Help Print this page 

Document 32017R0627

Title and reference
Kommissionens forordning (EU) 2017/627 af 3. april 2017 om ændring af bilag II, III og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for fenpyroximat, triadimenol og triadimefon i eller på visse produkter (EØS-relevant tekst. )

C/2017/2076
  • In force
OJ L 96, 7.4.2017, p. 44–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/627/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

7.4.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 96/44


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/627

af 3. april 2017

om ændring af bilag II, III og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for fenpyroximat, triadimenol og triadimefon i eller på visse produkter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (1), særlig artikel 14, stk. 1, litra a), artikel 17, artikel 18, stk. 1, litra b), og artikel 49, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er i del A i bilag III til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsat maksimalgrænseværdier (i det følgende benævnt »MRL'er«) for fenpyroximat. Der er i bilag II og del B i bilag III til nævnte forordning fastsat MRL'er for triadimenol og triadimefon.

(2)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) har i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 (2) afgivet en begrundet udtalelse om de gældende MRL'er for fenpyroximat. Den foreslog at ændre definitionen af restkoncentration og konkluderede, at der manglede visse oplysninger vedrørende MRL'erne for citrusfrugter, æbler, pærer, kvæder, mispel, japanmispel/loquat, abrikoser, kirsebær, ferskner, blommer, spisedruer og druer til vinfremstilling, jordbær, brombær, korbær, hindbær, blåbær, tranebær, solbær og ribs (røde, sorte og hvide), stikkelsbær, hyben, morbær, azarolhvidtjørn, hyldebær, tomater, peberfrugter, auberginer, agurker, drueagurker, courgetter, bønner (friske, med bælg), humle, lever og nyre fra kvæg, lever og nyre fra får samt lever og nyre fra geder, og at der var behov for yderligere overvejelser blandt de ansvarlige for risikostyringen. Da der ikke er nogen risiko for forbrugerne, bør MRL'erne for de pågældende produkter fastsættes i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 enten på det gældende niveau eller på det niveau, autoriteten har peget på. Disse MRL'er vil blive taget op til revision; revisionen vil tage hensyn til de oplysninger, der foreligger senest to år efter offentliggørelsen af nærværende forordning. Autoriteten konkluderede, at der manglede oplysninger vedrørende MRL'erne for trænødder, kumquat, avocadoer, kartofler, knoldselleri, okra, meloner, græskar og bønner (friske, uden bælg), og at der var behov for yderligere overvejelser blandt de ansvarlige for risikostyringen. MRL'erne for disse produkter bør fastsættes til den specifikke bestemmelsesgrænseværdi. Under hensyntagen til supplerende oplysninger vedrørende god landbrugspraksis, som USA indgav efter offentliggørelsen af den begrundede udtalelse, bør MRL'erne for citrusfrugter, mandler, æbler, pærer, kirsebær og tranebær fastsættes i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 på det gældende niveau. Disse MRL'er vil blive taget op til revision; revisionen vil tage hensyn til de oplysninger, der foreligger senest to år efter offentliggørelsen af nærværende forordning.

(3)

Autoriteten har i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 afgivet en begrundet udtalelse om de gældende MRL'er for triadimenol (3). Den foreslog at ændre definitionen af restkoncentration og konkluderede, at der manglede visse oplysninger vedrørende æbler, spisedruer og druer til vinfremstilling, jordbær, blåbær, solbær og ribs (røde, sorte og hvide), stikkelsbær, kålroer, majroer, tomater, peberfrugter, auberginer, agurker, drueagurker, courgetter, meloner, græskar, vandmeloner, artiskokker, rapsfrø, korn af byg, korn af havre, korn af rug, korn af hvede, humle, sukkerroe, muskel, fedt, lever og nyre fra svin, muskel, fedt, lever og nyre fra kvæg, muskel, fedt, lever og nyre fra får, muskel, fedt, lever og nyre fra geder, muskel, fedt, lever og nyre fra fjerkræ, mælk fra kvæg, får, geder og heste samt fugleæg, og at der var behov for yderligere overvejelser blandt de ansvarlige for risikostyringen. Da der ikke er nogen risiko for forbrugerne, bør MRL'erne for de pågældende produkter fastsættes i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 til enten den gældende værdi eller til den værdi, som autoriteten har peget på. Disse MRL'er vil blive taget op til revision; revisionen vil tage hensyn til de oplysninger, der foreligger senest to år efter offentliggørelsen af nærværende forordning. Autoriteten konkluderede, at der manglede oplysninger vedrørende MRL'erne for bananer, ananas, okra, rosenkål, porre, korn af boghvede, korn af hirse, korn af durra og kaffebønner, og at der var behov for yderligere overvejelser blandt de ansvarlige for risikostyringen. MRL'erne for disse produkter bør fastsættes til den specifikke bestemmelsesgrænseværdi.

(4)

Ved Kommissionens afgørelse 2004/129/EF (4) blev det fastsat, at triadimefon ikke skulle optages i bilag I til direktiv 91/414/EØF. Alle eksisterende godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder aktivstoffet triadimefon, er blevet kaldt tilbage. I henhold til artikel 17 i forordning (EF) nr. 396/2005 sammenholdt med artikel 14, stk. 1, litra a), i samme forordning bør MRL'erne for det pågældende aktivstof i bilag II og i del B i bilag III til forordningen derfor udgå.

(5)

For produkter, for hvilke anvendelsen af det pågældende plantebeskyttelsesmiddel ikke er godkendt, og for hvilke der ikke findes importtolerancer eller Codex-MLR'er (i det følgende benævnt »CXL'er«), bør MRL'erne fastsættes til den specifikke bestemmelsesgrænseværdi eller til standard-MLR'en som angivet i artikel 18, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 396/2005.

(6)

Kommissionen har rådført sig med EU-referencelaboratorierne for restkoncentrationer af pesticider om behovet for at tilpasse visse bestemmelsesgrænseværdier. For en række stoffers vedkommende konkluderede laboratorierne, at den tekniske udvikling gør det nødvendigt at fastsætte specifikke bestemmelsesgrænseværdier for visse varer.

(7)

På baggrund af autoritetens begrundede udtalelser og under hensyntagen til alle relevante faktorer opfylder de ændringer af MRL'erne, som der er ansøgt om, kravene i artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005.

(8)

Unionens handelspartnere er gennem Verdenshandelsorganisationen blevet hørt om de nye MRL'er, og deres bemærkninger er taget i betragtning.

(9)

Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres.

(10)

For at gøre det muligt at markedsføre, forarbejde og forbruge produkter normalt bør der i forordningen fastsættes overgangsforanstaltninger for de produkter, der er produceret inden ændringen af MRL'erne, og for hvilke der foreligger data om, at der er opretholdt et højt forbrugerbeskyttelsesniveau.

