EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0731

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/731 af 25. april 2017 om ændring af standardveterinærcertifikaterne BOV-X, BOV-Y, BOV og OVI i bilag I og II til forordning (EU) nr. 206/2010, standardcertifikaterne GEL, COL, RCG og TCG i bilag II til gennemførelsesforordning (EU) 2016/759 og standardcertifikatet for sammensatte produkter i bilag I til forordning (EU) nr. 28/2012 for så vidt angår reglerne for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (EØS-relevant tekst. )

C/2017/2519

OJ L 108, 26.4.2017, p. 7–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/731/oj

26.4.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 108/7


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/731

af 25. april 2017

om ændring af standardveterinærcertifikaterne BOV-X, BOV-Y, BOV og OVI i bilag I og II til forordning (EU) nr. 206/2010, standardcertifikaterne GEL, COL, RCG og TCG i bilag II til gennemførelsesforordning (EU) 2016/759 og standardcertifikatet for sammensatte produkter i bilag I til forordning (EU) nr. 28/2012 for så vidt angår reglerne for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/99/EF af 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum (1), særlig artikel 9, stk. 2, litra b), og artikel 9, stk. 4, litra b),

under henvisning til Rådets direktiv 2004/68/EF af 26. april 2004 om dyresundhedsbestemmelser for import til og transit gennem Fællesskabet af visse levende hovdyr, om ændring af direktiv 90/426/EØF og 92/65/EØF og om ophævelse af direktiv 72/462/EØF (2), særlig artikel 13, stk. 1, litra e),

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 af 29. april 2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter til konsum (3), særlig artikel 16, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EU) nr. 206/2010 (4) er der blandt andet fastsat krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikater ved indførsel til Unionen af visse sendinger af levende dyr, herunder tamkvæg, og sendinger af fersk kød til konsum, herunder fersk kød af tamkvæg, -får og -geder.

(2)

I del 2 i bilag I til forordning (EU) nr. 206/2010 er der fastlagt et standardveterinærcertifikat for tamkvæg (blandt andet Bubalus- og Bisonarter og krydsninger deraf) til avl og/eller levebrug efter import (BOV-X) og et standardveterinærcertifikat for tamkvæg (herunder Bubalus- og Bisonarter og krydsninger deraf) til omgående slagtning efter import (BOV-Y). I del 2 i bilag II til nævnte forordning er der fastlagt et standardveterinærcertifikat for fersk kød, herunder hakket kød, fra tamkvæg (blandt andet Bubalus- og Bison-arter og krydsninger deraf) (BOV) og et standardveterinærcertifikat for fersk kød, herunder hakket kød, fra tamfår (Ovis aries) og tamgeder (Capra hircus) (OVI). Disse standardveterinærcertifikater omfatter garantier vedrørende bovin spongiform encephalopati (BSE).

(3)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/759 (5) er der blandt andet fastsat krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikater ved indførsel til Unionen af visse animalske produkter til konsum.

(4)

I bilag II til gennemførelsesforordning (EU) 2016/759 er der i del III fastlagt et standardcertifikat til brug ved import af gelatine til konsum (GEL), i del IV et standardcertifikat til brug ved import af kollagen til konsum (COL), i del V et standardcertifikat til brug ved import af råvarer til fremstilling af gelatine og kollagen til konsum (RCG) og i del VI et standardcertifikat til brug ved import af behandlede råvarer til fremstilling af gelatine og kollagen til konsum (TCG). Disse standardveterinærcertifikater omfatter garantier vedrørende BSE for produkter af kvæg, får og geder.

(5)

Ved Kommissionens forordning (EU) nr. 28/2012 (6) er der blandt andet fastsat krav vedrørende udstedelse af sundhedscertifikater ved import til eller transit gennem Unionen af visse sammensatte produkter til konsum.

(6)

Bilag I til forordning (EU) nr. 28/2012 indeholder standardsundhedscertifikatet til brug ved import til Den Europæiske Union af sammensatte produkter til konsum. Dette standardsundhedscertifikat omfatter garantier vedrørende BSE for produkter af kvæg, får og geder.

(7)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 (7) er der fastsat regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af transmissible spongiforme encephalopatier (TSE) hos kvæg, får og geder. I kapitel B i bilag IX til forordning (EF) nr. 999/2001 er der fastsat betingelser for import til Unionen af kvæg for så vidt angår BSE, og i kapitel C i samme bilag er der fastsat betingelser for import til Unionen af animalske produkter til konsum af kvæg, får og geder for så vidt angår BSE.

(8)

Forordning (EF) nr. 999/2001 blev ændret ved Kommissionens forordning (EU) 2016/1396 (8). Ændringerne indebærer blandt andet en præcisering af reglerne i kapitel B og C i bilag IX til forordning (EF) nr. 999/2001. De indebærer også en ændring af kravet i kapitel C i bilag IX til nævnte forordning om, at mærket på kvægkroppe eller engrosudskæringer af kvægkroppe skal være forsynet med en blå stribe, hvis fjernelse af rygsøjlen ikke er påkrævet. Af ændringen følger det, at det for animalske kvægprodukter, der importeres til Unionen, i stedet med en rød stribe på mærket skal angives, hvis der gælder et sådant krav.

(9)

Navnlig tillades der ved forordning (EF) nr. 999/2001, som ændret ved forordning (EU) 2016/1396, import af animalske produkter til konsum af kvæg, får og geder fra tredjelande med ubetydelig BSE-risiko, jf. kapitel C, afsnit B, i bilag IX, også hvis de pågældende produkter er fremstillet af råvarer fra lande med en kontrolleret eller en ikke-fastsat BSE-risiko, forudsat at specificeret risikomateriale er blevet fjernet fra de pågældende råvarer.

(10)

Standardveterinærcertifikaterne BOV-X og BOV-Y i del 2 i bilag I og certifikaterne BOV og OVI i del 2 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010, standardveterinærcertifikaterne GEL, COL, RCG og TCG i bilag II til gennemførelsesforordning (EU) 2016/759 og standardsundhedscertifikatet til brug ved import til Unionen af sammensatte produkter i bilag I til forordning (EU) nr. 28/2012 bør derfor ændres for at tage hensyn til kravene vedrørende import af kvæg og fersk kød af kvæg, får og geder og af animalske produkter til konsum af kvæg, får og geder, som er fastsat i forordning (EF) nr. 999/2001, som ændret ved forordning (EU) 2016/1396.

(11)

Forordning (EU) nr. 206/2010, gennemførelsesforordning (EU) 2016/759 og forordning (EU) nr. 28/2012 bør derfor ændres.

(12)

I henhold til forordning (EU) 2016/1396 skal de ændringer, der foretages i bilag IX til forordning (EF) nr. 999/2001, anvendes fra den 1. juli 2017.

(13)

For at undgå enhver afbrydelse af importen til Unionen af sendinger af levende kvæg, får og geder, fersk kød af tamkvæg, -får og -geder, gelatine, kollagen, råvarer til fremstilling af gelatine og kollagen og behandlede råvarer til fremstilling af gelatine og kollagen til konsum samt visse sammensatte produkter til konsum bør det i en overgangsperiode på visse betingelser være tilladt fortsat at bruge certifikater, der er udstedt i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 206/2010, gennemførelsesforordning (EU) 2016/759 og forordning (EU) nr. 28/2012, i den version, der var gældende inden de ændringer, der foretages ved nærværende forordning.

(14)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I og II til forordning (EU) nr. 206/2010 ændres som angivet i bilag I til nærværende forordning.

Artikel 2

Bilag II til gennemførelsesforordning (EU) 2016/759 ændres som angivet i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 3

Bilag I til forordning (EU) nr. 28/2012 ændres som angivet i bilag III til nærværende forordning.

Artikel 4

1.   I en overgangsperiode, som udløber den 31. december 2017, er det fortsat tilladt til Unionen at importere sendinger af levende kvæg, får og geder, der ledsages af et standardcertifikat udstedt i overensstemmelse med modellen i del 2 i bilag I til forordning (EU) nr. 206/2010, og sendinger af fersk kød af tamkvæg, -får og -geder, der ledsages af et standardcertifikat udstedt i overensstemmelse med modellen i del 2 i bilag II til forordning (EU) nr. 206/2010, i den version, der var gældende inden de ændringer, der foretages ved nærværende forordning, hvis det pågældende certifikat er udstedt senest den 30. november 2017.

