Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0568

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/568 af 24. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for finansielle instrumenters optagelse til handel på regulerede markeder (EØS-relevant tekst. )

C/2016/3017

OJ L 87, 31.3.2017, p. 117–121 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/568/oj

31.3.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 87/117


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/568

af 24. maj 2016

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for finansielle instrumenters optagelse til handel på regulerede markeder

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (1), særlig artikel 51, stk. 6, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Værdipapirer bør kun anses for at være frit omsættelige, hvis der før optagelse til handel ikke findes nogen begrænsninger, der hindrer overdragelse af sådanne værdipapirer på en måde, der ville forstyrre oprettelsen af et redeligt, velordnet og effektivt marked.

(2)

Med hensyn til optagelse til handel på et reguleret marked af et værdipapir som defineret i direktiv 2014/65/EU, i tilfælde af et værdipapir som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF (2), skal der være tilstrækkelige offentligt tilgængelige oplysninger til, at det finansielle instrument kan værdiansættes, så det kan handles på en redelig, velordnet og effektiv måde. Endvidere bør der i tilfælde af aktier være et tilstrækkeligt antal tilgængeligt til spredning i offentligheden, og for securitiserede derivater bør der være passende afregnings- og leveringsordninger.

(3)

Værdipapirer, der opfylder betingelserne for optagelse til officiel notering i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/34/EF (3) bør anses for at være frit omsættelige og for at kunne handles på en redelig, velordnet og effektiv måde.

(4)

At andele, der udstedes af institutter for kollektiv investering i værdipapirer eller alternative investeringsfonde, optages til handel på et reguleret marked, bør ikke give anledning til omgåelse af de relevante bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF (4) eller i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU (5). Det er derfor nødvendigt for en operatør af et reguleret marked at kontrollere, at de andele, som vedkommende optager til handel, stammer fra en kollektiv investeringsordning, der overholder den relevante sektorspecifikke lovgivning. Hvad angår exchange-traded funds (ETF'er) er det nødvendigt for operatøren af et reguleret marked at sikre, at der til enhver tid findes passende indløsningsaftaler for investorer.

(5)

Ved optagelse til handel på et reguleret marked af derivater, der er anført i afsnit C, punkt 4)-10), i bilag I til direktiv 2014/65/EU, bør der tages hensyn til, hvorvidt der foreligger fyldestgørende oplysninger med henblik på værdiansættelsen af derivatet såvel som det underliggende aktiv, og i tilfælde af fysisk afregnede kontrakter, hvorvidt der foreligger hensigtsmæssige afregnings- og leveringsprocedurer.

(6)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF (6) fastsætter visse betingelser for emissionskvoter for at sikre, at de er frit omsættelige og handles på en redelig, velordnet og effektiv måde. Emissionskvoter som omhandlet i afsnit C, punkt 11), i bilag I til direktiv 2014/65/EU, anerkendt som overensstemmende med kravene i direktiv 2003/87/EF, bør derfor kunne optages til handel på et reguleret marked, og der bør ikke pålægges yderligere betingelser i denne forordning.

(7)

Regulerede markeders ordninger vedrørende kontrol af, om udstedere opfylder de EU-retlige forpligtelser, og vedrørende lettere adgang til oplysninger, der er blevet offentliggjort i henhold til EU-retten, bør omfatte forpligtelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 (7) og direktiv 2003/71/EF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF (8), da disse retsakter indeholder de centrale og vigtigste forpligtelser for udstedere efter første optagelse til handel på et reguleret marked.

(8)

Regulerede markeder bør indføre procedurer til kontrol af, om udstedere af værdipapirer overholder EU-retlige forpligtelser, og de bør være tilgængelige for udstedere og for offentligheden. Politikken bør sikre, at kontrollen af overholdelse er effektiv, og udstederne bør gøres opmærksom på deres forpligtelser af det regulerede marked.

(9)

Regulerede markeder bør lette adgangen til oplysninger, der er offentliggjort i henhold til EU-retten og tilgængelige for medlemmer og deltagere gennem ordninger, der giver let, retfærdig og ikke-diskriminerende adgang for alle medlemmer og deltagere. Den relevante EU-lovgivning med henblik herpå omfatter direktiv 2003/71/EF, direktiv 2004/109/EF, forordning (EU) nr. 596/2014 samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 (9). Adgangsordningerne bør sikre, at medlemmer og deltagere har adgang på lige vilkår til de relevante oplysninger, der kan påvirke værdiansættelsen af et finansielt instrument.

(10)

Af konsekvenshensyn og for at sikre velfungerende finansmarkeder er det nødvendigt, at bestemmelserne i denne forordning og de beslægtede nationale bestemmelser til gennemførelse af direktiv 2014/65/EU anvendes fra den samme dato.

(11)

Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) har forelagt Kommissionen.

