EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0776

Kommissionens forordning (EU) 2017/776 af 4. maj 2017 om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling, af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (EØS-relevant tekst. )

C/2017/2366

OJ L 116, 5.5.2017, p. 1–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 25/10/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/776/oj

5.5.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 116/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/776

af 4. maj 2017

om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling, af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 (1), særlig artikel 37, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Tabel 3.1 i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 indeholder en liste over harmoniseret klassificering og mærkning af farlige stoffer baseret på de kriterier, der er anført i del 2 til 5 i bilag I til samme forordning.

(2)

Forslag til ny, opdateret eller slettet harmoniseret klassificering og mærkning af visse stoffer er indgivet til Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) i henhold til artikel 37 i forordning (EF) nr. 1272/2008. På baggrund af udtalelserne fra ECHA's Udvalg for Risikovurdering om forslagene og på baggrund af de berørte parters kommentarer er det hensigtsmæssigt at indføre, opdatere eller slette den harmoniserede klassificering og mærkning af visse stoffer.

(3)

Estimater for akut toksicitet (ATE) benyttes først og fremmest til at fastlægge klassificeringen med hensyn til akut toksicitet for mennesker af blandinger indeholdende stoffer, som er klassificeret med hensyn til akut toksicitet. Medtagelsen af harmoniserede ATE-værdier i de indgange, der er opstillet i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008, vil gøre det lettere at harmonisere klassificeringen af blandinger og yde støtte til håndhævelsesmyndighederne. De ATE-værdier, der harmoniseres i overensstemmelse med artikel 37, bør indføjes i den næstsidste kolonne i tabel 3.1 i del 3 i bilag VI til nævnte forordning. I henhold til artikel 38, stk. 1, litra e), skal disse værdier nævnes i udtalelser og afgørelser om harmoniseret klassificering. Overskriften på kolonnen i tabel 3.1 i del 3 tillige med afsnit 1.1.2.3 i del 1 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

Da leverandører har behov for en vis frist for at tilpasse mærkningen og emballeringen af stoffer og blandinger til de nye klassificeringer og til at sælge eksisterende lagerbeholdninger, bør det ikke kræves, at de nye harmoniserede klassificeringer og den nye bestemmelse om ATE i afsnit 1.1.2.3 i del 1 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 overholdes omgående. Denne frist vil også være nødvendig for at give leverandører mulighed for at tilpasse sig og opfylde andre lovgivningsmæssige forpligtelser, der følger af de nye harmoniserede klassificeringer for stoffer såsom dem, der er fastsat i artikel 22, litra f), eller artikel 23 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 (2), i artikel 50 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 (3) eller i artikel 44 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 (4).

(5)

Tabel 3.2 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008, som angiver den harmoniserede klassificering og mærkning af farlige stoffer baseret på de kriterier, der er anført i Rådets direktiv 67/548/EØF (5), er blevet slettet med virkning fra 1. juni 2017. Af konsekvenshensyn bør henvisningerne til tabel 3.2 i del 1 og 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 udgå med virkning fra samme dato. Af klarhedshensyn bør tabel 3.1 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 benævnes tabel 3, og alle henvisninger til tabel 3.1 i dette bilag bør ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Direktiv 67/548/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/45/EF (6) er blevet ophævet med virkning fra den 1. juni 2015. Af konsekvenshensyn bør henvisningerne til disse direktiver i indledningen og i del 1 og 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 udgå sideløbende med ændringerne vedrørende henvisningerne til tabel 3.1 og 3.2 i bilag VI til denne forordning med virkning fra den 1. juni 2017; som er den dato, der er fastsat ved artikel 61, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1272/2008, før hvilken blandinger, som er klassificeret, mærket og emballeret i overensstemmelse med direktiv 1999/45/EF, og som er markedsført inden den 1. juni 2015, ikke kræves ommærket og omemballeret i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008.

