EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0584

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/584 af 14. juli 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder om præcisering af organisatoriske krav til markedspladser (EØS-relevant tekst. )

C/2016/4387

OJ L 87, 31.3.2017, p. 350–367 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/584/oj

31.3.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 87/350


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/584

af 14. juli 2016

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder om præcisering af organisatoriske krav til markedspladser

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (1), særlig artikel 48, stk. 12, litra a), c) og g), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det er vigtigt at sikre, at markedspladser, der giver mulighed for algoritmisk handel, har tilstrækkelige systemer og kontroller.

(2)

Denne forordnings bestemmelser bør ikke kun finde anvendelse på regulerede markeder, men også på multilaterale handelsfaciliteter og organiserede handelsfaciliteter, jf. artikel 18, stk. 5, i direktiv 2014/65/EU.

(3)

Følgevirkningerne af den teknologiske udvikling og især af algoritmisk handel er en af de væsentligste grunde til at fastsætte kapaciteten og ordninger til at styre markedspladser. De risici, der opstår ved algoritmisk handel, kan forekomme i alle typer handelssystemer, der understøttes af elektroniske midler. Der bør derfor fastsættes specifikke organisatoriske krav for så vidt angår regulerede markeder, multilaterale handelsfaciliteter og organiserede handelsfaciliteter, der tillader eller giver mulighed for algoritmisk handel via deres systemer. Sådanne handelssystemer er systemer, hvor der kan foregå algoritmisk handel, i modsætning til handelssystemer, hvor algoritmisk handel ikke er tilladt, herunder handelssystemer, hvor transaktioner arrangeres ved personlig forhandling.

(4)

Governanceordninger, compliancefunktionens rolle, personalemæssige forhold og outsourcing bør reguleres som led i de organisatoriske krav for at sikre de elektroniske handelssystemers fleksibilitet.

(5)

Der bør fastsættes krav vedrørende systemerne på markedspladser, der tillader eller giver mulighed for algoritmisk handel. Deres specifikke anvendelse bør imidlertid foregå sammen med en egenvurdering, der skal gennemføres af hver markedsplads, da ikke alle handelsmodeller medfører de samme risici. Det kan derfor være, at nogle organisatoriske krav ikke er hensigtsmæssige for visse handelsmodeller, selv om deres handelssystemer til en vis grad kan understøttes af elektroniske midler. Særligt bør de specifikke krav, der skal fastsættes i forbindelse med request-for-quote-systemer eller hybridsystemer, overvejes under hensyntagen til arten, omfanget og kompleksiteten af den algoritmiske handelsaktivitet, der foretages. Markedspladserne bør ligeledes fastsætte strengere krav, hvor det er relevant.

(6)

Der bør tages nøje hensyn til risici, der opstår ved algoritmisk handel, med særlig opmærksomhed på de risici, der kan påvirke de centrale elementer af et handelssystem, herunder hardware, software og tilhørende kommunikationslinjer, der anvendes af markedspladser, medlemmer af eller kunder hos markedspladser (»medlemmer«) for at udføre deres aktiviteter, og alle typer udførelsessystemer eller ordrestyringssystemer, der drives af markedspladser, herunder matchningalgoritmer.

(7)

De specifikke organisatoriske krav til markedspladser skal fastsættes ved hjælp af en solid egenvurdering, hvor en række parametre skal vurderes. I egenvurderingen bør indgå alle øvrige forhold, som ikke udtrykkeligt er fastsat, og som kan have en indvirkning på deres organisation.

(8)

Minimumsperioden for opbevaring af dokumentation over medlemmers egenvurdering og due diligence med henblik på denne forordning bør være den samme som de generelle forpligtelser vedrørende opbevaring af dokumentation i direktiv 2014/65/EU.

(9)

I tilfælde, hvor markedspladserne skal udføre overvågning i realtid, er det nødvendigt, at advarsler efter overvågningen genereres så tæt på øjeblikkeligt som teknisk muligt og derfor ikke senere end inden for fem sekunder, for at de kan være effektive. Af samme grund bør eventuelle tiltag efter overvågningen iværksættes så hurtigt som muligt, hvilket forudsætter, at de pågældende personer gør en rimelig indsats for så vidt angår effektiviteten af og udgifterne til deres systemer.

(10)

De afprøvningsfaciliteter, markedspladserne stiller til rådighed, bør ikke udgøre risici for korrekt handel. Med henblik herpå bør markedspladserne pålægges krav om at indføre en tilstrækkelig fair usage-politik, sikre en skarp adskillelse mellem afprøvningsmiljøet og produktionsmiljøet eller kun tillade afprøvning uden for åbningstiden.

(11)

Overensstemmelsesafprøvning bør sikre, at de mest grundlæggende elementer af det system eller de algoritmer, der anvendes af medlemmerne, fungerer korrekt og i overensstemmelse med pladsens krav, herunder evnen til at interagere som forventet med markedspladsens matchninglogik og fyldestgørende behandling af datastrømme til og fra markedspladsen. Afprøvningen for ureglementerede handelsvilkår bør udarbejdes med henblik på specifikt at afprøve, hvordan algoritmen eller strategien reagerer på vilkår, der kan forårsage markedsforstyrrelser.

(12)

I tilfælde, hvor markedspladserne stiller ordninger til rådighed til afprøvning af algoritmer ved at tilbyde afprøvningssymboler, bør deres forpligtelse til at stille faciliteter til rådighed til afprøvning for ureglementerede handelsvilkår anses for at være opfyldt. For at sætte medlemmerne i stand til effektivt at anvende sådanne afprøvningssymboler, bør markedspladserne offentliggøre afprøvningssymbolernes specifikationer og kendetegn i samme detaljeringsgrad, som anvendes ved offentliggørelsen af kontrakter i det rigtige produktionsmiljø.

(13)

Markedspladserne bør være underlagt en forpligtelse til at stille midler til rådighed til afprøvning for ureglementerede handelsvilkår. Deres medlemmer bør dog ikke være forpligtet til at anvende disse midler. Det bør anses for at være en tilstrækkelig garanti, hvis markedspladserne modtager en erklæring fra deres medlemmer, der bekræfter, at en sådan afprøvning har fundet sted, og angiver, hvilke midler der blev anvendt til afprøvningen, men markedspladserne bør ikke være forpligtet til at validere tilstrækkeligheden af midlerne eller udfaldet af afprøvningen.

(14)

Det bør kræves, at markedspladserne og deres medlemmer er tilstrækkeligt udstyret til som en nødforanstaltning at annullere ikke-udførte ordrer, hvis der opstår uventede situationer.

