Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0577

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/577 af 13. juni 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for volumenbegrænsningsmekanismen og indberetning af oplysninger med henblik på gennemsigtighedsberegninger og andre beregninger (EØS-relevant tekst. )

C/2016/2711

OJ L 87, 31.3.2017, p. 174–182 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/577/oj

31.3.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 87/174


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/577

af 13. juni 2016

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for volumenbegrænsningsmekanismen og indberetning af oplysninger med henblik på gennemsigtighedsberegninger og andre beregninger

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (1), særlig artikel 5, stk. 9, og artikel 22, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til forordning (EU) nr. 600/2014 skal de kompetente myndigheder og Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) foretage et betydeligt antal beregninger for at justere anvendeligheden af før- og efterhandelsgennemsigtighedsordningen og handelsforpligtelsen for derivater samt fastslå, om et investeringsselskab er en systematisk internalisator.

(2)

For at kunne foretage de nødvendige beregninger skal både de kompetente myndigheder og ESMA kunne indhente solide data af høj kvalitet om hver enkelt aktivklasse, som forordning (EU) nr. 600/2014 finder anvendelse på. Det er derfor både nødvendigt at forbedre adgangen til og kvaliteten af de data, som er til rådighed for de kompetente myndigheder og ESMA i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU (2) og forordning (EU) nr. 600/2014, således at klassificeringen af finansielle instrumenter, herunder grænseværdierne med henblik på før- og efterhandelsgennemsigtighed og om nødvendigt nye justeringer af disse grænseværdier, kan beregnes på et mere informeret grundlag, når ordningen har været anvendt i en vis periode.

(3)

Der bør indføres bestemmelser for generelt at præcisere de fælles træk ved indholdet og formatet af de data, som markedspladser, godkendte offentliggørelsesordninger (APA'er) og udbydere af konsolideret løbende handelsinformation (CTP'er) skal indberette med henblik på gennemsigtighedsberegninger og andre beregninger. Disse bestemmelser bør sammenholdes med Kommissionens delegerede forordninger (EU) 2017/587 (3), (EU) 2017/583 (4),(EU) 2017/567 (5), (EU) 2017/565 (6) og (EU) 2016/2020 (7), som indeholder en beskrivelse af den metode og de data, der er nødvendige for at kunne foretage de relevante beregninger, og en nærmere angivelse af indholdet og omfanget af de data, der er nødvendige for at kunne foretage gennemsigtighedsberegningerne. Indholdet, formatet og kvaliteten af de data, der indgives i forbindelse med markedspladser, APA'er og CTP'er, bør derfor være i overensstemmelse med den metode, der er fastlagt i de relevante retsakter til gennemførelse af direktiv 2014/65/EU og forordning (EU) nr. 600/2014, og som skal anvendes til sådanne beregninger.

(4)

Markedspladser, APA'er og CTP'er bør foretage indberetninger dagligt, medmindre det drejer sig om eventuelle ad hoc-dataanmodninger og beregninger, som skal foretages med henblik på volumenbegrænsningsmekanismen. I betragtning af den brede vifte af omfattede finansielle instrumenter og den store datamængde, som skal behandles, vil disse daglige indberetninger bevirke, at de kompetente myndigheder i højere grad kan foretage en grundig behandling af filer af håndterbar størrelse, og sikre en effektiv og rettidig styring af dataindberetning, datakvalitetskontrol og databehandling. En daglig dataindsamling gør det også enklere for markedspladser, APA'er og CTP'er at opfylde kravet om indberetning af data, idet de befries for den byrde, det er at skulle beregne antallet af handelsdage i de tilfælde, hvor kriteriet om kvantitativ likviditet finder anvendelse, og aggregere data for det samme finansielle instrument på tværs af forskellige løbetidsintervaller i de tilfælde, hvor der skal tages højde for løbetid. Ved at centralisere denne beregning sikres det også, at kriterierne anvendes konsekvent på tværs af finansielle instrumenter og markedspladser.

