EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0460

Kommissionens forordning (EU) 2017/460 af 16. marts 2017 om fastsættelse af en netregel for harmoniserede transmissionstarifstrukturer for gas (EØS-relevant tekst. )

C/2017/1657

OJ L 72, 17.3.2017, p. 29–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/460/oj

17.3.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 72/29


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/460

af 16. marts 2017

om fastsættelse af en netregel for harmoniserede transmissionstarifstrukturer for gas

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2009 af 13. juli 2009 om betingelserne for adgang til naturgastransmissionsnet og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1775/2005 (1), særlig artikel 6, stk. 11, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 715/2009 er det nødvendigt at fastsætte en netregel for harmoniserede transmissionstarifstrukturer for gas og fastsætte EU-regler, som har til formål at bidrage til markedsintegration, øge forsyningssikkerheden og fremme den indbyrdes forbindelse mellem gasnet.

(2)

Et afgørende skridt i at nå disse mål er at øge gennemsigtigheden af transmissionstarifstrukturer og procedurerne for at fastsætte dem. Derfor er det nødvendigt at fastsætte krav til offentliggørelse af oplysninger i forbindelse med fastlæggelsen af indtægter for transmissionssystemoperatørerne og for at kunne aflede forskellige transmissions- og ikke-transmissionstariffer. Disse krav skal give brugerne af nettet bedre mulighed for at forstå de tariffer, som er fastsat for både transmissionstjenester og ikke-transmissionstjenester, samt hvordan sådanne tariffer har ændret sig, fastsættes og kan ændre sig. Derudover bør netbrugerne være i stand til at forstå de underliggende omkostninger i transmissionstarifferne, og i et rimeligt omfang forudsige transmissionstariffer. De krav til gennemsigtighed, som fastsættes i denne forordning, er en yderligere harmonisering af den regel, der er fastsat i afsnit 3.1.2, litra a), i bilag I til forordning (EF) nr. 715/2009.

(3)

Efter indførelsen af begrebet entry- og exitsystemer ved forordning (EF) nr. 715/2009 er transmissionsomkostninger ikke længere direkte forbundet med en bestemt rute, da entry- og exitkapacitet kan kontraheres separat, og netbrugerne kan få gas transporteret fra et hvilket som helst entrypunkt til et hvilket som helst exitpunkt. Inden for denne ramme beslutter transmissionssystemoperatøren den mest effektive måde at sende gas igennem systemet. For at opnå og sikre en rimelig grad af omkostningsafspejling og forudsigelighed i et sådant system, skal transmissionstariffer være baseret på en referenceprismetode, som bruger specifikke omkostningsfaktorer. De vejledende principper for at anvende en konsistent og gennemsigtig referenceprismetode bør fastlægges. Forpligtelsen til at gennemføre en høring om den foreslåede referenceprismetode bør fastsættes. Hvis den foreslåede referenceprismetode er en anden end referenceprismetoden baseret på kapacitetsvægtet afstand, skal sidstnævnte fungere som en kontrafaktisk metode til sammenligning med den foreslåede referenceprismetode.

(4)

For at undgå dobbeltbetaling for transmission til og fra lagerfaciliteter bør denne forordning fastsætte en mindsterabat, som anerkender en sådan infrastrukturs generelle bidrag til systemets fleksibilitet og forsyningssikkerheden. Lagerfaciliteter med direkte adgang til to eller flere transmissionssystemoperatørers transmissionssystemer i direkte forbundne entry- og exitsystemer eller med samtidig adgang til et transmissionssystem og et distributionssystem, giver mulighed for transport af gas mellem direkte forbundne systemer. Anvendelse af en rabat ved entrypunkter fra eller exitpunkter til lagerfaciliteter i de tilfælde, hvor lagerfaciliteterne bruges til at transportere gas mellem direkte forbundne systemer, ville gavne disse netbrugere i forhold til andre netbrugere, som bestiller kapacitetsprodukter uden en rabat i sammenkoblingspunkter eller anvender lagerfaciliteter til at transportere gas inden for samme system. Denne forordning bør indføre mekanismer til at undgå en sådan forskelsbehandling.

(5)

Med sigte på at fremme forsyningssikkerheden bør det overvejes at tildele rabatter i entrypunkter fra LNG-lagerfaciliteter og i entrypunkter fra og exitpunkter til infrastruktur udviklet med det formål at afhjælpe medlemsstaters isolerede situation for så vidt angår deres gastransmissionssystemer.

(6)

Transmissionssystemoperatører i visse entry- og exitsystemer transporterer betydeligt mere gas ind i andre systemer end til forbrug i deres eget entry- og exitsystem. Derfor bør referenceprismetoderne omfatte beskyttelse af sådanne tvungne kunder mod risiciene ved store transitstrømme.

(7)

For at fremme stabiliteten af transmissionstarifferne for netbrugere, fremme finansiel stabilitet og undgå skadelige virkninger på indtægtssiden og likviditeten hos transmissionssystemoperatørerne bør der fastlægges principper for indtægtsafstemning.

(8)

Desuden bør der fastsættes regler for tarifprincipper for ny kapacitet, der skabes ved en markedsbaseret fremgangsmåde i overensstemmelse med den proces, der er fastsat i artikel 26-30 i Kommissionens forordning (EU) 2017/459 (2). I tilfælde af, at nyskabt kapacitet fører til et niveau for krydssubsidiering, der ikke kan retfærdiggøres, da tvungne kunder ville blive udsat for en stor del af risikoen, bør denne forordning indføre mekanismer til at afhjælpe sådanne risici.

(9)

Denne forordning bør gælde for den ikke-undtagne del af større nye infrastrukturer, der har fået indrømmet en undtagelse i medfør af artikel 36 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/73/EF (3) fra samme direktivs artikel 41, stk. 6, 8 og 10. I tilfælde, hvor den særlige karakter af sammenkoblingspunkter er anerkendt på europæisk plan med en undtagelse i henhold til artikel 36 i direktiv 2009/73/EF eller på anden måde, bør de nationale reguleringsmyndigheder have beføjelse til at indrømme undtagelser fra krav i denne forordning, som ville bringe en effektiv drift af sådanne sammenkoblingspunkter i fare.

(10)

Denne forordning bør ikke indskrænke anvendelsen af EU's konkurrenceregler og nationale konkurrenceregler, især forbuddet mod restriktive aftaler (artikel 101 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde) og om misbrug af dominerende stilling (artikel 102 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde). De harmoniserede transmissionstarifstrukturer, der indføres, bør udformes på en sådan måde, at afskærmning af afledte forsyningsmarkeder undgås.

(11)

De nationale reguleringsmyndigheder og transmissionssystemoperatørerne bør tage hensyn til bedste praksis og bestræbelser på at harmonisere procedurer i forbindelse med gennemførelsen af denne forordning. I overensstemmelse med artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 713/2009 (4) bør Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder og de nationale reguleringsmyndigheder sikre, at reglerne for harmoniserede transmissionstarifstrukturer for gas gennemføres i hele EU på den mest effektive måde.

(12)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 51 i direktiv 2009/73/EF —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 1

Genstand

Ved denne forordning fastsættes en netregel, som fastlægger reglerne for harmoniserede transmissionstarifstrukturer for gas, herunder regler for anvendelse af en referenceprismetode, den tilhørende høringsproces, krav om offentliggørelse og beregningen af mindstepriser for standardkapacitetsprodukter.

Artikel 2

Anvendelsesområde

1.   Denne forordning gælder for alle gastransmissionssystemers entrypunkter og exitpunkter med undtagelse af kapitel III, V, VI, artikel 28, artikel 31, stk. 2 og 3, og kapitel IX, som kun gælder for sammenkoblingspunkter. Kapitel III, V, VI, artikel 28 og kapitel IX gælder for entrypunkter fra tredjelande eller exitpunkter til tredjelande, eller begge dele, hvis den nationale reguleringsmyndighed træffer beslutning om at anvende forordning (EU) 2017/459 for disse punkter.

2.   Denne forordning gælder ikke i de medlemsstater, der har fået indrømmet en undtagelse i medfør af artikel 49 i direktiv 2009/73/EF, i den periode, som den pågældende undtagelse er indrømmet for.

Artikel 3

Definitioner

I denne forordning anvendes definitionerne i artikel 2 i forordning (EF) nr. 715/2009, artikel 3 i forordning (EU) 2017/459, artikel 3 i Kommissionens forordning (EU) nr. 312/2014 (5), artikel 2 i Kommissionens forordning (EU) 2015/703 (6) og artikel 2 i direktiv 2009/73/EF. Derudover forstås ved:

1)   »referencepris«: prisen for et kapacitetsprodukt for uafbrydelig kapacitet med en varighed på et år, som er gældende i entry- og exitpunkter, og som bruges til at fastsætte kapacitetsbaserede transmissionstariffer

2)   »referenceprismetode«: metoden, som anvendes på den del af indtægterne fra transmissionstjenester, der stammer fra kapacitetsbaserede transmissionstariffer, med sigte på at beregne referencepriser

3)   »ordning uden prisloft«: en reguleringsordning såsom indtægtsloft, afkastgrad og kostpris plus avance, hvor den tilladte indtægt for transmissionssystemoperatøren fastsættes i henhold til artikel 41, stk. 6, litra a), i direktiv 2009/73/EF

4)   »ikke-transmissionstjenesteindtægter«: den del af den tilladte eller tilstræbte indtægt, som stammer fra ikke-transmissionstariffer

5)   »reguleringsperiode«: den periode, for hvilken den tilladte eller tilstræbte indtægt fastsættes i henhold til artikel 41, stk. 6, litra a), i direktiv 2009/73/EF

6)   »transmissionstjenesteindtægter«: den del af den tilladte eller tilstræbte indtægt, som stammer fra transmissionstariffer

7)   »transmissionstariffer«: de gebyrer, der skal betales af netbrugerne for de leverede transmissionstjenester

8)   »systemintern transport«: transport af gas inden for et entry- og exitsystem til kunder, der er forbundet til det pågældende entry- og exitsystem

9)   »transport til eksternt system«: transport af gas inden for et entry- og exitsystem til kunder, der er forbundet til et andet entry- og exitsystem

10)   »homogen gruppe af punkter«: en gruppe af en af følgende typer punkter: entrysammenkoblingspunkter, exitsammenkoblingspunkter, entrypunkter til systemintern transport, exitpunkter til systemintern transport, entrypunkter fra lagerfaciliteter, exitpunkter til lagerfaciliteter, entrypunkter fra flydende naturgasfaciliteter (i det følgende, benævnt »LNG-anlæg«), exitpunkter til LNG-anlæg og entrypunkter fra produktionsanlæg

11)   »tilladt indtægt«: summen af indtægter fra transmissionstjenester og ikke-transmissionstjenester for transmissionssystemoperatørens levering af tjenesteydelser i en bestemt periode inden for en given reguleringsperiode, som den pågældende transmissionssystemoperatør er berettiget til under en ordning uden prisloft, og som fastsættes i henhold til artikel 41, stk. 6, litra a), i direktiv 2009/73/EF

12)   »transmissionstjenester«: de regulerede tjenester, der leveres af transmissionssystemoperatøren inden for entry- og exitsystemet med henblik på transmission

13)   »ikke-transmissionstariffer«: de gebyrer, der skal betales af netbrugerne for de leverede ikke-transmissionstjenester

