EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0575

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/575 af 8. juni 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder om de oplysninger, som skal offentliggøres af handelssteder om kvaliteten af udførelsen af transaktioner (EØS-relevant tekst. )

C/2016/3333

OJ L 87, 31.3.2017, p. 152–165 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/03/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/575/oj

31.3.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 87/152


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/575

af 8. juni 2016

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder om de oplysninger, som skal offentliggøres af handelssteder om kvaliteten af udførelsen af transaktioner

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (1), særlig artikel 27, stk. 10, første afsnit, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Med henblik på at give både offentligheden og investeringsselskaberne relevante oplysninger om kvaliteten af udførelse for at hjælpe dem med at bestemme den bedste måde at udføre kundeordrer på, er det vigtigt at fastsætte det specifikke indhold og format samt hyppigheden af oplysninger vedrørende kvaliteten af eksekveringen af finansielle instrumenter, der er omfattet af handelsforpligtelsen i artikel 23 og 28 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 (2), som skal offentliggøres af markedspladserne og de systematiske internalisatorer. Det er også vigtigt at fastsætte det specifikke indhold og format samt hyppigheden af oplysninger vedrørende kvaliteten af eksekveringen af andre finansielle instrumenter, der ikke er omfattet af handelsforpligtelsen, og som handelsstederne er forpligtet til at offentliggøre. I den henseende bør der tages behørigt hensyn til typen af handelssted og typen af finansielt instrument.

(2)

For fuldt ud at vurdere kvaliteten af udførelsen af de transaktioner, der finder sted i Unionen, bør de handelssteder, der kan vælges af investeringsselskaberne til at udføre kundeordrer, opfylde kravene om oplysninger, der skal stilles til rådighed af handelsstederne i henhold til denne forordning. I denne forbindelse bør disse handelssteder omfatte regulerede markeder, multilaterale handelsfaciliteter, organiserede handelsfaciliteter, systematiske internalisatorer, prisstillere og andre likviditetsudbydere.

(3)

Det er på grund af forskelle i typen af handelssteder og finansielle instrumenter nødvendigt, at indberetningens indhold varierer afhængigt af flere faktorer. Det er hensigtsmæssigt at differentiere mængden og arten af indberettede oplysninger alt efter handelssystemer, -former og -platforme for at sætte den opnåede udførelseskvalitet ind i sin rette sammenhæng.

(4)

For at undgå uhensigtsmæssige sammenligninger af handelsstederne og sikre, at de indsamlede oplysninger er relevante, bør handelsstederne forelægge separate rapporter svarende til segmenter, der driver forskellige ordrebøger, eller som er reguleret forskelligt eller anvender forskellige markedssegmentidentifikatorer.

(5)

For at sikre et nøjagtigt billede af den faktiske udførelseskvalitet bør markedspladserne ikke blandt de udførte ordrer offentliggøre ordrer, der handles OTC og indberettes til markedspladsen.

(6)

Når prisstillere og andre likviditetsudbydere indberetter som handelssteder for finansielle instrumenter, der ikke er omfattet af handelsforpligtelsen, bør de kun offentliggøre oplysninger om de udførte ordrer eller stillede priser for deres kunder, når ordrerne enten prisstilles eller udføres OTC eller udføres i henhold til artikel 4 og 9 i forordning (EU) nr. 600/2014, bortset fra ordrer, der opbevares i et ordrestyringssystem på markedspladsen, indtil de offentliggøres.

(7)

Det bør tages i betragtning, at andre likviditetsudbydere bør omfatte selskaber, der angiver, at de er villige til at handle for egen regning, og som tilvejebringer likviditet som en del af deres sædvanlige forretningsaktivitet, uanset om de har indgået formelle aftaler eller forpligter sig til løbende at tilvejebringe likviditet eller ej.

(8)

For at opnå fuldstændig gennemsigtighed i kvaliteten af udførelse af transaktioner vedrørende pris bør der i de afgivne oplysninger vedrørende pris ikke indgå provisioner eller påløbne renter, hvis det er relevant.

(9)

Ved fastlæggelsen af hensigtsmæssige oplysninger til vurdering af priskvaliteten bør både daglige gennemsnitsniveauer og point-in-time-oplysninger være obligatoriske. Dette ville give deltagerne den rette sammenhæng og et mere fuldstændigt billede, når de analyserer den opnåede udførelseskvalitet. For at muliggøre prissammenligning mellem finansielle instrumenter er det også nødvendigt at angive valutakoden for alle indberettede transaktioner.