(5)

Markedspladser bør lagre omfattende data, som gør det muligt for de kompetente myndigheder og ESMA at foretage præcise beregninger. De krævede oplysninger angives normalt i efterhandelsindberetningerne, men i nogle tilfælde er det nødvendigt med flere oplysninger til beregningerne end dem, der foreligger i disse indberetninger. Det drejer sig f.eks. om oplysninger vedrørende transaktioner gennemført på grundlag af ordrer, som er omfattet af dispensationen for store ordrer. Disse oplysninger bør ikke indgå i handelsindberetninger, da de kunne bevirke, at sådanne transaktioner udsættes for negativ markedsindvirkning. De kompetente myndigheder kunne dog få behov for sådanne oplysninger til præcise beregninger, og derfor bør markedspladser, APA'er og CTP'er lagre dem behørigt og om nødvendigt videregive dem til de kompetente myndigheder og ESMA. Markedspladser bør sikre, at de formidler de oplysninger, som skal indgives til de kompetente myndigheder og ESMA, på behørig vis. Transaktioner gennemført på grundlag af store ordrer bør identificeres behørigt i deres indberetninger til CTP'er.

(6)

Der bør indsamles data fra flere forskellige kilder, idet en enkelt kilde muligvis ikke altid har et fuldstændigt datasæt for en aktivklasse eller selv et bestemt instrument. Hvis de kompetente myndigheder og ESMA skal kunne indhente og konsolidere data af høj kvalitet fra forskellige kilder, bør markedspladser, APA'er og CTP'er derfor om muligt anvende forud fastlagte specifikationer med hensyn til indhold og format for på den måde at gøre dataindsamlingen lettere og mere omkostningseffektiv.

(7)

I betragtning af de følsomme beregninger, der skal foretages, og de eventuelle kommercielle konsekvenser for markedspladser, udstedere og andre markedsdeltagere ved offentliggørelse af ukorrekte oplysninger, som for så vidt angår volumenbegrænsningsmekanismen kunne føre til suspension af dispensationer for en bestemt markedsplads eller i hele Unionen for et bestemt finansielt instrument, er det af afgørende betydning at præcisere formatet af de data, som skal indberettes til de kompetente myndigheder og ESMA, og således indføre effektive kommunikationskanaler med markedspladser og CTP'er og sikre rettidig og korrekt offentliggørelse af de krævede data.

(8)

I henhold til forordning (EU) nr. 600/2014 skal ESMA for finansielle instrumenter, som er omfattet af volumenbegrænsningsmekanismen, offentliggøre målinger af den samlede handelsvolumen i de foregående 12 måneder og af de procentdele af handelen, der er gennemført under dispensation fra dels den forhandlede kurs, dels referencekursen i hele Unionen og på hver enkelt markedsplads i de foregående 12 måneder. Hvis finansielle instrumenter handles i mere end en enkelt valuta, er det nødvendigt at omregne de dispensationer, der er handlet i forskellige valutaer, til en fælles valuta, således at disse volumener kan bestemmes og de krævede beregninger udføres. Der bør derfor indføres bestemmelser om den metode og de vekselkurser, der om nødvendigt skal anvendes til at omregne handelsvolumener.

(9)

Det bør med henblik på volumenbegrænsningsmekanismen kræves, at markedspladser indberetter volumenerne af den handel, der er gennemført under dispensation fra referencekursen og, for likvide instrumenter, fra den forhandlede kurs. Da dispensationerne gælder for ordrer og ikke for transaktioner, er det vigtigt at præcisere, at de volumener, der skal indberettes, bør omfatte alle transaktioner, som er mærket »RFPT« eller »NLIQ« med henblik på efterhandelsoffentliggørelsen af transaktioner og som omhandlet i delegeret forordning (EU) 2017/587. Hvis en transaktion er gennemført på grundlag af to ordrer, som er omfattet af dispensationen for store ordrer, bør denne transaktion ikke medregnes i de volumener, der beregnes i forbindelse med dispensation fra referencekursen og dispensation fra den forhandlede kurs.

