EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0492

Kommissionens forordning (EU) 2017/492 af 21. marts 2017 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 (Tekst af relevans for EØS og for Schweiz. )

C/2017/1717

OJ L 76, 22.3.2017, p. 13–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/492/oj

22.3.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 76/13


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/492

af 21. marts 2017

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004

(Tekst af relevans for EØS og for Schweiz)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger (1), særlig artikel 88,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009 af 16. september 2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger (2), særlig artikel 92, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at tage hensyn til visse ændringer i medlemsstaternes lovgivning eller deres ønske om at forenkle anvendelsen af koordineringssystemet vedrørende forordning (EF) nr. 883/2004 og forordning (EF) nr. 987/2009 fremsatte medlemsstaterne anmodninger til Den Administrative Kommission for Koordinering af Sociale Sikringsordninger om ændring af visse bilag til disse forordninger.

(2)

Den Administrative Kommission for Koordinering af Sociale Sikringsordninger har godkendt de ønskede ændringer og fremsat relevante forslag til Kommissionen om teknisk tilpasning af bilagene.

(3)

Kommissionen kan acceptere de relevante forslag.

(4)

Forordning (EF) nr. 883/2004 og forordning (EF) nr. 987/2009 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 883/2004 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag VI foretages følgende ændringer:

a)

I afsnittet »ESTLAND« tilføjes et nyt litra efter litra c):

»d)

Arbejdsevneydelse tilkendt i henhold til lov om arbejdsevneydelse«.

b)

Afsnittet »SVERIGE« affattes således:

»SVERIGE

Indtægtsbestemte ydelser ved sygdom og indtægtsbestemt aktivitetskompensation (kapitel 34 i lov om socialforsikring)«.

c)

Afsnittet »DET FORENEDE KONGERIGE« affattes således:

»DET FORENEDE KONGERIGE

Arbejdsløsheds- og understøttelsesydelse (ESA)

a)

For støtte tilkendt inden den 1. april 2016 er ESA en naturalydelse ved sygdom for de første 91 dage (vurderingsfasen). Fra den 92. dag bliver ESA (hovedfasen) til en invaliditetsydelse

b)

For støtte tilkendt den 1. april 2016 eller derefter er ESA en naturalydelse ved sygdom for de første 365 dage (vurderingsfasen). Fra den 366. dag bliver ESA (støttegruppen) til en invaliditetsydelse.

Storbritanniens lovgivning: Del 1 i Welfare Reform Act 2007.

Nordirlands lovgivning: Del 1 i Welfare Reform Act (Nordirland) 2007.«

2)

I bilag VIII foretages følgende ændringer:

a)

I del 1 affattes afsnittet »POLEN« således:

»POLEN

Alle ansøgninger om invalidepensioner, alderspensioner i henhold til den definerede ydelsesordning og efterladtepensioner, med undtagelse af tilfælde, hvor de samlede forsikringsperioder, der er tilbagelagt i henhold til lovgivningen i mere end én medlemsstat, er lig med eller længere end 20 år for kvinder og 25 år for mænd, men de nationale forsikringsperioder er under disse grænser (og ikke under 15 år for kvinder og 20 år for mænd), og beregningen foretages i henhold til artikel 27 og 28 i lov af 17. december 1998 (den polske statstidende 2015, punkt 748).«

b)

I del 1 affattes afsnittet »SVERIGE« således:

»SVERIGE

a)

Ansøgninger om en alderspension i form af en garantipension (kapitel 66 og 67 i lov om socialforsikring)

b)

Ansøgninger om en alderspension i form af en tillægspension (kapitel 63 i lov om socialforsikring).«

c)

I del 1 affattes første punktum i afsnittet »DET FORENEDE KONGERIGE« således:

»Alle ansøgninger om alderspension, folkepension i henhold til del 1 i pensionsloven af 2014, enkepension og erstatning for tab, med undtagelse af dem, for hvilke i løbet af et skatteår, der begynder den 6. april 1975 eller derefter:«

d)

I del 2 affattes afsnittet »SVERIGE« således:

»SVERIGE

Alderspension i form af indkomstpension og præmiepension (kapitel 62 og 64 i lov om socialforsikring).«

3)

I bilag IX foretages følgende ændringer:

a)

I del I affattes afsnittet »SVERIGE« således:

»SVERIGE

Indtægtsbestemte ydelser ved sygdom og indtægtsbestemt aktivitetskompensation (kapitel 34 i lov om socialforsikring)

Den garantipension og garantikompensation, som træder i stedet for den fulde folkepension tilkendt efter den lovgivning om folkepension, der fandt anvendelse før den 1. januar 1993, og den fulde folkepension tilkendt efter overgangsbestemmelserne i den lovgivning, der har været gældende siden nævnte dato.«

b)

I del II, affattes afsnittet »SVERIGE« således:

»SVERIGE

Ydelser ved sygdom og aktivitetskompensation i form af garantikompensation (kapitel 35 i lov om socialforsikring)

Efterladtepension beregnet på grundlag af optjente forsikringsperioder (kapitel 76-85 i lov om socialforsikring).«

Artikel 2

I forordning (EF) nr. 987/2009 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag 1:

a)

Afsnittet BELGIEN-IRLAND udgår.

b)

Afsnittet DANMARK-GRÆKENLAND udgår.

2)

I bilag 3:

a)

Afsnittet »NEDERLANDENE« udgår.

b)

Afsnittet FINLAND udgår.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 2, nr. 2), anvendes fra den 1. januar 2018.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. marts 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 166 af 30.4.2004, s. 1.

(2)  EUT L 284 af 30.10.2009, s. 1.


Top