Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0393

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/393 af 11. november 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende skemaerne og procedurerne for indberetning og videregivelse af oplysninger om internaliserede afviklinger i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014 (EØS-relevant tekst. )

C/2016/7155

OJ L 65, 10.3.2017, p. 116–144 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/393/oj

10.3.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 65/116


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/393

af 11. november 2016

om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende skemaerne og procedurerne for indberetning og videregivelse af oplysninger om internaliserede afviklinger i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014 af 23. juli 2014 om forbedring af værdipapirafviklingen i Den Europæiske Union og om værdipapircentraler samt om ændring af direktiv 98/26/EF og 2014/65/EU samt forordning (EU) nr. 236/2012 (1), særlig artikel 9, stk. 3, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til forordning (EU) nr. 909/2014 skal afviklingsinternalisatorer og de kompetente myndigheder indberette og videregive oplysninger om internaliserede afviklinger ved hjælp af standardformularer, -skemaer og -procedurer. Standardformularer, -skemaer og -procedurer skal også anvendes, når de kompetente myndigheder underretter Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) om potentielle risici som følge af afviklingsaktiviteterne.

(2)

For at lette gennemførelsen af de procedurer og processer, som vedrører kravene til indberetning af internaliserede afviklinger på tværs af markedsdeltagerne, og for at minimere de hermed forbundne omkostninger bør oplysningerne gives ved hjælp af koder, der er fastlagt i standarder, der er offentliggjort af Den Internationale Standardiseringsorganisation, hvis sådanne koder findes.

(3)

For at gøre det muligt at behandle store datamængder på en ensartet og effektiv måde bør indberetningerne fremsendes i et maskinlæsbart format.

(4)

Indberetningskravene i denne forordning kan nødvendiggøre betydelige IT-systemmæssige ændringer, markedstest og tilpasninger af de berørte institutters retlige rammer. Det er derfor nødvendigt at give disse institutter tilstrækkelig tid til at forberede sig på anvendelsen af disse krav.

(5)

Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ESMA har forelagt Kommissionen.

(6)

ESMA har afholdt en åben offentlig høring om det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010, om en udtalelse (2)

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Afviklingsinternalisatorer anvender det skema, der er fastsat i bilag I til nærværende forordning, når de indberetter til den kompetente myndighed i overensstemmelse med artikel 9, stk. 1, første afsnit, i forordning (EU) nr. 909/2014. Indberetningen indgives senest 10 arbejdsdage efter udgangen af hvert kvartal i kalenderåret.

Den første indberetning i henhold til første afsnit indgives senest 10 arbejdsdage efter udgangen af første kvartal efter den 10. marts 2019.

2.   Den kompetente myndighed anvender det skema, der er fastsat i bilag I til nærværende forordning, når den videregiver de oplysninger, som den har modtaget i overensstemmelse med artikel 9, stk. 1, første afsnit, i forordning (EU) nr. 909/2014, til Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA). Disse oplysninger fremsendes senest fem arbejdsdage fra datoen for modtagelsen af hver enkelt indberetning, der er omhandlet i stk. 1 i nærværende artikel.

3.   Skemaet i bilag I udfyldes i overensstemmelse med vejledningen i bilag II.

4.   Den kompetente myndighed anvender skemaet i bilag III, når den underretter ESMA om potentielle risici som følge af internaliserede afviklingsaktiviteter. Oplysningerne om potentielle risici som følge af internaliserede afviklingsaktiviteter skal indgives senest 30 arbejdsdage efter udgangen af hvert kvartal i kalenderåret. Den kompetente myndighed udfylder nævnte model i overensstemmelse med vejledningen i bilag IV.

5.   De i stk. 1, 2 og 4 omhandlede oplysninger gives i et maskinlæsbart format.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 10. marts 2019

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. november 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 257 af 28.8.2014, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).