2.   I en overgangsperiode, som udløber den 31. december 2017, er det fortsat tilladt til Unionen at importere sendinger af gelatine til konsum, kollagen til konsum, råvarer til fremstilling af gelatine og kollagen til konsum og behandlede råvarer til fremstilling af gelatine og kollagen til konsum, der ledsages af et standardcertifikat udstedt i overensstemmelse med modellen i henholdsvis del III, IV, V og VI i bilag II til gennemførelsesforordning (EU) 2016/759, i den version, der var gældende inden de ændringer, der foretages ved nærværende forordning, hvis certifikatet er udstedt senest den 30. november 2017.

3.   I en overgangsperiode, som udløber den 31. december 2017, er det fortsat tilladt til Unionen at importere sendinger af visse sammensatte produkter til konsum, der ledsages af et standardcertifikat udstedt i overensstemmelse med modellen i bilag I til forordning (EU) nr. 28/2012, i den version, der var gældende inden de ændringer, der foretages ved nærværende forordning, hvis certifikatet er udstedt senest den 30. november 2017.

Artikel 5

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning anvendes fra den 1. juli 2017.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. april 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EFT L 18 af 23.1.2003, s. 11.

(2)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 320.

(3)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 206.

(4)  Kommissionens forordning (EU) nr. 206/2010 af 12. marts 2010 om fastlæggelse af lister over tredjelande, tredjelandsområder og dele heraf, som er godkendt med hensyn til indførsel af visse dyr og fersk kød til EU, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikater (EUT L 73 af 20.3.2010, s. 1).

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/759 af 28. april 2016 om lister over tredjelande, dele af tredjelande og områder, hvorfra medlemsstaterne tillader indførsel til Unionen af visse animalske produkter til konsum, om krav vedrørende udstedelse af certifikater, om ændring af forordning (EF) nr. 2074/2005 og om ophævelse af beslutning 2003/812/EF (EUT L 126 af 14.5.2016, s. 13).

(6)  Kommissionens forordning (EU) nr. 28/2012 af 11. januar 2012 om fastsættelse af krav vedrørende udstedelse af certifikater ved import til og transit gennem Unionen af visse sammensatte produkter (EUT L 12 af 14.1.2012, s. 1).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (EFT L 147 af 31.5.2001, s. 1).

(8)  Kommissionens forordning (EU) 2016/1396 af 18. august 2016 om ændring af visse bilag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (EUT L 225 af 19.8.2016, s. 76).


BILAG I

I bilag I og II til forordning (EU) nr. 206/2010 foretages følgende ændringer:

1)

Bilag I, del 2, ændres således:

a)

I standardveterinærcertifikatet BOV-X foretages følgende ændringer:

i)

I del II.1, Folkesundhedserklæring, affattes punkt II.1.3 således:

»II.1.3.

De er, når det gælder bovin spongiform encephalopati (BSE):

a)

identificeret ved et permanent identifikationssystem, hvormed de kan spores tilbage til moderdyret og oprindelsesbesætningen, og de er ikke blevet eksponeret for følgende dyr:

i)

BSE-tilfælde

ii)

kvæg, som i deres første leveår blev opdrættet sammen med BSE-tilfælde i disses første leveår, og som en undersøgelse har vist fortærede det samme potentielt kontaminerede foder i det pågældende tidsrum, eller

iii)

hvis resultaterne af undersøgelsen omhandlet i nr. ii) er inkonklusive, kvæg født i samme besætning som BSE-tilfældene inden for 12 måneder før eller efter BSE-tilfældenes fødsel

(1) (2) enten [b)

hvis der har været nationale BSE-tilfælde i det pågældende land, født efter den dato, fra hvilken forbuddet mod fodring af drøvtyggere med kød- og benmel og grever hidrørende fra drøvtyggere, som defineret i Verdensorganisationen for Dyresundheds sundhedskodeks for terristriske dyr, reelt er blevet håndhævet, eller efter den dato, hvor det sidste nationale BSE-tilfælde blev født, hvis denne dato ligger efter datoen for foderforbuddet.]

(1) (3) eller [b)

født efter den dato, fra hvilken forbuddet mod fodring af drøvtyggere med kød- og benmel og grever hidrørende fra drøvtyggere, som defineret i Verdensorganisationen for Dyresundheds sundhedskodeks for terristriske dyr, reelt er blevet håndhævet, eller efter den dato, hvor det sidste nationale BSE-tilfælde blev født, hvis denne dato ligger efter datoen for foderforbuddet.]

(1) (4) eller [b)

født mindst to år efter den dato, fra hvilken forbuddet mod fodring af drøvtyggere med kød- og benmel og grever hidrørende fra drøvtyggere, som defineret i Verdensorganisationen for Dyresundheds sundhedskodeks for terristriske dyr, reelt er blevet håndhævet, eller efter den dato, hvor det sidste nationale BSE-tilfælde blev født, hvis denne dato ligger efter datoen for foderforbuddet.]«

ii)

I bemærkningerne, del II, affattes fodnote 2, 3 og 4 således:

»(2)

Kun hvis dyrene er født og udelukkende opdrættet i et land eller en region eller i lande eller regioner, der i overensstemmelse med beslutning 2007/453/EF er klassificeret som lande eller regioner med ubetydelig BSE-risiko.

(3)

Kun hvis oprindelseslandet eller -regionen i overensstemmelse med beslutning 2007/453/EF er klassificeret som et land eller en region med en kontrolleret BSE-risiko.

(4)

Kun hvis oprindelseslandet eller -regionen i overensstemmelse med beslutning 2007/453/EF er klassificeret som et land eller en region med en ikke-fastsat BSE-risiko.«

b)

I standardveterinærcertifikatet BOV-Y foretages følgende ændringer:

i)

I del II.1, Folkesundhedserklæring, affattes punkt II.1.3 således:

»II.1.3.

De er, når det gælder bovin spongiform encephalopati (BSE):

a)

identificeret ved et permanent identifikationssystem, hvormed de kan spores tilbage til moderdyret og oprindelsesbesætningen, og de er ikke blevet eksponeret for følgende dyr:

i)

BSE-tilfælde

ii)

kvæg, som i deres første leveår blev opdrættet sammen med BSE-tilfælde i disses første leveår, og som en undersøgelse har vist fortærede det samme potentielt kontaminerede foder i det pågældende tidsrum, eller

iii)

hvis resultaterne af undersøgelsen omhandlet i nr. ii) er inkonklusive, kvæg født i samme besætning som BSE-tilfældene inden for 12 måneder før eller efter BSE-tilfældenes fødsel

(1) (2) enten [b)

hvis der har været nationale BSE-tilfælde i det pågældende land, født efter den dato, fra hvilken forbuddet mod fodring af drøvtyggere med kød- og benmel og grever hidrørende fra drøvtyggere, som defineret i Verdensorganisationen for Dyresundheds sundhedskodeks for terristriske dyr, reelt er blevet håndhævet, eller efter den dato, hvor det sidste nationale BSE-tilfælde blev født, hvis denne dato ligger efter datoen for foderforbuddet.]

(1) (3) eller [b)

født efter den dato, fra hvilken forbuddet mod fodring af drøvtyggere med kød- og benmel og grever hidrørende fra drøvtyggere, som defineret i Verdensorganisationen for Dyresundheds sundhedskodeks for terristriske dyr, reelt er blevet håndhævet, eller efter den dato, hvor det sidste nationale BSE-tilfælde blev født, hvis denne dato ligger efter datoen for foderforbuddet.]

(1) (4) eller [b)

født mindst to år efter den dato, fra hvilken forbuddet mod fodring af drøvtyggere med kød- og benmel og grever hidrørende fra drøvtyggere, som defineret i Verdensorganisationen for Dyresundheds sundhedskodeks for terristriske dyr, reelt er blevet håndhævet, eller efter den dato, hvor det sidste nationale BSE-tilfælde blev født, hvis denne dato ligger efter datoen for foderforbuddet.]«

ii)

I bemærkningerne, del II, affattes fodnote 2, 3 og 4 således:

»(2)

Kun hvis dyrene er født og udelukkende opdrættet i et land eller en region eller i lande eller regioner, der i overensstemmelse med beslutning 2007/453/EF er klassificeret som lande eller regioner med ubetydelig BSE-risiko.

