Help Print this page 

Document 32017R0712

Title and reference
Kommissionens forordning (EU) 2017/712 af 20. april 2017 om fastsættelse af referenceåret og programmet for de statistiske data og metadata vedrørende folke- og boligtællinger, der er foreskrevet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 763/2008 (EØS-relevant tekst. )

C/2017/2433
  • In force
OJ L 105, 21.4.2017, p. 1–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/712/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

21.4.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 105/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/712

af 20. april 2017

om fastsættelse af referenceåret og programmet for de statistiske data og metadata vedrørende folke- og boligtællinger, der er foreskrevet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 763/2008

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 763/2008 af 9. juli 2008 om folke- og boligtællinger (1), særlig artikel 5, stk. 1 og 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 5, stk. 1, i forordning (EF) nr. 763/2008 skal Kommissionen fastsætte et referenceår. Den af hver medlemsstat valgte referencedato for data vedrørende folke- og boligtællingerne, der skal indberettes til Kommissionen, bør ligge inden for dette år.

(2)

I henhold til artikel 5, stk. 3, i forordning (EF) nr. 763/2008 skal Kommissionen vedtage et program for de statistiske data og metadata, som skal indberettes til Kommissionen i forbindelse med folke- og boligtællingerne.

(3)

For at sikre, at folke- og boligtællingsdataene fra medlemsstaterne er sammenlignelige, og for at kunne udarbejde pålidelige oversigter for hele EU bør alle medlemsstater anvende samme program.

(4)

Især er det nødvendigt at fastlægge indholdet af, formatet for og strukturen af hyperkubusser, som bør være ens i alle medlemsstater, de specielle celleværdier og flag/markører, som medlemsstaterne kan anvende i hyperkubusserne, samt metadata vedrørende variablerne.

(5)

I Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/543 (2) fastlægges de tekniske specifikationer for tællingsvariablerne og for opdelingerne heraf, som anvendes i forbindelse med de data, som skal indberettes til Kommissionen for referenceåret 2021.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

Ved denne forordning fastlægges programmet for de statistiske data og metadata vedrørende folke- og boligtællingerne, som skal indberettes til Kommissionen (Eurostat) for referenceåret 2021.

Artikel 2

Definitioner

Definitionerne i forordning (EF) nr. 763/2008 og specifikationerne i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/543 anvendes. I denne forordning forstås desuden ved:

1)   »samlet befolkning« i et veldefineret geografisk område: alle personer, hvis sædvanlige bopæl, jf. definitionen i artikel 2, litra d), i forordning (EF) nr. 763/2008, er i dette geografiske område

2)   »hyperkubus«: en flerdimensionel krydstabel med opdelinger, som indeholder en celleværdi til måling af hver kategori af hver opdeling, der krydstabuleres med hver kategori af enhver anden opdeling i hyperkubussen

3)   »celleværdi«: den information, som er indeholdt i en hyperkubuscelle. En celleværdi kan enten være en »numerisk celleværdi« eller en »speciel celleværdi«

4)   »numerisk celleværdi«: en numerisk værdi, som er indeholdt i en celle, og som er den statistiske information om observationen for denne celle

5)   »fortrolig celleværdi«: en numerisk værdi, som for at beskytte den statistiske fortrolighed af dataene i henhold til medlemsstaternes beskyttelsesforanstaltninger mod videregivelse af fortrolige statistiske oplysninger ikke må videregives.

6)   »ikke-fortrolig celleværdi«: en numerisk celleværdi, som ikke er en fortrolig celleværdi

7)   »upålidelig celleværdi«: en numerisk celleværdi, som er upålidelig i henhold til medlemsstaternes kvalitetskontrol

8)   »speciel celleværdi«: et symbol i en hyperkubuscelle i stedet for en numerisk celleværdi

9)   »flag«: en kode, som kan ledsage en bestemt celleværdi for at beskrive en bestemt egenskab ved denne celleværdi.

Artikel 3

Referencedato

Hver medlemsstat fastsætter en referencedato, som ligger i 2021, for data vedrørende folke- og boligtællinger, der skal indberettes til Kommissionen (Eurostat). Medlemsstaterne meddeler senest den 31. december 2019 Kommissionen, hvilken referencedato de har valgt.