BILAG I

Skema for indberetning og videregivelse af oplysninger om internaliseret afvikling

Internaliseret afvikling

Oplysninger om afviklingsinternalisator

 

C0010

Landekode

R0010

 

Tidsstempel for indberetningen

R0020

 

Indberetningsperiode

R0030

 

LEI-kode

R0040

 

Navn på ansvarlig person

R0050

 

Ansvarlig persons funktion

R0060

 

Telefonnummer

R0070

 

E-mailadresse

R0080

 

 

Aggregat

Andel

Afviklet

Med afviklingsfejl

I alt

Med afviklingsfejl

Omfang

Værdi (EUR)

Omfang

Værdi (EUR)

Omfang

Værdi (EUR)

Omfang (procent)

Værdi (procent)

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

I alt

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansielle instrumenter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Værdipapirer, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 44), litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU (1)

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

Statslig gæld, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 61), i direktiv 2014/65/EU

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

Værdipapirer, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 44), litra b), i direktiv 2014/65/EU, bortset fra statslig gæld som omhandlet i artikel 4, stk. 1, nr. 61), i direktiv 2014/65/EU

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

Værdipapirer, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 44), litra c), i direktiv 2014/65/EU

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

ETF'er (exchange-traded funds), som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 46), i direktiv 2014/65/EU

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

Andele i kollektive investeringsinstitutter, undtagen ETF'er

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengemarkedsinstrumenter, bortset fra statslig gæld, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 61), i direktiv 2014/65/EU

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

Emissionskvoter

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre finansielle instrumenter

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

Transaktionstype

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Køb eller salg af værdipapirer

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

Sikkerhedsstillelsesoperationer

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

Udlån eller indlån af værdipapirer

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

Genkøbstransaktioner

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre værdipapirtransaktioner

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

Kundetype

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professionelle kunder som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 10), i direktiv 2014/65/EU

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

Detailkunder som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 11), i direktiv 2014/65/EU

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontantoverførsler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontantoverførsler i alt

R0260

 

 

 

 

 

 

 

 

CSD-oplysninger for hver udsteder

 

C0100

CSD-ID for udstederen

R0270

 

CSD-landekode for udstederen

R0280

 

 

Aggregat

Andel

Afviklet

Med afviklingsfejl

I alt (afviklet og med afviklingsfejl)

Med afviklingsfejl

Omfang

Værdi (EUR)

Omfang

Værdi (EUR)

Omfang

Værdi (EUR)

Omfang (procent)

Værdi (procent)

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

I alt

R0290

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansielle instrumenter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Værdipapirer, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 44), litra a), i direktiv 2014/65/EU

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

Statslig gæld, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 61), i direktiv 2014/65/EU

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

Værdipapirer, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 44), litra b), i direktiv 2014/65/EU, bortset fra statslig gæld som omhandlet i artikel 4, stk. 1, nr. 61), i direktiv 2014/65/EU

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

Værdipapirer, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 44), litra c), i direktiv 2014/65/EU

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

ETF'er (exchange-traded funds), som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 46), i direktiv 2014/65/EU

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

Andele i kollektive investeringsinstitutter, undtagen ETF'er

R0350

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengemarkedsinstrumenter, bortset fra statslig gæld, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 61), i direktiv 2014/65/EU

R0360

 

 

 

 

 

 

 

 

Emissionskvoter

R0370

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre finansielle instrumenter

R0380

 

 

 

 

 

 

 

 

Transaktionstype

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Køb eller salg af værdipapirer

R0390

 

 

 

 

 

 

 

 

Sikkerhedsstillelsesoperationer

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

Udlån eller indlån af værdipapirer

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

Genkøbstransaktioner

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre værdipapirtransaktioner

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

Kundetype

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professionelle kunder som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 10), i direktiv 2014/65/EU

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

Detailkunder som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 11), i direktiv 2014/65/EU

R0450

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontantoverførsler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontantoverførsler i alt

R0460

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349).


BILAG II

Vejledning i udfyldelse af skemaet for indberetning og videregivelse af oplysninger om internaliseret afvikling

Af kolonnen med »cellereference« i nedenstående tabel fremgår de poster, som skal indberettes, med en henvisning til kolonnerne og linjerne som vist i skemaet i bilag I. Oplysningerne i kolonne C0100-C0180 og i række R0270-R0460 indberettes for hver udsteder-CSD.

