Help Print this page 

Document 32017R0623

Title and reference
Kommissionens forordning (EU) 2017/623 af 30. marts 2017 om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for acequinocyl, amitraz, coumaphos, diflufenican, flumequin, metribuzin, permethrin, pyraclostrobin og streptomycin i eller på visse produkter (EØS-relevant tekst. )

C/2017/2018
  • In force
OJ L 93, 6.4.2017, p. 1–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/623/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

6.4.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 93/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/623

af 30. marts 2017

om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for acequinocyl, amitraz, coumaphos, diflufenican, flumequin, metribuzin, permethrin, pyraclostrobin og streptomycin i eller på visse produkter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (1), særlig artikel 14, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsat maksimalgrænseværdier (i det følgende benævnt »MRL'er«) for diflufenican og pyraclostrobin. Der er i bilag II og del B i bilag III til nævnte forordning fastsat MRL'er for amitraz og permethrin. Der er i del A i bilag III til nævnte forordning fastsat MRL'er for acequinocyl og metribuzin. Der er ikke fastsat specifikke MRL'er for icoumaphos, flumequin og streptomycin, og stofferne er heller ikke omfattet af bilag IV til nævnte forordning, hvorfor standardværdien på 0,01 mg/kg, jf. artikel 18, stk. 1, litra b), finder anvendelse.

(2)

Der er i forbindelse med en procedure for godkendelse af anvendelse af et plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder aktivstoffet acequinocyl, på drueagurker indgivet en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 om ændring af den gældende MRL.

(3)

For så vidt angår diflufenican og metribuzin er der indgivet en sådan ansøgning vedrørende oliven til fremstilling af olivenolie. For så vidt angår pyraclostrobin er der indgivet en sådan ansøgning vedrørende bladbeder.

(4)

I overensstemmelse med artikel 8 i forordning (EF) nr. 396/2005 har de berørte medlemsstater evalueret disse ansøgninger, og evalueringsrapporterne er sendt til Kommissionen.

(5)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) har vurderet ansøgningerne og vurderingsrapporterne, idet den især undersøgte risiciene for forbrugerne og, hvis det var relevant, for dyr, og afgav begrundede udtalelser om de foreslåede maksimalgrænseværdier (2). Autoriteten har sendt udtalelserne til Kommissionen og medlemsstaterne og offentliggjort dem.

(6)

For så vidt angår alle andre ansøgninger konkluderede autoriteten, at alle datakrav var opfyldt, og at de ændringer af maksimalgrænseværdierne, som ansøgerne havde anmodet om, var acceptable med hensyn til forbrugersikkerheden på grundlag af en vurdering af forbrugereksponeringen for 27 specifikke europæiske forbrugergrupper. Der blev taget hensyn til de nyeste oplysninger om stoffernes toksikologiske egenskaber. Der kunne ikke påvises nogen risiko for, at det acceptable daglige indtag eller den akutte referencedosis overskrides, hverken ved livslang eksponering for disse stoffer gennem forbrug af alle fødevareprodukter, der kan indeholde dem, eller ved kortvarig eksponering gennem et højt forbrug af de pågældende produkter.

(7)

Amitraz, flumequin, permethrin og streptomycin er farmakologisk virksomme stoffer i veterinærmedicin. For så vidt angår animalske produkter bør MRL'erne i forordning (EF) nr. 396/2005 fastsættes på samme niveau som i Kommissionens forordning (EU) nr. 37/2010 (3), fordi eksponeringen i forbindelse med anvendelse i veterinærmedicinske stoffer forventes at være større end ved anvendelse i plantebeskyttelsesmidler. De pågældende MRL'er er sikre for forbrugerne i Unionen (4).

(8)

For så vidt angår coumaphos konstaterede autoriteten problemer i forbindelse med vurderingen af den kroniske risiko, der skal håndteres ved hjælp af en afgørelse om risikostyring. Under hensyntagen til at der ved forordning (EU) nr. 37/2010 kun er fastsat en MRL for coumaphos i honning, og i betragtning af det pågældende produkt kun i ringe grad bidrager til den kroniske eksponering af forbrugerne, bør MRL'en for honning og andre biavlsprodukter i forordning (EF) nr. 396/2005 fastsættes til samme niveau.

(9)

På baggrund af autoritetens begrundede udtalelser og under hensyntagen til alle relevante faktorer opfylder de ændringer af maksimalgrænseværdierne, som der er ansøgt om, kravene i artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005.

(10)

Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres.

(11)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. marts 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1.

(2)  EFSA's videnskabelige rapporter foreligger online: http://www.efsa.europa.eu:

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for acequinocyl in gherkins. EFSA Journal 2016;14(8):4568 [13 s.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for diflufenican in olives for oil production. EFSA Journal 2016;14(10):4585 [15 s.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for metribuzin in olives for oil production. EFSA Journal 2016;14(10):4591 [13 s.].

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for pyraclostrobin in beet leaves (chards). EFSA Journal 2016;14(8):4552 [14 s.].

