Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0582

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/582 af 29. juni 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til præcisering af kravet om at cleare derivater, der handles på regulerede markeder, og af fristerne for clearingaccept (EØS-relevant tekst. )

C/2016/3944

OJ L 87, 31.3.2017, p. 224–228 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/582/oj

31.3.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 87/224


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/582

af 29. juni 2016

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til præcisering af kravet om at cleare derivater, der handles på regulerede markeder, og af fristerne for clearingaccept

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (1), særlig artikel 29, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at kunne styre operationelle og andre risici, når transaktioner i clearede derivater sendes og accepteres til clearing, og for at give modparter vished så hurtigt som muligt er det vigtigt, at det tidligt, og om muligt allerede før transaktionen indgås, kan konstateres, hvorvidt en transaktion i clearede derivater vil blive accepteret til clearing af en CCP, og hvilke konsekvenser det vil have, hvis en CCP ikke accepterer de derivattransaktioner, der er sendt, til clearing.

(2)

For at kunne anvende skalerbare tekniske løsninger, der sikrer, at transaktioner i clearede derivater kan sendes og accepteres til clearing så hurtigt, som det er teknologisk muligt, bør det på forhånd og tydeligt fastsættes i en markedsplads' og en CCP's dokumentation, hvilke oplysninger markedspladsen og CCP'en har brug for for at kunne udføre deres opgaver.

(3)

For at kunne prissætte transaktioner i derivater korrekt tager modparter hensyn til, at centralt clearede transaktioner er omfattet af en anden ordning for sikkerhedsstillelse end ikke-centralt clearede transaktioner, uanset om transaktionen cleares, fordi det er obligatorisk, eller fordi parterne har aftalt det. Modparter bør derfor kunne drage fordel af at have samme procedure og samme krav for transaktioner i både obligatorisk clearede og frivilligt clearede derivater, således at det sikres, at transaktioner i clearede derivater sendes og accepteres til clearing så hurtigt, som det er teknologisk muligt.

(4)

For at det i forbindelse med transaktioner i clearede derivater, der indgås på en markedsplads, allerede før transaktionen indgås, kan konstateres, om transaktionen vil blive clearet af en CCP, bør markedspladsen og CCP'en have regler, der sikrer, at transaktionen kan cleares automatisk. Ellers bør markedspladsen give CCP'ens clearingmedlemmer mulighed for at kontrollere ordrer i forhold til de grænser, de har sat for deres kunder.

(5)

Den tid, som en markedsplads gives til at behandle en transaktion i clearede derivater, bør være kortere for transaktioner i clearede derivater, der handles elektronisk, end for transaktioner i clearede derivater, der ikke handles elektronisk, da behandlingen i førstnævnte tilfælde må formodes i højere grad at være automatiseret.

(6)

Markedspladsen bør sende oplysninger vedrørende transaktioner i clearede derivater til en CCP i et forud fastsat elektronisk format, både i tilfælde af transaktioner i clearede derivater, der handles elektronisk, og i tilfælde af transaktioner i clearede derivater, der ikke handles elektronisk. Derfor bør den tid, som CCP'er gives til at afgøre, om en transaktion i clearede derivater kan accepteres til clearing, være den samme for transaktioner i clearede derivater, der handles elektronisk, og for transaktioner i clearede derivater, der ikke handles elektronisk.

(7)

Behandlingen af transaktioner i clearede derivater, der indgås på bilateral basis, er normalt mindre automatiseret end behandlingen af transaktioner i clearede derivater, der indgås på en markedsplads. Den frist, der indrømmes modparter, til at sende en transaktion i clearede derivater, der indgås på bilateral basis, til en CCP bør derfor være længere end fristen for en transaktion i clearede derivater, der indgås på en markedsplads.

(8)

Af hensyn til styringen af kreditrisikoen ved transaktioner i clearede derivater, der indgås på bilateral basis, bør en CCP tillade clearingmedlemmer at undersøge deres kunders transaktionsoplysninger og at afgøre, om de vil acceptere transaktionerne. Da processen mellem en CCP og et clearingmedlem normalt er automatiseret, må det antages, at denne proces kun kræver begrænset tid.