Oplysningerne i kolonne C0020, C0040, C0060, C0110, C0130 og C0150 for samlet omfang indberettes som hele tal med op til 20 numeriske tegn uden decimaler.

Oplysningerne i kolonne C0030, C0050, C0070, C0120, C0140 og C0160 for aggregerede værdier indberettes som hele tal med op til 20 numeriske tegn med decimaler. Decimaltegnet tæller ikke som et numerisk tegn, og der skal være mindst ét tegn før og to tegn efter decimaltegnet. Der anvendes punktum som decimaltegn.

Oplysningerne i kolonne C0080, C0090, C00170 og C00180 om andel indberettes i procent med op til to decimaler.

Hvis det er unødvendigt at indberette nogen aktivitet, indsættes værdien nul (0) i kolonne C0020-C0090 og C0110-C0180.

Nr.

Cellereference

Post

Vejledning

1

C0010, R0010

Landekode

Anfør totegnskoden i henhold til ISO 3166 for afviklingsinternalisatorens etableringssted.

2

C0010, R0020

Tidsstempel for indberetningen

For indberetning fra afviklingsinternalisatoren til den kompetente myndighed anføres UTC-klokkeslætsformatskoden (YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ) i henhold til ISO 8601 for den dato, hvor indberetningen fra afviklingsinternalisatoren til den kompetente myndighed foretages.

For indberetning fra den kompetente myndighed til ESMA anføres UTC-klokkeslætsformatskoden (YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ) i henhold til ISO 8601 for den dato, hvor indberetningen fra den kompetente myndighed til ESMA foretages.

3

C0010, R0030

Indberetningsperiode

Anfør ISO 8601-koden (YYYY-MM-DD) for den dato, som er den sidste dag i indberetningsperioden.

4

C0010, R0040

Afviklingsinternalisator-ID

Indsæt identifikationskoden for afviklingsinternalisatoren ved hjælp af en LEI-kode.

5

C0010, R0050

Navn på ansvarlig person

For indberetning fra afviklingsinternalisatoren til den kompetente myndighed anføres navnet på den person, der er ansvarlig for indberetningen hos afviklingsinternalisatoren.

For indberetning fra den kompetente myndighed til ESMA anføres navnet på kontaktpersonen hos den kompetente myndighed.

6

C0010, R0060

Ansvarlig persons funktion

For indberetning fra afviklingsinternalisatoren til den kompetente myndighed anføres funktionen for den person, der er ansvarlig for indberetningen hos afviklingsinternalisatoren.

For indberetning fra den kompetente myndighed til ESMA anføres funktionen for kontaktpersonen hos den kompetente myndighed.

7

C0010, R0070

Telefonnummer

For indberetning fra afviklingsinternalisatoren til den kompetente myndighed anføres telefonnummeret på den person, der er ansvarlig for indberetningen hos afviklingsinternalisatoren.

For indberetning fra den kompetente myndighed til ESMA anføres telefonnummeret på kontaktpersonen hos den kompetente myndighed.

8

C0010, R0080

E-mailadresse

For indberetning fra afviklingsinternalisatoren til den kompetente myndighed anføres e-mailadressen på den person, der er ansvarlig for indberetningen hos afviklingsinternalisatoren.

For indberetning fra den kompetente myndighed til ESMA anføres e-mailadressen på kontaktpersonen hos den kompetente myndighed.

9

C0100, R0270

CSD-ID for udstederen

Indsæt identifikationskode for CSD'en ved hjælp af en LEI-kode.

Hvis oplysninger om udsteder-CSD ikke er til rådighed, anvendes ISIN-kodernes to første tegn.

10

C0100, R0280

CSD-landekode for udstederen

Anfør totegnskoden i henhold til ISO 3166 for udsteder-CSD's etableringssted.

11

C0020, R0090

C0110, R0290

I alt

Det samlede omfang af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet af afviklingsinternalisatoren i indberetningsperioden.

12

C0030, R0090

C0120, R0290

I alt

Den samlede værdi i EUR af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet i indberetningsperioden.