(3)

Kun hvis oprindelseslandet eller -regionen i overensstemmelse med beslutning 2007/453/EF er klassificeret som et land eller en region med en kontrolleret BSE-risiko.

(4)

Kun hvis oprindelseslandet eller -regionen i overensstemmelse med beslutning 2007/453/EF er klassificeret som et land eller en region med en ikke-fastsat BSE-risiko.«

2)

I bilag II, del 2, foretages følgende ændringer:

a)

I standardveterinærcertifikatet BOV foretages følgende ændringer:

i)

I del II.1, Folkesundhedserklæring, affattes punkt II.1.9 således:

»(1) enten

[II.1.9.

når det gælder bovin spongiform encephalopati (BSE):

a)

er afsendelseslandet eller -regionen i overensstemmelse med beslutning 2007/453/EF klassificeret som et land eller en region med ubetydelig BSE-risiko

(1) enten [b)

er de dyr, som kødet eller det hakkede kød hidrører fra:

i)

født, udelukkende opdrættet og slagtet i et land eller en region, der i overensstemmelse med beslutning 2007/453/EF er klassificeret som et land eller en region med ubetydelig BSE-risiko

ii)

slagtet efter at være blevet bedøvet ved indsprøjtning af en gas i kraniehulen eller aflivet efter samme metode eller slagtet efter bedøvelse ved laceration af centralnervevæv ved hjælp af et aflangt, stavformet instrument, der føres ind i kraniehulen]

(1) eller [b)

er de dyr, som kødet eller det hakkede kød hidrører fra, ikke blevet slagtet efter at være blevet bedøvet ved indsprøjtning af en gas i kraniehulen eller aflivet efter samme metode, og de er ikke blevet slagtet efter bedøvelse ved laceration af centralnervevæv ved hjælp af et aflangt, stavformet instrument, der føres ind i kraniehulen]

(1) enten [c)

indeholder kødet eller det hakkede kød ikke, og det hidrører ikke fra, specificeret risikomateriale som defineret i punkt 1 i bilag V til forordning (EF) nr. 999/2001 (*)]

(1) eller [c)

i)

hidrører kødet eller det hakkede kød fra dyr, der har oprindelse i et land eller en region, der i overensstemmelse med beslutning 2007/453/EF er klassificeret som et land eller en region med en kontrolleret eller en ikke-fastsat BSE-risiko

ii)

indeholder de hele eller halve slagtekroppe eller halve kroppe opskåret i højst tre engrosudskæringer samt fjerdinger ikke andet specificeret risikomateriale end rygsøjlen, herunder dorsalrodsganglier.

iii)

er slagtekroppene eller engrosudskæringerne af dyr på over 30 måneder med rygsøjle identificeret med en klart synlig, rød stribe på det mærke, der er omhandlet i artikel 13 eller 15 i forordning (EF) nr. 1760/2000 (3)]

(1) enten [d)

hidrører kødet eller det hakkede kød fra maskinsepareret kød fra knoglerne fra kvæg, der er født, udelukkende opdrættet og slagtet i et land eller en region, der i overensstemmelse med beslutning 2007/453/EF er klassificeret som et land eller en region med ubetydelig BSE-risiko, hvor der ikke har været nogen nationale BSE-tilfælde]

(1) eller [d)

hidrører kødet eller det hakkede kød ikke fra maskinsepareret kød fra knoglerne fra kvæg]

(1) [e)

i)

har de dyr, som kødet eller det hakkede kød hidrører fra, oprindelse i et land eller en region, der i overensstemmelse med beslutning 2007/453/EF er klassificeret som et land eller en region med en ikke-fastsat BSE-risiko

ii)

er de dyr, som kødet eller det hakkede kød hidrører fra, ikke blevet fodret med kød- og benmel eller grever, som defineret i Verdensorganisationen for Dyresundheds sundhedskodeks for terrestriske dyr

iii)

er kødet eller det hakkede kød fremstillet og håndteret på en måde, der sikrer, at det ikke indeholder og ikke er kontamineret med nerve- og lymfevæv, der frilægges under udbeningen.]]

(1) eller

[II.1.9.

når det gælder bovin spongiform encephalopati (BSE):

a)

er afsendelseslandet eller -regionen i overensstemmelse med beslutning 2007/453/EF klassificeret som et land eller en region med en kontrolleret BSE-risiko

b)

er de dyr, som oksekødet eller det hakkede kød hidrører fra, ikke blevet aflivet efter at være blevet bedøvet ved laceration af centralnervevæv ved hjælp af et aflangt, stavformet instrument, der føres ind i kraniehulen, eller ved indsprøjtning af en gas i kraniehulen

(1) enten [c)

indeholder kødet eller det hakkede kød ikke, og det hidrører ikke fra, specificeret risikomateriale som defineret i punkt 1 i bilag V til forordning (EF) nr. 999/2001 eller maskinsepareret kød fra knoglerne fra kvæg]

(1) eller [c)

indeholder de hele eller halve slagtekroppe eller halve kroppe opskåret i højst tre engrosudskæringer samt fjerdinger ikke andet specificeret risikomateriale end rygsøjlen, herunder dorsalrodsganglier Slagtekroppene eller engrosudskæringerne af dyr på over 30 måneder med rygsøjle er identificeret med en klart synlig, rød stribe på det mærke, der er omhandlet i artikel 13 eller 15 i forordning (EF) nr. 1760/2000 (3)]].

(1) eller

[II.1.9.

når det gælder bovin spongiform encephalopati (BSE):

a)

er afsendelseslandet eller -regionen ikke klassificeret i overensstemmelse med beslutning 2007/453/EF som et land eller en region med en ikke-fastsat BSE-risiko

b)

er de dyr, som kødet eller det hakkede kød hidrører fra, ikke blevet fodret med kød- og benmel eller grever hidrørende fra drøvtyggere, som defineret i Verdensorganisationen for Dyresundheds sundhedskodeks for terrestriske dyr

c)

er de dyr, som kødet eller det hakkede kød hidrører fra, ikke blevet aflivet efter at være blevet bedøvet ved laceration af centralnervevæv ved hjælp af et aflangt, stavformet instrument, der føres ind i kraniehulen, eller ved indsprøjtning af en gas i kraniehulen

(1) enten [d)

indeholder kødet eller det hakkede kød ikke, og det hidrører ikke fra:

i)

specificeret risikomateriale som defineret i punkt 1 i bilag V til forordning (EF) nr. 999/2001

ii)

nerve- og lymfevæv, der frilægges under udbeningen

iii)

maskinsepareret kød fra knoglerne fra kvæg]

(1) eller [d)

indeholder de hele eller halve slagtekroppe eller halve kroppe opskåret i højst tre engrosudskæringer samt fjerdinger ikke andet specificeret risikomateriale end rygsøjlen, herunder dorsalrodsganglier. Slagtekroppene eller engrosudskæringerne af dyr på over 30 måneder med rygsøjle er identificeret med en klart synlig, rød stribe på det mærke, der er omhandlet i artikel 13 eller 15 i forordning (EF) nr. 1760/2000 (3)]]«

ii)

I bemærkningerne, del II, affattes fodnote 3 således:

»(3)

Antallet af kvægkroppe eller engrosudskæringer af kvægkroppe, som rygsøjlen skal fjernes fra, angives i det fælles veterinærdokument til brug ved import (CVED), der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, i forordning (EF) nr. 136/2004.«

iii)

I bemærkningerne, del II, tilføjes følgende som fodnote (*):

»(*)

Det er ikke påkrævet at fjerne specificeret risikomateriale, hvis kødet eller det hakkede kød hidrører fra dyr, der er født, udelukkende opdrættet og slagtet i et tredjeland eller en region i et tredjeland, der i overensstemmelse med beslutning 2007/453/EF er klassificeret som et land eller en region med ubetydelig BSE-risiko.«

b)

I standardveterinærcertifikatet OVI foretages følgende ændringer:

i)

I del II.1, Folkesundhedserklæring, affattes punkt II.1.9 således:

»(1) enten

[II.1.9.

når det gælder bovin spongiform encephalopati (BSE):

a)

er afsendelseslandet eller -regionen i overensstemmelse med beslutning 2007/453/EF klassificeret som et land eller en region med ubetydelig BSE-risiko

