der er tale om i første afsnit, informerer myndigheden eller Kommissionen straks de øvrige medlemsstater og Kommissionen.

3.

Et luftfartsselskab eller en enhed, hvis status som henholdsvis ACC3, RA3 eller KC3 er ophævet i henhold til punkt 6.8.6.1.2, får først sin status tilbage eller bliver optaget i Unionens database til sikring af forsyningskæden, når det pågældende luftfartsselskab eller den pågældende enhed er genudpeget med EU-validering af luftfartssikkerheden i henhold til punkt 6.8.1 eller 6.8.4.

4.

Hvis et luftfartsselskab eller en enhed ikke længere har status som ACC3, RA3 eller KC3, træffer de kompetente myndigheder passende foranstaltninger for at sikre sig, at andre ACC3'er, RA3'er eller KC3'er under deres ansvar, som udøver aktiviteter i forsyningskæden tilhørende det luftfartsselskab eller den enhed, der har mistet sin status, fortsat opfylder kravene i forordning (EC) nr. 300/2008.

6.8.6.2.   Ophævelse af udpegning

1.

Den kompetente myndighed, der har udpeget ACC3'et, RA3'en eller KC3'en, er ansvarlig for at fjerne det pågældende ACC3's eller den pågældende RA3's eller KC3's oplysninger fra Unionens database til sikring af forsyningskæden:

a)

på anmodning af eller efter aftale med luftfartsselskabet eller enheden eller

b)

hvis ACC3'et, RA3'en eller KC3'en ikke foretager relevante fragtflyvninger og ikke reagerer på en anmodning om bemærkninger eller på anden måde stiller sig i vejen for vurderingen af risikoen for luftfarten.

2.

Hvis et luftfartsselskab eller en enhed ikke længere har status som ACC3, RA3 eller KC3, træffer de kompetente myndigheder passende foranstaltninger for at sikre sig, at andre ACC3'er, RA3'er eller KC3'er under deres ansvar, som udøver aktiviteter i forsyningskæden tilhørende det luftfartsselskab eller den enhed, der har fået sin status ophævet, fortsat opfylder kravene i forordning (EC) nr. 300/2008.«

(32)

Tillæg 6-C2, 6-C3 og 6-C4 affattes således:

»

TILLÆG 6-C2

VALIDERINGSTJEKLISTE FOR SIKKERHEDSGODKENDTE FRAGTAGENTER FRA TREDJELANDE MED EU-VALIDERING AF LUFTFARTSSIKKERHEDEN

Enheder fra tredjelande har mulighed for at blive en del af et ACC3's (»Air cargo or mail carrier operating into the Union from a third country airport«) sikre forsyningskæde ved at ansøge om at blive udpeget som sikkerhedsgodkendt fragtagent fra et tredjeland med EU-validering af luftfartssikkerheden (RA3). En RA3 er en fragthåndteringsenhed i et tredjeland, som er valideret og godkendt som sådan på basis af en EU-validering af luftfartssikkerheden.

En RA3 sikrer, at der er foretaget sikkerhedskontrol, herunder i påkommende tilfælde screening, af forsendelser til Unionen, og at forsendelserne har været beskyttet mod uautoriseret adgang, siden denne sikkerhedskontrol blev udført, og indtil forsendelserne blev lastet på et luftfartøj eller på anden måde overdraget til et ACC3 eller en anden RA3.

Forudsætningerne for at kunne transportere luftfragt eller luftpost til Unionen (1). eller til Island, Norge og Schweiz er fastsat i gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998.

EU-luftfartssikkerhedsvalidatoren bruger tjeklisten til at vurdere sikkerhedsniveauet for luftfragt eller luftpost (2), som transporteres til EU eller EØS af eller på ansvar af den enhed, der ansøger om udpegning som RA3. Tjeklisten skal udelukkende anvendes i de tilfælde, der fremgår af punkt 6.8.5.1, litra b), i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998. I de tilfælde, der fremgår af punkt 6.8.5.1, litra a), i nævnte bilag, anvender EU-luftfartssikkerhedsvalidatoren ACC3-tjeklisten.

Der udstedes en valideringsrapport til den udpegende kompetente myndighed og til den validerede enhed senest en måned efter, at kontrolbesøget på stedet har fundet sted. Følgende skal som minimum fremgå af valideringsrapporten:

den udfyldte tjekliste underskrevet af EU-luftfartssikkerhedsvalidatoren og, hvis det er relevant, med den validerede enheds bemærkninger og

forpligtelseserklæringen (tillæg 6-H2 til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998), der er underskrevet af den validerede enhed, og

en erklæring om uafhængighed (tillæg 11-A til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998) for den validerede enhed, der er underskrevet af EU-luftfartssikkerhedsvalidatoren.

Sidenummereringen, datoen for EU-valideringen af luftfartssikkerheden og validatorens og den validerede enheds parafering på hver side udgør beviset for valideringsrapportens integritet.

En RA3 skal kunne bruge denne rapport i alle sine forretningsforbindelser med et hvilket som helst ACC3 og, hvis det er relevant, en hvilken som helst RA3.

Valideringsrapporten skal normalt være affattet på engelsk.

Del 5 — Screening og del 6 — Fragt eller post med høj risiko (HRCM) skal sammenholdes med kravene i kapitel 6.7 og 6.8 i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998. For de dele, der ikke kan sammenholdes med kravene i gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998, udgøres de grundlæggende normer af de standarder og den anbefalede praksis (SARP) i bilag 17 til konventionen angående international civil luftfart og det vejledende materiale, der er indeholdt i ICAO's luftfartssikkerhedshåndbog (DOC 8973-Restricted).

Forklarende bemærkninger:

Alle gældende og relevante dele af tjeklisten skal udfyldes i overensstemmelse med den validerede enheds forretningsmodel og aktiviteter. Hvis der er oplysninger, der ikke er tilgængelige, skal der redegøres for dette.

Efter hver del konkluderer EU-luftfartssikkerhedsvalidatoren, om og i hvilken udstrækning målene for denne del er opfyldt.

DEL 1

Identifikation af den validerede enhed og validatoren

1.1.   

Valideringsdato(er)

Brug følgende datoformat, f.eks. fra 01.10.2012 til 02.10.2012.

dd/mm/åååå

 

1.2.   

Dato, hvor den foregående validering i givet fald fandt sted

dd/mm/åååå

 

Evt. tidligere RA3-registreringsnummer

 

AEO-certifikat eller C-TPAT-status eller evt. anden certificering

 

1.3.   

Oplysninger om luftfartssikkerhedsvalidator

Navn

 

Virksomhed/organisation/myndighed

 

Entydig alfanumerisk identifikationskode (UAI)

 

E-mailadresse

 

Telefonnummer (inkl. landekode)

 

1.4.   

Enhedens navn

Navn

 

Virksomhedsnummer (f.eks. registreringsnummer i et industri- og handelsregister)

 

Nummer/Enhed/Bygning

 

Gade

 

By

 

Postnr.

 

Stat (hvis relevant)

 

Land

 

Postboksadresse (hvis relevant)

 

1.5.   

Organisationens hovedadresse (hvis den er forskellig fra adressen på den lokalitet, der skal valideres)

Nummer/Enhed/Bygning

 

Gade

 

By

 

Postnr.

 

Stat (hvis relevant)

 

Land

 

Postboksadresse (hvis relevant)

 

1.6.   

Virksomhedstype — der kan være tale om flere typer virksomhed

a)

kun luftfragt

b)

lufttransport og andre transportformer

c)

speditør med fragtområder

d)

speditør uden fragtområder

e)

ekspeditionsselskab

f)

andet

 

1.7.   

Ansøgeren

a)

Modtager ansøgeren fragt fra en anden sikkerhedsgodkendt fragtagent fra et tredjeland?

 

b)

Modtager ansøgeren fragt fra kendte befragtere fra et tredjeland?

 

c)

Modtager ansøgeren fragt fra registrerede befragtere fra et tredjeland?

 

d)

Modtager ansøgeren afgiftsfri fragt?

 

e)

Screener ansøgeren fragt?

 

f)

Opbevarer ansøgeren fragt?

 

g)

Andet, angiv nærmere.

 

1.8.   

Det omtrentlige antal beskæftigede på lokaliteten

Antal

 

1.9.   

Navn og stillingsbetegnelse for den person, som er sikkerhedsansvarlig for luftfragt eller luftpost fra tredjelande

Navn

 

Stilling

 

E-mailadresse

 

Telefonnummer (inkl. landekode)

 

DEL 2

Organisation og ansvarsområder henhørende under den sikkerhedsgodkendte fragtagent fra et tredjeland med EU-validering af luftfartssikkerheden

Mål: Luftfragt eller luftpost må ikke transporteres til EU eller EØS, uden at den underkastes sikkerhedskontrol. Fragt og post, som leveres af en RA3 til et ACC3 eller en anden RA3, må kun modtages som sikker fragt eller post, hvis RA3'en har udført en sådan sikkerhedskontrol. Nærmere oplysninger om kontrollen findes i de følgende dele af denne tjekliste.

RA3 skal have indført procedurer, hvormed det sikres, at der foretages passende sikkerhedskontrol af alle transporter af luftfragt og luftpost med EU eller EØS som destination, og at sikker fragt eller post beskyttes, indtil den overdrages til et ACC3 eller en anden RA3. Sikkerhedskontrollen skal bestå af:

a)

en fysisk screening, som skal være af så høj en standard, at det med rimelig sikkerhed kan konstateres, at forbudte genstande ikke er skjult i forsendelsen

b)

en anden sikkerhedskontrol som led i sikringen af forsyningskæden, der giver rimelig sikkerhed for, at forbudte genstande ikke er skjult i forsendelsen, og som er blevet foretaget af en anden RA3, KC3 eller AC3, som er udpeget af den pågældende RA3.

Der henvises til punkt 6.8.3 i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998.

2.1.   

Har enheden oprettet et sikkerhedsprogram?

JA eller NEJ

 

Hvis NEJ, gå direkte til punkt 2.5.

 

2.2.   

Enhedens sikkerhedsprogram

Dato — brug følgende format dd/mm/åååå

 

Version

 

Forelægges og/eller godkendes sikkerhedsprogrammet for/af den kompetente myndighed i enhedens hjemland? Hvis JA, beskriv proceduren.

 

2.3.   

Dækker sikkerhedsprogrammet på tilfredsstillende vis punkt 3-9 i tjeklisten?

JA eller NEJ

 

Hvis NEJ, beskriv nærmere hvorfor ikke.

 

2.4.   

Er sikkerhedsprogrammet fuldgyldigt, robust og fuldstændigt?

JA eller NEJ

 

Hvis NEJ, angiv årsagerne.

 

2.5.   

Har enheden fastlagt en procedure med henblik på at sikre, at luftfragt eller luftpost underkastes en passende sikkerhedskontrol, inden den overdrages til et ACC3 eller en anden RA3?

JA eller NEJ

 

Hvis JA, beskriv proceduren.

 

2.6.   

Har enheden indført et styringssystem (f.eks. instrumenter, instrukser) med henblik på at sikre, at den påkrævede sikkerhedskontrol gennemføres?

JA eller NEJ

 

Hvis JA, beskriv styringssystemet, og oplys, om det er godkendt, kontrolleret eller stillet til rådighed af den kompetente myndighed eller en anden enhed.

 

Hvis NEJ, forklar, hvordan enheden sikrer, at sikkerhedskontrollen gennemføres på den foreskrevne måde.

 

2.7.   

Konklusion og generelle bemærkninger om procedurens pålidelighed, fuldgyldighed og robusthed.

Bemærkninger fra enheden

 

Bemærkninger fra EU-luftfartssikkerhedsvalidatoren

 

DEL 3

Ansættelse og uddannelse af personale

Mål: For at sikre at den påkrævede sikkerhedskontrol gennemføres, skal en RA3 udpege ansvarlige og kompetente medarbejdere til at sikre luftfragt eller luftpost. Personale, som har adgang til sikret luftfragt, skal besidde alle nødvendige kompetencer til at varetage sine opgaver og være uddannet på passende vis.

Med henblik på at opfylde dette mål skal en RA3 have indført en procedure for at sikre, at alt personale (f.eks. fastansatte, midlertidigt ansatte, vikarer og chauffører) med direkte og uledsaget adgang til luftfragt eller luftpost, for hvilken en sikkerhedskontrol gennemføres eller er blevet gennemført:

a)

har gennemgået en indledende kontrol forud for ansættelsen eller baggrundskontrol, som mindst er i overensstemmelse med de lokale myndigheders krav til den validerede RA3, og derefter regelmæssig kontrol, og

b)

har gennemgået grundlæggende og regelmæssig sikkerhedstræning, således at det er opmærksomt på sine sikkerhedsopgaver i overensstemmelse med de lokale myndigheders krav til den validerede RA3.

Bemærk:

Ved en baggrundskontrol forstås en kontrol af en persons identitet og hidtidige erfaringer og (i det omfang lovgivningen tillader det) en eventuel kriminel baggrund som led i vurderingen af en enkeltpersons egnethed til at gennemføre en sikkerhedskontrol og/eller få uledsaget adgang til et security-beskyttet område (definition i ICAO's bilag 17).

En kontrol forud for ansættelsen skal fastslå en persons identitet på grundlag af dokumentation, den skal omfatte beskæftigelse, uddannelse og eventuelle afbrydelser i mindst de foregående fem år og pålægge personen at underskrive en erklæring med udførlige oplysninger om en eventuel kriminel fortid i alle bopælslande i mindst de foregående fem år (Unionens definition).

Der henvises til punkt 6.8.3.1 i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998.

3.1.   

Findes der en procedure, som sikrer, at alt personale med direkte og uledsaget adgang til sikret luftfragt/luftpost underkastes kontrol forud for ansættelsen, hvorved baggrund og kompetence vurderes?

JA eller NEJ

 

Hvis JA, angiv, hvor mange år forud for ansættelsen der undersøges i forbindelse med kontrollen forud for ansættelsen, og hvilken enhed der udfører undersøgelsen.

 

3.2.   

Omfatter denne procedure?

baggrundskontrol

kontrol forud for ansættelsen

kontrol af strafferegistre

interviews

andet (oplys nærmere).

Redegør for punkterne, og angiv, hvilken enhed der udfører dette punkt, og, hvor det er relevant, den foregående periode, som tages i betragtning.

 

3.3.   

Findes der en procedure, der sikrer, at personen med ansvar for at foretage sikkerhedskontrol og føre tilsyn med gennemførelsen af sikkerhedskontrollen på lokaliteten underkastes en kontrol forud for ansættelsen, hvorved baggrund og kompetence vurderes?

JA eller NEJ

 

Hvis JA, angiv, hvor mange år forud for ansættelsen der undersøges i forbindelse med kontrollen forud for ansættelsen, og hvilken enhed der udfører undersøgelsen.

 

3.4.   

Omfatter denne procedure?

baggrundskontrol

kontrol forud for ansættelsen

kontrol af strafferegistre

interviews

andet (oplys nærmere).

Redegør for punkterne, og angiv, hvilken enhed der udfører dette punkt, og, hvor det er relevant, den foregående periode, som tages i betragtning.

3.5.   

Gennemgår personale, som har direkte og uledsaget adgang til sikret luftfragt eller luftpost, en sikkerhedsuddannelse, inden det gives adgang til sikret luftfragt eller luftpost?

JA eller NEJ

 

Hvis JA, beskriv uddannelsens indhold og varighed.

 

3.6.   

Gennemgår personale, som modtager, screener eller beskytter luftfragt eller luftpost, en specifik jobrelateret uddannelse?

JA eller NEJ

 

Hvis JA, redegør for uddannelseskursernes indhold og varighed.

 

3.7.   

Gennemgår personale, som omtales i punkt 3.5 og 3.6, regelmæssig træning?

JA eller NEJ

 

Hvis JA, redegør for den regelmæssige trænings indhold og hyppighed.

 

3.8.   

Konklusion: Sikres det med foranstaltningerne vedrørende ansættelse og uddannelse af personale, at alt personale med adgang til sikret luftfragt eller luftpost på behørig vis er blevet ansat og uddannet på et niveau, som er tilstrækkeligt til, at det er bevidst om sit sikkerhedsansvar?

JA eller NEJ

 

Hvis NEJ, angives årsagerne.

 

Bemærkninger fra enheden

 

Bemærkninger fra EU-luftfartssikkerhedsvalidatoren

 

DEL 4

Modtagelsesprocedurer

Mål: En RA3 kan modtage fragt eller post fra en anden RA3, en KC3, en AC3 eller en ukendt befragter. En RA3 skal have indført egnede modtagelsesprocedurer for fragt og post med henblik på at fastslå, hvorvidt en forsendelse kommer fra en sikker forsyningskæde eller ej, og dermed hvilke sikkerhedsforanstaltninger forsendelsen skal underkastes.