13

C0040, R0090

C0130, R0290

I alt

Det samlede omfang af internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i indberetningsperioden

14

C0050, R0090

C0140, R0290

I alt

Den samlede værdi i EUR af internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i indberetningsperioden

15

C0060, R0090

C0150, R0290

I alt

Aggregatet for det samlede omfang af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet af afviklingsinternalisatoren og internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i indberetningsperioden.

16

C0070, R0090

C0160, R0290

I alt

Aggregatet for den samlede værdi i EUR af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet af afviklingsinternalisatoren og internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i indberetningsperioden.

17

C0080, R0090

C0170, R0290

I alt

Andelen af internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i forhold til aggregatet for det samlede omfang af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet af afviklingsinternalisatoren og internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i indberetningsperioden.

18

C0090, R0090

C0180, R0290

I alt

Andelen af internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i forhold til den samlede værdi i EUR af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet af afviklingsinternalisatoren og internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i indberetningsperioden.

19

C0020, R0100

C0110, R0300

Værdipapirer, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 44), litra a), i direktiv 2014/65/EU

Det samlede omfang af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet i værdipapirer som omhandlet i artikel 4, stk. 1, nr. 44), litra a), i direktiv 2014/65/EU af afviklingsinternalisatoren i indberetningsperioden.

20

C0030, R0100

C0120, R0300

Værdipapirer, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 44), litra a), i direktiv 2014/65/EU

Den samlede værdi i EUR af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet i værdipapirer som omhandlet i artikel 4, stk. 1, nr. 44), litra a), i direktiv 2014/65/EU i indberetningsperioden.

21

C0040, R0100

C0130, R0300

Værdipapirer, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 44), litra a), i direktiv 2014/65/EU

Det samlede omfang af internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i værdipapirer som omhandlet i artikel 4, stk. 1, nr. 44), litra a), i direktiv 2014/65/EU i indberetningsperioden

22

C0050, R0100

C0140, R0300

Værdipapirer, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 44), litra a), i direktiv 2014/65/EU

Den samlede værdi i EUR af internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i værdipapirer som omhandlet i artikel 4, stk. 1, nr. 44), litra a), i direktiv 2014/65/EU i indberetningsperioden

23

C0060, R0100

C0150, R0300

Værdipapirer, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 44), litra a), i direktiv 2014/65/EU

Aggregatet for det samlede omfang af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet af afviklingsinternalisatoren og internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i værdipapirer som omhandlet i artikel 4, stk. 1, nr. 44), litra a), i direktiv 2014/65/EU i indberetningsperioden.

24

C0070, R0100

C0160, R0300

Værdipapirer, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 44), litra a), i direktiv 2014/65/EU

Aggregatet for den samlede værdi i EUR af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet af afviklingsinternalisatoren og internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i værdipapirer som omhandlet i artikel 4, stk. 1, nr. 44), litra a), i direktiv 2014/65/EU i indberetningsperioden.

25

C0080, R0100

C0170, R0300

Værdipapirer, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 44), litra a), i direktiv 2014/65/EU

Andelen af internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i forhold til aggregatet for det samlede omfang af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet af afviklingsinternalisatoren og af internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i værdipapirer som omhandlet i artikel 4, stk. 1, nr. 44), litra a), i direktiv 2014/65/EU i indberetningsperioden.

26

C0090, R0100

C0180, R0300

Værdipapirer, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 44), litra a), i direktiv 2014/65/EU

Andelen af internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i forhold til den samlede værdi i EUR af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet af afviklingsinternalisatoren og af internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i værdipapirer som omhandlet i artikel 4, stk. 1, nr. 44), litra a), i direktiv 2014/65/EU i indberetningsperioden.

27

C0020, R0110

C0110, R0310

Statslig gæld, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 61), i direktiv 2014/65/EU

Det samlede omfang af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet i statslig gæld som omhandlet i artikel 4, stk. 1, nr. 61), i direktiv 2014/65/EU af afviklingsinternalisatoren i indberetningsperioden.