(15)

Levering af direkte elektronisk adgang (DEA) til et ubegrænset antal personer kan udgøre en risiko for udbyderen af den pågældende tjeneste og også for fleksibiliteten og kapaciteten på den markedsplads, hvor ordrerne sendes. For at tage højde for sådanne risici bør DEA-udbyderen, i tilfælde, hvor markedspladserne tillader videredelegering, kunne sondre mellem de forskellige ordrestrømme fra personer, der benytter sig af videredelegering.

(16)

Når en markedsplads tillader sponsoreret adgang, bør potentielle kunder med sponsoreret adgang underkastes godkendelsesproces af markedspladsen. Markedspladserne bør også have ret til at bestemme, at deres medlemmers levering af tjenester vedrørende direkte markedsadgang er underlagt godkendelse.

(17)

Markedspladserne bør fastsætte de krav, som deres medlemmer skal opfylde, for at de kan få tilladelse til at levere direkte elektronisk adgang, og fastsætte de minimumsstandarder, som skal opfyldes af potentielle DEA-kunder i due diligence-processen. Kravene og standarderne bør tilpasses til de risici, der følger af arten, omfanget og kompleksiteten af deres forventede handel samt den tjeneste, der leveres. De bør navnlig omfatte en vurdering af den forventede handel, ordremængden og den forbindelsestype, der udbydes.

(18)

Af konsekvenshensyn og for at sikre velfungerende finansmarkeder er det nødvendigt, at bestemmelserne i denne forordning og de tilsvarende nationale bestemmelser til gennemførelse i national ret af direktiv 2014/65/EU anvendes fra den samme dato.

(19)

Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed har forelagt Kommissionen.

(20)

Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed har foretaget åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele i forbindelse hermed samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (2), om en udtalelse —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

GENERELLE ORGANISATORISKE KRAV TIL MARKEDSPLADSER, DER GIVER MULIGHED FOR ELLER TILLADER ALGORITMISK HANDEL VIA DERES SYSTEMER

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

(artikel 48 i direktiv 2014/65/EU)

1.   Ved denne forordning fastsættes der nærmere bestemmelser vedrørende de organisatoriske krav til systemerne på de markedspladser, der giver mulighed for eller tillader algoritmisk handel, i forbindelse med fleksibilitet og kapacitet, krav til markedspladser om at sikre tilstrækkelig afprøvning af algoritmer og til kontrollerne vedrørende direkte elektronisk adgang i henhold til artikel 48, stk. 12, litra a), b) og g), i direktiv 2014/65/EU.

2.   Ved anvendelsen af denne forordning anses en markedsplads for at tillade eller giver mulighed for algoritmisk handel, hvis ordreafgivelse og ordrematchning foretages elektronisk.

3.   Ved anvendelsen af denne forordning anses ordninger eller systemer, der tillader eller giver mulighed for algoritmisk handel for at være »algoritmiske handelssystemer«.

Artikel 2

Egenvurderinger af efterlevelse af artikel 48 i direktiv 2014/65/EU

(artikel 48 i direktiv 2014/65/EU)

1.   Før et handelssystem tages i brug, og mindst en gang om året skal markedspladserne foretage en egenvurdering af deres efterlevelse af artikel 48 i direktiv 2014/65/EU, under hensyntagen til arten, omfanget og kompleksiteten af deres aktiviteter. Egenvurderingen skal indeholde en analyse af alle parametrene i bilaget til denne forordning.

2.   Markedspladserne skal opbevare dokumentation over deres egenvurdering i mindst fem år.

Artikel 3

Governance på markedspladser

(artikel 48, stk. 1, i direktiv 2014/65/EU)

1.   Markedspladserne skal som inden for deres overordnede governance- og beslutningstagningsrammer etablere og overvåge deres handelssystemer gennem en klar og formaliseret governanceordning, der fastlægger:

a)

deres analyse af tekniske spørgsmål, risikospørgsmål og compliancespørgsmål, når de træffer kritiske afgørelser

b)

klare ansvarsrelationer, herunder procedurer til godkendelse af udvikling, anvendelse og efterfølgende opdateringer af handelssystemer, og til at løse problemer, der identificeres under overvågningen af handelssystemerne

c)

effektive procedurer for formidling af oplysninger, således at instrukser kan indhentes og anvendes effektivt og rettidigt

d)

adskillelse af opgaver og ansvarsområder for at sikre effektivt tilsyn med markedspladsernes efterlevelse.

2.   Markedspladsernes ledelsesorgan eller øverste ledelse skal godkende:

a)

egenvurderingen af efterlevelse i henhold til artikel 2

b)

foranstaltninger til at udvide markedspladsens kapacitet, hvor det er nødvendigt for at efterleve artikel 11

c)

tiltag til at afhjælpe væsentlige mangler, der opdages i løbet af overvågningen i henhold til artikel 12 og 13 og efter den regelmæssige gennemgang af handelssystemernes ydeevne og kapacitet i henhold til artikel 14.

Artikel 4

Compliancefunktion i governanceordningerne

(artikel 48, stk. 1, i direktiv 2014/65/EU)

1.   Markedspladserne skal sikre, at deres compliancefunktion er ansvarlig for:

a)

at skabe klarhed for alt personale, der er involveret i algoritmisk handel, vedrørende markedspladsernes lovmæssige forpligtelser i forbindelse med sådan handel

b)

at udvikle og opretholde de politikker og procedurer, der skal sikre, at de algoritmiske handelssystemer opfylder disse forpligtelser.

2.   Markedspladserne skal sikre, at deres compliancepersonale mindst har en overordnet forståelse af, hvordan algoritmiske handelssystemer og algoritmer fungerer.

Compliancepersonalet skal være i løbende kontakt med personer på markedspladsen, der har indgående teknisk viden om markedspladsens algoritmiske handelssystem eller algoritmer.

Markedspladserne skal også sikre, at compliancepersonalet til enhver tid har direkte kontakt til personer, der har adgang til den i artikel 18, stk. 2, litra c), nævnte funktion (nødstopfunktion — »kill functionality«), eller adgang til nødstopfunktionen og til dem, der er ansvarlige for det algoritmiske handelssystem.

3.   Hvis compliancefunktionen eller elementer af den er outsourcet til en tredjepart, skal markedspladserne give tredjeparten den samme adgang til oplysninger, som de ville give deres eget compliancepersonale. Markedspladserne skal indgå en aftale med sådanne compliancekonsulenter, der sikrer, at:

a)

datasikkerheden garanteres

b)

interne og eksterne revisorers eller den kompetente myndigheds revision af compliancefunktionen ikke hindres.