(1) enten [b)

er de dyr, som kødet eller det hakkede kød hidrører fra, ikke blevet slagtet efter at være blevet bedøvet ved indsprøjtning af en gas i kraniehulen eller aflivet efter samme metode, og de er ikke blevet slagtet efter bedøvelse ved laceration af centralnervevæv ved hjælp af et aflangt, stavformet instrument, der føres ind i kraniehulen]

(1) eller [b)

er de dyr, som kødet eller det hakkede kød hidrører fra:

i)

født, udelukkende opdrættet og slagtet i et land eller en region, der i overensstemmelse med beslutning 2007/453/EF er klassificeret som et land eller en region med ubetydelig BSE-risiko

ii)

slagtet efter at være blevet bedøvet ved indsprøjtning af en gas i kraniehulen eller aflivet efter samme metode eller slagtet efter bedøvelse ved laceration af centralnervevæv ved hjælp af et aflangt, stavformet instrument, der føres ind i kraniehulen]

c)

indeholder kødet eller det hakkede kød ikke, og det hidrører ikke fra, specificeret risikomateriale som defineret i punkt 1 i bilag V til forordning (EF) nr. 999/2001 (*)

(1) enten [d)

hidrører kødet eller det hakkede kød ikke fra maskinsepareret kød fra knoglerne fra får eller geder]

(1) eller [d)

hidrører kødet eller det hakkede kød fra maskinsepareret kød fra knoglerne fra får eller geder, der er født, udelukkende opdrættet og slagtet i et land eller en region, der i overensstemmelse med beslutning 2007/453/EF er klassificeret som et land eller en region med ubetydelig BSE-risiko, hvor der ikke har været nogen nationale BSE-tilfælde]

(1) [e)

i)

har de dyr, som kødet eller det hakkede kød hidrører fra, oprindelse i et land eller en region, der i overensstemmelse med beslutning 2007/453/EF er klassificeret som et land eller en region med en ikke-fastsat BSE-risiko

ii)

er de dyr, som kødet eller det hakkede kød hidrører fra, ikke blevet fodret med kød- og benmel eller grever, som defineret i Verdensorganisationen for Dyresundheds sundhedskodeks for terrestriske dyr

iii)

er kødet eller det hakkede kød fremstillet og håndteret på en måde, der sikrer, at det ikke indeholder og ikke er kontamineret med nerve- og lymfevæv, der frilægges under udbeningen.]]

(1) eller

[II.1.9.

når det gælder bovin spongiform encephalopati (BSE):

a)

er landet eller regionen i overensstemmelse med beslutning 2007/453/EF klassificeret som et land eller en region med en kontrolleret BSE-risiko

b)

er de dyr, som kødet eller det hakkede kød hidrører fra, ikke blevet aflivet efter at være blevet bedøvet ved laceration af centralnervevæv ved hjælp af et aflangt, stavformet instrument, der føres ind i kraniehulen, eller ved indsprøjtning af en gas i kraniehulen

c)

indeholder kødet eller det hakkede kød ikke, og det hidrører ikke fra, specificeret risikomateriale som defineret i punkt 1 i bilag V til forordning (EF) nr. 999/2001 eller maskinsepareret kød fra knoglerne fra får eller geder]

(1) eller

[II.1.9.

når det gælder bovin spongiform encephalopati (BSE):

a)

er landet eller regionen ikke klassificeret i overensstemmelse med beslutning 2007/453/EF som et land eller en region med en ikke-fastsat BSE-risiko

b)

er de dyr, som kødet eller det hakkede kød hidrører fra, ikke blevet fodret med kød- og benmel eller grever hidrørende fra drøvtyggere, som defineret i Verdensorganisationen for Dyresundheds sundhedskodeks for terrestriske dyr

c)

er de dyr, som kødet eller det hakkede kød hidrører fra, ikke blevet aflivet efter at være blevet bedøvet ved laceration af centralnervevæv ved hjælp af et aflangt, stavformet instrument, der føres ind i kraniehulen, eller ved indsprøjtning af en gas i kraniehulen

d)

indeholder kødet eller det hakkede kød ikke, og det hidrører ikke fra:

i)

specificeret risikomateriale som defineret i punkt 1 i bilag V til forordning (EF) nr. 999/2001

ii)

nerve- og lymfevæv, der frilægges under udbeningen

iii)

maskinsepareret kød fra knoglerne fra får eller geder.]«

ii)

I bemærkningerne, del II, tilføjes følgende som fodnote (*):

»(*)

Det er ikke påkrævet at fjerne specificeret risikomateriale, hvis kødet eller det hakkede kød hidrører fra dyr, der er født, udelukkende opdrættet og slagtet i et tredjeland eller en region i et tredjeland, der i overensstemmelse med beslutning 2007/453/EF er klassificeret som et land eller en region med ubetydelig BSE-risiko.«


BILAG II

I bilag II til gennemførelsesforordning (EU) 2016/759 foretages følgende ændringer:

1)

I del III ændres standardcertifikatet til brug ved import af gelatine til konsum, standardcertifikat GEL, således:

a)

Del II.1, Folkesundhedserklæring, affattes således:

»Undertegnede erklærer herved, at jeg er opmærksom på de relevante bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1), forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1) og forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55), og attesterer, at gelatinen beskrevet ovenfor er fremstillet i overensstemmelse med de pågældende krav, navnlig at:

den kommer fra en virksomhed/virksomheder, der anvender et program baseret på principperne om risikofaktoranalyse og kritiske kontrolpunkter (HACCP) i overensstemmelse med artikel 5 i forordning (EF) nr. 852/2004

den er fremstillet af råvarer, der opfylder kravene i afsnit XIV, kapitel I og II, i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004

den er fremstillet i overensstemmelse med betingelserne i afsnit XIV, kapitel III, i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004

den opfylder kriterierne i afsnit XIV, kapitel IV, i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004 og Kommissionens forordning (EF) nr. 2073/2005 af 15. november 2005 om mikrobiologiske kriterier for fødevarer (EUT L 338 af 22.12.2005, s. 1)

og at følgende gælder, hvis gelatinen hidrører fra kvæg, får eller geder:

Gelatinen hidrører fra dyr, som er godkendt efter undersøgelse før og efter slagtning

(1) og at følgende gælder, undtagen for gelatine fra huder og skind:

(1) enten

[Gelatinen kommer fra et land eller en region, der i overensstemmelse med Kommissionens beslutning 2007/453/EF af 29. juni 2007 om fastsættelse af BSE-status for medlemsstater eller tredjelande eller deres regioner i henhold til deres BSE-risiko (EUT L 172 af 30.6.2007, s. 84) er klassificeret som et land eller en region med ubetydelig BSE-risiko.

Gelatinen indeholder ikke og hidrører ikke fra specificeret risikomateriale som defineret i punkt 1 i bilag V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (EFT L 147 af 31.5.2001, s. 1) (2).

Gelatinen indeholder ikke og hidrører ikke fra maskinsepareret kød fra knoglerne fra kvæg, får eller geder, medmindre de dyr, som gelatinen hidrører fra, er født, udelukkende opdrættet og slagtet i et land eller en region, der i overensstemmelse med beslutning 2007/453/EF er klassificeret som et land eller en region med ubetydelig BSE-risiko, hvor der ikke har været nogen nationale BSE-tilfælde.

De dyr, som gelatinen hidrører fra, er ikke blevet slagtet efter at være blevet bedøvet ved indsprøjtning af en gas i kraniehulen eller aflivet efter samme metode, og de er ikke blevet slagtet efter bedøvelse ved laceration af centralnervevæv ved hjælp af et aflangt, stavformet instrument, der føres ind i kraniehulen, medmindre dyrene er født, udelukkende opdrættet og slagtet i et land eller en region, der i overensstemmelse med beslutning 2007/453/EF er klassificeret som et land eller en region med ubetydelig BSE-risiko.

(1) [De dyr, som gelatinen hidrører fra, har oprindelse i et land eller en region, der i overensstemmelse med beslutning 2007/453/EF er klassificeret som et land eller en region med en ikke-fastsat BSE-risiko, og dyrene er ikke blevet fodret med kød- og benmel eller grever, som defineret i Verdensorganisationen for Dyresundheds sundhedskodeks for terrestriske dyr.]