Når en RA3 modtager en forsendelse, skal den fastslå, hvilken status den enhed, som den modtager forsendelsen fra, har, ved at verificere, at den entydige alfanumeriske identifikationskode (UAI) tilhørende den enhed, der leverer forsendelserne, er angivet i ledsagedokumenterne, og ved at bekræfte, at det luftfartsselskab eller den enhed, der leverer forsendelsen, er opført med aktiv status i Unionens database til sikring af forsyningskæden for den specificerede lufthavn eller lokalitet, afhængigt af hvad der er relevant.

Hvis der ikke er angivet en entydig alfanumerisk identifikationskode i dokumenterne, eller hvis luftfartsselskabets eller enhedens status i Unionens database til sikring af forsyningskæden ikke er aktiv, skal RA3 behandle forsendelsen som om, at den ankom fra en ukendt kilde.

En RA3 skal desuden føre en database, der mindst indeholder følgende oplysninger om hver sikkerhedsgodkendt fragtagent eller kendt befragter, som har været genstand for EU-validering af luftfartssikkerheden i overensstemmelse med punkt 6.8.5.1, hvorfra fragtagenten direkte modtager fragt eller post, som skal leveres til et ACC3 med henblik på transport til Unionen:

a)

oplysninger om virksomheden, herunder en autentisk adresse

b)

hvilken form for virksomhed der drives, dog ikke følsomme forretningsoplysninger

c)

kontaktoplysninger, også for den eller de person(er), der er ansvarlig(e) for sikkerheden

d)

virksomhedens registreringsnummer, hvis et sådant findes

e)

valideringsrapporten (i påkommende tilfælde)

f)

den entydige alfanumeriske identifikationskode, som den har fået tildelt i Unionens database til sikring af forsyningskæden.

Der henvises til punkt 6.8.3.1, 6.8.3.5 og 6.8.5.4 i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998.

Bemærk: En RA3 må kun modtage fragt fra en AC3 som sikker fragt, hvis den pågældende RA3 selv har udpeget denne befragter som AC3 i overensstemmelse med punkt 6.8.3.1, litra c), i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 og indestår for fragt leveret af denne befragter.

4.1.   

Fastslår enheden ved modtagelse af en forsendelse, hvorvidt den kommer fra en anden RA3, en KC3, en AC3 eller en ukendt befragter?

JA eller NEJ

 

Hvis JA, hvordan?

 

4.2.   

Kontrollerer enheden den entydige alfanumeriske identifikationskode, der er angivet i de dokumenter, der ledsager forsendelser, som modtages fra et andet ACC3 eller en anden RA3 eller KC3, og bekræfter den, at det pågældende ACC3 eller den pågældende RA3 eller KC3 har aktiv status i Unionens database til sikring af forsyningskæden?

JA eller NEJ

 

4.3.   

Har enheden indført en procedure til sikring af, at forsendelsen behandles som en forsendelse fra en ukendt kilde, hvis dokumenterne ikke indeholder en angivelse af den entydige alfanumeriske identifikationskode, eller hvis den enhed, som fragten modtages fra, ikke har aktiv status i Unionens database til sikring af forsyningskæden?

JA eller NEJ

 

4.4.   

Udpeger enheden befragtere som AC3?

JA eller NEJ

 

Hvis JA, beskriv proceduren og de garantier, som enheden kræver af befragteren.

 

4.5.   

Fastslår enheden ved modtagelse af en forsendelse, om den har en lufthavn i EU eller EØS som destination?

JA eller NEJ — redegør nærmere.

 

4.6.   

Hvis JA — underkaster enheden al luftfragt eller luftpost samme sikkerhedskontrol, når den har en lufthavn i EU eller EØS som destination?

JA eller NEJ

 

Hvis JA, beskriv proceduren.

 

4.7.   

Fastslår enheden ved modtagelse af en forsendelse, om den skal anses som fragt og post med høj risiko (HRCM) (jf. definitionen i del 6), også for forsendelser, der leveres via andre transportformer end lufttransport?

JA eller NEJ

 

Hvis JA, hvordan?

Beskriv proceduren.

 

4.8.   

Fastslår den validerede enhed ved modtagelse af en sikret forsendelse, om den har været beskyttet mod uautoriseret adgang eller ulovlige indgreb?

JA eller NEJ

 

Hvis JA, beskrives de metoder, der anvendes (f.eks. forsegling, låse, inspektion).

 

4.9.   

Skal den person, der foretager leveringen, forevise et officielt id-kort med foto?

JA eller NEJ

 

4.10.   

Er der indført en procedure til identificering af forsendelser, der kræver screening?

JA eller NEJ

 

Hvis JA, hvordan?

 

4.11.   

Konklusion: Er modtagelsesprocedurerne tilstrækkelige til at fastslå, om luftfragt eller luftpost, der skal fragtes til en lufthavn i EU eller EØS, kommer fra en sikker forsyningskæde, eller om den skal screenes?

JA eller NEJ

 

Hvis NEJ, angives årsagerne.

 

Bemærkninger fra enheden

 

Bemærkninger fra EU-luftfartssikkerhedsvalidatoren

 

DEL 5

Screening

Mål: Hvis en RA3 modtager fragt og post, som ikke kommer fra en sikker forsyningskæde, skal den pågældende RA3 underkaste disse forsendelser en passende screening, inden de kan leveres til et ACC3 som sikker fragt. En RA3 skal have indført procedurer, hvorved det sikres, at luftfragt og luftpost, der skal transporteres til EU eller EØS med henblik på transfer, transit eller aflæsning i en lufthavn i Unionen screenes med midler eller metoder, der er omhandlet i EU-lovgivningen, således at det med rimelig sikkerhed kan konstateres, at den pågældende fragt eller post ikke indeholder forbudte genstande.

Udføres screening af luftfragt eller luftpost af eller på vegne af den kompetente myndighed i tredjelandet, skal RA3'en oplyse dette og angive, på hvilken måde en passende screening er sikret.

Der henvises til punkt 6.8.3 i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998.

5.1.   

Gennemføres screening af en anden enhed på vegne af den validerede enhed?

JA eller NEJ

 

Hvis JA,

angiv, hvilken type enheder der er tale om, og oplys nærmere:

privat screeningvirksomhed

statsligt reguleret selskab

statslig screeningfacilitet

andet

Angiv, hvilken type aftale eller kontrakt der er indgået mellem den validerede enhed og den enhed, der foretager screeningen på dennes vegne.

 

5.2.   

Kan enheden anmode om at få foretaget den krævede sikkerhedskontrol i tilfælde af, at screeningen er foretaget af en af ovennævnte enheder?

JA eller NEJ

 

Hvis NEJ, oplys nærmere.

 

5.3.   

Med hvilke midler og instrukser (f.eks. tilsyn, overvågning og kvalitetskontrol) sikrer enheden, at sikkerhedskontrollen gennemføres på den foreskrevne måde af sådanne tjenesteleverandører?

 

5.4.   

Hvilke screeningmetoder anvendes til luftfragt og luftpost?

Angiv hvilke metoder og anfør for hver anvendt metode nærmere oplysninger om det udstyr, som anvendes til at screene luftfragt og luftpost (f.eks. fabrikant, type, programversion, norm, serienummer).

 

5.5.   

Er udstyret eller metoden (f.eks. bombehunde — EDD) opført i den nyeste liste over udstyr og metoder, som opfylder EU's, Den Europæiske Konference for Civil Luftfarts (ECAC's) eller Transportation Security Administrations (TSA's) krav?

JA eller NEJ

 

Hvis JA, oplys nærmere.

 

Hvis NEJ, angiv nærmere oplysninger om godkendelse af udstyret og godkendelsesdato samt eventuelle beviser på, at det opfylder EU's normer for udstyr.

 

5.6.   

Anvendes udstyret i overensstemmelse med fabrikanternes driftsbetingelser (CONOPS), og afprøves og vedligeholdes det regelmæssigt?

JA eller NEJ

 

Hvis JA, beskriv proceduren.

 

5.7.   

Hvis der anvendes bombehunde (EDD), gennemgår disse da en grunduddannelse og efteruddannelse samt godkendelses- og kvalitetskontrolprocedurer, der opfylder de krav, der er fastsat af EU eller TSA?

JA eller NEJ

 

Hvis JA, beskriv hele proceduren og dokumentationen for dette udsagn.

 

5.8.   

Hvis der anvendes bombehunde (EDD), følger screeningproceduren da en indsættelsesmetode, som svarer til de krav, der er fastsat af EU eller TSA?

JA eller NEJ

 

Hvis JA, beskriv hele proceduren og dokumentationen for dette udsagn.

 

5.9.   

Tages der hensyn til forsendelsens art i forbindelse med screening?

JA eller NEJ

 

Hvis JA, beskriv, hvordan det sikres, at den valgte screeningmetode gennemføres, således at det med rimelig sikkerhed kan konstateres, at forbudte genstande ikke er skjult i forsendelsen.

 

5.10.   

Findes der en procedure for, hvad der skal gøres, når screeningudstyret udløser en alarm? På noget udstyr, f.eks. røntgenudstyr, udløses alarmen af operatøren selv.

JA eller NEJ

 

Hvis JA, beskriv proceduren for, hvad der skal gøres ved alarmer for med rimelig sikkerhed at kunne konstatere, at at der ikke forekommer forbudte genstande.

 

Hvis NEJ, beskriv, hvad der gøres med forsendelsen.

 

5.11.   

Findes der forsendelser, som er undtaget fra sikkerhedsscreening?

JA eller NEJ

 

5.12.   

Findes der undtagelser, som ikke er i overensstemmelse med Unionens liste?

JA eller NEJ

 

Hvis JA, beskriv nærmere.

 

5.13.   

Føres der kontrol med adgangen til screeningområdet for at sikre, at kun autoriseret og uddannet personale får adgang?

JA eller NEJ

 

Hvis JA, beskriv nærmere.

 

5.14.   

Er der indført en fast kvalitetskontrol og/eller prøveordning?

JA eller NEJ

 

Hvis JA, beskriv nærmere.

 

5.15.   

Konklusion: Screenes luftfragt eller luftpost ved hjælp af et af de midler eller en af de metoder, der er anført i punkt 6.2.1 i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998, til så høj en standard, at det med rimelig sikkerhed kan konstateres, at den ikke indeholder forbudte genstande?

JA eller NEJ

 

Hvis NEJ, angiv årsagen.

 

Bemærkninger fra enheden

 

Bemærkninger fra EU-luftfartssikkerhedsvalidatoren

 

DEL 6

Fragt og post med høj risiko (HRCM)

Mål: Forsendelser, der har oprindelse i eller har været i transfer på lokaliteter, som Unionen har defineret som højrisikoområder, eller som forekommer at være blevet udsat for betydelige ulovlige indgreb, betragtes som fragt og post med høj risiko (HRCM). Sådanne forsendelser screenes i overensstemmelse med specifikke instrukser. En RA3 skal have indført procedurer for at sikre, at HRCM med EU eller EØS som destination identificeres og gøres til genstand for passende kontrolforanstaltninger som defineret i EU-lovgivningen.

Det ACC3, til hvilket en RA3 leverer luftfragt eller luftpost til transport, skal være autoriseret til at give RA3'en de nyeste relevante oplysninger om oprindelsessteder med høj risiko.

En RA3 anvender de samme foranstaltninger, uanset om den modtager fragt og post med høj risiko fra et luftfartsselskab eller via andre transportformer.

Der henvises til punkt 6.7 i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998.

Bemærk: HRCM, der er godkendt til at blive transporteret til EU/EØS, skal have udstedt »SHR« som sikkerhedsstatus, der betyder, at forsendelsen er sikret til transport med passager-, fragt- og postfly i overensstemmelse med de krav, der gælder for højrisikoforsendelser.

6.1.   

Ved det personale, som har ansvaret for at foretage sikkerhedskontrol, hvilken luftfragt og luftpost der skal behandles som fragt og post med høj risiko (HRCM)?

JA eller NEJ

 

Hvis JA, beskriv nærmere.

 

6.2.   

Har enheden indført procedurer med henblik på identifikation af HRCM?

JA eller NEJ

 

Hvis JA, beskriv nærmere.

 

6.3.   

Underkastes fragt eller post med høj risiko HRCM-screeningprocedurer i henhold til EU-lovgivningen?

JA eller NEJ

 

Hvis NEJ, angiv, hvilke procedurer der anvendes.

 

6.4.   

Udsteder enheden efter screeningen en erklæring om SHR-sikkerhedsstatus i de dokumenter, der ledsager forsendelsen?

JA eller NEJ

 

Hvis JA, beskriv, hvordan og i hvilket dokument sikkerhedsstatus er udstedt.

 

6.5.   

Konklusion: Er den procedure, som enheden har indført, relevant og tilstrækkelig dækkende til at sikre, at alle HRCM er blevet korrekt håndteret før lastning?

JA eller NEJ

 

Hvis NEJ, angiv årsagen.

 

Bemærkninger fra enheden

 

Bemærkninger fra EU-luftfartssikkerhedsvalidatoren

 

DEL 7

Beskyttelse af sikret luftfragt og luftpost

Mål: En RA3 skal have indført procedurer, hvormed det sikres, at luftfragt eller luftpost med EU eller EØS som destination beskyttes mod uautoriseret adgang og/eller ulovlige indgreb fra det tidspunkt, hvor der foretages screening eller anden sikkerhedskontrol, eller fra modtagelsestidspunktet, efter at der er foretaget screening eller sikkerhedskontrol, og frem til lastningen eller overdragelsen til et ACC3 eller en anden RA3. Hvis ikke allerede sikret luftfragt og luftpost beskyttes efterfølgende, må den ikke lastes eller overdrages til et ACC3 eller en anden RA3 som sikker fragt eller post.

Der kan ydes beskyttelse med forskellige midler såsom fysiske (f.eks. barrierer eller aflåste rum), menneskelige (f.eks. afpatruljering eller uddannede medarbejdere) og teknologiske (f.eks. CCTV eller adgangsalarmer).

Sikret luftfragt eller luftpost med EU eller EØS som destination bør være adskilt fra ikke-sikret luftfragt eller luftpost.

Der henvises til punkt 6.8.3.1 i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998.

7.1.   

Udføres beskyttelsen af sikret luftfragt og luftpost af en anden enhed på vegne af den validerede enhed?

JA eller NEJ

 

Hvis JA,

angiv, hvilken type enheder der er tale om, og oplys nærmere:

Privat screeningvirksomhed

Statsligt reguleret selskab

Statslig screeningfacilitet

Andet

 

7.2.   

Er der indført sikkerhedskontrol og beskyttelse for at forhindre ulovlige indgreb i forbindelse med screeningproceduren?

JA eller NEJ

 

Hvis JA, beskriv nærmere.

Angiv, hvilke(n) form(er) for beskyttelse der er indført:

fysisk (f.eks. hegn, barriere, solidt opført bygning)

menneskelig (f.eks. afpatruljering)

teknologiske (f.eks. CCTV eller adgangsalarmer).

Gør desuden rede for, hvordan beskyttelsesforanstaltningerne er organiseret.

 

7.3.   

Er den sikre luftfragt/luftpost kun tilgængelig for autoriserede personer?

JA eller NEJ

 

Hvis JA, beskriv nærmere.

Angiv, hvordan alle adgangsveje (herunder døre og vinduer) til identificerbar og sikret luftfragt eller luftpost kontrolleres.

 

7.4.   

Findes der procedurer, der sikrer, at luftfragt eller luftpost med EU eller EØS som destination, for hvilken der er gennemført sikkerhedskontrol, beskyttes mod uautoriseret adgang fra det tidspunkt, hvor den er sikret, og indtil den lastes eller overdrages til et ACC3 eller en anden RA3?

JA eller NEJ

 

Hvis JA, beskriv, hvordan den er beskyttet (f.eks. med fysiske, menneskelige eller teknologiske midler).

Angiv endvidere, om bygningen er solidt opført, og hvilke materialer der er anvendt, hvis disse oplysninger er tilgængelige.

 

Hvis NEJ, angives årsagerne.

 

7.5.   

Konklusion: Er beskyttelsen af forsendelser tilstrækkelig streng til at forhindre ulovlige handlinger?

JA eller NEJ

 

Hvis NEJ, angiv årsagen.

 

Bemærkninger fra enheden

 

Bemærkninger fra EU-luftfartssikkerhedsvalidatoren

 

DEL 8

Dokumentation

Mål: RA3 sikrer sig, at de dokumenter, der ledsager en forsendelse, som RA3 har sikkerhedskontrolleret (f.eks. screening, beskyttelse), indeholder mindst:

a)

den entydige alfanumeriske identifikationskode, som den har fået udstedt af den udpegende kompetente myndighed, og

b)

forsendelsens entydige identifikationskode, f.eks. nummeret på firma- eller hovedluftfragtbrevet, hvis dette foreligger, og

c)

forsendelsens indhold og

d)

sikkerhedsstatus, der angives som følger:

»SPX«, der betyder, at forsendelsen er sikret til transport med passager-, fragt- og postfly, eller

»SCO«, der betyder, at forsendelsen kun er sikret til transport med fragt- og postfly, eller

»SHR«, der betyder, at forsendelsen er sikret til transport med passager-, fragt- og postfly i overensstemmelse med de krav, der gælder for højrisikoforsendelser.

