EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0461

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/461 af 16. marts 2017 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for fælles procedurer, formularer og modeller for samrådet mellem de relevante kompetente myndigheder i forbindelse med påtænkt erhvervelse af kvalificerede andele i kreditinstitutter, jf. artikel 24 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU (EØS-relevant tekst. )

C/2017/1612

OJ L 72, 17.3.2017, p. 57–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/461/oj

17.3.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 72/57


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/461

af 16. marts 2017

om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for fælles procedurer, formularer og modeller for samrådet mellem de relevante kompetente myndigheder i forbindelse med påtænkt erhvervelse af kvalificerede andele i kreditinstitutter, jf. artikel 24 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (1), særlig artikel 22, stk. 9, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der bør indføres fælles procedurer, formularer og modeller for at sikre, at de kompetente myndigheder foretager en korrekt vurdering af underretninger om påtænkte direkte eller indirekte erhvervelser eller forøgelser af kvalificerede andele i kreditinstitutter, når den påtænkte erhverver er en enhed under tilsyn i en anden medlemsstat eller sektor, moderselskabet til en sådan enhed under tilsyn eller den fysiske eller juridiske person, som kontrollerer en sådan enhed under tilsyn. I nævnte tilfælde bør de relevante kompetente myndigheder arbejde i samråd med hinanden og udveksle de ønskede oplysninger og alle andre væsentlige oplysninger.

(2)

I henhold til artikel 14, stk. 2, i direktiv 2013/36/EU finder det i nævnte direktivs artikel 24 omhandlede samråd også anvendelse på den vurdering, der foretages af aktionærer og selskabsdeltagere i et kreditinstitut med henblik på at meddele tilladelse til at påbegynde udøvelse af virksomhed som kreditinstitut. De fælles procedurer, formularer og modeller bør derfor også muliggøre samråd mellem de relevante kompetente myndigheder, når vurderingen af aktionærer eller selskabsdeltagere med kvalificerede andele foretages som led i vurderingen af ansøgninger om tilladelse til at udøve virksomhed som kreditinstitut.

(3)

De kompetente myndigheder bør for at lette samarbejdet og sikre effektiv udveksling af oplysninger udpege bestemte kontaktpunkter særligt med henblik på det i artikel 24 i direktiv 2013/36/EU omhandlede samråd og offentliggøre sådanne oplysninger på deres websteder.

(4)

Der bør etableres samrådsprocedurer med klare tidsmæssige krav for at sikre et rettidigt og effektivt samarbejde mellem de kompetente myndigheder.

(5)

Disse samrådsprocedurer bør ligeledes sikre, at de kompetente myndigheder samarbejder og arbejder hen imod at forbedre samrådet ved i givet fald at fremme tilbagemelding om kvaliteten og relevansen af de modtagne oplysninger.

(6)

Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) har forelagt Kommissionen.

(7)

EBA har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt anmodet interessentgruppen for banker, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 (2), om en udtalelse —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

Ved denne forordning indføres der fælles procedurer, formularer og modeller for det i artikel 24 i direktiv 2013/36/EU omhandlede samråd mellem følgende:

a)

den kompetente myndighed, som er ansvarlig for et eksisterende kreditinstitut, hvori det påtænkes at erhverve eller forøge en kvalificeret andel, eller som er ansvarlig for at give tilladelse til at påbegynde virksomhed som kreditinstitut (den »anmodende myndighed«)

b)

den relevante kompetente myndighed for den påtænkte erhverver, aktionær eller selskabsdeltager, når en sådan påtænkt erhverver, aktionær eller selskabsdeltager hører ind under en af de i artikel 24, stk. 1, litra a), b) og c), i direktiv 2013/36/EU omhandlede kategorier (den »anmodede myndighed«).

Artikel 2

Udpegede kontaktpunkter

De relevante kompetente myndigheder skal med henblik på det i artikel 24 i direktiv 2013/36/EU omhandlede samråd ved angivelse af en enkelt adresse på en bestemt afdeling eller mailboks udpege de kontaktpunkter, hvortil anmodninger om samråd og andre meddelelser fremsendes i overensstemmelse med denne forordning, og offentliggøre nævnte kontaktpunkter på deres websteder.