(9)

CCP'er og clearingmedlemmer styrer kreditrisici i tilknytning til opbygningen af løbende eksponeringer som følge af clearing af clearede derivater. Typisk indebærer dette også, at CCP'en eller clearingmedlemmet sætter grænser pr. modpart for at mindske den dermed forbundne eksponeringsrisiko, hvilket kan resultere i, at nye anmodninger om at cleare visse transaktioner i clearede derivater ikke accepteres af clearingmedlemmet eller CCP'en. At det sikres, at transaktioner i clearede derivater sendes til clearing så hurtigt, som det er teknologisk muligt, indebærer derfor ikke, at alle transaktioner i clearede derivater vil blive accepteret til clearing under alle omstændigheder. Hvis transaktioner i clearede derivater ikke accepteres til clearing, bør modparterne have klarhed om behandlingen af disse transaktioner, således at de kan afdække deres risiko.

(10)

Da behandlingen af transaktioner i clearede derivater, der indgås elektronisk på en markedsplads, og som sendes til clearing hos en CCP, kun kræver begrænset tid, er det også meget begrænset, hvor lang tid markedet har til at bevæge sig, og hvor meget værdien af og risikoen ved transaktionen i clearede derivater kan nå at ændre sig fra ordreplaceringen til ikke-accepten. Da den skade, som modparter potentielt kan lide, hvis transaktioner ikke accepteres til clearing af CCP'en, er minimal, og for at give modparterne vished, bør transaktioner i clearede derivater, der indgås elektronisk på en markedsplads, og som ikke accepteres til clearing af en CCP, betragtes som annullerede.

(11)

Da behandlingen af transaktioner i clearede derivater, som ikke indgås elektronisk på en markedsplads, normalt tager længere tid, kan markedet i mellemtiden have bevæget sig, og værdien af og risikoen ved transaktionen i clearede derivater kan have ændret sig væsentligt. At erklære transaktionen ugyldig er derfor måske ikke den bedst egnede behandling for alle transaktioner, der ikke accepteres af CCP'en. For at give vished om behandlingen af transaktioner i clearede derivater, der ikke er transaktioner i clearede derivater, der indgås elektronisk på en markedsplads, og som ikke accepteres til clearing af en CCP, bør det af markedspladsens regler og i givet fald af kontrakten mellem modparterne på forhånd fremgå, hvordan disse transaktioner skal behandles.

(12)

Hvis en transaktion i clearede derivater ikke accepteres til clearing af andre grunde end kreditrisikorelaterede grunde, f.eks. tekniske eller formelle problemer som følge af videregivelse af unøjagtige eller ufuldstændige oplysninger, kan det forekomme, at modparterne stadig ønsker at cleare den pågældende derivattransaktion. Hvis modparterne aftaler at sende transaktionen igen, forudsat at transaktionen sendes igen inden for relativt kort tid fra den første fremsendelse, og at den fornyede fremsendelse giver mulighed for at undersøge og afhjælpe grundene til, at transaktionen ikke blev accepteret til clearing, kan en ny fremsendelse i form af en ny transaktion i clearede derivater med samme økonomiske vilkår tillades, da det stadig sikrer behørig styring af operationelle eller andre ikke-kreditrelaterede risici.

(13)

Af konsekvenshensyn og for at sikre velfungerende finansmarkeder er det nødvendigt, at bestemmelserne i denne forordning og bestemmelserne i forordning (EU) nr. 600/2014 anvendes fra den samme dato.

(14)

Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) har forelagt Kommissionen.

(15)

ESMA har gennemført åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele i forbindelse hermed samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (2), om en udtalelse —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ordninger til forbedret overførsel af oplysninger

1.   Det skal af en markedsplads' regler fremgå, hvilke oplysninger markedspladsen har brug for fra modparter i en transaktion i clearede derivater for at kunne sende den pågældende transaktion til en CCP til clearing, og i hvilket format disse oplysninger skal stilles til rådighed.