Artikel 5

Personale

(artikel 48, stk. 1, i direktiv 2014/65/EU)

1.   Markedspladserne skal have tilstrækkeligt personale med de nødvendige færdigheder til at håndtere deres algoritmiske handelssystemer og handelsalgoritmer og med tilstrækkelig viden om:

a)

de relevante handelssystemer og algoritmer

b)

overvågningen og afprøvningen af sådanne systemer og algoritmer

c)

de typer af handel, som markedspladsens medlemmer, deltagere eller kunder (»medlemmer«) foretager

d)

markedspladsens lovmæssige forpligtelser.

2.   Markedspladserne skal fastlægge de i stk. 1 nævnte nødvendige færdigheder. Det i stk. 1 omhandlede personale skal have de nødvendige færdigheder på ansættelsestidspunktet eller tilegne sig dem ved kurser efter ansættelsen. Markedspladserne skal sikre, at det pågældende personales færdigheder holdes ajour, og regelmæssigt evaluere personalets færdigheder.

3.   De i stk. 2 omhandlede kurser for personalet skal tilpasses personalets erfaring og ansvar, idet der tages hensyn til arten, omfanget og kompleksiteten af deres aktiviteter.

4.   Det i stk. 1 omhandlede personale skal omfatte personale med tilstrækkelig anciennitet til at varetage deres opgaver effektivt på markedspladsen.

Artikel 6

Outsourcing og indkøb

(artikel 48, stk. 1, i direktiv 2014/65/EU)

1.   Markedspladser, der outsourcer alle eller dele af deres operationelle funktioner i forbindelse med de systemer, der tillader eller giver mulighed for algoritmisk handel, skal sikre:

a)

at outsourcingaftalen udelukkende vedrører operationelle funktioner og ikke ændrer den øverste ledelses eller ledelsesorganets ansvar

b)

at markedspladsens forhold til og forpligtelser over for sine medlemmer, kompetente myndigheder eller tredjeparter, såsom kunder af datafeedtjenester, ikke ændres

c)

at de opfylder de krav, som de skal overholde for at blive meddelt tilladelse i overensstemmelse med afsnit III i direktiv 2014/65/EU.

2.   Ved anvendelsen af denne artikel forstås der ved operationelle funktioner bl.a. alle direkte aktiviteter, der er forbundet med handelssystemernes ydeevne og overvågning, og som understøtter følgende elementer:

a)

upstream-forbindelsestjenester, ordreafgivelseskapacitet, reguleringskapacitet og evne til at balancere modtagelsen af kundeordrer på forskellige gateways

b)

handelsmaskine til matchning af ordrer

c)

downstream-forbindelsestjenester, redigering af ordrer og transaktioner og enhver anden type markedsdatafeed

d)

infrastruktur til at overvåge de i litra a), b) og c) omhandlede elementers ydeevne.

3.   Markedspladserne skal dokumentere den proces, hvorefter den tjenesteudbyder, (»tjenesteudbyderen«), som de operationelle funktioner skal outsources til, vælges. De skal træffe de nødvendige foranstaltninger for, før outsourcingaftalen indgås, og i løbet af dens varighed, at sikre, at følgende betingelser er opfyldt:

a)

Tjenesteudbyderen er i stand til at varetage de outsourcede funktioner på en pålidelig og professionel måde og er indehaver af de tilladelser, der måtte være påkrævede i lovgivningen med henblik herpå.

b)

Tjenesteudbyderen fører korrekt tilsyn med udførelsen af de outsourcede funktioner og håndterer på tilfredsstillende vis risici forbundet med outsourcingaftalen.

c)

De outsourcede tjenester leveres i overensstemmelse med outsourcingaftalens specifikationer, som er baseret på de forudfastsatte metoder til evaluering af tjenesteudbyderens præstationsniveau, herunder parametre til at måle den leverede tjeneste og specifikationer af de krav, der skal opfyldes.

d)

Markedspladsen har den nødvendige ekspertise til effektivt at føre tilsyn med de outsourcede funktioner og håndtere risici forbundet med outsourcingaftalen.

e)

Markedspladsen er i stand til at træffe hurtige foranstaltninger, hvis tjenesteudbyderen ikke udfører funktionerne effektivt og i overensstemmelse med gældende lovgivning og reguleringsmæssige krav.

f)

Tjenesteudbyderen meddeler markedspladsen ethvert forhold, der kan have en væsentlig indvirkning på dens evne til at udføre de outsourcede funktioner effektivt og i overensstemmelse med sine lovmæssige forpligtelser.

g)

Markedspladsen kan bringe outsourcingaftalen til ophør, hvis det er nødvendigt, uden at det er til skade for stabiliteten og kvaliteten af dens tjenester til kunderne.

h)

Tjenesteudbyderen samarbejder med markedspladsens kompetente myndigheder i forbindelse med de outsourcede aktiviteter.

i)

Markedspladsen har effektiv adgang til data vedrørende de outsourcede aktiviteter og til tjenesteudbyderens forretningssted, og markedspladsens revisorer og kompetente myndigheder har effektiv adgang til data vedrørende de outsourcede aktiviteter.

j)

Markedspladsen fastsætter de krav, som tjenesteudbyderne skal opfylde for at beskytte fortrolige oplysninger vedrørende markedspladsen og dens medlemmer og vedrørende markedspladsens beskyttede oplysninger og software.

k)

Tjenesteudbyderen opfylder de i litra j) omhandlede krav.

l)

Markedspladsen og tjenesteudbyderen opretter, gennemfører og opretholder en beredskabsplan for genoprettelse efter en katastrofe og regelmæssig afprøvning af backupfaciliteter, hvor det er nødvendigt med hensyn til den operationelle funktion, der er blevet outsourcet.

m)

Outsourcingaftalen præciserer de forpligtelser, der påhviler tjenesteudbyderen, hvis denne ikke kan levere sine tjenester, herunder levering af tjenesten gennem en anden virksomhed.

n)

Markedspladsen har adgang til oplysninger vedrørende tjenesteudbyderens driftsstabilitetsordninger, jf. artikel 16.

4.   Outsourcingaftaler skal indgås skriftligt og specificere:

a)

overdragelsen af rettigheder og forpligtelser mellem tjenesteudbyder og markedsplads

b)

en klar beskrivelse af:

i)

de operationelle funktioner, der outsources

ii)

markedspladsens adgang til tjenesteudbyderens bøger og dokumentation

iii)

proceduren til identificering og håndtering af potentielle interessekonflikter

iv)

det ansvar, hver part påtager sig

v)

proceduren for ændring og opsigelse af aftalen.

c)

metoden til at sikre, at både markedspladsen og tjenesteudbyderen på alle nødvendige måder letter den kompetente myndigheds udøvelse af dens tilsynsbeføjelser.

