EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0570

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/570 af 26. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for afgørelsen af, hvorvidt et marked er væsentligt for så vidt angår likviditet, med hensyn til underretninger om en midlertidig suspension af handelen (EØS-relevant tekst. )

C/2016/3020

OJ L 87, 31.3.2017, p. 124–125 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/570/oj

31.3.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 87/124


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/570

af 26. maj 2016

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for afgørelsen af, hvorvidt et marked er væsentligt for så vidt angår likviditet, med hensyn til underretninger om en midlertidig suspension af handelen

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (1), særlig artikel 48, stk. 12, litra e), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det er nødvendigt at præcisere, hvilke regulerede markeder der bør anses for at være væsentlige for så vidt angår likviditet for hver type af finansielt instrument, således at de pågældende markeder har tilstrækkelige systemer og procedurer med henblik på at underrette de kompetente myndigheder om midlertidige suspensioner af handelen.

(2)

I direktiv 2014/65/EU udvides kravene vedrørende suspensioner af handelen til at omfatte multilaterale handelsfaciliteter og organiserede handelsfaciliteter, og det er derfor vigtigt at sikre, at de finansielle instrumenter, der handles på sådanne pladser, også er omfattet disse reguleringsmæssige tekniske standarders anvendelsesområde.

(3)

Det er vigtigt at sikre en forholdsmæssig anvendelse af underretningskravet. Når den kompetente myndighed er blevet underrettet om en midlertidig suspension af handelen, er den forpligtet til at vurdere, om underretningen skal videreformidles til resten af markedet, og til at koordinere en markedsomspændende reaktion, hvis det er nødvendigt. For at begrænse den administrative byrde for markedspladserne bør kun de markedspladser med det største potentiale for at have en markedsomspændende virkning, når handelen suspenderes, være omfattet af underretningspligten.

(4)

Hvad angår aktier og aktielignende finansielle instrumenter bør det væsentlige marked for så vidt angår likviditet være den markedsplads, der har den største omsætning i det pågældende finansielle instrument i Unionen, eftersom den markedsplads har det største potentiale for at have en markedsomspændende virkning, når handelen suspenderes.

(5)

For andre finansielle instrumenter end aktieinstrumenter bør det væsentlige marked for så vidt angår likviditet være det regulerede marked, hvor det pågældende finansielle instrument først blev optaget til handel. Hvis et finansielt instrument, som ikke er en aktielignende instrument, ikke er optaget til handel på et reguleret marked, bør det væsentlige marked for så vidt angår likviditet være den markedsplads, hvor det først blev handlet. Det er hensigten, at dette skal give sikkerhed for en række komplekse finansielle instrumenter ved at etablere et enkelt referencepunkt til den markedsplads, hvor begivenheder har store likviditetsvirkninger for andre markeder, der handler det samme finansielle instrument, typisk på grund af den betydelige volumen, der udføres i det pågældende instrument på den pågældende markedsplads.

(6)

Af konsekvenshensyn og for at sikre velfungerende finansmarkeder er det nødvendigt, at bestemmelserne i denne forordning og de tilsvarende nationale bestemmelser til gennemførelse af direktiv 2014/65/EU anvendes fra den samme dato. Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed har forelagt Kommissionen.

(7)

Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele i forbindelse hermed samt indhentet en udtalelse fra interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (2)

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Væsentligt marked for så vidt angår likviditet

Ved anvendelsen af artikel 48, stk. 5, andet afsnit, i direktiv 2014/65/EU skal det væsentlige marked for så vidt angår likviditet anses for at være:

a)

med hensyn til aktier, depotbeviser, exchange-traded funds, certifikater og andre lignende finansielle instrumenter, den markedsplads, der er det mest relevante marked for instrumentet for så vidt angår likviditet, jf. artikel 4 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/587 (3),

b)

med hensyn til andre finansielle instrumenter end dem i litra a), der er optaget til handel på et reguleret marked, det regulerede marked, hvor det finansielle instrument først blev optaget til handel

c)

med hensyn til andre finansielle instrumenter end dem i litra a), der ikke er optaget til handel på et reguleret marked, den markedsplads, hvor det finansielle instrument først blev handlet.

Artikel 2

Ikrafttrædelse og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning anvendes fra den dato, der er nævnt først i artikel 93, stk. 1, andet afsnit, i direktiv 2014/65/EU.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. maj 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).

(3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/587 af 14. juli 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for gennemsigtighedskrav for markedspladser og investeringsselskaber med hensyn til aktier, depotbeviser, exchange-traded funds, certifikater og andre lignende finansielle instrumenter og kravet om, at transaktioner i visse aktier skal gennemføres via en markedsplads eller en systematisk internalisator (se side 387 i denne EUT).


Top