EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0698

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/698 af 3. februar 2017 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014 om det arbejdsprogram for systematisk undersøgelse af alle eksisterende aktivstoffer i biocidholdige produkter, der er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 for så vidt angår tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (EØS-relevant tekst. )

C/2017/0477

OJ L 103, 19.4.2017, p. 1–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/698/oj

19.4.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 103/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/698

af 3. februar 2017

om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014 om det arbejdsprogram for systematisk undersøgelse af alle eksisterende aktivstoffer i biocidholdige produkter, der er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 for så vidt angår tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (1), særlig artikel 89. stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag II til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1062/2014 (2) indeholder en udtømmende liste over eksisterende kombinationer af aktivstof og produkttype, der var omfattet af undersøgelsesprogrammet for eksisterende biocidaktivstoffer pr. 4. august 2014.

(2)

I henhold til artikel 14, stk. 3, i delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014 kunne alle have anmeldt en kombination af et stof og en produkttype, som indgik i del 2 i bilag II til forordningen, inden for 12 måneder fra forordningens ikrafttræden. Da denne frist er udløbet, er del 2 i bilag II til og artikel 14, stk. 3, i den pågældende forordning blevet forældede, og Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1950 (3) om ikke-godkendelse af de pågældende kombinationer af stof og produkttype er blevet vedtaget.

(3)

Kombinationer af stof og produkttype, der er blevet anmeldt i henhold til artikel 14, stk. 3, og som overholder bestemmelserne i artikel 17, stk. 2, i delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014, bør indgå i del 1 i bilag II til samme forordning og udgå af del 2 i samme bilag.

(4)

I henhold til artikel 16, stk. 4, i delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014 blev der offentliggjort en opfordring til alle med interesse heri til at anmelde den (de) relevante kombination(er) af stof og produkttype. Der blev i henhold til artikel 16, stk. 5, i delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014 foretaget én anmeldelse inden for fristens udløb, som vedrører dialuminiumchloridpentahydroxid til anvendelse i produkttype 2, og som overholder bestemmelserne i artikel 17, stk. 2, i delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014. Derfor skal denne kombination af stof og produkttype indgå i del 1 i bilag II til nævnte forordning.

(5)

Den kompetente vurderingsmyndighed bør udpeges i henhold til artikel 81 i forordning (EU) nr. 528/2012 for så vidt angår de kombinationer af aktivstof og produkttype, der er omhandlet i betragtning 3 og 4.

(6)

Kombinationer af aktivstof og produkttype, for hvilke der siden den 4. august 2014 er vedtaget en afgørelse om godkendelse eller ikke-godkendelse, er ikke længere omfattet af undersøgelsesprogrammet og bør derfor ikke længere være omhandlet i del 1 i bilag II til delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014.

(7)

De kombinationer af stof og produkttype, der er opført i del 2 i bilag II til delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014, og som ikke blev anmeldt i henhold til undersøgelsesforordningens artikel 14, stk. 3, bør udgå af del 2 i samme bilag. Del 2 af det pågældende bilag bliver derfor forældet og bør udgå.

(8)

Derfor bør del 1 i bilag II til delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014 blive til bilag II, da den er den eneste resterende del i bilag II, og henvisningerne til artikel 14, stk. 3, og del 1 i bilag II skal udgå.

(9)

Delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 14, stk. 3, udgår.

2)

I artikel 17 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   Anmeldelser i henhold til artikel 14, stk. 2, eller artikel 16, stk. 5, foretages til agenturet via registeret.«

b)

Stk. 7, litra a), affattes således:

»a)

når anmeldelsen er fremsendt i henhold til artikel 14, stk. 2, ajourføre oplysningerne i registeret om deltagerens og, hvor det er relevant, stoffets identitet«.

3)

Artikel 20, litra b) og c), affattes således:

»b)

når ingen har indsendt en anmeldelse inden for de i denne forordnings artikel 14, stk. 2, fastsatte tidsfrister, eller når en sådan anmeldelse er blevet fremsendt og afvist i henhold til forordningens artikel 17, stk. 4, eller artikel 17, stk. 5

c)

når en anmeldelse er fremsendt inden for de tidsfrister, der er fastsat i denne forordnings artikel 14, stk. 2, og er i overensstemmelse med forordningens artikel 17, stk. 5, men stofidentiteten i anmeldelsen kun omfatter en del af den eksisterende identitet i bilag II til denne forordning.«

4)

Bilag II erstattes af bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. februar 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1062/2014 af 4. august 2014 om det arbejdsprogram for systematisk undersøgelse af alle eksisterende aktivstoffer i biocidholdige produkter, der er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 294 af 10.10.2014, s. 1).