5.   Markedspladserne skal meddele de kompetente myndigheder, at de har til hensigt at outsource operationelle funktioner, i følgende tilfælde:

a)

når tjenesteudbyderen leverer den samme tjeneste til andre markedspladser

b)

når kritiske operationelle funktioner, der er nødvendige for driftsstabiliteten, vil blive outsourcet; i så tilfælde skal markedspladsen anmode den kompetente myndighed om forudgående tilladelse.

6.   Ved anvendelsen af stk. 5, litra b), forstås ved kritiske operationelle funktioner de funktioner, der er nødvendige for at opfylde forpligtelserne i artikel 47, stk. 1, litra b), c) og e), i direktiv 2014/65/EU.

7.   Markedspladserne skal underrette de kompetente myndigheder om enhver outsourcingaftale, der ikke er underlagt kravet om forudgående tilladelse, umiddelbart efter undertegnelsen af aftalen.

KAPITEL II

MARKEDSPLADSERNES KAPACITET OG FLEKSIBILITET

Artikel 7

Due diligence for medlemmer af markedspladser

(artikel 48, stk. 1, i direktiv 2014/65/EU)

1.   Markedspladserne skal fastsætte betingelserne for deres medlemmers anvendelse af markedspladsernes elektroniske ordreafgivelsessystemer. Betingelserne skal fastsættes under hensyntagen til markedspladsens handelsmodel og skal omfatte mindst følgende:

a)

førhandelskontroller af pris, mængde og værdi af ordrer og brug af systemet og efterhandelskontroller af medlemmernes handelsaktiviteter

b)

de kvalifikationer, som personale i nøgleposter hos medlemmerne skal have

c)

teknisk og funktionel overensstemmelsesafprøvning

d)

politik for brug af nødstopfunktionen

e)

bestemmelser om, hvorvidt medlemmet må give sine egne kunder direkte elektronisk adgang til systemet, og i givet fald de betingelser, der gælder for kunderne.

2.   Markedspladserne skal foretage en due diligence-vurdering af deres potentielle medlemmer over for de i stk. 1 omhandlede betingelser og fastsætte procedurerne for sådanne vurderinger.

3.   En gang om året skal markedspladserne gennemføre en risikobaseret vurdering af, om deres kunder opfylder de i stk. 1 omhandlede betingelser, og kontrollere, om deres medlemmer stadig er registrerede som investeringsselskaber. Den risikobaserede vurdering skal tage hensyn til omfanget og den potentielle indvirkning af hvert medlems handel samt til den tid, der er gået siden medlemmets seneste risikobaserede vurdering.

4.   Hvor det er nødvendigt, skal markedspladserne foretage yderligere vurderinger af, om deres medlemmer opfylder de i stk. 1 omhandlede betingelser, efter den årlige risikobaserede vurdering, der er fastsat ved stk. 3.

5.   Markedspladserne skal fastsætte kriterier og procedurer for at pålægge et medlem, der ikke efterlever bestemmelserne, sanktioner. I sanktionerne skal bl.a. indgå suspension af adgangsret til markedspladsen og tab af medlemskab.

6.   I mindst fem år skal markedspladserne opbevare dokumentation om:

a)

betingelserne og procedurerne for due diligence-vurderingen

b)

kriterierne og procedurerne for at pålægge sanktioner

c)

den oprindelige due diligence-vurdering af deres medlemmer

d)

den årlige risikobaserede vurdering af deres medlemmer

e)

de medlemmer, der ikke bestod den årlige risikobaserede vurdering, og eventuelle sanktioner, der blev pålagt de medlemmer.

Artikel 8

Afprøvning af handelssystemerne

(artikel 48, stk. 1, i direktiv 2014/65/EU)

1.   Før markedspladserne tager et handelssystem i brug eller opdaterer det, skal de anvende klart definerede udviklings- og afprøvningsmetoder, der mindst sikrer, at:

a)

handelssystemet ikke fungerer på en utilsigtet måde

b)

de compliance- og risikostyringskontroller, der er indbygget i systemerne, fungerer efter hensigten, herunder den automatiske generering af fejlrapporter

c)

handelssystemet fortsat kan fungere effektivt i tilfælde af en væsentlig stigning i antallet af meddelelser, der håndteres af systemet.

2.   Markedspladserne skal til enhver tid kunne dokumentere, at de har truffet alle rimelige foranstaltninger til at undgå, at deres handelssystemer bidrager til ureglementerede handelsvilkår.

Artikel 9

Overensstemmelsesafprøvning

(artikel 48, stk. 6, i direktiv 2014/65/EU)

1.   Markedspladserne skal pålægge deres medlemmer at foretage overensstemmelsesafprøvning før ibrugtagning eller en væsentlig opdatering af:

a)

adgangen til markedspladsens system

b)

medlemmets handelssystem, handelsalgoritme eller handelsstrategi.

2.   Overensstemmelsesafprøvningen skal sikre, at de grundlæggende funktioner i medlemmets handelssystem, -algoritme og -strategi opfylder markedspladsens betingelser.

3.   Overensstemmelsesafprøvningen skal efterprøve funktionen af følgende:

a)

systemets eller algoritmens evne til at interagere som forventet med markedspladsens matchninglogik og fyldestgørende behandling af datastrømme til og fra markedspladsen

b)

de grundlæggende funktioner såsom afgivelse, ændring eller annullering af en ordre eller en interessemarkering, downloads af statiske data og markedsdata og alle forretningsdatastrømme

c)

forbindelsestjenesterne, herunder annullering ved afbrydelse af forbindelsen (cancel on disconnect) tab og regulering af markedsdatafeeds, og genopretning, herunder genoptagelse inden for samme dag af handel og håndtering af suspenderede instrumenter eller ikkeopdaterede markedsdata.

4.   Markedspladserne skal stille et overensstemmelsesafprøvningsmiljø til rådighed for deres faktiske og potentielle medlemmer, som:

a)

er tilgængeligt på lignende betingelser, som gælder for markedspladsens andre afprøvningstjenester

b)

indeholder en liste over finansielle instrumenter, der kan afprøves og er repræsentative for alle kategorier af instrumenter, der findes i produktionsmiljøet

c)

er tilgængeligt inden for den almindelige åbningstid eller, hvis det kun er tilgængeligt uden for åbningstiden, med jævne mellemrum efter en forudfastsat tidsplan

d)

understøttes af personale med tilstrækkelig viden.

5.   Markedspladserne skal levere en rapport over resultaterne af overensstemmelsesafprøvningen udelukkende til det faktiske eller potentielle medlem.

6.   Markedspladserne skal pålægge deres faktiske og potentielle medlemmer at anvende deres overensstemmelsesafprøvningsfaciliteter.

7.   Markedspladserne skal sikre effektiv adskillelse af afprøvningsmiljøet fra produktionsmiljøet med henblik på den i stk. 1-3 omhandlede overensstemmelsesafprøvning.