14)   »tilstræbt indtægt«: summen af forventede indtægter fra transmissionstjenester, beregnet i overensstemmelse med principperne i artikel 13, stk. 1, i forordning (EF) nr. 715/2009, og forventede indtægter fra ikke-transmissionstjenester for levering af tjenesteydelser af transmissionssystemoperatøren i en bestemt periode inden for en given reguleringsperiode under en ordning med prisloft

15)   »ikke-transmissionstjenester«: andre regulerede tjenester end transmissionstjenester og andre tjenester end dem, der reguleres af forordning (EU) nr. 312/2014, og som leveres af transmissionssystemoperatøren

16)   »multiplikator«: den faktor, der anvendes på den respektive del af referenceprisen for at beregne mindsteprisen for et ikke-årligt standardkapacitetsprodukt

17)   »ordning med prisloft«: en reguleringsordning, hvor en maksimal transmissionstarif baseret på den tilstræbte indtægt fastsættes i henhold til artikel 41, stk. 6, litra a), i direktiv 2009/73/EF

18)   »omkostningsfaktor«: en nøglefaktor for transmissionssystemoperatørens aktivitet, som er korreleret med transmissionssystemoperatørens omkostninger, f.eks. afstand eller teknisk kapacitet

19)   »klynge af entry- eller exitpunkter«: en homogen gruppe af punkter eller en gruppe af entry- eller exitpunkter, som ligger i nærheden af hinanden, og som betragtes som henholdsvis ét entrypunkt eller ét exitpunkt ved anvendelsen af referenceprismetoden

20)   »gasstrømscenarie«: en kombination af et entrypunkt og et exitpunkt, som afspejler brugen af transmissionssystemet i overensstemmelse med det sandsynlige efterspørgsels- og udbudsmønster, og hvor der er mindst én rørledning, som gør det muligt at sende gas ind i transmissionsnettet i entrypunktet og ud af nettet i exitpunktet, uanset om kapaciteten er kontraheret for det pågældende entrypunkt og exitpunkt

21)   »sæsonfaktor«: den faktor, som afspejler variationen i efterspørgslen inden for året, og som kan anvendes i kombination med den relevante multiplikator

22)   »fast betalingspris«: en pris beregnet i overensstemmelse med artikel 24, litra b), hvor mindsteprisen ikke er underlagt nogen justeringer

23)   »tarifperiode«: den periode, hvor et bestemt referenceprisniveau gælder, hvis mindste varighed er et år, og hvis maksimale varighed er varigheden af reguleringsperioden

24)   »reguleringskonto«: konto, der som minimum aggregerer under- og overindtægter fra transmissionstjenester under en ordning uden prisloft

25)   »auktionstillæg«: forskellen mellem salgsprisen og mindsteprisen på en auktion

26)   »variabel betalingspris«: en pris beregnet i henhold til artikel 24, litra a), hvor mindsteprisen er underlagt justeringer såsom indtægtsafstemning, justering af den tilladte indtægt eller justering af den forventede kontraktuelle kapacitet.

Artikel 4

Transmissions- og ikke-transmissionstjenester og -tariffer

1.   En given tjeneste anses for at være en transmissionstjeneste, hvis begge de følgende kriterier er opfyldt:

a)

omkostningerne ved tjenesten er forårsaget af omkostningsfaktorerne i form af både teknisk eller forventet kontraktuel kapacitet og afstand

b)

omkostningerne ved tjenesten er relateret til investeringen i og driften af den infrastruktur, som er en del af det regulerede aktivgrundlag for levering af transmissionstjenester.

Hvis et af de kriterier, der er anført i litra a) og b), ikke er opfyldt, kan en given tjeneste anses for at være enten en transmissions- eller en ikke-transmissionstjeneste afhængigt af resultaterne af den periodiske høring af transmissionssystemoperatøren(-erne) eller den nationale reguleringsmyndighed og beslutningen truffet af den nationale reguleringsmyndighed, jf. artikel 26 og 27.

2.   Transmissionstarifferne kan fastsættes på en måde, så der tages hensyn til betingelserne for uafbrydelige kapacitetsprodukter.

3.   Transmissionstjenesteindtægter skal opkræves som kapacitetsbaserede transmissionstariffer.

Som en undtagelse, og med forbehold af den nationale reguleringsmyndigheds godkendelse, kan en del af transmissionstjenesteindtægterne kun opkræves som følgende produktbaserede transmissionstariffer, som fastsættes hver for sig:

a)

et gasstrømbaseret gebyr, som skal opfylde alle følgende kriterier:

i)

det opkræves med henblik på at dække de omkostninger, som primært skyldes gasstrømmængden

ii)

det beregnes på grundlag af forventede eller historiske gasstrømme, eller begge dele, og fastsættes på en sådan måde, at det er det samme i alle entrypunkter, og det samme i alle exitpunkter

iii)

det udtrykkes i penge eller naturalier

b)

et supplerende gebyr for opkrævede indtægter, som skal opfylde alle følgende kriterier:

i)

det opkræves med henblik på at administrere under- og overindtægter

ii)

det beregnes på grundlag af forventede eller historiske gasstrømme eller begge dele

iii)

det anvendes i andre punkter end sammenkoblingspunkter

iv)

det anvendes, efter at den nationale reguleringsmyndighed har foretaget en vurdering af, hvorvidt det afspejler omkostningerne, og dets indvirkning på krydssubsidiering mellem sammenkoblingspunkter og andre punkter end sammenkoblingspunkter.

4.   Ikke-transmissionstjenesteindtægter opkræves som ikke-transmissionstariffer, som gælder for en given ikke-transmissionstjeneste. Sådanne tariffer skal:

a)

afspejle omkostningerne og være ikke-diskriminerende, objektive og gennemskuelige

b)

opkræves hos dem, der nyder godt af en given ikke-transmissionstjeneste, med henblik på at minimere krydssubsidiering mellem netbrugere i eller uden for en medlemsstat eller begge dele.

Hvis en given ikke-transmissionstjeneste ifølge den nationale reguleringsmyndighed er til gavn for alle netbrugere, opkræves omkostningerne for en sådan tjeneste hos alle netbrugere.

Artikel 5

Vurderinger af omkostningsfordeling

1.   Den nationale reguleringsmyndighed eller transmissionssystemoperatøren, som besluttet af den nationale reguleringsmyndighed, skal udføre følgende vurderinger og offentliggøre dem som en del af den endelige høring, der er omhandlet i artikel 26:

a)

en vurdering af omkostningsfordelingen for så vidt angår transmissionstjenesteindtægter, som skal opkræves som kapacitetsbaserede transmissionstariffer og udelukkende være baseret på omkostningsfaktorerne

i)

teknisk kapacitet eller

ii)

forventet kontraktuel kapacitet eller

iii)

teknisk kapacitet og afstand eller

iv)

forventet kontraktuel kapacitet og afstand

b)

en vurdering af omkostningsfordelingen relateret til transmissionstjenesteindtægter, som skal opkræves som produktbaserede transmissionstariffer, hvis relevant, og udelukkende være baseret på omkostningsfaktorerne

i)

mængden af gasstrømme eller

ii)

mængden af gasstrømme og afstand.

2.   Vurderingen af omkostningsfordelingen skal angive graden af krydssubsidiering mellem systemintern transport og transport til eksternt system baseret på den foreslåede referenceprismetode.

3.   Vurderingen af omkostninger, der er nævnt i stk. 1, litra a), udføres på følgende måde:

a)

de kapacitetsbaserede indtægter for transmissionstjenester, der skal opkræves for systemintern transport i både alle entrypunkter og alle exitpunkter, divideres med værdien af de relevante kapacitetsomkostningsfaktorer for systemintern transport for at beregne kapacitetsforholdet for systemintern transport, som er defineret som en monetær enhed pr. måleenhed såsom i euro pr. MWh/dag, i henhold til følgende formel:

Formula

hvor:

 

Formula er indtægten, som er defineret i en monetær enhed såsom euro, som opkræves som kapacitetstariffer for systemintern transport

 

Formula er værdien af kapacitetsrelaterede omkostningsfaktorer for systemintern transport såsom summen af de gennemsnitlige daglige forventede kontraktuelle kapaciteter ved systemintern transport i hvert entrypunkt og exitpunkt eller klynge af punkter, og som er defineret i en måleenhed såsom MWh/dag

b)

de kapacitetsbaserede indtægter for transmissionstjenester, der skal opkræves for transport til eksternt system i både alle entry- og alle exitpunkter, divideres med værdien af de relevante kapacitetsomkostningsfaktorer for transport til eksternt system for at beregne kapacitetsforholdet for transport til eksternt system, som er defineret som en monetær enhed pr. måleenhed såsom i euro pr. MWh/dag, i henhold til følgende formel:

Formula

hvor:

 

Formula er indtægten, som er defineret i en monetær enhed såsom euro, som opkræves som kapacitetstariffer for transport til eksternt system

 

Formula er værdien af kapacitetsrelaterede omkostningsfaktorer for transport til eksternt system såsom summen af de gennemsnitlige daglige forventede kontraktuelle kapaciteter ved transport til eksternt system i hvert entrypunkt og exitpunkt eller klynge af punkter, og som er defineret i en måleenhed såsom MWh/dag

c)

Sammenligningsindekset for den kapacitetsbaserede omkostningsfordeling imellem forholdene i litra a) og b), som er defineret som en procentandel, beregnes i henhold til følgende formel:

Formula

4.   Vurderingen af omkostningsfordelingen, der er nævnt i stk. 1, litra b), udføres på følgende måde:

a)

de produktbaserede indtægter for transmissionstjenester, der skal opkræves for systemintern transport i både alle entrypunkter og alle exitpunkter, divideres med værdien af de relevante produktomkostningsfaktorer for systemintern transport for at beregne produktforholdet for systemintern transport, som er defineret som en monetær enhed pr. måleenhed såsom i euro pr. MWh, i henhold til følgende formel:

Formula

hvor:

 

Formula er indtægten, som er defineret i en monetær enhed såsom euro, som opkræves som produkttariffer for systemintern transport

 

Formula er værdien af produktrelaterede omkostningsfaktorer for systemintern transport såsom summen af de gennemsnitlige daglige forventede gasstrømme ved systemintern transport i hvert entrypunkt og exitpunkt eller klynge af punkter, og som er defineret i en måleenhed såsom MWh

b)

de produktbaserede indtægter for transmissionstjenester, der skal opkræves for transport til eksternt system i både alle entry- og alle exitpunkter, divideres med værdien af de relevante produktomkostningsfaktorer for transport til eksternt system for at beregne produktforholdet for transport til eksternt system, som er defineret som en monetær enhed pr. måleenhed såsom i euro pr. MWh, i henhold til følgende formel:

Formula

hvor:

 

Formula er indtægten, som er defineret i en monetær enhed såsom euro, som opkræves som produkttariffer for transport til eksternt system

 

Formula er værdien af de nævnte produktrelaterede omkostningsfaktorer for transport til eksternt system såsom summen af de gennemsnitlige daglige forventede gasstrømme ved transport til eksternt system i hvert entrypunkt eller exitpunkt eller klynge af punkter, og som er defineret i en måleenhed såsom MWh

c)

sammenligningsindekset for produktomkostningsfordeling imellem forholdene omhandlet i litra a) og b), som er defineret som en procentandel, beregnes i henhold til følgende formel:

Formula

5.   Transmissionstjenesteindtægter, der skal opkræves for systemintern transport i entrypunkterne, som er nævnt i stk. 3, litra a), og artikel 4, litra a), beregnes på følgende måde:

a)

mængden af tildelt kapacitet eller respektive gasstrømmen knyttet til levering af transmissionstjenester ved transport til eksternt system i alle entrypunkter anses for at være lig med mængden af kapacitet eller henholdsvis gasstrømmen knyttet til levering af transmissionstjenester ved transport til eksternt system i alle exitpunkter

b)

kapaciteten respektive gasstrømmen, bestemt som angivet i litra a) i dette stykke, anvendes til at beregne transmissionstjenesteindtægten, der skal opkræves for transport til eksternt system i entrypunkter

c)

forskellen mellem den samlede transmissionstjenesteindtægt, der skal opkræves i entrypunkter, og den resulterende værdi i dette stykkes litra b) svarer til den transmissionstjenesteindtægt, der skal opkræves for systemintern transport i entrypunkter.

