EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0781

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/781 af 5. maj 2017 om tilbagekaldelse af godkendelsen af aktivstoffet methylnonylketon, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (EØS-relevant tekst. )

C/2017/2875

OJ L 118, 6.5.2017, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/781/oj

6.5.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 118/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/781

af 5. maj 2017

om tilbagekaldelse af godkendelsen af aktivstoffet methylnonylketon, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (1), særlig det andet alternativ i artikel 21, stk. 3, og artikel 78, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Methylnonylketon blev ved Kommissionens direktiv 2008/127/EF (2) optaget i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF (3). Den anmelder, på hvis anmodning methylnonylketon blev optaget, skulle i henhold til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 608/2012 (4) forelægge yderligere bekræftende oplysninger om a) specifikationen af det materiale, der er testet i toksikologiske undersøgelser af pattedyr og økotoksikologiske undersøgelser, b) specifikationen med data vedrørende partiet og validerede analysemetoder, c) en passende vurdering af skæbne og adfærd for så vidt angår methylnonylketon og potentielle omdannelsesprodukter i miljøet og d) risikoen for organismer, der lever i vand og jord. Oplysningerne skulle forelægges senest den 30. april 2013 for så vidt angår litra a) og b) og senest den 31. december 2015 for så vidt angår litra c) og d).

(2)

Aktivstoffer i bilag I til direktiv 91/414/EØF betragtes som godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009 og er opført i del A i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (5).

(3)

Anmelderen fremlagde ikke de bekræftende oplysninger, der krævedes ved litra c) og d), i betragtning 1 senest den 31. december 2015. Han svarede heller ikke på brevet fra Kommissionen, der gav ham mulighed for at redegøre for sin holdning, inden der ville blive truffet afgørelse om at trække stoffet tilbage.

(4)

Godkendelsen af methylnonylketon bør derfor tilbagekaldes.

(5)

Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor ændres.

(6)

Medlemsstaterne bør have tid til at tilbagekalde godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder det pågældende aktivstof. Den maksimale varighed af den afviklingsperiode, som medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009 kan bevilge for plantebeskyttelsesmidler, der indeholder aktivstoffet, bør begrænses.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Tilbagekaldelse af godkendelse

Godkendelsen af methylnonylketon tilbagekaldes.

Artikel 2

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011

I del A i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 udgår række 238 vedrørende methylnonylketon.

Artikel 3

Overgangsforanstaltninger

Medlemsstaterne tilbagekalder godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder methylnonylketon som aktivstof, senest den 26. august 2017.

Artikel 4

Afviklingsperiode

En afviklingsperiode, som medlemsstaterne indrømmer i henhold til artikel 46 i forordning (EF) nr. 1107/2009, skal være så kort som muligt og udløbe senest 26. august 2018.

Artikel 5

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. maj 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens direktiv 2008/127/EF af 18. december 2008 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage en række aktivstoffer (EUT L 344 af 20.12.2008, s. 89).

(3)  Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 608/2012 af 6. juli 2012 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår godkendelsesbetingelserne for aktivstofferne denathoniumbenzoat, methylnonylketon og planteolier/olie fra grøn mynte (EUT L 177 af 7.7.2012, s. 19).

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 af 25. maj 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår listen over godkendte aktivstoffer (EUT L 153 af 11.6.2011, s. 1).


Top