2.   Det skal af en CCP's regler fremgå, hvilke oplysninger CCP'en har brug for fra modparter i en transaktion i clearede derivater og fra markedspladser for at kunne cleare den pågældende transaktion, og i hvilket format disse oplysninger skal stilles til rådighed.

Artikel 2

Førhandelskontrol af transaktioner i clearede derivater, der indgås på en markedsplads

1.   Markedspladser og clearingmedlemmer skal behandle ordrer om indgåelse af transaktioner i clearede derivater på en markedsplads i henhold til kravene i stk. 2, 3 og 4, undtagen hvis alle de i litra a), b) og c), i dette stykke omhandlede betingelser er opfyldt:

a)

Det kræves i markedspladsens regler, at hvert medlem af eller hver deltager på markedspladsen, som ikke er clearingmedlem af en CCP, gennem hvilken transaktionen i clearede derivater cleares, har en kontrakt med et clearingmedlem af CCP'en, i henhold til hvilken clearingmedlemmet automatisk bliver modpart i transaktionen i clearede derivater.

b)

Det kræves i CCP'ens regler, at transaktionen i clearede derivater, der indgås på en markedsplads, cleares automatisk og straks, og at clearingmedlemmet som omhandlet i litra a) bliver CCP'ens modpart.

c)

Det kræves i markedspladsens regler, at medlemmet af eller deltageren på markedspladsen eller dettes/dennes kunde bliver modpart i transaktionen i clearede derivater, efter at transaktionen i clearede derivater er clearet, i henhold til direkte eller indirekte clearingordninger indgået med clearingmedlemmet.

2.   En markedsplads skal stille værktøjer til rådighed for at sikre, at hvert clearingmedlem, før transaktionen indgås, for hver ordre kontrollerer, at de grænser, som clearingmedlemmet har sat og anvender for sin kunde i henhold til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/589 (3), overholdes.

3.   En markedsplads skal før udførelsen af ordren sikre, at kundens ordre ligger inden for de grænser, der i henhold til stk. 2 gælder for denne kunde:

a)

inden for 60 sekunder fra modtagelsen af ordren, hvis ordren behandles elektronisk

b)

inden for 10 minutter fra modtagelsen af ordren, hvis ordren ikke behandles elektronisk.

4.   Hvis ordren ikke ligger inden for de grænser, der gælder for kunden i henhold til stk. 2, skal markedspladsen underrette kunden og clearingmedlemmet om, at ordren ikke kan udføres, inden for følgende frister:

a)

i realtid, hvis ordren behandles elektronisk

b)

inden for 5 minutter fra det tidspunkt, hvor ordren blev kontrolleret i forhold til de gældende grænser, hvis ordren ikke behandles elektronisk.

Artikel 3

Frister for overførsel af oplysninger vedrørende transaktioner i clearede derivater, der indgås på en markedsplads

1.   Markedspladsen, CCP'en og clearingmedlemmet er omfattet af kravene i stk. 2-5 i denne artikel, medmindre alle betingelserne i artikel 2, stk. 1, litra a), b) og c), er opfyldt.

2.   Ved transaktioner i clearede derivater, der indgås elektronisk på en markedsplads, skal markedspladsen sende oplysningerne om hver transaktion til CCP'en inden for 10 sekunder fra indgåelsen af transaktionen.

3.   Ved transaktioner i clearede derivater, der indgås ikke-elektronisk på en markedsplads, skal markedspladsen sende oplysningerne om hver transaktion til CCP'en inden for 10 minutter fra indgåelsen af transaktionen.

4.   En CCP skal acceptere eller ikke acceptere en transaktion i clearede derivater, der indgås på en markedsplads, til clearing inden for 10 sekunder fra modtagelsen af oplysningerne fra markedspladsen og underrette clearingmedlemmet og markedspladsen om eventuel ikke-accept i realtid.