6.   Hvis afstand anvendes som en omkostningsfaktor i kombination med teknisk eller forventet kontraktuel kapacitet eller gasstrømme, skal den kapacitetsvægtede gennemsnitlige afstand eller respektive den produktvægtede gennemsnitlige afstand anvendes. Hvis resultaterne af sammenligningsindekserne for kapacitetsomkostningsfordeling eller henholdsvis produktomkostningsfordeling, der er nævnt i stk. 3, litra c), eller respektive stk. 4, litra c), overstiger 10 procent, skal den nationale reguleringsmyndighed forelægge en begrundelse for sådanne resultater i den beslutning, der er omhandlet i artikel 27, stk. 4.

KAPITEL II

REFERENCEPRISMETODER

Artikel 6

Anvendelse af referenceprismetoden

1.   Referenceprismetoden skal fastsættes eller godkendes af den nationale reguleringsmyndighed, jf. artikel 27. Den referenceprismetode, der skal anvendes, er underlagt resultaterne af de i artikel 26 fastsatte periodiske høringer af transmissionssystemoperatør(-en)(-erne) eller den nationale reguleringsmyndighed, som besluttet af den nationale reguleringsmyndighed.

2.   Anvendelsen af referenceprismetoden skal give en referencepris.

3.   Den samme referenceprismetode anvendes på alle entry- og exitpunkter i et givent entry- og exitsystem, dog med forbehold af undtagelserne i artikel 10 og 11.

4.   Tilpasninger af anvendelsen af referenceprismetoden på alle entry- og exitpunkter må kun ske i overensstemmelse med artikel 9 eller som følge af en eller flere af følgende årsager:

a)

benchmarking udført af den nationale reguleringsmyndighed, hvorved referencepriser i et givet entry- og exitpunkt tilpasses, således at de resulterende værdier overholder et konkurrencedygtigt niveau for referencepriser

b)

udligning udført af transmissionssystemoperatør(-en)(-erne) eller den nationale reguleringsmyndighed, som besluttet af den nationale reguleringsmyndighed, hvorved den samme referencepris anvendes i nogle eller alle punkter inden for en homogen gruppe af punkter

c)

reskalering udført af transmissionssystemoperatør(-en)(-erne) eller den nationale reguleringsmyndighed, som besluttet af den nationale reguleringsmyndighed, hvorved referencepriserne i alle entry- eller alle exitpunkter eller begge dele justeres, enten ved at multiplicere deres værdier med en konstant eller ved at lægge en konstant til eller trække en konstant fra deres værdier.

Artikel 7

Valg af en referenceprismetode

Referenceprismetoden skal være i overensstemmelse med artikel 13 i forordning (EF) nr. 715/2009 og følgende krav. Den skal sigte mod, at:

a)

give netbrugerne mulighed for at reproducere beregningen af referencepriser og præcis fremskrivning af dem

b)

tage hensyn til de faktiske omkostninger for levering af transmissionstjenester og samtidig tage transmissionsnettets grad af kompleksitet i betragtning

c)

sikre ikke-forskelsbehandling og hindre unødig krydssubsidiering, herunder ved at tage hensyn til omkostningsfordelingsvurderingerne, jf. artikel 5

d)

sikre, at betydelig volumen-risiko, navnlig i forbindelse med transmission på tværs af et entry- og exitsystem, ikke pålægges slutkunderne i det pågældende entry- og exitsystem

e)

sikre, at de resulterende referencepriser ikke er konkurrenceforvridende for handel på tværs af grænserne.

Artikel 8

Referenceprismetode for kapacitetsvægtet afstand

1.   Parametrene for den kapacitetsvægtede afstandsreferenceprismetode er som følger:

a)

andelen af transmissionstjenesteindtægter, som skal opkræves som kapacitetsbaserede transmissionstariffer

b)

den forventede kontraktuelle kapacitet i hvert entrypunkt eller en klynge af entrypunkter og i hvert exitpunkt eller en klynge af exitpunkter

c)

hvis entrypunkter og exitpunkter kan kombineres i et relevant gasstrømscenarie, den korteste afstand af rørledningsruterne imellem et entrypunkt eller en klynge af entrypunkter og et exitpunkt eller en klynge af exitpunkter

d)

kombinationerne af entrypunkter og exitpunkter, hvis det er muligt at kombinere nogle entrypunkter og nogle exitpunkter i et relevant gasstrømscenarie

e)

den entry- og exitopdeling, der er nævnt i artikel 30, stk. 1, litra b), nr. v), 2), skal være 50/50.

Hvis entrypunkter og exitpunkter ikke kan kombineres i et gasstrømscenarie, tages denne kombination af entry- og exitpunkter ikke i betragtning.

2.   Referencepriserne afledes i følgende sekventielle trin:

a)

den vægtede gennemsnitlige afstand for hvert entrypunkt eller hver klynge af entrypunkter og for hvert exitpunkt eller hver klynge af exitpunkter beregnes under hensyntagen til, hvis det er relevant, de kombinationer, der er nævnt i stk. 1, litra d), i overensstemmelse med følgende respektive formler:

i)

det beregnes for et entrypunkt eller en klynge af entrypunkter som summen af produkterne af kapaciteten i hvert exitpunkt eller en klynge af exitpunkter og afstanden fra entrypunktet eller klyngen af entrypunkter til hvert exitpunkt eller klyngen af exitpunkter, divideret med summen af kapaciteterne i hvert exitpunkt eller klynge af exitpunkter:

Formula

hvor:

 

ADEn er den vægtede gennemsnitlige afstand for et entrypunkt eller en klynge af entrypunkter

 

CAPEx er den forventede kontraktuelle kapacitet i et exitpunkt eller en klynge af exitpunkter

 

DEn,Ex er afstanden mellem et givet entrypunkt eller en klynge af entrypunkter og et givet exitpunkt eller en klynge af exitpunkter, jf. stk. 1, litra c)

ii)

det beregnes for et exitpunkt eller en klynge af exitpunkter som summen af produkterne af kapaciteten ved hvert entrypunkt eller en klynge af entrypunkter og afstanden til exitpunktet eller en klynge af exitpunkter fra hvert entrypunkt eller en klynge af entrypunkter divideret med summen af kapaciteten i hvert entrypunkt eller en klynge af entrypunkter:

Formula

Hvor:

 

ADEx er den vægtede gennemsnitlige afstand for et exitpunkt eller en klynge af exitpunkter

 

CAPEn er den forventede kontraktuelle kapacitet i et entrypunkt eller en klynge af entrypunkter

 

DEn,Ex er afstanden mellem et givet entrypunkt eller en klynge af entrypunkter og et givet exitpunkt eller en klynge af exitpunkter, der er nævnt i stk. 1, litra c)

b)

omkostningsvægten for hvert entrypunkt eller hver klynge af entrypunkter og for hvert exitpunkt eller hver klynge af exitpunkter beregnes i overensstemmelse med følgende respektive formler:

 

Formula

 

Formula

hvor:

 

Wc,En er omkostningsvægten for et givet entrypunkt eller en klynge af entrypunkter

 

Wc,Ex er omkostningsvægten for et givet exitpunkt eller en klynge af exitpunkter

 

ADEn er den vægtede gennemsnitlige afstand for et entrypunkt eller en klynge af entrypunkter

 

ADEx er den vægtede gennemsnitlige afstand for et exitpunkt eller en klynge af exitpunkter

 

CAPEn er den forventede kontraktuelle kapacitet i et entrypunkt eller en klynge af entrypunkter

 

CAPEx er den forventede kontraktuelle kapacitet i et exitpunkt eller en klynge af exitpunkter

c)

den del af transmissionstjenesteindtægter, der skal opkræves som kapacitetsbaserede transmissionstariffer i alle entrypunkter, og den del af transmissionstjenesteindtægter, der skal opkræves som kapacitetsbaserede transmissionstariffer i alle exitpunkter, bestemmes ved at anvende entry- og exitopdelingen

d)

den del af transmissionstjenesteindtægter, der skal opkræves som kapacitetsbaserede transmissionstariffer i hvert entrypunkt eller hver klynge af entrypunkter, og for hvert exitpunkt eller hver klynge af exitpunkter, beregnes i overensstemmelse med følgende respektive formler:

 

REn = Wc,En × RΣEn

 

REx = Wc,Ex × RΣEx

hvor:

 

Wc,En er omkostningsvægten for et givet entrypunkt eller en klynge af entrypunkter

 

Wc,Ex er omkostningsvægten for et givet exitpunkt eller en klynge af exitpunkter

 

REn er den del af transmissionstjenesteindtægter, der skal opkræves som kapacitetsbaserede transmissionstariffer i et entrypunkt eller en klynge af entrypunkter

 

REx er den del af transmissionstjenesteindtægter, der skal opkræves som kapacitetsbaserede transmissionstariffer i et exitpunkt eller en klynge af exitpunkter

 

RΣEn er den del af transmissionstjenesteindtægter, der skal opkræves som kapacitetsbaserede transmissionstariffer i alle entrypunkter

 

RΣEx er den del af transmissionstjenesteindtægter, der skal opkræves som kapacitetsbaserede transmissionstariffer i alle exitpunkter

e)

de i litra d) omhandlede resulterende værdier divideres med den forventede kontraktuelle kapacitet i hvert entrypunkt eller hver klynge af entrypunkter og i hvert exitpunkt eller hver klynge af exitpunkter, i henhold til følgende respektive formler:

 

Formula

 

Formula

hvor:

 

TEn er referenceprisen i et entrypunkt eller i hvert entrypunkt i en klynge af entrypunkter

 

TEx er referenceprisen i et exitpunkt eller i hvert exitpunkt i en klynge af exitpunkter

 

CAPEn er den forventede kontraktuelle kapacitet i et entrypunkt eller en klynge af entrypunkter

 

CAPEx er den forventede kontraktuelle kapacitet i et exitpunkt eller en klynge af exitpunkter.

Artikel 9

Regulering af tariffer i entrypunkter fra og exitpunkter til lagerfaciliteter samt i entrypunkter fra LNG-anlæg og infrastruktur, som afhjælper isolation

1.   En rabat på mindst 50 % skal anvendes på kapacitetsbaserede transmissionstariffer i entrypunkter fra og exitpunkter til lagerfaciliteter, medmindre og i det omfang en lagerfacilitet, der er forbundet til mere end ét transmissions- eller distributionsnet, anvendes til at konkurrere med et sammenkoblingspunkt.

2.   I entrypunkter fra LNG-anlæg og i entrypunkter fra og exitpunkter til infrastruktur udviklet med sigte på at afhjælpe medlemsstaters isolerede situation for så vidt angår deres gastransmissionssystemer kan en rabat anvendes på de respektive kapacitetsbaserede transmissionstariffer med henblik på at øge forsyningssikkerheden.