(1) [De dyr, som gelatinen hidrører fra, har oprindelse i et land eller en region, der i overensstemmelse med beslutning 2007/453/EF er klassificeret som et land eller en region med en ikke-fastsat BSE-risiko, og gelatinen er fremstillet og håndteret på en måde, der sikrer, at den ikke indeholder og ikke er kontamineret med nerve- og lymfevæv, der frilægges under udbeningen.]]

eller

[Gelatinen kommer fra et land eller en region, der i overensstemmelse med beslutning 2007/453/EF af 29. juni 2007 om fastsættelse af BSE-status for medlemsstater eller tredjelande eller deres regioner i henhold til deres BSE-risiko (EUT L 172 af 30.6.2007, s. 84) er klassificeret som et land eller en region med en kontrolleret BSE-risiko.

De dyr, som gelatinen hidrører fra, er ikke blevet aflivet efter at være blevet bedøvet ved laceration af centralnervevæv ved hjælp af et aflangt, stavformet instrument, der føres ind i kraniehulen, eller ved indsprøjtning af en gas i kraniehulen.

Gelatinen indeholder ikke og hidrører ikke fra specificeret risikomateriale som defineret i punkt 1 i bilag V til forordning (EF) nr. 999/2001 eller maskinsepareret kød fra knoglerne fra kvæg, får eller geder.]

eller

[Gelatinen kommer fra et land eller en region, der i overensstemmelse med beslutning 2007/453/EF af 29. juni 2007 om fastsættelse af BSE-status for medlemsstater eller tredjelande eller deres regioner i henhold til deres BSE-risiko (EUT L 172 af 30.6.2007, s. 84) er klassificeret som et land eller en region med ubetydelig BSE-risiko.

Gelatinen hidrører både fra dyr født, udelukkende opdrættet og slagtet i et land eller en region med ubetydelig BSE-risiko, jf. beslutning 2007/453/EF, og dyr født i et land eller en region, der i overensstemmelse med beslutning 2007/453/EF er klassificeret som et land eller en region med en kontrolleret BSE-risiko, som ikke er blevet aflivet efter at være blevet bedøvet ved laceration af centralnervevæv ved hjælp af et aflangt, stavformet instrument, der føres ind i kraniehulen, eller ved indsprøjtning af en gas i kraniehulen.

Gelatinen indeholder ikke og hidrører ikke fra specificeret risikomateriale som defineret i punkt 1 i bilag V til forordning (EF) nr. 999/2001 eller maskinsepareret kød fra knoglerne fra kvæg, får eller geder.]

eller

[Gelatinen kommer fra et land eller en region, der i overensstemmelse med beslutning 2007/453/EF af 29. juni 2007 om fastsættelse af BSE-status for medlemsstater eller tredjelande eller deres regioner i henhold til deres BSE-risiko (EUT L 172 af 30.6.2007, s. 84) er klassificeret som et land eller en region med en ikke-fastsat BSE-risiko.

De dyr, som gelatinen hidrører fra, er ikke blevet fodret med kød- og benmel eller grever hidrørende fra drøvtyggere, som defineret i Verdensorganisationen for Dyresundheds sundhedskodeks for terrestriske dyr.

De dyr, som gelatinen hidrører fra, er ikke blevet aflivet efter at være blevet bedøvet ved laceration af centralnervevæv ved hjælp af et aflangt, stavformet instrument, der føres ind i kraniehulen, eller ved indsprøjtning af en gas i kraniehulen.

Gelatinen hidrører ikke fra:

i)

specificeret risikomateriale som defineret i punkt 1 i bilag V til forordning (EF) nr. 999/2001

ii)

nerve- og lymfevæv, der frilægges under udbeningen

iii)

maskinsepareret kød fra knoglerne fra kvæg, får eller geder.]«

b)

I bemærkningerne, del II, tilføjes følgende som fodnote 2:

»(2)

Det er ikke påkrævet at fjerne specificeret risikomateriale, hvis gelatinen hidrører fra dyr, der er født, udelukkende opdrættet og slagtet i et tredjeland eller en region i et tredjeland, der i overensstemmelse med beslutning 2007/453/EF er klassificeret som et land eller en region med ubetydelig BSE-risiko.«

2)

I del IV ændres standardcertifikatet til brug ved import af kollagen til konsum, standardcertifikat COL, således:

a)

Del II.1, Folkesundhedserklæring, affattes således:

»Undertegnede erklærer herved, at jeg er opmærksom på de relevante bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1), forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1) og forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55), og attesterer, at kollagenet beskrevet ovenfor er fremstillet i overensstemmelse med de pågældende krav, navnlig at:

det kommer fra en virksomhed/virksomheder, der anvender et program baseret på principperne om risikofaktoranalyse og kritiske kontrolpunkter (HACCP) i overensstemmelse med artikel 5 i forordning (EF) nr. 852/2004

det er fremstillet af råvarer, der opfylder kravene i afsnit XV, kapitel I og II, i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004

det er fremstillet i overensstemmelse med betingelserne i afsnit XV, kapitel III, i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004

det opfylder kriterierne i afsnit XV, kapitel IV, i bilag III til forordning (EF) nr. 853/2004 og Kommissionens forordning (EF) nr. 2073/2005 af 15. november 2005 om mikrobiologiske kriterier for fødevarer (EUT L 338 af 22.12.2005, s. 1)

(1) og at følgende gælder, hvis kollagenet hidrører fra kvæg, får eller geder:

Kollagenet hidrører fra dyr, som er godkendt efter undersøgelse før og efter slagtning

(1) og at følgende gælder, undtagen for kollagen fra huder og skind:

(1) enten

[Kollagenet kommer fra et land eller en region, der i overensstemmelse med Kommissionens beslutning 2007/453/EF af 29. juni 2007 om fastsættelse af BSE-status for medlemsstater eller tredjelande eller deres regioner i henhold til deres BSE-risiko (EUT L 172 af 30.6.2007, s. 84) er klassificeret som et land eller en region med ubetydelig BSE-risiko.

Kollagenet indeholder ikke og hidrører ikke fra specificeret risikomateriale som defineret i punkt 1 i bilag V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (EFT L 147 af 31.5.2001, s. 1) (2).

Kollagenet indeholder ikke og hidrører ikke fra maskinsepareret kød fra knoglerne fra kvæg, får eller geder, medmindre de dyr, som kollagenet hidrører fra, er født, udelukkende opdrættet og slagtet i et land eller en region, der i overensstemmelse med beslutning 2007/453/EF er klassificeret som et land eller en region med ubetydelig BSE-risiko, hvor der ikke har været nogen nationale BSE-tilfælde.

De dyr, som kollagenet hidrører fra, er ikke blevet slagtet efter at være blevet bedøvet ved indsprøjtning af en gas i kraniehulen eller aflivet efter samme metode, og de er ikke blevet slagtet efter bedøvelse ved laceration af centralnervevæv ved hjælp af et aflangt, stavformet instrument, der føres ind i kraniehulen, medmindre dyrene er født, udelukkende opdrættet og slagtet i et land eller en region, der i overensstemmelse med beslutning 2007/453/EF er klassificeret som et land eller en region med ubetydelig BSE-risiko.

(1) [De dyr, som kollagenet hidrører fra, har oprindelse i et land eller en region, der i overensstemmelse med beslutning 2007/453/EF er klassificeret som et land eller en region med en ikke-fastsat BSE-risiko, og dyrene er ikke blevet fodret med kød- og benmel eller grever, som defineret i OIE's sundhedskodeks for terrestriske dyr.]

(1) [De dyr, som kollagenet hidrører fra, har oprindelse i et land eller en region, der i overensstemmelse med beslutning 2007/453/EF er klassificeret som et land eller en region med en ikke-fastsat BSE-risiko, og kollagenet er fremstillet og håndteret på en måde, der sikrer, at det ikke indeholder og ikke er kontamineret med nerve- og lymfevæv, der frilægges under udbeningen.]]

(1) eller

[Kollagenet kommer fra et land eller en region, der i overensstemmelse med beslutning 2007/453/EF af 29. juni 2007 om fastsættelse af BSE-status for medlemsstater eller tredjelande eller deres regioner i henhold til deres BSE-risiko (EUT L 172 af 30.6.2007, s. 84) er klassificeret som et land eller en region med en kontrolleret BSE-risiko.

De dyr, som kollagenet hidrører fra, er ikke blevet aflivet efter at være blevet bedøvet ved laceration af centralnervevæv ved hjælp af et aflangt, stavformet instrument, der føres ind i kraniehulen, eller ved indsprøjtning af en gas i kraniehulen.