(10)

For at sikre reguleringsmæssig konsekvens bør markedspladserne ikke være pålagt en forpligtelse til at stille oplysninger til rådighed om transaktioner, der på offentliggørelsestidspunktet stadig er omfattet af en udsættelse af offentliggørelse i henhold til krav om efterhandelsgennemsigtighed. Systematiske internalisatorer, prisstillere og andre likviditetsudbydere bør være undtaget fra kravet om offentliggørelse af point-in-time-transaktionsoplysninger for transaktioner over normal markedsstørrelse eller over en størrelse, der er specifik for det finansielle instrument, for at undgå, at disse steder udsættes for unødig risiko for at offentliggøre forretningsmæssigt følsomme oplysninger, der kan begrænse deres muligheder for at afdække eksponeringer og tilvejebringe likviditet. For aktier, exchange-traded funds og certifikater, der anses for at være illikvide i henhold til forordning (EU) nr. 600/2014, er den tærskel for normal markedsstørrelse, der skal anvendes, den mindste tilgængelige normale markedsstørrelse for den pågældende type af finansielt instrument. For at undgå usikkerhed bør det præciseres, at henvisninger til stor, af stort omfang og størrelse, der er specifik for det finansielle instrument, har samme betydning som i kravene til efterhandelsgennemsigtighed.

(11)

Det er afgørende, at der er fuldstændig gennemsigtighed i alle opkrævede omkostninger ved udførelsen af en ordre gennem et givet sted. Det er nødvendigt at specificere alle de omkostninger, som opstår ved udførelsen af en kundeordre for et specifikt sted, og som kunden betaler direkte eller indirekte. I omkostningerne bør indgå udførelsesgebyrer, herunder gebyrer for afgivelse, ændring eller annullering af ordrer eller tilbagetrækning af prisstillelser, samt gebyrer forbundet med adgang til markedsdata eller anvendelse af terminaler. I de relevante omkostninger kan der også indgå gebyrer i forbindelse med clearing eller afvikling eller alle andre gebyrer til tredjemand, der er involveret i udførelsen af ordren, når de er en del af de tjenesteydelser, der ydes af handelsstedet. Oplysninger om omkostninger bør også indeholde skatter eller afgifter, der faktureres direkte til stedet, eller som stedet pådrager sig direkte på vegne af medlemmerne eller brugerne af det handelssted eller den kunde, som ordren vedrører.

(12)

Sandsynlighed for udførelse angiver sandsynligheden for udførelse af en bestemt ordretype og understøttes af oplysninger om handelsmængder i et bestemt instrument eller andre kendetegn for ordrer og transaktioner. Oplysninger om sandsynlighed for udførelse bør give mulighed for beregning af parametre såsom et steds relative markedsstørrelse i et bestemt finansielt instrument eller i en kategori af finansielle instrumenter. Sandsynlighed for udførelse bør også vurderes med oplysninger om fejlslagne transaktioner eller annullerede eller ændrede ordrer.

(13)

Udførelseshastighed kan have forskellige betydninger for forskellige typer af handelssteder, da målingen af hastighed varierer efter både handelssystemer og handelsplatform. For løbende auktionsordrebogshandelssystemer bør udførelseshastigheden udtrykkes i millisekunder, mens den for andre handelssystemer bør udtrykkes i større tidsenheder. Der bør også ses bort fra latenstiden for en bestemt deltagers forbindelse til handelsstedet, da dette ligger uden for handelsstedets kontrol.

(14)

For at sammenligne kvaliteten af udførelse af ordrer af forskellig størrelse bør handelsstederne være pålagt at indberette oplysninger vedrørende transaktioner inden for forskellige størrelsesintervaller. Tærsklerne for disse intervaller bør afhænge af typen af finansielt instrument og dets likviditet for at sikre, at de udgør et tilstrækkeligt udsnit af udførelserne i en størrelse, der er typisk for det pågældende instrument.

(15)

Det er vigtigt, at handelsstederne indsamler oplysninger i deres normale åbningstider. Indberetningen bør derfor foretages gratis i et maskinlæsbart elektronisk format via et internetwebsted, således at offentligheden kan downloade, søge i og analysere alle de oplysninger, der stilles til rådighed.

(16)

Handelsstedernes rapporter bør suppleres af oplysninger fra en udbyder af konsolideret løbende handelsinformation (CTP), som defineret i direktiv 2014/65/EU, så det gøres muligt at udvikle forbedrede målinger af kvaliteten af udførelse.

(17)

Af konsekvenshensyn og for at sikre velfungerende finansmarkeder er det nødvendigt, at bestemmelserne i denne forordning og bestemmelserne i direktiv 2014/65/EU og forordning (EU) nr. 600/2014 anvendes fra den samme dato.

(18)

Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) har forelagt Kommissionen.