Artikel 10

Regler for entry- og exitsystemer i en medlemsstat, hvor mere end én transmissionssystemoperatør er aktiv

1.   I overensstemmelse med artikel 6, stk. 3 skal den samme referenceprismetode anvendes samlet af alle transmissionssystemoperatører inden for et entry- og exitsystem i en medlemsstat.

2.   Som en undtagelse til stk. 1 og med forbehold af stk. 3 kan den nationale reguleringsmyndighed beslutte:

a)

at den samme referenceprismetode anvendes separat af hver transmissionssystemoperatør i et entry- og exitsystem

b)

som en undtagelse til artikel 6, stk. 3, når der planlægges sammenlægninger af entry- og exitsystemer, at give tilladelse til, at der anvendes mellemliggende trin med forskellige referenceprismetoder af hver enkelt transmissionssystemoperatør i det pågældende entry- og exitsystem. En sådan beslutning skal anføre tidsperioden for anvendelsen af de mellemliggende trin. Den nationale reguleringsmyndighed eller transmissionssystemoperatørerne, som besluttet af den nationale reguleringsmyndighed, foretager en konsekvensanalyse og en cost-benefit-analyse forud for gennemførelsen af sådanne mellemliggende trin.

Når der anvendes forskellige referenceprismetoder separat, skal transmissionssystemoperatørernes transmissionstjenesteindtægter justeres i overensstemmelse hermed.

3.   For at give mulighed for en korrekt fælles anvendelse af den samme referenceprismetode etableres en effektiv kompensationsmekanisme mellem transmissionssystemoperatører.

Beslutningen, der er nævnt i stk. 2, litra a), eller henholdsvis stk. 2, litra b), kan træffes, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a)

en effektiv kompensationsmekanisme mellem transmissionssystemoperatører er etableret med det formål at:

i)

forebygge negative virkninger for transmissionssystemoperatørernes transmissionstjenesteindtægter

ii)

undgå krydssubsidiering mellem systemintern transport og transport til eksternt system

b)

den separate anvendelse sikrer, at omkostningerne svarer til omkostningerne hos en effektiv transmissionssystemoperatør.

4.   Den maksimale periode fastsat i den beslutning, der er nævnt i stk. 2, litra a), eller henholdsvis stk. 2, litra b), skal være højst fem år fra datoen i artikel 38, stk. 2. I tilstrækkelig god tid inden den dato, der er fastsat i den pågældende beslutning, kan den nationale reguleringsmyndighed beslutte en forlængelse af denne frist.

5.   På samme tid som den endelige høring i overensstemmelse med artikel 26 skal den nationale reguleringsmyndighed gennemføre en høring om principperne for en effektiv kompensationsordning mellem transmissionssystemoperatørerne, jf. stk. 3, og dens konsekvenser for tarifniveauerne. Kompensationsordningen mellem transmissionssystemoperatører skal anvendes i overensstemmelse med artikel 41, stk. 6, litra a), i direktiv 2009/73/EF og offentliggøres sammen med de indkomne høringssvar.

6.   Mindsteprisen, som er nævnt i artikel 22, stk. 1, beregnes som anført sammesteds. Hvis stk. 2 anvendes, skal følgende to beregninger udføres:

a)

beregningen fastsat i artikel 22, stk. 1, skal foretages af den enkelte involverede transmissionssystemoperatør

b)

det vægtede gennemsnit af de resulterende værdier, der er nævnt i litra a), beregnes i overensstemmelse med formlen i artikel 22, stk. 1, litra b), på tilsvarende vis.

7.   Den endelige høring, jf. artikel 26, skal gennemføres af alle transmissionssystemoperatører samlet eller af den nationale reguleringsmyndighed. Hvis stk. 2 anvendes, skal en sådan høring gennemføres af den enkelte transmissionssystemoperatør separat eller af den nationale reguleringsmyndighed, som fastsat af den nationale reguleringsmyndighed.

8.   Oplysningerne omhandlet i artikel 29 og 30 skal offentliggøres på aggregeret niveau for alle involverede transmissionssystemoperatører. Hvis stk. 2 anvendes, skal følgende to handlinger udføres:

a)

oplysningerne skal offentliggøres individuelt for hver involveret transmissionssystemoperatør

b)

oplysningerne om entry- og exitopdelingen, der er nævnt i artikel 30, stk. 1, litra b), nr. v), 2), for entry- og exitsystemet, skal offentliggøres af den nationale reguleringsmyndighed.

Artikel 11

Regler for entry- og exitsystemer, som dækker mere end én medlemsstat, hvor mere end én transmissionssystemoperatør er aktiv

Den samme referenceprismetode kan anvendes fælles eller separat, eller forskellige referenceprismetoder kan anvendes separat, hvor mere end én transmissionssystemoperatør er aktiv i et entry- og exitsystem, der dækker mere end én medlemsstat.

KAPITEL III

MINDSTEPRISER

Artikel 12

Almindelige bestemmelser

1.   For årsstandardkapacitetsprodukter for uafbrydelig kapacitet skal referencepriserne anvendes som mindstepriser. For ikke-årsstandardkapacitetsprodukter for uafbrydelig kapacitet skal mindstepriserne beregnes som anført i dette kapitel. For både års- og ikke-årsstandardkapacitetsprodukter for afbrydelig kapacitet skal mindstepriserne beregnes som anført i dette kapitel. Niveauet af multiplikatorer og sæsonfaktorer, der er fastsat i overensstemmelse med artikel 13, og niveauet for rabat for standardkapacitetsprodukter for afbrydelig kapacitet, der er fastsat i overensstemmelse med artikel 16, kan være forskellige i sammenkoblingspunkter.

2.   Hvis tarifperioden og gasåret ikke er sammenfaldende, kan separate mindstepriser anvendes henholdsvis:

a)

for perioden fra den 1. oktober til slutningen af den nuværende tarifperiode, og

b)

for perioden fra begyndelsen af tarifperioden efter den nuværende tarifperiode til den 30. september.

3.   De respektive mindstepriser offentliggjort i henhold til artikel 29 er bindende for det efterfølgende gasår eller ud over det efterfølgende gasår i tilfælde af en fast betalingspris, som begynder efter den årlige årskapacitetsauktion, medmindre:

a)

rabatterne for måneds- og dagsstandardkapacitetsprodukter for afbrydelig kapacitet genberegnes inden for tarifperioden, hvis den i artikel 16 omhandlede sandsynlighed for afbrydelse ændrer sig med mere end 20 procent

b)

referenceprisen genberegnes inden for tarifperioden på grund af ekstraordinære omstændigheder, hvor tarifniveauer, som ikke justeres, ville bringe transmissionssystemoperatørens drift i fare.

Artikel 13

Multiplikatorers og sæsonfaktorers niveau

1.   Multiplikatorers niveau skal ligge inden for følgende intervaller:

a)

for kvartalsstandardkapacitetsprodukter og månedsstandardkapacitetsprodukter må den respektive multiplikators niveau ikke være lavere end 1 og ikke højere end 1,5

b)

for dagsstandardkapacitetsprodukter og intradagstandardkapacitetsprodukter må den respektive multiplikators niveau ikke være lavere end 1 og ikke højere end 3. I behørigt begrundede tilfælde kan de respektive multiplikatorers niveau være lavere end 1, men højere end 0, eller højere end 3.

2.   Hvis sæsonfaktorer anvendes, skal det aritmetiske gennemsnit over gasåret af produktet af multiplikatoren, som gælder for det respektive standardkapacitetsprodukt, og de relevante sæsonfaktorer, ligge inden for samme interval som niveauet af de respektive multiplikatorer i stk. 1.

3.   Senest den 1. april 2023 må det maksimale niveau for multiplikatorer for dagsstandardkapacitetsprodukter og intradagstandardkapacitetsprodukter ikke være højere end 1,5, hvis agenturet inden den 1. april 2021 i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 713/2009 udsteder en anbefaling om, at det maksimale niveau af multiplikatorer bør reduceres til dette niveau. Denne anbefaling skal tage hensyn til følgende aspekter i forbindelse med brug af multiplikatorer og sæsonfaktorer før og fra den 31. maj 2019:

a)

ændringer i reservationsadfærd

b)

virkninger på transmissionstjenesteindtægter og deres opkrævning

c)

forskelle mellem niveauet af transmissionstariffer gældende for to på hinanden følgende tarifperioder

d)

krydssubsidiering mellem netbrugere, som har kontraheret års- og ikke-årsstandardkapacitetsprodukter

e)

indvirkningen på gasstrømme på tværs af grænserne.

Artikel 14

Beregning af mindstepriser for ikke-årsstandardkapacitetsprodukter for uafbrydelig kapacitet uden sæsonfaktorer

Mindstepriserne for ikke-årsstandardkapacitetsprodukter for uafbrydelig kapacitet skal beregnes som følger:

a)

for kvartalsstandardkapacitetsprodukter, månedsstandardkapacitetsprodukter og dagsstandardkapacitetsprodukter i henhold til følgende formel:

Pst = (M × T / 365) × D

hvor:

 

Pst er mindsteprisen for det pågældende standardkapacitetsprodukt

 

M er niveauet af multiplikatoren, der svarer til det respektive standardkapacitetsprodukt

 

T er referenceprisen

 

D er varigheden af det respektive standardkapacitetsprodukt udtrykt i gasdage.

For skudår skal formlen justeres, således at tallet 365 udskiftes med tallet 366.

b)

for intradagstandardkapacitetsprodukter i overensstemmelse med følgende formel:

Pst = (M × T / 8760) × H

Hvor:

 

Pst er mindsteprisen for intradagstandardkapacitetsproduktet

 

M er niveauet for den tilsvarende multiplikator

 

T er referenceprisen

 

H er varigheden af intradagstandardkapacitetsproduktet udtrykt i timer.

For skudår skal formlen justeres, således at tallet 8760 udskiftes med tallet 8784.

Artikel 15

Beregning af mindstepriser for ikke-årsstandardkapacitetsprodukter for uafbrydelig kapacitet med sæsonfaktorer

1.   Hvis sæsonfaktorer anvendes, skal mindstepriserne for ikke-årsstandardkapacitetsprodukter for uafbrydelig kapacitet beregnes i overensstemmelse med de relevante formler, der er fastsat i artikel 14, som så ganges med den respektive sæsonfaktor beregnet som anført i stk. 2-6.

2.   Metoden fastsat i stk. 3 skal være baseret på de forventede gasstrømme, medmindre mængden af gasstrømmen i det mindste i en måned er lig med 0. I så fald skal metoden være baseret på den forventede kontraktuelle kapacitet.