(3)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1950 af 4. november 2016 om ikke-godkendelse af visse biocidholdige aktive stoffer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 300 af 8.11.2016, s. 14).


BILAG

»

BILAG II

KOMBINATIONER AF STOF OG PRODUKTTYPE, DER ER OMFATTET AF UNDERSØGELSESPROGRAMMET DEN 3. FEBRUAR 2017

Kombinationer af aktivstof og produkttype, der støttes den 3. februar 2017 eksklusive alle nanomaterialer, der ikke udtrykkelig er nævnt i stof nr. 1017, 1019 og 1023

Nr.

Stof

Rapporterende medlemsstat

EC-nr.

CAS-nr.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

17

18

19

21

22

1

formaldehyd

DE

200-001-8

50-00-0

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

6

2-(2-butoxyethoxy)ethyl-6-propylpiperonylether (piperonylbutoxid/PBO)

EL

200-076-7

51-03-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

9

bronopol

ES

200-143-0

52-51-7

 

x

 

 

 

x

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

x

36

ethanol

EL

200-578-6

64-17-5

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

myresyre

BE

200-579-1

64-18-6

 

x

x

x

x

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

43

salicylsyre

NL

200-712-3

69-72-7

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

propan-1-ol

DE

200-746-9

71-23-8

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

ethylenoxid

N

200-849-9

75-21-8

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

citronsyre

BE

201-069-1

77-92-9

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69

glycolsyre

NL

201-180-5

79-14-1

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

pereddikesyre

FI

201-186-8

79-21-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

71

L-(+)-mælkesyre

DE

201-196-2

79-33-4

 

x

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79

(2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-hexahydro-2-isopropenyl-8,9-dimethoxychromeno[3,4-b]furo[2,3-h]chromen-6-on (rotenon)

UK

201-501-9

83-79-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

85

symclosen

UK

201-782-8

87-90-1

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

92

biphenyl-2-ol

ES

201-993-5

90-43-7

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

113

kanelaldehyd/3-phenylpropen-2-al

UK

203-213-9

104-55-2

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

117

geraniol

FR

203-377-1

106-24-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

122

glyoxal

FR

203-474-9

107-22-2

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

133

hexa-2,4-diensyre (sorbinsyre)

DE

203-768-7

110-44-1

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

154

chlorophen

N

204-385-8

120-32-1

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

171

2-phenoxyethanol

UK

204-589-7

122-99-6

x

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

172

cetylpyridiniumchlorid

UK

204-593-9

123-03-5

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

179

carbondioxid

FR

204-696-9

124-38-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

180

natriumdimethylarsinat

PT

204-708-2

124-65-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

185

tosylchloramidnatrium (chloramin T)

ES

204-854-7

127-65-1

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

187

kaliumdimethyldithiocarbamat

UK

204-875-1

128-03-0

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

188

natriumdimethyldithiocarbamat

UK

204-876-7

128-04-1

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

195

natrium-2-biphenylat

ES

205-055-6

132-27-4

x

x

x

x

 

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

206

thiram

BE

205-286-2

137-26-8

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

metamnatrium

BE

205-293-0

137-42-8

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

227

2-thiazol-4-yl-1H-benzoimidazol (thiabendazol)

ES

205-725-8

148-79-8

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

235

diuron

DK

206-354-4

330-54-1

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

239

cyanamid

DE

206-992-3

420-04-2

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

253

tetrahydro-3,5-dimethyl-1,3,5-thiadiazin-2-thion (dazomet)

BE

208-576-7

533-74-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

283

terbutryn

SK

212-950-5

886-50-0

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

288

N-(dichlorfluormethylthio)-N′,N′-dimethyl-N-phenylsulfamid (dichlofluanid)

UK

214-118-7

1085-98-9

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

292

(1,3,4,5,6,7-hexahydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)methyl-(1R-trans)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropancarboxylat (d-tetramethrin)

DE

214-619-0

1166-46-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

321

monolinuron

UK

217-129-5

1746-81-2

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin

PT

219-145-8

2372-82-9

 

x

x

x

 

x

 

x

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

336

2,2′-dithiobis[N-methylbenzamid] (DTBMA)

PL

219-768-5

2527-58-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

339

1,2-benzisothiazol-3(2H)-on

ES

220-120-9

2634-33-5

 

x

 

 

 

x

 

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

341

2-methyl-2H-isothiazol-3-on (MIT)

SI

220-239-6

2682-20-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

346

natriumdichlorisocyanuratdihydrat

UK

220-767-7

51580-86-0

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

345

troclosennatrium

UK

220-767-7

2893-78-9

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

348

mecetroniumethylsulfat (MES)