Artikel 4

Program for de statistiske data

1.   Programmet for de statistiske data, som skal indberettes til Kommissionen (Eurostat) for referenceåret 2021, skal omfatte hyperkubusserne i bilag I.

2.   Den specielle celleværdi »ikke relevant« indberetter medlemsstaterne kun i følgende tilfælde:

a)

når en celle refererer til kategorien »ikke relevant« i mindst én opdeling, eller

b)

når en celle beskriver en observation, som ikke findes i den pågældende medlemsstat.

3.   Medlemsstaterne erstatter en fortrolig celleværdi med den specielle celleværdi »foreligger ikke«.

4.   Efter anmodning fra en medlemsstat videregiver Kommissionen (Eurostat) ikke en upålidelig celleværdi, som medlemsstaten har indberettet.

Artikel 5

Metadata om celleværdierne

1.   Efter behov markerer medlemsstaterne en hyperkubuscelle med følgende flag:

a)

»fortrolig«

b)

»upålidelig«

c)

»revideret efter første dataindberetning«

d)

»se vedlagte oplysninger«.

2.   Hver celle, hvis fortrolige celleværdi er blevet erstattet af den specielle værdi »foreligger ikke«, forsynes med flaget »fortrolig«.

3.   Hver celle, hvis numeriske celleværdi er upålidelig, forsynes med flaget »upålidelig«.

4.   For hver celle, der er forsynet med mindst et af flagene »upålidelig«, »revideret efter første datatransmission« eller »se vedlagte oplysninger«, anføres en forklarende note.

Artikel 6

Metadata om variablerne

Medlemsstaterne sender Kommissionen (Eurostat) de metadata om variablerne, som er indeholdt i bilag II.

Artikel 7

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. april 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 218 af 13.8.2008, s. 14.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/543 af 22. marts 2017 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 763/2008 om folke- og boligtællinger for så vidt angår variablernes tekniske specifikationer samt deres opdelinger (EUT L 78 af 23.3.2017, s. 13).


BILAG I

Program for statistiske data (hyperkubusser) for referenceåret 2021

Nr.

I alt

Opdelinger

 

Gruppe 1

Befolkning i alt

GEO.N.

SEX.

AGE.H.

LMS.H.

HST.H.

FST.H.

 

 

 

1.1

 

GEO.N.

SEX.

AGE.H.

LMS.H.

 

 

 

 

 

1.2

 

GEO.N.

SEX.

AGE.H.

 

HST.H.

 

 

 

 

1.3

 

GEO.N.

SEX.

AGE.H.

 

 

FST.H.

 

 

 

1.4

 

GEO.N.

SEX.

 

LMS.H.

HST.H.

 

 

 

 

 

Gruppe 2

Befolkning i alt

GEO.M.

SEX.

AGE.M.

LMS.L.

HST.H.

FST.H.

HAR.

LOC.

 

2.1

 

GEO.M.

SEX.

AGE.L.

LMS.L.

 

FST.H.

 

 

 

2.2

 

GEO.M.

SEX.

AGE.L.

 

HST.H.

 

HAR.

 

 

2.3

 

GEO.M.

SEX.

AGE.M.

 

 

 

HAR.

LOC.

 

 

Gruppe 3

Befolkning i alt

GEO.H.

SEX.

AGE.M.

HST.M.

LMS.L.

 

 

 

 

3.1

 

GEO.H.

SEX.

AGE.M.

 

 

 

 

 

 

3.2

 

GEO.H.

SEX.

 

HST.M.

 

 

 

 

 

3.3

 

GEO.H.

SEX.

 

 

LMS.L.

 

 

 

 

 

Gruppe 4

Befolkning i alt

GEO.L.

SEX.

AGE.H.

CAS.H.

OCC.

EDU.

 

 

 

4.1

 

GEO.L.

SEX.

AGE.H.

CAS.H.

 

 

 

 

 

4.2

 

GEO.L.

SEX.

AGE.H.

 

OCC.

 

 

 

 

4.3

 

GEO.L.

SEX.

AGE.H.

