EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0727

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/727 af 23. marts 2017 om anerkendelse af Montenegro i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/106/EF for så vidt angår ordningerne for uddannelse og udstedelse af kvalifikationsbeviser til søfarende (meddelt under nummer C(2017) 1815) (EØS-relevant tekst. )

C/2017/1815

OJ L 107, 25.4.2017, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/727/oj

25.4.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 107/31


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2017/727

af 23. marts 2017

om anerkendelse af Montenegro i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/106/EF for så vidt angår ordningerne for uddannelse og udstedelse af kvalifikationsbeviser til søfarende

(meddelt under nummer C(2017) 1815)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/106/EF af 19. november 2008 om minimumsuddannelsesniveauet for søfartserhverv (1), særlig artikel 19, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

En medlemsstat kan i henhold til direktiv 2008/106/EF beslutte at påtegne beviser for søfarende, der er udstedt af tredjelande, forudsat at det pågældende tredjeland er anerkendt af Kommissionen. Tredjelandene skal opfylde kravene i Den Internationale Søfartsorganisations konvention om uddannelse af søfarende, om sønæring og om vagthold fra 1978 (STCW-konventionen).

(2)

Grækenland anmodede ved brev af 29. marts 2011 om, at Montenegro anerkendes. Kommissionen har efter denne anmodning kontaktet de montenegrinske myndigheder med henblik på at foretage en vurdering af ordningerne for uddannelse og udstedelse af kvalifikationsbeviser i Montenegro for at kunne fastslå, om Montenegro overholder alle kravene i STCW-konventionen, og om der er truffet passende forholdsregler til at forebygge svig i forbindelse med kvalifikationsbeviser. Det blev forklaret, at vurderingen ville bygge på et informationskontrolbesøg foretaget af eksperter fra Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (agenturet).

(3)

Kommissionen foretog en vurdering af ordningerne for uddannelse og udstedelse af kvalifikationsbeviser i Montenegro på grundlag af resultaterne af en kontrolundersøgelse, som blev foretaget i februar 2012, og under hensyntagen til en frivillig korrigerende handlingsplan, der blev forelagt af de montenegrinske myndigheder i juni 2013.

(4)

I vurderingen blev der identificeret en række områder, der skal rettes op på af de montenegrinske myndigheder, herunder mangler i forbindelse med nationale bestemmelser, såsom manglende bestemmelser for kvalifikationer hos visse kategorier af undervisere og utilstrækkelige eller ufuldstændige certificeringskrav, samt procedurer og uddannelsesprogrammer. Det blev derfor anset for nødvendigt, at agenturet skulle foretage en supplerende kontrolundersøgelse, som fandt sted i marts 2015.

(5)

Efter den supplerende kontrolundersøgelse fremlagde de montenegrinske myndigheder en ajourført korrigerende handlingsplan i november 2015. I maj 2016 sendte Kommissionen de montenegrinske myndigheder en vurderingsrapport baseret på resultaterne af kontrolundersøgelsen i marts 2015 og under hensyntagen til den ajourførte korrigerende handlingsplan, samtidig med at den anmodede om yderligere oplysninger, som de montenegrinske myndigheder fremsendte i juli, september og oktober 2016.

(6)

På grundlag af alle de indsamlede oplysninger kan det konkluderes, at de montenegrinske myndigheder har truffet foranstaltninger med henblik på at bringe det montenegrinske system for uddannelse og certificering af søfarende i overensstemmelse med kravene i STCW-konventionen og herunder har fremlagt passende dokumentation.

(7)

Montenegro har bl.a. vedtaget ny lovgivning for at afhjælpe de påpegede mangler vedrørende de nationale bestemmelser, ajourført kvalitetsprocedurerne i sin administration og i sine maritime uddannelsesinstitutioner samt læseplanerne og uddannelsesprogrammerne for sine maritime uddannelsesinstitutioner.

(8)

Slutresultaterne af vurderingen viser, at Montenegro opfylder kravene i STCW-konventionen og har truffet passende forholdsregler til at forhindre svig i forbindelse med kvalifikationsbeviser.

(9)

Medlemsstaterne har modtaget en rapport om resultaterne af vurderingen.

(10)

Foranstaltningen i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Sikkerhed til Søs og Forebyggelse af Forurening fra Skibe —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Montenegro anerkendes i henhold til artikel 19 i direktiv 2008/106/EF for så vidt angår ordningerne for uddannelse af og udstedelse af kvalifikationsbeviser til søfarende.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. marts 2017.

På Kommissionens vegne

Violeta BULC

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 323 af 3.12.2008, s. 33.


Top