(19)

ESMA har foretaget åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele i forbindelse hermed samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 om en udtalelse (3)

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

I denne forordning fastsættes det specifikke indhold, formatet og hyppigheden af de oplysninger vedrørende kvaliteten af udførelsen af transaktioner, der skal offentliggøres af handelsstederne. Den anvendes på markedspladser, systematiske internalisatorer, prisstillere eller andre likviditetsudbydere.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a)   »handelssystem«: den måde, hvorpå et handelssted udfører ordrer som løbende auktionsordrebogssystem, løbende prisstillerhandelssystem, »request for quote«-system, periodisk auktionshandelssystem eller hybridsystemer, der falder ind under to eller flere af disse kategorier eller ind under et system, hvor prisfastsættelsesprocessen er af en anden art end den, der gælder for de nævnte systemtyper

b)   »størrelse, der er specifik for det finansielle instrument«: en størrelse, der er specifik for en obligation, et struktureret finansielt produkt, en emissionskvote eller et derivat, der handles på en markedsplads, for hvilken/hvilket der ikke findes et illikvidt marked, og hvor transaktionen i disse instrumenter er omfattet af udskudt offentliggørelse i henhold til artikel 11 i forordning (EU) nr. 600/2014

c)   »stor«: en stor ordre i henhold til artikel 7 og 11 i forordning (EU) nr. 600/2014

d)   »fejlslagen transaktion«: en transaktion, der blev ophævet af handelsstedet

e)   »prismultiplikator«: antallet af enheder af det underliggende instrument, der er repræsenteret ved en enkelt derivataftale

f)   »prisnotering«: en angivelse af, om transaktionens pris udtrykkes som en pengeværdi, en procentsats eller afkast

g)   »kvantitetsnotering«: en angivelse af, om transaktionens kvantitet udtrykkes som antal af enheder eller som en nominel værdi eller en pengeværdi

h)   »leveringstype«: en angivelse af, om det finansielle instrument afvikles fysisk eller afregnes kontant, herunder tilfælde, hvor modparten kan vælge, eller når det afgøres af tredjemand

i)   »handelsform«: planlagt åbnings-, lukke- eller intradagauktion, ikke planlagt auktion, handel ved lukketid, handel uden for hovedperioden eller handelsindberetning

j)   »handelsplatform«: den type af platform, som handelsstedet driver: elektronisk, voice eller outcry.

k)   »bogdybde«: den samlede tilgængelige likviditet udtrykt som produktet af pris og mængde af alle køb og salg for et specificeret antal af prisforhøjelsestrin fra midtpunktet for det bedste køb og salg

l)   »gennemsnitligt effektivt spread«: gennemsnittet af den dobbelte forskel på den faktiske udførelsespris sammenlignet med midtpunktet for det bedste køb og salg på modtagelsestidspunktet for markedsordrer eller omsættelige limiterede ordrer

m)   »gennemsnitlig udførelseshastighed for uændrede passive ordrer til bedste køb og salg«: den gennemsnitlige tid, der forløber fra, at en limiteret ordre, der matcher det bedste køb og salg, modtages af handelsstedet, og den efterfølgende udførelse af denne ordre

n)   »aggressiv ordre«: en ordre, der er indført i ordrebogen, og som optog likviditet

o)   »passiv ordre«: en ordre, der er indført i ordrebogen, og som tilvejebragte likviditet

p)   »Immediate or Cancel-ordre«: en ordre, der udføres, når den indføres i ordrebogen, og som ikke forbliver i ordrebogen for en eventuel resterende mængde, der ikke er blevet udført

q)   »Fill or Kill-ordre«: en ordre, der udføres, når den indføres i ordrebogen, forudsat at den kan opfyldes fuldt ud. Hvis ordren kun delvis kan udføres, afvises den automatisk og udføres ikke.

Artikel 3

Offentliggørelse af oplysninger om handelssted og finansielt instrument

1.   Markedspladserne og de systematiske internalisatorer offentliggør for hvert markedssegment, de driver, og hvert finansielt instrument, der er omfattet af handelsforpligtelsen i artikel 23 og 28 i forordning (EU) nr. 600/2014, oplysninger om typen af handelssted i henhold til tredje afsnit.

Handelsstederne offentliggør for hvert markedssegment, de driver, og hvert finansielt instrument, der ikke er omfattet af handelsforpligtelsen i artikel 23 og 28 i forordning (EU) nr. 600/2014, oplysninger om typen af handelssted i henhold til tredje afsnit.

Følgende oplysninger offentliggøres i det format, der er fastsat i tabel 1 i bilaget:

i)

navn og stedidentifikator for handelsstedet

ii)

land, hvor den kompetente myndighed befinder sig

iii)

navn på markedssegmentet og identifikator for markedssegment

iv)

dato for handelsdag

v)

art, antal og gennemsnitlig varighed af nedetid, inden for stedets normale handelstidsrum, der afbrød handel i alle instrumenter, der kunne handles på stedet på datoen for handelsdagen

vi)

art, antal og gennemsnitlig varighed af planlagte auktioner inden for stedets normale handelstidsrum på datoen for handelsdagen

vii)

antal af fejlslagne transaktioner på datoen for handelsdagen

viii)

værdi af fejlslagne transaktioner udtrykt som en procentdel af den samlede værdi af transaktioner, der blev udført på datoen for handelsdagen.

2.   Markedspladserne og de systematiske internalisatorer offentliggør for hvert markedssegment, de driver, og hvert finansielt instrument, der er omfattet af handelsforpligtelsen i artikel 23 og 28 i forordning (EU) nr. 600/2014, oplysninger om typen af finansielt instrument i henhold til tredje afsnit.