 

 

EDU.

 

 

 

 

Gruppe 5

Befolkning i alt

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

OCC.

IND.L.

SIE.

EDU.

 

 

5.1

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

OCC.

IND.L.

 

 

 

 

5.2

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

OCC.

 

SIE.

 

 

 

5.3

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

OCC.

 

 

EDU.

 

 

5.4

 

GEO.L.

SEX.

AGE.L.

 

 

SIE.

EDU.

 

 

5.5

 

GEO.N.

SEX.

 

OCC.

IND.L.

 

EDU.

 

 

5.6

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

 

IND.L.

SIE.

 

 

 

5.7

 

GEO.L.

SEX.

AGE.L.

 

IND.L.

 

EDU.

 

 

 

Gruppe 6

Befolkning i alt

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

LPW.N.

OCC.

IND.L.

SIE.

EDU.

 

6.1

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

LPW.N.

OCC.

 

 

 

 

6.2

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

LPW.N.

 

 

 

EDU.

 

6.3

 

GEO.L.

SEX.

 

LPW.N.

 

IND.L.

SIE.

 

 

 

Gruppe 7

Befolkning i alt

GEO.N.

SEX.

AGE.M.

LPW.L.

IND.L.

SIE.

 

 

 

7.1

 

GEO.N.

SEX.

AGE.M.

LPW.L.

IND.L.

 

 

 

 

7.2

 

GEO.N.

SEX.

AGE.M.

LPW.L.

 

SIE.

 

 

 

 

Gruppe 8

Befolkning i alt

GEO.H.

SEX.

COC.L.

POB.L.

 

 

 

 

 

8.1

 

GEO.H.

SEX.

COC.L.

 

 

 

 

 

 

8.2

 

GEO.H.

SEX.

 

POB.L.

 

 

 

 

 

 

Gruppe 9

Befolkning i alt

GEO.M.

SEX.

AGE.M.

COC.L.

POB.H.

YAE.H.

 

 

 

9.1

 

GEO.N.

SEX.

AGE.M.

COC.L.

POB.H.

 

 

 

 

9.2

 

GEO.M.

SEX.

AGE.M.

 

 

YAE.H.

 

 

 

9.3

 

GEO.M.

SEX.

AGE.M.

 

POB.H.

 

 

 

 

9.4

 

GEO.M.

SEX.

 

 

POB.H.

YAE.H.

 

 

 

 

Gruppe 10

Befolkning i alt

GEO.M.

SEX.

AGE.M.

CAS.L.

COC.L.

POB.L.

YAT.

 

 

10.1

 

GEO.M.

SEX.

AGE.M.

 

COC.L.

 

YAT.

 

 

10.2

 

GEO.M.

SEX.

AGE.M.

 

 

POB.L.

YAT.

 

 

10.3

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

CAS.L.

COC.L.

 

YAT.

 

 

 

Gruppe 11

Befolkning i alt

GEO.M.

SEX.

AGE.M.

COC.H.

YAE.L.

 

 

 

 

11.1

 

GEO.M.

SEX.

AGE.M.

COC.H.

 

 

 

 

 

11.2

 

GEO.M.

SEX.

 

COC.H.

YAE.L.

 

 

 

 

 

Gruppe 12

Befolkning i alt

GEO.M.

SEX.

AGE.M.

COC.M.

POB.M.

YAE.L.

SIE.

ROY.

 

12.1

 

GEO.M.

SEX.

AGE.M.

 

 

YAE.L.

 

ROY.

 

12.2

 

GEO.M.

SEX.

AGE.M.

 

POB.M.

 

 

ROY.

 

12.3

 

GEO.L.

SEX.

 

COC.M.

POB.M.

 

 

ROY.

 

12.4

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

 

 

 

SIE.

ROY.

 

 

Gruppe 13

Befolkning i alt

GEO.M.

SEX.

AGE.M.

COC.M.

POB.M.

YAE.H.

ROY.

HAR.

 

13.1

 

GEO.L.

SEX.

 

 

POB.M.

YAE.H.

 

HAR.

 

13.2

 

GEO.M.

SEX.

AGE.M.

 

 

 

ROY.