(11)

Før de ændrede MRL'er træder i kraft, bør medlemsstaterne, tredjelande og fødevarevirksomhedsledere have en rimelig frist til at forberede sig, så de kan opfylde de nye krav, som ændringen af MRL'erne medfører.

(12)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II, III og V til forordning (EF) nr. 396/2005 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

For aktivstofferne fenpyroximat, triadimenol og triadimefon i og på alle produkter finder forordning (EF) nr. 396/2005 fortsat anvendelse med den ordlyd, den havde, før den blev ændret ved nærværende forordning, på produkter, der er produceret inden den 27. oktober 2017.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 27. oktober 2017.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. april 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1.

(2)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for fenpyroximate according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2015;14(1):4382.

(3)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for triadimenol according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2016;14(1):4377.

(4)  Kommissionens beslutning 2004/129/EF af 30. januar 2004 om ikke-optagelse af visse aktive stoffer i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagetrækning af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder disse stoffer (EUT L 37 af 10.2.2004, s. 37).


BILAG

I bilag II, III og V til forordning (EF) nr. 396/2005 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag II foretages følgende ændringer:

a)

Der tilføjes følgende kolonner vedrørende fenpyroximat og triadimenol:

»Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)

Kodenummer

Grupper af produkter og eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for (1)

Fenpyroximat (A) (F) (R )

Triadimenol (ethvert forhold af isomerblandinger)

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

FRUGTER, FRISKE ELLER FROSNE; TRÆNØDDER

 

 

0110000

Citrusfrugter

0,5 (+)

0,01  (*1)

0110010

Grapefrugter

 

 

0110020

Appelsiner

 

 

0110030

Citroner

 

 

0110040

Limefrugter

 

 

0110050

Mandariner

 

 

0110990

Andet

 

 

0120000

Trænødder

 

0,01  (*1)

0120010

Mandler

0,05  (*1) (+)

 

0120020

Paranødder

0,01  (*1)

 

0120030

Cashewnødder

0,01  (*1)

 

0120040

Kastanjer

0,01  (*1)

 

0120050

Kokosnødder

0,01  (*1)

 

0120060

Hasselnødder

0,01  (*1)

 

0120070

Macadamia

0,01  (*1)

 

0120080

Pekannødder

0,01  (*1)

 

0120090

Pinjekerner

0,01  (*1)

 

0120100

Pistacienødder

0,01  (*1)

 

0120110

Valnødder

0,01  (*1)

 

0120990

Andet

0,01  (*1)

 

0130000

Kernefrugter

 

 

0130010

Æbler

0,3 (+)

0,2 (+)

0130020

Pærer

0,3 (+)

0,01  (*1)

0130030

Kvæder

0,2 (+)

0,01  (*1)

0130040

Mispel

0,2 (+)

0,01  (*1)

0130050

Japanmispel/loquat

0,2 (+)

0,01  (*1)

0130990

Andet

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0140000

Stenfrugter

 

0,01  (*1)

0140010

Abrikoser

0,3 (+)

 

0140020

Kirsebær (søde)

2 (+)

 

0140030

Ferskner

0,3 (+)

 

0140040

Blommer

0,1 (+)

 

0140990

Andet

0,01  (*1)

 

0150000

Bær og små frugter

 

 

0151000

a)

Druer

0,3

0,3 (+)

0151010

Spisedruer

 (+)

 

0151020

Druer til vinfremstilling

 (+)

 

0152000

b)

Jordbær

0,3 (+)

0,5 (+)

0153000

c)

Stængelfrugter

 

0,01  (*1)

0153010

Brombær

0,7 (+)

 

0153020

Korbær

0,5 (+)

 

0153030

Hindbær (gule og røde)

1,5 (+)

 

0153990

Andet

0,01  (*1)

 

0154000

d)

Andre små frugter og bær

 

 

0154010

Blåbær

0,4 (+)

0,9 (+)

0154020

Tranebær

0,5 (+)

0,01  (*1)

0154030

Solbær og ribs (hvide, røde og sorte)

0,4 (+)

0,9 (+)

0154040

Stikkelsbær (gule, grønne og røde)

0,4 (+)

0,9 (+)

0154050

Hyben

0,4 (+)

0,01  (*1)

0154060

Morbær (hvide og sorte)

0,4 (+)

0,01  (*1)

0154070

Azarolhvidtjørn/middelhavsmispel

0,4 (+)

0,01  (*1)

0154080

Hyldebær

0,4 (+)

0,01  (*1)

0154990

Andet

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0160000

Diverse frugter med:

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0161000

a)

spiselig skræl

 

 

0161010

Dadler

 

 

0161020

Figner

 

 

0161030

Spiseoliven

 

 

0161040

Kumquat

 

 

0161050

Stjernefrugter/karamboler

 

 

0161060

Alm. kaki/daddelblommer/sharonfrugter

 

 

0161070

Jambolanablommer/jambolan

 

 

0161990

Andet

 

 

0162000

b)

ikke spiselig skræl, små

 

 

0162010

Kiwifrugter (gule, grønne og røde)

 

 

0162020

Litchi/litchiblommer

 

 

0162030

Passionsfrugter/vandcitron

 

 

0162040

Ægte figenkaktus/kaktusfigner

 

 

0162050

Stjerneæbler

 

 

0162060

Amerikansk kaki/Virginia kaki

 

 

0162990

Andet

 

 

0163000

c)

ikke spiselig skræl, store

 

 

0163010

Avocadoer

 

 

0163020

Bananer

 

 

0163030

Mangofrugter

 

 

0163040

Papajaer

 

 

0163050

Granatæbler

 

 

0163060

Cherimoya

 

 

0163070

Guavaer

 

 

0163080

Ananas

 

 

0163090

Brødfrugter

 

 

0163100

Durianfrugter

 

 

0163110

Pigget annona/guanabana

 

 

0163990

Andet

 

 

0200000

GRØNTSAGER, FRISKE eller FROSNE

 

 

0210000

Rod- og knoldgrøntsager

0,01  (*1)

 

0211000

a)

Kartofler

 

0,01  (*1)

0212000

b)

Tropiske rod- og knoldgrøntsager

 

0,01  (*1)

0212010

Maniokker

 

 

0212020

Batater, søde kartofler

 

 

0212030

Yams

 

 

0212040

Salepmaranta

 

 

0212990

Andet

 

 

0213000

c)

Andre rod- og knoldgrøntsager undtagen sukkerroer

 

 

0213010

Rødbeder

 

0,01  (*1)

0213020

Gulerødder

 

0,01  (*1)

0213030

Knoldselleri

 

0,01  (*1)

0213040

Peberrod

 

0,01  (*1)

0213050

Jordskokker

 

0,01  (*1)

0213060

Pastinakker

 

0,01  (*1)

0213070

Persillerod

 

0,01  (*1)

0213080

Radiser

 

0,01  (*1)

0213090

Havrerod

 

0,01  (*1)

0213100

Kålroer

 

0,3 (+)

0213110

Majroer

 