Kollagenet indeholder ikke og hidrører ikke fra specificeret risikomateriale som defineret i punkt 1 i bilag V til forordning (EF) nr. 999/2001 eller maskinsepareret kød fra knoglerne fra kvæg, får eller geder.]

(1) eller

[Kollagenet kommer fra et land eller en region, der i overensstemmelse med beslutning 2007/453/EF af 29. juni 2007 om fastsættelse af BSE-status for medlemsstater eller tredjelande eller deres regioner i henhold til deres BSE-risiko (EUT L 172 af 30.6.2007, s. 84) er klassificeret som et land eller en region med en ikke-fastsat BSE-risiko.

De dyr, som kollagenet hidrører fra, er ikke blevet fodret med kød- og benmel eller grever hidrørende fra drøvtyggere, som defineret i Verdensorganisationen for Dyresundheds sundhedskodeks for terrestriske dyr.

De dyr, som kollagenet hidrører fra, er ikke blevet aflivet efter at være blevet bedøvet ved laceration af centralnervevæv ved hjælp af et aflangt, stavformet instrument, der føres ind i kraniehulen, eller ved indsprøjtning af en gas i kraniehulen.

Kollagenet hidrører ikke fra:

i)

specificeret risikomateriale som defineret i punkt 1 i bilag V til forordning (EF) nr. 999/2001

ii)

nerve- og lymfevæv, der frilægges under udbeningen

iii)

maskinsepareret kød fra knoglerne fra kvæg, får eller geder.]«

b)

I bemærkningerne, del II, tilføjes følgende som fodnote 2:

»(2)

Det er ikke påkrævet at fjerne specificeret risikomateriale, hvis kollagenet hidrører fra dyr, der er født, udelukkende opdrættet og slagtet i et tredjeland eller en region i et tredjeland, der i overensstemmelse med beslutning 2007/453/EF er klassificeret som et land eller en region med ubetydelig BSE-risiko.«

3)

I del V ændres standardcertifikatet til brug ved import af råvarer til fremstilling af gelatine/kollagen til konsum, standardcertifikat RCG, således:

a)

Del II.1, Folkesundhedserklæring, affattes således:

»Undertegnede erklærer herved, at jeg er opmærksom på de relevante bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1), forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55), og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 af 29. april 2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter til konsum (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 206), og attesterer, at råvarerne beskrevet ovenfor er fremstillet i overensstemmelse med de pågældende krav, navnlig at:

(1) [ovennævnte knogler, huder, skind og sener fra opdrættede tamdrøvtyggere, svin og fjerkræ hidrører fra dyr, der er blevet slagtet på et slagteri, og hvis kroppe er fundet egnet til konsum efter undersøgelse før og efter slagtning]

og/eller at

(1) [ovennævnte huder, skind og knogler fra vildtlevende vildt hidrører fra nedlagte dyr, hvis kroppe er fundet egnet til konsum efter undersøgelse efter nedlæggelsen]

og/eller at

(1) [ovennævnte fiskeskind og -ben stammer fra virksomheder, der fremstiller fiskevarer til konsum, og som er godkendt til eksport]

(1) og at følgende gælder, hvis de hidrører fra kvæg, får eller geder:

Råvarerne hidrører fra dyr, som er godkendt efter undersøgelse før og efter slagtning

(1) og at følgende gælder, undtagen for huder og skind af drøvtyggere:

(1) enten

[Råvarerne kommer fra et land eller en region, der i overensstemmelse med beslutning 2007/453/EF af 29. juni 2007 om fastsættelse af BSE-status for medlemsstater eller tredjelande eller deres regioner i henhold til deres BSE-risiko (EUT L 172 af 30.6.2007, s. 84) er klassificeret som et land eller en region med ubetydelig BSE-risiko.

Råvarerne indeholder ikke og hidrører ikke fra specificeret risikomateriale som defineret i punkt 1 i bilag V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (EFT L 147 af 31.5.2001, s. 1) (6).

Råvarerne indeholder ikke og hidrører ikke fra maskinsepareret kød fra knoglerne fra kvæg, får eller geder, medmindre de dyr, som råvarerne er fremstillet af, er født, udelukkende opdrættet og slagtet i et land eller en region, der i overensstemmelse med beslutning 2007/453/EF er klassificeret som et land eller en region med ubetydelig BSE-risiko, hvor der ikke har været nogen nationale BSE-tilfælde.

De dyr, som råvarerne er fremstillet af, er ikke blevet slagtet efter at være blevet bedøvet ved indsprøjtning af en gas i kraniehulen eller aflivet efter samme metode, og de er ikke blevet slagtet efter bedøvelse ved laceration af centralnervevæv ved hjælp af et aflangt stavformet instrument, der føres ind i kraniehulen, medmindre dyrene er født, udelukkende opdrættet og slagtet i et land eller en region, der i overensstemmelse med beslutning 2007/453/EF er klassificeret som et land eller en region med ubetydelig BSE-risiko.

(1) [De dyr, som råvarerne er fremstillet af, har oprindelse i et land eller en region, der i overensstemmelse med beslutning 2007/453/EF er klassificeret som et land eller en region med en ikke-fastsat BSE-risiko, og dyrene er ikke blevet fodret med kød- og benmel eller grever, som defineret i Verdensorganisationen for Dyresundheds sundhedskodeks for terrestriske dyr.]

(1) [De dyr, som råvarerne hidrører fra, har oprindelse i et land eller en region, der i overensstemmelse med beslutning 2007/453/EF er klassificeret som et land eller en region med en ikke-fastsat BSE-risiko, og råvarerne er fremstillet og håndteret på en måde, der sikrer, at de ikke indeholder og ikke er kontamineret med nerve- og lymfevæv, der frilægges under udbeningen.]]

(1) eller

[Råvarerne kommer fra et land eller en region, der i overensstemmelse med beslutning 2007/453/EF af 29. juni 2007 om fastsættelse af BSE-status for medlemsstater eller tredjelande eller deres regioner i henhold til deres BSE-risiko (EUT L 172 af 30.6.2007, s. 84) er klassificeret som et land eller en region med en kontrolleret BSE-risiko.

De dyr, som råvarerne af kvæg, får og geder bestemt til eksport hidrører fra, er ikke blevet aflivet efter at være blevet bedøvet ved laceration af centralnervevæv ved hjælp af et aflangt, stavformet instrument, der føres ind i kraniehulen, eller ved indsprøjtning af en gas i kraniehulen.

Råvarerne af kvæg, får eller geder indeholder ikke og hidrører ikke fra specificeret risikomateriale som defineret i punkt 1 i bilag V til forordning (EF) nr. 999/2001 eller maskinsepareret kød fra knoglerne fra kvæg, får eller geder.]

(1) eller

[Råvarerne råvarer kommer fra et land eller en region, der i overensstemmelse med beslutning 2007/453/EF af 29. juni 2007 om fastsættelse af BSE-status for medlemsstater eller tredjelande eller deres regioner i henhold til deres BSE-risiko (EUT L 172 af 30.6.2007, s. 84) er klassificeret som et land eller en region med en ikke-fastsat BSE-risiko.

De dyr, som råvarerne hidrører fra, er ikke blevet fodret med kød- og benmel eller grever hidrørende fra drøvtyggere, som defineret i Verdensorganisationen for Dyresundheds sundhedskodeks for terrestriske dyr.

De dyr, som råvarerne af kvæg, får og geder hidrører fra, er ikke blevet aflivet efter at være blevet bedøvet ved laceration af centralnervevæv ved hjælp af et aflangt, stavformet instrument, der føres ind i kraniehulen, eller ved indsprøjtning af en gas i kraniehulen.