28

C0030, R0110

C0120, R0310

Statslig gæld, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 61), i direktiv 2014/65/EU

Den samlede værdi i EUR af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet i statslig gæld som omhandlet i artikel 4, stk. 1, nr. 61), i direktiv 2014/65/EU i indberetningsperioden.

29

C0040, R0110

C0130, R0310

Statslig gæld, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 61), i direktiv 2014/65/EU

Det samlede omfang af internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i statslig gæld som omhandlet i artikel 4, stk. 1, nr. 61), i direktiv 2014/65/EU i indberetningsperioden

30

C0050, R0110

C0140, R0310

Statslig gæld, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 61), i direktiv 2014/65/EU

Den samlede værdi i EUR af internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i statslig gæld som omhandlet i artikel 4, stk. 1, nr. 61), i direktiv 2014/65/EU i indberetningsperioden

31

C0060, R0110

C0150, R0310

Statslig gæld, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 61), i direktiv 2014/65/EU

Aggregatet for det samlede omfang af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet af afviklingsinternalisatoren og internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i statslig gæld som omhandlet i artikel 4, stk. 1, nr. 61), i direktiv 2014/65/EU i indberetningsperioden.

32

C0070, R0110

C0160, R0310

Statslig gæld, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 61), i direktiv 2014/65/EU

Aggregatet for den samlede værdi i EUR af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet af afviklingsinternalisatoren og internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i statslig gæld som omhandlet i artikel 4, stk. 1, nr. 61), i direktiv 2014/65/EU i indberetningsperioden.

33

C0080, R0110

C0170, R0310

Statslig gæld, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 61), i direktiv 2014/65/EU

Andelen af internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i forhold til aggregatet for det samlede omfang af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet af afviklingsinternalisatoren og internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i statslig gæld som omhandlet i artikel 4, stk. 1, nr. 61), i direktiv 2014/65/EU i indberetningsperioden.

34

C0090, R0110

C0180, R0310

Statslig gæld, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 61), i direktiv 2014/65/EU

Andelen af af internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i forhold til den samlede værdi i EUR af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet af afviklingsinternalisatoren og internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i statslig gæld som omhandlet i artikel 4, stk. 1, nr. 61), i direktiv 2014/65/EU i indberetningsperioden.

35

C0020, R0120

C0110, R0320

Værdipapirer, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 44), litra b), i direktiv 2014/65/EU, bortset fra statslig gæld som omhandlet i artikel 4, stk. 1, nr. 61), i direktiv 2014/65/EU

Det samlede omfang af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet i værdipapirer som omhandlet i artikel 4, stk. 1, nr. 44), litra b), i direktiv 2014/65/EU, bortset fra statslig gæld som omhandlet i artikel 4, stk. 1, nr. 61), i direktiv 2014/65/EU, af afviklingsinternalisatoren i indberetningsperioden.

36

C0030, R0120

C0120, R0320

Værdipapirer, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 44), litra b), i direktiv 2014/65/EU, bortset fra statslig gæld som omhandlet i artikel 4, stk. 1, nr. 61), i direktiv 2014/65/EU

Den samlede værdi i EUR af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet i værdipapirer som omhandlet i artikel 4, stk. 1, nr. 44), litra b), i direktiv 2014/65/EU, bortset fra statslig gæld som omhandlet i artikel 4, stk. 1, nr. 61), i direktiv 2014/65/EU, i indberetningsperioden.

37

C0040, R0120

C0130, R0320

Værdipapirer, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 44), litra b), i direktiv 2014/65/EU, bortset fra statslig gæld som omhandlet i artikel 4, stk. 1, nr. 61), i direktiv 2014/65/EU

Det samlede omfang af internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i værdipapirer som omhandlet i artikel 4, stk. 1, nr. 44), litra b), i direktiv 2014/65/EU, bortset fra statslig gæld som omhandlet i artikel 4, stk. 1, nr. 61), i direktiv 2014/65/EU, i indberetningsperioden.