0,3 (+)

0213990

Andet

 

0,01  (*1)

0220000

Løg

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0220010

Hvidløg

 

 

0220020

Kepaløg

 

 

0220030

Skalotteløg

 

 

0220040

Forårsløg/springløg/grønne løg og pibeløg

 

 

0220990

Andet

 

 

0230000

Frugtgrøntsager

 

 

0231000

a)

Solanacea

 

 

0231010

Tomater

0,2 (+)

0,3 (+)

0231020

Sød peberfrugt

0,3 (+)

0,5 (+)

0231030

Auberginer/ægplanter

0,2 (+)

0,3 (+)

0231040

Okra/lady's fingers

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0231990

Andet

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0232000

b)

Cucurbitae med spiselig skræl

0,08

0,15

0232010

Agurker

 (+)

 (+)

0232020

Drueagurker/asieagurker

 (+)

 (+)

0232030

Courgetter

 (+)

 (+)

0232990

Andet

 

 

0233000

c)

Cucurbitae med ikke spiselig skræl

0,01  (*1)

0,2

0233010

Meloner

 

 (+)

0233020

Græskar

 

 (+)

0233030

Vandmeloner

 

 (+)

0233990

Andet

 

 

0234000

d)

Sukkermajs

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0239000

e)

Andre frugtgrøntsager

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0240000

Kål (undtagen kålrødder og spæde brassicablade)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0241000

a)

Blomsterkål

 

 

0241010

Broccoli

 

 

0241020

Blomkål

 

 

0241990

Andet

 

 

0242000

b)

Hoveddannende Brassica

 

 

0242010

Rosenkål

 

 

0242020

Hovedkål

 

 

0242990

Andet

 

 

0243000

c)

Bladkål

 

 

0243010

Kinakål/pe-tsai

 

 

0243020

Grønkål/kokål

 

 

0243990

Andet

 

 

0244000

d)

Kålrabi

 

 

0250000

Bladgrøntsager, urter og spiselige blomster

 

 

0251000

a)

Hoved- og pluksalat og salatplanter

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0251010

Vårsalat/tandfri vårsalat/feldsalat

 

 

0251020

Havesalat

 

 

0251030

Bredbladet endivie

 

 

0251040

Havekarse og andre spirer og skud

 

 

0251050

Langskulpet vinterkarse

 

 

0251060

Salatsennep/rucola

 

 

0251070

Rød sennep

 

 

0251080

Spæde blade (herunder af Brassica-arter)

 

 

0251990

Andet

 

 

0252000

b)

Spinat og lignende blade

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0252010

Spinat

 

 

0252020

Portulakker

 

 

0252030

Bladbeder

 

 

0252990

Andet

 

 

0253000

c)

Vindrueblade og blade af lignende arter

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0254000

d)

Brøndkarse

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0255000

e)

Julesalat/alm. cikorie

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0256000

f)

Urter og spiselige blomster

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0256010

Kørvel

 

 

0256020

Purløg

 

 

0256030

Selleriblade

 

 

0256040

Persille

 

 

0256050

Salvie

 

 

0256060

Rosmarin

 

 

0256070

Timian

 

 

0256080

Basilikum og spiselige blomster

 

 

0256090

Laurbærblade

 

 

0256100

Estragon

 

 

0256990

Andet

 

 

0260000

Bælgplanter

 

0,01  (*1)

0260010

Bønner (med bælg)

0,7 (+)

 

0260020

Bønner (uden bælg)

0,01  (*1)

 

0260030

Ærter (med bælg)

0,01  (*1)

 

0260040

Ærter (uden bælg)

0,01  (*1)

 

0260050

Linser

0,01  (*1)

 

0260990

Andet

0,01  (*1)

 

0270000

Stængelgrøntsager

0,01  (*1)

 

0270010

Alm. asparges

 

0,01  (*1)

0270020

Kardoner/spanske artiskokker

 

0,01  (*1)

0270030

Bladselleri

 

0,01  (*1)

0270040

Knoldfennikel

 

0,01  (*1)

0270050

Artiskokker

 

0,7 (+)

0270060

Porrer

 

0,01  (*1)

0270070

Rabarber

 

0,01  (*1)

0270080

Bambusskud

 

0,01  (*1)

0270090

Palmehjerter

 

0,01  (*1)

0270990

Andet

 

0,01  (*1)

0280000

Svampe, mosser og laver

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0280010

Dyrkede svampe

 

 

0280020

Vilde svampe

 

 

0280990

Mosser og laver

 

 

0290000

Alger og prokaryote organismer

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0300000

BÆLGFRUGTER

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0300010

Bønner

 

 

0300020

Linser

 

 

0300030

Ærter

 

 

0300040

Lupiner/lupinbønner

 

 

0300990

Andet

 

 

0400000

OLIEHOLDIGE FRØ OG FRUGTER

0,01  (*1)

 

0401000

Olieholdige frø

 

 

0401010

Hørfrø

 

0,01  (*1)

0401020

Jordnødder

 

0,01  (*1)

0401030

Valmuefrø

 

0,01  (*1)

0401040

Sesamfrø

 

0,01  (*1)

0401050

Solsikkefrø

 

0,01  (*1)

0401060

Rapsfrø

 

0,05  (*1) (+)

0401070

Sojabønner

 

0,01  (*1)

0401080

Sennepsfrø

 

0,01  (*1)

0401090

Bomuldsfrø

 

0,01  (*1)

0401100

Græskarfrø

 

0,01  (*1)

0401110

Saflorfrø

 

0,01  (*1)

0401120

Hjulkronefrø

 

0,01  (*1)

0401130

Sæddodderfrø

 

0,01  (*1)

0401140

Hampfrø

 

0,01  (*1)

0401150

Kristpalmefrø

 

0,01  (*1)

0401990

Andet

 

0,01  (*1)

0402000

Olieholdige frugter

 

0,01  (*1)

0402010

Oliven til oliefremstilling

 

 

0402020

Oliepalmekerner

 

 

0402030

Frugt fra oliepalmer

 

 

0402040

Kapok

 

 

0402990

Andet

 

 

0500000

KORN

0,01  (*1)

 

0500010

Byg

 

0,05  (*1) (+)

0500020

Boghvede og andre pseudokornarter

 

0,01  (*1)

0500030

Majs

 

0,01  (*1)

0500040

Alm. hirse

 

0,01  (*1)

0500050

Havre

 

0,05  (*1) (+)

0500060

Ris

 

0,01  (*1)

0500070

Rug

 

0,1 (+)

0500080

Alm. durra/sorghum

 

0,01  (*1)

0500090

Hvede

 

0,1 (+)

0500990

Andet

 

0,01  (*1)

0600000

TE, KAFFE, URTEUDTRÆK, KAKAO OG JOHANNESBRØD

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0610000

Te

 

 

0620000

Kaffebønner

 

 

0630000

Urteudtræk fra

 