Artikel 10

Afprøvning af medlemmernes algoritmer for at undgå ureglementerede handelsvilkår

(artikel 48, stk. 6, i direktiv 2014/65/EU)

1.   Markedspladserne skal pålægge deres medlemmer at bekræfte, at de algoritmer, de anvender, er blevet afprøvet for at undgå at bidrage til eller skabe ureglementerede handelsvilkår før ibrugtagning eller væsentlig opdatering af en handelsalgoritme eller handelsstrategi og forklare, hvordan afprøvningen blev foretaget.

2.   Markedspladserne skal give deres medlemmer adgang til et afprøvningsmiljø, der består af et af følgende:

a)

simuleringsfaciliteter, der så realistisk som muligt reproducerer produktionsmiljøet, herunder ureglementerede handelsvilkår, og som indeholder de funktioner og protokoller og den struktur, der giver medlemmerne mulighed for at afprøve en række scenarier, som de mener er relevante for deres aktivitet

b)

afprøvningssymboler som defineret og opretholdt af markedspladsen.

3.   Markedspladserne skal sikre effektiv adskillelse af afprøvningsmiljøet fra produktionsmiljøet med henblik på den i stk. 1 omhandlede afprøvning.

Artikel 11

Markedspladsernes kapacitet

(artikel 48, stk. 1, i direktiv 2014/65/EU)

1.   Markedspladserne skal sikre, at deres handelssystemer har tilstrækkelig kapacitet til at udføre deres funktioner uden systemsvigt, -udfald eller -fejl ved matchning af transaktioner ved mindst det højeste antal meddelelser i sekundet, som er registreret i det pågældende system i løbet af de foregående fem år multipliceret med to.

Med henblik på at fastsætte det højeste antal meddelelser tages der hensyn til følgende meddelelser:

a)

alt input, herunder ordrer og ændringer eller annulleringer af ordrer

b)

alt output, herunder systemets reaktion på input, visning af ordrebogsdata og spredning af efterhandelsstrøm, der indebærer uafhængig brug af handelssystemets kapacitet.

2.   De elementer af et handelssystem, der skal tages i betragtning med henblik på stk. 1, er dem, der understøtter følgende aktiviteter:

a)

upstream-forbindelsestjenester, ordreafgivelseskapacitet, reguleringskapacitet og evne til at balancere modtagelsen af kundeordrer på forskellige gateways

b)

handelsmaskine, der gør markedspladsen i stand til at matche ordrer med en tilfredsstillende latenstid

c)

downstream-forbindelsestjenester, redigering af ordrer og transaktioner og enhver anden type markedsdatafeed

d)

infrastruktur til overvågning af ovennævnte elementers ydeevne.

3.   Markedspladserne skal vurdere, om deres handelssystemers kapacitet fortsat er tilstrækkelig, når antallet af meddelelser har overskredet det højeste antal meddelelser i sekundet, som er registreret i det pågældende system i løbet af de foregående fem år. Efter vurderingen skal markedspladserne underrette den kompetente myndighed om alle planlagte foranstaltninger til at udvide deres kapacitet og gennemførelsestidspunktet for sådanne foranstaltninger.

4.   Markedspladserne skal sikre, at deres systemer er i stand til at håndtere stigende meddelelsesstrømme uden væsentlig forringelse af deres systemers ydeevne. Navnlig skal handelssystemets udformning gøre det muligt at udvide kapaciteten inden for en rimelig frist, når som helst det er nødvendigt.

5.   Markedspladserne skal straks offentliggøre og underrette den kompetente myndighed og medlemmerne om alle alvorlige handelsafbrydelser, der ikke skyldes markedsvolatilitet, og om alle andre væsentlige forbindelsesafbrydelser.

Artikel 12

Generelle overvågningsforpligtelser

(artikel 48, stk. 1, i direktiv 2014/65/EU)

1.   Markedspladserne skal sikre, at deres algoritmiske handelssystemer til enhver tid er tilpasset til den forretning, der finder sted gennem dem, og er tilstrækkeligt solide til at sikre stabilitet og regelmæssighed for så vidt angår ydeevnen på de markeder, som de opererer på, uanset hvilken handelsmodel der anvendes.

2.   Markedspladserne skal foretage realtidsovervågning af deres algoritmiske handelssystemer i forbindelse med følgende:

a)

deres ydeevne og kapacitet, jf. artikel 11, stk. 4

b)

ordrer, der er sendt af deres medlemmer, individuelt og samlet set.

Markedspladserne skal navnlig anvende reguleringsgrænser og overvåge koncentrationsstrømmen af ordrer for at opdage potentielle trusler for markedets ordentlige funktion.

3.   Der skal genereres realtidsadvarsler inden for fem sekunder efter den relevante begivenhed.

Artikel 13

Løbende overvågning

(artikel 48, stk. 1, i direktiv 2014/65/EU)

1.   Markedspladserne skal til enhver tid kunne dokumentere over for deres kompetente myndighed, at de foretager overvågning i realtid af ydeevnen og anvendelsen af de elementer af deres handelssystemer, der er omhandlet i artikel 11, stk. 2, i forbindelse med følgende parametre:

a)

procentdel af den maksimale meddelelseskapacitet anvendt i sekundet

b)

samlet antal meddelelser, der håndteres af handelssystemet, inddelt pr. element af handelssystemet, herunder:

i)

antal meddelelser, der modtages i sekundet

ii)

antal meddelelser, der sendes i sekundet

iii)

antal meddelelser, der afvises af systemet i sekundet

c)

perioden mellem modtagelse af en meddelelse i en ydre gateway i systemet og afsendelse af en forbundet meddelelse fra den samme gateway, efter at matchningmaskinen har behandlet den oprindelige meddelelse

d)

matchningmaskinens ydeevne.

2.   Markedspladserne skal træffe alle passende foranstaltninger i forbindelse med problemer, der identificeres i handelssystemet i løbet af den løbende overvågning, så hurtigt, som det med rimelighed er muligt, i prioriteret rækkefølge, og skal kunne justere, afvikle eller lukke handelssystemet ned, hvis det er nødvendigt.

Artikel 14

Periodisk gennemgang af de algoritmiske handelssystemers ydeevne og kapacitet

(artikel 48, stk. 1, i direktiv 2014/65/EU)

1.   Inden for rammerne af den egenvurdering, der skal foretages i henhold til artikel 2, skal markedspladserne evaluere deres algoritmiske handelssystemers ydeevne og kapacitet og tilknyttede processer med hensyn til governance-, ansvarligheds-, godkendelses- og driftsstabilitetsordninger.