Råvarerne hidrører ikke fra:

i)

specificeret risikomateriale som defineret i punkt 1 i bilag V til forordning (EF) nr. 999/2001

ii)

nerve- og lymfevæv, der frilægges under udbeningen

iii)

maskinsepareret kød fra knoglerne fra kvæg, får eller geder.]«

b)

I bemærkningerne, del II, tilføjes følgende som fodnote 6:

»(6)

Det er ikke påkrævet at fjerne specificeret risikomateriale, hvis råvarerne hidrører fra dyr, der er født, udelukkende opdrættet og slagtet i et tredjeland eller en region i et tredjeland, der i overensstemmelse med beslutning 2007/453/EF er klassificeret som et land eller en region med ubetydelig BSE-risiko.«

4)

I del VI ændres standardcertifikatet til brug ved import af behandlede råvarer til fremstilling af gelatine/kollagen til konsum, standardcertifikat TCG, således:

a)

Del II.1, Folkesundhedserklæring, affattes således:

»Undertegnede bekræfter herved, at de ovenfor beskrevne behandlede råvarer opfylder følgende krav:

De stammer fra virksomheder, der er under tilsyn og listeopført af den kompetente myndighed,

og

(1) [ovennævnte knogler, huder og skind fra opdrættede tamdrøvtyggere, svin og fjerkræ hidrører fra dyr, der er blevet slagtet på et slagteri, og hvis kroppe er fundet egnet til konsum efter undersøgelse før og efter slagtning]

(1) og/eller

[ovennævnte huder, skind og knogler fra vildtlevende vildt hidrører fra nedlagte dyr, hvis kroppe er fundet egnet til konsum efter undersøgelse efter nedlæggelsen]

(1) og/eller

[ovennævnte fiskeskind og -ben stammer fra virksomheder, der fremstiller fiskevarer til konsum, og som er godkendt til eksport]

og

(1) enten

[De behandlede råvarer er tørrede knogler af arter af kvæg, får, geder, svin og dyr af hestefamilien, herunder opdrættede og vildtlevende dyr, eller fjerkræ, herunder strudsefugle, og fuglevildt til fremstilling af kollagen eller gelatine, de hidrører fra raske dyr slagtet på et slagteri, og de er blevet behandlet som følger:

(1) enten

[knusning til stykker på ca. 15 mm og affedtet med varmt vand med en temperatur på mindst 70 °C i mindst 30 minutter, mindst 80 °C i mindst 15 minutter eller mindst 90 °C i mindst 10 minutter, og dernæst adskilt og derefter vasket og tørret i mindst 20 minutter i en varmluftsstrøm med en starttemperatur på mindst 350 °C eller mindst 15 minutter i en varmluftsstrøm med en starttemperatur på mere end 700 °C.]

(1) eller

[soltørring i mindst 42 dage ved en gennemsnitstemperatur på mindst 20 °C.]

(1) eller

[syrebehandling, sådan at pH-værdien fastholdes på under 6 i hele produktet i mindst en time inden tørring.]]

(1) eller

[De behandlede råvarer er huder og skind af opdrættede drøvtyggere, svineskind, fjerkræskind eller huder og skind af vildtlevende vildt, de hidrører fra raske dyr, og de er blevet behandlet som følger:

(1) enten

[alkalibehandling, der sikrer en pH-værdi på > 12 i hele produktet efterfulgt af saltning i mindst syv dage.]

(1) eller

[tørring i mindst 42 døgn ved en temperatur på mindst 20 °C.]

(1) eller

[syrebehandling, hvorved der mindst opnås en pH-værdi på under 5 i hele produktet i mindst en time.]

(1) eller

[alkalibehandling, der sikrer en pH-værdi på > 12 i hele produktet, i mindst otte timer.]]

(1) eller

[De behandlede råvarer er knogler, huder eller skind af opdrættede drøvtyggere, svineskind, fjerkræskind, fiskeskind og huder og skind af vildtlevende vildt fra tredjelande, dele af tredjelande og områder opført i del IV i bilag I til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/759 af 28. april 2016 om lister over tredjelande, dele af tredjelande og områder, hvorfra medlemsstaterne tillader indførsel til Unionen af visse animalske produkter til konsum, om krav vedrørende udstedelse af certifikater, om ændring af forordning (EF) nr. 2074/2005 og om ophævelse af beslutning 2003/812/EF (EUT L 126 af 14.5.2016, s. 13), der har undergået enhver anden behandling end ovennævnte, og som kommer fra virksomheder, der er registreret eller godkendt i medfør af forordning (EF) nr. 852/2004 eller i henhold til forordning (EF) nr. 853/2004

(1) og for hvilke følgende gælder, hvis de hidrører fra kvæg, får eller geder:

De behandlede råvarer hidrører fra dyr, som er godkendt efter undersøgelse før og efter slagtning

(1) og for hvilke følgende gælder, undtagen for huder og skind af drøvtyggere:

(1) enten

[De behandlede råvarer kommer fra et land eller en region, der i overensstemmelse med beslutning 2007/453/EF af 29. juni 2007 om fastsættelse af BSE-status for medlemsstater eller tredjelande eller deres regioner i henhold til deres BSE-risiko (EUT L 172 af 30.6.2007, s. 84) er klassificeret som et land eller en region med ubetydelig BSE-risiko.

De behandlede råvarer indeholder ikke og hidrører ikke fra specificeret risikomateriale som defineret i punkt 1 i bilag V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (EFT L 147 af 31.5.2001, s. 1) (4).

Råvarerne indeholder ikke og hidrører ikke fra maskinsepareret kød fra knoglerne fra kvæg, får eller geder, medmindre de dyr, som de behandlede råvarer hidrører fra, er født, udelukkende opdrættet og slagtet i et land eller en region, der i overensstemmelse med beslutning 2007/453/EF er klassificeret som et land eller en region med ubetydelig BSE-risiko, hvor der ikke har været nogen nationale BSE-tilfælde.

De dyr, som de behandlede råvarer hidrører fra, er ikke blevet slagtet efter at være blevet bedøvet ved indsprøjtning af en gas i kraniehulen eller aflivet efter samme metode, og de er ikke blevet slagtet efter bedøvelse ved laceration af centralnervevæv ved hjælp af et aflangt, stavformet instrument, der føres ind i kraniehulen, medmindre dyrene er født, udelukkende opdrættet og slagtet i et land eller en region, der i overensstemmelse med beslutning 2007/453/EF er klassificeret som et land eller en region med ubetydelig BSE-risiko.

(1) [De dyr, som de behandlede råvarer hidrører fra, har oprindelse i et land eller en region, der i overensstemmelse med beslutning 2007/453/EF er klassificeret som et land eller en region med en ikke-fastsat BSE-risiko, og dyrene er ikke blevet fodret med kød- og benmel eller grever, som defineret i Verdensorganisationen for Dyresundheds sundhedskodeks for terrestriske dyr.]

(1) [De dyr, som de behandlede råvarer hidrører fra, har oprindelse i et land eller en region, der i overensstemmelse med beslutning 2007/453/EF er klassificeret som et land eller en region med en ikke-fastsat BSE-risiko, og produkterne er fremstillet og håndteret på en måde, der sikrer, at de ikke indeholder og ikke er kontamineret med nerve- og lymfevæv, der frilægges under udbeningen.]]

(1) eller

[De behandlede råvarer kommer fra et land eller en region, der i overensstemmelse med beslutning 2007/453/EF af 29. juni 2007 om fastsættelse af BSE-status for medlemsstater eller tredjelande eller deres regioner i henhold til deres BSE-risiko (EUT L 172 af 30.6.2007, s. 84) er klassificeret som et land eller en region med en kontrolleret BSE-risiko.

De dyr, som de behandlede råvarer af kvæg, får og geder bestemt til eksport hidrører fra, er ikke blevet aflivet efter at være blevet bedøvet ved laceration af centralnervevæv ved hjælp af et aflangt, stavformet instrument, der føres ind i kraniehulen, eller ved indsprøjtning af en gas i kraniehulen.

De behandlede råvarer af kvæg, får eller geder indeholder ikke og hidrører ikke fra specificeret risikomateriale som defineret i punkt 1 i bilag V til forordning (EF) nr. 999/2001 eller maskinsepareret kød fra knoglerne fra kvæg, får eller geder.]

(1) eller

[De behandlede råvarer kommer fra et land eller en region, der i overensstemmelse med beslutning 2007/453/EF af 29. juni 2007 om fastsættelse af BSE-status for medlemsstater eller tredjelande eller deres regioner i henhold til deres BSE-risiko (EUT L 172 af 30.6.2007, s. 84) er klassificeret som et land eller en region med en ikke-fastsat BSE-risiko.

De dyr, som de behandlede råvarer hidrører fra, er ikke blevet fodret med kød- og benmel eller grever hidrørende fra drøvtyggere, som defineret i Verdensorganisationen for Dyresundheds sundhedskodeks for terrestriske dyr.

De dyr, som de behandlede råvarer af kvæg, får eller geder hidrører fra, er ikke blevet aflivet efter at være blevet bedøvet ved laceration af centralnervevæv ved hjælp af et aflangt, stavformet instrument, der føres ind i kraniehulen, eller ved indsprøjtning af en gas i kraniehulen.