 

0631000

a)

blomster

 

 

0631010

Kamille

 

 

0631020

Hibiscus/rosella

 

 

0631030

Roser

 

 

0631040

Jasmin

 

 

0631050

Lind

 

 

0631990

Andet

 

 

0632000

b)

blade og urter

 

 

0632010

Jordbær

 

 

0632020

Rooibos

 

 

0632030

Maté/paraguaykristtorn

 

 

0632990

Andet

 

 

0633000

c)

rødder

 

 

0633010

Baldrian

 

 

0633020

Ginseng

 

 

0633990

Andet

 

 

0639000

d)

andre dele af planten

 

 

0640000

Kakaobønner

 

 

0650000

Karob/johannesbrød

 

 

0700000

HUMLE

15 (+)

15 (+)

0800000

KRYDDERIER

 

 

0810000

Krydderier i form af frø

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0810010

Anis/ægte anis

 

 

0810020

Sortkommen

 

 

0810030

Selleri

 

 

0810040

Koriander

 

 

0810050

Spidskommen

 

 

0810060

Dild

 

 

0810070

Fennikel

 

 

0810080

Bukkehorn

 

 

0810090

Muskat

 

 

0810990

Andet

 

 

0820000

Krydderier i form af frugter

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0820010

Allehånde

 

 

0820020

Sichuanpeber

 

 

0820030

Kommen

 

 

0820040

Kardemomme

 

 

0820050

Enebær

 

 

0820060

Peberkorn (grønne, hvide og sorte)

 

 

0820070

Vanilje

 

 

0820080

Tamarinde

 

 

0820990

Andet

 

 

0830000

Krydderier i form af bark

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0830010

Kanel

 

 

0830990

Andet

 

 

0840000

Krydderier i form af rødder/jordstængler

 

 

0840010

Lakrids

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0840020

Ingefær

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0840030

Gurkemeje/curcuma

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0840040

Peberrod

(+)

 (+)

0840990

Andet

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0850000

Krydderier i form af knopper

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0850010

Kryddernellike

 

 

0850020

Kapers

 

 

0850990

Andet

 

 

0860000

Krydderier i form af blomstergrifler/støvfang

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0860010

Safrankrokus

 

 

0860990

Andet

 

 

0870000

Krydderier i form af frøkapper

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0870010

Muskatblomme

 

 

0870990

Andet

 

 

0900000

SUKKERPLANTER

0,01  (*1)

 

0900010

Sukkerroerødder

 

0,1 (+)

0900020

Sukkerrør

 

0,01  (*1)

0900030

Cikorierødder

 

0,01  (*1)

0900990

Andet

 

0,01  (*1)

1000000

ANIMALSKE PRODUKTER — LANDDYR

 

 

1010000

Væv fra

 

 

1011000

a)

svin

0,01 (*1)

 

1011010

Muskel

 

0,01  (*1) (+)

1011020

Fedtvæv

 

0,05  (*1) (+)

1011030

Lever

 

0,05  (*1) (+)

1011040

Nyre

 

0,05  (*1) (+)

1011050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

0,05  (*1)

1011990

Andet

 

0,05  (*1)

1012000

b)

kvæg

 

 

1012010

Muskel

0,01 (*1)

0,01  (*1) (+)

1012020

Fedtvæv

0,01  (*1)

0,05  (*1) (+)

1012030

Lever

0,08 (+)

0,05  (*1) (+)

1012040

Nyre

0,09 (+)

0,05  (*1) (+)

1012050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

0,09

0,05  (*1)

1012990

Andet

0,01 (*1)

0,05  (*1)

1013000

c)

får

 

 

1013010

Muskel

0,01 (*1)

0,01  (*1) (+)

1013020

Fedtvæv

0,01 (*1)

0,05  (*1) (+)

1013030

Lever

0,08 (+)

0,05  (*1) (+)

1013040

Nyre

0,09 (+)

0,05  (*1) (+)

1013050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

0,09

0,05  (*1)

1013990

Andet

0,01 (*1)

0,05  (*1)

1014000

d)

geder

 

 

1014010

Muskel

0,01 (*1)

0,01  (*1) (+)

1014020

Fedtvæv

0,01 (*1)

0,05  (*1) (+)

1014030

Lever

0,08 (+)

0,05  (*1) (+)

1014040

Nyre

0,09 (+)

0,05  (*1) (+)

1014050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

0,09

0,05  (*1)

1014990

Andet

0,01 (*1)

0,05  (*1)

1015000

e)

dyr af hestefamilien

 

 

1015010

Muskel

0,01 (*1)

0,01  (*1)

1015020

Fedtvæv

0,01 (*1)

0,05  (*1)

1015030

Lever

0,08

0,05  (*1)

1015040

Nyre

0,09

0,05  (*1)

1015050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

0,09

0,05  (*1)

1015990

Andet

0,01 (*1)

0,05  (*1)

1016000

f)

fjerkræ

0,01 (*1)

 

1016010

Muskel

 

0,01  (*1) (+)

1016020

Fedtvæv

 

0,05  (*1) (+)

1016030

Lever

 

0,05  (*1) (+)

1016040

Nyre

 

0,05  (*1) (+)

1016050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

0,05  (*1)

1016990

Andet

 

0,05  (*1)

1017000

g)

andre opdrættede landdyr

 

 

1017010

Muskel

0,01 (*1)

0,01  (*1)

1017020

Fedtvæv

0,01 (*1)

0,05  (*1)

1017030

Lever

0,08

0,05  (*1)

1017040

Nyre

0,09

0,05  (*1)

1017050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

0,09

0,05  (*1)

1017990

Andet

0,01 (*1)

0,05  (*1)

1020000

Mælk

0,01 (*1)

0,01  (*1)

1020010

Kvæg

 

 (+)

1020020

Får

 

 (+)

1020030

Geder

 

 (+)

1020040

Heste

 

 (+)

1020990

Andet

 

 

1030000

Fugleæg

0,01 (*1)

0,01  (*1) (+)

1030010

Kyllinger

 

 

1030020

Ænder

 

 

1030030

Gæs

 

 

1030040

Vagtler

 

 

1030990

Andet

 

 

1040000

Honning og andre biavlsprodukter

0,05 (*1)

0,05  (*1)

1050000

Padder og krybdyr

0,01 (*1)

0,01  (*1)

1060000

Hvirvelløse landdyr

0,01 (*1)

0,01  (*1)

1070000

Vildtlevende landlevende hvirveldyr

0,01 (*1)

0,01  (*1)

b)

Kolonnen vedrørende triadimefon og triadimenol udgår.

2)

I bilag III foretages følgende ændringer:

a)

I del A udgår kolonnen vedrørende fenpyroximat.

b)

I del B udgår kolonnen vedrørende triadimefon og triadimenol.

3)

I bilag V foretages følgende ændringer:

Der tilføjes følgende kolonne vedrørende triadimefon.

»Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)

Kodenummer

Grupper af produkter og eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for (2)

Triadimefon (F)

(1)

(2)

(3)

0100000

FRUGTER, FRISKE ELLER FROSNE; TRÆNØDDER

0,01  (*2)

0110000

Citrusfrugter

 

0110010

Grapefrugter

 

0110020

Appelsiner

 

0110030

Citroner

 

0110040

Limefrugter

 

0110050

Mandariner

 

0110990

Andet

 

0120000

Trænødder

 

0120010

Mandler

 

0120020

Paranødder

 

0120030

Cashewnødder

 

0120040

Kastanjer

 

0120050

Kokosnødder

 

0120060

Hasselnødder

 

0120070

Macadamia

 

0120080

Pekannødder

 

0120090

Pinjekerner

 

0120100

Pistacienødder

 

0120110

Valnødder

 

0120990

Andet

 

0130000

Kernefrugter

 

0130010

Æbler

 

0130020

Pærer

 

0130030

Kvæder

 

0130040

Mispel

 

0130050

Japanmispel/loquat

 

0130990

Andet

 

0140000

Stenfrugter

 

0140010

Abrikoser

 

0140020

Kirsebær (søde)

 

0140030

Ferskner

 

0140040

Blommer

 

0140990

Andet

 

0150000

Bær og små frugter

 

0151000

a)

Druer

 

0151010

Spisedruer

 

0151020

Druer til vinfremstilling

 

0152000

b)

Jordbær

 

0153000

c)

Stængelfrugter

 

0153010

Brombær

 

0153020

Korbær

 

0153030

Hindbær (gule og røde)

 

0153990

Andet

 

0154000

d)

Andre små frugter og bær

 

0154010

Blåbær

 

0154020

Tranebær

 

0154030

Solbær og ribs (hvide, røde og sorte)

 

0154040

Stikkelsbær (gule, grønne og røde)

 

0154050

Hyben

 

0154060

Morbær (hvide og sorte)

 

0154070

Azarolhvidtjørn/middelhavsmispel

 

0154080

Hyldebær

 

0154990

Andet

 

0160000

Diverse frugter med:

 

0161000

a)

spiselig skræl

 

0161010

Dadler

 

0161020

Figner

 

0161030

Spiseoliven

 

0161040

Kumquat

 

0161050

Stjernefrugter/karamboler

 

0161060

Alm. kaki/daddelblommer/sharonfrugter

 

0161070

Jambolanablommer/jambolan

 

0161990

Andet

 

0162000

b)

ikke spiselig skræl, små

 

0162010

Kiwifrugter (gule, grønne og røde)

 

0162020

Litchi/litchiblommer

 

0162030

Passionsfrugter/vandcitron

 

0162040

Ægte figenkaktus/kaktusfigner

 

0162050

Stjerneæbler

 

0162060

Amerikansk kaki/Virginia kaki

 

0162990

Andet

 

0163000

c)

ikke spiselig skræl, store

 

0163010

Avocadoer

 

0163020

Bananer

 

0163030

Mangofrugter

 

0163040

Papajaer

 

0163050

Granatæbler

 

0163060

Cherimoya

 

0163070

Guavaer

 

0163080

Ananas

 

0163090

Brødfrugter

 

0163100

Durianfrugter

 

0163110

Pigget annona/guanabana

 

0163990

Andet

 

0200000

GRØNTSAGER, FRISKE eller FROSNE

 

0210000

Rod- og knoldgrøntsager

0,01  (*2)

0211000

a)

Kartofler

 

0212000

b)

Tropiske rod- og knoldgrøntsager

 

0212010

Maniokker

 

0212020

Batater, søde kartofler

 

0212030

Yams

 

0212040

Salepmaranta

 

0212990

Andet

 

0213000

c)

Andre rod- og knoldgrøntsager undtagen sukkerroer

 

0213010

Rødbeder

 

0213020

Gulerødder

 

0213030

Knoldselleri

 

0213040

Peberrod

 

0213050

Jordskokker

 

0213060

Pastinakker

 

0213070

Persillerod

 

0213080

Radiser

 

0213090

Havrerod

 

0213100

Kålroer

 

0213110

Majroer

 

0213990

Andet

 

0220000

Løg

0,01  (*2)

0220010

Hvidløg

 

0220020

Kepaløg

 

0220030

Skalotteløg

 

0220040

Forårsløg/springløg/grønne løg og pibeløg

 

0220990

Andet

 

0230000

Frugtgrøntsager

0,01  (*2)

0231000

a)

Solanacea

 

0231010

Tomater

 

0231020

Sød peberfrugt

 

0231030

Auberginer/ægplanter

 

0231040

Okra/lady's fingers

 

0231990

Andet

 

0232000

b)

Cucurbitae med spiselig skræl

 

0232010

Agurker

 

0232020

Drueagurker/asieagurker

 

0232030

Courgetter

 

0232990

Andet

 

0233000

c)

Cucurbitae med ikke spiselig skræl

 

0233010

Meloner

 

0233020

Græskar

 

0233030

Vandmeloner

 

0233990

Andet

 

0234000

d)

Sukkermajs

 

0239000

e)

Andre frugtgrøntsager

 

0240000

Kål (undtagen kålrødder og spæde brassicablade)

0,01  (*2)

0241000

a)

Blomsterkål

 

0241010

Broccoli

 

0241020

Blomkål

 

0241990

Andet

 

0242000

b)

Hoveddannende Brassica

 

0242010

Rosenkål

 

0242020

Hovedkål

 

0242990

Andet

 

0243000

c)

Bladkål

 

0243010

Kinakål/pe-tsai

 

0243020

Grønkål/kokål

 

0243990

Andet

 

0244000

d)

Kålrabi

 

0250000

Bladgrøntsager, urter og spiselige blomster

 

0251000

a)

Hoved- og pluksalat og salatplanter

0,01  (*2)

0251010

Vårsalat/tandfri vårsalat/feldsalat

 

0251020

Havesalat

 

0251030

Bredbladet endivie

 

0251040

Havekarse og andre spirer og skud

 

0251050

Langskulpet vinterkarse

 

0251060

Salatsennep/rucola

 

0251070

Rød sennep

 

0251080

Spæde blade (herunder af Brassica-arter)

 

0251990

Andet

 

0252000

b)

Spinat og lignende blade

0,01  (*2)

0252010

Spinat

 

0252020

Portulakker

 

0252030

Bladbeder

 

0252990

Andet

 

0253000

c)

Vindrueblade og blade af lignende arter

0,01  (*2)

0254000

d)

Brøndkarse

0,01  (*2)

0255000

e)

Julesalat/alm. cikorie

0,01  (*2)

0256000

f)

Urter og spiselige blomster

0,02  (*2)

0256010

Kørvel

 

0256020

Purløg

 

0256030

Selleriblade

 

0256040

Persille

 

0256050

Salvie

 