38

C0050, R0120

C0140, R0320

Værdipapirer, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 44), litra b), i direktiv 2014/65/EU, bortset fra statslig gæld som omhandlet i artikel 4, stk. 1, nr. 61), i direktiv 2014/65/EU

Den samlede værdi i EUR af internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i værdipapirer som omhandlet i artikel 4, stk. 1, nr. 44), litra b), i direktiv 2014/65/EU, bortset fra statslig gæld som omhandlet i artikel 4, stk. 1, nr. 61), i direktiv 2014/65/EU, i indberetningsperioden.

39

C0060, R0120

C0150, R0320

Værdipapirer, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 44), litra b), i direktiv 2014/65/EU, bortset fra statslig gæld som omhandlet i artikel 4, stk. 1, nr. 61), i direktiv 2014/65/EU

Aggregatet for det samlede omfang af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet af afviklingsinternalisatoren og internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl værdipapirer som omhandlet i artikel 4, stk. 1, nr. 44), litra b), i direktiv 2014/65/EU, bortset fra statslig gæld som omhandlet i artikel 4, stk. 1, nr. 61), i direktiv 2014/65/EU, i indberetningsperioden.

40

C0070, R0120

C0160, R0320

Værdipapirer, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 44), litra b), i direktiv 2014/65/EU, bortset fra statslig gæld som omhandlet i artikel 4, stk. 1, nr. 61), i direktiv 2014/65/EU

Aggregatet for den samlede værdi i EUR af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet af afviklingsinternalisatoren og internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i værdipapirer som omhandlet i artikel 4, stk. 1, nr. 44), litra b), i direktiv 2014/65/EU, bortset fra statslig gæld som omhandlet i artikel 4, stk. 1, nr. 61), i direktiv 2014/65/EU, i indberetningsperioden.

41

C0080, R0120

C0170, R0320

Værdipapirer, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 44), litra b), i direktiv 2014/65/EU, bortset fra statslig gæld som omhandlet i artikel 4, stk. 1, nr. 61), i direktiv 2014/65/EU

Andelen af af internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i forhold til aggregatet for det samlede omfang af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet af afviklingsinternalisatoren og internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i værdipapirer som omhandlet i artikel 4, stk. 1, nr. 44), litra b), i direktiv 2014/65/EU, bortset fra statslig gæld som omhandlet i artikel 4, stk. 1, nr. 61), i direktiv 2014/65/EU, i indberetningsperioden.

42

C0090, R0120

C0180, R0320

Værdipapirer, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 44), litra b), i direktiv 2014/65/EU, bortset fra statslig gæld som omhandlet i artikel 4, stk. 1, nr. 61), i direktiv 2014/65/EU

Andelen af af internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i forhold til den samlede værdi i EUR af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet af afviklingsinternalisatoren og internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i værdipapirer som omhandlet i artikel 4, stk. 1, nr. 44), litra b), i direktiv 2014/65/EU, bortset fra statslig gæld som omhandlet i artikel 4, stk. 1, nr. 61), i direktiv 2014/65/EU, i indberetningsperioden.

43

C0020, R0130

C0110, R0330

Værdipapirer, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 44), litra c), i direktiv 2014/65/EU

Det samlede omfang af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet i værdipapirer som omhandlet i artikel 4, stk. 1, nr. 44), litra c), i direktiv 2014/65/EU af afviklingsinternalisatoren i indberetningsperioden.

44

C0030, R0130

C0120, R0330

Værdipapirer, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 44), litra c), i direktiv 2014/65/EU

Den samlede værdi i EUR af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet i værdipapirer som omhandlet i artikel 4, stk. 1, nr. 44), litra c), i direktiv 2014/65/EU i indberetningsperioden.

45

C0040, R0130

C0130, R0330

Værdipapirer, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 44), litra c), i direktiv 2014/65/EU

Det samlede omfang af internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i værdipapirer som omhandlet i artikel 4, stk. 1, nr. 44), litra c), i direktiv 2014/65/EU i indberetningsperioden

46

C0050, R0130

C0140, R0330

Værdipapirer, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 44), litra c), i direktiv 2014/65/EU

Den samlede værdi i EUR af internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i værdipapirer som omhandlet i artikel 4, stk. 1, nr. 44), litra c), i direktiv 2014/65/EU i indberetningsperioden

47

C0060, R0130

C0150, R0330

Værdipapirer, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 44), litra c), i direktiv 2014/65/EU

Aggregatet for det samlede omfang af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet af afviklingsinternalisatoren og omfanget af internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i værdipapirer som omhandlet i artikel 4, stk. 1, nr. 44), litra c), i direktiv 2014/65/EU i indberetningsperioden.

