Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0573

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/573 af 6. juni 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for krav, der skal sikre retfærdige og ikke-diskriminerende samhusningstjenester og gebyrstrukturer (EØS-relevant tekst. )

C/2016/3266

OJ L 87, 31.3.2017, p. 145–147 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/573/oj

31.3.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 87/145


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/573

af 6. juni 2016

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for krav, der skal sikre retfærdige og ikke-diskriminerende samhusningstjenester og gebyrstrukturer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (1), særlig artikel 48, stk. 12, litra d), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det er vigtigt at vedtage detaljerede reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på klart at præcisere, hvilke betingelser der skal være opfyldt, for at samhusning og gebyrstrukturer, som anvendes af markedspladser, kan betragtes som retfærdige og ikke-diskriminerende.

(2)

Ved direktiv 2014/65/EU udvides kravene vedrørende samhusning og gebyrstrukturer til også at omfatte multilaterale handelsfaciliteter og organiserede handelsfaciliteter. Det er derfor vigtigt at sikre, at disse steder også er omfattet af denne forordnings anvendelsesområde.

(3)

For at sikre harmoniserede vilkår bør der gælde fælles krav for alle typer af samhusningstjenester og for markedspladser, der organiserer deres egne datacentre eller gør brug af datacentre, som ejes eller forvaltes af tredjepart.

(4)

Markedspladser bør have mulighed for at fastlægge deres forretningspolitik for så vidt angår samhusning og afgøre, hvilke typer markedsdeltagere de ønsker at give adgang til de pågældende tjenester, forudsat at deres forretningspolitik er baseret på objektive, gennemsigtige og ikke-diskriminerende kriterier. Markedspladser bør ikke være forpligtet til at udvide deres samhusningskapacitet ud over de naturlige begrænsninger, som udgøres af de pladsforhold, elektricitetssystemer, kølefaciliteter eller lignende faciliteter, de råder over, og de bør selv kunne beslutte, om de vil udvide deres fysiske rammer for samhusningen eller ej.

(5)

Retfærdige og ikke-diskriminerende samhusningstjenester og gebyrstrukturer forudsætter en tilstrækkelig grad af gennemsigtighed, så det sikres, at forpligtelserne i henhold til direktiv 2014/65/EU ikke omgås. Markedspladser bør derfor anvende objektive kriterier ved fastsættelsen af rabatter, incitamenter og demotiverende foranstaltninger.

(6)

Gebyrstrukturer, som bidrager til vilkår, der medfører ureglementerede handelsvilkår, derved at der tilskyndes til intensiv handel, og som kan medføre en belastning af markedsinfrastrukturerne, bør forbydes. Mængderabatter bør således være tilladt, forudsat at de som prisdifferentieringsordninger er baseret på det samlede handelsvolumen eller det samlede antal handler med eller de kumulerede handelsgebyrer fra ét medlem, således at kun den marginale handel, der er gennemført, efter at tærsklen er nået, sker til nedsat pris.

(7)

Af konsekvenshensyn og for at sikre velfungerende finansmarkeder er det nødvendigt, at bestemmelserne i denne forordning og de tilsvarende nationale retsforskrifter til gennemførelse af direktiv 2014/65/EU anvendes fra den samme dato.

(8)

Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed har forelagt for Kommissionen.

(9)

Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de dermed forbundne potentielle omkostninger og fordele samt indhentet en udtalelse fra interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (2)

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Retfærdige og ikke-diskriminerende samhusningstjenester

1.   Markedspladser, som tilbyder samhusningstjenester, skal — inden for rammerne af de pladsforhold, elektricitetssystemer, kølefaciliteter og lignende faciliteter, de råder over — sikre, at disse tjenester leveres på retfærdig og ikke-diskriminerende vis, jf. stk. 2, 3 og 4, for så vidt angår følgende:

a)

datacentre, som de ejer og forvalter

b)

datacentre, som de ejer, og som forvaltes af en tredjepart udvalgt af dem

c)

datacentre, som de ejer, og som forvaltes af en tredjepart, med hvem markedspladsen har en outsourcingaftale om tilrettelæggelse af markedspladsens infrastruktur for gennemførelse af transaktioner samt proximityadgang til den

d)

proximity hosting-tjenester, der ejes og forvaltes af en tredjepart med en kontrakt med en markedsplads.