(10)

Markedspladser og CTP'er bør med henblik på volumenbegrænsningsmekanismen sikre, at den markedsplads, hvor transaktionen blev gennemført, identificeres tilstrækkeligt detaljeret til, at ESMA kan foretage alle de beregninger, der er omhandlet i forordning (EU) nr. 600/2014. Navnlig bør den identifikator, der anvendes for markedspladsen, være entydig for den pågældende markedsplads og ikke deles med en anden markedsplads, som den samme markedsoperatør anvender. Identifikatorer for markedspladser bør gøre det muligt for ESMA at skelne præcist mellem alle markedspladser, for hvilke markedsoperatøren er meddelt særlig tilladelse i henhold til direktiv 2014/65/EU.

(11)

Det er med henblik på volumenbegrænsningsmekanismen nødvendigt at kræve, at markedspladser foretager en første indberetning på den dato, fra hvilken direktiv 2014/65/EU og forordning (EU) nr. 600/2014 anvendes, med handelsvolumenerne under dispensation fra referencekursen og, for likvide finansielle instrumenter, fra den forhandlede kurs for det foregående kalenderår. For at sikre, at dette krav anvendes forholdsmæssigt, bør markedspladserne derfor basere deres indberetning på de justerede volumener af handel gennemført under tilsvarende dispensationer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådet direktiv 2004/39/EF (8) og Kommissionens forordning (EF) nr. 1287/2006 (9).

(12)

For at sikre, at de kompetente myndigheder og ESMA modtager præcise data, bør markedspladser, APA'er og CTP'er kun medtage single-counted transaktioner i deres indberetninger.

(13)

Bestemmelserne i denne forordning er tæt forbundne, idet de vedrører præcisering af indholdet, hyppigheden og formatet af dataanmodninger, den metode, der skal anvendes til at behandle disse data, og andre specifikationer vedrørende offentliggørelse af oplysninger med henblik på gennemsigtighed som defineret i forordning (EU) nr. 600/2014. For at sikre konsekvens mellem disse bestemmelser, som træder i kraft samtidigt, og for at interessenterne, navnlig de, der er omfattet af forpligtelserne, lettere kan få et samlet overblik, er det hensigtsmæssigt, at disse bestemmelser samles i én enkelt forordning.

(14)

Af konsekvenshensyn og for at sikre velfungerende finansmarkeder er det nødvendigt, at bestemmelserne i denne forordning og bestemmelserne i forordning (EU) nr. 600/2014 anvendes fra den samme dato.

(15)

Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ESMA har forelagt Kommissionen.

(16)

ESMA har foretaget åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele i forbindelse hermed samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (10), om en udtalelse —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

1.   Ved denne forordning præciseres indholdet af de dataanmodninger, som de kompetente myndigheder skal fremsende, og indholdet af det svar på disse anmodninger, som markedspladser, godkendte offentliggørelsesordninger (APA'er) og udbydere af konsolideret løbende handelsinformation (CTP'er) skal fremsende med henblik på beregning og tilpasning af før- og efterhandelsgennemsigtighedsordningerne og handelsforpligtelsesordningen og navnlig med henblik på at fastslå følgende:

a)

hvorvidt aktier, aktielignende finansielle instrumenter og andre finansielle instrumenter end aktieinstrumenter har et likvidt marked

b)

grænseværdierne for dispensationer fra kravene om førhandelsgennemsigtighed for aktier, aktielignende finansielle instrumenter og andre finansielle instrumenter end aktieinstrumenter

c)

grænseværdierne for udsættelse af kravene om efterhandelsgennemsigtighed for aktier, aktielignende finansielle instrumenter og andre finansielle instrumenter end aktieinstrumenter

d)

hvornår likviditeten af en klasse af finansielle instrumenter falder under en angivet grænseværdi

e)