Handelsstederne offentliggør for hvert markedssegment, de driver, og hvert finansielt instrument, der ikke er omfattet af handelsforpligtelsen i artikel 23 og 28 i forordning (EU) nr. 600/2014, oplysninger om typen af finansielt instrument i henhold til tredje afsnit.

Følgende oplysninger offentliggøres i det format, der er fastsat i tabel 2 i bilaget:

a)

for finansielle instrumenter, der har identifikatorer som fastsat i tabel 2 i bilaget:

i)

navn og identifikator for finansielt instrument

ii)

instrumentklassifikation

iii)

valuta

b)

for finansielle instrumenter, der ikke har identifikatorer som fastsat i tabel 2 i bilaget:

i)

navnet på og en skriftlig beskrivelse af instrumentet, herunder valutaen for det underliggende instrument, prismultiplikator, prisnotering, kvantitetsnotering og leveringstype

ii)

instrumentklassifikation

iii)

valuta.

Artikel 4

Pris

Markedspladserne og de systematiske internalisatorer offentliggør for hvert markedssegment, de driver, og hvert finansielt instrument, der er omfattet af handelsforpligtelsen i artikel 23 og 28 i forordning (EU) nr. 600/2014, oplysninger om prisen for hver handelsdag, hvor der blev udført ordrer på det finansielle instrument i henhold til stk. 3 og 4.

Handelsstederne offentliggør for hvert markedssegment, de driver, og hvert finansielt instrument, der ikke er omfattet af handelsforpligtelsen i artikel 23 og 28 i forordning (EU) nr. 600/2014, oplysninger om prisen for hver handelsdag, hvor der blev udført ordrer på det finansielle instrument i henhold til stk. 3 og 4.

Følgende oplysninger skal offentliggøres:

a)

intradagoplysninger

i)

for markedspladser: den enkle gennemsnitspris for alle transaktioner, der blev udført i de to minutter, der begynder på referencetidspunkterne 9.30.00, 11.30.00, 13.30.00 og 15.30.00 UTC på den pågældende dato, og for hvert størrelsesinterval, jf. artikel 9

ii)

for systematiske internalisatorer, prisstillere og andre likviditetsudbydere: den enkle gennemsnitspris for alle transaktioner, der blev udført i de to minutter, der begynder på referencetidspunkterne 9.30.00, 11.30.00, 13.30.00 og 15.30.00 UTC på den pågældende dato, og inden for størrelsesinterval 1, jf. artikel 9

iii)

den samlede værdi af de handler, der blev udført i den i nr. i) og ii) omhandlede tominuttersperiode

iv)

for markedspladser: hvis der ikke forekom transaktioner i løbet af de første to minutter af de i nr. i) omhandlede relevante tidsperioder, prisen på den første transaktion, der blev udført i hvert størrelsesinterval, jf. artikel 9, hvis der blev udført transaktioner, efter hvert af de i nr. i) omhandlede referencetidspunkter på den pågældende dato

v)

for systematiske internalisatorer, prisstillere og andre likviditetsudbydere: hvis der ikke forekom transaktioner i løbet af de første to minutter af de i nr. ii) omhandlede relevante tidsperioder, prisen på den første transaktion, der blev udført i størrelsesinterval 1, jf. artikel 9, hvis der blev udført transaktioner, efter hvert af de i nr. ii) omhandlede referencetidspunkter på den pågældende dato

vi)

udførelsestid for hver transaktion omhandlet i nr. iv) og v)

vii)

transaktionsstørrelse udtrykt i værdi for hver udført transaktion omhandlet i nr. iv) og v)

viii)

handelssystem og handelsform, i henhold til hvilke de i nr. iv) og v) omhandlede transaktioner blev udført

ix)

handelsplatform, som de i nriv) og v) omhandlede transaktioner blev udført på

x)

bedste køb og salg eller den passende referencepris på udførelsestidspunktet for hver i nr. iv) og v) omhandlet udførte transaktion.

Intradagoplysninger offentliggøres i det format, der er fastsat i tabel 3 i bilaget.

b)

daglige oplysninger:

i)

enkel gennemsnitlig og volumenvægtet transaktionspris, hvis der forekom mere end en transaktion

ii)

højeste udførte pris, hvis der forekom mere end en transaktion

iii)

laveste udførte pris, hvis der forekom mere end en transaktion.

Daglige oplysninger offentliggøres i det format, der er fastsat i tabel 4 i bilaget.

Artikel 5

Omkostninger

Markedspladserne og de systematiske internalisatorer offentliggør for hvert markedssegment, de driver, og hvert finansielt instrument, der er omfattet af handelsforpligtelsen i artikel 23 og 28 i forordning (EU) nr. 600/2014, oplysninger om omkostninger, som en markedsplads pålægger medlemmer eller brugere af stedet, i henhold til stk. 3.