De behandlede råvarer hidrører ikke fra:

i)

specificeret risikomateriale som defineret i punkt 1 i bilag V til forordning (EF) nr. 999/2001

ii)

nerve- og lymfevæv, der frilægges under udbeningen

iii)

maskinsepareret kød fra knoglerne fra kvæg, får eller geder.]]«

b)

I bemærkningerne, del II, tilføjes følgende som fodnote 4:

»(4)

Det er ikke påkrævet at fjerne specificeret risikomateriale, hvis de behandlede råvarer hidrører fra dyr, der er født, udelukkende opdrættet og slagtet i et tredjeland eller en region i et tredjeland, der i overensstemmelse med beslutning 2007/453/EF er klassificeret som et land eller en region med ubetydelig BSE-risiko.«


BILAG III

I bilag I til forordning (EU) nr. 28/2012 ændres standardsundhedscertifikatet til brug ved import til Den Europæiske Union af sammensatte produkter bestemt til konsum således.

1)

I del II, Sundhedsoplysninger, affattes punkt II.2.A, litra (E), således:

»(E)

Det ferske kød og/eller de tarme, der er brugt til fremstillingen af kødprodukterne og/eller de behandlede tarme, skal, hvis de(t) indeholder materiale fra kvæg, får eller geder, opfylde følgende betingelser afhængigt af oprindelseslandets BSE-risikokategori:

(1) [(E.1)

for så vidt angår import fra et land eller en region, der i overensstemmelse med beslutning 2007/453/EF er klassificeret som et land eller en region med ubetydelig BSE-risiko:

1.

de dyr, som de animalske produkter af kvæg, får eller geder hidrører fra, er godkendt efter undersøgelse før og efter slagtning

2.

de animalske produkter af kvæg, får eller geder indeholder ikke og hidrører ikke fra specificeret risikomateriale som defineret i punkt 1 i bilag V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001(11)

3.

de animalske produkter af kvæg, får eller geder indeholder ikke og hidrører ikke fra maskinsepareret kød fra knoglerne fra kvæg, får eller geder, medmindre de dyr, som de animalske produkter af kvæg, får eller geder hidrører fra, er født, udelukkende opdrættet og slagtet i et land eller en region, der i overensstemmelse med beslutning 2007/453/EF er klassificeret som et land eller en region med ubetydelig BSE-risiko, hvor der ikke har været nogen nationale BSE-tilfælde

4.

de dyr, som de animalske produkter af kvæg, får eller geder hidrører fra, er ikke blevet slagtet efter at være blevet bedøvet ved indsprøjtning af en gas i kraniehulen eller aflivet efter samme metode, og de er ikke blevet slagtet efter bedøvelse ved laceration af centralnervevæv ved hjælp af et aflangt, stavformet instrument, der føres ind i kraniehulen, medmindre dyrene er født, udelukkende opdrættet og slagtet i et land eller en region, der i overensstemmelse med beslutning 2007/453/EF er klassificeret som et land eller en region med ubetydelig BSE-risiko

5.

hvis de dyr, som de animalske produkter af kvæg, får eller geder hidrører fra, har oprindelse i et land eller en region, der i overensstemmelse med beslutning 2007/453/EF er klassificeret som et land eller en region med en ikke-fastsat BSE-risiko, er dyrene ikke blevet fodret med kød- og benmel eller grever, som defineret i Verdensorganisationen for Dyresundheds sundhedskodeks for terrestriske dyr, og produkterne er fremstillet og håndteret på en måde, der sikrer, at de ikke indeholder og ikke er kontamineret med nerve- og lymfevæv, der frilægges under udbeningen]

(1) eller [(E2)

for så vidt angår import fra et land eller en region, der i overensstemmelse med beslutning 2007/453/EF er klassificeret som et land eller en region med en kontrolleret BSE-risiko:

1.

de dyr, som de animalske produkter af kvæg, får eller geder hidrører fra, er godkendt efter undersøgelse før og efter slagtning, og de er ikke blevet aflivet efter at være blevet bedøvet ved laceration af centralnervevæv ved hjælp af et aflangt, stavformet instrument, der føres ind i kraniehulen, eller ved indsprøjtning af en gas i kraniehulen

2.

de animalske produkter af kvæg, får eller geder indeholder ikke og hidrører ikke fra specificeret risikomateriale som defineret i punkt 1 i bilag V til forordning (EF) nr. 999/2001 eller maskinsepareret kød fra knoglerne fra kvæg, får eller geder

(1) (4) 3.

ved import af behandlede tarme med oprindelse i et land eller en region med ubetydelig BSE-risiko skal følgende betingelser være opfyldt:

a)

Landet eller regionen er i overensstemmelse med beslutning 2007/453/EF klassificeret som et land eller en region med en kontrolleret BSE-risiko.

b)

De dyr, som de animalske produkter af kvæg, får eller geder hidrører fra, er født, udelukkende opdrættet og slagtet i landet eller regionen med ubetydelig BSE-risiko, og de er godkendt efter undersøgelse før og efter slagtning.

(1) c)

Hvis tarmene har oprindelse i et land eller en region, hvor der har været nationale BSE-tilfælde:

i)

dyrene er født efter den dato, fra hvilken forbuddet mod fodring af drøvtyggere med kød- og benmel og grever hidrørende fra drøvtyggere er blevet håndhævet, eller

ii)

de animalske produkter af kvæg, får eller geder indeholder ikke og hidrører ikke fra specificeret risikomateriale som defineret i punkt 1 i bilag V til forordning (EF) nr. 999/2001]

(1) eller [(E.3)

for så vidt angår import fra et land eller en region, der i overensstemmelse med beslutning 2007/453/EF er klassificeret som et land eller en region med en ikke-fastsat BSE-risiko:

1.

de dyr, som de animalske produkter af kvæg, får eller geder hidrører fra, er ikke er blevet fodret med kød- og benmel eller grever hidrørende fra drøvtyggere, som defineret i Verdensorganisationen for Dyresundheds sundhedskodeks for terrestriske dyr, og de er godkendt efter undersøgelse før og efter slagtning

2.

de dyr, som de animalske produkter af kvæg, får eller geder hidrører fra, er ikke blevet aflivet efter at være blevet bedøvet ved laceration af centralnervevæv ved hjælp af et aflangt, stavformet instrument, der føres ind i kraniehulen, eller ved indsprøjtning af en gas i kraniehulen

3.

de animalske produkter af kvæg, får eller geder hidrører ikke fra:

a)

specificeret risikomateriale som defineret i punkt 1 i bilag V til forordning (EF) nr. 999/2001

b)

nerve- og lymfevæv, der frilægges under udbeningen

c)

maskinsepareret kød fra knoglerne fra kvæg, får eller geder

(1) (4) 4.

ved import af behandlede tarme med oprindelse i et land eller en region med ubetydelig BSE-risiko skal følgende betingelser være opfyldt:

a)

Landet eller regionen er i overensstemmelse med beslutning 2007/453/EF klassificeret som et land eller en region med en ikke-fastsat BSE-risiko.

b)

De dyr, som de animalske produkter af kvæg, får eller geder hidrører fra, er født, udelukkende opdrættet og slagtet i landet eller regionen med ubetydelig BSE-risiko, og de er godkendt efter undersøgelse før og efter slagtning.

(1) c)

Hvis tarmene har oprindelse i et land eller en region, hvor der har været nationale BSE-tilfælde:

i)

dyrene er født efter den dato, fra hvilken forbuddet mod fodring af drøvtyggere med kød- og benmel og grever hidrørende fra drøvtyggere er blevet håndhævet, eller

ii)

de animalske produkter af kvæg, får eller geder indeholder ikke og hidrører ikke fra specificeret risikomateriale som defineret i punkt 1 i bilag V til forordning (EF) nr. 999/2001]«.

2)

I bemærkningerne, del II, tilføjes følgende som fodnote 11:

»(11)

Det er ikke påkrævet at fjerne specificeret risikomateriale, hvis de animalske produkter af kvæg, får eller geder hidrører fra dyr, der er født, udelukkende opdrættet og slagtet i et tredjeland eller en region i et tredjeland, der i overensstemmelse med beslutning 2007/453/EF er klassificeret som et land eller en region med ubetydelig BSE-risiko.«


Top