(3)  Kommissionens forordning (EU) nr. 37/2010 af 22. december 2009 om farmakologisk virksomme stoffer og disses klassifikation med hensyn til maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer i animalske fødevarer (EUT L 15 af 20.1.2010, s. 1).

(4)  Reasoned opinion on the setting of maximum residue levels for amitraz, coumaphos, flumequine, oxytetracycline, permethrin and streptomycin in certain products of animal origin. EFSA Journal 2016;14(8):4570 [39 s.].


BILAG

I bilag II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag II foretages følgende ændringer:

a)

Kolonnerne vedrørende amitraz, diflufenican, permethrin og pyraclostrobin affattes således:

»Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)

Kodenummer

Grupper af produkter og eksempler på individuelle produkter, som MRL'erne gælder for (1)

Amitraz (amitraz, herunder metabolitter heraf indeholdende 2,4-dimethylanilin, udtrykt som amitraz)

Diflufenican (F)

Permethrin (summen af isomerer) (F)

Pyraclostrobin (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

0100000

FRUGTER, FRISKE ELLER FROSNE; TRÆNØDDER

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0110000

Citrusfrugter

 

(+)

 

 

0110010

Grapefrugter

 

 

 

1

0110020

Appelsiner

 

 

 

2

0110030

Citroner

 

 

 

1

0110040

Limefrugter

 

 

 

1

0110050

Mandariner

 

 

 

1

0110990

Andet

 

 

 

1

0120000

Trænødder

 

 

 

 

0120010

Mandler

 

(+)

 

0,02 (*1)

0120020

Paranødder

 

 

 

0,02 (*1)

0120030

Cashewnødder

 

 

 

0,02 (*1)

0120040

Kastanjer

 

 

 

0,02 (*1)

0120050

Kokosnødder

 

 

 

0,02 (*1)

0120060

Hasselnødder

 

 

 

0,02 (*1)

0120070

Macadamia

 

 

 

0,02 (*1)

0120080

Pekannødder

 

 

 

0,02 (*1)

0120090

Pinjekerner

 

 

 

0,02 (*1)

0120100

Pistacienødder

 

 

 

1

0120110

Valnødder

 

(+)

 

0,02 (*1)

0120990

Andet

 

 

 

0,02 (*1)

0130000

Kernefrugter

 

(+)

 

0,5

0130010

Æbler

 

 

 

 

0130020

Pærer

 

 

 

 

0130030

Kvæder

 

 

 

 

0130040

Mispel

 

 

 

 

0130050

Japanmispel/loquat

 

 

 

 

0130990

Andet

 

 

 

 

0140000

Stenfrugter

 

(+)

 

 

0140010

Abrikoser

 

 

 

1

0140020

Kirsebær (søde)

 

 

 

3

0140030

Ferskner

 

 

 

0,3

0140040

Blommer

 

 

 

0,8

0140990

Andet

 

 

 

0,02 (*1)

0150000

Bær og små frugter

 

 

 

 

0151000

a)

Druer

 

(+)

 

 

0151010

Spisedruer

 

 

 

1 (+)

0151020

Druer til vinfremstilling

 

 

 

2

0152000

b)

Jordbær

 

 

 

1,5

0153000

c)

Stængelfrugter

 

 

 

 

0153010

Brombær

 

 

 

3

0153020

Korbær

 

 

 

2

0153030

Hindbær (gule og røde)

 

 

 

3

0153990

Andet

 

 

 

2

0154000

d)

Andre små frugter og bær

 

 

 

 

0154010

Blåbær

 

 

 

4

0154020

Tranebær

 

 

 

3

0154030

Solbær og ribs (hvide, røde og sorte)

 

 

 

3

0154040

Stikkelsbær (gule, grønne og røde)

 

 

 

3

0154050

Hyben

 

 

 

3

0154060

Morbær (hvide og sorte)

 

 

 

3

0154070

Azarolhvidtjørn/middelhavsmispel

 

 

 

3

0154080

Hyldebær

 

 

 

3

0154990

Andet

 

 

 

3

0160000

Diverse frugter med:

 

 

 

 

0161000

a)

spiselig skræl

 

 

 

0,02 (*1)

0161010

Dadler

 

 

 

 

0161020

Figner

 

 

 

 

0161030

Spiseoliven

 

 

 

 

0161040

Kumquat

 

 

 

 

0161050

Stjernefrugter/karamboler

 

 

 

 

0161060

Alm. kaki/daddelblommer/sharonfrugter

 

 

 

 

0161070

Jambolanablommer/jambolan

 

 

 

 

0161990

Andet

 

 

 

 

0162000

b)

ikke spiselig skræl, små

 

 

 

0,02 (*1)

0162010

Kiwifrugter (gule, grønne og røde)

 

(+)

 

 

0162020

Litchi/litchiblommer

 

 

 

 

0162030

Passionsfrugter/vandcitron

 

 

 

 

0162040

Ægte figenkaktus/kaktusfigner

 

 

 

 

0162050

Stjerneæbler

 