hvorvidt et investeringsselskab er en systematisk internalisator

f)

den normale markedsstørrelse for systematiske internalisatorer, der handler med aktier og aktielignende instrumenter, og den instrumentspecifikke størrelse for systematiske internalisatorer, der handler med andre instrumenter end aktieinstrumenter

g)

for aktier og aktielignende instrumenter den samlede handelsvolumen i de foregående tolv måneder og de procentdele af handelen, der er gennemført under dispensation fra dels referencekursen, dels den forhandlede kurs i hele Unionen og på hver enkelt markedsplads i de foregående tolv måneder

h)

hvorvidt derivater er tilstrækkeligt likvide til at gennemføre handelsforpligtelsen for derivater.

Artikel 2

Indhold af dataanmodninger og oplysninger, som skal indberettes

1.   Markedspladser, APA'er og CTP'er skal med henblik på de beregninger, der foretages på forud fastsatte datoer og med forud fastsat hyppighed, give deres kompetente myndigheder alle de data, der er nødvendige for at kunne foretage de beregninger, der er omhandlet i følgende forordninger:

a)

Delegeret forordning (EU) 2017/587.

b)

Delegeret forordning (EU) 2017/583.

c)

Delegeret forordning (EU) 2017/567.

d)

Delegeret forordning (EU) 2017/565.

2.   De kompetente myndigheder kan om nødvendigt anmode markedspladser, APA'er og CTP'er om yderligere oplysninger med henblik på at overvåge og tilpasse de grænseværdier og parametre, der er omhandlet i artikel 1, litra a)-f) og h).

3.   De kompetente myndigheder kan anmode om alle de data, som ESMA skal tage hensyn til i henhold til delegeret forordning (EU) 2016/2020, for andre finansielle instrumenter end aktieinstrumenter, herunder data om følgende:

a)

den gennemsnitlige handelshyppighed

b)

den gennemsnitlige handelsstørrelse og -fordeling

c)

antallet og typen af markedsdeltagere

d)

den gennemsnitlige størrelse af spreads.

Artikel 3

Hyppighed af anmodninger om data og frister for svar fra markedspladser, APA'er og CTP'er

1.   Markedspladser, APA'er og CTP'er skal hver dag indgive de data, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1.

2.   Markedspladser, APA'er og CTP'er skal som svar på en ad hoc-anmodning indgive de data, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, inden for en frist på fire uger fra modtagelsen af den pågældende anmodning, medmindre der på grund af ekstraordinære omstændigheder kræves et svar inden for en kortere frist som angivet i anmodningen.

3.   Uanset stk. 1 og 2 skal markedspladser og CTP'er indgive data, der skal anvendes med henblik på volumenbegrænsningsmekanismen, som omhandlet i artikel 6, stk. 6-9.

Artikel 4

Format af anmodninger om data

Markedspladser, APA'er og CTP'er skal indgive de data, der er omhandlet i artikel 2, i et fælles XML-format og i givet fald i overensstemmelse med andre specifikationer med hensyn til indhold og format, som er fastlagt med det formål at fremme en effektiv, automatiseret dataindberetningsproces samt konsolidering med lignende data fra andre kilder.

Artikel 5

Type data, der skal lagres, og minimumsperioden for markedspladsers, APA'ers og CTP'ers lagring af data

1.   Markedspladser, APA'er og CTP'er skal lagre alle de data, der er nødvendige for at kunne beregne, overvåge eller tilpasse de grænseværdier og parametre, der er omhandlet i artikel 2, uanset om disse oplysninger er offentliggjort eller ej.