Hvis forsendelsens sikkerhedsstatus er udstedt af RA3, anfører enheden desuden årsagerne til, at der er udstedt sikkerhedsstatus, herunder de anvendte screeningmidler eller –metoder eller begrundelsen for at undtage forsendelsen fra screening, idet den anvender de normer, der er vedtaget i ordningen for erklæring om forsendelsers sikkerhed.

Ledsagedokumenterne kan have form af et luftfragtbrev, et tilsvarende forsendelsesdokument eller en særskilt erklæring, som enten udstedes elektronisk eller skriftligt.

Der henvises til punkt 6.3.2.6, litra d), punkt 6.8.3.4 og 6.8.3.5 og 6.8.3.6 i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998.

8.1.   

Sikrer enhedens sig, at de krævede ledsagedokumenter udstedes og omfatter de oplysninger, der kræves i henhold til punkt 6.3.2.6, litra d), punkt 6.8.3.4 og 6.8.3.5 og 6.8.3.6 i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998?

JA eller NEJ

 

Hvis NEJ, redegør nærmere.

 

8.2.   

Specificerer enheden fragtens sikkerhedsstatus, og hvordan denne status er opnået?

JA eller NEJ

 

Hvis NEJ, redegør nærmere.

 

8.3.   

Konklusion: Er dokumentationsproceduren tilstrækkelig dækkende til at sikre, at fragt eller post forsynes med de krævede ledsagedokumenter, hvori er angivet den korrekte sikkerhedsstatus og alle oplysninger, der kræves?

JA eller NEJ

 

Hvis NEJ, angiv årsagen.

 

Bemærkninger fra enheden

 

Bemærkninger fra EU-luftfartssikkerhedsvalidatoren

 

DEL 9

Transport

Mål: Luftfragt og luftpost skal beskyttes mod uautoriseret adgang eller ulovlige indgreb fra det tidspunkt, hvor den er blevet sikret, og indtil den lastes eller overdrages til et ACC3 eller en anden RA3. Dette omfatter beskyttelse under transport til luftfartøjet eller til et ACC3 eller til en anden RA3. Hvis ikke allerede sikret luftfragt og luftpost beskyttes under transporten, må den ikke lastes eller overdrages til et ACC3 eller en anden RA3 som sikker fragt.

Under transporten til et luftfartøj, et ACC3 eller en anden RA3 er RA3'en ansvarlig for beskyttelsen af de sikrede forsendelser. Dette gælder også, når transporten udføres af en anden enhed, som f.eks. en speditør, på vegne af den pågældende RA3. Dette gælder ikke, når forsendelserne transporteres på et ACC3's eller en anden RA3's ansvar.

Der henvises til punkt 6.8.3 i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998.

9.1.   

Hvordan transporteres luftfragt eller luftpost til ACC3 eller til en anden RA3?

a)

Transport udført af den validerede enhed?

JA eller NEJ

 

b)

Transport udført af en anden RA3 eller et andet ACC3?

JA eller NEJ

 

c)

Den validerede enheds kontrahent?

JA eller NEJ

 

9.2.   

Er luftfragten eller luftposten pakket med forsegling?

JA eller NEJ

 

Hvis JA, hvordan?

 

9.3.   

Forsegles eller låses køretøjet inden transporten?

JA eller NEJ

 

Hvis JA, hvordan?

 

9.4.   

Når der anvendes nummererede forseglinger, føres der da kontrol med adgangen til forseglingerne, og registreres numrene?

JA eller NEJ

 

Hvis JA, angiv hvordan

 

9.5.   

Underskriver den pågældende speditør speditørerklæringen (hvis relevant)?

JA eller NEJ

 

9.6.   

Har den person, der transporterer fragten, gennemgået en specifik uddannelse i sikkerhedskontrol og sikkerhedsbevidsthed, inden personen blev bemyndiget til at transportere sikret luftfragt eller luftpost eller begge dele?

JA eller NEJ

 

Hvis JA, beskriv, hvilken form for sikkerhedskontrol (f.eks. kontrol forud for ansættelsen, baggrundskontrol) og hvilken form for uddannelse (f.eks. uddannelse i sikkerhedsbevidsthed).

 

9.7.   

Konklusion: Er forholdsreglerne tilstrækkelige til at beskytte luftfragt eller luftpost mod uautoriseret adgang under transporten?

JA eller NEJ

 

Hvis NEJ, angives årsagerne.

 

Bemærkninger fra enheden

 

Bemærkninger fra EU-luftfartssikkerhedsvalidatoren

 

DEL 10

Efterlevelse

Mål: Efter at have evalueret del 1-9 i denne tjekliste skal EU-luftfartssikkerhedsvalidatoren konkludere, om kontrolbesøget på stedet bekræfter, at sikkerhedskontrollen gennemføres i overensstemmelse med målene i denne tjekliste for luftfragt eller luftpost med EU eller EØS som destination.

Der findes to mulige scenarier. EU-luftfartssikkerhedsvalidatoren konkluderer, at enheden:

1.

efterlever målene i denne tjekliste. Der udstedes en valideringsrapport til den udpegende kompetente myndighed og til den validerede enhed senest en måned efter, at kontrolbesøget på stedet har fundet sted.

2.

ikke efterlever målene i denne tjekliste. I dette tilfælde må enheden ikke levere sikret luftfragt eller luftpost med EU eller EØS som destination til et ACC3 eller en anden RA3. Enheden modtager en kopi af den udfyldte tjekliste med angivelse af manglerne.

10.1.   

Overordnet konklusion: Angiv det tilfælde, som bedst svarer til situationen, der valideres

1 eller 2

 

Bemærkninger fra EU-luftfartssikkerhedsvalidatoren

 

Bemærkninger fra enheden

 

Validators navn:

Dato:

Underskrift:

BILAG

Liste over besøgte og interviewede personer og enheder

Angiv enhedens navn, kontaktpersonen navn og stilling samt datoen for besøget eller interviewet.

Enhedens navn

Kontaktpersonens navn

Kontaktpersonens stilling

Dato for besøg eller interview

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TILLÆG 6-C3

VALIDERINGSTJEKLISTE FOR ACC3

En udpegning som ACC3 (»Air cargo or mail carrier operating into the Union from a third country airport«) er en forudsætning for at få tilladelse til at transportere luftfragt og luftpost til Den Europæiske Union (3) (EU) eller Island, Norge og Schweiz, hvilket er fastsat ved gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998.

ACC3-udpegning er i princippet påkrævet for alle flyvninger, hvor der transporteres fragt eller post med henblik på transfer, transit eller aflæsning i lufthavne i EU eller EØS (4). De kompetente myndigheder i Den Europæiske Unions medlemsstater, Island, Norge og Schweiz er hver især ansvarlige for at udpege specifikke luftfartsselskaber som ACC3. Udpegningen bygger på de enkelte luftfartsselskabers sikkerhedsprogram og et kontrolbesøg på stedet af gennemførelsen i overensstemmelse med de mål, der er opstillet i denne valideringstjekliste.

EU-luftfartssikkerhedsvalidatoren bruger tjeklisten til at vurdere sikkerhedsniveauet for luftfragt eller luftpost, som transporteres til EU eller EØS af eller på ansvar af et ACC3 eller et luftfartsselskab, der ansøger om ACC3-udpegning.

Der udstedes en valideringsrapport til den udpegende kompetente myndighed og til den validerede enhed senest en måned efter, at kontrolbesøget på stedet har fundet sted. Følgende skal som minimum fremgå af valideringsrapporten:

den udfyldte tjekliste underskrevet af EU-luftfartssikkerhedsvalidatoren og, hvis det er relevant, med den validerede enheds bemærkninger og

forpligtelseserklæringen (tillæg 6-H1 til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998), der er underskrevet af den validerede enhed, og

en erklæring om uafhængighed (tillæg 11-A til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998) for den validerede enhed, der er underskrevet af EU-luftfartssikkerhedsvalidatoren.

Sidenummereringen, datoen for EU-valideringen af luftfartssikkerheden og validatorens og den validerede enheds parafering på hver side udgør beviset for valideringsrapportens integritet. Valideringsrapporten skal normalt være affattet på engelsk.

Del 3 — Luftfartsselskabets sikkerhedsprogram, del 6 — Database, del 7 — Screening og del 8 — Fragt eller post med høj risiko (HRCM) skal sammenholdes med kravene i kapitel 6.7 og 6.8 i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998. For de øvrige dele udgøres de grundlæggende normer af de standarder og den anbefalede praksis (SARP) i bilag 17 til konventionen angående international civil luftfart og det vejledende materiale, der er indeholdt i ICAO's luftfartssikkerhedshåndbog (DOC 8973-restricted).

Forklarende bemærkninger:

Alle gældende og relevante dele af tjeklisten skal udfyldes i overensstemmelse med den validerede enheds forretningsmodel og aktiviteter. Hvis der er oplysninger, der ikke er tilgængelige, skal der redegøres for dette.

Efter hver del konkluderer EU-luftfartssikkerhedsvalidatoren, om og i hvilken udstrækning målene for denne del er opfyldt.

DEL 1

Identifikation af den validerede enhed og validatoren

1.1.   

Valideringsdato(er)

Brug følgende datoformat, f.eks. 01.10.2012 til 02.10.2012.

dd/mm/åååå

 

1.2.   

Dato, hvor den foregående validering fandt sted, og i givet fald ACC3's entydige alfanumeriske identifikationskode (UAI).

dd/mm/åååå

 

UAI

 

1.3.   

Oplysninger om luftfartssikkerhedsvalidator

Navn

 

Virksomhed/organisation/myndighed

 

UAI

 

E-mailadresse

 

Telefonnummer (inkl. landekode)

 

1.4.   

Navn på luftfartsselskab, der skal valideres

Navn

 

AOC (Air Operators Certificate) udstedt i (den pågældende stat)

 

IATA-kode (Den Internationale Luftfartssammenslutning) eller ICAO-kode (Organisationen for International Civil Luftfart), hvis der ikke er udstedt en IATA-kode. Angiv, hvilken kode det drejer sig om.

 

Stat, der er ansvarlig for at udpege luftfartsselskabet som ACC3

 

1.5.   

Nærmere oplysninger om tredjelandes lufthavne, som skal valideres, eller fragt- og postfaciliteter, der er forbundet hermed

Navn

 

lufthavnens IATA- eller ICAO-kode

 

Land

 

1.6.   

Arten af luftfartsselskabets virksomhed — der kan være tale om flere typer virksomhed

a)

passagerer og fragt/post

b)

kun fragt og post

c)

kun fragt

d)

kun post

e)

koordinator (Integrator)

f)

charter

 

1.7.   

Navn og stillingsbetegnelse for den person, som er sikkerhedsansvarlig for luftfragt eller luftpost fra tredjelande

Navn

 

Stillingsbetegnelse

 

E-mailadresse

 

Telefonnummer (inkl. landekode)

 

1.8.   

Adresse på luftfartsselskabets hovedkontor i den lufthavn, hvor der aflægges et besøg

Nr./Enhed/Bygning/Lufthavn

 

Gade

 

By

 

Postnr.

 

Stat (hvis relevant)

 

Land

 

1.9.   

Adresse på luftfartsselskabets hovedkontor, f.eks. hovedsædet

Nr./Enhed/Bygning/Lufthavn

 

Gade

 

By

 

Postnr.

 

Stat (hvis relevant)

 

Land

 

DEL 2

ACC3's organisation og ansvarsområder i lufthavnen

Mål: Luftfragt eller luftpost må ikke transporteres til EU eller EØS, uden at den er blevet sikkerhedskontrolleret. Nærmere oplysninger om kontrollen findes i de følgende dele af denne tjekliste. ACC3 må ikke modtage fragt eller post med henblik på transport i et luftfartøj med EU som destination, medmindre en sikkerhedsgodkendt fragtagent med EU-validering af luftfartssikkerheden, en kendt befragter med EU-validering af luftfartssikkerheden eller en registreret befragter, som det selv har udpeget, eller som er udpeget af en sikkerhedsgodkendt fragtagent med EU-validering af luftfartssikkerheden, bekræfter og indestår for, at der er gennemført screening eller anden sikkerhedskontrol, eller at sådanne forsendelser screenes i henhold til EU-lovgivningen.

ACC3 skal have indført en procedure, hvormed det sikres, at der foretages en passende sikkerhedskontrol af alle transporter af luftfragt og luftpost med EU eller EØS som destination, medmindre den pågældende fragt eller post er undtaget fra screening i overensstemmelse med EU-lovgivningen, og at den pågældende fragt eller post efterfølgende er beskyttet, indtil den lastes om bord på et luftfartøj. Sikkerhedskontrollen skal bestå af:

en fysisk screening, som skal være af så høj en standard, at det med rimelig sikkerhed kan konstateres, at forbudte genstande ikke er skjult i forsendelsen, eller

en anden sikkerhedskontrol som led i sikringen af forsyningskæden, der giver rimelig sikkerhed for, at ingen forbudte genstande er skjult i forsendelsen, og som foretages af en sikkerhedsgodkendt fragtagent hhv. en kendt befragter med EU-validering af luftfartssikkerheden eller en registreret befragter, som det selv har udpeget, eller som er udpeget af en sikkerhedsgodkendt fragtagent med EU-validering af luftfartssikkerheden.

Der henvises til punkt 6.8.3 i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998.

2.1.   

Har luftfartsselskabet fastlagt en procedure med henblik på at sikre, at luftfragt eller luftpost underkastes en passende sikkerhedskontrol, inden den lastes på et luftfartøj med EU eller EØS som destination?

JA eller NEJ

 

Hvis JA, beskriv proceduren.

 

2.2.   

Gennemføres sikkerhedskontrollen af luftfartsselskabet eller på dettes vegne af en enhed, som er omfattet af luftfartsselskabets sikkerhedsprogram?

Hvis JA, oplys nærmere.

 

Hvis NEJ, hvilke enheder, der ikke er omfattet af luftfartsselskabets sikkerhedsprogram, gennemfører sikkerhedskontrol af luftfragt eller -post, der bringes ind i EU eller EØS af dette luftfartsselskab?

 

Angiv, hvilken type enheder der er tale om, og oplys nærmere:

privat ekspeditionsselskab

statsligt reguleret selskab

statslig screeningfacilitet

andet

 

2.3.   

Med hvilke midler og instrukser (f.eks. tilsyn, overvågning og kvalitetskontrol) sikrer luftfartsselskabet, at sikkerhedskontrollen gennemføres på den foreskrevne måde af ovennævnte tjenesteleverandører?

 

2.4.   

Kan luftfartsselskabet anmode om at få foretaget den krævede sikkerhedskontrol i tilfælde af, at screeningen er foretaget af enheder, der ikke er omfattet af luftfartsselskabets sikkerhedsprogram, f.eks. statslige enheder?

JA eller NEJ

 

Hvis NEJ, oplys nærmere.

 

2.5.   

Med hvilke midler og instrukser (f.eks. tilsyn, overvågning og kvalitetskontrol) sikrer luftfartsselskabet, at sikkerhedskontrollen gennemføres på den foreskrevne måde af sådanne tjenesteleverandører?

 

2.6.   

Er der indført et program for luftfragt og luftpost for sikkerhedsgodkendte fragtagenter eller kendte befragtere, som er i overensstemmelse med ICAO's normer, i den stat, hvori valideringsbesøget i lufthavnen finder sted?

Hvis JA, beskriv programmets indhold og hvordan det er blevet iværksat.

 

2.7.   

Konklusion og generelle bemærkninger om procedurens pålidelighed, fuldgyldighed og robusthed.

Luftfartsselskabets bemærkninger

 

Bemærkninger fra EU-luftfartssikkerhedsvalidatoren

 

DEL 3

Luftfartsselskabets sikkerhedsprogram

Mål: ACC3 skal sikre, at dets sikkerhedsprogram omfatter alle relevante luftfartssikkerhedsforanstaltninger, og at det er tilstrækkeligt dækkende til, at luftfragt og luftpost må transporteres til Unionen.

Luftfartsselskabets sikkerhedsprogram og tilhørende dokumentation skal danne grundlag for den sikkerhedskontrol, der anvendes i overensstemmelse med med denne tjekliste mål. Luftfartsselskabet kan forelægge sin dokumentation for EU-luftfartssikkerhedsvalidatoren, inden besøget på stedet foretages, for at give vedkommende kendskab til forholdene på de lokaliteter, hvor der skal aflægges besøg.

Der henvises til punkt 6.8.2.1 i bilaget og tillæg 6-G til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998.

