Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0574

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/574 af 7. juni 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for nøjagtighedsgraden for forretningsure (EØS-relevant tekst. )

C/2016/3316

OJ L 87, 31.3.2017, p. 148–151 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/574/oj

31.3.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 87/148


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/574

af 7. juni 2016

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for nøjagtighedsgraden for forretningsure

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (1), særlig artikel 50, stk. 2, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Synkronisering af ure påvirker mange områder. Det bidrager især til at sikre, at efterhandelsgennemsigtighedsoplysninger nemt kan indgå i pålidelig konsolideret løbende handelsinformation. Synkronisering er også nødvendig for overvågning på tværs af markedspladser af ordrer og for konstatering af tilfælde af markedsmisbrug og muliggør en klarere sammenligning mellem transaktionen og markedsvilkårene på udførelsestidspunktet.

(2)

Det antal af ordrer, der modtages hvert sekund af en markedsplads, kan være meget højt, langt højere end antallet af udførte transaktioner. Det kan dreje sig om adskillige tusinder af ordrer hvert sekund, afhængigt af markedsplads, type af medlemmer af eller deltagere eller kunder på en given markedsplads og de finansielle instrumenters volatilitet og likviditet. I betragtning af dette vil en tidsgranularitet på et sekund ikke være tilstrækkeligt med henblik på effektiv overvågning af markedsmanipulation for visse typer af handelsaktiviteter. Det er derfor nødvendigt at fastsætte mindstekrav for granulariteten til operatørerne af markedspladsers og deres medlemmers eller deltageres registrering af dato og tidspunkt for indberetningspligtige begivenheder.

(3)

De kompetente myndigheder skal kunne rekonstruere alle begivenheder, der vedrører en ordre, i hver ordres fulde levetid i en nøjagtig tidsmæssig rækkefølge. De skal kunne rekonstruere disse begivenheder på tværs af markedspladser i konsolideret form for at kunne udføre effektiv overvågning på flere markedspladser af markedsmisbrug. Det er derfor nødvendigt at fastsætte en fælles referencetid og regler for den maksimale afvigelse fra den fælles referencetid for at sikre, at alle operatører af markedspladser og deres medlemmer eller deltagere registrerer dato og tidspunkt på grundlag af den samme tidskilde og i overensstemmelse med ensartede standarder. Det er også nødvendigt at fastsætte bestemmelser om nøjagtig tidsstempling for at gøre det muligt for de kompetente myndigheder at sondre mellem forskellige indberetningspligtige begivenheder, der ellers kan synes at have fundet sted på samme tidspunkt.

(4)

Der findes dog handelsmodeller, for hvilke større nøjagtighed muligvis ikke er relevant eller mulig. Voice trading-systemer eller request for quote-systemer, hvor svaret kræver menneskelig medvirken eller ikke tillader algoritmisk handel, eller systemer, der bruges til at indgå forhandlede transaktioner, bør være underlagt andre nøjagtighedsstandarder. Markedspladser, der operer disse systemer, er sædvanligvis ikke udsat for, at mange begivenheder sker inden for samme sekund, hvilket betyder, at det ikke er nødvendigt at pålægge en finere granularitet for tidsstempling hos disse markedspladser, eftersom det er mindre sandsynligt, at der vil indtræffe flere begivenheder på det samme tidspunkt. Endvidere kan handler på sådanne markedspladser indgås ved manuelle metoder, som det kan tage tid at nå til enighed om. På sådanne markedspladser er der også en naturlig forsinkelse mellem det tidspunkt, hvor handelen udføres, og det tidspunkt, hvor handelen registreres i handelssystemet, hvilket betyder, at indførelsen af mere stringente nøjagtighedskrav ikke nødvendigvis vil medføre mere meningsfulde og nøjagtige fortegnelser hos operatøren af markedspladsen eller dennes medlemmer eller deltagere.

(5)

Det er nødvendigt, at de kompetente myndigheder forstår, hvordan markedspladserne og deres medlemmer eller deltagere sikrer deres sporbarhed til koordineret universaltid (Coordinated Universal Time — UTC). Dette skyldes de forskellige systemers kompleksitet og antallet af alternative metoder, der kan bruges til at synkronisere efter UTC. Eftersom urafdrift kan påvirkes af mange forskellige elementer, bør der også fastsættes en tolerancetærskel for den maksimale afvigelse fra UTC.

(6)

Af konsekvenshensyn og for at sikre velfungerende finansmarkeder er det nødvendigt, at bestemmelserne i denne forordning og de tilsvarende nationale bestemmelser til gennemførelse af direktiv 2014/65/EU anvendes fra den samme dato.

(7)

Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) har forelagt Kommissionen.