(12)

ESMA har foretaget åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele i forbindelse hermed samt indhentet en udtalelse fra interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (10)

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Værdipapirer — frit omsættelige

1.   Værdipapirer betragtes som frit omsættelige, hvis de kan handles mellem parterne i en transaktion og efterfølgende overdrages uden begrænsninger, og hvis alle værdipapirer i samme klasse som det pågældende værdipapir er fungible.

2.   Værdipapirer, der er genstand for begrænsninger vedrørende overdragelse, betragtes ikke som frit omsættelige i henhold til stk. 1, medmindre denne begrænsning ikke skønnes at forstyrre markedet. Værdipapirer, der ikke er fuldt indbetalt, kan betragtes som frit omsættelige, hvis der er truffet foranstaltninger til at sikre, at der ikke er begrænsninger for deres omsættelighed, og at passende oplysninger om, at værdipapirerne ikke er fuldt indbetalt, og virkningerne heraf for aktionærerne er offentligt tilgængelige.

Artikel 2

Værdipapirer — redelig, velordnet og effektiv handel

1.   Ved vurderingen af, om et værdipapir kan handles på en redelig, velordnet og effektiv måde, skal et reguleret marked tage hensyn til de oplysninger, der skal udarbejdes i henhold til direktiv 2003/71/EF, eller oplysninger, der på anden måde er offentligt tilgængelige, såsom:

a)

historiske regnskabsoplysninger

b)

oplysninger om udsteder

c)

oplysninger, der giver en forretningsoversigt.

2.   Ud over stk. 1 skal et reguleret marked ved vurderingen af, om en aktier kan handles på en redelig, velordnet og effektiv måde, tage hensyn til spredningen af disse aktier til offentligheden.

3.   Ved vurderingen af, om et værdipapir som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 44), litra c), i direktiv 2014/65/EU kan handles på en redelig, velordnet og effektiv måde, tager det regulerede marked, afhængigt af det optagne værdipapirs karakter, højde for, om følgende betingelser er opfyldt:

a)

Vilkårene for værdipapiret er klare og utvetydige og giver mulighed for en sammenhæng mellem kursen på værdipapiret og kursen på eller en anden værdifastsættelse af det underliggende aktiv.

b)

Kursen på eller en anden værdifastsættelse af det underliggende aktiv er pålidelig og offentligt tilgængelig.

c)

De offentligt tilgængelige oplysninger er tilstrækkelige til, at værdipapiret kan værdiansættes.

d)

Ordningerne til bestemmelse af afregningskursen for værdipapiret sikrer, at denne kurs giver et passende billede af kursen på eller andre værdifastsættelser af det underliggende aktiv.

e)

Hvis der ved afregning af værdipapiret kræves eller gives mulighed for levering af et underliggende værdipapir eller aktiv i stedet for kontant afregning, skal der træffes passende afregnings- og leveringsprocedurer for det underliggende værdipapir eller aktiv samt passende ordninger med henblik på at kunne finde relevante oplysninger om det.

Artikel 3

Værdipapirer — officiel notering

Et værdipapir, der er officielt noteret i overensstemmelse med direktiv 2001/34/EF, og hvis notering ikke er suspenderet, anses for at være frit omsætteligt og for at kunne handles på en redelig, velordnet og effektiv måde.

Artikel 4

Andele og kapitalandele i institutter for kollektiv investering

1.   Et reguleret marked skal, når det optager andele eller kapitalandele i et institut for kollektiv investering til handel, sikre, at det er tilladt at markedsføre andelene eller kapitalandelene i medlemsstaten for det regulerede marked.

2.   Ved vurderingen af, hvorvidt andele eller kapitalandele i et institut for kollektiv investering af den åbne type kan handles på en redelig, velordnet og effektiv måde, tager det regulerede marked højde for følgende:

a)

spredningen af disse andele eller kapitalandele i offentligheden

b)

om der foreligger passende prisstillerordninger, eller om administrationsselskabet for ordningen sørger for hensigtsmæssige alternative ordninger for investorer, der ønsker at indløse deres andele eller kapitalandele

c)

i tilfælde af ETF'er, om der ud over prisstillerordninger findes passende alternative ordninger for investorer, der ønsker at indløse deres andele eller kapitalandele, i det mindste i tilfælde, hvor værdien af andelene eller kapitalandele afviger markant fra nettoaktivværdien

d)

om andelenes eller kapitalandeles værdi gøres tilstrækkelig gennemsigtig for investorerne gennem regelmæssig offentliggørelse af nettoaktivværdien.

3.   Ved vurderingen af, hvorvidt andele eller kapitalandele i et institut for kollektiv investering af den lukkede type kan handles på en redelig, velordnet og effektiv måde, tager det regulerede marked højde for følgende:

a)

spredningen af disse andele eller kapitalandele i offentligheden

b)

om andelenes eller kapitalandelenes værdi er tilstrækkelig gennemsigtig for investorerne gennem enten offentliggørelse af oplysninger om instituttets investeringsstrategi eller gennem regelmæssig offentliggørelse af nettoaktivværdien.