HAR.

 

13.3

 

GEO.M.

 

AGE.M.

 

POB.M.

 

 

HAR.

 

13.4

 

GEO.M.

 

AGE.M.

COC.M.

 

 

 

HAR.

 

13.5

 

GEO.L.

 

 

COC.M.

POB.M.

YAE.H.

 

 

 

 

Gruppe 14

Befolkning i alt

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

CAS.H.

COC.L.

POB.L.

YAE.L.

ROY.

HAR.

14.1

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

CAS.H.

COC.L.

 

 

 

 

14.2

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

CAS.H.

 

POB.L.

 

 

 

14.3

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

CAS.H.

 

 

YAE.L.

 

 

14.4

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

CAS.H.

 

 

 

ROY.

 

14.5

 

GEO.L.

SEX.

AGE.L.

CAS.L.

 

 

 

ROY.

HAR.

 

Gruppe 15

Befolkning i alt

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

CAS.L.

EDU.

COC.L.

POB.L.

YAE.H.

 

15.1

 

GEO.L.

SEX.

AGE.L.

CAS.L.

EDU.

 

POB.L.

 

 

15.2

 

GEO.L.

SEX.

 

CAS.L.

EDU.

 

 

YAE.H.

 

15.3

 

GEO.L.

SEX.

 

CAS.L.

 

COC.L.

 

YAE.H.

 

15.4

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

CAS.L.

 

COC.L.

POB.L.

 

 

 

Gruppe 16

Befolkning i alt

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

OCC.

COC.L.

POB.L.

YAE.L.

ROY.

 

16.1

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

OCC.

COC.L.

 

 

 

 

16.2

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

OCC.

 

POB.L.

 

 

 

16.3

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

OCC.

 

 

YAE.L.

 

 

16.4

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

OCC.

 

 

 

ROY.

 

16.5

 

GEO.L.

SEX.

 

OCC.

 

POB.L.

YAE.L.

 

 

 

Gruppe 17

Befolkning i alt

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

IND.H.

COC.L.

YAE.L.

ROY.

 

 

17.1

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

IND.H.

COC.L.

 

 

 

 

17.2

 

GEO.N.

SEX.

AGE.M.

IND.H.

 

YAE.L.

 

 

 

17.3

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

IND.H.

 

 

ROY.

 

 

 

Gruppe 18

Befolkning i alt

GEO.L.

SEX.

IND.H.

SIE.

EDU.

COC.L.

POB.L.

 

 

18.1

 

GEO.L.

SEX.

IND.H.

SIE.

 

 

POB.L.

 

 

18.2

 

GEO.L.

SEX.

IND.H.

 

EDU.

 

POB.L.

 

 

18.3

 

GEO.L.

SEX.

IND.L.

 

 

COC.L.

POB.L.

 

 

 

Gruppe 19

Befolkning i alt

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

EDU.

POB.L.

YAE.H.

 

 

 

19.1

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

EDU.

POB.L.

 

 

 

 

19.2

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

EDU.

 

YAE.L.

 

 

 

19.3

 

GEO.L.

SEX.

 

EDU.

POB.L.

YAE.H.

 

 

 

 

Gruppe 20

Befolkning i alt

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

LPW.N.

COC.L.

POB.L.

 

 

 

20.1

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

LPW.N.

COC.L.

 

 

 

 

20.2

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

LPW.N.

 

POB.L.

 

 

 

 

Gruppe 21

Befolkning i alt

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

LMS.L.

FST.M.

HST.H.

CAS.H.

EDU.

 

21.1

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

LMS.L.

 

 

CAS.H.

 

 

21.2

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

LMS.L.

 

 

 

EDU.

 

21.3

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

 

FST.M.

 

CAS.H.

 

 

21.4

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

 

FST.M.

 

 

EDU.

 

21.5

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

 

 

HST.H.

CAS.H.

 

 

 

Gruppe 22

Befolkning i alt

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

HST.H.

EDU.

SIE.

 

 

 

22.1

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

HST.H.

EDU.

 

 

 

 

22.2

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

HST.H.

 

SIE.

 

 

 

 

Gruppe 23

Befolkning i alt

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

FST.L.