2.   Markedspladser, APA'er og CTP'er skal lagre de data, der er omhandlet i stk. 1, i mindst tre år.

Artikel 6

Krav til markedspladser og CTP'er om indberetning med henblik på volumenbegrænsningsmekanismen

1.   Markedspladser skal for hvert enkelt finansielt instrument, der er omfattet af gennemsigtighedskravene i artikel 3 i forordning (EU) nr. 600/2014, give den kompetente myndighed følgende data:

a)

det finansielle instruments samlede handelsvolumen på den pågældende markedsplads

b)

det finansielle instruments samlede handelsvolumener på den pågældende markedsplads under dispensationerne i henholdsvis artikel 4, stk. 1, litra a), og artikel 4, stk. 1, litra b), nr. i), i forordning (EU) nr. 600/2014, idet de samlede volumener indberettes særskilt for hver enkelt dispensation.

2.   CTP'er skal efter anmodning fra den kompetente myndighed for hvert enkelt finansielt instrument, der er omfattet af gennemsigtighedskravene i artikel 3 i forordning (EU) nr. 600/2014, give den kompetente myndighed følgende data:

a)

det finansielle instruments samlede handelsvolumener på alle markedspladser i hele Unionen, idet de samlede volumener indberettes særskilt for hver enkelt markedsplads

b)

det finansielle instruments samlede handelsvolumener på alle markedspladser i hele Unionen under dispensationerne i henholdsvis artikel 4, stk. 1, litra a), eller artikel 4, stk. 1, litra b), nr. i), i forordning (EU) nr. 600/2014, idet de samlede volumener indberettes særskilt for hver enkelt dispensation og for hver enkelt markedsplads.

3.   Markedspladser og CTP'er skal indberette de data, der er omhandlet i stk. 1 og 2, til den kompetente myndighed i de formater, der er angivet i bilaget. De skal navnlig sikre, at de identifikatorer for markedspladser, som de anvender, er tilstrækkeligt detaljerede til, at den kompetente myndighed og ESMA kan identificere volumenerne af den handel, der er gennemført under dispensation fra referencekursen og, for likvide finansielle instrumenter, under dispensation fra den forhandlede kurs for hver enkelt markedsplads, og beregne det forhold, der er omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 600/2014.

4.   For så vidt angår beregningen af de volumener, der er omhandlet i stk. 1 og 2, bestemmes:

a)

en enkelt transaktions volumen ved at multiplicere kursen på det finansielle instrument med antallet af handlede enheder

b)

hvert enkelt finansielt instruments samlede handelsvolumen, som omhandlet i stk. 1, litra a), og stk. 2, litra a), ved at aggregere alle enkelte og single-counted transaktioners volumen for det pågældende finansielle instrument

c)

handelsvolumenerne, som er omhandlet i stk. 1, litra b), og stk. 2, litra b), ved at aggregere alle enkelte og single-counted transaktioners volumener for det pågældende finansielle instrument, der er indberettet under »referencekurs« og »forhandlede transaktioner i likvide finansielle instrumenter« i overensstemmelse med tabel 4 i bilag I til delegeret forordning (EU) 2017/587.

5.   Markedspladser og CTP'er må kun aggregere transaktioner, der er gennemført i den samme valuta, og skal indberette hver enkelt aggregeret volumen særskilt i den valuta, der er anvendt i forbindelse med transaktionerne.

6.   Markedspladser skal indgive de data, der er omhandlet i stk. 1-5, til den kompetente myndighed den første og den sekstende dag i hver kalendermåned, senest kl. 13.00 (centraleuropæisk tid). Hvis den første og den sekstende dag i kalendermåneden ikke er en arbejdsdag for markedspladsen, skal markedspladsen indberette dataene til den kompetente myndighed senest kl. 13.00 (centraleuropæisk tid) den følgende arbejdsdag.

7.   Markedspladser skal oplyse den kompetente myndighed om de samlede handelsvolumener som bestemt i overensstemmelse med stk. 1-5 i følgende perioder:

a)

for indberetninger, som skal indgives den sekstende dag i hver kalendermåned, strækker gennemførelsesperioden sig fra den første til den femtende dag i den samme kalendermåned

b)

for indberetninger, som skal indgives den første dag i hver kalendermåned, strækker gennemførelsesperioden sig fra den sekstende til den sidste dag i den foregående kalendermåned.