 

 

 

0162060

Amerikansk kaki/Virginia kaki

 

 

 

 

0162990

Andet

 

 

 

 

0163000

c)

ikke spiselig skræl, store

 

 

 

 

0163010

Avocadoer

 

 

 

0,02 (*1)

0163020

Bananer

 

 

 

0,02 (*1)

0163030

Mangofrugter

 

 

 

0,05

0163040

Papajaer

 

 

 

0,07

0163050

Granatæbler

 

 

 

0,02 (*1)

0163060

Cherimoya

 

 

 

0,02 (*1)

0163070

Guavaer

 

 

 

0,02 (*1)

0163080

Ananas

 

 

 

0,02 (*1)

0163090

Brødfrugter

 

 

 

0,02 (*1)

0163100

Durianfrugter

 

 

 

0,02 (*1)

0163110

Pigget annona/guanabana

 

 

 

0,02 (*1)

0163990

Andet

 

 

 

0,02 (*1)

0200000

GRØNTSAGER, FRISKE eller FROSNE

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

 

0210000

Rod- og knoldgrøntsager

 

0,01 (*1)

 

 

0211000

a)

Kartofler

 

 

 

0,02 (*1)

0212000

b)

Tropiske rod- og knoldgrøntsager

 

 

 

0,02 (*1)

0212010

Maniokker

 

 

 

 

0212020

Batater, søde kartofler

 

 

 

 

0212030

Yams

 

 

 

 

0212040

Salepmaranta

 

 

 

 

0212990

Andet

 

 

 

 

0213000

c)

Andre rod- og knoldgrøntsager undtagen sukkerroer

 

 

 

 

0213010

Rødbeder

 

 

 

0,1

0213020

Gulerødder

 

 

 

0,5

0213030

Knoldselleri

 

 

 

0,3

0213040

Peberrod

 

 

 

0,3

0213050

Jordskokker

 

 

 

0,06

0213060

Pastinakker

 

 

 

0,3

0213070

Persillerod

 

 

 

0,1

0213080

Radiser

 

 

 

0,5

0213090

Havrerod

 

 

 

0,1

0213100

Kålroer

 

 

 

0,09

0213110

Majroer

 

 

 

0,09

0213990

Andet

 

 

 

0,02 (*1)

0220000

Løg

 

0,01 (*1)

 

 

0220010

Hvidløg

 

 

 

0,3

0220020

Kepaløg

 

 

 

1,5

0220030

Skalotteløg

 

 

 

0,3

0220040

Forårsløg/springløg/grønne løg og pibeløg

 

 

 

1,5

0220990

Andet

 

 

 

0,02 (*1)

0230000

Frugtgrøntsager

 

0,01 (*1)

 

 

0231000

a)

Solanacea

 

 

 

 

0231010

Tomater

 

 

 

0,3

0231020

Sød peberfrugt

 

 

 

0,5

0231030

Auberginer/ægplanter

 

 

 

0,3

0231040

Okra/lady's fingers

 

 

 

0,02 (*1)

0231990

Andet

 

 

 

0,02 (*1)

0232000

b)

Cucurbitae med spiselig skræl

 

 

 

0,5

0232010

Agurker

 

 

 

 

0232020

Drueagurker/asieagurker

 

 

 

 

0232030

Courgetter

 

 

 

 

0232990

Andet

 

 

 

 

0233000

c)

Cucurbitae med ikke spiselig skræl

 

 

 

0,5

0233010

Meloner

 

 

 

 

0233020

Græskar

 

 

 

 

0233030

Vandmeloner

 

 

 

 

0233990

Andet

 

 

 

 

0234000

d)

Sukkermajs

 

 

 

0,02 (*1)

0239000

e)

Andre frugtgrøntsager

 

 

 

0,02 (*1)

0240000

Kål (undtagen kålrødder og spæde brassicablade)

 

0,01 (*1)

 

 

0241000

a)

Blomsterkål

 

 

 

0,1

0241010

Broccoli

 

 

 

 

0241020

Blomkål

 

 

 

 

0241990

Andet

 

 

 

 

0242000

b)

Hoveddannende Brassica

 

 

 

 

0242010

Rosenkål

 

 

 

0,3

0242020

Hovedkål

 

 

 

0,2

0242990

Andet

 

 

 

0,02 (*1)

0243000

c)

Bladkål

 

 

 

1,5

0243010

Kinakål/pe-tsai

 

 

 

 

0243020

Grønkål/kokål

 

 

 

 

0243990

Andet

 

 

 

 

0244000

d)

Kålrabi

 

 

 

0,02 (*1)

0250000

Bladgrøntsager, urter og spiselige blomster

 

 

 

 

0251000

a)

Hoved- og pluksalat og salatplanter

 

0,01 (*1)

 

 

0251010

Vårsalat/tandfri vårsalat/feldsalat

 

 

 

10

0251020

Havesalat

 

 

 

2

0251030

Bredbladet endivie

 

 

 

0,4

0251040

Havekarse og andre spirer og skud

 