Artikel 5

Derivater

1.   Ved vurderingen af, om et finansielt instrument som omhandlet i afsnit C, punkt 4)-10), i bilag I til direktiv 2014/65/EU kan handles på en redelig, velordnet og effektiv måde, skal et reguleret marked kontrollere, at følgende betingelser er opfyldt:

a)

Vilkårene for den kontrakt, der er grundlaget for det finansielle instrument, er klare og utvetydige og giver mulighed for en sammenhæng mellem kursen på det finansielle instrument og kursen på eller en anden værdifastsættelse af det underliggende aktiv.

b)

Kursen på eller en anden værdifastsættelse af det underliggende aktiv er pålidelig og offentligt tilgængelig.

c)

Der er tilstrækkelige offentligt tilgængelige oplysninger af en sådan art, at derivatet kan vurderes.

d)

Ordningerne til bestemmelse af afregningskursen for kontrakten er af en sådan art, at de sikrer, at denne kurs giver et passende billede af kursen på eller andre værdifastsættelser af det underliggende aktiv.

e)

Hvis der ved afregning af derivatet kræves eller gives mulighed for levering af et underliggende værdipapir eller aktiv i stedet for kontant afregning, træffes der passende foranstaltninger til at sikre, at markedsdeltagerne kan finde relevante oplysninger om det underliggende værdipapir eller aktiv samt passende afregnings- og leveringsprocedurer for det underliggende værdipapir eller aktiv.

2.   Stk. 1, litra b), finder ikke anvendelse på finansielle instrumenter som omhandlet i afsnit C, punkt 5), 6), 7) og 10), i bilag I til direktiv 2014/65/EU, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a)

Den kontrakt, der er grundlaget for det finansielle instrument, forventes at muliggøre, at markedet enten får kendskab til eller kan vurdere kursen på eller en anden værdifastsættelse af det underliggende aktiv, hvis denne kurs eller værdifastsættelse i øvrigt ikke er offentligt tilgængelig.

b)

Det regulerede marked sikrer, at der findes passende tilsynsordninger, der muliggør overvågning af handel med og afregning af sådanne finansielle instrumenter.

c)

Det regulerede marked sikrer, at afregning og levering, uanset om der er tale om fysisk levering eller kontant afregning, kan ske i overensstemmelse med kontraktvilkårene og -betingelserne for disse finansielle instrumenter.

Artikel 6

Emissionskvoter

Emissionskvoter som omhandlet i afsnit C, punkt 11), i bilag I til direktiv 2014/65/EU, anerkendt som overensstemmende med kravene i direktiv 2003/87/EF, kan optages til handel på et reguleret marked uden yderligere krav.

Artikel 7

Kontrol af udstedernes forpligtelser

1.   Regulerede markeder vedtager og offentliggør på deres websted procedurer til kontrol af, om en udsteder af et værdipapir overholder sine EU-retlige forpligtelser.

2.   Regulerede markeder sikrer, at overholdelse af de i stk. 1 nævnte forpligtelser kontrolleres effektivt i overensstemmelse med arten af den pågældende forpligtelse under hensyntagen til de tilsynsopgaver, der udføres af de relevante kompetente myndigheder.

3.   Regulerede markeder sikrer, at de i stk. 1 omhandlede procedurer beskriver:

a)

de regulerede markeders processer til at opnå det i stk. 1 omhandlede resultat

b)

hvordan en udsteder for det regulerede marked bedst kan dokumentere overholdelse af de i stk. 1 omhandlede forpligtelser.

4.   Regulerede markeder sikrer, at en udsteder gøres opmærksom på de i stk. 1 omhandlede forpligtelser ved udstederens værdipapirs optagelse til handel og på anmodning af udstederen.

Artikel 8

Lettere adgang til oplysninger

Regulerede markeder skal have ordninger, der er let tilgængelige, gratis og offentliggjort på deres websted for at give deres medlemmer eller deltagere lettere adgang til oplysninger, som er blevet offentliggjort i overensstemmelse med EU-retten.

Artikel 9

Ikrafttrædelse og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den dato, der er nævnt i artikel 93, stk. 1, andet afsnit, i direktiv 2014/65/EU.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. maj 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF af 4. november 2003 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel, og om ændring af direktiv 2001/34/EF (EUT L 345 af 31.12.2003, s. 64).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/34/EF af 28. maj 2001 vedrørende betingelserne for værdipapirers optagelse til officiel notering på en fondsbørs samt oplysninger, der skal offentliggøres om disse værdipapirer (EFT L 184 af 6.7.2001, s. 1).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (EUT L 302 af 17.11.2009, s. 32).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde og om ændring af direktiv 2003/41/EF og 2009/65/EF samt forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010 (EUT L 174 af 1.7.2011, s. 1).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (forordningen om markedsmisbrug) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF og Kommissionens direktiv 2003/124/EF, 2003/125/EF og 2004/72/EF (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 1).

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF af 15. december 2004 om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked, og om ændring af direktiv 2001/34/EF (EUT L 390 af 31.12.2004, s. 38).

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 84).

(10)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).


Top