PL

221-106-5

3006-10-8

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

359

(ethylendioxy)dimethanol (reaktionsprodukter af ethylenglycol og paraformaldehyd (EGForm))

PL

222-720-6

3586-55-8

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

365

pyridin-2-thiol-1-oxid, natriumsalt (natriumpyrithion)

SE

223-296-5

3811-73-2

 

x

x

 

 

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

368

methenamin-3-chlorallylochlorid (CTAC)

PL

223-805-0

4080-31-3

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

377

2,2′,2″-(hexahydro-1,3,5-triazin-1,3,5-triyl)triethanol (HHT)

PL

225-208-0

4719-04-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

382

tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroxymethyl)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dion (TMAD)

ES

226-408-0

5395-50-6

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

392

methylendithiocyanat

FR

228-652-3

6317-18-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

393

1,3-bis(hydroxymethyl)-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion (DMDMH)

PL

229-222-8

6440-58-0

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

397

didecyldimethylammoniumchlorid (DDAC)

IT

230-525-2

7173-51-5

x

x

x

x

 

x

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

401

sølv

SE

231-131-3

7440-22-4

 

x

 

x

x

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

1023

sølv som nanomateriale

SE

231-131-3

7440-22-4

 

x

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

405

svovldioxid

DE

231-195-2

7446-09-5

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

424

natriumbromid

NL

231-599-9

7647-15-6

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

432

natriumhypochlorit

IT

231-668-3

7681-52-9

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

434

tetramethrin

DE

231-711-6

7696-12-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

439

hydrogenperoxid

FI

231-765-0

7722-84-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

444

7a-ethyldihydro-1H,3H,5H-oxazolo[3,4-c]oxazol (EDHO)

PL

231-810-4

7747-35-5

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

450

sølvnitrat

SE

231-853-9

7761-88-8

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

453

dinatriumperoxodisulfat/natriumpersulfat

PT

231-892-1

7775-27-1

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

455

calciumhypochlorit

IT

231-908-7

7778-54-3

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

457

chlor

IT

231-959-5

7782-50-5

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

458

ammoniumsulfat

UK

231-984-1

7783-20-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1016

sølvklorid

SE

232-033-3

7783-90-6

x

x

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

473

pyrethriner og pyrethroider

ES

232-319-8

8003-34-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

491

chlordioxid

PT

233-162-8

10049-04-4

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

494

2,2-dibrom-2-cyanacetamid (DBNPA)

DK

233-539-7

10222-01-2

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

501

carbendazim

DE

234-232-0

10605-21-7

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

1022

dialuminiumchloridpentahydroxid

NL

234-933-1

12042-91-0

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

515

ammoniumbromid

SE

235-183-8

12124-97-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

522

pyrithionzink

SE

236-671-3

13463-41-7

 

x

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

x

 

524

dodecylguanidinmonohydrochlorid

ES

237-030-0

13590-97-1

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

526

kalium-2-biphenylat

ES

237-243-9

13707-65-8

 

 

 

 

 

x

 

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

529

bromchlorid

NL

237-601-4

13863-41-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

531

(benzyloxy)methanol

UK

238-588-8

14548-60-8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

541

natrium-p-chlor-m-cresolat

FR

239-825-8

15733-22-9

x

x

x

 

 

x

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

550

D-gluconsyre, forbindelse med N,N′-bis(4-chlorphenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecandiamidin (2:1) (CHDG)

PT

242-354-0

18472-51-0

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

554

p-[(diiodmethyl)sulfonyl]toluen

UK

243-468-3

20018-09-1

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

559

(benzothiazol-2-ylthio)methylthiocyanat (TCMTB)

N

244-445-0

21564-17-0

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

562

2-methyl-4-oxo-3-(prop-2-ynyl)cyclopent-2-en-1-yl-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropancarboxylat (prallethrin)

EL

245-387-9

23031-36-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

563

kalium-(E,E)-hexa-2,4-dienoat (kaliumsorbat)

DE

246-376-1

24634-61-5

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

566

α,α′,α′-trimethyl-1,3,5-triazin-1,3,5(2H,4H,6H)-triethanol (HPT)

AT

246-764-0

25254-50-6

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

571

2-octyl-2H-isothiazol-3-on (OIT)

UK

247-761-7

26530-20-1

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

x

 

 

 

 

 

577

dimethyloctadecyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]ammoniumchlorid

ES

248-595-8

27668-52-6

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

588

bromchlor-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion (BCDMH/bromchlordimethylhydantoin)