 

 

10

0251050

Langskulpet vinterkarse

 

 

 

10

0251060

Salatsennep/rucola

 

 

 

10

0251070

Rød sennep

 

 

 

10

0251080

Spæde blade (herunder af Brassica-arter)

 

 

 

10

0251990

Andet

 

 

 

10

0252000

b)

Spinat og lignende blade

 

0,01 (*1)

 

 

0252010

Spinat

 

 

 

0,5

0252020

Portulakker

 

 

 

0,02 (*1)

0252030

Bladbeder

 

 

 

1,5

0252990

Andet

 

 

 

0,02 (*1)

0253000

c)

Vindrueblade og blade af lignende arter

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0254000

d)

Brøndkarse

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0255000

e)

Julesalat/alm. cikorie

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0256000

f)

Urter og spiselige blomster

 

0,02 (*1)

 

2

0256010

Kørvel

 

 

 

 

0256020

Purløg

 

 

 

 

0256030

Selleriblade

 

 

 

 

0256040

Persille

 

 

 

 

0256050

Salvie

 

 

 

 

0256060

Rosmarin

 

 

 

 

0256070

Timian

 

 

 

 

0256080

Basilikum og spiselige blomster

 

 

 

 

0256090

Laurbærblade

 

 

 

 

0256100

Estragon

 

 

 

 

0256990

Andet

 

 

 

 

0260000

Bælgplanter

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0260010

Bønner (med bælg)

 

 

 

 

0260020

Bønner (uden bælg)

 

 

 

 

0260030

Ærter (med bælg)

 

 

 

 

0260040

Ærter (uden bælg)

 

 

 

 

0260050

Linser

 

 

 

 

0260990

Andet

 

 

 

 

0270000

Stængelgrøntsager

 

0,01 (*1)

 

 

0270010

Alm. asparges

 

 

 

0,02 (*1)

0270020

Kardoner/spanske artiskokker

 

 

 

0,02 (*1)

0270030

Bladselleri

 

 

 

0,02 (*1) (+)

0270040

Knoldfennikel

 

 

 

0,02 (*1)

0270050

Artiskokker

 

 

 

2

0270060

Porrer

 

 

 

0,7

0270070

Rabarber

 

 

 

0,02 (*1)

0270080

Bambusskud

 

 

 

0,02 (*1)

0270090

Palmehjerter

 

 

 

0,02 (*1)

0270990

Andet

 

 

 

0,02 (*1)

0280000

Svampe, mosser og laver

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0280010

Dyrkede svampe

 

 

 

 

0280020

Vilde svampe

 

 

 

 

0280990

Mosser og laver

 

 

 

 

0290000

Alger og prokaryote organismer

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0300000

BÆLGFRUGTER

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0300010

Bønner

 

 

 

0,3

0300020

Linser

 

 

 

0,5

0300030

Ærter

 

 

 

0,3

0300040

Lupiner/lupinbønner

 

 

 

0,05

0300990

Andet

 

 

 

0,3

0400000

OLIEHOLDIGE FRØ OG FRUGTER

0,05 (*1)

 

 

 

0401000

Olieholdige frø

 

0,01 (*1)

 

 

0401010

Hørfrø

 

 

0,05 (*1)

0,2

0401020

Jordnødder

 

 

0,05 (*1)

0,04

0401030

Valmuefrø

 

 

0,05 (*1)

0,2

0401040

Sesamfrø

 

 

0,05 (*1)

0,2

0401050

Solsikkefrø

 

 

0,05 (*1)

0,3

0401060

Rapsfrø

 

 

0,05 (*1)

0,2

0401070

Sojabønner

 

 

0,05 (*1)

0,05

0401080

Sennepsfrø

 

 

0,05 (*1)

0,2

0401090

Bomuldsfrø

 

 

0,05 (*1)

0,3

0401100

Græskarfrø

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

0401110

Saflorfrø

 

 

0,1 (*1)

0,2

0401120

Hjulkronefrø

 

 

0,1 (*1)

0,2

0401130

Sæddodderfrø

 

 

0,1 (*1)

0,2

0401140

Hampfrø

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

0401150

Kristpalmefrø

 

 

0,1 (*1)

0,2

0401990

Andet

 

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

0402000

Olieholdige frugter

 

 

 

0,02 (*1)

0402010

Oliven til oliefremstilling

 

0,6

0,05 (*1)

 

0402020

Oliepalmekerner

 

0,01 (*1)

0,1 (*1)

 

0402030

Frugt fra oliepalmer

 

0,01 (*1)

0,1 (*1)

 

0402040

Kapok

 

0,01 (*1)

0,1 (*1)

 

0402990

Andet

 

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0500000

KORN

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

 

0500010

Byg

 

0,02

 

1

0500020

Boghvede og andre pseudokornarter

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0500030

Majs

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0500040

Alm. hirse

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0500050

Havre

 

0,02

 

1

0500060

Ris

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0500070

Rug

 

0,02

 

0,2

0500080

Alm. durra/sorghum

 