0256060

Rosmarin

 

0256070

Timian

 

0256080

Basilikum og spiselige blomster

 

0256090

Laurbærblade

 

0256100

Estragon

 

0256990

Andet

 

0260000

Bælgplanter

0,01  (*2)

0260010

Bønner (med bælg)

 

0260020

Bønner (uden bælg)

 

0260030

Ærter (med bælg)

 

0260040

Ærter (uden bælg)

 

0260050

Linser

 

0260990

Andet

 

0270000

Stængelgrøntsager

0,01  (*2)

0270010

Alm. asparges

 

0270020

Kardoner/spanske artiskokker

 

0270030

Bladselleri

 

0270040

Knoldfennikel

 

0270050

Artiskokker

 

0270060

Porrer

 

0270070

Rabarber

 

0270080

Bambusskud

 

0270090

Palmehjerter

 

0270990

Andet

 

0280000

Svampe, mosser og laver

0,01  (*2)

0280010

Dyrkede svampe

 

0280020

Vilde svampe

 

0280990

Mosser og laver

 

0290000

Alger og prokaryote organismer

0,01  (*2)

0300000

BÆLGFRUGTER

0,01  (*2)

0300010

Bønner

 

0300020

Linser

 

0300030

Ærter

 

0300040

Lupiner/lupinbønner

 

0300990

Andet

 

0400000

OLIEHOLDIGE FRØ OG FRUGTER

0,01  (*2)

0401000

Olieholdige frø

 

0401010

Hørfrø

 

0401020

Jordnødder

 

0401030

Valmuefrø

 

0401040

Sesamfrø

 

0401050

Solsikkefrø

 

0401060

Rapsfrø

 

0401070

Sojabønner

 

0401080

Sennepsfrø

 

0401090

Bomuldsfrø

 

0401100

Græskarfrø

 

0401110

Saflorfrø

 

0401120

Hjulkronefrø

 

0401130

Sæddodderfrø

 

0401140

Hampfrø

 

0401150

Kristpalmefrø

 

0401990

Andet

 

0402000

Olieholdige frugter

 

0402010

Oliven til oliefremstilling

 

0402020

Oliepalmekerner

 

0402030

Frugt fra oliepalmer

 

0402040

Kapok

 

0402990

Andet

 

0500000

KORN

0,01  (*2)

0500010

Byg

 

0500020

Boghvede og andre pseudokornarter

 

0500030

Majs

 

0500040

Alm. hirse

 

0500050

Havre

 

0500060

Ris

 

0500070

Rug

 

0500080

Alm. durra/sorghum

 

0500090

Hvede

 

0500990

Andet

 

0600000

TE, KAFFE, URTEUDTRÆK, KAKAO OG JOHANNESBRØD

0,05  (*2)

0610000

Te

 

0620000

Kaffebønner

 

0630000

Urteudtræk fra

 

0631000

a)

blomster

 

0631010

Kamille

 

0631020

Hibiscus/rosella

 

0631030

Roser

 

0631040

Jasmin

 

0631050

Lind

 

0631990

Andet

 

0632000

b)

blade og urter

 

0632010

Jordbær

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Maté/paraguaykristtorn

 

0632990

Andet

 

0633000

c)

rødder

 

0633010

Baldrian

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Andet

 

0639000

d)

andre dele af planten

 

0640000

Kakaobønner

 

0650000

Karob/johannesbrød

 

0700000

HUMLE

0,05  (*2)

0800000

KRYDDERIER

 

0810000

Krydderier i form af frø

0,05  (*2)

0810010

Anis/ægte anis

 

0810020

Sortkommen

 

0810030

Selleri

 

0810040

Koriander

 

0810050

Spidskommen

 

0810060

Dild

 

0810070

Fennikel

 

0810080

Bukkehorn

 

0810090

Muskat

 

0810990

Andet

 

0820000

Krydderier i form af frugter

0,05  (*2)

0820010

Allehånde

 

0820020

Sichuanpeber

 

0820030

Kommen

 

0820040

Kardemomme

 

0820050

Enebær

 

0820060

Peberkorn (grønne, hvide og sorte)

 

0820070

Vanilje

 

0820080

Tamarinde

 

0820990

Andet

 

0830000

Krydderier i form af bark

0,05  (*2)

0830010

Kanel

 

0830990

Andet

 

0840000

Krydderier i form af rødder/jordstængler

 

0840010

Lakrids

0,05  (*2)

0840020

Ingefær

0,05  (*2)

0840030

Gurkemeje/curcuma

0,05  (*2)

0840040

Peberrod

(+)

0840990

Andet

0,05  (*2)

0850000

Krydderier i form af knopper

0,05  (*2)

0850010

Kryddernellike

 

0850020

Kapers

 

0850990

Andet

 

0860000

Krydderier i form af blomstergrifler/støvfang

0,05  (*2)

0860010

Safrankrokus

 

0860990

Andet

 

0870000

Krydderier i form af frøkapper

0,05  (*2)

0870010

Muskatblomme

 

0870990

Andet

 

0900000

SUKKERPLANTER

0,01  (*2)

0900010

Sukkerroerødder

 

0900020

Sukkerrør

 

0900030

Cikorierødder

 

0900990

Andet

 

1000000

ANIMALSKE PRODUKTER — LANDDYR

 

1010000

Væv fra

 

1011000

a)

svin

 

1011010

Muskel

0,01  (*2)

1011020

Fedtvæv

0,05  (*2)

1011030

Lever

0,05  (*2)

1011040

Nyre

0,05  (*2)

1011050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

0,05  (*2)

1011990

Andet

0,05  (*2)

1012000

b)

kvæg

 

1012010

Muskel

0,01  (*2)

1012020

Fedtvæv

0,05  (*2)

1012030

Lever

0,05  (*2)

1012040

Nyre

0,05  (*2)

1012050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

0,05  (*2)

1012990

Andet

0,05  (*2)

1013000

c)

får

 

1013010

Muskel

0,01  (*2)

1013020

Fedtvæv

0,05  (*2)

1013030

Lever

0,05  (*2)

1013040

Nyre

0,05  (*2)

1013050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

0,05  (*2)

1013990

Andet

0,05  (*2)

1014000

d)

geder

 

1014010

Muskel

0,01  (*2)

1014020

Fedtvæv

0,05  (*2)

1014030

Lever

0,05  (*2)

1014040

Nyre

0,05  (*2)

1014050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

0,05  (*2)

1014990

Andet

0,05  (*2)

1015000

e)

dyr af hestefamilien

 

1015010

Muskel

0,01  (*2)

1015020

Fedtvæv

0,05  (*2)

1015030

Lever

0,05  (*2)

1015040

Nyre

0,05  (*2)

1015050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

0,05  (*2)

1015990

Andet

0,05  (*2)

1016000

f)

fjerkræ

 

1016010

Muskel

0,01  (*2)

1016020

Fedtvæv

0,05  (*2)

