Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0751

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/751 af 16. marts 2017 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 og (EU) 2016/1178 for så vidt angår fristen for overholdelse af clearingforpligtelser for visse modparter, der handler med OTC-derivater (EØS-relevant tekst. )

C/2017/1658

OJ L 113, 29.4.2017, p. 15–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/751/oj

29.4.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 113/15


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/751

af 16. marts 2017

om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 og (EU) 2016/1178 for så vidt angår fristen for overholdelse af clearingforpligtelser for visse modparter, der handler med OTC-derivater

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (1), særlig artikel 5, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2205 (2), (EU) 2016/592 (3) og (EU) 2016/1178 (4) opdeles modparter i 4 kategorier med henblik på fastsættelse af de datoer, hvor de respektive clearingforpligtelser får virkning. Modparter opdeles i kategorier efter omfanget af deres retlige og operationelle kapacitet og efter deres handelsaktivitet i forhold til OTC-derivater.

(2)

For at sikre, at clearingforpligtelsen anvendes rettidigt og på en velordnet måde, er der indført forskudte indfasningsperioder for nævnte forskellige kategorier af modparter.

(3)

Ved fastsættelsen af den dato, hvor clearingforpligtelsen får virkning for modparter i kategori 3, tages der hensyn til, at de fleste af nævnte modparter kun kan få adgang til en central modpart (CCP) ved at blive direkte eller indirekte kunde hos et clearingmedlem.

(4)

Kategori 3 omfatter de modparter, som har det laveste aktivitetsniveau i OTC-derivater. I henhold til nylig dokumentation har modparterne i nævnte kategori store vanskeligheder med at forberede de ordninger, der er nødvendige for at cleare nævnte derivataftaler. Det skyldes de komplekse forhold, der gør sig gældende i forbindelse med begge typer adgang til clearingordninger, dvs. kundeclearing og indirekte kundeclearing.

(5)

For det første synes der i forbindelse med kundeclearingordninger på grund af omkostningsaspektet kun at være et yderst begrænset incitament for clearingmedlemmer til at fremme deres kundeclearingudbud væsentligt. Det gælder i endnu højere grad for modparter med en begrænset aktivitetsvolumen i OTC-derivativer. Endvidere er de rammebestemmelser vedrørende kapitalkrav, der finder anvendelse på kundeclearingaktiviteter, ved at blive ændret, hvilket skaber usikkerhed, der for clearingmedlemmerne fungerer som en hindring for at fremme en række kundeclearingtilbud.

(6)

For det andet kan modparter i forbindelse med indirekte kundeclearingordninger, på grund af det manglende udbud, ikke i øjeblikket få adgang til CCP'er ved at blive indirekte kunde hos et clearingmedlem.

(7)

I betragtning af nævnte vanskeligheder og for at give nævnte modparter en længere periode til at færdiggøre de nødvendige clearingordninger bør de datoer, hvor clearingforpligtelsen får virkning for modparter i kategori 3, ændres til senere. Der er dog allerede taget højde for incitamenterne til at centralisere risikostyring inden for en koncern i forhold til koncerninterne transaktioner, og ændringen af datoerne til senere har ikke nogen indvirkning på disse incitamenter og på datoerne for visse OTC-derivataftaler mellem modparter, der tilhører den samme koncern.

(8)

I lyset af de positive følger det vil få at etablere clearingordninger og for at undgå dobbeltarbejde med at forberede clearing af forskellige aktivklasser, som er omfattet af clearingforpligtelsen, bør de nye datoer, hvor clearingforpligtelsen får virkning for modparter i kategori 3, koordineres.

(9)

Delegeret forordning (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 og (EU) 2016/1178 bør derfor ændres.

(10)

Denne forordning er baseret på udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) har forelagt Kommissionen.

(11)

ESMA har afholdt en åben offentlig høring om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som denne forordning er baseret på, analyseret de potentielle omkostninger og fordele, anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder nedsat ved artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (5) om en udtalelse og hørt Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2205

Artikel 3, stk. 1, litra c), i delegeret forordning (EU) 2015/2205 affattes således:

»c)

21. juni 2019 for modparter i kategori 3«.

Artikel 2

Ændring af delegeret forordning (EU) 2016/592

Artikel 3, stk. 1, litra c), i delegeret forordning (EU) 2016/592 affattes således:

»c)

21. juni 2019 for modparter i kategori 3«.

Artikel 3

Ændring af delegeret forordning (EU) 2016/1178

Artikel 3, stk. 1, litra c), i delegeret forordning (EU) 2016/1178 affattes således:

»c)

21. juni 2019 for modparter i kategori 3«.

Artikel 4

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. marts 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2205 af 6. august 2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for clearingforpligtelsen (EUT L 314 af 1.12.2015, s. 13).

(3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/592 af 1. marts 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for clearingforpligtelsen (EUT L 103 af 19.4.2016, s. 5).

(4)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1178 af 10. juni 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for clearingforpligtelsen (EUT L 195 af 20.7.2016, s. 3).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).


Top