0,01 (*1)

 

0,5

0500090

Hvede

 

0,02

 

0,2

0500990

Andet

 

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0600000

TE, KAFFE, URTEUDTRÆK, KAKAO OG JOHANNESBRØD

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

 

0610000

Te

 

 

 

0,1 (*1)

0620000

Kaffebønner

 

 

 

0,3 (+)

0630000

Urteudtræk fra

 

 

 

0,1 (*1)

0631000

a)

blomster

 

 

 

 

0631010

Kamille

 

 

 

 

0631020

Hibiscus/rosella

 

 

 

 

0631030

Roser

 

 

 

 

0631040

Jasmin

 

 

 

 

0631050

Lind

 

 

 

 

0631990

Andet

 

 

 

 

0632000

b)

blade og urter

 

 

 

 

0632010

Jordbær

 

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

 

0632030

Maté/paraguaykristtorn

 

 

 

 

0632990

Andet

 

 

 

 

0633000

c)

rødder

 

 

 

 

0633010

Baldrian

 

 

 

 

0633020

Ginseng

 

 

 

 

0633990

Andet

 

 

 

 

0639000

d)

andre dele af planten

 

 

 

 

0640000

Kakaobønner

 

 

 

0,1 (*1)

0650000

Karob/johannesbrød

 

 

 

0,1 (*1)

0700000

HUMLE

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

15

0800000

KRYDDERIER

0,1 (*1)

 

0,1 (*1)

 

0810000

Krydderier i form af frø

 

0,05 (*1)

 

0,1 (*1)

0810010

Anis/ægte anis

 

 

 

 

0810020

Sortkommen

 

 

 

 

0810030

Selleri

 

 

 

 

0810040

Koriander

 

 

 

 

0810050

Spidskommen

 

 

 

 

0810060

Dild

 

 

 

 

0810070

Fennikel

 

 

 

 

0810080

Bukkehorn

 

 

 

 

0810090

Muskat

 

 

 

 

0810990

Andet

 

 

 

 

0820000

Krydderier i form af frugter

 

0,05 (*1)

 

0,1 (*1)

0820010

Allehånde

 

 

 

 

0820020

Sichuanpeber

 

 

 

 

0820030

Kommen

 

 

 

 

0820040

Kardemomme

 

 

 

 

0820050

Enebær

 

 

 

 

0820060

Peberkorn (grønne, hvide og sorte)

 

 

 

 

0820070

Vanilje

 

 

 

 

0820080

Tamarinde

 

 

 

 

0820990

Andet

 

 

 

 

0830000

Krydderier i form af bark

 

0,05 (*1)

 

0,1 (*1)

0830010

Kanel

 

 

 

 

0830990

Andet

 

 

 

 

0840000

Krydderier i form af rødder/jordstængler

 

 

 

 

0840010

Lakrids

 

0,05 (*1)

 

0,1 (*1)

0840020

Ingefær

 

0,05 (*1)

 

0,1 (*1)

0840030

Gurkemeje/curcuma

 

0,05 (*1)

 

0,1 (*1)

0840040

Peberrod

 

(+)

 

(+)

0840990

Andet

 

0,05 (*1)

 

0,1 (*1)

0850000

Krydderier i form af knopper

 

0,05 (*1)

 

0,1 (*1)

0850010

Kryddernellike

 

 

 

 

0850020

Kapers

 

 

 

 

0850990

Andet

 

 

 

 

0860000

Krydderier i form af blomstergrifler/støvfang

 

0,05 (*1)

 

0,1 (*1)

0860010

Safrankrokus

 

 

 

 

0860990

Andet

 

 

 

 

0870000

Krydderier i form af frøkapper

 

0,05 (*1)

 

0,1 (*1)

0870010

Muskatblomme

 

 

 

 

0870990

Andet

 

 

 

 

0900000

SUKKERPLANTER

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

 

0900010

Sukkerroerødder

 

 

 

0,2

0900020

Sukkerrør

 

 

 

0,02 (*1)

0900030

Cikorierødder

 

 

 

0,08

0900990

Andet

 

 

 

0,02 (*1)

1000000

ANIMALSKE PRODUKTER — LANDDYR

 

 

 

 

1010000

Væv fra

 

0,02 (*1)

 

0,05 (*1)

1011000

a)

svin

 

 

0,05 (*1)

 

1011010

Muskel

 

 

 

 

1011020

Fedtvæv

0,4

 

 

 

1011030

Lever

0,2

 

 

 

1011040

Nyre

0,2

 

 

 

1011050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

 

 

 

1011990

Andet

 

 

 

 

1012000

b)

kvæg

 

 

 

 

1012010

Muskel

 

(+)

0,05

 

1012020

Fedtvæv

0,2

(+)

0,5

 

1012030

Lever

0,2

(+)

0,05

 

1012040

Nyre

0,2

(+)

0,05

 

1012050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

 

0,05 (*1)

 

1012990

Andet

 

 

0,05 (*1)

 

1013000

c)

får

 