Artikel 3

Anmodning om samråd

1.   Den anmodende myndighed sender en anmodning om samråd til den anmodede myndighed snarest muligt efter modtagelsen af en underretning som omhandlet i artikel 22, stk. 1, i direktiv 2013/36/EU og under alle omstændigheder senest 10 arbejdsdage efter påbegyndelsen af den i nævnte direktivs artikel 22, stk. 2, andet afsnit, omhandlede vurderingsperiode.

2.   Når den i artikel 23, stk. 1, i direktiv 2013/36/EU omhandlede vurdering foretages som led i vurderingen af en ansøgning om tilladelse til at påbegynde udøvelse af virksomhed som kreditinstitut, sender den anmodende myndighed en anmodning om samråd til den anmodede myndighed snarest muligt efter modtagelsen af en sådan ansøgning og under alle omstændigheder senest 10 arbejdsdage efter modtagelsen af alle de oplysninger, der er omhandlet i artikel 15 i direktiv 2013/36/EU.

3.   Den anmodende myndighed sender de i stk. 1 og 2 omhandlede anmodninger om samråd skriftligt med post, fax eller sikre elektroniske midler og stiler dem til det udpegede kontaktpunkt i den anmodede myndighed.

4.   Når den anmodende myndighed sender de i stk. 1 og 2 omhandlede anmodninger om samråd sker det ved brug af modellen i bilag I og med en nærmere angivelse af den påtænkte andel og af de oplysninger, som den anmodende myndighed udbeder sig af den anmodede myndighed i forbindelse dermed.

Artikel 4

Bekræftelse på modtagelsen af en anmodning om samråd

Den anmodede myndighed sender den anmodende myndighed en bekræftelse på modtagelsen af den i artikel 3 omhandlede anmodning om samråd senest to arbejdsdage efter modtagelsen af en sådan anmodning.

Artikel 5

Svar fra en anmodet myndighed

1.   Et svar på en anmodning om samråd afgives skriftligt med post, fax eller sikre elektroniske midler ved brug af formatet i bilag II. Det stiles til det i artikel 2 omhandlede udpegede kontaktpunkt i den anmodende myndighed, medmindre andet fastsættes af den anmodende myndighed.

2.   Den anmodede myndighed skal hurtigst muligt og senest 20 arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen om samråd give den anmodende myndighed:

a)

alle relevante oplysninger, jf. anmodningen om samråd, herunder eventuelle synspunkter eller forbehold i forbindelse med den påtænkte erhververs erhvervelse

b)

alle væsentlige oplysninger, på eget initiativ.

3.   Hvis den anmodede myndighed ikke er i stand til at overholde den i stk. 2 omhandlede tidsfrist, underretter den straks den anmodende myndighed om de berettigede årsager til en sådan forsinkelse og en forventet svardato. Den anmodede myndighed sørger for regelmæssig tilbagemelding, enten på eget initiativ eller efter anmodning fra den anmodende myndighed.

4.   Hvis den anmodede myndighed i uundgåelige, berettigede tilfælde ikke er i stand til at give alle de ønskede oplysninger inden for den i stk. 2 omhandlede tidsfrist, skal den:

a)

give de oplysninger, der allerede foreligger, inden for den i stk. 2 omhandlede tidsfrist, og bruge formatet i bilag II

b)

give eventuelle manglende oplysninger, så snart de foreligger og på en måde, herunder mundtligt, som sikrer, at de nødvendige foranstaltninger kan gennemføres hurtigt.

5.   Hvis de ønskede oplysninger gives mundtligt, jf. stk. 4, litra b), skal de efterfølgende bekræftes skriftligt, jf. stk. 1, medmindre de berørte kompetente myndigheder bliver enige om andet.