Handelsstederne offentliggør for hvert markedssegment, de driver, og hvert finansielt instrument, der ikke er omfattet af handelsforpligtelsen i artikel 23 og 28 i forordning (EU) nr. 600/2014, oplysninger om omkostninger, som et handelssted pålægger medlemmer eller brugere af stedet, i henhold til stk. 3.

Følgende oplysninger offentliggøres i det format, der er fastsat i tabel 5 i bilaget:

a)

en beskrivelse af arten og niveauet af alle omkostningselementer, der anvendes af handelsstedet, før der anvendes nogen rabatter eller nedslag, og oplysninger om, hvordan omkostningerne varierer efter den pågældende bruger eller det pågældende finansielle instrument, samt de relevante beløb, som de varierer med. I omkostningselementerne skal der indgå:

i)

udførelsesgebyrer

ii)

gebyrer for afgivelse, ændring eller annullering af ordrer eller tilbagetrækning af prisstillelser

iii)

gebyrer vedrørende adgang til markedsdata og brug af terminaler

iv)

gebyrer i forbindelse med clearing og afvikling samt andre gebyrer til tredjemand, der er involveret i udførelsen af ordren

b)

en beskrivelse af arten og niveauet af rabatter, nedslag eller andre betalinger, der tilbydes handelsstedets brugere, herunder oplysninger om, hvordan rabatterne, nedslagene eller de andre betalinger varierer efter den pågældende bruger eller det pågældende finansielle instrument, samt de beløb, som de varierer med

c)

en beskrivelse af arten og mængden af naturalieydelser, der tilbydes handelsstedets brugere, herunder oplysninger om, hvordan naturalieydelserne varierer efter den pågældende bruger eller det pågældende finansielle instrument, samt den værdi, som de varierer med

d)

en beskrivelse af arten og niveauet af skatter og afgifter, der faktureres til stedet eller som handelsstedet pådrager sig på vegne af stedets medlemmer eller brugere

e)

et link til stedets websted eller til en anden kilde, hvor der findes yderligere oplysninger om omkostninger

f)

den samlede værdi af alle rabatter, nedslag, naturalieydelser eller andre betalinger anført under litra b) og c), udtrykt som en procentdel af den samlede handlede værdi i indberetningsperioden

g)

den samlede værdi af alle omkostninger anført under litra a), eksklusive den samlede værdi af rabatter og nedslag eller andre betalinger anført under litra b) og c), udtrykt som en procentdel af den samlede handlede værdi i indberetningsperioden.

Artikel 6

Sandsynlighed for udførelse

Markedspladserne og de systematiske internalisatorer offentliggør for hvert markedssegment, de driver, og hvert finansielt instrument, der er omfattet af handelsforpligtelsen i artikel 23 og 28 i forordning (EU) nr. 600/2014, oplysninger vedrørende sandsynlighed for udførelse for hver handelsdag i henhold til stk. 3.

Handelsstederne offentliggør for hvert markedssegment, de driver, og hvert finansielt instrument, der ikke er omfattet af handelsforpligtelsen i artikel 23 og 28 i forordning (EU) nr. 600/2014, oplysninger vedrørende sandsynlighed for udførelse for hver handelsdag i henhold til stk. 3.

Følgende oplysninger offentliggøres i det format, der er fastsat i tabel 6 i bilaget:

a)

antal af modtagne ordrer eller indhentninger af prisstillelser (requests for quotes)

b)

antal og værdi af udførte transaktioner, hvis der var mere end en

c)

antal af modtagne ordrer eller indhentninger af prisstillelser, der blev annulleret eller trukket tilbage, eksklusive passive ordrer med instrukser om at udløbe eller blive annulleret ved udgangen af dagen

d)

antal af modtagne ordrer eller indhentninger af prisstillelser, der blev ændret på den pågældende dato

e)

den mediane transaktionsstørrelse på den pågældende dato, hvis der var mere end en transaktion

f)

den mediane størrelse af ordrer eller indhentninger af prisstillelser på den pågældende dato, hvis der blev modtaget mere end en ordre eller en indhentning af prisstillelse

g)

antal af udpegede prisstillere.

Artikel 7

Yderligere oplysninger for løbende auktionsordrebogs- og løbende prisstillerhandelssteder

1.   Markedspladser og systematiske internalisatorer, der opererer under et løbende auktionsordrebogshandelssystem, et løbende prisstillerhandelssystem eller en anden type af handelssystem, som oplysningerne er tilgængelige for, skal for hvert markedssegment, de driver, og hvert finansielt instrument, der er omfattet af handelsforpligtelsen i artikel 23 og 28 i forordning (EU) nr. 600/2014, offentliggøre yderligere oplysninger på de i artikel 4, stk. 3, litra a), nr. i) og ii), angivne referencetidspunkter for hver handelsdag i henhold til tredje afsnit.