Bemærk: Følgende punkter, som er opført i tillæg 6-G til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998, skal dækkes på passende vis:

a)

en beskrivelse af foranstaltningerne for luftfragt og -post

b)

oplysninger om modtageprocedurerne

c)

krav og kriterier for sikkerhedsgodkendte fragtagenter

d)

krav og kriterier for kendte befragtere

e)

krav og kriterier for registrerede befragtere

f)

normer for screening

g)

oplysninger om, hvor der foretages screening

h)

oplysninger om screeningudstyr

i)

oplysninger om det pågældende luftfartsselskab eller tjenesteydelsesleverandøren

j)

en liste over undtagelser fra security-screening

k)

håndtering af fragt og post med høj risiko.

3.1.   

Luftfartsselskabets sikkerhedsprogram

Dato — brug følgende datoformat dd/mm/åååå

 

Version

 

Er programmet tidligere blevet fremlagt for en kompetent EU- eller EØS-myndighed? Hvis JA, var det med henblik på ACC3-udpegning? Andre formål?

 

3.2.   

Dækker sikkerhedsprogrammet i tilstrækkelig grad punkterne i ovenstående liste?

JA eller NEJ

 

Hvis NEJ, beskriv nærmere hvorfor ikke.

 

3.3.   

Er de luftfartssikkerhedsforanstaltninger, som beskrives i sikkerhedsprogrammet, relevante og tilstrækkelige til at sikre luftfragt eller luftpost med EU eller EØS som destination i overensstemmelse med de obligatoriske normer?

JA eller NEJ

 

Hvis NEJ, beskriv nærmere hvorfor ikke.

 

3.4.   

Konklusion: Er sikkerhedsprogrammet fuldgyldigt, robust og fuldstændigt?

JA eller NEJ

 

Hvis NEJ, angives årsagerne.

 

Luftfartsselskabets bemærkninger

 

Bemærkninger fra EU-luftfartssikkerhedsvalidatoren

 

DEL 4

Ansættelse og uddannelse af personale

Mål: ACC3 skal udpege ansvarlige og kompetente medarbejdere til at sikre luftfragt eller luftpost. Personale, som har adgang til sikret luftfragt, skal besidde alle nødvendige kompetencer til at varetage deres opgaver og være uddannet på passende vis.

Med henblik på at opfylde dette mål skal et ACC3 have indført en procedure for at sikre, at alt personale (f.eks. fastansatte, midlertidigt ansatte, vikarer og chauffører) med direkte og uledsaget adgang til luftfragt eller luftpost, for hvilken en sikkerhedskontrol gennemføres eller er blevet gennemført:

har gennemgået en indledende kontrol forud for ansættelsen eller baggrundskontrol, som mindst er i overensstemmelse med de lokale myndigheders krav i den validerede lufthavn, og derefter regelmæssig kontrol, og

har gennemgået grundlæggende og regelmæssig sikkerhedstræning, således at det er opmærksomt på sine sikkerhedsopgaver i overensstemmelse med de lokale myndigheders krav i den validerede lufthavn.

Der henvises til punkt 6.8.3.1 i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998.

Bemærk:

Ved en baggrundskontrol forstås en kontrol af en persons identitet og hidtidige erfaringer og (i det omfang lovgivningen tillader det) en eventuel kriminel baggrund som led i vurderingen af en enkeltpersons egnethed til at gennemføre en sikkerhedskontrol eller få uledsaget adgang til et security-beskyttet område (definition i ICAO's bilag 17).

En kontrol forud for ansættelsen skal fastslå en persons identitet på grundlag af dokumentation, den skal omfatte beskæftigelse, uddannelse og eventuelle afbrydelser i mindst de foregående fem år og pålægge personen at underskrive en erklæring med udførlige oplysninger om en eventuel kriminel fortid i alle bopælslande i mindst de foregående fem år (Unionens definition).

4.1.   

Findes en procedure, der sikrer, at alt personale med direkte og uledsaget adgang til sikret luftfragt eller luftpost underkastes kontrol forud for ansættelsen, hvorved baggrund og kompetence vurderes?

JA eller NEJ

 

Hvis JA, angiv, hvor mange år forud for ansættelsen der undersøges i forbindelse med kontrollen forud for ansættelsen, og hvilken enhed der udfører undersøgelsen.

 

4.2.   

Omfatter denne procedure?

baggrundskontrol

kontrol forud for ansættelsen

kontrol af strafferegistre

interviews

andet (oplys nærmere).

Redegør for punkterne, og angiv, hvilken enhed der udfører dette punkt, og, hvor det er relevant, den foregående periode, som tages i betragtning.

 

4.3.   

Findes der en procedure, der sikrer, at personen med ansvar for at foretage sikkerhedskontrol og føre tilsyn med gennemførelsen af sikkerhedskontrollen på lokaliteten underkastes en kontrol forud for ansættelsen, hvorved baggrund og kompetence vurderes?

JA eller NEJ

 

Hvis JA, angiv, hvor mange år forud for ansættelsen der undersøges i forbindelse med kontrollen forud for ansættelsen, og hvilken enhed der udfører undersøgelsen.

 

4.4.   

Omfatter denne procedure?

baggrundskontrol

kontrol forud for ansættelsen

kontrol af strafferegistre

interviews

andet (oplys nærmere).

Redegør for punkterne, og angiv, hvilken enhed der udfører dette punkt, og, hvor det er relevant, den foregående periode, som tages i betragtning.

 

4.5.   

Gennemgår personale, som har direkte og uledsaget adgang til sikret luftfragt eller luftpost, en sikkerhedsuddannelse, inden det gives adgang til sikret luftfragt eller luftpost?

JA eller NEJ

 

Hvis JA, beskriv uddannelsens indhold og varighed.

 

4.6.   

Gennemgår personale, som modtager, screener eller beskytter luftfragt eller luftpost, en specifik jobrelateret uddannelse?

JA eller NEJ

 

Hvis JA, redegør for uddannelseskursernes indhold og varighed.

 

4.7.   

Gennemgår personale, som omtales i punkt 4.5 og 4.6, regelmæssig træning?

JA eller NEJ

 

Hvis JA, redegør for den regelmæssige trænings indhold og hyppighed.

 

4.8.   

Konklusion: Sikres det med foranstaltningerne vedrørende ansættelse og uddannelse af personale, at alt personale med adgang til sikret luftfragt eller luftpost på behørig vis er blevet tildelt opgaver og uddannet på et niveau, som er tilstrækkeligt til, at det er bevidst om sit sikkerhedsansvar?

JA eller NEJ

 

Hvis NEJ, angives årsagerne.

 

Luftfartsselskabets bemærkninger

 

Bemærkninger fra EU-luftfartssikkerhedsvalidatoren

 

DEL 5

Modtagelsesprocedurer

Mål: ACC3 skal have indført en procedure, hvormed en forsendelses sikkerhedsstatus med hensyn til tidligere kontroller vurderes og kontrolleres ved modtagelsen.

Proceduren skal omfatte følgende punkter:

a)

bekræftelse af, at den enhed, der leverer forsendelsen, er opført med aktiv status i Unionens database til sikring af forsyningskæden for den specificerede lufthavn eller lokalitet

b)

kontrol af, at den entydige alfanumeriske identifikationskode, der er udstedt til den enhed, der har leveret forsendelsen, og som er opført i Unionens database, er anført i ledsagedokumenterne

c)

hvis der modtages forsendelser fra en registreret befragter, kontrol af, at enheden er opført i luftfartsselskabets database.

Hvis der i ledsagedokumenterne ikke findes nogen angivelse af identifikationskoden, eller hvis luftfartsselskabet eller den enhed, der leverer forsendelserne, ikke er opført med aktiv status Unionens database til sikring af forsyningskæden, eller hvis den enhed, der leverer forsendelserne er en registreret befragter, som ikke er opført i luftfartsselskabet database, konkluderes det, at der ikke tidligere er foretaget sikkerhedskontrol, og forsendelserne screenes af det pågældende ACC3 eller af en anden RA3 med EU-validering af luftfartssikkerheden, før de lastes på luftfartøjet

d)

kontrol af, om forsendelsen er afleveret af en person, som er udpeget af den sikkerhedsgodkendte fragtagent eller en kendt befragter med EU-validering af luftfartssikkerheden, der er opført i dets database, eller af en registreret befragter for en sådan sikkerhedsgodkendt fragtagent eller en person, som er udpeget af luftfartsselskabet selv

e)

den udpegede person skal være den person, som har til opgave at levere luftfragten eller luftposten til luftfartsselskabet. Den person, der leverer forsendelsen til luftfartsselskabet, skal forevise et id-kort, pas, kørekort eller et andet dokument med foto, der udstedes eller anerkendes af de nationale myndigheder

f)

hvis det er relevant, kontrol af, om forsendelsen præsenteres med alle de krævede sikkerhedsoplysninger (luftfragtbrev og oplysninger om sikkerhedsstatus på papir eller elektronisk, en beskrivelse af forsendelsen og dennes entydige identifikationskode, årsagerne til, at der er udstedt sikkerhedsstatus, de anvendte screeningmidler eller –metoder eller begrundelsen for at undtage forsendelsen fra screening), der svarer til den leverede luftfragt og postforsendelse

g)

kontrol af, om der ser ud til at være foretaget ulovlige indgreb i forsendelsen og

h)

kontrol af, om forsendelsen skal håndteres som fragt og post med høj risiko (HRCM).

Der henvises til punkt 6.8.3.5, 6.8.3.6, 6.8.3.7 og 6.8.5.4 i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998.

5.1.   

Fastslår luftfartsselskabet ved direkte modtagelse af en forsendelse, om den kommer fra en sikkerhedsgodkendt fragtagent, en kendt befragter eller en registreret befragter, der er anerkendt i henhold til EU-lovgivningen om luftfragt og opført i Unionens database til sikring af forsyningskæden og i den database, der føres af luftfartsselskabet?

JA eller NEJ

 

Hvis JA, beskriv proceduren.

 

5.2.   

Kontrollerer luftfartsselskabet den entydige alfanumeriske identifikationskode, der er angivet i de dokumenter, der ledsager forsendelser, som modtages fra et andet ACC3 eller en anden RA3 eller KC3, og bekræfter det, at det pågældende ACC3 eller den pågældende RA3 eller KC3 har aktiv status i databasen til sikring af forsyningskæden?

JA eller NEJ

 

5.3.   

Har enheden indført en procedure til sikring af, at forsendelsen behandles som en forsendelse fra en ukendt kilde, hvis dokumenterne ikke indeholder en angivelse af den entydige alfanumeriske identifikationskode, eller hvis den enhed, som fragten modtages fra, ikke har aktiv status i Unionens database til sikring af forsyningskæden?

JA eller NEJ

 

5.4.   

Udpeger luftfartsselskabet befragtere som AC3?

JA eller NEJ

 

Hvis JA, beskriv proceduren og de garantier, som luftfartsselskabet kræver af befragteren.

 

5.5.   

Fastslår luftfartsselskabet ved direkte modtagelse af en forsendelse, om den har en lufthavn i EU eller EØS som destination?

JA eller NEJ — redegør nærmere.

 

5.6.   

Hvis JA — gør luftfartsselskabet al fragt eller post til genstand for samme sikkerhedskontrol, når den har en lufthavn i EU eller EØS som destination?

JA eller NEJ

 

Hvis JA, beskriv proceduren.

 

5.7.   

Fastslår luftfartsselskabet ved direkte modtagelse af en forsendelse, om den skal anses som fragt og post med høj risiko (HRCM), også for forsendelser der leveres via andre transportformer end lufttransport?

JA eller NEJ

 

Hvis JA, hvordan?

Beskriv proceduren.

 

5.8.   

Fastslår luftfartsselskabet ved modtagelse af en sikret forsendelse, om den har været beskyttet mod uautoriseret adgang og/eller ulovlige indgreb?

JA eller NEJ

 

Hvis JA, beskriv hvordan (f.eks. forsegling eller låse).

 

5.9.   

Hvis luftfartsselskabet modtager luftfragt eller luftpost i transit på denne lokalitet (fragt eller post, der afgår med samme luftfartøj, som den ankom med), fastslår luftfartsselskabet da ud fra de opgivne data, om der er behov for yderligere sikkerhedskontrol?

JA eller NEJ

 

Hvis JA, hvordan fastslås dette?

 

Hvis NEJ, hvilken kontrol foretages der for at garantere sikkerheden for fragt og post med EU eller EØS som destination?

 

5.10.   

Hvis luftfartsselskabet modtager luftfragt eller luftpost i transfer på denne lokalitet (fragt eller post, der afgår med et andet luftfartøj, end den ankom med), fastslår luftfartsselskabet da ud fra de opgivne data, om der er behov for yderligere sikkerhedskontrol?

JA eller NEJ

 

Hvis JA, hvordan fastslås dette?

 

Hvis NEJ, hvilken kontrol foretages der for at garantere sikkerheden for fragt og post med EU eller EØS som destination?

 

5.11.   

Skal den person, der foretager leveringen af sikret kendt luftfragt til luftfartsselskabet, forevise et officielt id-kort med foto?

JA eller NEJ

 

5.12.   

Konklusion: Er modtagelsesprocedurerne tilstrækkelige til at fastslå, om luftfragt eller luftpost kommer fra en sikker forsyningskæde, eller om der er behov for screening?

JA eller NEJ

 

Hvis NEJ, angives årsagerne.

 

Luftfartsselskabets bemærkninger

 

Bemærkninger fra EU-luftfartssikkerhedsvalidatoren

 

DEL 6

Database

Mål: Hvis ACC3 ikke er forpligtet til at screene 100 % af luftfragt eller luftpost med EU eller EØS som destination, skal ACC3 sikre sig, at fragten eller posten kommer fra en sikkerhedsgodkendt enhed med EU-validering af luftfartssikkerheden, der er udpeget af en EU-medlemsstats kompetente myndighed som en sikkerhedsgodkendt fragtagent fra et tredjeland (RA3), eller fra en kendt befragter fra et tredjeland (KC3) eller fra en registreret befragter (AC3), som ACC3 selv har udpeget, eller som er udpeget af en sikkerhedsgodkendt fragtagent fra et tredjeland.

Af hensyn til overvågningen af sikkerhedsrelevante transaktionsspor skal ACC3 kontrollere, at RA3 og KC3 har aktiv status i Unionens database til sikring af forsyningskæden og føre en database med følgende oplysninger om hver enhed eller person, som den direkte modtager fragt eller post fra:

den involverede enheds status (sikkerhedsgodkendt fragtagent eller kendt befragter)

oplysninger om virksomheden, herunder en autentisk forretningsadresse

den form for virksomhed, der drives, dog ikke følsomme forretningsoplysninger

kontaktoplysninger, også for den eller de person(er), der er ansvarlig(e) for sikkerheden

den entydige alfanumeriske identifikationskode, som den har fået tildelt i Unionens database til sikring af forsyningskæden, eller hvis enheden er en AC3, virksomhedens registreringsnummer.

Ved modtagelse af luftfragt eller luftpost fra en RA3 eller KC3 kontrollerer ACC3, om enheden er opført med aktiv status i Unionens database, og hvis der er tale om en AC3, kontrolleres det, om AC3'en er opført i luftfartsselskabets database. Hvis den pågældende RA3 eller KC3 ikke er opført med aktiv status, eller hvis den pågældende AC3 ikke er opført i databasen, skal luftfragt eller luftpost, der leveres af en sådan enhed, screenes inden lastningen.

Der henvises til punkt 6.8.3.5, litra a), og punkt 6.8.5.4 i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998.

6.1.   

Fastslår luftfartsselskabet ved direkte modtagelse af en forsendelse, om den kommer fra en sikkerhedsgodkendt fragtagent, en kendt befragter eller en registreret befragter, der er anerkendt i henhold til EU-lovgivningen om luftfragt og opført i Unionens database til sikring af forsyningskæden og i den database, der føres af luftfartsselskabet?

JA eller NEJ

 

Hvis JA, beskriv proceduren.

 

6.2.   

Fører luftfartsselskabet en database, der om relevant indeholder ovennævnte oplysninger, om:

enheder, der er udpeget som sikkerhedsgodkendte fragtagenter fra et tredjeland (RA3)

enheder, der er udpeget som kendte befragtere fra et tredjeland (KC3)

enheder, der er udpeget som registrerede befragtere af en RA3 eller af luftfartsselskabet (AC3)?

JA eller NEJ

 

Hvis JA, beskriv databasen.

 

Hvis NEJ, redegør hvorfor.

 

6.3.   

Har personale, der modtager luftfragt eller luftpost, let adgang til Unionens database til sikring af forsyningskæden og til luftfartsselskabets database?

JA eller NEJ

 

Hvis JA, beskriv proceduren.

 

6.4.   

Ajourføres databasen regelmæssigt, således at personale, der modtager luftfragt eller luftpost, har adgang til pålidelige data?

JA eller NEJ

 

Hvis NEJ, redegør nærmere.

 

6.5.   

Konklusion: fører luftfartsselskabet en database, der sikrer fuld åbenhed om dets forbindelser med enheder, fra hvilke den direkte modtager (screenet eller sikkerhedskontrolleret) fragt eller post med henblik på transport til Unionen eller EØS?

JA eller NEJ

 

Hvis NEJ, angives årsagerne.