2.   Markedspladserne skal forsyne alle brugere, der abonnerer på de samme samhusningstjenester, adgang til deres net på de samme betingelser, bl.a. hvad angår pladsforhold, elektricitetssystemer, kølefaciliteter, kabellængde, adgang til data, markedstilslutningsmuligheder, teknologi, teknisk support og typer meddelelsestjenester.

3.   Markedspladserne skal tage alle rimelige skridt til at overvåge alle tilslutninger og latensmålinger med henblik på at sikre ikke-diskriminerende behandling af alle brugere af samhusningstjenester, der har samme type latenstidsadgang.

4.   Markedspladserne skal stille individuelle samhusningstjenester til rådighed uden krav om køb af bundtede tjenester.

Artikel 2

Gennemsigtighed i forbindelse med levering af samhusningstjenester

Markedspladserne skal offentliggøre følgende oplysninger om deres samhusningstjenester på deres websteder:

a)

en liste over leverede tjenester med oplysninger om pladsforhold, elektricitetssystemer, kølefaciliteter, kabellængde, adgang til data, markedstilslutningsmuligheder, teknologi, teknisk support, typer meddelelsestjenester, telekommunikation og dertil knyttede produkter og tjenester

b)

gebyrstrukturen for hver enkelt tjeneste, jf. artikel 3, stk. 2

c)

betingelserne for at få adgang til tjenesten, herunder IT-krav og operationelle ordninger

d)

de forskellige typer af latenstidsadgang, der er til rådighed

e)

proceduren for tildeling af samhusningsplads

f)

kravene til tredjepartsleverandører af samhusningstjenester, hvis det er relevant.

Artikel 3

Retfærdige og ikke-diskriminerende gebyrer

1.   Markedspladserne skal opkræve samme gebyr fra og tilbyde samme betingelser til alle brugere af den samme type tjenester, baseret på objektive kriterier. Markedspladserne må kun fastlægge forskellige gebyrstrukturer for den samme type tjenester, hvis disse gebyrstrukturer er baseret på ikke-diskriminerende, målbare og objektive kriterier med hensyn til:

a)

det samlede handelsvolumen, antallet af handler eller kumulerede handelsgebyrer

b)

de tjenester eller pakker af tjenester, der ydes af markedspladsen

c)

rækkevidden/arten af de tjenester, der efterspørges

d)

tilvejebringelse af likviditet i henhold til artikel 48, stk. 2, i direktiv 2014/65/EU eller i egenskab af prisstiller som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 7), i direktiv 2014/65/EU.

2.   Markedspladserne skal sikre, at deres gebyrstruktur er tilstrækkeligt detaljeret til, at brugerne kan forudsige, hvilke gebyrer der vil skulle betales, opdelt på grundlag af som minimum følgende elementer:

a)

gebyrbelagte tjenester, herunder den aktivitet, der udløser gebyret

b)

gebyret for hver enkelt tjeneste, med angivelse af, om det er fast eller variabelt

c)

rabatter, incitamenter eller demotiverende foranstaltninger.

3.   Markedspladserne skal stille individuelle tjenester til rådighed, uden at disse knyttes til andre tjenester.

Artikel 4

Gennemsigtighed i gebyrstrukturer

Markedspladserne skal på deres websted offentliggøre de objektive kriterier, der er lagt til grund for fastsættelsen af deres gebyrer og gebyrstrukturer og øvrige betingelser som omhandlet i artikel 3, sammen med gennemførelsesgebyrer, accessoriske gebyrer, rabatter, incitamenter og demotiverende foranstaltninger i ét fuldstændigt og offentligt tilgængeligt dokument.

Artikel 5

Forbudte gebyrstrukturer

Markedspladserne må ikke tilbyde deres medlemmer, deltagere eller kunder en gebyrstruktur, som indebærer, at alle deres handelstransaktioner, når disses volumen overstiger en bestemt tærskel, i en vis periode belægges med et lavere gebyr, herunder transaktioner, der blev gennemført, inden den pågældende tærskel blev nået.

Artikel 6

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 3. januar 2018.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. juni 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).


Top