 

0,05 (*1)

 

1013010

Muskel

 

(+)

 

 

1013020

Fedtvæv

0,4

(+)

 

 

1013030

Lever

0,1

(+)

 

 

1013040

Nyre

0,2

(+)

 

 

1013050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

 

 

 

1013990

Andet

 

 

 

 

1014000

d)

geder

 

 

0,05 (*1)

 

1014010

Muskel

 

(+)

 

 

1014020

Fedtvæv

0,2

(+)

 

 

1014030

Lever

0,1

(+)

 

 

1014040

Nyre

0,2

(+)

 

 

1014050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

 

 

 

1014990

Andet

 

 

 

 

1015000

e)

dyr af hestefamilien

 

 

 

 

1015010

Muskel

 

 

 

 

1015020

Fedtvæv

 

 

 

 

1015030

Lever

 

 

 

 

1015040

Nyre

 

 

 

 

1015050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

 

 

 

1015990

Andet

 

 

 

 

1016000

f)

fjerkræ

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

 

1016010

Muskel

 

 

 

 

1016020

Fedtvæv

 

 

 

 

1016030

Lever

 

 

 

 

1016040

Nyre

 

 

 

 

1016050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

 

 

 

1016990

Andet

 

 

 

 

1017000

g)

andre opdrættede landdyr

 

 

 

 

1017010

Muskel

 

 

 

 

1017020

Fedtvæv

 

 

 

 

1017030

Lever

 

 

 

 

1017040

Nyre

 

 

 

 

1017050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

 

 

 

1017990

Andet

 

 

 

 

1020000

Mælk

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

1020010

Kvæg

0,01

(+)

0,05

 

1020020

Får

0,01

(+)

0,05 (*1)

 

1020030

Geder

0,01

(+)

0,05 (*1)

 

1020040

Heste

 

 

0,05 (*1)

 

1020990

Andet

 

 

0,05 (*1)

 

1030000

Fugleæg

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0,05 (*1)

1030010

Kyllinger

 

 

0,05 (*1)

 

1030020

Ænder

 

 

 

 

1030030

Gæs

 

 

 

 

1030040

Vagtler

 

 

 

 

1030990

Andet

 

 

 

 

1040000

Honning og andre biavlsprodukter

0,2

0,05 (*1)

 

0,05 (*1)

1050000

Padder og krybdyr

 

0,02 (*1)

 

0,05 (*1)

1060000

Hvirvelløse landdyr

 

0,02 (*1)

 

0,05 (*1)

1070000

Vildtlevende landlevende hvirveldyr

 

0,02 (*1)

 

0,05 (*1)

b)

Følgende kolonner vedrørende coumaphos, flumequin og streptomycin tilføjes:

»Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)

Kodenummer

Grupper af produkter og eksempler på individuelle produkter, som MRL'erne gælder for (2)

Coumaphos

Flumequin

Streptomycin

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

FRUGTER, FRISKE ELLER FROSNE; TRÆNØDDER

 

 

 

0110000

Citrusfrugter

 

 

 

0110010

Grapefrugter

 

 

 

0110020

Appelsiner

 

 

 

0110030

Citroner

 

 

 

0110040

Limefrugter

 

 

 

0110050

Mandariner

 

 

 

0110990

Andet

 

 

 

0120000

Trænødder

 

 

 

0120010

Mandler

 

 

 

0120020

Paranødder

 

 

 

0120030

Cashewnødder

 

 

 

0120040

Kastanjer

 

 

 

0120050

Kokosnødder

 

 

 

0120060

Hasselnødder

 

 

 

0120070

Macadamia

 

 

 

0120080

Pekannødder

 

 

 

0120090

Pinjekerner

 

 

 

0120100

Pistacienødder

 

 

 

0120110

Valnødder

 

 

 

0120990

Andet

 

 

 

0130000

Kernefrugter

 

 

 

0130010

Æbler

 

 

 

0130020

Pærer

 

 

 

0130030

Kvæder

 

 

 

0130040

Mispel

 

 

 

0130050

Japanmispel/loquat

 

 

 

0130990

Andet

 

 

 

0140000

Stenfrugter

 

 

 

0140010

Abrikoser

 

 

 

0140020

Kirsebær (søde)

 

 

 

0140030

Ferskner

 

 

 

0140040

Blommer

 

 

 

0140990

Andet

 

 

 

0150000

Bær og små frugter

 

 

 

0151000

a)

Druer

 

 

 

0151010

Spisedruer

 

 

 

0151020

Druer til vinfremstilling

 

 

 

0152000

b)

Jordbær

 

 

 

0153000

c)

Stængelfrugter

 

 

 

0153010

Brombær

 

 

 

0153020

Korbær

 

 

 

0153030

Hindbær (gule og røde)

 

 

 

0153990

Andet

 

 

 

0154000

d)

Andre små frugter og bær

 

 

 

0154010

Blåbær

 

 

 

0154020

Tranebær

 

 

 

0154030

Solbær og ribs (hvide, røde og sorte)