Artikel 6

Procedurer for samråd

1.   I forbindelse med en anmodning om samråd og svaret herpå kommunikerer den anmodende myndighed og den anmodede myndighed på den mest formålstjenlige måde blandt dem, der er fastsat i artikel 3, stk. 3, og artikel 5, stk. 1, under behørig hensyntagen til fortrolighedsbetragtninger, korrespondancetider, omfanget af de oplysninger, der skal kommunikeres, og hvor nemt det er for den anmodende myndighed at få adgang til oplysningerne.

2.   De oplysninger, som den anmodede myndighed giver, skal efter dens bedste overbevisning være fuldstændige, korrekte og opdaterede.

3.   Når den anmodede myndighed har modtaget en anmodning om samråd, kommunikerer den, hvis den har behov for en præcisering af de ønskede oplysninger, rettidigt med den anmodende myndighed.

Den anmodende myndighed skal herefter straks besvare enhver anmodning om præcisering fra den anmodede myndigheds side.

4.   Hvis de ønskede oplysninger findes hos en anden myndighed end den anmodede myndighed i den samme medlemsstat, og denne myndighed ikke er en kompetent myndighed med henblik på artikel 24 i direktiv 2013/36/EU, gør den anmodede myndighed sit yderste for at indsamle oplysningerne straks og fremsende dem til den anmodende myndighed i overensstemmelse med artikel 5.

Hvis de ønskede oplysninger findes hos en anden myndighed i en anden medlemsstat eller hos en anden myndighed i den samme medlemsstat, og denne myndighed er en kompetent myndighed med henblik på artikel 24 i direktiv 2013/36/EU, informerer den anmodede myndighed straks den anmodende myndighed herom.

5.   Den anmodede myndighed og den anmodende myndighed samarbejder om at løse eventuelle problemer, som måtte opstå i forbindelse med behandlingen af en anmodning.

6.   Den anmodede myndighed og den anmodende myndighed giver tilbagemelding til hinanden om resultatet af den vurdering, i forbindelse med hvilken samrådet fandt sted, og, hvis det er relevant, om nytteværdien af modtagne oplysninger eller anden assistance og om eventuelle problemer i forbindelse med leveringen af assistancen eller oplysningerne.

7.   Hvis der fremkommer nye oplysninger eller opstår et behov for yderligere oplysninger i løbet af vurderingsperioden, sikrer den anmodende myndighed og den anmodede myndighed, at alle væsentlige og relevante oplysninger udveksles. Modellerne i bilag I og II bør i givet fald anvendes til dette formål.

8.   Ved samråd anvender de kompetente myndigheder et officielt EU-sprog, som almindeligvis anvendes i forbindelse med internationalt tilsynssamarbejde, og offentliggør valget af et sådant eller sådanne sprog på deres websteder. Kompetente myndigheder i medlemsstater, som har et fælles officielt sprog, eller som gensidigt aftaler at anvende et andet officielt EU-sprog, kan benytte nævnte sprog.

Artikel 7

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. marts 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 176 af 27.6.2013, s. 338.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12).


BILAG I

Anmodning om samråd (model)

[Artikel 3 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/461]

Dato: …

FRA:

Medlemsstat:

Anmodende myndighed:

Adresse:

(Kontaktoplysninger for det udpegede kontaktpunkt)

Tlf.

E-mail:

Referencenummer:

TIL:

Medlemsstat:

Anmodet myndighed:

Adresse:

(Kontaktoplysninger for det udpegede kontaktpunkt)

Tlf.

E-mail:

Att.:

I henhold til artikel 3 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/461 (1) afgives der hermed en anmodning om samråd vedrørende de spørgsmål, der er nærmere specificeret nedenfor.

Bemærk, at vurderingsproceduren udløber den [indsæt dato] (2)]. Du bedes derfor venligst fremsende de ønskede oplysninger og alle andre væsentlige oplysninger samt eventuelle synspunkter og forbehold, du måtte have i forbindelse med den påtænkte andel, senest 20 arbejdsdage efter modtagelsen af dette brev eller, hvis det ikke er muligt, angive, hvornår du forventer at kunne yde den assistance, der anmodes om.