Handelssteder, der opererer under et løbende auktionsordrebogshandelssystem, et løbende prisstillerhandelssystem eller en anden type af handelssystem, som oplysningerne er tilgængelige for, skal for hvert markedssegment, de driver, og hvert finansielt instrument, der ikke er omfattet af handelsforpligtelsen i artikel 23 og 28 i forordning (EU) nr. 600/2014, offentliggøre yderligere oplysninger på de i artikel 4, stk. 3, litra a), nr. i) og ii), angivne referencetidspunkter for hver handelsdag i henhold til tredje afsnit.

Følgende oplysninger offentliggøres i det format, der er fastsat i tabel 7 i bilaget:

i)

bedste køb- og salgspriser og tilsvarende mængder

ii)

bogdybde for tre prisforhøjelsestrin

2.   Markedspladser og systematiske internalisatorer, der opererer under et løbende auktionsordrebogshandelssystem, et løbende prisstillerhandelssystem eller en anden type af handelssystem, som oplysningerne er tilgængelige for, skal for hvert markedssegment, de driver, og for hvert finansielt instrument, der er omfattet af handelsforpligtelsen i artikel 23 og 28 i forordning (EU) nr. 600/2014, offentliggøre yderligere oplysninger for hver handelsdag i henhold til tredje afsnit.

Handelssteder, der opererer under et løbende auktionsordrebogshandelssystem, et løbende prisstillerhandelssystem eller en anden type af handelssystem, som oplysningerne er tilgængelige for, skal for hvert markedssegment, de driver, og for hvert finansielt instrument, der ikke er omfattet af handelsforpligtelsen i artikel 23 og 28 i forordning (EU) nr. 600/2014, offentliggøre yderligere oplysninger for hver handelsdag i henhold til tredje afsnit.

Følgende oplysninger offentliggøres i det format, der er fastsat i tabel 8 i bilaget:

a)

gennemsnitligt effektivt spread

b)

gennemsnitlig mængde til bedste køb og salg

c)

gennemsnitligt spread til bedste køb og salg

d)

antal af annulleringer til bedste køb og salg

e)

antal af ændringer til bedste køb og salg

f)

gennemsnitlig bogdybde for 3 prisforhøjelsestrin

g)

middel- og medianværdien for den tid, der er forløbet fra, at accepten af en aggressiv ordre eller prisstillelse modtages af handelsstedet, og den efterfølgende fuldstændige eller delvise udførelse

h)

gennemsnitlig udførelseshastighed for uændrede passive ordrer til bedste køb og salg

i)

antal af Fill or Kill-ordrer, der slog fejl

j)

antal af Immediate or Cancel-ordrer, der ikke blev udført

k)

antal og værdi af udførte transaktioner på markedspladsen, der er store i henhold til artikel 4 eller 9 i forordning (EU) nr. 600/2014

l)

antal og værdi af transaktioner, der blev udført på markedspladsen i henhold til artikel 4 eller 9 i forordning (EU) nr. 600/2014, men eksklusive ordrer, der opbevares i et ordrestyringssystem på en markedsplads, indtil de offentliggøres, og som ikke er omfattet af litra k)

m)

antal og gennemsnitlig varighed af handelsafbrydelser som følge af volatilitetsauktions- eller handelspærrer, der indtraf inden for stedets normale handelstidsrum

n)

art, antal og gennemsnitlig varighed af suspensioner af handelen, som indtraf som følge af en beslutning truffet af stedet i løbet af dets normale handelstidsrum, ud over suspensioner, der måtte være indberettet i henhold til artikel 3, stk. 1, tredje afsnit, nr. v).

3.   Markedspladser og systematiske internalisatorer, der opererer, helt eller delvist, under et løbende prisstillerhandelssystem, skal for hvert markedssegment, de driver, og for hvert finansielt instrument, der er omfattet af handelsforpligtelsen i artikel 23 og 28 i forordning (EU) nr. 600/2014, offentliggøre yderligere oplysninger i henhold til tredje afsnit.

Handelssteder, der opererer, helt eller delvist, under et løbende prisstillerhandelssystem, skal for hvert markedssegment, de driver, og for hvert finansielt instrument, der ikke er omfattet af handelsforpligtelsen i artikel 23 og 28 i forordning (EU) nr. 600/2014, offentliggøre yderligere oplysninger i henhold til tredje afsnit.

Følgende oplysninger offentliggøres i det format, der er fastsat i tabel 8 i bilaget:

a)

antallet og den gennemsnitlige varighed, i løbet af stedets normale åbningstid, af tidsrum på over 15 minutter, inden for hvilke der ikke blev udbudt køb eller salg for hver handelsdag

b)

gennemsnitlig forekomst af prisstillelser i procent af stedets normale handelstidsrum på den pågældende dato.

Artikel 8

Yderligere oplysninger for request for quote-handelssteder

Markedspladser og systematiske internalisatorer, der opererer under request for quote-handelssystem eller en anden type af handelssystem, som oplysningerne er tilgængelige for, skal for hvert markedssegment, de driver, og hvert finansielt instrument, der er omfattet af handelsforpligtelsen i artikel 23 og 28 i forordning (EU) nr. 600/2014, offentliggøre yderligere oplysninger for hver handelsdag i henhold til stk. 3.