3.   For månedsstandardkapacitetsprodukter for uafbrydelig kapacitet skal sæsonfaktorerne beregnes i følgende sekventielle trin:

a)

for hver måned i et givet gasår skal brugen af transmissionssystemet beregnes på grundlag af forventede gasstrømme eller forventet kontraktuel kapacitet ved hjælp af:

i)

dataene for det enkelte sammenkoblingspunkt, hvis sæsonfaktorerne beregnes for hvert sammenkoblingspunkt

ii)

de gennemsnitlige data om forventede gasstrømme eller forventet kontraktuel kapacitet, hvis sæsonfaktorerne beregnes for nogle eller alle sammenkoblingspunkter

b)

de resulterende værdier i litra a) opsummeres

c)

brugsprocenten beregnes ved at dividere hver af de resulterende værdier i litra a) med den resulterende værdi i litra b)

d)

hver af de resulterende værdier i litra c) ganges med 12. Hvis de resulterende værdier er lig med 0, skal disse værdier justeres til den laveste værdi af hhv. 0,1 eller den laveste resulterende værdi, som ikke er 0

e)

det oprindelige niveau af de respektive sæsonfaktorer beregnes ved at hæve hver af de resulterende værdier i litra d) til samme potens, som ikke er mindre end 0 og ikke mere end 2

f)

det aritmetiske gennemsnit af produkterne af de resulterende værdier i litra e) og multiplikatoren for månedsstandardkapacitetsprodukter beregnes

g)

den resulterende værdi i litra f) sammenlignes med det interval, der er nævnt i artikel 13, stk. 1, som følger:

i)

hvis værdien ligger inden for intervallet, er niveauet af sæsonfaktorerne lig med de respektive resulterende værdier i litra e)

ii)

hvis værdien ligger uden for intervallet, finder litra h) anvendelse

h)

niveauet af sæsonfaktorerne beregnes som produktet af de respektive resulterende værdier i litra e) og korrektionsfaktoren beregnet som følger:

i)

hvis den resulterende værdi i litra f) er større end 1,5, skal korrektionsfaktoren beregnes som 1,5 divideret med denne værdi

ii)

hvis den resulterende værdi i litra f), er mindre end 1,5, skal korrektionsfaktoren beregnes som 1 divideret med denne værdi.

4.   For dagsstandardkapacitetsprodukter for uafbrydelig kapacitet og intradagstandardkapacitetsprodukter for uafbrydelig kapacitet skal sæsonfaktorerne beregnes ved at udføre de trin, der er fastsat i stk. 3, litra f)-h), på tilsvarende vis.

5.   For kvartalsstandardkapacitetsprodukter for uafbrydelig kapacitet beregnes sæsonfaktorerne i følgende sekventielle trin:

a)

det oprindelige niveau af de respektive sæsonfaktorer beregnes som en af følgende:

i)

det er lig med det aritmetiske gennemsnit af de respektive sæsonfaktorer, som gælder for de tre relevante måneder

ii)

det er ikke lavere end det laveste og ikke højere end det højeste niveau af de respektive sæsonfaktorer, der gælder for de tre relevante måneder.

b)

de trin, der er fastsat i stk. 3, litra f)-h), udføres med de resulterende værdier i litra a) på tilsvarende vis.

6.   For alle ikke-årsstandardkapacitetsprodukter for uafbrydelig kapacitet kan de værdier, som følger af beregningerne i stk. 3-5, rundes op eller ned.

Artikel 16

Beregning af mindstepriser for standardkapacitetsprodukter for afbrydelig kapacitet

1.   Mindstepriserne for standardkapacitetsprodukter for afbrydelig kapacitet beregnes ved at gange mindstepriserne for de respektive standardkapacitetsprodukter for uafbrydelig kapacitet, beregnet som fastsat i artikel 14 eller 15, alt efter, hvad der er relevant, med forskellen mellem 100 % og niveauet af en forudgående rabat beregnet som beskrevet i stk. 2 og 3.

2.   En forudgående rabat beregnes efter følgende formel:

 

Diex-ante = Pro × A × 100 %

Hvor:

 

Diex-ante er niveauet af en forudgående rabat

 

Pro-faktoren er sandsynligheden for afbrydelse, som fastsættes eller godkendes i overensstemmelse med artikel 41, stk. 6, litra a), i direktiv 2009/73/EF i medfør af artikel 28, og som henviser til den pågældende type standardkapacitetsprodukt for afbrydelig kapacitet

 

A er den justeringsfaktor, der fastsættes eller godkendes i overensstemmelse med artikel 41, stk. 6, litra a), i direktiv 2009/73/EF i medfør af artikel 28, og som anvendes til at afspejle den anslåede økonomiske værdi af typen af standardkapacitetsproduktet for afbrydelig kapacitet, beregnet for hver, nogle eller alle sammenkoblingspunkter, og som ikke må være mindre end 1.

3.   Pro-faktoren der er nævnt i stk. 2, skal beregnes for hvert, nogle eller alle sammenkoblingspunkter pr. type standardkapacitetsprodukt for afbrydelig kapacitet, som udbydes, i henhold til følgende formel på grundlag af forventede informationer om formlens komponenter:

 

Formula

hvor:

 

N er forventningen om antallet af afbrydelser i perioden D

 

Dint er den gennemsnitlige varighed af de forventede afbrydelser, udtrykt i timer

 

D er den samlede varighed af den pågældende type standardkapacitetsprodukt for afbrydelig kapacitet udtrykt i timer

 

CAPav. int er den forventede gennemsnitlige mængde afbrudt kapacitet for hver afbrydelse, idet mængden er relateret til den pågældende type standardkapacitetsprodukt for afbrydelig kapacitet

 

CAP er den samlede mængde afbrydelig kapacitet for den pågældende type standardkapacitetsprodukt for afbrydelig kapacitet.

4.   Som et alternativ til at anvende en forudgående rabat i henhold til stk. 1 kan den nationale reguleringsmyndighed beslutte at anvende en efterfølgende rabat, hvorved netbrugerne kompenseres i forhold til de faktiske afbrydelser. En sådan efterfølgende rabat kan kun bruges i sammenkoblingspunkter, hvor der ikke var nogen afbrydelse af kapacitet på grund af fysiske kapacitetsbegrænsninger i det foregående gasår.

Den efterfølgende kompensation for hver dag, hvor der skete en afbrydelse, skal være lig med tre gange mindsteprisen for dagsstandardkapacitetsprodukter for uafbrydelig kapacitet.

KAPITEL IV

INDTÆGTSAFSTEMNING

Artikel 17

Generelle bestemmelser

1.   Hvis og i det omfang transmissionssystemoperatøren arbejder under en ordning uden prisloft, gælder følgende principper:

a)

under- eller overindtægter fra transmissionstjenesterne skal minimeres under hensyntagen til nødvendige investeringer

b)

niveauet af transmissionstariffer skal sikre, at transmissionstjenesteindtægterne opkræves rettidigt af transmissionssystemoperatøren

c)

betydelige forskelle mellem niveauerne af transmissionstariffer gældende for to på hinanden følgende tarifperioder skal så vidt muligt undgås.

2.   Hvis og i det omfang transmissionssystemoperatøren arbejder under en ordning med prisloft eller anvender en metode med fast betalingspris, som fastsat i artikel 24, litra b), må indtægtsafstemning ikke finde sted, og alle risici i forbindelse med under- eller overindtægter skal udelukkende dækkes af risikotillægget. I så fald finder artikel 18, artikel 19, stk. 1-4, og artikel 20 ikke anvendelse.

3.   Med forbehold af kravene om periodiske høringer i henhold til artikel 26 og med forbehold af godkendelse i overensstemmelse med artikel 41, stk. 6, litra a), i direktiv 2009/73/EF kan afstemning af ikke-transmissionstjenesteindtægter finde sted på tilsvarende vis som fastsat i dette kapitel.

Artikel 18

Under- og overindtægter

1.   Under- eller overindtægter fra transmissionstjenester skal være lig med:

 

RA – R

hvor:

 

RA er den faktisk opnåede indtægt i forbindelse med levering af transmissionstjenester

 

R er transmissionstjenesteindtægten.

Værdierne af RA og R skal vedrøre den samme tarifperiode, og hvor der er indført en effektiv kompensationsmekanisme mellem transmissionssystemoperatører, jf. artikel 10, stk. 3, skal en sådan mekanisme tages i betragtning.

2.   Hvis forskellen beregnet i henhold til stk. 1 er positiv, er der tale om en overindtægt for transmissionstjenesterne. Hvis forskellen er negativ, er der tale om en underindtægt for transmissionstjenesterne.

Artikel 19

Reguleringskonto

1.   Reguleringskontoen skal angive oplysningerne i artikel 18, stk. 1, for en given tarifperiode og kan omfatte andre oplysninger såsom forskellen mellem de forventede og de faktiske omkostningselementer.

2.   Transmissionssystemoperatørens under- eller overindtægter for transmissionstjenester skal henføres til reguleringskontoen, medmindre der er vedtaget andre regler i henhold til artikel 41, stk. 6, litra a), i direktiv 2009/73/EF.

3.   Hvis der findes incitamentsordninger for kapacitetssalg, som er underlagt en beslutning i henhold til artikel 41, stk. 6, litra a), i direktiv 2009/73/EF, skal kun en del af transmissionssystemoperatørens under- eller overindtægter henføres til reguleringskontoen. I en sådan situation beholder eller udbetaler transmissionssystemoperatøren den resterende del, alt efter, hvad der er relevant.

4.   Hver transmissionssystemoperatør skal bruge én reguleringskonto.

5.   Med forbehold af en beslutning i overensstemmelse med artikel 41, stk. 6, litra a), i direktiv 2009/73/EF kan det optjente auktionstillæg, hvis relevant, henføres til en særlig konto adskilt fra reguleringskontoen, der er nævnt i stk. 4. Den nationale reguleringsmyndighed kan beslutte at anvende dette auktionstillæg til at reducere fysiske kapacitetsbegrænsninger eller, hvor transmissionssystemoperatøren kun arbejder under en ordning uden prisloft, til at mindske transmissionstarifferne for de næste tarifperioder, jf. artikel 20.

Artikel 20

Afstemning af reguleringskonto

1.   Hel eller delvis afstemning af reguleringskontoen foretages i overensstemmelse med den anvendte referenceprismetode og desuden ved hjælp af det gebyr, som er nævnt i artikel 4, stk. 3, litra b), hvis det anvendes.

2.   Afstemningen af reguleringskontoen foretages i medfør af reglerne, der udstedes i henhold til artikel 41, stk. 6, litra a), i direktiv 2009/73/EF, over en given afstemningsperiode, som er den periode, over hvilken reguleringskontoen omhandlet i artikel 19 skal afstemmes.

3.   Reguleringskontoen skal afstemmes med henblik på at refundere transmissionssystemoperatørens underindtægt og at returnere overindtægt til netbrugerne.

KAPITEL V

PRISSÆTNING AF BUNDTET KAPACITET OG KAPACITET I VIRTUELLE SAMMENKOBLINGSPUNKTER

Artikel 21

Prissætning af bundtet kapacitet

1.   Mindsteprisen for et bundtet kapacitetsprodukt skal være lig summen af mindstepriserne for de kapaciteter, der indgår i et sådant produkt. Mindstepriserne for tilsvarende entry- og exitkapaciteter stilles til rådighed, når det bundtede kapacitetsprodukt udbydes og tildeles ved hjælp af en fælles reservationsplatform, jf. artikel 37 i forordning (EU) 2017/459.

2.   Indtægterne fra salget af de bundtede kapacitetsprodukter, svarende til mindsteprisen for et sådant produkt, fordeles til de respektive transmissionssystemoperatører som følger:

a)

efter hver transaktion for et bundtet kapacitetsprodukt

b)

i forhold til mindstepriserne for de kapaciteter, der indgår i et sådant produkt.

3.   Auktionstillægget, som stammer fra salget af de bundtede kapacitetsprodukter, fordeles i overensstemmelse med aftalen mellem de respektive transmissionssystemoperatører, som skal godkendes af den nationale reguleringsmyndighed senest tre måneder før starten på de årlige årskapacitetsauktioner. I mangel af en sådan godkendelse fra alle involverede nationale reguleringsmyndigheder fordeles auktionstillægget ligeligt mellem de respektive transmissionssystemoperatører.

4.   Hvis det pågældende sammenkoblingspunkt forbinder tilstødende entry- og exitsystemer i to medlemsstater, skal de respektive nationale reguleringsmyndigheder indsende aftalen omhandlet i stk. 3 til agenturet.