Denne anmodning om samråd, dit svar og behandlingen heraf er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF (3).

Oplysninger vedrørende den påtænkte andel

Den eller de påtænkte erhververes, aktionærers eller selskabsdeltageres identitet:

[For fysiske personer angives personoplysninger, herunder personens navn, fødselsdato og -år, personnummer (hvis det forefindes) og adresse. For juridiske personer angives det registrerede navn, hovedkontorets registrerede adresse, postadressen (hvis den er anderledes) og det nationale selskabsnummer (hvis det forefindes)]

Navnet på den eller de regulerede enheder i den anmodede myndigheds medlemsstat og forholdet til den påtænkte erhverver, aktionær eller selskabsdeltager:

[Hvis den påtænkte erhverver, aktionær eller selskabsdeltager er en reguleret enhed som omhandlet i artikel 24, stk. 1, litra a), i direktiv 2013/36/EU, er det tilstrækkeligt at angive navnet på den påtænkte erhverver, aktionær eller selskabsdeltager. Hvis den påtænkte erhverver, aktionær eller selskabsdeltager hører ind under en af de kategorier, der er defineret i artikel 24, stk. 1, litra b) eller c), i direktiv 2013/36/EU, er det også nødvendigt at præcisere den påtænkte erhververs, aktionærs eller selskabsdeltagers forhold til den relevante regulerede enhed, som er etableret i den anmodede myndigheds medlemsstat].

Identiteten på den virksomhed eller det institut, som er genstand for den tilladelse, der ansøges om:

[Angiv det registrerede navn, hovedkontorets registrerede adresse, postadressen (hvis den er anderledes) og det nationale selskabsnummer (hvis det forefindes)]

Størrelsen på den påtænkte erhververs, aktionærs eller selskabsdeltagers nuværende og påtænkte direkte eller indirekte andel i den virksomhed eller det institut, som er genstand for den tilladelse, der ansøges om:

[Angiv oplysninger om de aktier i den virksomhed eller det institut, som er genstand for den tilladelse, der ansøges om, som ejes eller påtænkes ejet af den påtænkte erhverver, aktionær eller selskabsdeltager (hvis det er relevant, før og efter den påtænkte erhvervelse), herunder i) antal og type aktier, uanset om det er ordinære aktier eller andet, i virksomheden, som ejes, eller påtænkes erhvervet af den påtænkte erhverver, aktionær eller selskabsdeltager (hvis det er relevant, før og efter den påtænkte erhvervelse), samt sådanne aktiers nominelle værdi, ii) den andel, som de aktier, der ejes eller påtænkes erhvervet af den påtænkte erhverver, aktionær eller selskabsdeltager, udgør af den samlede kapital i virksomheden (hvis det er relevant, før og efter den påtænkte erhvervelse), og iii) den andel, som de aktier, der ejes eller påtænkes ejet af den påtænkte erhverver, aktionær eller selskabsdeltager, udgør af de samlede stemmerettigheder i virksomheden (hvis det er relevant, før og efter den påtænkte erhvervelse), hvis forskellig fra andelen af kapitalen i virksomheden. Angiv tilsvarende oplysninger for indirekte erhvervelser.]

Oplysninger om andre involverede myndigheder:

[Hvorvidt den anmodende myndighed har været i kontakt med eller agter at kontakte andre myndigheder i den anmodede myndigheds medlemsstat i forbindelse med genstanden for anmodningen eller enhver anden myndighed, som den anmodende myndighed ved har en aktiv interesse i genstanden for anmodningen]

[Yderligere oplysninger fra den anmodende myndighed (hvis det er relevant):

…]

Type assistance, som der anmodes om

Specifikke oplysninger, som der anmodes om:

[Indsæt en detaljeret beskrivelse af de specifikke oplysninger, som der anmodes om, herunder eventuelle relevante dokumenter, som der anmodes om. Sådanne oplysninger omfatter:

resultatet af den seneste vurdering af den påtænkte erhververs, aktionærs eller selskabsdeltagers egnethed (egnethed og hæderlighed) eller af egnetheden af de relevante medarbejdere i den relevante regulerede enhed (hvis det forefindes)

resultatet af den seneste vurdering af den påtænkte erhververs, aktionærs eller selskabsdeltagers finansielle sundhed eller af den finansielle sundhed af den relevante regulerede enhed, med tilhørende offentlige eller eksterne revisionsberetninger (hvis det forefindes)

resultatet af den anmodede myndigheds seneste vurdering af kvaliteten af den påtænkte erhververs, aktionærs eller selskabsdeltagers forvaltningsstruktur eller af forvaltningsstrukturen i den relevante regulerede enhed, samt administrativ og regnskabsmæssig praksis, interne kontrolsystemer, virksomhedsledelse, koncernstruktur osv. (hvis det forefindes)

en angivelse af, hvorvidt der er grund til at tro, at der er eller har været tale om hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme i forbindelse med den påtænkte erhvervelse eller deltagelse, eller om der gøres eller har været gjort forsøg herpå

og alle andre specifikke oplysninger, som den anmodende myndighed anmoder om.]

Med venlig hilsen

[underskrift]


(1)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/461 af 16. marts 2017 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for fælles procedurer, formularer og modeller for samrådet mellem de relevante kompetente myndigheder i forbindelse med påtænkt erhvervelse af kvalificerede andele i kreditinstitutter, jf. artikel 24 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU (EUT L 72 af 17.3.2017, s. 57).

(2)  I overensstemmelse med artikel 22, stk. 2, andet afsnit, i direktiv 2013/36/EU eller i givet fald direktivets artikel 15.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31).


BILAG II

Svar fra den anmodede myndighed (model)

[Artikel 5 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/461]

Dato: …

Generelle oplysninger

FRA:

Medlemsstat:

Anmodet myndighed:

Adresse:

(Kontaktoplysninger for det udpegede kontaktpunkt)

Tlf.

E-mail:

Den anmodede myndigheds referencenummer:

TIL:

Medlemsstat:

Anmodende myndighed:

Adresse:

(Kontaktoplysninger for det udpegede kontaktpunkt)

Tlf.

E-mail:

Den anmodende myndigheds referencenummer:

Att.:

I overensstemmelse med artikel 5 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/461 (1) er din anmodning om samråd af [dd.mm.åååå] med ovennævnte reference nummer hermed færdigbehandlet.

Dette svar er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF (2).

Hvis det er relevant, bedes du forklare enhver tvivl, du har med hensyn til de specifikke oplysninger, der er anmodet om, eller med hensyn til andre aspekter ved denne vurdering:

De ønskede oplysninger eller en henvisning til de relevante bilag, der indeholder oplysningerne, anføres her:

Hvis der er andre væsentlige oplysninger eller andre oplysninger, som den anmodede myndighed ønsker at give, bedes du anføre sådanne her eller forklare, hvordan de vil blive givet, eller henvise til de relevante bilag, der indeholder disse oplysninger:

[Anfør alle væsentlige oplysninger, som f.eks. koncernstruktur eller de seneste vurderinger af den påtænkte erhververs finansielle sundhed eller af den finansielle sundhed i den relevante regulerede enhed.]

Eventuelle synspunkter eller forbehold i forbindelse med den påtænkte erhvervelse angives her:

Hvis eventuelle ønskede oplysninger ikke forefandtes ved udarbejdelsen af dette svar og afventning af sådanne oplysninger ville have medført, at svaret ikke blev afgivet inden for den fastlagte tidsramme, angives sådanne oplysninger her med en nærmere præcisering af, hvornår de kan forventes at blive givet:

Venlig hilsen

[underskrift]


(1)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/461 af 16. marts 2017 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for fælles procedurer, formularer og modeller for samrådet mellem de relevante kompetente myndigheder i forbindelse med påtænkt erhvervelse af kvalificerede andele i kreditinstitutter, jf. artikel 24 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU (EUT L 72 af 17.3.2017, s. 57).

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31).


Top