HST.L.

CAS.L.

EDU.

 

 

23.1

 

GEO.N.

SEX.

AGE.M.

 

HST.L.

CAS.L.

EDU.

 

 

23.2

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

FST.L.

 

CAS.L.

EDU.

 

 

 

Gruppe 24

Befolkning i alt

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

LMS.L.

FST.L.

HST.M.

CAS.L.

 

 

24.1

 

GEO.N.

SEX.

AGE.M.

LMS.L.

FST.L.

 

CAS.L.

 

 

24.2

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

LMS.L.

 

HST.M.

CAS.L.

 

 

 

Gruppe 25

Befolkning i alt

GEO.M.

SEX.

AGE.M.

LMS.L.

HST.M.

COC.L.

POB.L.

 

 

25.1

 

GEO.M.

SEX.

AGE.M.

LMS.L.

 

 

POB.L.

 

 

25.2

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

LMS.L.

HST.M.

COC.L.

 

 

 

25.3

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

LMS.L.

HST.M.

 

POB.L.

 

 

 

Gruppe 26

Befolkning i alt

GEO.M.

SEX.

AGE.M.

FST.L.

HST.M.

COC.L.

POB.L.

 

 

26.1

 

GEO.M.

SEX.

AGE.M.

FST.L.

 

COC.L.

 

 

 

26.2

 

GEO.M.

SEX.

AGE.M.

 

HST.M.

 

POB.L.

 

 

26.3

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

 

HST.M.

COC.L.

POB.L.

 

 

 

Gruppe 27

Befolkning i alt

GEO.M.

SEX.

AGE.L.

FST.M.

HST.M.

YAE.L.

 

 

 

27.1

 

GEO.M.

SEX.

AGE.L.

FST.M.

 

YAE.L.

 

 

 

27.2

 

GEO.M.

SEX.

AGE.L.

 

HST.M.

YAE.L.

 

 

 

 

Gruppe 28

Befolkning i alt

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

FST.M.

HST.M.

ROY.

 

 

 

28.1

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

FST.M.

 

ROY.

 

 

 

28.2

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

 

HST.M.

ROY.

 

 

 

 

Gruppe 29

Befolkning i alt

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

LMS.L.

FST.L.

HST.M.

CAS.L.

POB.L.

 

29.1

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

LMS.L.

 

 

CAS.L.

POB.L.

 

29.2

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

 

FST.L.

 

CAS.L.

POB.L.

 

29.3

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

 

 

HST.M.

CAS.L.

POB.L.

 

 

Gruppe 30

Befolkning i alt

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

LMS.L.

FST.L.

HST.M.

CAS.L.

COC.L.

 

30.1

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

LMS.L.

 

 

CAS.L.

COC.L.

 

30.2

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

 

FST.L.

 

CAS.L.

COC.L.

 

30.3

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

 

 

HST.M.

CAS.L.

COC.L.

 

 

Gruppe 31

Befolkning i alt

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

FST.L.

HST.M.

SIE.

EDU.

POB.L.

 

31.1

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

 

HST.M.

SIE.

 

POB.L.

 

31.2

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

FST.L.

 

SIE.

 

POB.L.

 

31.3

 

GEO.L.

SEX.

 

 

HST.M.

 

EDU.

POB.L.

 

 

Gruppe 32

Befolkning i alt

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

FST.L.

HST.M.

SIE.

EDU.

COC.L.

 

32.1

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

 

HST.M.

SIE.

 

COC.L.

 

32.2

 

GEO.L.

SEX.

AGE.M.

FST.L.

 

SIE.

 

COC.L.

 

32.3

 

GEO.L.

SEX.

 

 

HST.M.

 

EDU.

COC.L.

 

 

Gruppe 33

Samlet antal private husstande

GEO.M.

TPH.H.

SPH.

TSH.

 

 

 

 

 

33.1

 

GEO.M.

TPH.H.

SPH.

TSH.

 

 

 

 

 

 

Gruppe 34

Samlet antal familier

GEO.M.

TFN.H.

SFN.

 

 

 

 

 

 

34.1

 

GEO.M.

TFN.H.