 

Luftfartsselskabets bemærkninger

 

Bemærkninger fra EU-luftfartssikkerhedsvalidatoren

 

DEL 7

Screening

Mål: Modtager ACC3 fragt og post fra en enhed uden EU-validering af luftfartssikkerheden, eller har den modtagne fragt ikke været beskyttet mod uautoriseret adgang fra det tidspunkt, hvor sikkerhedskontrollen blev udført, skal ACC3 sikre, at denne luftfragt og luftpost screenes, inden den lastes på et luftfartøj. ACC3 skal have indført en procedure, hvormed det sikres, at luftfragt og luftpost, der skal transporteres til EU eller EØS med henblik på transfer, transit eller aflæsning i en lufthavn i Unionen, screenes med midler eller metoder, der er omhandlet i EU-lovgivningen, til så høj en standard, at det med rimelig sikkerhed kan konstateres, at den pågældende fragt eller post ikke indeholder forbudte genstande.

Hvis ACC3 ikke selv screener luftfragt og luftpost, skal det sikre, at den krævede screening udføres i overensstemmelse med EU-kravene. Screeningprocedurerne skal i givet fald omfatte håndteringen både i transfer og transit af fragt og post.

Udføres screening af luftfragt eller luftpost af eller på vegne af den kompetente myndighed i tredjelandet, skal det ACC3, der modtager denne luftfragt eller luftpost fra enheden, oplyse dette i sit sikkerhedsprogram og angive, hvordan det sikres, at den fornødne screening udføres.

Der henvises til punkt 6.8.3.1, 6.8.3.2 og 6.8.3.3 i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998.

7.1.   

Foretages screeningen af luftfartsselskabet eller på dettes vegne af en enhed, der er omfattet af luftfartsselskabets sikkerhedsprogram?

Hvis JA, oplys nærmere.

Angiv i givet fald nærmere oplysninger om den eller de enheder, der er omfattet af luftfartsselskabets sikkerhedsprogram:

navn

adresse på lokaliteten

status som autoriseret økonomisk operatør (AEO), hvis det er relevant

 

Hvis NEJ, hvilke enheder, der ikke er omfattet af luftfartsselskabets screeningprogram, foretager da sikkerhedskontrollen af luftfragt eller luftpost, der bringes ind i EU eller EØS af dette luftfartsselskab?

Angiv, hvilken type enheder der er tale om, og oplys nærmere.

privat ekspeditionsselskab

statsligt reguleret selskab

statslig screeningfacilitet

andet

 

7.2.   

Kan enheden anmode om at få foretaget den krævede sikkerhedskontrol i tilfælde af, at screeningen er foretaget af en af ovennævnte enheder?

JA eller NEJ

 

Hvis NEJ, oplys nærmere.

 

7.3.   

Med hvilke midler og instrukser (f.eks. tilsyn, overvågning og kvalitetskontrol) sikrer enheden, at sikkerhedskontrollen gennemføres på den foreskrevne måde af sådanne tjenesteleverandører?

 

7.4.   

Hvilke metoder anvendes til screening af luftfragt og luftpost?

Angiv hvilke metoder og anfør for hver anvendt metode nærmere oplysninger om det udstyr, som anvendes til at screene luftfragt og luftpost (f.eks. fabrikant, type, programversion, norm, serienummer).

 

7.5.   

Er udstyret eller metoden (f.eks. bombehunde — EDD) opført i den nyeste liste over udstyr og metoder, som opfylder EU's, Den Europæiske Konference for Civil Luftfarts (ECAC's) eller Transportation Security Administrations (TSA's) krav?

JA eller NEJ

 

Hvis JA, oplys nærmere.

 

Hvis NEJ, angiv nærmere oplysninger om godkendelsen af udstyret og godkendelsesdato samt eventuelle beviser på, at det opfylder EU's normer for udstyr.

 

7.6.   

Anvendes udstyret i overensstemmelse med fabrikanternes driftsbetingelser (CONOPS), og afprøves og vedligeholdes det regelmæssigt?

JA eller NEJ

 

Hvis JA, beskriv proceduren.

 

7.7.   

Hvis der anvendes bombehunde (EDD), gennemgår disse da en grunduddannelse og efteruddannelse samt godkendelses- og kvalitetskontrolprocedurer, der opfylder de krav, der er fastsat af EU eller TSA?

JA eller NEJ

 

Hvis JA, beskriv hele proceduren og dokumentationen for dette udsagn.

 

7.8.   

Hvis der anvendes bombehunde (EDD), følger screeningproceduren da en indsættelsesmetode, som svarer til de krav, der er fastsat af EU eller TSA?

JA eller NEJ

 

Hvis JA, beskriv hele proceduren og dokumentationen for dette udsagn.

 

7.9.   

Tages der hensyn til forsendelsens art i forbindelse med screening?

JA eller NEJ

 

Hvis JA, beskriv, hvordan det sikres, at den valgte screeningmetode anvendes til så høj en standard, at det med rimelig sikkerhed kan konstateres, at forbudte genstande ikke er skjult i forsendelsen.

 

7.10.   

Findes der en procedure for, hvad der skal gøres, når screeningudstyret udløser en alarm?

JA eller NEJ

 

Hvis JA, beskriv proceduren for, hvad der skal gøres ved alarmer for med rimelig sikkerhed at kunne konstatere, at at der ikke forekommer forbudte genstande.

 

Hvis NEJ, beskriv, hvad der gøres med forsendelsen.

 

7.11.   

Findes der forsendelser, som er undtaget fra sikkerhedsscreening?

JA eller NEJ

 

7.12.   

Findes der undtagelser, som ikke er i overensstemmelse med Unionens liste?

JA eller NEJ

 

Hvis JA, beskriv nærmere.

 

7.13.   

Føres der kontrol med adgangen til screeningområdet for at sikre, at kun autoriseret og uddannet personale får adgang?

JA eller NEJ

 

Hvis JA, beskriv nærmere.

 

7.14.   

Er der indført en fast kvalitetskontrol eller prøveordning?

JA eller NEJ

 

Hvis JA, beskriv nærmere.

 

7.15.   

Konklusion: Screenes luftfragt eller luftpost ved hjælp af et af de midler eller en af de metoder, der er anført i punkt 6.2.1 i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998, til så høj en standard, at det med rimelig sikkerhed kan konstateres, at den ikke indeholder forbudte genstande?

JA eller NEJ

 

Hvis NEJ, angiv årsagen.

 

Luftfartsselskabets bemærkninger

 

Bemærkninger fra EU-luftfartssikkerhedsvalidatoren

 

DEL 8

Fragt og post med høj risiko (HRCM)

Mål: Forsendelser, der har oprindelse i eller har været i transfer på lokaliteter, som EU har defineret som højrisikoområder, eller som forekommer at være blevet udsat for betydelige ulovlige indgreb, betragtes som fragt og post med høj risiko (HRCM). Sådanne forsendelser screenes i overensstemmelse med specifikke instrukser. Den kompetente EU-/EØS-myndighed, der har udpeget ACC3, fastsætter, hvilke oprindelsessteder der har høj risiko, og screeningsinstrukser. ACC3 skal have indført en procedure for at sikre, at HRCM med EU eller EØS som destination identificeres og gøres til genstand for passende kontrolforanstaltninger som defineret i EU-lovgivningen.

ACC3 skal holde løbende kontakt med den kompetente myndighed med ansvar for lufthavnene i EU/EØS, hvortil det transporterer fragt, således at det råder over de nyeste oplysninger om oprindelsessteder med høj risiko.

ACC3 skal anvende de samme foranstaltninger, uanset om det modtager fragt og post med høj risiko fra et andet luftfartsselskab eller via andre transportformer.

Der henvises til punkt 6.7 og 6.8.3.6 i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998.

Bemærk: HRCM, der er godkendt til at blive transporteret til EU eller EØS, skal have udstedt »SHR« som sikkerhedsstatus, der betyder, at forsendelsen er sikret til transport med passager-, fragt- og postfly i overensstemmelse med de krav, der gælder for højrisikoforsendelser.

8.1.   

Ved luftfartsselskabets personale, som har ansvaret for at foretage sikkerhedskontrol, hvilken luftfragt og luftpost der skal behandles som fragt og post med høj risiko (HRCM)?

JA eller NEJ

 

Hvis JA, beskriv nærmere.

 

8.2.   

Har luftfartsselskabet indført procedurer med henblik på identifikation af HRCM?

JA eller NEJ

 

Hvis JA, beskriv nærmere.

 

8.3.   

Underkastes fragt eller post med høj risiko HRCM-screeningprocedurer i henhold til EU-lovgivningen?

JA eller NEJ

 

Hvis NEJ, angiv, hvilke procedurer der anvendes.

 

8.4.   

Udsteder luftfartsselskabet efter screeningen en erklæring om SHR-sikkerhedsstatus i de dokumenter, der ledsager forsendelsen?

JA eller NEJ

 

Hvis JA, beskriv, hvordan og i hvilket dokument sikkerhedsstatus er udstedt.

 

8.5.   

Konklusion: Er den procedure, som luftfartsselskabet har indført, relevant og tilstrækkelig til at sikre, at alle HRCM er blevet korrekt håndteret før lastning?

JA eller NEJ

 

Hvis NEJ, angiv årsagen.

 

Luftfartsselskabets bemærkninger

 

Bemærkninger fra EU-luftfartssikkerhedsvalidatoren

 

DEL 9

Beskyttelse

Mål: ACC3 skal have indført procedurer, hvormed det sikres, at luftfragt eller luftpost med EU eller EØS som destination beskyttes mod uautoriseret adgang fra det tidspunkt, hvor der foretages screening eller anden sikkerhedskontrol, eller fra modtagelsestidspunktet, efter at screeningen eller sikkerhedskontrollen er udført, og frem til lastningen.

Der kan ydes beskyttelse med forskellige midler såsom fysiske (f.eks. barrierer eller aflåste rum), menneskelige (f.eks. afpatruljering eller uddannede medarbejdere) og teknologiske (f.eks. CCTV eller adgangsalarmer).

Sikret luftfragt eller luftpost med EU eller EØS som destination bør være adskilt fra ikke-sikret luftfragt eller luftpost.

Der henvises til punkt 6.8.3 i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998.

9.1.   

Træffes der foranstaltninger til beskyttelse af sikret luftfragt og luftpost af luftfartsselskabet eller på dettes vegne af en enhed, der er omfattet af luftfartsselskabets sikkerhedsprogram?

Hvis JA, oplys nærmere.

 

Hvis NEJ, hvilke enheder, der ikke er omfattet af luftfartsselskabets sikkerhedsprogram, træffer da foranstaltninger til beskyttelse af sikret luftfragt eller luftpost, der bringes ind i EU eller EØS af dette luftfartsselskab?

Angiv, hvilken type enheder der er tale om, og oplys nærmere:

privat ekspeditionsselskab

statsligt reguleret selskab

statslig screeningfacilitet

andet

 

9.2.   

Er der indført sikkerhedskontrol og beskyttelse for at forhindre ulovlige indgreb i forbindelse med screeningproceduren?

JA eller NEJ

 

Hvis JA, beskriv nærmere.

 

9.3.   

Findes der procedurer, der sikrer, at sikkerhedskontrolleret luftfragt eller luftpost med EU eller EØS som destination beskyttes mod uautoriseret adgang fra det tidspunkt, hvor den er sikret, og indtil den lastes?

JA eller NEJ

 

Hvis JA, beskriv, hvordan den er beskyttet.

 

Hvis NEJ, angives årsagerne.

 

9.4.   

Konklusioner: Er beskyttelsen af forsendelser tilstrækkelig streng til at forhindre ulovlige handlinger?

JA eller NEJ

 

Hvis NEJ, angiv årsagen.

 

Luftfartsselskabets bemærkninger

 

Bemærkninger fra EU-luftfartssikkerhedsvalidatoren

 

DEL 10

Ledsagedokumenter

Mål: ACC3 sikrer sig, at de dokumenter, der ledsager en forsendelse, som ACC3 har sikkerhedskontrolleret (f.eks. screening og beskyttelse), indeholder mindst:

a)

den entydige alfanumeriske identifikationskode, der er udstedt af den udpegende kompetente myndighed, og

b)

forsendelsens entydige identifikationskode, f.eks. nummeret på firma- eller hovedluftfragtbrevet, hvis dette foreligger, og

c)

forsendelsens indhold og

d)

sikkerhedsstatus, der angives som følger:

»SPX«, der betyder, at forsendelsen er sikret til transport med passager-, fragt- og postfly, eller

»SCO«, der betyder, at forsendelsen kun er sikret til transport med fragt- og postfly, eller

»SHR«, der betyder, at forsendelsen er sikret til transport med passager-, fragt- og postfly i overensstemmelse med de krav, der gælder for højrisikoforsendelser.

Findes der ikke en sikkerhedsgodkendt fragtagent fra et tredjeland, må erklæringen om sikkerhedsstatus afgives af ACC3 eller af det luftfartsselskab, der ankommer fra et tredjeland, der er fritaget for ACC3-ordningen.

Hvis forsendelsens sikkerhedsstatus er udstedt af ACC3, anfører luftfartsselskabet desuden årsagerne til, at der er udstedt sikkerhedsstatus, med oplysninger om de anvendte screeningmidler eller –metoder eller begrundelsen for at undtage forsendelsen fra screening, under anvendelse af de normer, der er vedtaget i ordningen for erklæring om forsendelsers sikkerhed.

Hvis en forsendelses sikkerhedsstatus og ledsagedokumenterne er udstedt af en RA3 i et foregående led eller af et andet ACC3, kontrollerer ACC3 under modtagelsesproceduren, at ovennævnte oplysninger er anført i ledsagedokumenterne.

Forsendelsens ledsagedokument kan have form af et luftfragtbrev, et tilsvarende forsendelsesdokument eller en særskilt erklæring, som enten udstedes elektronisk eller skriftligt.

Der henvises til punkt 6.3.2.6, litra d), punkt 6.8.3.4 og 6.8.3.5, 6.8.3.6 og 6.8.3.7 i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998.

10.1.   

Sikrer luftfartsselskabet sig, at de krævede ledsagedokumenter udstedes og omfatter de oplysninger, der kræves i henhold til punkt 6.3.2.6, litra d), punkt 6.8.3.4, 6.8.3.5 og 6.8.3.6 i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998?

JA eller NEJ

 

Hvis JA, beskriv dokumenternes indhold.

 

Hvis NEJ, redegør for hvorfor og hvordan fragten eller posten behandles som sikret af luftfartsselskabet, hvis den lastes om bord på et luftfartøj.

 

10.2.   

Indeholder dokumenterne luftfartsselskabets entydige alfanumeriske ACC3-identifikationskode?

JA eller NEJ

 

Hvis NEJ, redegør hvorfor.

 

10.3.   

Specificeres fragtens sikkerhedsstatus, og hvordan denne status er opnået, i dokumenterne?

JA eller NEJ

 

Beskriv, hvordan dette specificeres.

 

10.4.   

Konklusion: Er dokumentationsproceduren tilstrækkelig dækkende til at sikre, at fragt eller post forsynes med de krævede ledsagedokumenter, hvori er angivet den korrekte sikkerhedsstatus og alle oplysninger, der kræves?

JA eller NEJ

 

Hvis NEJ, angiv årsagen.

 

Luftfartsselskabets bemærkninger

 

Bemærkninger fra EU-luftfartssikkerhedsvalidatoren

 

DEL 11

Efterlevelse

Mål: Efter at have evalueret de foregående ti dele af denne tjekliste skal EU-luftfartssikkerhedsvalidatoren konkludere, om der er overensstemmelse mellem forholdene ved kontrolbesøget på stedet og indholdet af den del af luftfartsselskabets sikkerhedsprogram, der beskriver foranstaltningerne vedrørende luftfragt eller luftpost med EU eller EØS som destination, og om sikkerhedskontrollen i tilstrækkelig grad opfylder målene i tjeklisten.

I konklusionerne skelnes der mellem fire mulige hovedtilfælde:

1)

Luftfartsselskabets sikkerhedsprogram er i overensstemmelse med tillæg 6-G til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998, og kontrolbesøget på stedet bekræfter, at tjeklistens mål opfyldes, eller

2)

Luftfartsselskabets sikkerhedsprogram er i overensstemmelse med tillæg 6-G til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998, men kontrolbesøget på stedet bekræfter ikke, at tjeklistens mål opfyldes, eller

3)

Luftfartsselskabets sikkerhedsprogram er ikke i overensstemmelse med tillæg 6-G til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998, men kontrolbesøget på stedet bekræfter, at tjeklistens mål opfyldes, eller

4)

Luftfartsselskabets sikkerhedsprogram er ikke i overensstemmelse med tillæg 6-G til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998, og kontrolbesøget på stedet bekræfter ikke, at tjeklistens mål opfyldes.

11.1.   