NL

251-171-5

32718-18-6

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

590

3-(4-isopropylphenyl)-1,1-dimethylurinstof/isoproturon

DE

251-835-4

34123-59-6

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

597

1-[2-(allyloxy)-2-(2,4-dichlorphenyl)ethyl]-1H-imidazol (imazalil)

DE

252-615-0

35554-44-0

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

599

S-[(6-chlor-2-oxooxazolo[4,5-b]pyridin-3(2H)-yl)methyl]-O,O-dimethylthiophosphat (azamethiphos)

UK

252-626-0

35575-96-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

606

α-cyan-3-phenoxybenzyl-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropancarboxylat (cyphenothrin)

EL

254-484-5

39515-40-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

608

dimethyltetradecyl [3-(trimethoxysilyl)propyl]ammoniumchlorid

PL

255-451-8

41591-87-1

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

609

blanding af cis- og trans-p-menthan-3,8-diol (citriodiol)

UK

255-953-7

42822-86-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

614

(RS)-α-cyan-3-phenoxybenzyl-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat (cypermethrin)

BE

257-842-9

52315-07-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

618

1-ethynyl-2-methylpent-2-enyl-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropancarboxylat (empenthrin)

BE

259-154-4

54406-48-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

619

3-iod-2-propynylbutylcarbamat (IPBC)

DK

259-627-5

55406-53-6

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

620

tetrakis(hydroxymethyl)phosphoniumsulfat (2:1) (THPS)

MT

259-709-0

55566-30-8

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

648

4,5-dichlor-2-octylisothiazol-3(2H)-on (4,5-dichlor-2-octyl-2H-isothiazol-3-on (DCOIT))

N

264-843-8

64359-81-5

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

656

3,3′-methylenbis[5-methyloxazolidin] (oxazolidin/MBO)

AT

266-235-8

66204-44-2

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

667

alkyl(C12-18)dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC (C12-18))

IT

269-919-4

68391-01-5

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

671

alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC/BKC (C12-16))

IT

270-325-2

68424-85-1

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

673

didecyldimethylammoniumchlorid (DDAC (C8-10))

IT

270-331-5

68424-95-3

x

x

x

x

x

x

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

690

kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-18-alkyldimethyl, salte med 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on-1,1-dioxid (ADBAS)

MT

273-545-7

68989-01-5

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

691

natrium-N-(hydroxymethyl)glycinat

AT

274-357-8

70161-44-3

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

692

aminer, C10-16-alkyldimethyl, N-oxider

PT

274-687-2

70592-80-2

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

693

pentakalium-bis(peroxymonosulfat)-bis(sulfat)

SI

274-778-7

70693-62-8

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

701

magnesiummonoperoxyphthalathexahydrat (MMPP)

PL

279-013-0

84665-66-7

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1015

margosaekstrakt

DE

283-644-7

84696-25-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1024

margosaekstrakt fra koldpresset olie af kerner af Azadirachta indica, der er ekstraheret med superkritisk carbondioxid

DE

283-644-7

84696-25-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

724

alkyl(C12-C14)dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC (C12-C14))

IT

287-089-1

85409-22-9

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

725

alkyl(C12-C14)ethylbenzylammoniumchlorid (ADEBAC (C12-C14))

IT

287-090-7

85409-23-0

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

731

Chrysanthemum cinerariaefolium, ekstrakt

ES

289-699-3

89997-63-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

744

lavendel, Lavandula hybrida, ekstrakt

PT

294-470-6

91722-69-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

779

reaktionsprodukter af: glutaminsyre og N-(C12-14-alkyl)propylendiamin (glucoprotamin)

DE

403-950-8

164907-72-6

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

785

6-(phthalimido)peroxyhexansyre (PAP)

IT

410-850-8

128275-31-0

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

791

2-butyl-benzo[d]isothiazol-3-on (BBIT)

CZ

420-590-7

4299-07-4

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

792

tetrachlordecaoxidcomplex (TCDO)

DE

420-970-2

92047-76-2

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

811

sølvnatriumhydrogenzirconiumphosphat

SE

422-570-3

265647-11-8

x

x

 

x

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

794

sec-butyl-2-(2-hydroxyethyl)piperidin-1-carboxylat (icaridin)

DK

423-210-8

119515-38-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

797

cis-1-(3-chlorallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantanchlorid (cis-CTAC)

PL

426-020-3

51229-78-8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

800

[2,4-dioxo-(2-propyn-1-yl)imidazolidin-3-yl]methyl-(1R)-cis-chrysanthemat; [2,4-dioxo-(2-propyn-1-yl)imidazolidin-3-yl]methyl-(1R)-trans-chrysanthemat (imiprothrin)