(7)

Forordning (EF) nr. 1272/2008 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

I overensstemmelse med overgangsbestemmelserne i forordning (EF) nr. 1272/2008, som tillader anvendelse på frivillig basis af de nye bestemmelser på et tidligere tidspunkt, skal leverandører have mulighed for at anvende de nye harmoniserede klassificeringer samt for at tilpasse mærkningen og emballeringen, ligeledes på frivillig basis, inden fristen for overholdelse.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 133 i forordning (EF) nr. 1907/2006 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

1.   Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

2.   Denne forordning finder anvendelse fra den 1. december 2018.

Punkt 1), punkt 2), litra a), b), d), e), f), g), h), i) og j), samt punkt 3), litra a) og b), i bilaget finder anvendelse fra den 1. juni 2017.

3.   Uanset stk. 2 må stoffer og blandinger klassificeres, mærkes og emballeres i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008 som ændret ved nærværende forordning før den 1. december 2018.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. maj 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 353 af 31.12.2008, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1).

(5)  Rådets direktiv 67/548/EØF af 27. juni 1967 om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer (EFT L 196 af 16.8.1967, s. 1).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/45/EF af 31. maj 1999 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om klassificering, emballering og etikettering af farlige præparater (EFT L 200 af 30.7.1999, s. 1).


BILAG

I bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 foretages følgende ændringer:

1)

Indledningens afsnit affattes således:

»Del 1 i dette bilag indeholder en introduktion til listen over harmoniseret klassificering og mærkning, herunder oplysninger for hver enkelt indgang og hermed forbundne klassificeringer og faresætninger i tabel 3.

I del 2 i nærværende bilag fastsættes de generelle principper for udfærdigelse af dossierer i forbindelse med forslag til og begrundelse for harmoniseret klassificering og mærkning af stoffer på EU-niveau.

Dette bilags del 3 indeholder en liste over farlige stoffer, for hvilke harmoniseret klassificering og mærkning er fastsat på EU-niveau. I tabel 3 er klassificeringen og mærkningen baseret på kriterierne i bilag I til denne forordning.«

2)

I del 1 foretages følgende ændringer:

a)

Overskriften til punkt 1.1.2. affattes således:

»1.1.2.    Oplysninger vedrørende klassificering og mærkning for hver indgang i tabel 3«.

b)

Punkt 1.1.2.3 affattes således:

»1.1.2.3.   Specifikke koncentrationsgrænser, M-faktorer og estimater for akut toksicitet (ATE)

Såfremt de specifikke koncentrationsgrænser (SCL) for visse kategorier afviger fra de generiske koncentrationsgrænser i bilag I, er de angivet i en separat kolonne sammen med den pågældende klassificering med de samme koder som i punkt 1.1.2.1.1. Harmoniserede ATE-værdier angives ligeledes i tabel 3 i samme kolonne. Producenten, importøren eller downstreambrugeren benytter disse SCL og harmoniserede ATE-værdier til at klassificere en blanding, der indeholder dette stof. Når ATE anvendes, anvendes additivitetsformlen, som er beskrevet i punkt 3.1.3.6 i bilag I. Hvis der ikke er angivet nogen koncentrationsgrænser for en bestemt kategori i dette bilag, anvendes de generiske koncentrationsgrænser fra bilag I til klassificeringen af stoffer, der indeholder urenheder, tilsætningsstoffer eller individuelle bestanddele, eller af blandinger. Findes der ingen harmoniserede ATE-værdier for akut toksicitet, skal den korrekte værdi fastsættes på grundlag af de tilgængelige data.

Medmindre andet er anført, er koncentrationsgrænserne anført som vægtprocent af stoffet beregnet på grundlag af blandingens samlede vægt.

