EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0748

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/748 af 14. december 2016 om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2011 for at tage højde for udviklingen i massen af nye lette erhvervskøretøjer, der blev registreret i 2013, 2014 og 2015 (EØS-relevant tekst. )

C/2016/8395

OJ L 113, 29.4.2017, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2019; stiltiende ophævelse ved 32019R0631

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/748/oj

29.4.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 113/9


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/748

af 14. december 2016

om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2011 for at tage højde for udviklingen i massen af nye lette erhvervskøretøjer, der blev registreret i 2013, 2014 og 2015

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2011 af 11. maj 2011 om fastsættelse af præstationsnormer for nye lette erhvervskøretøjers emissioner inden for Unionens integrerede tilgang til nedbringelse af CO2-emissionerne fra personbiler og lette erhvervskøretøjer (1), særlig artikel 13, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den værdi for den gennemsnitlige masse, der skal anvendes til at beregne de specifikke CO2-emissioner for hvert nyt let erhvervskøretøj, skal justeres hvert tredje år for at tage hensyn til ændringer i den gennemsnitlige masse af nye køretøjer, der registreres i Unionen.

(2)

Det fremgår tydeligt af overvågningen af massen i køreklar stand af nye lette erhvervskøretøjer, der blev registreret i kalenderårene 2013, 2014 og 2015, at den gennemsnitlige masse er steget, og værdien M0, der er omhandlet i punkt 1, litra b), i bilag I til forordning (EU) nr. 510/2011, bør derfor justeres.

(3)

Den nye værdi bør der derfor fastsættes ved kun at tage hensyn til de masseværdier, der kunne bekræftes af de pågældende fabrikanter, mens værdier, der var åbenlyst ukorrekte, udelukkes fra beregningen, f.eks. værdier under 500 kg, samt værdier vedrørende køretøjer, der ikke var omfattet af forordning (EU) nr. 510/2011, herunder køretøjer med en referencemasse på over 2 840 kg. Endvidere er den nye værdi baseret på det vægtede gennemsnit under hensyn til antallet af nye registreringer i hvert referenceår.

(4)

På baggrund heraf bør den M0-værdi, der skal anvendes fra 2018, øges med 60,4 kg fra 1 706,0 kg til 1 766,4 kg —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Punkt 1, litra b), i bilag I til forordning (EU) nr. 510/2011 affattes således:

»Fra 2018:

Specifik CO2-emission = 175 + a × (M – M0)

hvor:

M

=

køretøjets masse i kilogram (kg)

M0

=

1 766,4

a

=

0,093.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. december 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 145 af 31.5.2011, s. 1.


Top