EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0786

Kommissionens forordning (EU) 2017/786 af 8. maj 2017 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår definitionerne af fiskemel og fiskeolie (EØS-relevant tekst. )

C/2017/2921

OJ L 119, 9.5.2017, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/786/oj

9.5.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 119/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/786

af 8. maj 2017

om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår definitionerne af fiskemel og fiskeolie

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1774/2002 (forordningen om animalske biprodukter) (1), særlig artikel 31, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 1069/2009 er der fastsat folke- og dyresundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter med henblik på at forhindre og minimere risici for folke- og dyresundheden som følge af sådanne produkter. Ved forordningen inddeles de pågældende produkter i særlige kategorier, som afspejler risiciene herved, ligesom der fastsættes krav vedrørende sikker anvendelse og bortskaffelse heraf.

(2)

Ved Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 (2) er der fastsat gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1069/2009, herunder definitioner af animalske biprodukter såsom fiskemel og fiskeolie.

(3)

Fiskemel er i nr. 7) i bilag I til forordning (EU) nr. 142/2011 defineret som forarbejdet animalsk protein af vanddyr, undtagen havpattedyr. Definitionen af fiskeolie, der er et produkt af den samme teknologiske proces som fiskemel, findes i nr. 9) i samme bilag.

(4)

I overensstemmelse med artikel 3, nr. 9), i forordning (EF) nr. 1069/2009 defineres »vanddyr« ved henvisning til den definition, der er fastsat i artikel 3, stk. 1, litra e), i Rådets direktiv 2006/88/EF (3), som i) fisk, der tilhører overklassen Agnatha og klasserne Chondrichthyes og Osteichthyes, ii) bløddyr, der tilhører rækken Mollusca, og iii) krebsdyr, der tilhører underrækken Crustacea.

(5)

Den nuværende definition af »vanddyr« omfatter hverken søstjerner, der tilhører rækken Echinodermata og underrækken Asterozoa, eller andre opdrættede hvirvelløse vanddyr end bløddyr og krebsdyr. For øjeblikket er der derfor ikke mulighed for at anvende søstjerner eller andre opdrættede hvirvelløse vanddyr end bløddyr og krebsdyr til fremstilling af fiskemel og fiskeolie.

(6)

Søstjerner er maritime hvirvelløse vanddyr og lever primært af andre havlevende hvirvelløse vanddyr såsom krebsdyr. De høstes jævnligt som et biprodukt af aktiviteter, hvorved der opdrættes toskallede bløddyr bestemt til konsum, uden nævneværdig indflydelse på bestanden af søstjerner. Denne utilsigtede bifangst udgør en potentielt værdifuld kilde til protein i foder til svin og fjerkræ.

(7)

Havbørsteormen Nereis virens udgør en alternativ kilde til protein i føden til opdrættede rovfisk, hvilket reducerer omkostningerne til foder og afhængigheden af fiskemel.

(8)

I betragtning 18 i forordning (EF) nr. 1069/2009 hedder det, at hvirvelløse vanddyr, der ikke er omfattet af definitionen i artikel 3, nr. 9), i samme forordning, såsom søstjerner og andre opdrættede hvirvelløse vanddyr end bløddyr og krebsdyr, og som ikke udgør nogen risiko med hensyn til sygdomsoverførsel, kan anvendes på samme betingelser som vanddyr, der er omfattet af definitionen, for eksempel til fremstilling af fiskemel.

(9)

De gældende EU-regler vedrørende animalske biprodukter og transmissible spongiforme encephalopatier (4) forbyder ikke anvendelsen af søstjerner og andre opdrættede hvirvelløse vanddyr end bløddyr og krebsdyr i fremstillingen af foder til opdrættede dyr.