Handelssteder, der opererer under request for quote-handelssystem eller en anden type af handelssystem, som oplysningerne er tilgængelige for, skal for hvert markedssegment, de driver, og hvert finansielt instrument, der ikke er omfattet af handelsforpligtelsen i artikel 23 og 28 i forordning (EU) nr. 600/2014, offentliggøre yderligere oplysninger for hver handelsdag i henhold til stk. 3.

Følgende oplysninger offentliggøres i det format, der er fastsat i tabel 9 i bilaget:

a)

middel- og medianværdien for den tid, der er forløbet mellem accept af en ordre og udførelse, for alle transaktioner i det pågældende finansielle instrument, og

b)

middel- og medianværdien for den tid, der er forløbet mellem en indhentning af prisstillelse og levering af tilsvarende prisstillelser, for alle prisstillelser i det pågældende finansielle instrument.

Artikel 9

Fastsættelse af indberetningsintervaller

Handelsstederne indberetter alle udførte transaktioner anført i artikel 4 for følgende intervaller:

a)

for alle finansielle instrumenter, som ikke er pengemarkedsinstrumenter:

i)

interval 1: større end 0 EUR og mindre end eller lig med den normale markedsstørrelse eller den størrelse, der er specifik for det finansielle instrument

ii)

interval 2: større end den normale markedsstørrelse eller den størrelse, der er specifik for det finansielle instrument, og mindre end eller lig med stor

iii)

interval 3: større end stor

b)

for illikvide aktier, exchange-traded funds eller certifikater:

i)

interval 1: større end 0 EUR og mindre end eller lig med den mindste tilgængelige normale markedsstørrelse for den pågældende type af finansielt instrument

ii)

interval 2: større end den mindste tilgængelige normale markedsstørrelse for den pågældende type af finansielt instrument og mindre end eller lig med stor

iii)

interval 3: større end stor

c)

for pengemarkedsinstrumenter:

i)

interval 1: større end 0 EUR og mindre end eller lig med 10 mio. EUR

ii)

interval 2: større end 10 mio. EUR og mindre end eller lig med 50 mio. EUR

iii)

interval 3: større end 50 mio. EUR.

Artikel 10

Format for offentliggørelse

Handelsstederne offentliggør, for hver handelsdag, oplysningerne i overensstemmelse med tabellerne i bilaget i et maskinlæsbart elektronisk format, som kan downloades af offentligheden.

Artikel 11

Hyppighed af de oplysninger, der skal offentliggøres

Handelsstederne offentliggør oplysningerne kvartalsvis og ikke senere end tre måneder efter udgangen af hvert kvartal, i overensstemmelse med følgende:

a)

senest den 30. juni, oplysninger vedrørende perioden 1. januar til 31. marts

b)

senest den 30. september, oplysninger vedrørende perioden 1. april til 30. juni

c)

senest den 31. december, oplysninger vedrørende perioden 1. juli til 30. september

d)

senest den 31. marts, oplysninger vedrørende perioden 1. oktober til 31. december.

Artikel 12

Ikrafttrædelse og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 3. januar 2018.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. juni 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 84).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).


BILAG

Tabel 1 — identifikationsoplysninger, der skal offentliggøres, jf. artikel 3, stk. 1 — type af handelssted

Sted

Navn

Identifikator (ISO 10383-markedsidentifikatorkode (MIC) eller LEI-kode (Legal Entity Identifier)

 

Kompetent myndigheds land

Navn

 

 

Markedssegment

Navn

Identifikator (ISO 10383-markedssegment-MIC)

 

Dato for handelsdag

ISO 8601

 

 

Nedetid

Art

Antal

Gennemsnitlig varighed

Planlagt auktion

Art

Antal

Gennemsnitlig varighed

Fejlslagne transaktioner

 

Antal

Værdi (i % af den samlede værdi af de transaktioner, der blev udført på dagen)


Tabel 2 — identifikationsoplysninger, der skal offentliggøres, jf. artikel 3, stk. 2 — type af finansielt instrument

Finansielt instrument

Navn

Identifikator (ISO 6166)

Skriftlig beskrivelse af det finansielle instrument, hvis der ikke er en identifikator (herunder valutaen for det underliggende instrument, prismultiplikator, prisnotering, kvantitetsnotering og leveringstype)

 

 

Instrumentklassifikation

(ISO 10962 CFI-kode)

Valuta

(ISO 4217)


Tabel 3 — prisoplysninger, der skal offentliggøres, jf. artikel 4, stk. 3, litra a)

 

Størrelsesinterval

Alle handler, der er udført inden for de første to minutter efter tidspunkt T

Første transaktion efter tidspunkt T (hvis der ikke forekom transaktioner i løbet af de første to minutter efter tidspunkt T)

Tidspunkt (T)

 

Enkel gennemsnitlig udført pris (eksklusive provisioner og påløbne renter)