Artikel 22

Prissætning af kapacitet i et virtuelt sammenkoblingspunkt

1.   Mindsteprisen for et ubundtet standardkapacitetsprodukt, der udbydes i et virtuelt sammenkoblingspunkt, beregnes efter en af følgende metoder:

a)

den beregnes på grundlag af referenceprisen, hvor den anvendte referenceprismetode giver mulighed for at tage hensyn til det etablerede, virtuelle sammenkoblingspunkt

b)

den er lig med det vægtede gennemsnit af mindstepriserne, hvorved gennemsnittet beregnes på grundlag af referencepriserne for hvert sammenkoblingspunkt, der indgår i et sådant virtuelt sammenkoblingspunkt, hvis den anvendte referenceprismetode ikke tillader at tage hensyn til det etablerede virtuelle sammenkoblingspunkt, i henhold til følgende formel:

Formula

hvor:

 

Pst, VIP er mindsteprisen for et givet ubundtet standardkapacitetsprodukt i det virtuelle sammenkoblingspunkt

 

i er et sammenkoblingspunkt, der indgår i det virtuelle sammenkoblingspunkt

 

n er antallet af sammenkoblingspunkter, der indgår i det virtuelle sammenkoblingspunkt

 

Pst, i er mindsteprisen for et givet ubundtet standardkapacitetsprodukt i sammenkoblingspunktet i

 

CAPi er teknisk kapacitet eller forventet kontraktuel kapacitet, alt efter, hvad der er relevant, i sammenkoblingspunktet i.

2.   Mindsteprisen for et bundtet standardkapacitetsprodukt, som udbydes i et virtuelt sammenkoblingspunkt, beregnes som anført i artikel 21, stk. 1.

KAPITEL VI

SALGSPRIS OG BETALINGSPRIS

Artikel 23

Beregning af salgspris i sammenkoblingspunkter

Salgsprisen for et givet standardkapacitetsprodukt i et sammenkoblingspunkt beregnes efter følgende formel:

 

Pcl = PR,au + AP

hvor:

 

Pcl er salgsprisen

 

PR,au er den gældende mindstepris for et standardkapacitetsprodukt, som er offentliggjort på det tidspunkt, hvor dette produkt auktioneres

 

AP er auktionstillægget, hvis relevant.

Artikel 24

Beregning af betalingspris i sammenkoblingspunkter

Betalingsprisen for et givet standardkapacitetsprodukt i et sammenkoblingspunkt beregnes efter en af følgende formler:

a)

Hvis metoden med variabel betalingspris anvendes:

Pflo = PR,flo + AP

hvor:

 

Pflo er den variable betalingspris

 

PR,flo er mindsteprisen for et standardkapacitetsprodukt, som er gældende på det tidspunkt, hvor dette produkt anvendes

 

AP er auktionstillægget, hvis relevant.

b)

Hvis metoden med fast betalingspris anvendes:

Pfix = (PR,y × IND) + RP + AP

hvor:

 

Pfix er den faste betalingspris

 

PR,y er den gældende mindstepris for et årsstandardkapacitetsprodukt, som er offentliggjort på det tidspunkt, hvor dette produkt auktioneres

 

IND er forholdet mellem det valgte indeks på brugstidspunktet og det samme indeks på det tidspunkt, hvor produktet blev auktioneret

 

RP er risikotillægget, som afspejler fordelene ved sikkerhed for så vidt angår niveauet for transmissionstariffen; dette tillæg må ikke være mindre end 0

 

AP er auktionstillægget, hvis relevant.

Artikel 25

Betingelser for at tilbyde fast betalingspris

1.   Hvis og i det omfang transmissionssystemoperatøren arbejder under en ordning uden prisloft, gælder følgende betingelser for at tilbyde metoden med fast betalingspris:

a)

for tilfælde, hvor kun den eksisterende kapacitet udbydes:

i)

metoden med variabel betalingspris skal tilbydes

ii)

metoden med fast betalingspris er ikke tilladt.

b)

for ny kapacitet og eksisterende kapacitet, som udbydes på samme auktion eller via samme alternative tildelingsordning:

i)

metoden med variabel betalingspris kan tilbydes

ii)

metoden med fast betalingspris kan tilbydes, hvis én af følgende betingelser er opfyldt:

1)

der er anvendt en alternativ fordelingsordning, jf. artikel 30 i forordning (EU) 2017/459

2)

et projekt er på EU-listen over projekter af fælles interesse, som fastsat i artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 347/2013 (7).

2.   Hvis og i det omfang transmissionssystemoperatøren arbejder under en ordning med prisloft, kan metoden med variabel betalingspris eller metoden med fast betalingspris eller begge metoder tilbydes.

KAPITEL VII

HØRINGSKRAV

Artikel 26

Periodisk høring

1.   Der gennemføres en eller flere høringer af den nationale reguleringsmyndighed eller transmissionssystemoperatør(-en)(-erne), som besluttet af den nationale reguleringsmyndighed. I det omfang, det er muligt, og for at gøre høringsprocessen mere effektiv bør høringsdokumentet offentliggøres på engelsk. Den endelige høring inden den beslutning, der er omhandlet i artikel 27, stk. 4, skal opfylde kravene i nærværende artikel og artikel 27 og skal omfatte følgende oplysninger:

a)

beskrivelsen af den foreslåede referenceprismetode samt følgende punkter:

i)

de vejledende oplysninger i artikel 30, stk. 1, litra a), herunder:

1)

begrundelsen for de anvendte parametre, der vedrører systemets tekniske karakteristika

2)

de tilsvarende oplysninger om de respektive værdier af disse parametre og de anvendte forudsætninger

ii)

værdien af de foreslåede justeringer for kapacitetsbaserede transmissionstariffer i henhold til artikel 9

iii)

de vejledende referencepriser, som er underlagt høring

iv)

resultaterne, komponenterne og detaljerne i disse komponenter til vurderingen af omkostningsfordelingen, som er fastsat i artikel 5

v)

vurderingen af den foreslåede referenceprismetode i overensstemmelse med artikel 7

vi)

hvis den foreslåede referenceprismetode er en anden end referenceprismetoden for kapacitetsvægtet afstand, der er beskrevet i artikel 8, en sammenligning med sidstnævnte, ledsaget af de oplysninger, der er anført i nr. iii)

b)

de vejledende oplysninger i artikel 30, stk. 1, litra b), nr. i), iv) og v)

c)

følgende oplysninger om transmissions- og ikke-transmissionstariffer:

i)

hvis der foreslås produktbaserede transmissionstariffer, jf. artikel 4, stk. 3:

1)

måden, hvorpå de er fastsat

2)

andelen af den tilladte eller tilstræbte indtægt, som forventes at komme fra sådanne tariffer

3)

de vejledende produktbaserede transmissionstariffer

ii)

hvis der foreslås levering af ikke-transmissionstjenester til netbrugerne:

1)

tarifmetoden for ikke-transmissionstjenester

2)

andelen af den tilladte eller tilstræbte indtægt, som forventes at komme fra sådanne tariffer

3)

måden, hvorpå den tilhørende indtægt fra ikke-transmissionstjenester afstemmes, jf. artikel 17, stk. 3

4)

de vejledende ikke-transmissionstariffer for ikke-transmissionstjenester, der leveres til netbrugerne

d)

de vejledende oplysninger i artikel 30, stk. 2

e)

hvis metoden med fast betalingspris, jf. artikel 24, litra b), anses for at være tilbudt under en ordning med prisloft for eksisterende kapacitet:

i)

det foreslåede indeks

ii)

den foreslåede beregning, og hvordan indtægter fra risikotillægget anvendes

iii)

i hvilke sammenkoblingspunkter og for hvilke tarifperioder en sådan fremgangsmåde foreslås

iv)

processen for at tilbyde kapacitet i et sammenkoblingspunkt, hvor både metoden med fast betalingspris og metoden med variabel betalingspris tilbydes, jf. artikel 24.

2.   Den endelige høring, inden den i artikel 27, stk. 4, omhandlede beslutning, skal være åben i mindst to måneder. Høringsdokumenter for alle høringer omhandlet i stk. 1, kan indebære, at svar afgivet i forbindelse med høringen skal indeholde en ikke-fortrolig version egnet til offentliggørelse.

3.   Senest en måned efter afslutningen af høringen skal transmissionssystemoperatør(-en)(-erne) eller den nationale reguleringsmyndighed, afhængigt af den enhed, der offentliggør høringsdokumentet i stk. 1, offentliggøre de indkomne høringssvar og et resumé heraf. I det omfang, det er muligt, og for at gøre høringsprocessen mere effektiv, bør resuméet foreligge på engelsk.

4.   De efterfølgende periodiske høringer afholdes i overensstemmelse med artikel 27, stk. 5.

5.   Efter høring af Det Europæiske Netværk af Transmissionssystemoperatører for Gas (i det følgende benævnt »ENTSOG«) udarbejder agenturet en skabelon til høringsdokumentet i stk. 1. Skabelonen skal stilles til rådighed for de nationale reguleringsmyndigheder og transmissionssystemoperatører inden den 5. juli 2017.

Artikel 27

Den nationale reguleringsmyndigheds periodiske beslutningstagning

1.   Ved lanceringen af den endelige høring i henhold til artikel 26, inden den i artikel 27, stk. 4, omhandlede beslutning, skal den nationale reguleringsmyndighed eller transmissionssystemoperatør(-en)(-erne), som besluttet af den nationale reguleringsmyndighed, fremsende høringsdokumenterne til agenturet.

2.   Agenturet analyserer følgende aspekter af høringsdokumentet:

a)

om alle de oplysninger, der er omhandlet i artikel 26, stk. 1, er blevet offentliggjort

b)

om de elementer, der er genstand for høring i overensstemmelse med artikel 26, overholder følgende krav:

1)

om den foreslåede referenceprismetode overholder kravene i artikel 7

2)

om kriterierne for fastsættelse af produktbaserede transmissionstariffer, jf. artikel 4, stk. 3, er opfyldt

3)

om kriterierne for fastsættelse af ikke-transmissionstariffer, jf. artikel 4, stk. 4, er opfyldt.

3.   Senest to måneder efter afslutningen af den høring, der er omhandlet i stk. 1, offentliggør agenturet konklusionen på analysen udført i overensstemmelse med stk. 2 og sender denne på engelsk til den nationale reguleringsmyndighed eller transmissionssystemoperatøren, afhængigt af hvilken enhed der offentliggjorde høringsdokumentet, og til Kommissionen.

Agenturet behandler alle kommercielt følsomme oplysninger fortroligt.

4.   Senest fem måneder efter afslutningen af den endelige høring skal den nationale reguleringsmyndighed, der handler i overensstemmelse med artikel 41, stk. 6, litra a), i direktiv 2009/73/EF, træffe og offentliggøre en begrundet beslutning om alle elementer, der er fastsat i artikel 26, stk. 1. Når beslutningen offentliggøres, fremsender den nationale reguleringsmyndighed beslutningen til agenturet og Kommissionen.

5.   Proceduren bestående af den endelige høring om referenceprismetoden i overensstemmelse med artikel 26, den beslutning, som den nationale reguleringsmyndighed træffer i overensstemmelse med stk. 4, beregningen af tariffer på grundlag af denne beslutning og offentliggørelsen af tarifferne i overensstemmelse med kapitel VIII, kan indledes fra denne forordnings ikrafttræden og skal være afsluttet senest den 31. maj 2019. Kravene i kapitel II, III og IV tages i betragtning i denne procedure. De tariffer, der gælder for den nuværende tarifperiode den 31. maj 2019, vil gælde indtil taksperiodens udløb. Proceduren gentages mindst hvert femte år regnet fra den 31. maj 2019.