SFN.

 

 

 

 

 

 

 

Gruppe 35

Samlet antal private husstande

GEO.H.

TPH.L.

SPH.

 

 

 

 

 

 

35.1

 

GEO.H.

TPH.L.

 

 

 

 

 

 

 

35.2

 

GEO.H.

 

SPH.

 

 

 

 

 

 

 

Gruppe 36

Samlet antal familier

GEO.H.

TFN.L.

SFN.

 

 

 

 

 

 

36.1

 

GEO.H.

TFN.L.

 

 

 

 

 

 

 

36.2

 

GEO.H.

 

SFN.

 

 

 

 

 

 

 

Gruppe 37

Samlet antal konventionelle boliger

GEO.M.

TOB.

OCS.

POC.

 

 

 

 

 

37.1

 

GEO.M.

TOB.

OCS.

POC.

 

 

 

 

 

 

Gruppe 38

Samlet antal konventionelle boliger

GEO.H.

TOB.

OCS.

 

 

 

 

 

 

38.1

 

GEO.H.

TOB.

OCS.

 

 

 

 

 

 

 

Gruppe 39

Samlet antal beboede konventionelle boliger

GEO.M.

TOB.

(UFS. eller NOR)

(DFS. eller DRM)

OWS.

NOC.

 

 

 

39.1

 

GEO.L.

TOB.

 

 

OWS.

NOC.

 

 

 

39.2

 

GEO.M.

TOB.

(UFS. eller NOR)

 

 

NOC.

 

 

 

39.3

 

GEO.M.

TOB.

 

(DFS. eller DRM)

 

NOC.

 

 

 

 

Gruppe 40

Samlet antal beboede konventionelle boliger

GEO.L.

WSS.

TOI.

BAT.

TOH.

 

 

 

 

40.1

 

GEO.L.

WSS.

 

 

 

 

 

 

 

40.2

 

GEO.L.

 

TOI.

 

 

 

 

 

 

40.3

 

GEO.L.

 

 

BAT.

 

 

 

 

 

40.4

 

GEO.L.

 

 

 

TOH.

 

 

 

 

 

Gruppe 41

Samlet antal boliger

GEO.H.

TLQ.

 

 

 

 

 

 

 

41.1

 

GEO.H.

TLQ.

 

 

 

 

 

 

 


BILAG II

Metadata vedrørende variablerne i artikel 6

Medlemsstaterne indberetter tekstmæssige metadata om definitionerne vedrørende tællingsvariablerne til Kommissionen (Eurostat).

For hver variabel skal metadataene indeholde oplysninger om:

den/de anvendte datakilde(r) til indberetning af de statistiske data om den pågældende variabel

den anvendte metodologi til estimering af data vedrørende variablen

grundene til eventuelle upålidelige data om variablen.

Derudover skal medlemsstaterne levere følgende metadata:

Sædvanlig bopæl

I metadataene gøres der rede for, på hvilken måde definitionen af »sædvanlig bopæl«, jf. artikel 2, litra d), i forordning (EF) nr. 763/2008, har været anvendt, navnlig i hvilket omfang den lovlige eller registrerede bopæl er blevet anført i stedet for den sædvanlige bopæl i henhold til 12-månederskriteriet, samt en klar definition af begrebet befolkning med fast bopæl.

Det skal i metadataene oplyses, om studerende på videregående uddannelser, som opholder sig uden for hjemmet i studieåret, anses for at have deres sædvanlige bopæl i familiens hjem.

Det skal i metadataene oplyses, om der forekommer en eventuel anden landespecifik anvendelse af reglerne for »særlige tilfælde«, der er opført i de tekniske specifikationer vedrørende variablen »sædvanlig bopæl« i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2017/543.

Hjemløse

Dataene om den samlede befolkning skal omfatte alle primært hjemløse personer (personer, der bor på gaden uden tag over hovedet) og alle sekundært hjemløse personer (personer, som ofte flytter mellem midlertidige indkvarteringer).

Antallet af alle hjemløse personer skal oplyses i metadataene. Antallet af primært hjemløse personer (personer, der bor på gaden uden tag over hovedet) og af sekundært hjemløse personer (personer, som ofte flytter mellem midlertidige indkvarteringer) skal vises, hvis denne sondring er mulig.

