EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0736

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/736 af 26. april 2017 om ændring af bilag VIII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår godkendelse af Sloveniens nationale program for bekæmpelse af klassisk scrapie (EØS-relevant tekst. )

C/2017/2571

OJ L 110, 27.4.2017, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/736/oj

27.4.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 110/2


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/736

af 26. april 2017

om ændring af bilag VIII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår godkendelse af Sloveniens nationale program for bekæmpelse af klassisk scrapie

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (1), særlig bilag VIII, kapitel A, afsnit A, punkt 3.1, litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 999/2001 er der fastsat regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af transmissible spongiforme encephalopatier hos kvæg, får og geder. Forordningen gælder for produktion og markedsføring af levende dyr og animalske produkter og i visse særlige tilfælde for eksport heraf.

(2)

I artikel 15 i forordning (EF) nr. 999/2001 er det fastsat, at for markedsføring eller i givet fald eksport af kvæg, får og geder, herunder deres sæd, embryoner og æg, gælder de betingelser, der er fastsat i bilag VIII til nævnte forordning. I kapitel A, afsnit A, punkt 3.1, litra a), i samme bilag er det fastsat, at en medlemsstat, som for hele sit område har et nationalt program for bekæmpelse af klassisk scrapie (»nationalt program«) kan forelægge dette program for Kommissionen med henblik på godkendelse. I punkt 3.1, litra b), i samme afsnit er det fastsat, at Kommissionen kan godkende dette nationale program, hvis det opfylder kriterierne i punkt 3.1, litra a), i samme afsnit. Punkt 3.2. i samme afsnit indeholder en liste over de medlemsstater, hvis nationale programmer er blevet godkendt.

(3)

Den 13. september 2016 anmodede Slovenien Kommissionen om godkendelse af sit nationale program. Efter anmodninger om yderligere oplysninger forelagde Slovenien den 8. januar 2017 et ændret nationalt program, der indeholdt præciseringer samt yderligere oplysninger om visse aspekter af programmet. Dette ændrede nationale program bør godkendes, da det opfylder kriterierne i kapitel A, afsnit A, punkt 3.1, litra a), i bilag VIII til forordning (EF) nr. 999/2001.

(4)

Kapitel A, afsnit A, punkt 3.2, i bilag VIII til forordning (EF) nr. 999/2001 bør derfor ændres med henblik på tilføjelse af Slovenien på listen over medlemsstater med godkendte nationale programmer.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Kapitel A, afsnit A, punkt 3.2, i bilag VIII til forordning (EF) nr. 999/2001 affattes således:

»3.2.

Følgende medlemsstaters nationale programmer for bekæmpelse af scrapie godkendes hermed:

Danmark

Slovenien.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. april 2017..

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EFT L 147 af 31.5.2001, s. 1.


Top