Artikel 28

Høringer om rabatter, multiplikatorer og sæsonfaktorer

1.   På samme tid som den endelige høring i overensstemmelse med artikel 26, stk. 1, skal den nationale reguleringsmyndighed foretage en høring af de nationale reguleringsmyndigheder i alle direkte forbundne medlemsstater og de relevante interesseparter om følgende:

a)

niveauet af multiplikatorer

b)

hvis det er relevant, niveauet af sæsonfaktorer og beregningerne fastsat i artikel 15

c)

niveauet af rabatter, der er fastsat i artikel 9, stk. 2, og artikel 16.

Efter afslutningen af høringen træffes en begrundet beslutning i overensstemmelse med artikel 41, stk. 6, litra a), i direktiv 2009/73/EF om de aspekter, der er nævnt i litra a)-c) i dette stykke. Hver national reguleringsmyndighed skal overveje de synspunkter, der fremsættes af nationale reguleringsmyndigheders i direkte forbundne medlemsstater.

2.   De efterfølgende høringer gennemføres hver tarifperiode fra datoen for beslutningen nævnt i stk. 1. Efter hver høring og som fastsat i artikel 32, litra a), skal den nationale reguleringsmyndighed træffe og offentliggøre en begrundet beslutning om de aspekter, der er nævnt i stk. 1, litra a)-c).

3.   Ved vedtagelsen af beslutningerne i stk. 1 og 2 skal den nationale reguleringsmyndighed tage hensyn til de indkomne høringssvar og følgende aspekter:

a)

for multiplikatorer:

i)

balancen mellem at lette kortfristet handel med gas og give langsigtede signaler til effektiv investering i transmissionssystemet

ii)

indvirkninger på transmissionstjenesteindtægter og opkrævningen heraf

iii)

behovet for at undgå krydssubsidiering mellem netbrugere og at forbedre mindsteprisers afspejling af omkostningerne

iv)

situationer med fysiske og kontraktuelle begrænsninger

v)

indvirkningen på gasstrømme på tværs af grænserne

b)

for sæsonfaktorer:

i)

indvirkningen på at lette den økonomiske og effektive udnyttelse af infrastrukturen

ii)

behovet for at forbedre mindsteprisers afspejling af omkostningerne.

KAPITEL VIII

KRAV OM OFFENTLIGGØRELSE

Artikel 29

Oplysninger, der skal offentliggøres før den årlige årskapacitetsauktion

For sammenkoblingspunkter, hvor den nationale reguleringsmyndighed tager en beslutning om at anvende forordning (EU) 2017/459, og andre punkter end sammenkoblingspunkter skal følgende oplysninger offentliggøres inden den årlige årskapacitetsauktion, jf. kravene i artikel 31 og 32, der fastsættes af den nationale reguleringsmyndighed eller transmissionssystemoperatør(-en)(-erne), som besluttet af den nationale reguleringsmyndighed:

a)

for standardkapacitetsprodukter for uafbrydelig kapacitet:

i)

mindstepriserne gældende indtil mindst udgangen af det gasår, der begynder efter den årlige årskapacitetsauktion

ii)

multiplikatorerne og sæsonfaktorerne, som anvendes på mindstepriserne for ikke-årsstandardkapacitetsprodukter

iii)

begrundelsen fra den nationale reguleringsmyndighed for niveauet af multiplikatorer

iv)

hvor der anvendes sæsonfaktorer, begrundelsen for deres anvendelse

b)

for standardkapacitetsprodukter for afbrydelig kapacitet:

i)

mindstepriserne gældende indtil mindst udgangen af gasåret, der begynder efter den årlige årskapacitetsauktion

ii)

en vurdering af sandsynligheden for afbrydelse, herunder:

1)

listen over alle typer standardkapacitetsprodukter for afbrydelig kapacitet, der udbydes, herunder sandsynligheden for afbrydelse og niveauet for den anvendte rabat

2)

redegørelsen for, hvordan sandsynligheden for afbrydelse beregnes for hver type produkt omhandlet i nr. 1)

3)

de historiske og forventede data eller begge, der anvendes til estimering af sandsynligheden for afbrydelse, jf. nr. 2).

Artikel 30

Oplysninger, der skal offentliggøres før tarifperioden

1.   Følgende oplysninger skal offentliggøres før tarifperioden, jf. artikel 31 og 32, der fastsættes af den nationale reguleringsmyndighed eller transmissionssystemoperatør(-en)(-erne), som besluttet af den nationale reguleringsmyndighed:

a)

oplysninger om parametre, der anvendes i den anvendte referenceprismetode, der vedrører transmissionssystemets tekniske karakteristika, såsom:

i)

teknisk kapacitet i entry- og exitpunkter og tilhørende forudsætninger

ii)

forventet kontraktuel kapacitet i entry- og exitpunkter og tilhørende forudsætninger

iii)

mængden og retningen af gasstrømmen for entry- og exitpunkter og tilhørende forudsætninger såsom udbuds- og efterspørgselsscenarier for gasstrømmen under spidsbelastningsforhold

iv)

den strukturelle repræsentation af transmissionsnettet med en passende detaljeringsgrad

v)

yderligere tekniske oplysninger om transmissionsnettet såsom længden og diameteren af rørledninger og kompressorstationers ydelse

b)

følgende oplysninger:

i)

transmissionssystemoperatørens tilladte eller tilstræbte indtægt eller begge dele

ii)

oplysninger om ændringer i den indtægt, der er nævnt i nr. i), fra det ene år til det næste

iii)

følgende parametre:

1)

typer af aktiver, der indgår i det regulerede aktivgrundlag, og deres samlede værdi

2)

kapitalomkostninger og beregningsmetode herfor

3)

kapitalinvesteringer, herunder:

a)

metoder til at bestemme den oprindelige værdi af aktiverne

b)

metoder til at revurdere aktiverne

c)

redegørelse for udviklingen i aktivernes værdi

d)

afskrivningsperioder og beløb pr. aktivtype

4)

driftsudgifter

5)

incitamentsmekanismer og effektivitetsmål

6)

inflationsindekser

iv)

transmissionstjenesteindtægter

v)

følgende forhold for de indtægter, der er nævnt i nr. iv):

1)

kapacitet/produktopdeling, dvs. fordelingen mellem indtægter fra kapacitetsbaserede transmissionstariffer og indtægter fra produktbaserede transmissionstariffer

2)

entry- og exitopdeling, dvs. fordelingen mellem indtægter fra kapacitetsbaserede transmissionstariffer i alle entrypunkter og indtægter fra kapacitetsbaserede transmissionstariffer i alle exitpunkter

3)

opdeling mellem systemintern transport og transport til eksternt system, dvs. fordelingen mellem indtægter fra systemintern transport i både entrypunkter og exitpunkter og indtægter fra transport til eksternt system i både entrypunkter og exitpunkter, beregnet som fastsat i artikel 5

vi)

hvis og i det omfang transmissionssystemoperatøren arbejder under en ordning uden prisloft, følgende oplysninger vedrørende den foregående tarifperiode om afstemning af reguleringskontoen:

1)

de faktiske indtægter, under- eller overindtægt i forhold til den tilladte indtægt og den del heraf, som henføres til reguleringskontoen og, hvis relevant, underkonti til reguleringskontoen

2)

den afstemningsperiode og de incitamentsmekanismer, der er indført

vii)

den tilsigtede anvendelse af auktionstillægget

c)

følgende oplysninger om transmissions- og ikke-transmissionstariffer, ledsaget af de relevante oplysninger vedrørende deres afledning:

i)

hvis anvendt, produktbaserede transmissionstariffer, jf. artikel 4, stk. 3

ii)

hvis anvendt, ikke-transmissionstariffer for ikke-transmissionstjenester, jf. artikel 4, stk. 4

iii)

referencepriser og andre priser, som er gældende i andre punkter end dem, der er omhandlet i artikel 29.

2.   Desuden skal følgende oplysninger offentliggøres i forbindelse med transmissionstariffer:

a)

redegørelse for følgende:

i)

forskellen i niveauet af transmissionstariffer for den samme type transmissionstjeneste, der gælder for den nuværende tarifperiode, og for tarifperioden, som de offentliggjorte oplysninger vedrører

ii)

den estimerede forskel i niveauet af transmissionstariffer for den samme type transmissionstjeneste, der gælder for tarifperioden, som de offentliggjorte oplysninger vedrører, og for hver tarifperiode i resten af reguleringsperioden.

b)

mindst en forenklet tarifmodel, som opdateres jævnligt, ledsaget af en redegørelse for, hvordan man bruger den, så netbrugerne kan beregne de transmissionstariffer, der gælder for den nuværende tarifperiode, og estimere deres mulige udvikling ud over tarifperioden.

3.   For de punkter, der er udelukket fra definitionen af relevante punkter, jf. afsnit 3.2, nr. 1, litra a), i bilag I til forordning (EF) nr. 715/2009, skal oplysninger om mængden af den forventede kontraktuelle kapacitet og den forventede mængde af gasstrømmen offentliggøres som anført i afsnit 3.2, nr. 2), i bilag I til forordning (EF) nr. 715/2009.

Artikel 31

Form for offentliggørelse

1.   Oplysningerne i artikel 29 og 30 skal offentliggøres som fastsat i artikel 32 via et link på den platform, der er nævnt i afsnit 3.1.1, nr. 1, litra h), i bilag I til forordning (EF) nr. 715/2009, til webstedet for den respektive enhed.

Sådanne oplysninger skal være tilgængelige for offentligheden, gratis og fri for eventuelle begrænsninger med hensyn til deres anvendelse. De skal offentliggøres:

a)

på en brugervenlig måde

b)

på en tydelig, lettilgængelig måde og på et ikke-diskriminerende grundlag

c)

i et format, der kan downloades

d)

på et eller flere af de officielle sprog i medlemsstaten og, medmindre et af de officielle sprog i medlemsstaten er engelsk, i videst muligt omfang på engelsk.

2.   Følgende oplysninger skal offentliggøres for sammenkoblingspunkter på platformen, der er nævnt i afsnit 3.1.1, nr. 1, litra h), i bilag I til forordning (EF) nr. 715/2009:

a)

på samme tid som fastsat i artikel 29, mindstepriserne for standardkapacitetsprodukter for uafbrydelig kapacitet og for standardkapacitetsprodukter for afbrydelig kapacitet

b)

på samme tid som fastsat i artikel 30, et gasstrømbaseret gebyr, der er omhandlet i artikel 4, stk. 3, litra a), hvis det anvendes.

3.   De oplysninger, der er nævnt i stk. 2, skal offentliggøres på følgende måde:

a)

som anført i stk. 1, litra a)-c)

b)

på engelsk

c)

i et standardiseret skema, som mindst skal indeholde følgende oplysninger:

i)

sammenkoblingspunktet

ii)

retningen af gasstrømmen

iii)

navnene på de relevante transmissionssystemoperatører

iv)

start- og sluttidspunktet for produktet

v)

om kapaciteten er uafbrydelig eller afbrydelig

vi)

angivelse af standardkapacitetsproduktet

vii)

den gældende tarif pr. kWh/t og pr. kWh/d i lokal valuta og i euro, idet der tages hensyn til følgende:

1)

hvor den anvendte kapacitetsenhed er kWh/t, skal oplysningerne om den gældende tarif pr. kWh/d være ikkebindende, og omvendt

2)

hvis den lokale valuta er andet end euro, skal oplysningerne om den gældende tarif i euro være ikkebindende.