2.   Som led i den i stk. 1 omhandlede evaluering skal markedspladserne foretage stresstest, hvor de simulerer negative scenarier for at efterprøve hardwarens, softwarens og kommunikationens ydeevne og identificerer de scenarier, hvor handelssystemet eller dele af handelssystemet udfører deres funktioner med systemsvigt, -udfald eller -fejl, når de matcher transaktioner.

3.   Stresstest skal dække alle handelsfaser, handelssegmenter og typer af instrumenter, der handles af markedspladsen, og skal simulere medlemmernes aktiviteter med de eksisterende forbindelsestjenester.

4.   De i stk. 2 omhandlede negative scenarier skal baseres på følgende:

a)

et større antal modtagne meddelelser, der starter ved det højeste antal meddelelser, som markedspladsens system har håndteret i det foregående fem år

b)

uventet adfærd for så vidt angår markedspladsens operationelle funktioner

c)

tilfældig kombination af stressede og normale markedsvilkår og uventet adfærd for så vidt angår markedspladsens operationelle funktioner.

5.   Den i stk. 1-4 beskrevne evaluering af markedspladsens ydeevne og kapacitet skal foretages af en uafhængig vurderingsmand eller af en anden afdeling på markedspladsen end den, der har ansvaret for den funktion, der gennemgås.

6.   Markedspladserne skal træffe foranstaltninger til hurtigt og effektivt at afhjælpe mangler, der identificeres ved den i stk. 1-4 omhandlede evaluering af markedspladsens ydeevne og kapacitet og skal opbevare dokumentation over gennemgangen og eventuelle afhjælpninger, der foretages i den henseende, i mindst fem år.

Artikel 15

Driftsstabilitetsordninger

(artikel 48, stk. 1, i direktiv 2014/65/EU)

1.   Markedspladserne skal til enhver tid kunne dokumentere, at deres systemer har tilstrækkelig stabilitet, ved at have effektive driftsstabilitetsordninger til at håndtere forstyrrende hændelser.

2.   Driftsstabilitetsordningerne skal sikre, at handelen kan genoptages i inden for eller tæt på to timer efter en forstyrrende hændelse, og at den maksimale mængde data, der kan gå tabt i en hvilken som helst af markedspladsens IT-tjenester efter en forstyrrende hændelse, er tæt på nul.

Artikel 16

Driftsstabilitetsplan

(artikel 48, stk. 1, i direktiv 2014/65/EU)

1.   Markedspladserne skal som inden for deres governance- og beslutningstagningsrammer i henhold til artikel 3 udarbejde en driftsstabilitetsplan om at gennemføre effektive driftsstabilitetsordninger som fastsat ved artikel 15. Driftsstabilitetsplanen skal fastsætte procedurerne og ordningerne til håndtering af forstyrrende hændelser.

2.   Driftsstabilitetsplanen skal mindst indeholde følgende:

a)

en række mulige negative scenarier vedrørende driften af de algoritmiske handelssystemer, herunder manglende adgang til systemer, personale, plads, eksterne leverandører eller datacentre eller tab eller ændring af kritiske data og dokumenter

b)

de procedurer, der skal følges i tilfælde af en forstyrrende hændelse

c)

den maksimale tid, der er nødvendig for at genoptage handelsaktiviteten, og den datamængde, der kan gå tabt i IT-systemet

d)

procedurer til flytning af handelssystemet til et backupsite og drift af handelssystemet fra det site

e)

backup af kritiske forretningsdata, herunder opdaterede oplysninger om de nødvendige kontakter, som sikrer kommunikationen på markedspladsen, mellem markedspladsen og dens medlemmer og mellem markedspladsen og clearings- og afviklingssystemer

f)

uddannelse af personalet i driften af driftsstabilitetsordningerne

g)

opgavefordeling og oprettelse af et særligt sikkerhedsteam, som kan reagere omgående i tilfælde af en forstyrrende hændelse.

h)

et løbende program til afprøvning, evaluering og gennemgang af ordningerne, herunder procedurer til ændring af ordningerne i lyset af resultaterne af programmet.

3.   I driftsstabilitetsplanen skal der indgå synkronisering af ure efter en forstyrrende hændelse.

4.   Markedspladserne skal sikre, at der foretages en konsekvensanalyse, der identificerer risiciene og følgerne af forstyrrelser, og at den gennemgås med regelmæssige mellemrum. Med henblik herpå skal enhver beslutning, der træffes af markedspladsen, om ikke at tage hensyn til en identificeret risiko for handelssystemets utilgængelighed i driftsstabilitetsplanen, være tilstrækkeligt dokumenteret og udtrykkeligt godkendt af markedspladsens ledelsesorgan.

5.   Markedspladserne skal sikre, at deres øverste ledelse:

a)

opstiller klare mål og strategier for så vidt angår driftsstabilitet

b)

allokerer tilstrækkelige menneskelige, teknologiske og finansielle ressourcer til at forfølge målene og strategierne i litra a)

c)

godkender driftsstabilitetsplanen og alle ændringer af den, der er nødvendige som følge af organisatoriske, teknologiske og lovmæssige ændringer

d)

mindst en gang om året underrettes om udfaldet af konsekvensanalysen eller gennemgang af den og om konklusioner vedrørende driftsstabilitetsplanens tilstrækkelighed

e)

opretter en driftsstabilitetsfunktion i organisationen.

6.   Driftsstabilitetsplanen skal fastsætte procedurer til håndtering af forstyrrelser af outsourcede kritiske operationelle funktioner, herunder når disse kritiske operationelle funktioner bliver utilgængelige.

Artikel 17

Regelmæssig gennemgang af driftsstabilitetsordninger

(artikel 48, stk. 1, i direktiv 2014/65/EU)

1.   Som led i egenvurderingen i henhold til artikel 2 skal markedspladserne på grundlag af realistiske scenarier afprøve, hvordan driftsstabilitetsplanen fungerer, og efterprøve markedspladsens kapacitet til genopretning efter forstyrrende hændelser og til at genoptage handel som fastsat ved artikel 15, stk. 2.

2.   Hvor det anses for at være nødvendigt, skal markedspladser under hensyntagen til resultaterne af den regelmæssige gennemgang i henhold til stk. 1 sikre, at en gennemgang af deres driftsstabilitetsplan og -ordninger gennemføres af enten en uafhængig vurderingsmand eller af en anden afdeling på markedspladsen end den, der har ansvaret for den funktion, der gennemgås. Resultaterne af afprøvningen skal dokumenteres skriftligt, opbevares og forelægges for markedspladsens øverste ledelse samt for de operative enheder, der indgår i driftsstabilitetsplanen.

3.   Markedspladserne skal sikre, at afprøvning af driftsstabilitetsplanen ikke griber ind i den normale handelsaktivitet.