UK

428-790-6

72963-72-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

807

(E)-1-(2-chlor-1,3-thiazol-5-ylmethyl)-3-methyl-2-nitroguanidin (chlothianidin)

DE

433-460-1

210880-92-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

952

Bacillus sphaericus undtagen sphaericus 2362, stamme ABTS-1743

IT

mikroorganisme

143447-72-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

955

Bacillus thuringiensis subsp.israelensis, serotype H14, undtagen stamme AM65-52 og undtagen stamme SA3A

IT

mikroorganisme

ikke relevant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

957

Bacillus subtilis

DE

mikroorganisme

ikke relevant

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

939

aktiv chlor: fremstillet in situ ved reaktion mellem hypochlorsyrling og natriumhypochlorit

SK

blanding

ikke relevant

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

813

peroxyoctansyre

FR

ikke relevant

33734-57-5

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1014

sølvzeolit

SE

ikke relevant

ikke relevant

 

x

 

x

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

152

reaktionsprodukter af 5,5-dimethylhydantoin, 5-ethyl-5-methylhydantoin med brom og chlor (DCDMH)

NL

foreligger ikke

foreligger ikke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

459

reaktionsmasse af titandioxid og sølvchlorid

SE

foreligger ikke

foreligger ikke

x

x

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

777

reaktionsprodukter af 5,5-dimethylhydantoin, 5-ethyl-5-methylhydantoin med chlor (DCEMH)

NL

foreligger ikke

foreligger ikke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

810

sølvphosphatglas

SE

foreligger ikke

308069-39-8

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

824

sølvzinkzeolit

SE

foreligger ikke

130328-20-0

 

x

 

x

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1013

sølvkobberzeolit

SE

foreligger ikke

130328-19-7

 

x

 

x

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1017

sølv adsorberet på siliciumdioxid (som nanomateriale i form af et stabilt aggregat af primærpartikler i nanoskala)

SE

foreligger ikke

foreligger ikke

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1019

siliciumdioxid (som nanomateriale bestående af aggregater og agglomerater)

FR

foreligger ikke

68909-20-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

831

siliciumdioxid (kiselgur)

FR

plantebeskyttelsesmiddel

61790-53-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

854

(RS)-3-allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl-(1R,3R;1R,3S)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)-cyclopropancarboxylat (blanding af 4 isomerer: 1R trans, 1R: 1R trans, 1S: 1R cis, 1R: 1R cis, 1S 4:4:1:1) (d-allethrin)

DE

plantebeskyttelsesmiddel

231937-89-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

855

(RS)-3-allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl-(1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)-cyclopropancarboxylat (blanding af kun 2 isomerer: 1R-trans: 1R/S, 1:3) (esbiothrin)

DE

plantebeskyttelsesmiddel

260359-57-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

848

N-((6-chlor-3-pyridinyl)methyl)-N′-cyan-N-methylethanimidamid (acetamiprid)

BE

plantebeskyttelsesmiddel

160430-64-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

835

esfenvalerat/(S)-α-cyan-3-phenoxybenzyl-(S)-2-(4-chlorphenyl)-3-methylbutyrat (esfenvalerat)

PT

plantebeskyttelsesmiddel

66230-04-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

843

4-brom-2-(4-chlorphenyl)-1-ethoxymethyl-5-trifluormethylpyrrol-3-carbonitril (chlorfenapyr)

PT

plantebeskyttelsesmiddel

122453-73-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

859

polymer af N-methylmethanamin (Einecs 204-697-4) og (chlormethyl)oxiran (Einecs 203-439-8)/polymer kvaternær ammoniumchlorid (PQ-polymer)

HU

polymer

25988-97-0

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

863

monohydrochlorid af polymer af N,N″′1,6-hexandiylbis[N′-cyanguanidin] (Einecs 240-032-4) og hexamethylendiamin (Einecs 204-679-6)/polyhexamethylenbiguanid (monomer: 1,5-bis(trimethylen)-guanylguanidiniummonohydrochlorid)

FR

polymer

27083-27-8/32289-58-0

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

868

poly(hexamethylenbiguanid)

FR

polymer

91403-50-8

x

x

x

x

x

x

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

869

poly(oxy-1,2-ethandiyl), α-[2-(didecylmethylammonio)ethyl]-, ω-hydroxy-, propanoat (salt) (bardap 26)

IT

polymer

94667-33-1

 

x

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

872

N-didecyl-N-dipolyethoxyammoniumborat/(polymer betain)

EL

polymer

214710-34-6

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«

Top