Såfremt en M-faktor er blevet harmoniseret for stoffer klassificeret som farlige for vandmiljøet i kategorierne Aquatic Acute 1 eller Aquatic Chronic 1, er denne M-faktor angivet i tabel 3 i samme kolonne som de specifikke koncentrationsgrænser. Såfremt en M-faktor for Aquatic Acute 1 og en M-faktor for Aquatic Chronic 1 er blevet harmoniseret, skal hver M-faktor angives i samme linje som den tilsvarende differentiering. Når der angives en enkelt M-faktor i tabel 3, og stoffet er klassificeret som Aquatic Acute 1 og Aquatic Chronic 1, benyttes denne M-faktor af producenten, importøren eller downstreambrugeren til klassificering af en blanding, der indeholder stoffet, for så vidt angår akutte farer og langtidsfarer for vandmiljøet, under anvendelse af summationsmetoden. Er der ikke angivet en M-faktor i tabel 3, skal producenten, importøren eller downstreambrugeren fastsætte en eller flere M-faktorer på grundlag af de tilgængelige data for stoffet. Se punkt 4.1.3.5.5.5 i bilag I med hensyn til fastsættelse og anvendelse af M-faktorer.«

c)

Punkt 1.1.3.1 ændres således:

i)

Note E udgår.

ii)

Note K affattes således:

»Note K

Klassificeringen som kræftfremkaldende eller mutagent kan udelades, såfremt det kan påvises, at stoffet indeholder mindre end 0,1 vægtprocent 1,3-butadien (EINECS-nr. 203-450-8). Klassificeres stoffet ikke som kræftfremkaldende eller mutagent, bør i det mindste sikkerhedssætningerne (P102-)P210-P403 anvendes. Denne note gælder kun for bestemte komplekse olieafledte stoffer anført i del 3.«

iii)

Note P affattes således:

»Note P

Stoffet skal ikke nødvendigvis klassificeres som kræftfremkaldende eller mutagent, såfremt det kan påvises, at stoffet indeholder mindre end 0,1 vægtprocent benzen (EINECS-nr. 200-753-7).

Klassificeres stoffet ikke som kræftfremkaldende, bør i det mindste sikkerhedssætningerne (P102-)P260-P262-P301 + P310-P331 anvendes.

Denne note gælder kun for bestemte komplekse olieafledte stoffer anført i del 3.«

iv)

Note S affattes således:

»Note S

Dette stof kræver ikke nødvendigvis nogen etiket i henhold til artikel 17, jf. punkt 1.3 i bilag I (tabel 3).«

v)

Note U's overskrift affattes således:

»Note U (tabel 3):«.

d)

Punkt 1.1.3.2 ændres således:

i)

Bemærkning 1 affattes således:

»Bemærkning 1

Den fastsatte koncentration eller, i mangel af sådanne koncentrationer, de generiske koncentrationer i denne forordning er vægtprocenterne af det metalliske grundstof beregnet på grundlag af blandingens samlede vægt.«

ii)

Som bemærkning 8 indsættes:

»Bemærkning 8

Klassificeringen som kræftfremkaldende kan udelades, hvis det kan påvises, at den maksimale teoretiske koncentration af formaldehyd, som kan frigives, uanset kilden, i blandingen som markedsført er mindre end 0,1 %.«

iii)

Som bemærkning 9 indsættes:

»Bemærkning 9

Klassificeringen som mutagent kan udelades, hvis det kan påvises, at den maksimale teoretiske koncentration af formaldehyd, som kan frigives, uanset kilden, i blandingen som markedsført er mindre end 1 %.«

e)

Punkt 1.1.4 udgår.

f)

Overskriften til punkt 1.2 affattes således:

»1.2.   Klassificeringer og faresætninger i tabel 3, som vedrører oversættelsen af klassificeringerne i bilag I til direktiv 67/548/EØF«.

g)

Punkt 1.2.1 affattes således:

»1.2.1.    Minimumsklassificering

For visse fareklasser, herunder akut toksicitet og STOT gentagen eksponering, svarer klassificeringen efter kriterierne i direktiv 67/548/EØF ikke direkte til klassificeringen i fareklasse og –kategori i denne forordning. I disse tilfælde skal klassificeringen i dette bilag betragtes som en minimumsklassificering. Denne klassificering anvendes, hvis ingen af følgende betingelser er opfyldt:

Producenten eller importøren har adgang til data eller andre oplysninger, jf. bilag I, del 1, som medfører klassificering i en alvorligere kategori sammenlignet med minimumsklassificeringen. I sådanne tilfælde anvendes klassificeringen i den alvorligere kategori.