Overordnet konklusion: Angiv det tilfælde, som bedst svarer til situationen, der valideres

1, 2, 3 eller 4

 

Bemærkninger fra EU-luftfartssikkerhedsvalidatoren

 

Luftfartsselskabets bemærkninger

 

Validators navn:

Dato:

Underskrift:

BILAG

Liste over besøgte og interviewede personer og enheder

Angiv enhedens navn, kontaktpersonen navn og stilling samt datoen for besøget eller interviewet.

Enhedens navn

Kontaktpersonens navn

Kontaktpersonens stilling

Dato for besøg eller interview

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TILLÆG 6-C4

VALIDERINGSTJEKLISTE FOR KENDTE BEFRAGTERE FRA TREDJELANDE MED EU-VALIDERING AF LUFTFARTSSIKKERHEDEN

Enheder fra tredjelande har mulighed for at blive en del af et ACC3's (»Air cargo or mail carrier operating into the Union from a third country airport«) sikre forsyningskæde ved at ansøge om at blive udpeget som kendt befragter fra et tredjeland med EU-validering af luftfartssikkerheden (KC3). En KC3 er en fragthåndteringsenhed i et tredjeland, som er valideret og godkendt som sådan på basis af en EU-validering af luftfartssikkerheden.

En KC3 skal sikre, at forsendelser til EU (5) er blevet sikkerhedskontrolleret, og at de har været beskyttet mod uautoriseret adgang fra tidspunktet for denne sikkerhedskontrol og frem til overdragelsen til et ACC3 eller en sikkerhedsgodkendt fragtagent fra et tredjeland med EU-validering af luftfartssikkerheden (RA3).

Forudsætningerne for at kunne transportere luftfragt eller luftpost til Unionen (EU) eller til Island, Norge og Schweiz er fastsat i gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998.

EU-luftfartssikkerhedsvalidatoren bruger tjeklisten til at vurdere sikkerhedsniveauet for luftfragt eller luftpost (6), som transporteres til EU eller EØS af eller på ansvar af den enhed, der ansøger om udpegning som KC3. Tjeklisten skal udelukkende anvendes i de tilfælde, der fremgår af punkt 6.8.5.1, litra b), i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998. I de tilfælde, der fremgår af punkt 6.8.5.1, litra a), i nævnte bilag, anvender EU-luftfartssikkerhedsvalidatoren ACC3-tjeklisten.

Der udstedes en valideringsrapport til den udpegende kompetente myndighed og til den validerede enhed senest en måned efter, at kontrolbesøget på stedet har fundet sted. Følgende skal som minimum fremgå af valideringsrapporten:

den udfyldte tjekliste underskrevet af EU-luftfartssikkerhedsvalidatoren og, hvis det er relevant, med den validerede enheds bemærkninger og

forpligtelseserklæringen (tillæg 6-H3 til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998), der er underskrevet af den validerede enhed, og

en erklæring om uafhængighed (tillæg 11-A til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998) for den validerede enhed, der er underskrevet af EU-luftfartssikkerhedsvalidatoren.

Sidenummereringen, datoen for EU-valideringen af luftfartssikkerheden og validatorens og den validerede enheds parafering på hver side udgør beviset for valideringsrapportens integritet.

KC3'en skal kunne bruge denne rapport i alle sine forretningsforbindelser med ACC3'er og RA3'er.

Valideringsrapporten skal normalt være affattet på engelsk.

For de dele, der ikke kan sammenholdes med kravene i gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998, udgøres de grundlæggende normer af de standarder og den anbefalede praksis (SARP) i bilag 17 til konventionen angående international civil luftfart og det vejledende materiale, der er indeholdt i ICAO's luftfartssikkerhedshåndbog (DOC 8973-Restricted).

Forklarende bemærkninger:

1)

Alle gældende og relevante dele af tjeklisten skal udfyldes i overensstemmelse med den validerede enheds forretningsmodel og aktiviteter. Hvis der er oplysninger, der ikke er tilgængelige, skal der redegøres for dette.

2)

Efter hver del konkluderer EU-luftfartssikkerhedsvalidatoren, om og i hvilken udstrækning målene for denne del er opfyldt.

DEL 1

Organisation og ansvarsfordeling

1.1.   

Valideringsdato(er)

Brug følgende datoformat, f.eks. fra 01.10.2012 til 02.10.2012

dd/mm/åååå

 

1.2.   

Dato, hvor den foregående validering i givet fald fandt sted

dd/mm/åååå

 

Evt. tidligere KC3-registreringsnummer

 

AEO-certifikat eller C-TPAT-status eller evt. anden certificering

 

1.3.   

Oplysninger om luftfartssikkerhedsvalidator

Navn

 

Virksomhed/organisation/myndighed

 

Entydig alfanumerisk identifikationskode (UAI)

 

E-mailadresse

 

Telefonnummer (inkl. landekode)

 

1.4.   

Enhedens navn

Navn

 

Virksomhedsnummer (f.eks. registreringsnummer i et industri- og handelsregister)

 

Nummer/Enhed/Bygning

 

Gade

 

By

 

Postnr.

 

Stat (hvis relevant)

 

Land

 

Postboksadresse (hvis relevant)

 

1.5.   

Organisationens hovedadresse (hvis den er forskellig fra adressen på den lokalitet, der skal valideres)

Nummer/Enhed/Bygning

 

Gade

 

By

 

Postnr.

 

Stat (hvis relevant)

 

Land

 

Postboksadresse (hvis relevant)

 

1.6.   

Virksomhedstype — fragttyper

Hvilken type er virksomheden, og hvilken fragttype behandles i ansøgerens lokaler?

 

1.7.   

Er ansøgeren ansvarlig for …?

a)

produktion

b)

pakning

c)

opbevaring

d)

forsendelse

e)

andet, angiv nærmere.

 

1.8.   

Det omtrentlige antal beskæftigede på lokaliteten

Antal

 

1.9.   

Navn og stillingsbetegnelse for den person, som er sikkerhedsansvarlig for luftfragt eller luftpost fra tredjelande

Navn

 

Stillingsbetegnelse

 

E-mailadresse

 

Telefonnummer (inkl. landekode)

 

DEL 2

Organisation og ansvarsområder henhørende under den kendte befragter fra et tredjeland med EU-validering af luftfartssikkerheden

Mål: Luftfragt eller luftpost må ikke transporteres til EU eller EØS, uden at den er sikkerhedskontrolleret. Fragt og post, som leveres af en KC3 til et ACC3 eller en RA3, må kun modtages som sikker fragt eller post, hvis KC3'en har udført en sådan sikkerhedskontrol. Nærmere oplysninger om kontrollen findes i de følgende dele af denne tjekliste.

KC3 skal have indført procedurer, hvormed det sikres, at der foretages en passende sikkerhedskontrol af al luftfragt og luftpost med EU eller EØS som destination, og at sikker fragt eller post efterfølgende beskyttes, indtil den overdrages til et ACC3 eller en RA3. Sikkerhedskontrollen skal resultere i, at det med rimelig sikkerhed kan konstateres, at forbudte genstande ikke er skjult i forsendelsen.

Der henvises til punkt 6.8.3 i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998.

2.1.   

Har enheden oprettet et sikkerhedsprogram?

JA eller NEJ

 

Hvis NEJ, gå direkte til punkt 2.5.

 

2.2.   

Oplysninger om enhedens sikkerhedsprogram

Dato — brug følgende format dd/mm/åååå

 

Version

 

Forelægges eller godkendes sikkerhedsprogrammet for/af den kompetente myndighed i det land, enheden er beliggende i? Hvis JA, beskriv proceduren.

 

2.3.   

Dækker sikkerhedsprogrammet på tilfredsstillende vis punkt 4-11 i tjeklisten?

JA eller NEJ

 

Hvis NEJ, beskriv nærmere hvorfor ikke.

 

2.4.   

Er sikkerhedsprogrammet fuldgyldigt, robust og fuldstændigt?

JA eller NEJ

 

Hvis NEJ, angiv årsagerne.

 

2.5.   

Har enheden fastlagt en procedure med henblik på at sikre, at luftfragt eller luftpost med EU eller EØS som destination underkastes en passende sikkerhedskontrol, inden den overdrages til et ACC3 eller en RA3?

JA eller NEJ

 

Hvis JA, beskriv proceduren.

 

2.6.   

Har enheden indført et styringssystem (f.eks. instrumenter eller instrukser) med henblik på at sikre, at den påkrævede sikkerhedskontrol gennemføres?

JA eller NEJ

 

Hvis JA, beskriv styringssystemet, og oplys, om det er godkendt, kontrolleret eller stillet til rådighed af den kompetente myndighed eller en anden enhed.

 

Hvis NEJ, forklar, hvordan enheden sikrer, at sikkerhedskontrollen gennemføres på den foreskrevne måde.

 

2.7.   

Konklusion og generelle bemærkninger om procedurens pålidelighed, fuldgyldighed og robusthed.

Bemærkninger fra enheden

 

Bemærkninger fra EU-luftfartssikkerhedsvalidatoren

 

DEL 3

Identificerbar luftfragt eller luftpost

Mål: At fastslå, på hvilket tidspunkt eller sted fragt eller post bliver identificerbar som luftfragt eller luftpost.

3.1.   

Ved inspektion af produktion, pakning, opbevaring, udvælgelse, forsendelse og eventuelle øvrige relevante områder fastslås det, hvor og hvordan en forsendelse af luftfragt eller luftpost med EU eller EØS som destination bliver identificerbar.

Beskriv nærmere.

 

Bemærkninger fra enheden

 

Bemærkninger fra EU-luftfartssikkerhedsvalidatoren

 

Bemærk venligst, at der bør afgives udførlige oplysninger om, hvorledes identificerbar luftfragt eller luftpost beskyttes mod uautoriseret adgang eller ulovlige indgreb, i del 6 til 9.

DEL 4

Ansættelse og uddannelse af personale

Mål: For at sikre at den påkrævede sikkerhedskontrol gennemføres, skal en KC3 udpege ansvarlige og kompetente medarbejdere til at sikre luftfragt eller luftpost. Personale, som har adgang til identificerbar luftfragt, skal besidde alle nødvendige kompetencer til at varetage sine opgaver og være uddannet på passende vis.

Med henblik på at opfylde dette mål skal en KC3 have indført en procedure for at sikre, at alt personale (f.eks. fastansatte, midlertidigt ansatte, vikarer og chauffører) med direkte og uledsaget adgang til luftfragt eller luftpost, for hvilken en sikkerhedskontrol gennemføres eller er blevet gennemført:

a)

har gennemgået en indledende kontrol forud for ansættelsen eller baggrundskontrol, som mindst er i overensstemmelse med de lokale myndigheders krav til den validerede KC3, og derefter regelmæssig kontrol, og

b)

har gennemgået grundlæggende og regelmæssig sikkerhedstræning, således at det er opmærksomt på sine sikkerhedsopgaver i overensstemmelse med de lokale myndigheders krav til den validerede KC3.

Bemærk:

Ved en baggrundskontrol forstås en kontrol af en persons identitet og hidtidige erfaringer og (i det omfang lovgivningen tillader det) en eventuel kriminel baggrund som led i vurderingen af en enkeltpersons egnethed til at gennemføre en sikkerhedskontrol eller få uledsaget adgang til et security-beskyttet område (definition i ICAO's bilag 17).

En kontrol forud for ansættelsen skal fastslå en persons identitet på grundlag af dokumentation, den skal omfatte beskæftigelse, uddannelse og eventuelle afbrydelser i mindst de foregående fem år og pålægge personen at underskrive en erklæring med udførlige oplysninger om en eventuel kriminel fortid i alle bopælslande i mindst de foregående fem år (Unionens definition).

Der henvises til punkt 6.8.3.1 i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998.

4.1.   

Findes der en procedure, som sikrer, at alt personale med adgang til identificerbar luftfragt/luftpost underkastes kontrol forud for ansættelsen, hvorved baggrund og kompetence vurderes?

JA eller NEJ

 

Hvis JA, angiv, hvor mange år forud for ansættelsen der undersøges i forbindelse med kontrollen forud for ansættelsen, og hvilken enhed der udfører undersøgelsen.

 

4.2.   

Omfatter denne procedure?

baggrundskontrol

kontrol forud for ansættelsen

kontrol af strafferegistre

interviews

andet (oplys nærmere).

Redegør for punkterne, og angiv, hvilken enhed der udfører dette punkt, og, hvor det er relevant, den foregående periode, som tages i betragtning.

 

4.3.   

Findes der en procedure, der sikrer, at personen med ansvar for at foretage sikkerhedskontrol og føre tilsyn med gennemførelsen af sikkerhedskontrollen på lokaliteten underkastes en kontrol forud for ansættelsen, hvorved baggrund og kompetence vurderes?

JA eller NEJ

 

Hvis JA, angiv, hvor mange år forud for ansættelsen der undersøges i forbindelse med kontrollen forud for ansættelsen, og hvilken enhed der udfører undersøgelsen.

 

4.4.   

Omfatter denne procedure?

baggrundskontrol

kontrol forud for ansættelsen

kontrol af strafferegistre

interviews

andet (oplys nærmere).

Redegør for punkterne, og angiv, hvilken enhed der udfører dette punkt, og, hvor det er relevant, den foregående periode, som tages i betragtning.

 

4.5.   

Gennemgår personale, som har adgang til identificerbar luftfragt/luftpost, uddannelse, før det gives adgang til identificerbar luftfragt eller luftpost?

JA eller NEJ

 

Hvis JA, beskriv uddannelsens indhold og varighed.

 

4.6.   

Gennemgår det personale, der er omhandlet i punkt 4.5, regelmæssig træning?

JA eller NEJ

 

Hvis JA, redegør for den regelmæssige trænings indhold og hyppighed.

 

4.7.   

Konklusion: Sikres det med procedurerne for ansættelse og uddannelse af personale, at alt personale med adgang til identificerbar luftfragt eller luftpost med EU eller EØS som destination på behørig vis er blevet ansat og uddannet på et niveau, som er tilstrækkeligt til, at det er bevidst om sit sikkerhedsansvar?

JA eller NEJ

 

Hvis NEJ, angives årsagerne.

 

Bemærkninger fra enheden

 

Bemærkninger fra EU-luftfartssikkerhedsvalidatoren

 

DEL 5

Fysisk sikkerhed

Mål: En KC3 skal have indført procedurer, som sikrer, at identificerbar luftfragt eller luftpost med EU eller EØS som destination beskyttes mod uautoriseret adgang eller ulovlige indgreb. Hvis ikke fragten eller posten beskyttes, kan den ikke overdrages til et ACC3 eller en RA3 som sikker fragt eller post.

Enheden skal påvise, hvordan dens lokalitet eller lokaler er beskyttet, og at der findes relevante adgangskontrolprocedurer. Det er afgørende, at der føres kontrol med adgangen til det område, hvor der arbejdes med identificerbar luftfragt eller luftpost, og hvor den opbevares. Alle døre, vinduer og andre adgangsveje til sikker luftfragt eller luftpost med EU eller EØS som destination skal sikres eller underkastes adgangskontrol.

Den fysiske sikkerhed kan omfatte, men er ikke begrænset til:

fysiske hindringer, såsom hegn eller barrierer

teknologi ved brug af alarmer og/eller CCTV-systemer

menneskelig sikkerhed, såsom personale, der udelukkende udfører overvågningsaktiviteter.

Der henvises til punkt 6.8.3.1 i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998.

5.1.   

Er alle adgangsveje til identificerbar luftfragt/luftpost underkastet adgangskontrol, og er adgangen begrænset til autoriserede personer?

JA eller NEJ

 

Hvis JA, hvordan kontrolleres adgangen? Forklar og beskriv. Der kan afkrydses flere svar.

af sikkerhedspersonalet

af andet personale

manuel kontrol af, om personer har adgang til området

elektroniske adgangskontrolsystemer

andet, anfør nærmere.

 

Hvis JA, hvordan sikres det, at en person, der har adgang til området, er autoriseret? Forklar og beskriv. Der kan afkrydses flere svar.

brug af et virksomhedsidentifikationskort

brug af en anden type identifikationskort f.eks. pas eller kørekort

(sikkerheds)personalet bruger en liste over autoriserede personer

elektronisk adgangstilladelse, f.eks. ved brug af en chip

uddeling af nøgler eller adgangskoder udelukkende til autoriseret personale

andet, anfør nærmere.

 

5.2.   

Er alle adgangsveje til identificerbar luftfragt eller luftpost sikret? Dette gælder også adgangsveje, som ikke er i permanent brug, og veje, der normalt ikke bruges som adgangsveje, f.eks. vinduer.

JA eller NEJ

 

Hvis JA, hvordan er disse adgangsveje sikret? Forklar og beskriv. Der kan afkrydses flere svar.

sikkerhedspersonalets tilstedeværelse

elektroniske adgangskontrolsystemer, som kun giver adgang til en person ad gangen

barrierer, f.eks. skodder eller låse

CCTV-system

system til detektion af ubudne gæster

 

5.3.   

Findes der yderligere foranstaltninger, som skærper sikkerheden i lokalerne generelt?