Samlet udført værdi

Pris

Udførelsestidspunkt

Transaktionsstørrelse

Handelssystem

Handelsform

Handelsplatform

Bedste køb og salg eller passende referencepris på udførelsestidspunktet

09.30.00

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.30.00

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.30.00

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.30.00

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabel 4 — prisoplysninger, der skal offentliggøres, jf. artikel 4, stk. 3, litra b)

enkel gennemsnitlig transaktionspris

 

volumenvægtet transaktionspris

 

højeste udførte pris

 

laveste udførte pris

 


Tabel 5 — oplysninger om omkostninger, der skal offentliggøres, jf. artikel 5

Oplysninger, der kræves i henhold til artikel 5, stk. 3, litra a)-d)

(Beskrivelse)

Link til et websted eller til en anden kilde, hvor der findes yderligere oplysninger om omkostninger

 

Samlet værdi af alle rabatter, nedslag eller andre betalinger, der tilbydes (i % af den samlede handlede værdi i løbet af indberetningsperioden)

%

Samlet værdi af alle omkostninger (i % af den samlede handlede værdi i løbet af indberetningsperioden)

%


Tabel 6 — oplysninger om sandsynlighed for udførelse, der skal offentliggøres, jf. artikel 6

Antal af modtagne ordrer eller indhentninger af prisstillelser (requests for quotes)

 

Antal af udførte transaktioner

 

Samlet værdi af udførte transaktioner

 

Antal af modtagne ordrer eller indhentninger af prisstillelser, der blev annulleret eller trukket tilbage

 

Antal af modtagne ordrer eller indhentninger af prisstillelser, der blev ændret

 

Median transaktionsstørrelse

 

Median størrelse af alle ordrer eller indhentninger af prisstillelser

 

Antal af udpegede prisstillere

 


Tabel 7 — oplysninger om sandsynlighed for udførelse, der skal offentliggøres, jf. artikel 7, stk. 1

Klokkeslæt

Bedste købspris

Bedste salgspris

Købsstørrelse

Salgsstørrelse

Bogdybde inden for 3 prisforhøjelsestrin

9.30.00

 

 

 

 

 

11.30.00

 

 

 

 

 

13.30.00

 

 

 

 

 

15.30.00

 

 

 

 

 


Tabel 8 — oplysninger, der skal offentliggøres, jf. artikel 7, stk. 2 og 3

Gennemsnitligt effektivt spread

 

Gennemsnitlig mængde til bedste køb og salg

 

Gennemsnitligt spread til bedste køb og salg

 

Antal af annulleringer til bedste køb og salg

 

Antal af ændringer til bedste køb og salg

 

Gennemsnitlig bogdybde for 3 prisforhøjelsestrin

 

Middelværdi for den tid (i millisekunder) fra at accepten af en aggressiv ordre eller prisstillelse modtages af handelsstedet, og den efterfølgende fuldstændige eller delvise udførelse

 

Medianværdi for den tid (i millisekunder) fra at en markedsordre modtages af handelsstedet, og den efterfølgende fuldstændige eller delvise udførelse

 

Gennemsnitlig udførelseshastighed for uændrede passive ordrer til bedste køb og salg

 

Antal af Fill or Kill-ordrer, der slog fejl

 

Antal af Immediate or Cancel-ordrer, der ikke blev udført

 

Antal af udførte transaktioner på markedspladsen, der er store i henhold til artikel 4 eller 9 i forordning (EU) nr. 600/2014

 

Værdi af udførte transaktioner på markedspladsen, der er store i henhold til artikel 4 eller 9 i forordning (EU) nr. 600/2014

 

Antal af transaktioner, der blev udført på markedspladsen i henhold til artikel 4 eller 9 i MiFIR, undtagen ordrer, der opbevares i et ordrestyringssystem på en markedsplads, indtil de offentliggøres, og som ikke er store

 

Værdi af transaktioner, der blev udført på markedspladsen i henhold til artikel 4 eller 9 i MiFIR, undtagen ordrer, der opbevares i et ordrestyringssystem på en markedsplads, indtil de offentliggøres, og som ikke er store

 

Antal af handelsafbrydelser

 

Gennemsnitlig varighed af handelsafbrydelser

 

Antal af suspensioner

 

Art af suspensioner

 

Gennemsnitlig varighed af suspensioner

 

For løbende prisstillersteder, antal af perioder, hvor der ikke blev udbudt prisstillelser

 

For løbende prisstillersteder, gennemsnitlig varighed af perioder, hvor der ikke blev udbudt prisstillelser

 

Gennemsnitlig forekomst af prisstillelser

 


Tabel 9 — oplysninger, der skal offentliggøres, jf. artikel 8

Middelværdi for den tid, der er forløbet mellem accept og udførelse

 

Medianværdi for den tid, der er forløbet mellem accept og udførelse

 

Middelværdi for den tid, der er forløbet mellem indhentning og levering af tilsvarende prisstillelser

 

Medianværdi for den tid, der er forløbet mellem indhentning og levering af tilsvarende prisstillelser

 


Top