1016030

Lever

0,05  (*2)

1016040

Nyre

0,05  (*2)

1016050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

0,05  (*2)

1016990

Andet

0,05  (*2)

1017000

g)

andre opdrættede landdyr

 

1017010

Muskel

0,01  (*2)

1017020

Fedtvæv

0,05  (*2)

1017030

Lever

0,05  (*2)

1017040

Nyre

0,05  (*2)

1017050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

0,05  (*2)

1017990

Andet

0,05  (*2)

1020000

Mælk

0,01  (*2)

1020010

Kvæg

 

1020020

Får

 

1020030

Geder

 

1020040

Heste

 

1020990

Andet

 

1030000

Fugleæg

0,01  (*2)

1030010

Kyllinger

 

1030020

Ænder

 

1030030

Gæs

 

1030040

Vagtler

 

1030990

Andet

 

1040000

Honning og andre biavlsprodukter

0,05  (*2)

1050000

Padder og krybdyr

0,01  (*2)

1060000

Hvirvelløse landdyr

0,01  (*2)

1070000

Vildtlevende landlevende hvirveldyr

0,01  (*2)


(*1)  Angiver bestemmelsesgrænseværdien

(**)

Pesticid/kode-kombination, som maksimalgrænseværdierne i bilag III, del B, gælder for.

(F)

=

Fedtopløselig

Fenpyroximat (A) (F) (R )

(A) EU-referencelaboratorierne har påpeget, at referencestandarden for metabolit M3 ikke foreligger kommercielt. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til den i første punktum omhandlede kommercielle tilgængelighed af referencestandarden, hvis den foreligger senest den 7. april 2018, eller den vil, hvis den ikke foreligger kommercielt på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at den ikke foreligger.

(R)

=

Definitionen på restkoncentration er forskellig for følgende pesticid/kodenummer-kombinationer:

Fenpyroximat — kode 1012030, 1012040, 1013030, 1013040, 1014030, 1014040, 1015030, 1015040, 1017030, 1017040: Fenpyroximat (metabolit M3 udtrykt som fenpyroximat (F))

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om restkoncentrationstest og arten af restkoncentrationer i forarbejdede varer ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 7. april 2019, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0110000

Citrusfrugter

0110010

Grapefrugter

0110020

Appelsiner

0110030

Citroner

0110040

Limefrugter

0110050

Mandariner

0110990

Andet

0120010

Mandler

0130010

Æbler

0130020

Pærer

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om arten af restkoncentrationer i forarbejdede varer ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 7. april 2019, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0130030

Kvæder

0130040

Mispel

0130050

Japanmispel/loquat

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om restkoncentrationstest og arten af restkoncentrationer i forarbejdede varer ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 7. april 2019, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0140010

Abrikoser

0140020

Kirsebær (søde)

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om arten af restkoncentrationer i forarbejdede varer ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 7. april 2019, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0140030

Ferskner

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om restkoncentrationstest og arten af restkoncentrationer i forarbejdede varer ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 7. april 2019, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0140040

Blommer

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om arten af restkoncentrationer i forarbejdede varer ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 7. april 2019, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0151010

Spisedruer

0151020

Druer til vinfremstilling

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om metabolisme i efterfølgende afgrøder og arten af restkoncentrationer i forarbejdede varer ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 7. april 2019, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0152000

b)

Jordbær

0153010

Brombær

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om restkoncentrationstest, metabolisme i efterfølgende afgrøder og arten af restkoncentrationer i forarbejdede varer ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 7. april 2019, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0153020

Korbær

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om metabolisme i efterfølgende afgrøder og arten af restkoncentrationer i forarbejdede varer ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 7. april 2019, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0153030

Hindbær (gule og røde)

0154010

Blåbær

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om restkoncentrationstest, metabolisme i efterfølgende afgrøder og arten af restkoncentrationer i forarbejdede varer ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 7. april 2019, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0154020

Tranebær

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om metabolisme i efterfølgende afgrøder og arten af restkoncentrationer i forarbejdede varer ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 7. april 2019, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0154030

Solbær og ribs (hvide, røde og sorte)

0154040

Stikkelsbær (gule, grønne og røde)

0154050

Hyben

0154060

Morbær (hvide og sorte)

0154070

Azarolhvidtjørn/middelhavsmispel

0154080

Hyldebær

0231010

Tomater

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om restkoncentrationstest, metabolisme i efterfølgende afgrøder og arten af restkoncentrationer i forarbejdede varer ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 7. april 2019, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0231020

Sød peberfrugt

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om metabolisme i efterfølgende afgrøder og arten af restkoncentrationer i forarbejdede varer ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 7. april 2019, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0231030

Auberginer/ægplanter

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om restkoncentrationstest, metabolisme i efterfølgende afgrøder og arten af restkoncentrationer i forarbejdede varer ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 7. april 2019, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0232010

Agurker

0232020

Drueagurker/asieagurker

0232030

Courgetter

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om metabolisme i efterfølgende afgrøder og arten af restkoncentrationer i forarbejdede varer ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 7. april 2019, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0260010

Bønner (med bælg)

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om metabolisme, analysemetoder, metabolisme i efterfølgende afgrøder og arten af restkoncentrationer i forarbejdede varer ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 7. april 2019, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0700000

HUMLE

(+)

Den relevante maksimalgrænseværdi for peberrod (Armoracia rusticana) i krydderigruppen (kode 0840040) er den, der er fastsat for peberrod (Armoracia rusticana) i grøntsagsgruppen, rod- og knoldgrøntsagsgruppen (kode 0213040), under hensyntagen til ændringer i koncentrationerne som følge af forarbejdningen (tørring), jf. artikel 20, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005.

0840040

Peberrod

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om analysemetoder ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 7. april 2019, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

1012030

Lever

1012040

Nyre

1013030

Lever

1013040

Nyre

1014030

Lever

1014040

Nyre

Triadimenol (ethvert forhold af isomerblandinger)

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om lagerstabilitet og restkoncentrationstest, der på samme tid undersøger for håndhævelse af og risikovurdering af restkoncentration, ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 7. april 2019, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0130010

Æbler

0151000

a)

druer

0151010

Spisedruer

0151020

Druer til vinfremstilling

0152000

b)

Jordbær

0154010

Blåbær

0154030

Solbær og ribs (hvide, røde og sorte)

0154040

Stikkelsbær (gule, grønne og røde)

0213100

Kålroer

0213110

Majroer

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om lagerstabilitet ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 7. april 2019, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0231010

Tomater

0231020

Sød peberfrugt

0231030

Auberginer/ægplanter

0232010

Agurker

0232020

Drueagurker/asieagurker

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om lagerstabilitet og restkoncentrationstest, der på samme tid undersøger for håndhævelse af og risikovurdering af restkoncentration, ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 7. april 2019, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0232030

Courgetter

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om lagerstabilitet ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 7. april 2019, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0233010

Meloner

0233020

Græskar

0233030

Vandmeloner

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om lagerstabilitet og restkoncentrationstest, der på samme tid undersøger for håndhævelse af og risikovurdering af restkoncentration, ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 7. april 2019, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0270050

Artiskokker

0401060

Rapsfrø

0500010

Byg

0500050

Havre

0500070

Rug

0500090

Hvede

0700000

HUMLE

(+)

Den relevante maksimalgrænseværdi for peberrod (Armoracia rusticana) i krydderigruppen (kode 0840040) er den, der er fastsat for peberrod (Armoracia rusticana) i grøntsagsgruppen, rod- og knoldgrøntsagsgruppen (kode 0213040), under hensyntagen til ændringer i koncentrationerne som følge af forarbejdningen (tørring), jf. artikel 20, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005.