5.   Clearingmedlemmet og markedspladsen skal underrette den modpart, der indgik transaktionen i clearede derivater på markedspladsen om ikke-accepten, så snart CCP'en har underrettet dem om ikke-accepten.

Artikel 4

Frister for overførsel af oplysninger vedrørende transaktioner i clearede derivater, der indgås på bilateral basis

1.   Ved transaktioner i clearede derivater, der indgås af modparter på bilateral basis, skal clearingmedlemmet:

a)

fra sin kunde indhente dokumentation for tidspunktet for indgåelsen af den transaktion, der er sendt til clearing

b)

sikre, at modparterne til CCP'en sender de i artikel 1, stk. 2, omhandlede oplysninger inden for 30 minutter fra indgåelsen af transaktionen.

2.   CCP'en skal til sit clearingmedlem sende de i stk. 1, litra b), omhandlede oplysninger vedrørende transaktionen inden for 60 sekunder fra modtagelsen af disse oplysninger fra modparterne. Clearingmedlemmet skal acceptere eller ikke acceptere transaktionen inden for 60 sekunder fra modtagelsen af oplysningerne fra CCP'en.

3.   CCP'en skal acceptere eller ikke acceptere clearing af en transaktion i clearede derivater, der indgås på bilateral basis, inden for 10 sekunder fra modtagelsen af clearingmedlemmets accept eller ikke-accept.

4.   Stk. 2 og 3 i denne artikel finder dog ikke anvendelse, hvis samtlige følgende betingelser er opfyldt:

a)

CCP'ens regler sikrer, at et clearingmedlem sætter grænser for sin kunde og regelmæssigt kontrollerer dem i henhold til delegeret forordning (EU) 2017/589.

b)

Det fremgår af CCP'ens regler, at en transaktion i clearede derivater, der ligger inden for grænserne i henhold til litra a) i dette stykke, cleares automatisk af CCP'en inden for 60 sekunder fra modtagelsen af oplysningerne om transaktionen i clearede derivater fra modparterne.

5.   Den CCP, der ikke accepterer en transaktion i clearede derivater, der indgås på bilateral basis, til clearing, skal underrette clearingmedlemmet om ikke-accepten i realtid. Clearingmedlemmet skal underrette den modpart, der indgik transaktionen, om ikke-accepten, så snart det er blevet underrettet af CCP'en.

Artikel 5

Behandling af transaktioner i clearede derivater, der ikke accepteres til clearing

1.   Hvis en transaktion i clearede derivater, der indgås elektronisk på en markedsplads, ikke accepteres af CCP'en, skal markedspladsen erklære en sådan kontrakt for ugyldig.

2.   Hvis en transaktion i clearede derivater, der ikke indgås elektronisk på en markedsplads, ikke accepteres af CCP'en, behandles transaktionen efter:

a)

markedspladsens regler, hvis kontrakten sendes til clearing i henhold til markedspladsens regler

b)

aftalen mellem modparterne i alle andre situationer.

3.   Hvis ikke-accepten skyldes et teknisk eller formelt problem, kan transaktionen i clearede derivater sendes til clearing igen inden for en time fra den tidligere fremsendelse i form af en ny transaktion, men med de samme økonomiske betingelser, forudsat at begge modparter er enige om den fornyede fremsendelse. Den markedsplads, på hvilken transaktionen i clearede derivater oprindelig blev indgået, er ikke omfattet af kravene i artikel 8 i forordning (EU) nr. 600/2014 i forbindelse med fremsendelsen til clearing af den fornyede transaktion i clearede derivater.

Artikel 6

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning anvendes fra den dato, der er nævnt i artikel 55, stk. 2, i forordning (EU) nr. 600/2014.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. juni 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 173 af 12.6.2014, s. 84.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).

(3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/589 af 19. juli 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for præcisering af de organisatoriske krav til investeringsselskaber, der benytter sig af algoritmisk handel (se side 417 i denne EUT).


Top