En beskrivelse af den metodologi og de datakilder, der er anvendt til at producere dataene om hjemløse personer, skal anføres.

Civilstand/partnerskaber

Metadataene skal indeholde oplysninger om det i medlemsstaten gældende retsgrundlag for ægteskaber mellem personer af modsatte køn og samme køn, mindstealderen for indgåelse af ægteskab, registrerede partnerskaber mellem personer af modsatte køn og samme køn og muligheden for skilsmisse eller registreret separation.

Økonomiske variabler

Metadataene skal indeholde oplysninger om en eventuel anden landespecifik anvendelse af reglerne i de tekniske specifikationer vedrørende variablen »nuværende erhvervssituation« i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2017/543. Det oplyses, om dataene vedrørende den nuværende erhvervssituation er registerbaserede, og i bekræftende fald anføres det, hvilke definitioner der er anvendt i dette register.

Metadataene skal indeholde oplysninger om mindstealderen for udøvelse af erhvervsaktivitet i det pågældende land og om retsgrundlaget herfor.

Afdækker tællingen i medlemsstaten personer, som har mere end ét job, skal det i metadataene oplyses, hvilken metode der lægges til grund for henførelsen til deres hovedjob (f.eks. på grundlag af den tid, der anvendes på jobbet, eller indkomstens størrelse).

Metadataene skal indeholde oplysninger om en eventuel anden landespecifik anvendelse af reglerne i de tekniske specifikationer vedrørende variablen »jobniveau« i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2017/543. Afdækker tællingen i medlemsstaten personer, som både er arbejdsgivere og arbejdstagere, skal det i metadataene oplyses, hvilken metode der lægges til grund for henførelsen til en af de to kategorier.

Fødeland/fødested

Såfremt der kun foreligger mangelfulde eller slet ingen oplysninger om fødeland i henhold til de internationale grænser, der var gældende ved tællingens gennemførelse, skal det i metadataene oplyses, hvilken metode der er lagt til grund for klassificeringen af personer inden for opdelingen af variablen »fødeland/fødested«.

Det skal i metadataene oplyses, om moderens sædvanlige bopæl på fødselstidspunktet blev erstattet af oplysninger om det sted, hvor fødslen fandt sted.

Statsborgerskabsland

I lande, hvor en del af befolkningen er »anerkendte ikke-statsborgere« (personer, som hverken er statsborgere i et land eller statsløse, og som har nogle, men ikke alle de rettigheder og forpligtelser, som er forbundet med statsborgerskab), skal metadataene indeholde de relevante oplysninger.

Sædvanlig bopæl et år før tællingen

Såfremt en medlemsstat indsamler oplysninger om variablen »tidligere sædvanlig bopæl og dato for ankomst til nuværende bopæl«, skal det af metadataene fremgå, hvilken metode der er anvendt til oplysningerne om sædvanlig bopæl et år før tællingen.

Variabler om husstand og familie

I metadataene skal det angives, om medlemsstaten anvender »husholdningsbegrebet« eller »husstandsbopælsbegrebet« til identificering af private husstande. I metadataene skal det oplyses, hvilken metode der anvendes til generering af husstande og familier.

Endvidere oplyses det, hvordan relationerne mellem husstandsmedlemmerne fastslås (f.eks. relationsmatrice, relation til referencepersonen). Hvis disse data er hentet fra administrative registre, oplyses det, om relationen mellem husstand og familiemedlemmer er registreret og hentet direkte i den/de administrative kilde(r), eller om disse oplysninger bygger på en statistisk model.

Ejerform

Metadataene skal forklare og fremlægge eksempler på ejerformer i henhold til nationale love eller national sædvane om ejerforhold, der er blevet klassificeret under »boliger med andre ejerformer«.

Udnyttet areal og/eller antal rum i boligenheder, beboelsestæthed

Metadataene skal indeholde oplysninger om anvendelsen af begrebet »udnyttet areal« eller »antal rum« og den anvendte definition af den tilsvarende måling af beboelsestætheden.


Top