(8)

ESMA har foretaget åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele i forbindelse hermed samt indhentet en udtalelse fra interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (2)

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Referencetid

Operatørne af markedspladser og deres medlemmer eller deltagere skal synkronisere de forretningsure, de bruger til at registrere dato og tidspunkt for alle indberetningspligtige begivenheder, med den koordinerede universaltid (UTC), som fastlægges og administreres af et af de tidscentre, der er opført i den seneste årsrapport om tidsrelaterede aktiviteter fra The International Bureau of Weights and Measures (BIPM). Operatørerne af markedspladser og deres medlemmer eller deltagere kan også synkronisere de forretningsure, de bruger til at registrere alle indberetningspligtige hændelser, med den UTC-tid, som udsendes af et satellitsystem, forudsat at enhver afvigelse fra UTC udlignes og fjernes fra tidsstemplet.

Artikel 2

Nøjagtighedsgrad for operatører af markedspladser

1.   Operatørerne af markedspladser skal sikre, at deres forretningsure opfylder kravene til nøjagtighedsgrad fastsat i tabel 1 i bilaget i overensstemmelse med gateway to gateway-latenstiden for hvert af deres handelssystemer.

Gateway to gateway-latenstiden er den tid, der måles fra det øjeblik, hvor en meddelelse modtages af en ydre gateway i markedspladsens system, sendes gennem ordreafgivelsesprotokollen, behandles af matchingmaskinen og derefter sendes tilbage, indtil der sendes en bekræftelse fra gatewayen.

2.   Uanset stk. 1 skal operatører af markedspladser, der driver et voice trading-system, et request for quote-system, hvor svaret kræver menneskelig medvirken eller ikke tillader algoritmisk handel, eller et system, der formaliserer forhandlede transaktioner, jf. artikel 4, stk. 1, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/20143 (3), sikre, at deres forretningsure ikke afviger med mere end et sekund fra UTC, jf. nærværende forordnings artikel 1. Operatøren af markedspladsen skal sikre, at tidspunkter registreres med en tidsgranularitet på mindst et sekund.

3.   Operatører af markedspladser, der driver flere typer af handelssystemer, skal sikre, at hvert system opfylder nøjagtighedsgraden for det pågældende system, jf. stk. 1 og 2.

Artikel 3

Nøjagtighedsgrad for medlemmer af eller deltagere på en markedsplads

1.   Medlemmerne af eller deltagerne på markedspladser skal sikre, at de forretningsure, der bruges til at registrere tidspunktet for indberetningspligtige begivenheder, opfylder den nøjagtighedsgrad, der er fastsat i tabel 2 i bilaget.

2.   Medlemmerne af eller deltagerne på markedspladser, der deltager i forskellige typer af handelsaktiviteter, skal sikre, at de systemer, de bruger til at registrere indberetningspligtige hændelser, opfylder nøjagtighedsgraden for hver af disse handelsaktiviteter, jf. kravene i tabel 2 i bilaget.

Artikel 4

Overholdelse af kravene om maksimal afvigelse

Operatørerne af markedspladser og deres medlemmer eller deltagere skal oprette et system for sporbarhed til UTC. De skal kunne påvise sporbarhed til UTC ved at dokumentere systemets udformning, funktion og specifikationer. De skal kunne identificere det præcise tidspunkt, på hvilket et tidsstempel anvendes, og påvise, at det punkt i systemet, hvor tidsstemplet anvendes, forbliver konsekvent. De skal mindst en gang om året foretage en gennemgang af overholdelse af nærværende forordnings bestemmelser vedrørende sporbarhedssystemet.

Artikel 5

Ikrafttrædelse og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 3. januar 2018.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. juni 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 84).


BILAG

Tabel 1

Nøjagtighedsgrad for operatører af markedspladser

Handelssystemets gateway-to-gateway-latenstid

Maksimal afvigelse fra UTC

Tidsstemplets granularitet

> 1 millisekund

1 millisekund

1 millisekund eller bedre

≤ 1 millisekund

100 mikrosekunder

1 mikrosekund eller bedre


Tabel 2

Nøjagtighedsgrad for medlemmer af eller deltagere på en markedsplads

Type af handelsaktivitet

Beskrivelse

Maksimal afvigelse fra UTC

Tidsstemplets granularitet

Aktivitet, hvor der anvendes højfrekvenshandel baseret på algoritmiske teknikker

Højfrekvenshandel baseret på algoritmiske teknikker

100 mikrosekunder

1 mikrosekund eller bedre

Aktivitet på voice trading-systemer

Voice trading-systemer som defineret i artikel 5, nr. 5), i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/583 (1)

1 sekund

1 sekund eller bedre

Aktivitet på request for quote-systemer, hvor svaret kræver menneskelig medvirken eller ikke tillader algoritmisk handel

Request for quote-systemer som defineret i artikel 5, nr. 4), i delegeret forordning (EU) 2017/583

1 sekund

1 sekund eller bedre

Aktivitet om indgåelse af forhandlede transaktioner

Forhandlet transaktion som defineret i artikel 4, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 600/2014

1 sekund

1 sekund eller bedre

Anden handelsaktivitet

Alle andre handelsaktiviteter, der ikke er omfattet af denne tabel

1 millisekund

1 millisekund eller bedre


(1)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/583 af 14. juli 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for gennemsigtighedskrav for markedspladser og investeringsselskaber med hensyn til obligationer, strukturerede finansielle produkter, emissionskvoter og derivater (se side 229 i denne EUT).


Top