Help Print this page 

Document 32017R0748

Title and reference
Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/748 af 14. december 2016 om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2011 for at tage højde for udviklingen i massen af nye lette erhvervskøretøjer, der blev registreret i 2013, 2014 og 2015 (EØS-relevant tekst. )

C/2016/8395
  • In force
OJ L 113, 29.4.2017, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/748/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

29.4.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 113/9


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/748

af 14. december 2016

om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2011 for at tage højde for udviklingen i massen af nye lette erhvervskøretøjer, der blev registreret i 2013, 2014 og 2015

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2011 af 11. maj 2011 om fastsættelse af præstationsnormer for nye lette erhvervskøretøjers emissioner inden for Unionens integrerede tilgang til nedbringelse af CO2-emissionerne fra personbiler og lette erhvervskøretøjer (1), særlig artikel 13, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den værdi for den gennemsnitlige masse, der skal anvendes til at beregne de specifikke CO2-emissioner for hvert nyt let erhvervskøretøj, skal justeres hvert tredje år for at tage hensyn til ændringer i den gennemsnitlige masse af nye køretøjer, der registreres i Unionen.

(2)

Det fremgår tydeligt af overvågningen af massen i køreklar stand af nye lette erhvervskøretøjer, der blev registreret i kalenderårene 2013, 2014 og 2015, at den gennemsnitlige masse er steget, og værdien M0, der er omhandlet i punkt 1, litra b), i bilag I til forordning (EU) nr. 510/2011, bør derfor justeres.

(3)

Den nye værdi bør der derfor fastsættes ved kun at tage hensyn til de masseværdier, der kunne bekræftes af de pågældende fabrikanter, mens værdier, der var åbenlyst ukorrekte, udelukkes fra beregningen, f.eks. værdier under 500 kg, samt værdier vedrørende køretøjer, der ikke var omfattet af forordning (EU) nr. 510/2011, herunder køretøjer med en referencemasse på over 2 840 kg. Endvidere er den nye værdi baseret på det vægtede gennemsnit under hensyn til antallet af nye registreringer i hvert referenceår.

(4)

På baggrund heraf bør den M0-værdi, der skal anvendes fra 2018, øges med 60,4 kg fra 1 706,0 kg til 1 766,4 kg —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Punkt 1, litra b), i bilag I til forordning (EU) nr. 510/2011 affattes således:

»Fra 2018:

Specifik CO2-emission = 175 + a × (M – M0)

hvor:

M

=

køretøjets masse i kilogram (kg)

M0

=

1 766,4

a

=

0,093.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. december 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 145 af 31.5.2011, s. 1.


Top