Hertil kommer, på samme tid som fastsat i artikel 30, at en sådan standardiseret tabel skal omfatte simulering af alle omkostninger for transport af 1 GWh/dag/år for hvert sammenkoblingspunkt i lokal valuta og i euro, dog med forbehold af nr. vii), 2).

4.   Hvis oplysningerne i stk. 2 er forskellige fra de respektive oplysninger nævnt i stk. 1, er det de respektive oplysninger, der er nævnt i stk. 1, der gælder.

Artikel 32

Varselsperiode for offentliggørelse

Fristen for offentliggørelse af oplysningerne i artikel 29 og 30 skal være som følger:

a)

for oplysningerne i artikel 29, senest 30 dage før den årlige årskapacitetsauktion

b)

for oplysningerne i artikel 30, senest 30 dage inden den respektive tarifperiode

c)

for de respektive transmissionstariffer, som er opdateret inden for tarifperioden, som fastsat i artikel 12, stk. 3, umiddelbart efter godkendelse i overensstemmelse med artikel 41, stk. 6, litra a), i direktiv 2009/73/EF.

Hver opdatering af transmissionstarifferne skal være ledsaget af oplysninger om årsagen til ændringerne af deres niveau. Når artikel 12, stk. 3, litra b), anvendes, skal den også være ledsaget af den opdaterede rapport som omhandlet i artikel 29, litra b), for de respektive typer af standardkapacitetsprodukter for afbrydelig kapacitet.

KAPITEL IX

NY KAPACITET

Artikel 33

Tarifprincipper for ny kapacitet

1.   Den mindstepris, som transmissionssystemoperatørerne skal acceptere en anmodning om for ny kapacitet, er referenceprisen. I forbindelse med beregninger i den økonomiske test skal referencepriser afledes ved at inkludere de relevante forudsætninger vedrørende udbuddet af ny kapacitet i referenceprismetoden.

2.   Hvis det påtænkes at tilbyde metoden med fast betalingspris, jf. artikel 24, litra b), i forbindelse med ny kapacitet, skal mindsteprisen i artikel 24, litra b), være baseret på de forventede investerings- og driftsomkostninger. Når den ny kapacitet er bestilt, skal en sådan mindstepris reguleres proportionalt med forskellen, uanset om denne er positiv eller negativ, mellem de forventede investeringsomkostninger og de faktiske investeringsomkostninger.

3.   Hvis tildelingen af al ny kapacitet til referenceprisen ikke ville generere tilstrækkelige indtægter til et give et positivt resultat i den økonomiske test, kan der anvendes et obligatorisk minimumstillæg i den første auktion eller en alternativ tildelingsordning, hvor den ny kapacitet udbydes. Det obligatoriske minimumstillæg kan også anvendes ved efterfølgende auktioner, når den kapacitet udbydes, som oprindeligt forblev usolgt, eller når den kapacitet, der udbydes, oprindeligt var reserveret i henhold til artikel 8, stk. 8 og 9, i forordning nr. (EU) 2017/459. Beslutningen om, hvorvidt og i hvilke auktioner der skal anvendes et obligatorisk minimumstillæg træffes i overensstemmelse med artikel 41, stk. 6, litra a), i direktiv 2009/73/EF.

4.   Niveauet af det obligatoriske minimumstillæg skal gøre det muligt at nå et positivt resultat i den økonomiske test med de indtægter, der genereres af den udbudte kapacitet i den første auktion eller via den alternative allokeringsmekanisme, hvor den ny kapacitet udbydes. Intervallet for det obligatoriske minimumstillægs niveau forelægges de relevante nationale reguleringsmyndigheder til godkendelse i overensstemmelse med artikel 25, stk. 1, litra c), i forordning (EU) 2017/459.

5.   Et obligatorisk minimumstillæg, der er godkendt af den nationale reguleringsmyndighed lægges til referenceprisen for de bundtede kapacitetsprodukter i det respektive sammenkoblingspunkt og skal udelukkende fordeles til de transmissionssystemoperatører, for hvilke det obligatoriske minimumstillæg blev godkendt af de respektive nationale reguleringsmyndigheder. Dette standardprincip for fordeling af et obligatorisk minimumstillæg berører ikke fordelingen af et eventuelt yderligere auktionstillæg i henhold til artikel 21, stk. 3, eller en alternativ aftale mellem de involverede nationale reguleringsmyndigheder.

KAPITEL X

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER OG OVERGANGSBESTEMMELSER

Artikel 34

Metoder og parametre, der bruges til at bestemme transmissionssystemoperatørers tilladte eller tilstræbte indtægt

1.   Senest den 6. april 2019 offentliggør agenturet en rapport om de metoder og parametre, der bruges til at bestemme transmissionssystemoperatørernes tilladte eller tilstræbte indtægter. Rapporten baseres på mindst de parametre, der er nævnt i artikel 30, stk. 1, litra b), nr. iii).

2.   De nationale reguleringsmyndigheder skal i overensstemmelse med den proces, som er defineret af agenturet, forelægge agenturet alle nødvendige oplysninger vedrørende de metoder og parametre, der bruges til at bestemme transmissionssystemoperatørernes tilladte eller tilstræbte indtægter.

Artikel 35

Eksisterende kontrakter

1.   Denne forordning berører ikke niveauet af transmissionstariffer, der er resultatet af kontrakter eller kapacitetsreservationer indgået inden den 6. april 2017, hvis sådanne kontrakter eller kapacitetsreservationer ikke forudser nogen ændringer i niveauet af de kapacitets- og/eller produktbaserede transmissionstariffer bortset fra indeksering, hvis dette er relevant.

2.   Kontraktbestemmelser om transmissionstariffer og kapacitetsreservationer, der er nævnt i stk. 1, må ikke fornys, forlænges eller overføres efter udløbsdatoen.

3.   Senest den 6. maj 2017 skal en transmissionssystemoperatør sende eventuelle kontrakter eller oplysningerne om kapacitetsreservationer, der er nævnt i stk. 1, til den nationale reguleringsmyndighed til orientering.

Artikel 36

Overvågning af gennemførelsen

1.   For at bistå agenturet i dets overvågningsopgaver i henhold til artikel 9, stk. 1, i forordning (EF) nr. 715/2009, overvåger og analyserer ENTSOG i overensstemmelse med artikel 8, stk. 8 og 9, i forordning (EF) nr. 715/2009, hvordan transmissionssystemoperatørerne har gennemført denne forordning. ENTSOG skal navnlig sikre fuldstændigheden og korrektheden af alle relevante oplysninger, der skal stilles til rådighed af transmissionssystemoperatørerne. ENTSOG skal til agenturet fremsende disse oplysninger i henhold til følgende frister:

a)

31. marts 2018 for så vidt angår kravene i kapitel VIII

b)

31. marts 2020 for alle andre bestemmelser i denne forordning.

2.   Transmissionssystemoperatører skal forelægge ENTSOG alle oplysninger, som ENTSOG kræver, for at overholde sine forpligtelser i henhold til stk. 1 i henhold til følgende frister:

a)

31. december 2017 for så vidt angår kravene i kapitel VIII

b)

31. december 2019 for alle andre bestemmelser i denne forordning.

3.   Cyklussen for overvågning af gennemførelsen, der er beskrevet i stk. 1 og 2, gentages i de kommende år efter tilsvarende anmodninger fra Kommissionen.

4.   ENTSOG og agenturet behandler kommercielt følsomme oplysninger fortroligt.

5.   Senest tre år efter denne forordnings ikrafttræden skal agenturet offentliggøre en rapport om anvendelsen af referenceprismetoder i medlemsstaterne.

Artikel 37

Beføjelser til at indrømme undtagelser

1.   Nationale reguleringsmyndigheder kan, på anmodning af en enhed, der driver en sammenkoblingslinje, der har været indrømmet en undtagelse fra artikel 41, stk. 6, 8 og 10, i direktiv 2009/73/EF i overensstemmelse med samme direktivs artikel 36 eller en tilsvarende undtagelse, i fællesskab give en sådan enhed dispensation fra anvendelsen af en eller flere artikler i denne forordning i overensstemmelse med denne artikels stk. 2-6, hvis anvendelsen af disse artikler på en sådan enhed ville have en eller flere af følgende negative konsekvenser. Det ville:

a)

ikke bidrage til en effektiv handel med gas samt konkurrence

b)

ikke give incitamenter til investering i ny kapacitet eller til at bevare det nuværende kapacitetsniveau

c)

urimeligt forvride handelen på tværs af grænserne

d)

forvride konkurrencen med andre infrastrukturoperatører, der tilbyder tjenester af samme art som sammenkoblingslinjen

e)

ikke kunne gennemføres, når der tages hensyn til den særlige karakter af sammenkoblingslinjer.

2.   Den enhed, der anmoder om en dispensation i henhold til stk. 1, skal i sin anmodning inkludere en detaljeret begrundelse med alle bilag, herunder i givet fald en cost-benefit-analyse, som viser, at en eller flere af betingelserne i stk. 1, litra a)-e) er opfyldt.

3.   De berørte nationale reguleringsmyndigheder skal i fællesskab vurdere anmodningen om dispensation og behandle den i et tæt samarbejde. Hvis de relevante nationale reguleringsmyndigheder giver dispensation, skal de angive dens varighed i deres beslutninger.

4.   De nationale reguleringsmyndigheder anmelder deres beslutninger om tildeling af sådanne dispensationer til agenturet og Kommissionen.

5.   De nationale reguleringsmyndigheder kan tilbagekalde en dispensation, hvis omstændighederne eller de tilgrundliggende årsager, eller begge, ikke længere er gyldige eller efter en begrundet henstilling fra agenturet eller Kommissionen om at tilbagekalde en dispensation på grund af en manglende begrundelse.

Artikel 38

Ikrafttræden

1.   Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

2.   Den anvendes fra dens ikrafttræden.

3.   Dog anvendes kapitel VI og VIII fra den 1. oktober 2017. Kapitel II, III og IV anvendes fra den 31. maj 2019.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. marts 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 211 af 14.8.2009, s. 36.

(2)  Kommissionens forordning (EU) 2017/459 af 16. marts 2017 om fastsættelse af en netregel om kapacitetstildelingsmekanismer i gastransmissionssystemer og ophævelse af forordning (EU) nr. 984/2013 (se side 1 i denne EUT).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/73/EF af 13. juli 2009 om fælles regler for det indre marked for naturgas og om ophævelse af direktiv 2003/55/EF (EUT L 211 af 14.8.2009, s. 94).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 713/2009 af 13. juli 2009 om oprettelse af et agentur for samarbejde mellem energireguleringsmyndigheder (EUT L 211 af 14.8.2009, s. 1).

(5)  Kommissionens forordning (EU) nr. 312/2014 af 26. marts 2014 om en netregel for balancering af gastransmissionsnet (EUT L 91 af 27.3.2014, s. 15).

(6)  Kommissionens forordning (EU) 2015/703 af 30. april 2015 om en netregel for interoperabilitet og dataudveksling (EUT L 113 af 1.5.2015, s. 13).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 347/2013 af 17. april 2013 om retningslinjer for den transeuropæiske energiinfrastruktur og om ophævelse af beslutning nr. 1364/2006/EF og ændring af forordning (EF) nr. 713/2009, (EF) nr. 714/2009 og (EF) nr. 715/2009 (EUT L 115 af 25.4.2013, s. 39).


Top