Minimumsklassificeringen kan justeres yderligere på baggrund af oversættelsestabellen i bilag VII, når producenten eller importøren kender den fysiske tilstand af det stof, der benyttes ved testen for akut toksicitet ved indånding. I sådanne tilfælde erstatter klassificeringen på baggrund af bilag VII nærværende bilags minimumsklassificering, hvis den afviger fra denne.

Minimumsklassificering for en kategori er angivet i kolonnen »Klassificering« i tabel 3 med referencen *.

Referencen * kan også forekomme i kolonnen »Specifikke koncentrationsgrænser, M-faktorer og estimater for akut toksicitet (ATE)«, hvor den angiver, at den pågældende indgang havde specifikke koncentrationsgrænser for akut toksicitet i henhold til direktiv 67/548/EØF. Disse koncentrationsgrænser kan ikke »oversættes« til koncentrationsgrænser i henhold til denne forordning, navnlig ikke når der er angivet en minimumsklassificering. Når referencen * er angivet, kan klassificeringen for akut toksicitet for denne indgang imidlertid give grund til særlig bekymring.«

h)

Punkt 1.2.2 affattes således:

»1.2.2.    Eksponeringsvej kan ikke udelukkes

For visse fareklasser, f.eks. STOT, bør eksponeringsvejen kun angives i faresætningen, hvis det er endeligt påvist, at faren ikke kan frembringes ad nogen anden eksponeringsvej i overensstemmelse med kriterierne i bilag I. I henhold til direktiv 67/548/EØF blev eksponeringsvejen angivet for klassificeringer med R48, når der fandtes data, som kunne berettige klassificeringen af denne eksponeringsvej. Klassificeringen i henhold til 67/548/EØF med angivelse af eksponeringsvej er blevet »oversat« til den tilsvarende klasse og kategori i denne forordning, men med en generel faresætning, som ikke specificerer eksponeringsvejen, fordi de fornødne oplysninger ikke er tilgængelige.

Disse faresætninger er angivet i tabel 3 med referencen **.«

i)

Punkt 1.2.3 affattes således:

»1.2.3.    Faresætninger for reproduktionstoksicitet

Faresætningerne H360 og H361 indikerer en generel bekymring med hensyn til indvirkninger på forplantningsevne og/eller udvikling: »Kan skade/mistænkes for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn«. Ifølge kriterierne kan den generelle faresætning erstattes af den faresætning, som angiver den specifikke virkning i overensstemmelse med punkt 1.1.2.1.2. Når den anden differentiering ikke er nævnt, skyldes det, at der foreligger dokumentation for, at sådan virkning ikke er til stede, ufyldestgørende data eller manglende data, og forpligtelserne i artikel 4, stk. 3, finder anvendelse for denne differentiering.

For ikke at miste oplysninger fra de harmoniserede klassificeringer vedrørende virkninger for forplantningsevnen og fosterudviklingen i henhold til direktiv 67/548/EØF er klassificeringerne kun oversat for de virkninger, der er klassificeret i henhold til nævnte direktiv.

Disse faresætninger er angivet med referencen *** i tabel 3.«

j)

Punkt 1.2.4 affattes således:

»1.2.4.    Korrekt klassificering for fysiske risici kunne ikke fastsættes

For visse indgange var en korrekt klassificering for fysiske risici ikke mulig, da tilstrækkelige data for anvendelse af klassificeringskriterierne i denne forordning ikke var tilgængelige. Indgangen kan placeres i en anden (også højere) kategori eller endog en anden fareklasse end den angivne. Den korrekte klassificering skal bekræftes ved testning.

Indgange med fysiske risici, der skal bekræftes ved testning, er angivet med referencen **** i tabel 3.«

3)

I del 3 foretages følgende ændringer:

a)

Overskriften til del 3 affattes således:

»3.   