 

 

 

0154040

Stikkelsbær (gule, grønne og røde)

 

 

 

0154050

Hyben

 

 

 

0154060

Morbær (hvide og sorte)

 

 

 

0154070

Azarolhvidtjørn/middelhavsmispel

 

 

 

0154080

Hyldebær

 

 

 

0154990

Andet

 

 

 

0160000

Diverse frugter med:

 

 

 

0161000

a)

spiselig skræl

 

 

 

0161010

Dadler

 

 

 

0161020

Figner

 

 

 

0161030

Spiseoliven

 

 

 

0161040

Kumquat

 

 

 

0161050

Stjernefrugter/karamboler

 

 

 

0161060

Alm, kaki/daddelblommer/sharonfrugter

 

 

 

0161070

Jambolanablommer/jambolan

 

 

 

0161990

Andet

 

 

 

0162000

b)

ikke spiselig skræl, små

 

 

 

0162010

Kiwifrugter (gule, grønne og røde)

 

 

 

0162020

Litchi/litchiblommer

 

 

 

0162030

Passionsfrugter/vandcitron

 

 

 

0162040

Ægte figenkaktus/kaktusfigner

 

 

 

0162050

Stjerneæbler

 

 

 

0162060

Amerikansk kaki/Virginia kaki

 

 

 

0162990

Andet

 

 

 

0163000

c)

ikke spiselig skræl, store

 

 

 

0163010

Avocadoer

 

 

 

0163020

Bananer

 

 

 

0163030

Mangofrugter

 

 

 

0163040

Papajaer

 

 

 

0163050

Granatæbler

 

 

 

0163060

Cherimoya

 

 

 

0163070

Guavaer

 

 

 

0163080

Ananas

 

 

 

0163090

Brødfrugter

 

 

 

0163100

Durianfrugter

 

 

 

0163110

Pigget annona/guanabana

 

 

 

0163990

Andet

 

 

 

0200000

GRØNTSAGER, FRISKE eller FROSNE

 

 

 

0210000

Rod- og knoldgrøntsager

 

 

 

0211000

a)

Kartofler

 

 

 

0212000

b)

Tropiske rod- og knoldgrøntsager

 

 

 

0212010

Maniokker

 

 

 

0212020

Batater, søde kartofler

 

 

 

0212030

Yams

 

 

 

0212040

Salepmaranta

 

 

 

0212990

Andet

 

 

 

0213000

c)

Andre rod- og knoldgrøntsager undtagen sukkerroer

 

 

 

0213010

Rødbeder

 

 

 

0213020

Gulerødder

 

 

 

0213030

Knoldselleri

 

 

 

0213040

Peberrod

 

 

 

0213050

Jordskokker

 

 

 

0213060

Pastinakker

 

 

 

0213070

Persillerod

 

 

 

0213080

Radiser

 

 

 

0213090

Havrerod

 

 

 

0213100

Kålroer

 

 

 

0213110

Majroer

 

 

 

0213990

Andet

 

 

 

0220000

Løg

 

 

 

0220010

Hvidløg

 

 

 

0220020

Kepaløg

 

 

 

0220030

Skalotteløg

 

 

 

0220040

Forårsløg/springløg/grønne løg og pibeløg

 

 

 

0220990

Andet

 

 

 

0230000

Frugtgrøntsager

 

 

 

0231000

a)

Solanacea

 

 

 

0231010

Tomater

 

 

 

0231020

Sød peberfrugt

 

 

 

0231030

Auberginer/ægplanter

 

 

 

0231040

Okra/lady's fingers

 

 

 

0231990

Andet

 

 

 

0232000

b)

Cucurbitae med spiselig skræl

 

 

 

0232010

Agurker

 

 

 

0232020

Drueagurker/asieagurker

 

 

 

0232030

Courgetter

 

 

 

0232990

Andet

 

 

 

0233000

c)

Cucurbitae med ikke spiselig skræl

 

 

 

0233010

Meloner

 

 

 

0233020

Græskar

 

 

 

0233030

Vandmeloner

 

 

 

0233990

Andet

 

 

 

0234000

d)

Sukkermajs

 

 

 

0239000

e)

Andre frugtgrøntsager

 

 

 

0240000

Kål (undtagen kålrødder og spæde brassicablade)

 

 

 

0241000

a)

Blomsterkål

 

 

 

0241010

Broccoli

 

 

 

0241020

Blomkål

 

 

 

0241990

Andet

 

 

 

0242000

b)

Hoveddannende Brassica

 

 

 

0242010

Rosenkål

 

 

 

0242020

Hovedkål

 

 

 

0242990

Andet

 

 

 

0243000

c)

Bladkål

 

 

 

0243010

Kinakål/pe-tsai

 

 

 

0243020

Grønkål/kokål

 

 

 

0243990

Andet

 

 

 

0244000

d)

Kålrabi

 

 

 

0250000

Bladgrøntsager, urter og spiselige blomster

 

 

 

0251000

a)

Hoved- og pluksalat og salatplanter

 