JA eller NEJ

 

Hvis JA, forklar, og beskriv hvilke:

Hegn eller barrierer

CCTV-system

system til detektion af ubudne gæster

overvågning og afpatruljering

andet, anfør nærmere.

 

5.4.   

Er bygningen solidt opført?

JA eller NEJ

 

5.5.   

Konklusion: Er enhedens forholdsregler tilstrækkelige til at forhindre uautoriseret adgang til de dele af lokaliteten og lokalerne, hvor der arbejdes med identificerbar luftfragt eller luftpost med EU eller EØS som destination, eller hvor den opbevares?

JA eller NEJ

 

Hvis NEJ, angives årsagerne.

 

Bemærkninger fra enheden

 

Bemærkninger fra EU-luftfartssikkerhedsvalidatoren

 

DEL 6

Produktion

Mål: En KC3 skal have indført procedurer, som sikrer, at identificerbar luftfragt eller luftpost med EU eller EØS som destination beskyttes mod uautoriseret adgang eller ulovlige indgreb under produktionsprocessen. Hvis ikke fragten eller posten beskyttes, kan den ikke overdrages til et ACC3 eller en RA3 som sikker fragt eller post.

Enheden skal påvise, at adgangen til produktionsområdet kontrolleres, og at der føres tilsyn med produktionsprocessen. Hvis produktet i produktionsfasen bliver identificerbart som luftfragt eller luftpost med EU eller EØS som destination, skal enheden påvise, at der er truffet forholdsregler for at beskytte luftfragt eller luftpost mod uautoriseret adgang eller ulovlige indgreb fra denne fase.

Disse spørgsmål besvares, hvis produktet kan identificeres som luftfragt eller luftpost med EU eller EØS som destination i løbet af produktionsprocessen.

6.1.   

Føres der kontrol med adgangen til produktionsområdet, og er adgangen forbeholdt autoriserede personer?

JA eller NEJ

 

Hvis JA, forklar, hvordan adgangen kontrolleres, og hvordan den er forbeholdt autoriserede personer.

 

6.2.   

Føres der tilsyn med produktionsprocessen?

JA eller NEJ

 

Hvis JA, forklar, hvordan der føres tilsyn med den.

 

6.3.   

Er der indført kontrol med henblik på at hindre ulovlige indgreb i produktionsfasen?

JA eller NEJ

 

Hvis JA, beskriv nærmere.

 

6.4.   

Konklusion: Er enhedens forholdsregler tilstrækkelige til at beskytte identificerbar luftfragt eller luftpost med EU eller EØS som destination mod uautoriseret adgang eller ulovlige indgreb under produktion?

JA eller NEJ

 

Hvis NEJ, angives årsagerne.

 

Bemærkninger fra enheden

 

Bemærkninger fra EU-luftfartssikkerhedsvalidatoren

 

DEL 7

Pakning

Mål: En KC3 skal have indført procedurer, som sikrer, at identificerbar luftfragt eller luftpost med EU eller EØS som destination beskyttes mod uautoriseret adgang eller ulovlige indgreb under pakningen. Hvis ikke fragten eller posten beskyttes, kan den ikke overdrages til et ACC3 eller en RA3 som sikker fragt eller post.

Enheden skal påvise, at adgangen til pakkeområdet kontrolleres, og at der føres tilsyn med pakningen. Hvis produktet i pakkefasen bliver identificerbart som luftfragt eller luftpost med EU eller EØS som destination, skal enheden påvise, at der er truffet forholdsregler for at beskytte luftfragt/luftpost mod uautoriseret adgang eller ulovlige indgreb fra denne fase. Alle færdigvarer skal kontrolleres, inden de pakkes.

Disse spørgsmål besvares, hvis produktet kan identificeres som luftfragt/luftpost med EU eller EØS som destination i løbet af pakkeprocessen.

7.1.   

Føres der kontrol med adgangen til pakkeområdet, og er adgangen forbeholdt autoriserede personer?

JA eller NEJ

 

Hvis JA, forklar, hvordan adgangen kontrolleres, og hvordan den er forbeholdt autoriserede personer.

 

7.2.   

Føres der tilsyn med pakkeprocessen?

JA eller NEJ

 

Hvis JA, forklar, hvordan der føres tilsyn med den.

 

7.3.   

Er der indført kontrolforanstaltninger med henblik på at hindre ulovlige indgreb i pakkefasen?

JA eller NEJ

 

Hvis JA, beskriv nærmere.

 

7.4.

Beskriv den afsluttende ydre emballage:

a)   

Er den afsluttende ydre emballage solid?

JA eller NEJ

 

Beskriv nærmere.

 

b)   

Er den afsluttende ydre emballage forseglet?

JA eller NEJ

 

Hvis JA, beskriv, hvordan emballagen forsegles, f.eks. ved anvendelse af nummereret forsegling, særlige stempler eller sikkerhedstape.

 

Hvis NEJ, beskriv, hvilke beskyttelsesforanstaltninger der er truffet for at sikre forsendelsernes integritet.

 

7.5.   

Konklusion: Er enhedens forholdsregler tilstrækkelige til at beskytte identificerbar luftfragt eller luftpost med EU eller EØS som destination mod uautoriseret adgang eller ulovlige indgreb under pakningen?

JA eller NEJ

 

Hvis NEJ, angives årsagerne.

 

Bemærkninger fra enheden

 

Bemærkninger fra EU-luftfartssikkerhedsvalidatoren

 

DEL 8

Opbevaring

Mål: En KC3 skal have indført procedurer, som sikrer, at identificerbar luftfragt eller luftpost med EU eller EØS som destination beskyttes mod uautoriseret adgang eller ulovlige indgreb under opbevaring. Hvis ikke fragten eller posten beskyttes, kan den ikke overdrages til et ACC3 eller en RA3 som sikker fragt eller post.

Enheden skal påvise, at der føres kontrol med adgangen til lagerområdet. Hvis produktet under opbevaringen bliver identificerbart som luftfragt eller luftpost med EU eller EØS som destination, skal enheden påvise, at der er truffet forholdsregler for at beskytte luftfragt eller luftpost mod uautoriseret adgang eller ulovlige indgreb fra denne fase.

Disse spørgsmål besvares, hvis produktet kan identificeres som luftfragt eller luftpost med EU eller EØS som destination i løbet af opbevaringen.

8.1.   

Føres der kontrol med adgangen til lagerområdet, og er adgangen forbeholdt autoriserede personer?

JA eller NEJ

 

Hvis JA, forklar, hvordan adgangen kontrolleres, og hvordan den er forbeholdt autoriserede personer.

 

8.2.   

Opbevares den færdige og pakkede luftfragt eller luftpost sikkert, og kontrolleres det, om der er sket ulovlige indgreb?

JA eller NEJ

 

Hvis JA, beskriv nærmere.

 

Hvis NEJ, forklar, hvordan enheden sikrer, at færdig og pakket luftfragt eller luftpost med EU eller EØS som destination beskyttes mod uautoriseret adgang og ulovlige indgreb.

 

8.3.   

Konklusion: Er enhedens forholdsregler tilstrækkelige til at beskytte identificerbar luftfragt eller luftpost med EU eller EØS som destination mod uautoriseret adgang eller ulovlige indgreb under opbevaringen?

JA eller NEJ

 

Hvis NEJ, angives årsagerne.

 

Bemærkninger fra enheden

 

Bemærkninger fra EU-luftfartssikkerhedsvalidatoren

 

DEL 9

Forsendelse

Mål: En KC3 skal have indført procedurer, som sikrer, at identificerbar luftfragt eller luftpost med EU eller EØS som destination beskyttes mod uautoriseret adgang eller ulovlige indgreb under forsendelsen. Hvis ikke fragten eller posten beskyttes, må den ikke overdrages til et ACC3 eller en RA3 som sikker fragt eller post.

Enheden skal påvise, at der føres kontrol med adgangen til forsendelsesområdet. Hvis produktet i forsendelsesfasen bliver identificerbart som luftfragt eller luftpost med EU eller EØS som destination, skal enheden påvise, at der er truffet forholdsregler for at beskytte luftfragt eller luftpost mod uautoriseret adgang eller ulovlige indgreb fra denne fase.

Disse spørgsmål besvares, hvis produktet kan identificeres som luftfragt eller luftpost med EU eller EØS som destination i løbet af forsendelsesprocessen.

9.1.   

Føres der kontrol med adgangen til forsendelsesområdet, og er adgangen forbeholdt autoriserede personer?

JA eller NEJ

 

Hvis JA, forklar, hvordan adgangen kontrolleres, og hvordan den er forbeholdt autoriserede personer.

 

9.2.   

Hvem har adgang til forsendelsesområdet? Der kan afkrydses flere svar.

enhedens medarbejdere

chauffører

besøgende

kontrahenter

andet, anfør nærmere.

 

9.3.   

Føres der tilsyn med forsendelsesprocessen?

JA eller NEJ

 

Hvis JA, forklar, hvordan der føres tilsyn med den.

 

9.4.   

Er der indført kontrolforanstaltninger med henblik på at hindre ulovlige indgreb i forsendelsesområdet?

JA eller NEJ

 

Hvis JA, beskriv nærmere.

 

9.5.   

Konklusion: Er enhedens forholdsregler tilstrækkelige til at beskytte identificerbar luftfragt eller luftpost med EU eller EØS som destination mod uautoriseret adgang eller ulovlige indgreb under forsendelsesprocessen?

JA eller NEJ

 

Hvis NEJ, angives årsagerne.

 

Bemærkninger fra enheden

 

Bemærkninger fra EU-luftfartssikkerhedsvalidatoren

 

DEL 10

Forsendelser fra andre kilder

Mål: En KC3 skal have indført procedurer, som sikrer, at fragt eller post, som KC3'en ikke selv står for, ikke overdrages til et ACC3 eller en RA3 som sikker fragt eller post.

En KC3 kan videresende forsendelser, som den ikke selv står for, til en RA3 eller et ACC3, hvis:

a)

de er adskilt fra forsendelser, som befragteren selv står for og

b)

oprindelsen er tydeligt markeret på forsendelsen eller på ledsagedokumenterne.

Alle sådanne forsendelser skal screenes af en RA3 eller et ACC3, inden de lastes på et luftfartøj.

10.1.   

Modtager enheden fragt- eller postforsendelser, der skal transporteres ad luftvejen, fra andre enheder?

JA eller NEJ

 

Hvis JA, hvordan holdes disse forsendelser adskilt fra virksomhedens egen fragt eller post, og hvordan udpeges de over for den sikkerhedsgodkendte fragtagent eller speditøren?

 

Bemærkninger fra enheden

 

Bemærkninger fra EU-luftfartssikkerhedsvalidatoren

 

DEL 11

Dokumentation

Mål: KC3 sikrer sig, at de dokumenter, der ledsager en forsendelse, som KC3 har sikkerhedskontrolleret (f.eks. beskyttelse), indeholder mindst:

a)

den entydige alfanumeriske identifikationskode, der er udstedt af den udpegende kompetente myndighed, og

b)

forsendelsens indhold.

Forsendelsens ledsagedokumenter kan udstedes elektronisk eller skriftligt.

Der henvises til punkt 6.8.3.4 i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998.

11.1.   

Sørger enheden for, at der udstedes de fornødne ledsagedokumenter med oplysninger om den entydige alfanumeriske identifikationskode, der er udstedt af den udpegende kompetente myndighed, og en beskrivelse af forsendelsen?

JA eller NEJ

 

Hvis NEJ, redegør nærmere.

 

11.2.   

Konklusion: Er dokumentationsproceduren tilstrækkelig til at sikre, at fragten eller posten forsynes med de krævede ledsagedokumenter?

JA eller NEJ

 

Hvis NEJ, angiv årsagen.

 

Bemærkninger fra enheden

 

Bemærkninger fra EU-luftfartssikkerhedsvalidatoren

 

DEL 12

Transport

Mål: En KC3 skal have indført procedurer, som sikrer, at identificerbar luftfragt eller luftpost med EU eller EØS som destination beskyttes mod uautoriseret adgang eller ulovlige indgreb under transporten. Hvis ikke fragten eller posten beskyttes, må den ikke modtages af et ACC3 eller en RA3 som sikker fragt eller post.

Under transport af sikrede forsendelser er en KC3 ansvarlig for forsendelsernes beskyttelse. Dette gælder også, når transporten udføres af en anden enhed, som f.eks. en speditør, på vegne af den pågældende RA3. Det gælder ikke, når forsendelserne transporteres på et ACC3's eller en RA3's ansvar.

Disse spørgsmål besvares, hvis produktet under transport kan identificeres som luftfragt eller luftpost med EU eller EØS som destination.

12.1.   

Hvordan udbringes luftfragt eller luftpost til ACC3 eller RA3?

a)   

Transport udført af den validerede enhed?

JA eller NEJ

 

b)   

Transport udført af et ACC3 eller en RA3?

JA eller NEJ

 

c)   

Den validerede enheds kontrahent?

JA eller NEJ

 

12.2.   

Er luftfragten eller luftposten pakket med forsegling?

JA eller NEJ

 

Hvis JA, hvordan?

 

12.3.   

Forsegles eller låses køretøjet inden transporten?

JA eller NEJ

 

Hvis JA, hvordan?

 

12.4.   

Når der anvendes nummererede forseglinger, føres der da kontrol med adgangen til forseglingerne, og registreres numrene?

JA eller NEJ

 

Hvis JA, angiv hvordan.

 

12.5.   

Underskriver den pågældende speditør speditørerklæringen (hvis relevant)?

JA eller NEJ

 

12.6.   

Har den person, der transporterer fragten, gennemgået en specifik uddannelse i sikkerhedskontrol og sikkerhedsbevidsthed, inden personen blev bemyndiget til at transportere sikret luftfragt eller luftpost eller begge dele?

JA eller NEJ

 

Hvis JA, beskriv, hvilken form for sikkerhedskontrol (f.eks. kontrol forud for ansættelsen og baggrundskontrol) og hvilken form for uddannelse (f.eks. uddannelse i sikkerhedsbevidsthed osv.).

 

12.7.   

Konklusion: Er forholdsreglerne tilstrækkelige til at beskytte luftfragt eller luftpost mod uautoriseret adgang under transporten?

JA eller NEJ

 

Hvis NEJ, angives årsagerne.

 

Bemærkninger fra enheden

 

Bemærkninger fra EU-luftfartssikkerhedsvalidatoren

 

DEL 13

Efterlevelse

Mål: Efter at have evalueret de foregående 12 dele af denne tjekliste skal EU-luftfartssikkerhedsvalidatoren konkludere, om kontrolbesøget på stedet bekræfter, at sikkerhedskontrollen gennemføres, og at målene i denne tjekliste for luftfragt eller luftpost med EU eller EØS som destination efterleves.

Der findes to mulige scenarier. EU-luftfartssikkerhedsvalidatoren konkluderer, at enheden:

1)

efterlever målene i denne tjekliste. Der udstedes en valideringsrapport til den udpegende kompetente myndighed og til den validerede enhed senest en måned efter, at kontrolbesøget på stedet har fundet sted.

2)

ikke efterlever målene i denne tjekliste. I dette tilfælde er enheden ikke berettiget til at levere sikret luftfragt eller luftpost med EU eller EØS som destination til et ACC3 eller en RA3, uden at den screenes af en autoriseret part. Enheden modtager en kopi af den udfyldte tjekliste med angivelse af manglerne.

EU-luftfartssikkerhedsvalidatoren skal tage højde for, at evalueringen er baseret på en overordnet målbaseret efterlevelsesmetode.

12.1.   

Overordnet konklusion: Angiv det tilfælde, som bedst svarer til situationen, der valideres

1 eller 2

 

Bemærkninger fra EU-luftfartssikkerhedsvalidatoren

 

Bemærkninger fra enheden

 

Validators navn:

Dato:

Underskrift:

BILAG

Liste over besøgte og interviewede personer og enheder

Angiv enhedens navn, kontaktpersonen navn og stilling samt datoen for besøget eller interviewet.

Enhedens navn

Kontaktpersonens navn

Kontaktpersonens stilling

Dato for besøg eller interview

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«

(33)

Tillæg 6-H1, 6-H2 og 6-H3 affattes således:

»TILLÆG 6-H1

FORPLIGTELSESERKLÆRING — ACC3 MED EU-VALIDERING AF LUFTFARTSSIKKERHEDEN

På vegne af [luftfartsselskabets navn] tager jeg følgende til efterretning:

I denne rapport fastlægges sikkerhedsniveauet for luftfragttransportoperationer med EU eller EØS som destination for så vidt angår de sikkerhedsnormer, som er anført i tjeklisten eller er omhandlet deri.

[Luftfartsselskabets navn] kan først udpeges som ACC3 (»Air cargo or mail carrier operating into the Union from a third country airport«), efter at en rapport om EU-validering af luftfartssikkerheden er forelagt og godkendt af den kompetente myndighed i en medlemsstat i Den Europæiske Union eller Island, Norge og Schweiz til dette formål, og de nærmere enkeltheder vedrørende ACC3 er indført i Unionens database til sikring af forsyningskæden.