DEL 3: TABEL MED HARMONISERET KLASSIFICERING OG MÆRKNING«

b)

Indledningens afsnit udgår.

c)

Overskriften til tabel 3.1 affattes således:

»Tabel 3

Liste over harmoniseret klassificering og mærkning af farlige stoffer«

d)

I tabel 3 foretages følgende ændringer:

i)

Overskriften på den næstsidste kolonne affattes således: »Specifikke koncentrationsgrænser, M-faktorer og ATE«.

ii)

Angivelserne, der svarer til indeksnumrene 006-046-00-8, 604-057-00-8, 605-023-00-5, 606-041-00-6, 607-123-00-4, 608-055-00-8, 612-150-00-X, 613-318-00-5, 614-001-00-4, 615-013-00-2, 616-006-00-7, 616-094-00-7 og 650-032-00-X, erstattes af følgende angivelser:

Indeksnr.

International kemisk identifikation

EF nr.

CAS nr.

Klassificering

Mærkning

Specifikke koncentrationsgrænser, M-faktorer og ATE

Noter

Fareklasse- og kategorikode(r)

Faresætningskode(r)

Piktogram-, signalordskode(r)

Faresætningskode(r)

Suppl. faresætningskode(r)

»006-046-00-8

bendiocarb (ISO);

2,2-dimethyl-1,3-benzodioxol-4-yl-N-methylcarbamat

2,2-dimethyl-1,3-benzodioxol-4-ylmethylcarbamat

245-216-8

22781-23-3

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

Acute Tox. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H311

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H311

H300

H410

 

M = 10

M = 100«

 

»604-057-00-8

reaktionsmasse af: isomerer af 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-methyl-(n)-dodecylphenol; isomerer af 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-methyl-(n)-tetracosylphenol; isomerer af 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-methyl-5,6-didodecyl-phenol. n = 5 or 6

401-680-5

Aquatic Chronic 4

H413

 

H413«

 

 

 

»605-023-00-5

5-chlor-2-(4-chlorphenoxy)phenol

[DCPP]

429-290-0

3380-30-1

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H318

H400

H410

GHS05

GHS09

Dgr

H318

H410

 

M = 10

M = 10«

 

»606-041-00-6

2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-on

400-600-6

71868-10-5

Repr. 1B

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H360FD

H302

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H360FD

H302

H411«

 

 

 

»607-123-00-4

2,3-epoxypropylmethacrylat;

glycidylmethacrylat

203-441-9

106-91-2

Carc. 1B

Muta. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

STOT SE 3

STOT RE 1

Eye Dam. 1

Skin Corr. 1C

Skin Sens. 1

H350

H341

H360F

H311

H302

H335

H372 (luftveje) (indånding)

H318

H314

H317

GHS08

GHS06

GHS05

Dgr

H350

H341

H360F

H311

H302

H335

H372 (luftveje) (indånding)

H314

H317

 

 

»608-055-00-8

fipronil (ISO);

(±)-5-amino-1-[2,6-dichlor-4-(trifluormethyl) fenyl]-4-[(trifluormethyl) sulfinyl]-1H-pyrazol-3-carbonitril

424-610-5

120068-37-3

Acute Tox. 3*

Acute Tox. 3*

Acute Tox. 3*

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H311

H331

H372*

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H301

H311

H331

H372*

H410

 

M = 1 000

M = 10 000 «

 

»612-150-00-X

spiroxamin (ISO);

8-tert-butyl-1,4-dioxaspiro[4.5]decan-2-ylmethyl(ethyl)(propyl)amin

118134-30-8

Repr. 2

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H332

H312

H302

H373 (øjne)

H315

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361d

H332

H312

H302

H373 (øjne)

H315

H317

H410

 

M = 100

M = 100«

 

»613-318-00-5

fenpyrazamin (ISO);

S-allyl-5-amino-2,3-dihydro-2-isopropyl-3-oxo-4-(o-tolyl)pyrazol-1-carbothioat;

S-allyl-5-amino-2-isopropyl-4-(2-methylphenyl)-3-oxo-2,3-dihydropyrazol-1-carbothioat