8.   Uanset stk. 6 og 7 skal markedspladser indgive den første indberetning for hvert enkelt finansielt instrument senest kl. 13.00 (centraleuropæisk tid) på den dato, fra hvilken direktiv 2014/65/EU og forordning (EU) nr. 600/2014 anvendes, og skal medtage de handelsvolumener, der er omhandlet i stk. 1, for det foregående kalenderår. Med henblik herpå skal markedspladser særskilt, for hver enkelt kalendermåned, indberette følgende:

a)

handelsvolumenerne i perioden fra den første til den femtende dag i hver enkelt kalendermåned

b)

handelsvolumenerne i perioden fra den sekstende til den sidste dag i hver enkelt kalendermåned.

9.   Markedspladser og CTP'er skal svare på eventuelle ad hoc-anmodninger fra de kompetente myndigheder om handelsvolumen i forbindelse med den beregning, der skal foretages med henblik på at overvåge brugen af dispensationer fra referencekursen og fra den forhandlede kurs, inden lukketid den første arbejdsdag efter at have modtaget anmodningen.

Artikel 7

Krav til de kompetente myndigheder om indberetning til ESMA med henblik på volumenbegrænsningsmekanismen og handelsforpligtelsen for derivater

1.   De kompetente myndigheder skal give ESMA de data, som de i overensstemmelse med artikel 6 har modtaget fra en markedsplads eller CTP, senest kl. 13.00 (centraleuropæisk tid) den første arbejdsdag efter at have modtaget dataene.

2.   De kompetente myndigheder skal give ESMA de data, som de har modtaget fra en markedsplads, APA eller CTP med henblik på at bestemme, om derivater er tilstrækkeligt likvide, jf. artikel 1, litra h), hurtigst muligt og senest tre arbejdsdage efter at have modtaget de relevante data.

Artikel 8

Krav til ESMA om indberetning med henblik på volumenbegrænsningsmekanismen

1.   ESMA skal offentliggøre målingerne af den samlede handelsvolumen for hvert enkelt finansielt instrument i de foregående 12 måneder og af de procentdele af handelen, der er gennemført under dispensation fra dels referencekursen, dels den forhandlede kurs i hele Unionen og på hver enkelt markedsplads i de foregående 12 måneder, jf. artikel 5, stk. 4, 5 og 6, i forordning (EU) nr. 600/2014, senest kl. 22.00 (centraleuropæisk tid) den femte arbejdsdag efter udløbet af de indberetningsperioder, der er omhandlet i nærværende forordnings artikel 6, stk. 6.

2.   Den offentliggørelse, der er omhandlet i stk. 1, skal være gratis og foretages i et maskinlæsbart og almindeligt læsbart format som defineret i artikel 14 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/571 (11) og i artikel 13, stk. 4 og 5, i delegeret forordning (EU) 2017/567.

3.   Hvis et finansielt instrument handles i mere end en enkelt valuta i hele Unionen, skal ESMA omregne alle volumener til euro ved brug af gennemsnitlige vekselkurser, som beregnes på grundlag af de daglige referencekurser for euro og fremmed valuta, som Den Europæiske Centralbank har offentliggjort på sit websted i de foregående 12 måneder. Disse omregnede volumener anvendes til at beregne og offentliggøre den samlede handelsvolumen og de procentdele af handelen, der er gennemført under dispensation fra dels den forhandlede kurs, dels referencekursen i hele Unionen og på hver enkelt markedsplads som omhandlet i stk. 1.

Artikel 9

Ikrafttrædelse og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 3. januar 2018.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. juni 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 173 af 12.6.2014, s. 84.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349).

(3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/587 af 14. juli 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for gennemsigtighedskrav for markedspladser og investeringsselskaber med hensyn til aktier, depotbeviser, exchange-traded funds, certifikater og andre lignende finansielle instrumenter og kravet om, at transaktioner i visse aktier skal gennemføres via en markedsplads eller en systematisk internalisator (se side 387 i denne EUT).