(10)

Da anvendelsen af forarbejdet animalsk protein fra vildtlevende vanddyr, f.eks. søstjerner, og andre opdrættede hvirvelløse vanddyr end bløddyr og krebsdyr i foder til andre dyr end drøvtyggere ikke udgør en højere risiko end anvendelsen af fiskemel i sådant foder, bør definitionerne af »fiskemel« og »fiskeolie« ændres, således at de også omfatter visse hvirvelløse vanddyr.

(11)

Med henblik på beskyttelse af miljøet og for at undgå at skabe et nyt pres på bestande af vildtlevende søstjerner bør anvendelsen af disse til fremstilling af fiskemel begrænses til tilfælde, hvor der høstes søstjerner i et område med opdræt af bløddyr, jf. direktiv 2006/88/EF.

(12)

Definitionerne af fiskemel og fiskeolie i henholdsvis nr. 7) og 9) i bilag I til forordning (EU) nr. 142/2011 bør ændres.

(13)

Forarbejdningsnormerne for fiskeolie, jf. bilag X til forordning (EU) nr. 142/2011, bør ved henvisning til artikel 10, litra l), i forordning (EF) nr. 1069/2009 udvides med henblik på at muliggøre anvendelse af hvirvelløse vand- eller landdyr, bortset fra arter, der er patogene for mennesker eller dyr, i fremstillingen af fiskeolie, dvs. også af søstjerner og andre opdrættede hvirvelløse vanddyr end bløddyr og krebsdyr.

(14)

Bilag I og X til forordning (EU) nr. 142/2011 bør derfor ændres.

(15)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I og X til forordning (EU) nr. 142/2011 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. maj 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 300 af 14.11.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 af 25. februar 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om gennemførelse af Rådets direktiv 97/78/EF for så vidt angår visse prøver og genstande, der er fritaget for veterinærkontrol ved grænsen som omhandlet i samme direktiv (EUT L 54 af 26.2.2011, s. 1).

(3)  Rådets direktiv 2006/88/EF af 24. oktober 2006 om dyresundhedsbestemmelser for akvakulturdyr og produkter deraf og om forebyggelse og bekæmpelse af visse sygdomme hos vanddyr (EUT L 328 af 24.11.2006, s. 14).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (EFT L 147 af 31.5.2001, s. 1).


BILAG

I forordning (EU) nr. 142/2011 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag I foretages følgende ændringer:

a)

Nr. 7) affattes således:

»7)   »fiskemel«: forarbejdet animalsk protein af vanddyr, undtagen havpattedyr, herunder opdrættede hvirvelløse vanddyr, herunder dem, der er omfattet af definitionen i artikel 3, stk. 1, litra e), i Rådets direktiv 2006/88/EF (*1), og søstjerner af arten Asterias rubens, der høstes i et område med opdræt af bløddyr

(*1)  Rådets direktiv 2006/88/EF af 24. oktober 2006 om dyresundhedsbestemmelser for akvakulturdyr og produkter deraf og om forebyggelse og bekæmpelse af visse sygdomme hos vanddyr (EUT L 328 af 24.11.2006, s. 14).«"

b)

Nr. 9) affattes således:

»9)   »fiskeolie«: olie, der er fremstillet ved forarbejdning af vanddyr, undtagen havpattedyr, herunder opdrættede hvirvelløse vanddyr, herunder dem, der er omfattet af definitionen i artikel 3, stk. 1, litra e), i direktiv 2006/88/EF, og søstjerner af arten Asterias rubens, der høstes i et område med opdræt af bløddyr, eller olie fra forarbejdning af fisk til konsum, som en driftsleder har besluttet skal anvendes til andre formål end konsum«.

2)

Bilag X, kapitel II, afsnit 3, del A, punkt 2, affattes således:

»2.

Fiskeolie

Kun kategori 3-materiale som omhandlet i artikel 10, litra i), j) og l), i forordning (EF) nr. 1069/2009 og kategori 3-materiale hidrørende fra vanddyr, jf. samme forordnings artikel 10, litra e) og f), kan anvendes til fremstilling af fiskeolie.«Top