3

473798-59-3

Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 10

M = 1«

 

»614-001-00-4

nikotin (ISO);

3-[(2S)-1-methylpyrrolidin-2-yl]pyridin

200-193-3

54-11-5

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

Aquatic Chronic 2

H330

H310

H300

H411

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H310

H300

H411

 

indånding:

ATE = 0,19 mg/l (støv eller tåger)

dermal:

ATE = 70 mg/kg

oral:

ATE (*1) = 5 mg/kg«

 

»615-013-00-2

cyanamid;

carbamonitril

206-992-3

420-04-2

Carc. 2

Repr. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

STOT RE 2

Skin Corr. 1

Skin Sens. 1

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 3

H351

H361fd

H311

H301

H373 (skjoldbruskkirtel)

H314

H317

H318

H412

GHS08

GHS06

GHS05

Dgr

H351

H361fd

H311

H301

H373 (skjoldbruskkirtel)

H314

H317

H412

 

 

 

«616-006-00-7

dichlofluanid (ISO);

N-[(dichlorfluormethyl)thio]-N′,N′-dimethyl-N-phenylsulfamid

214-118-7

1085-98-9

Acute Tox. 4

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

H332

H319

H317

H400

GHS07

GHS09

Wng

H332

H319

H317

H400

 

M = 10»

 

«616-094-00-7

3,3′-dicyclohexyl-1,1′-methylenbis(4,1-phenylen)diurinstof

406-370-3

58890-25-8

Aquatic Chronic 4

H413

 

H413

 

 

 

»650-032-00-X

cyproconazol (ISO); (2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4-chlorphenyl)-3-cyclopropyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol

94361-06-5

Repr. 1B

Acute Tox. 3

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H301

H373 (lever)

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS09

Dgr

H360D

H301

H373 (lever)

H410

 

M = 10

M = 1«

 

iii)

Følgende angivelser indsættes i overensstemmelse med rækkefølgen i tabel 3:

Indeksnr.

International kemisk identifikation

EF nr.

CAS nr.

Klassificering

Mærkning

Specifikke koncentrationsgrænser, M-faktorer og ATE

Noter

Fareklasse- og kategorikode(r)

Faresætningskode(r)

Piktogram-, signalordskode(r)

Faresætningskode(r)

Suppl. faresætningskode(r)

»047-003-00-3

sølvzinkzeolit (zeolit, LTA-struktur, overflademodificeret med sølv- og zinkioner)

[Denne indgang omfatter zeolit med LTA-struktur (Linde Type A), der er blevet overflademodificeret med både sølv- og zinkioner, med indhold af Ag+ på 0,5 % — 6 %, Zn2 + på 5 % — 16 %, og potentielt med fosfor, NH4+, Mg2 + og/eller Ca2+, hver < 3 %]

130328-20-0

Repr. 2

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H315

H318

H400

H410

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H361d

H315

H318

H410

 

M = 100

M = 100«

 

»048-012-00-5

cadmiumcarbonat

208-168-9

513-78-0

Carc. 1B

Muta. 1B

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H340

H332

H312

H302

H372 (nyrer, knogler)

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350

H340

H332

H312

H302

H372 (nyrer, knogler)

H410

 

 

A1«

»048-013-00-0

cadmiumhydroxid; cadmiumdihydroxid

244-168-5

21041-95-2

Carc. 1B

Muta. 1B

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H340

H332

H312

H302

H372 (nyrer, knogler)

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350

H340

H332

H312

H302

H372 (nyrer, knogler)

H410

 

 

A1«

»048-014-00-6

cadmiumnitrat;

cadmiumdinitrat

233-710-6

10325-94-7

Carc. 1B

Muta. 1B

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H340

H332

H312

H302

H372 (nyrer, knogler)

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350

H340

H332

H312

H302

H372 (nyrer, knogler)

H410

 

Carc. 1B; H350:

C ≥ 0,01 %

A1«

»050-030-00-3

dibutyltindilaurat; dibutyl[bis(dodecanoyloxy)]stannan

201-039-8

77-58-7

Muta. 2

Repr. 1B

STOT RE 1

H341

H360FD

H372 (immunsystem)

GHS08

Dgr

H341

H360FD

H372 (immunsystem)«

 

 

 

»603-235-00-2

linalool; 3,7-dimethyl-1,6-octadien-3-ol; dl-linalool; [1]

coriandrol; (S)-3,7-dimethyl-1,6-octadien-3-ol; d-linalool; [2]

licareol; (R)-3,7-dimethyl-1,6-octadien-3-ol; l-linalool [3]

201-134-4 [1]

204-810-7 [2]

204-811-2 [3]

78-70-6 [1]

126-90-9 [2]

126-91-0 [3]

Skin Sens. 1B

H317

GHS07

Wng

H317«

 

 

 

»604-093-00-4

clorofen;

chlorophen;

2-benzyl-4-chlorphenol

204-385-8

120-32-1

Carc. 2

Repr. 2

Acute Tox. 4

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Eye Dam. 1

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H361f

H332

H315

H317

H318

H373 (nyrer)

H400

H410

GHS08

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H351

H361f

H332

H315

H317

H318

H373 (nyrer)

H410

 

M = 1

M = 100«

 

»606-150-00-9

clethodim (ISO); (5RS)-2-{(1EZ)-1-[(2E)-3-chlorallyloxyimino]propyl}-5-[(2RS)-2-(ethylthio)propyl]-3-hydroxycyclohex-2-en-1-on

99129-21-2

Acute Tox. 4

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H302

H317

H412

GHS07

Wng

H302

H317

H412

EUH066«

 

 

»606-151-00-4

antraquinon

201-549-0

84-65-1

Carc. 1B

H350

GHS08

Dgr

H350«

 

 

 

»607-720-00-X

nonadecafluordecansyre; [1]

ammoniumnonadecafluordecanoat; [2]

natriumnonadecafluordecanoat [3]

206-400-3 [1] 221-470-5 [2]

[3]

335-76-2 [1] 3108-42-7 [2]

3830-45-3 [3]

Carc. 2

Repr. 1B

Lact.

H351

H360Df

H362

GHS08

Dgr

H351

H360Df

H362«

 

 

 

»607-721-00-5

N,N′-methylendimorpholin;

N,N′-methylenbismorpholin;

[formaldehyd afgivet fra N,N′-methylenbismorpholin];

[MBM]

227-062-3

5625-90-1

Carc. 1B

Muta. 2

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

Eye Dam.1

H350

H341

H332

H312

H302

H373 (mave-tarm-kanal, luftveje)

H314

H317

H318

GHS08

GHS07

GHS05

Dgr

H350

H341

H332

H312

H302

H373 (mave-tarm-kanal, luftveje)

H314

H317

EUH071

 

8

»607-722-00-0

2,3,5,6-tetrafluor-4-(methoxymethyl)benzyl-(Z)-(1R,3R)-3-(2-cyanoprop-1-enyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat;

epsilon-momfluorthrin

1065124-65-3

Acute Tox. 4

STOT SE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H371 (nervesystem)

H400

H410

GHS07

GHS08

GHS09

Wng

H302

H371 (nervesystem)

H410

 

M = 100

M = 100«

 

»607-723-00-6

tefluthrin (ISO);

2,3,5,6-tetrafluor-4-methylbenzyl (1RS,3RS)-3-[(Z)-2-chlor-3,3,3-trifluorprop-1-enyl]-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat

79538-32-2

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H310

H300

H410

 

M = 10 000

M = 10 000 «

 

»612-290-00-1

reaktionsprodukter af paraformaldehyd og 2-hydroxypropylamin (i forholdet 3:2);

[formaldehyd afgivet fra 3,3′-methylenbis[5-methyloxazolidin];

formaldehyd afgivet fra oxazolidin];

[MBO]

Carc. 1B

Muta. 2

Acute Tox. 4

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Skin Corr. 1B

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1A

Aquatic Chronic 2

H350

H341

H332

H311

H302

H373 (mave-tarm-kanal, luftveje)