Hvis den kompetente myndighed i en EU-medlemsstat eller Europa-Kommissionen konstaterer manglende efterlevelse af de sikkerhedsforanstaltninger, der er omhandlet i rapporten, kan dette føre til inddragelse af den udpegning af [luftfartsselskabets navn] som ACC3, der allerede er opnået for denne lufthavn, hvilket vil være til hinder for, at [luftfartsselskabets navn] kan transportere luftfragt eller luftpost til EU eller EØS-området fra denne lufthavn.

Rapporten er gyldig i fem år og udløber således senest den …

På vegne af [luftfartsselskabet] erklærer undertegnede, at:

(1)

[luftfartsselskabets navn] vil acceptere de nødvendige opfølgende foranstaltninger med henblik på at overvåge de standarder, som er fastslået i rapporten.

(2)

Jeg forelægger hurtigst muligt den udpegende kompetente myndighed de relevante oplysninger, dog inden for 15 arbejdsdage, hvis:

a)

der foretages eventuelle ændringer af [luftfartsselskabets navn] sikkerhedsprogram

b)

det overordnede sikkerhedsansvar overdrages til en anden person end den, som er angivet i punkt 1.7 i tillæg 6-C3 til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998

c)

der foretages andre ændringer af lokaler eller procedurer, som kunne forventes at få mærkbar indflydelse på sikkerheden

d)

luftfartsselskabet ophører med sit virke, ikke længere beskæftiger sig med luftfragt eller luftpost med EU som destination eller ikke længere kan opfylde kravene i den relevante EU-lovgivning, som er valideret i denne rapport.

(3)

[Luftfartsselskabets navn] vil opretholde det sikkerhedsniveau, der er konstateret i denne rapport, og som er i overensstemmelse med tjeklistens mål, og i givet fald gennemføre og anvende eventuelle yderligere sikkerhedsforanstaltninger, der kræves for at blive udpeget som ACC3, hvis sikkerhedsnormerne konstateres at være utilstrækkelige, indtil den efterfølgende validering af aktiviteterne hos [luftfartsselskabets navn].

(4)

[luftfartsselskabets navn] informerer den udpegende kompetente myndighed herom, hvis det ikke kan anmode om, sørge for eller sikre, at fragt eller post, som det modtager med henblik på transport til EU eller EØS-området gøres til genstand for den fornødne sikkerhedskontrol, eller hvis det ikke kan føre korrekt tilsyn med sin forsyningskæde.

På vegne af [luftfartsselskabets navn] påtager jeg mig det fulde ansvar for denne erklæring.

Navn:

Stilling i virksomheden:

Dato:

Underskrift:

TILLÆG 6-H2

FORPLIGTELSESERKLÆRING — SIKKERHEDSGODKENDT FRAGTAGENT FRA ET TREDJELAND MED EU-VALIDERING AF LUFTFARTSSIKKERHEDEN (RA3)

På vegne af [enhedens navn] tager jeg følgende til efterretning:

I denne rapport fastlægges sikkerhedsniveauet for luftfragttransportoperationer med EU eller EØS som destination for så vidt angår de sikkerhedsnormer, som er anført i tjeklisten eller er omhandlet deri.

[Enhedens navn] kan først udpeges som RA3 (»third country EU aviation security validated regulated agent«), efter at en rapport om EU-validering af luftfartssikkerheden er forelagt og godkendt af den kompetente myndighed i en medlemsstat i Den Europæiske Union eller Island, Norge og Schweiz til dette formål, og de nærmere enkeltheder vedrørende RA3 er indført i Unionens database til sikring af forsyningskæden.

Hvis den kompetente myndighed i en EU-medlemsstat eller Europa-Kommissionen konstaterer manglende efterlevelse af de sikkerhedsforanstaltninger, der er omhandlet i rapporten, kan dette føre til inddragelse af den udpegning af [enhedens navn] som RA3, der allerede er opnået for disse lokaler, hvilket vil være til hinder for, at [enhedens navn] kan levere sikret luftfragt eller luftpost med EU eller EØS som destination til et ACC3 eller en anden RA3.

Rapporten er gyldig i tre år og udløber således senest den …

På vegne af [enhedens navn] erklærer undertegnede, at:

(1)

[Enhedens navn] vil acceptere de nødvendige opfølgende foranstaltninger med henblik på at overvåge de standarder, som er fastslået i rapporten.

(2)

Jeg forelægger hurtigst muligt den udpegende kompetente myndighed de relevante oplysninger, dog inden for 15 arbejdsdage, hvis:

a)

der foretages eventuelle ændringer af [enhedens navn] sikkerhedsprogram

b)

det overordnede sikkerhedsansvar overdrages til en anden person end den, som er angivet i punkt 1.9 i tillæg 6-C2 til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998

c)

der foretages andre ændringer af lokaler eller procedurer, som kunne forventes at få mærkbar indflydelse på sikkerheden

d)

virksomheden ophører med sit virke, ikke længere beskæftiger sig med luftfragt eller luftpost med Den Europæiske Union som destination eller ikke længere kan opfylde kravene i den relevante EU-lovgivning, som er valideret i denne rapport.

(3)

[Enhedens navn] vil opretholde det sikkerhedsniveau, der er konstateret i denne rapport, og som er i overensstemmelse med tjeklistens mål, og i givet fald gennemføre og anvende eventuelle yderligere sikkerhedsforanstaltninger, der kræves for at blive udpeget som RA3, hvis sikkerhedsnormerne konstateres at være utilstrækkelige, indtil den efterfølgende validering af aktiviteterne hos [enhedens navn].

(4)

[Enhedens navn] underretter de ACC3'er og de RA3'er, som den leverer sikret luftfragt og/eller luftpost til, hvis [enhedens navn] ophører med sit virke, ikke længere beskæftiger sig med luftfragt/luftpost eller ikke længere kan opfylde de krav, der valideres i denne rapport.

På vegne af [enhedens navn] påtager jeg mig det fulde ansvar for denne erklæring.

Navn:

Stilling i virksomheden:

Dato:

Underskrift:

TILLÆG 6-H3

FORPLIGTELSESERKLÆRING — KENDT BEFRAGTER FRA ET TREDJELAND MED EU-VALIDERING AF LUFTFARTSSIKKERHEDEN (KC3)

På vegne af [enhedens navn] tager jeg følgende til efterretning:

I denne rapport fastlægges sikkerhedsniveauet for luftfragttransportoperationer med EU eller EØS som destination for så vidt angår de sikkerhedsnormer, som er anført i tjeklisten eller er omhandlet deri.

[Enhedens navn] kan først udpeges som KC3 (»third country EU aviation security validated known consignor«), efter at en rapport om EU-validering af luftfartssikkerheden er forelagt og godkendt af den kompetente myndighed i en medlemsstat i Den Europæiske Union eller Island, Norge og Schweiz til dette formål, og de nærmere enkeltheder vedrørende KC3 er indført i Unionens database til sikring af forsyningskæden.

Hvis den kompetente myndighed i en EU-medlemsstat eller Europa-Kommissionen konstaterer manglende efterlevelse af de sikkerhedsforanstaltninger, der er omhandlet i rapporten, kan dette føre til inddragelse af den udpegning af [enhedens navn] som KC3, der allerede er opnået for disse lokaler, hvilket vil være til hinder for, at [enhedens navn] kan levere sikret luftfragt eller luftpost med EU eller EØS som destination til et ACC3 eller en RA3.

Rapporten er gyldig i tre år og udløber således senest den …

På vegne af [enhedens navn] erklærer undertegnede, at:

(1)

[Enhedens navn] vil acceptere de nødvendige opfølgende foranstaltninger med henblik på at overvåge de standarder, som er fastslået i rapporten.

(2)

Jeg forelægger hurtigst muligt den udpegende kompetente myndighed de relevante oplysninger, dog inden for 15 arbejdsdage, hvis:

a)

der foretages eventuelle ændringer af [enhedens navn] sikkerhedsprogram

b)

det overordnede sikkerhedsansvar overdrages til en anden person end den, som er angivet i punkt 1.9 i tillæg 6-C4 til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998

c)

der foretages andre ændringer af lokaler eller procedurer, som kunne forventes at få mærkbar indflydelse på sikkerheden

d)

virksomheden ophører med sit virke, ikke længere beskæftiger sig med luftfragt eller luftpost med Den Europæiske Union som destination eller ikke længere kan opfylde kravene i den relevante EU-lovgivning, som er valideret i denne rapport.

(3)

[Enhedens navn] vil opretholde det sikkerhedsniveau, der er konstateret i denne rapport, og som er i overensstemmelse med tjeklistens mål, og i givet fald gennemføre og anvende eventuelle yderligere sikkerhedsforanstaltninger, der kræves for at blive udpeget som KC3, hvis sikkerhedsnormerne konstateres at være utilstrækkelige, indtil den efterfølgende validering af aktiviteterne hos [enhedens navn].

(4)

[Enhedens navn] underretter de ACC3'er og de RA3'er, som den leverer sikret luftfragt og/eller luftpost til, hvis [enhedens navn] ophører med sit virke, ikke længere beskæftiger sig med luftfragt/luftpost eller ikke længere kan opfylde de krav, der valideres i denne rapport.

På vegne af [enhedens navn] påtager jeg mig det fulde ansvar for denne erklæring.

Navn:

Stilling i virksomheden:

Dato:

Underskrift:«

(34)

I punkt 8.1.3.2 foretages følgende ændringer:

a)

Litra c) affattes således:

»c)

Hvis den kompetente myndighed finder de oplysninger, der er forelagt i henhold til litra a) og b), tilfredsstillende, sørger den for, at de krævede oplysninger om den sikkerhedsgodkendte leverandør registreres i Unionens database til sikring af forsyningskæden senest den følgende arbejdsdag. I forbindelse med registreringen i databasen giver den kompetente myndighed hver godkendt lokalitet en entydig alfanumerisk identifikationskode i standardformatet. Finder den kompetente myndighed ikke oplysningerne tilfredsstillende, meddeles grundene øjeblikkeligt til den enhed, som ansøger om godkendelse som sikkerhedsgodkendt leverandør«.

b)

Følgende tilføjes som litra d):

»d)

En sikkerhedsgodkendt leverandør anses ikke for godkendt, før oplysningerne om denne er opført i Unionens database til sikring af forsyningskæden.«

(35)

Punkt 11.2.2, litra e), affattes således:

»e)

viden om id-kort-systemer, som anvendes«.

(36)

I punkt 11.2.3.8 tilføjes følgende afsnit.

»Desuden skal uddannelsen, hvis den pågældende person er indehaver af et lufthavns-id-kort, også munde ud i samtlige nedenstående kompetencer:

h)

forståelse af screeningkontrolstedets konfiguration og screeningproceduren

i)

kendskab til adgangskontrolprocedurer og relevante screeningprocedurer

j)

viden om lufthavns-id-kort, som anvendes i lufthavnen

k)

viden om indberetningsprocedurer

l)

evne til at reagere hensigtsmæssigt på sikkerhedsrelaterede hændelser.«

(37)

I punkt 11.2.3.9 tilføjes følgende afsnit.

»Desuden skal uddannelsen, hvis den pågældende person er indehaver af et lufthavns-id-kort, også munde ud i samtlige nedenstående kompetencer:

k)

forståelse af screeningkontrolstedets konfiguration og screeningproceduren

l)

kendskab til adgangskontrolprocedurer og relevante screeningprocedurer

m)

viden om id-kort-systemer, som anvendes

n)

evne til at reagere hensigtsmæssigt på sikkerhedsrelaterede hændelser.«

(38)

I punkt 11.2.3.10 tilføjes følgende afsnit.

»Desuden skal uddannelsen, hvis den pågældende person er indehaver af et lufthavns-id-kort, også munde ud i samtlige nedenstående kompetencer:

k)

forståelse af screeningkontrolstedets konfiguration og screeningproceduren

l)

kendskab til adgangskontrolprocedurer og relevante screeningprocedurer

m)

viden om id-kort-systemer, som anvendes

n)

evne til at reagere hensigtsmæssigt på sikkerhedsrelaterede hændelser.«

(39)

I punkt 11.5.1 tilføjes følgende afsnit

»Instruktører skal have fornyet deres certificering mindst hvert femte år.«

(40)

Punkt 11.6.4.3 affattes således:

11.6.4.3   Hvis en medlemsstat ikke længere mener, at en EU-luftfartssikkerhedsvalidator opfylder de krav, der henvises til i punkt 11.6.3.1 eller punkt 11.6.3.5, trækker den godkendelsen tilbage og fjerner validatoren fra Unionens database til sikring af forsyningskæden og informerer den kompetente myndighed, der godkendte validatoren, herom og angiver begrundelsen for sine betænkeligheder.«

(41)

Tillæg 11-A affattes således:

»TILLÆG 11-A

ERKLÆRING OM UAFHÆNGIGHED — EU-LUFTFARTSSIKKERHEDSVALIDATOR

a)

Jeg bekræfter herved, at jeg har fastslået den validerede enheds efterlevelsesniveau på en upartisk og objektiv måde.

b)

Jeg bekræfter, at jeg ikke er og ikke i de to foregående år har været ansat hos den validerede enhed.

c)

Jeg bekræfter, at jeg ikke har nogen økonomisk eller anden direkte eller indirekte interesse i resultatet af valideringsaktiviteten, den validerede enhed eller dens datterselskaber.

d)

Jeg bekræfter hermed, at jeg hverken har eller i de foregående 12 måneder har haft forretningsforbindelser, såsom uddannelse og rådgivning bortset fra valideringsprocessen, med den validerede enhed på områder med relation til luftfartssikkerhed.

e)

Jeg bekræfter, at rapporten om EU-validering af luftfartssikkerheden bygger på en grundig undersøgelse af relevante sikkerhedsdokumenter bestående af:

den validerede enheds sikkerhedsprogram eller tilsvarende og

et kontrolbesøg på stedet til bekræftelse af, at sikkerhedsprogrammet anvendes.

f)

Jeg bekræfter, at rapporten om EU-validering af luftfartssikkerheden bygger på en vurdering af alle områder af relevans for sikkerheden, for hvilke validatoren har til opgave at udtale sig på grundlag af den relevante EU-tjekliste.

g)

Jeg bekræfter hermed, at jeg har anvendt en metode, som åbner mulighed for at udarbejde særskilte rapporter om EU-validering af luftfartssikkerheden for hver valideret enhed og sikrer undersøgelsens og evalueringens objektivitet og upartiskhed, hvis flere enheder valideres i en fælles aktion.

h)

Jeg bekræfter, at jeg ikke har modtaget finansielle eller andre ydelser bortset fra et rimeligt gebyr for valideringen og en godtgørelse af rejse- og opholdsudgifter.

Jeg påtager mig det fulde ansvar for rapporten om EU-validering af luftfartssikkerheden.

Den validerede enheds navn

EU-luftfartssikkerhedsvalidatorens navn:

Dato:

Underskrift:«

(42)

Punkt 12.7.1.2 og 12.7.1.3 affattes således:

12.7.1.2   Udstyret skal benyttes på en måde, så det sikres, at beholderen er placeret og vendt således, at detektionskapaciteten opfyldes til fulde.

12.7.1.3   Udstyret skal udløse en alarm i hvert af følgende tilfælde:

a)

når det sporer materiale, som kunne udgøre en trussel

b)

når det sporer en genstand, hvis tilstedeværelse hindrer sporingen af materiale, som kunne udgøre en trussel

c)

når det ikke kan bedømme, om LAG er godartet eller ej

d)

når indholdet af den screenede taske er for kompakt til, at det kan analyseres.«

(43)

Punkt 12.7.1.4 udgår.

(44)

Punkt 12.7.2.2 affattes således:

12.7.2.2   Alt LEDS-udstyr skal opfylde norm 2.«

(45)

Punkt 12.7.2.3 udgår.

(46)

Punkt 12.9.2.5 affattes således:

12.9.2.5   En EDD, der benyttes til sporing af eksplosive materialer, skal forsynes med passende midler til, at den kan identificeres entydigt.«


(1)  EU-medlemsstaterne: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Det Forenede Kongerige, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

(2)  Når denne tjekliste omhandler luftfragt eller luftpost eller luftfartøjer med EU eller EØS som destination, svarer dette til luftfragt eller luftpost eller luftfartøjer med Unionen og Island, Norge og Schweiz som destination.

(3)  1 EU-medlemsstaterne: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Det Forenede Kongerige, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

(4)  Når denne tjekliste omhandler luftfragt eller luftpost eller luftfartøjer med EU eller EØS som destination, svarer dette til luftfragt eller luftpost eller luftfartøjer med EU og Island, Norge og Schweiz som destination.

(5)  EU-medlemsstaterne: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Det Forenede Kongerige, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

(6)  Når denne tjekliste omhandler luftfragt eller luftpost eller luftfartøjer med EU eller EØS som destination, svarer dette til luftfragt eller luftpost eller luftfartøjer med Unionen og Island, Norge og Schweiz som destination.


Top