(4)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/583 af 14. juli 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for gennemsigtighedskrav for markedspladser og investeringsselskaber med hensyn til obligationer, strukturerede finansielle produkter, emissionskvoter og derivater (se side 229 i denne EUT).

(5)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/567 af 18. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 for så vidt angår definitioner, gennemsigtighed, porteføljekomprimering og tilsynsforanstaltninger vedrørende produktintervention og positioner (se side 90 i denne EUT).

(6)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/565 af 25. april 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår de organisatoriske krav til og vilkårene for drift af investeringsselskaber samt definitioner af begreber med henblik på nævnte direktiv (se side 1 i denne EUT).

(7)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/2020 af 26. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for kriterier til bestemmelse af, om derivater omfattet af clearingforpligtelsen bør omfattes af handelsforpligtelsen (EUT L 313 af 19.11.2016, s. 2).

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter, om ændring af Rådets direktiv 85/611/EØF, og 93/6/EØF samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/12/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 93/22/EØF (EUT L 145 af 30.4.2004, s. 1).

(9)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1287/2006 af 10. august 2006 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF for så vidt angår registreringsforpligtelser for investeringsselskaber, indberetning af transaktioner, markedsgennemsigtighed, optagelse af finansielle instrumenter til handel samt definitioner af begreber med henblik på nævnte direktiv (EUT L 241 af 2.9.2006, s. 1).

(10)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).

(11)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/571 af 2. juni 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for udbydere af dataindberetningstjenester vedrørende godkendelse, organisatoriske krav og offentliggørelse af transaktioner (se side 126 i denne EUT).


BILAG

Tabel 1

Forklaring af symboler i tabel 2

Symbol

Datatype

Definition

{ALPHANUM-n}

Op til n alfanumeriske tegn

Fritekstfelt.

{DECIMAL-n/m}

Decimaltal på op til n cifre i alt, hvoraf op til m cifre kan være decimaler

Numerisk felt til både positive og negative værdier.

decimaltegnet er ».« (punktum)

negative tal kan angives ved at sætte »-« (minus) foran tallet.

Værdierne afrundes, trunkeres ikke.

{CURRENCYCODE_3}

3 alfanumeriske tegn

Trebogstavsvalutakode som defineret i ISO 4217 om valutakoder

{DATEFORMAT}

ISO 8601-datoformat

Datoer bør formateres efter følgende format:

ÅÅÅÅ-MM-DD.

{ISIN}

12 alfanumeriske tegn

ISIN-kode som defineret i ISO 6166

{MIC}

4 alfanumeriske tegn

Markedsidentifikator som defineret i ISO 10383


Tabel 2

Formater for indberetningen med henblik på volumenbegrænsningsmekanismen

Datafeltets navn

Format

Indberetningsperiode

{DATEFORMAT}/{DATEFORMAT}

den første dato angiver indberetningsperiodens begyndelse, og den anden dato indberetningsperiodens afslutning.

Identificering af den indberettende enhed

Hvis indberetningsenheden er en markedsplads: {MIC}

(segmentspecifik MIC eller operationel MIC)

eller

{ALPHANUM-50}

hvis indberetningsenheden er en CTP.

Identifikator for markedsplads

{MIC}

(segmentspecifik MIC, hvis en sådan foreligger, ellers operationel MIC)

Identifikator for instrument

{ISIN}

Transaktionsvaluta

{CURRENCYCODE_3}

Den samlede handelsvolumen (pr. valuta)

{DECIMAL-18/5}

Den samlede volumen af handel gennemført under dispensation fra referencekursen som defineret i artikel 4, stk. 1, litra a), i MiFIR (pr. valuta)

{DECIMAL-18/5}

Den samlede volumen af handel gennemført under dispensation fra den forhandlede kurs som defineret i artikel 4, stk. 1, litra b), nr. i), i MiFIR (pr. valuta)

{DECIMAL-18/5}


Top