 

 

0251010

Vårsalat/tandfri vårsalat/feldsalat

 

 

 

0251020

Havesalat

 

 

 

0251030

Bredbladet endivie

 

 

 

0251040

Havekarse og andre spirer og skud

 

 

 

0251050

Langskulpet vinterkarse

 

 

 

0251060

Salatsennep/rucola

 

 

 

0251070

Rød sennep

 

 

 

0251080

Spæde blade (herunder af Brassica-arter)

 

 

 

0251990

Andet

 

 

 

0252000

b)

Spinat og lignende blade

 

 

 

0252010

Spinat

 

 

 

0252020

Portulakker

 

 

 

0252030

Bladbeder

 

 

 

0252990

Andet

 

 

 

0253000

c)

Vindrueblade og blade af lignende arter

 

 

 

0254000

d)

Brøndkarse

 

 

 

0255000

e)

Julesalat/alm, cikorie

 

 

 

0256000

f)

Urter og spiselige blomster

 

 

 

0256010

Kørvel

 

 

 

0256020

Purløg

 

 

 

0256030

Selleriblade

 

 

 

0256040

Persille

 

 

 

0256050

Salvie

 

 

 

0256060

Rosmarin

 

 

 

0256070

Timian

 

 

 

0256080

Basilikum og spiselige blomster

 

 

 

0256090

Laurbærblade

 

 

 

0256100

Estragon

 

 

 

0256990

Andet

 

 

 

0260000

Bælgplanter

 

 

 

0260010

Bønner (med bælg)

 

 

 

0260020

Bønner (uden bælg)

 

 

 

0260030

Ærter (med bælg)

 

 

 

0260040

Ærter (uden bælg)

 

 

 

0260050

Linser

 

 

 

0260990

Andet

 

 

 

0270000

Stængelgrøntsager

 

 

 

0270010

Alm, asparges

 

 

 

0270020

Kardoner/spanske artiskokker

 

 

 

0270030

Bladselleri

 

 

 

0270040

Knoldfennikel

 

 

 

0270050

Artiskokker

 

 

 

0270060

Porrer

 

 

 

0270070

Rabarber

 

 

 

0270080

Bambusskud

 

 

 

0270090

Palmehjerter

 

 

 

0270990

Andet

 

 

 

0280000

Svampe, mosser og laver

 

 

 

0280010

Dyrkede svampe

 

 

 

0280020

Vilde svampe

 

 

 

0280990

Mosser og laver

 

 

 

0290000

Alger og prokaryote organismer

 

 

 

0300000

BÆLGFRUGTER

 

 

 

0300010

Bønner

 

 

 

0300020

Linser

 

 

 

0300030

Ærter

 

 

 

0300040

Lupiner/lupinbønner

 

 

 

0300990

Andet

 

 

 

0400000

OLIEHOLDIGE FRØ OG FRUGTER

 

 

 

0401000

Olieholdige frø

 

 

 

0401010

Hørfrø

 

 

 

0401020

Jordnødder

 

 

 

0401030

Valmuefrø

 

 

 

0401040

Sesamfrø

 

 

 

0401050

Solsikkefrø

 

 

 

0401060

Rapsfrø

 

 

 

0401070

Sojabønner

 

 

 

0401080

Sennepsfrø

 

 

 

0401090

Bomuldsfrø

 

 

 

0401100

Græskarfrø

 

 

 

0401110

Saflorfrø

 

 

 

0401120

Hjulkronefrø

 

 

 

0401130

Sæddodderfrø

 

 

 

0401140

Hampfrø

 

 

 

0401150

Kristpalmefrø

 

 

 

0401990

Andet

 

 

 

0402000

Olieholdige frugter

 

 

 

0402010

Oliven til oliefremstilling

 

 

 

0402020

Oliepalmekerner

 

 

 

0402030

Frugt fra oliepalmer

 

 

 

0402040

Kapok

 

 

 

0402990

Andet

 

 

 

0500000

KORN

 

 

 

0500010

Byg

 

 

 

0500020

Boghvede og andre pseudokornarter

 

 

 

0500030

Majs

 

 

 

0500040

Alm, hirse

 

 

 

0500050

Havre

 

 

 

0500060

Ris

 

 

 

0500070

Rug

 

 

 

0500080

Alm, durra/sorghum

 

 

 

0500090

Hvede

 

 

 

0500990

Andet

 

 

 

0600000

TE, KAFFE, URTEUDTRÆK, KAKAO OG JOHANNESBRØD

 

 

 

0610000

Te

 

 

 

0620000

Kaffebønner

 

 

 

0630000

Urteudtræk fra

 

 

 

0631000

a)

blomster

 

 

 

0631010

Kamille

 

 

 

0631020

Hibiscus/rosella

 

 

 

0631030

Roser

 

 

 

0631040

Jasmin

 

 

 

0631050

Lind

 

 

 

0631990

Andet

 

 

 

0632000

b)

blade og urter

 

 

 

0632010

Jordbær

 

 

 

0632020