Artikel 18

Forebyggelse af ureglementerede handelsvilkår

(artikel 48, stk. 4, 5 og 6, i direktiv 2014/65/EU)

1.   Markedspladserne skal mindst have indført følgende ordninger med henblik på at forebygge ureglementeret handel og brud på kapacitetsgrænser:

a)

begrænsninger pr. medlem af det antal ordrer, der sendes i sekundet

b)

mekanismer til håndtering af volatilitet

c)

førhandelskontroller.

2.   Med henblik på stk. 1 skal markedspladserne kunne:

a)

anmode om oplysninger fra ethvert medlem eller enhver bruger af sponsoreret adgang om deres organisatoriske krav og handelskontroller

b)

suspendere et medlems eller en handlers adgang til handelssystemet på markedspladsens initiativ eller efter anmodning fra det pågældende medlem, et clearingmedlem, CCP'en, hvis dette er fastsat i CCP'ens regler, eller den kompetente myndighed

c)

anvende en nødstopfunktion til at annullere ikke-udførte ordrer, der er afgivet af et medlem eller af en kunde med sponsoreret adgang, i følgende tilfælde:

i)

på anmodning fra medlemmet eller kunden med sponsoreret adgang, hvis medlemmet eller kunden ikke har teknisk mulighed for at slette sine egne ordrer

ii)

hvis ordrebogen fejlagtigt indeholder dobbelte ordrer

iii)

efter en suspension, der er sket på initiativ af enten markedsoperatøren eller den kompetente myndighed

d)

annullere eller tilbagekalde transaktioner i tilfælde af funktionsfejl i markedspladsens mekanismer til håndtering af volatilitet eller i markedspladsens operationelle funktioner

e)

balancere modtagelsen af ordrer på deres forskelle gateways, hvis markedspladsen bruger mere end én gateway for at undgå sammenbrud.

3.   Markedspladserne skal fastlægge politikker og ordninger vedrørende:

a)

mekanismer til håndtering af volatilitet, jf. artikel 19

b)

før- og efterhandelskontroller, der anvendes af pladsen, og før- og efterhandelskontroller, der er nødvendige for, at dens medlemmer kan få adgang til markedet

c)

medlemmernes forpligtelse til at anvende deres egen nødstopfunktion

d)

oplysningskrav til medlemmer

e)

suspension af adgang

f)

annulleringspolitik i forbindelse med ordrer og transaktioner, herunder:

i)

tidspunkt

ii)

procedurer

iii)

indberetnings- og gennemsigtighedsforpligtelser

iv)

procedurer til løsning af tvister

v)

foranstaltninger til at minimere fejlbehæftede handler

g)

ordninger til regulering af ordrer, herunder:

i)

antal ordrer i sekundet i forudfastsatte tidsintervaller

ii)

politik om ligebehandling af medlemmerne, medmindre reguleringen er rettet mod individuelle medlemmer

iii)

foranstaltninger, der skal vedtages efter en reguleringsbegivenhed.

4.   Markedspladserne skal offentliggøre de i stk. 2 og 3 omhandlede politikker og ordninger. Denne forpligtelse gælder ikke for det specifikke antal ordrer i sekundet i forudfastsatte tidsintervaller og de specifikke parametre i deres mekanismer til håndtering af volatilitet.

5.   Markedspladserne skal opbevare fuldstændig dokumentation over deres politikker og ordninger i henhold til stk. 3 i en periode på mindst fem år.

Artikel 19

Mekanismer til håndtering af volatilitet

(artikel 48, stk. 5, i direktiv 2014/65/EU)

1.   Markedspladserne skal sikre, at egnede mekanismer til automatisk at afbryde eller begrænse handelen til enhver tid er funktionsdygtige i åbningstiden.

2.   Markedspladserne skal sikre, at:

a)

mekanismer til afbrydelse eller begrænsning af handelen afprøves, før de gennemføres, og regelmæssigt derefter, når handelssystemernes kapacitet og ydeevne gennemgås

b)

der allokeres IT-ressourcer og menneskelige ressourcer til at tage sig af udformningen, vedligeholdelsen og overvågningen af de mekanismer, der gennemføres for at afbryde eller begrænse handelen

c)

mekanismer til håndtering af markedsvolatilitet løbende overvåges.

3.   Markedspladserne skal opbevare dokumentation om reglerne og parametrene for mekanismerne til håndtering af volatilitet og alle ændringer heraf samt om driften, styringen og opgraderingen af mekanismerne.

4.   Markedspladserne skal sikre, at deres regler for mekanismerne til håndtering af volatilitet omfatter procedurer til at håndtere situationer, hvor parametrene skal tilsidesættes manuelt for at sikre korrekt handel.

Artikel 20

Før- og efterhandelskontroller

(artikel 48, stk. 4 og 6, i direktiv 2014/65/EU)

1.   Markedspladserne skal foretage følgende førhandelskontroller tilpasset hvert finansielt instrument, der handles på dem:

a)

prisbånd, der automatisk blokerer ordrer, der ikke opfylder forudfastsatte prisparametre for hver ordre

b)

maksimal ordreværdi, der automatisk forhindrer, at ordrer med usædvanligt store ordreværdier indføres i ordrebogen, på grundlag af notionelle værdier for hvert finansielt instrument

c)

maksimal ordremængde, der automatisk forhindrer, at ordrer med en usædvanligt stor ordrestørrelse indføres i ordrebogen.

2.   De i stk. 1 fastsatte førhandelskontroller skal udformes således, at det sikres, at:

a)

deres automatiske anvendelse gør det muligt at justere en grænse i løbet af handelssessionen og alle dens faser

b)

overvågningen af dem har højst fem sekunders forsinkelse

c)

en ordre afvises, når en grænse brydes

d)

der er procedurer og ordninger til at godkende ordrer over grænserne på anmodning fra det pågældende medlem. Sådanne procedurer og ordninger finder anvendelse i forbindelse med en specifik ordrer eller et sæt af ordrer på midlertidig basis i ekstraordinære tilfælde.

3.   Markedspladserne kan etablere efterhandelskontroller, som de mener er hensigtsmæssige på grundlag en risikovurdering af deres medlemmers aktiviteter.

Artikel 21

Forudbestemmelse af betingelserne for at levere direkte elektronisk adgang

(artikel 48, stk. 7, i direktiv 2014/65/EU)

Markedspladser, der tillader direkte elektronisk adgang gennem deres systemer, skal fastsætte og offentliggøre de regler og betingelser, i henhold til hvilke deres medlemmer må levere direkte elektronisk adgang til deres egne kunder. Disse regler og betingelser skal mindst dække de specifikke krav i artikel 22 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/589 (3).

