EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0802

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/802 af 10. maj 2017 om ikke at godkende PHMB (1600; 1,8) som et eksisterende aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 5 (EØS-relevant tekst. )

C/2017/2932

OJ L 120, 11.5.2017, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/802/oj

11.5.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 120/29


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2017/802

af 10. maj 2017

om ikke at godkende PHMB (1600; 1,8) som et eksisterende aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 5

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (1), særlig artikel 89, stk. 1, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1062/2014 (2) er der opstillet en liste over eksisterende aktivstoffer, som skal vurderes med henblik på eventuel godkendelse til brug i biocidholdige produkter. Denne liste omfatter PHMB (1600; 1.8).

(2)

PHMB (1600; 1.8) er blevet vurderet til anvendelse i produkttype 5, drikkevand, jf. bilag V til forordning (EU) nr. 528/2012.

(3)

Frankrig blev udpeget som kompetent vurderingsmyndighed og fremsendte vurderingsrapporten sammen med sine henstillinger den 23. november 2015.

(4)

I overensstemmelse med artikel 7, stk. 2, i delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014 fremsatte Udvalget for Biocidholdige Produkter den 12. oktober 2016 Det Europæiske Kemikalieagenturs udtalelse, hvori der var taget hensyn til den kompetente vurderingsmyndigheds konklusioner.

(5)

Det fremgår af denne udtalelse, at biocidholdige produkter, som anvendes til produkttype 5, og som indeholder PHMB (1600; 1.8), ikke kan forventes at opfylde de krav, der er fastlagt i artikel 19, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 528/2012. For denne produkttype blev der observeret en uacceptabel risiko i de scenarier, hvor der blev foretaget en vurdering af risikoen for miljøet.

(6)

Det er derfor ikke hensigtsmæssigt at godkende PHMB (1600; 1,8) til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 5.

(7)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

PHMB (1600; 1.8) (EF-nr.: n.a., CAS-nr. 27083-27-8 og 32289-58-0) godkendes ikke som et aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 5.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. maj 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1062/2014 af 4. august 2014 om det arbejdsprogram for systematisk undersøgelse af alle eksisterende aktivstoffer i biocidholdige produkter, der er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 294 af 10.10.2014, s. 1).


Top