H314

H318

H317

H411

GHS08

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H350

H341

H332

H311

H302

H373 (mave-tarm-kanal, luftveje)

H314

H317

H411

EUH071

 

8

»612-291-00-7

reaktionsprodukter af paraformaldehyd med 2-hydroxypropylamin (i forholdet 1:1);

[formaldehyd afgivet fra α,α,α-trimethyl-1,3,5-triazin-1,3,5(2H,4H,6H)-triethanol];

[HPT]

Carc. 1B

Muta. 2

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Skin Corr. 1C

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1A

Aquatic Chronic 2

H350

H341

H332

H302

H373 (mave-tarm-kanal, luftveje)

H314

H318

H317

H411

GHS08

GHS07

GHS05

GHS09

Dgr

H350

H341

H332

H302

H373 (mave-tarm-kanal, luftveje)

H314

H317

H411

EUH071

 

8

»612-292-00-2

methylhydrazin

200-471-4

60-34-4

Carc. 1B

H350

GHS08

Dgr

H350«

 

 

 

»613-321-00-1

(RS)-4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazol:

medetomidin

86347-14-0

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

STOT SE 3

STOT SE 1

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H300

H336

H370 (øjne)

H372

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H330

H300

H336

H370 (øjne)

H372

H410

 

M = 1

M = 100«

 

»613-322-00-7

triadimenol (ISO); (1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4-chlorphenoxy)-3,3-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol;

α-tert-butyl-β-(4-chlorophenoxy)-1H-1,2,4-triazol-1-ethanol

259-537-6

55219-65-3

Repr. 1B

Lact.

Acute Tox. 4

Aquatic Chronic 2

H360

H362

H302

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H360

H362

H302

H411«

 

 

 

»613-323-00-2

terbuthylazin (ISO);

N-tert-butyl-6-chlor-N′-ethyl-1,3,5-triazin-2,4-diamin

227-637-9

5915-41-3

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H373

H400

H410

GHS07

GHS08

GHS09

Wng

H302

H373

H410

 

M = 10

M = 10«

 

»613-324-00-8

quinolin-8-ol;

8-hydroxyquinolin

205-711-1

148-24-3

Repr. 1B

Acute Tox. 3

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H301

H318

H317

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H360D

H301

H318

H317

H410

 

M = 1

M = 1«

 

»613-325-00-3

thiacloprid (ISO);

(Z)-3-(6-chlor-3-pyridylmethyl)-1,3-thiazolidin-2-ylidencyanamid;

{(2Z)-3-[(6-chlorpyridin-3-yl)methyl]-1,3-thiazolidin-2-yliden}cyanamid

111988-49-9

Carc. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 4

Acute Tox. 3

STOT SE 3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H360FD

H332

H301

H336

H400

H410

GHS08 GHS06

GHS09

Dgr

H351

H360FD

H332

H301

H336

H410

 

M = 100

M = 100«

 

»616-221-00-6

hexaflumuron (ISO);

1-(3,5-dichlor-4-(1,1,2,2-tetrafluorethoxy)phenyl)-3-(2,6-difluorbenzoyl)urinstof

401-400-1

86479-06-3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1 000

M = 10 000 «

 

»616-222-00-1

penthiopyrad (ISO);

(RS)-N-[2-(1,3-dimethylbutyl)-3-thienyl]-1-methyl-3-(trifluormethyl)pyrazol-4-carboxamid

183675-82-3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1

M = 1«

 

»616-223-00-7

carbetamid (ISO);

(R)-1-(ethylcarbamoyl)ethylcarbanilat (2R)-1-(ethylamino)-1-oxopropan-2-yl-phenylcarbamat

240-286-6

16118-49-3

Carc. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 4

Aquatic Chronic 2

H351

H360D

H302

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H351

H360D

H302

H411«

 

 

 


(*1)  Konverteret estimat for akut toksicitetspunkt i henhold til tabel 3.1.2 i bilag I.


Top