0840040

Peberrod

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om lagerstabilitet og restkoncentrationstest, der på samme tid undersøger for håndhævelse af og risikovurdering af restkoncentration, ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 7. april 2019, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0900010

Sukkerroerødder

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om lagerstabilitet ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 7. april 2019, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

1011010

Muskel

1011020

Fedtvæv

1011030

Lever

1011040

Nyre

1012010

Muskel

1012020

Fedtvæv

1012030

Lever

1012040

Nyre

1013010

Muskel

1013020

Fedtvæv

1013030

Lever

1013040

Nyre

1014010

Muskel

1014020

Fedtvæv

1014030

Lever

1014040

Nyre

1016010

Muskel

1016020

Fedtvæv

1016030

Lever

1016040

Nyre

1020010

Kvæg

1020020

Får

1020030

Geder

1020040

Heste

1030000

Fugleæg

1030010

Kyllinger

1030020

Ænder

1030030

Gæs

1030040

Vagtler

1030990

Andet«

(1)  Bilag I indeholder en fuldstændig liste over vegetabilske og animalske produkter, som der er fastsat maksimalgrænseværdier for.

(F)

=

Fedtopløselig

Fenpyroximat (A) (F) (R )

(A) EU-referencelaboratorierne har påpeget, at referencestandarden for metabolit M3 ikke foreligger kommercielt. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til den i første punktum omhandlede kommercielle tilgængelighed af referencestandarden, hvis den foreligger senest den 7. april 2018, eller den vil, hvis den ikke foreligger kommercielt på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at den ikke foreligger.

(R)

=

Definitionen på restkoncentration er forskellig for følgende pesticid/kodenummer-kombinationer:

Fenpyroximat — kode 1012030, 1012040, 1013030, 1013040, 1014030, 1014040, 1015030, 1015040, 1017030, 1017040: Fenpyroximat (metabolit M3 udtrykt som fenpyroximat (F))

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om restkoncentrationstest og arten af restkoncentrationer i forarbejdede varer ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 7. april 2019, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0110000

Citrusfrugter

0110010

Grapefrugter

0110020

Appelsiner

0110030

Citroner

0110040

Limefrugter

0110050

Mandariner

0110990

Andet

0120010

Mandler

0130010

Æbler

0130020

Pærer

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om arten af restkoncentrationer i forarbejdede varer ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 7. april 2019, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0130030

Kvæder

0130040

Mispel

0130050

Japanmispel/loquat

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om restkoncentrationstest og arten af restkoncentrationer i forarbejdede varer ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 7. april 2019, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0140010

Abrikoser

0140020

Kirsebær (søde)

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om arten af restkoncentrationer i forarbejdede varer ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 7. april 2019, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0140030

Ferskner

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om restkoncentrationstest og arten af restkoncentrationer i forarbejdede varer ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 7. april 2019, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0140040

Blommer

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om arten af restkoncentrationer i forarbejdede varer ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 7. april 2019, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0151010

Spisedruer

0151020

Druer til vinfremstilling

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om metabolisme i efterfølgende afgrøder og arten af restkoncentrationer i forarbejdede varer ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 7. april 2019, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0152000

b)

Jordbær

0153010

Brombær

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om restkoncentrationstest, metabolisme i efterfølgende afgrøder og arten af restkoncentrationer i forarbejdede varer ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 7. april 2019, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0153020

Korbær

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om metabolisme i efterfølgende afgrøder og arten af restkoncentrationer i forarbejdede varer ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 7. april 2019, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0153030

Hindbær (gule og røde)

0154010

Blåbær

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om restkoncentrationstest, metabolisme i efterfølgende afgrøder og arten af restkoncentrationer i forarbejdede varer ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 7. april 2019, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0154020

Tranebær

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om metabolisme i efterfølgende afgrøder og arten af restkoncentrationer i forarbejdede varer ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 7. april 2019, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0154030

Solbær og ribs (hvide, røde og sorte)

0154040

Stikkelsbær (gule, grønne og røde)

0154050

Hyben

0154060

Morbær (hvide og sorte)

0154070

Azarolhvidtjørn/middelhavsmispel

0154080

Hyldebær

0231010

Tomater

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om restkoncentrationstest, metabolisme i efterfølgende afgrøder og arten af restkoncentrationer i forarbejdede varer ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 7. april 2019, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0231020

Sød peberfrugt

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om metabolisme i efterfølgende afgrøder og arten af restkoncentrationer i forarbejdede varer ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 7. april 2019, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0231030

Auberginer/ægplanter

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om restkoncentrationstest, metabolisme i efterfølgende afgrøder og arten af restkoncentrationer i forarbejdede varer ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 7. april 2019, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0232010

Agurker

0232020

Drueagurker/asieagurker

0232030

Courgetter

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om metabolisme i efterfølgende afgrøder og arten af restkoncentrationer i forarbejdede varer ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 7. april 2019, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0260010

Bønner (med bælg)

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om metabolisme, analysemetoder, metabolisme i efterfølgende afgrøder og arten af restkoncentrationer i forarbejdede varer ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 7. april 2019, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0700000

HUMLE

(+)

Den relevante maksimalgrænseværdi for peberrod (Armoracia rusticana) i krydderigruppen (kode 0840040) er den, der er fastsat for peberrod (Armoracia rusticana) i grøntsagsgruppen, rod- og knoldgrøntsagsgruppen (kode 0213040), under hensyntagen til ændringer i koncentrationerne som følge af forarbejdningen (tørring), jf. artikel 20, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005.

0840040

Peberrod

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om analysemetoder ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 7. april 2019, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

1012030

Lever

1012040

Nyre

1013030

Lever

1013040

Nyre

1014030

Lever

1014040

Nyre

Triadimenol (ethvert forhold af isomerblandinger)

(+)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om lagerstabilitet og restkoncentrationstest, der på samme tid undersøger for håndhævelse af og risikovurdering af restkoncentration, ikke foreligger. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 7. april 2019, eller den vil, hvis de ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0130010

Æbler

0151000

a)

druer

0151010

Spisedruer

0151020

Druer til vinfremstilling