Artikel 22

Specifikke krav for markedspladser, der tillader sponsoreret adgang

(artikel 48, stk. 7, i direktiv 2014/65/EU)

1.   Markedspladserne skal gøre levering af sponsoreret adgang betinget af deres godkendelse og skal kræve, at virksomheder, der har sponsoreret adgang, er underlagt mindst de samme kontroller som dem, der er omhandlet i artikel 18, stk. 3, litra b).

2.   Markedspladserne skal sikre, at udbydere af sponsoreret adgang til enhver tid har eneret til at fastsætte eller ændre de parametre, der finder anvendelse på de i stk. 1 omhandlede kontroller for så vidt angår ordrestrømmen hos deres kunder med sponsoreret adgang.

3.   Markedspladserne skal kunne suspendere eller inddrage leveringen af sponsoreret adgang for kunder, der har overtrådt direktiv 2014/65/EU, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 (4) og (EU) nr. 596/2014 (5) eller markedspladsens interne regler.

Artikel 23

Sikkerhed og begrænsninger af adgang

(artikel 48, stk. 1, i direktiv 2014/65/EU)

1.   Markedspladserne skal have etableret procedurer og ordninger for fysisk og elektronisk sikkerhed, der er udformet med henblik på at beskytte deres systemer mod misbrug eller uautoriseret adgang og med henblik på at sikre integriteten af de data, der er en del af eller føres gennem deres systemer, herunder ordninger, der gør det muligt at forebygge eller minimere risiciene for angreb på informationssystemer som defineret i artikel 2, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/40/EU (6).

2.   Markedspladserne skal navnlig indføre og opretholde foranstaltninger og ordninger vedrørende fysisk og elektronisk sikkerhed for hurtigt at identificere og forebygge eller minimere risici, der er forbundet med:

a)

uautoriseret adgang til deres handelssystem eller en del deraf, herunder uautoriseret adgang til lokaler og datacentre

b)

systemforstyrrelser, der i alvorlig grad hindrer eller afbryder et informationssystems funktion, ved at indlæse data, videresende, beskadige, slette, forringe, ændre eller tilbageholde sådanne data eller ved at gøre sådanne data utilgængelige

c)

dataforstyrrelser, der sletter, beskadiger, forringer, ændrer eller tilbageholder data i informationssystemet eller gør sådanne data utilgængelige

d)

opfangelse via tekniske midler af ikke-offentlig videresendelse af data til eller fra eller inden for et informationssystem, herunder elektromagnetiske emissioner fra et informationssystem, der bærer sådanne data.

3.   Markedspladserne skal omgående underrette den kompetente myndighed om tilfælde af misbrug eller uautoriseret adgang ved omgående at fremsende en hændelsesrapport, der angiver hændelsens art, de foranstaltninger, der er truffet som reaktion på hændelsen, og de tiltag, der er truffet for at undgå lignende hændelser i fremtiden.

Artikel 24

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den dato, der er nævnt først i artikel 93, stk. 1, andet afsnit, i direktiv 2014/65/EU.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. juli 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).

(3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/589 af 19. juli 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for præcisering af de organisatoriske krav til investeringsselskaber, der benytter sig af algoritmisk handel (se side 417 i denne EUT).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 84).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (forordningen om markedsmisbrug) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF og Kommissionens direktiv 2003/124/EF, 2003/125/EF og 2004/72/EF (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 1).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/40/EU af 12. august 2013 om angreb på informationssystemer og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2005/222/RIA (EUT L 218 af 14.8.2013, s. 8).


BILAG

Parametre, der skal tages i betragtning i markedspladsernes egenvurderinger, jf. artikel 2, stk. 1

a)

Markedspladsens art, for så vidt angår:

i)

typerne og den retlige status af de instrumenter, der handles på markedspladsen, såsom om markedspladsen handler likvide instrumenter, der er omfattet af obligatorisk handel

ii)

markedspladsens rolle i det finansielle system, såsom om de finansielle instrumenter, der handles på den, kan handles andre steder.

b)

Omfang, dvs. markedspladsens mulige indvirkning på markedets generelle redelige og ordentlige funktion, baseret på mindst følgende elementer:

i)

antallet af algoritmer på markedspladsen

ii)

markedspladsens meddelelsesvolumenkapacitet

iii)

mængden af handel, der gennemføres på markedspladsen

iv)

procentdelen af algoritmisk handel i forhold til den samlede handelsaktivitet og den samlede omsætning på markedspladsen

v)

procentdelen af højfrekvenshandel handel (HFT) i forhold til den samlede handelsaktivitet og den samlede mængde, der handles på markedspladsen

vi)

antallet af dens medlemmer og deltagere

vii)

det antal af dens medlemmer, der leverer direkte elektronisk adgang, herunder, hvor det er relevant, det specifikke antal af dens medlemmer, der leverer sponsoreret adgang, og de betingelser, på hvilke direkte elektronisk adgang kan udbydes eller delegeres

viii)

forholdet mellem ikkeudførte ordrer og transaktioner som observeret og fastsat i overensstemmelse med Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/566. (1)

ix)

antallet og procentdelen af fjernmedlemmer

x)

antallet af udbudte samhusning- eller proximity hosting-sites

xi)

antallet af lande og regioner, hvor markedspladsen har forretningsaktivitet.

xii)

Driftsbetingelserne for mekanismer til håndtering af volatilitet, og om der anvendes dynamiske eller statiske handelsgrænser til at udløse suspensioner af handelen eller afvisning af ordrer.

c)

Kompleksitet, for så vidt angår:

i)

de kategorier af finansielle instrumenter, der handles på markedspladsen

ii)

handelsmodellerne på markedspladsen, herunder de forskellige modeller, der anvendes på samme tid, såsom auktions-, løbende auktions- og hybridsystemer

iii)

anvendelsen af dispensationer fra kravene om førhandelsgennemsigtighed i kombination med de anvendte handelsmodeller

iv)

forskelligartetheden af de handelssystemer, der anvendes af markedspladsen, og markedspladsens kontrol over etablering, justering, afprøvning og gennemgang af dens handelssystemer

v)

markedspladsens struktur hvad angår ejerskab og governance og dens organisatoriske, operationelle, tekniske fysiske og geografiske opbygning

vi)

placeringerne af markedspladsens forbindelsestjenester og teknologi

vii)

forskelligartetheden af markedspladsens fysiske handelsinfrastruktur

viii)

markedspladsens grad af outsourcing, og især hvor operationelle funktioner er blevet outsourcet

ix)

hyppigheden af ændringer af handelsmodeller, IT-systemer og medlemskab af markedspladsen.


(1)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/566 af 18. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for forholdet mellem ikke-udførte ordrer og transaktioner med henblik på at forhindre ureglementerede handelsvilkår (se side 84 i denne EUT).


Top