48

C0070, R0130

C0160, R0330

Værdipapirer, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 44), litra c), i direktiv 2014/65/EU

Aggregatet for den samlede værdi i EUR af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet af afviklingsinternalisatoren og internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i værdipapirer som omhandlet i artikel 4, stk. 1, nr. 44), litra c), i direktiv 2014/65/EU i indberetningsperioden.

49

C0080, R0130

C0170, R0330

Værdipapirer, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 44), litra c), i direktiv 2014/65/EU

Andelen af internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i forhold til aggregatet for det samlede omfang af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet af afviklingsinternalisatoren og internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i værdipapirer som omhandlet i artikel 4, stk. 1, nr. 44), litra c), i direktiv 2014/65/EU i indberetningsperioden.

50

C0090, R0130

C0180, R0330

Værdipapirer, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 44), litra c), i direktiv 2014/65/EU

Andelen af internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i forhold til den samlede værdi i EUR af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet af afviklingsinternalisatoren og af internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i værdipapirer som omhandlet i artikel 4, stk. 1, nr. 44), litra c), i direktiv 2014/65/EU i indberetningsperioden.

51

C0020, R0140

C0110, R0340

ETF'er (exchange-traded funds), som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 46), i direktiv 2014/65/EU

Det samlede omfang af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet i ETF'er som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 46), i direktiv 2014/65/EU af afviklingsinternalisatoren i indberetningsperioden.

52

C0030, R0140

C0120, R0340

ETF'er (exchange-traded funds), som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 46), i direktiv 2014/65/EU

Den samlede værdi i EUR af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet i ETF'er som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 46), i direktiv 2014/65/EU i indberetningsperioden.

53

C0040, R0140

C0130, R0340

ETF'er (exchange-traded funds), som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 46), i direktiv 2014/65/EU

Det samlede omfang af internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i ETF'er som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 46), i direktiv 2014/65/EU i indberetningsperioden

54

C0050, R0140

C0140, R0340

ETF'er (exchange-traded funds), som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 46), i direktiv 2014/65/EU

Den samlede værdi i EUR af internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i ETF'er som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 46), i direktiv 2014/65/EU i indberetningsperioden

55

C0060, R0140

C0150, R0340

ETF'er (exchange-traded funds), som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 46), i direktiv 2014/65/EU

Aggregatet for det samlede omfang af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet af afviklingsinternalisatoren og internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i ETF'er som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 46), i direktiv 2014/65/EU i indberetningsperioden.

56

C0070, R0140

C0160, R0340

ETF'er (exchange-traded funds), som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 46), i direktiv 2014/65/EU

Aggregatet for den samlede værdi i EUR af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet af afviklingsinternalisatoren og internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i ETF'er som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 46), i direktiv 2014/65/EU i indberetningsperioden.

57

C0080, R0140

C0170, R0340

ETF'er (exchange-traded funds), som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 46), i direktiv 2014/65/EU

Andelen af internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i forhold til aggregatet for det samlede omfang af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet af afviklingsinternalisatoren og internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i EFT'er som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 46), i direktiv 2014/65/EU i indberetningsperioden.

58

C0090, R0140

C0180, R0340

ETF'er (exchange-traded funds), som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 46), i direktiv 2014/65/EU

Andelen af internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i forhold til den samlede værdi i EUR af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet af afviklingsinternalisatoren og internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i EFT'er som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 46), i direktiv 2014/65/EU i indberetningsperioden.

59

C0020, R0150

C0110, R0350

Andele i kollektive investeringsinstitutter, undtagen ETF'er

Det samlede omfang af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet i andele i kollektive investeringsinstitutter, undtagen ETF'er, af afviklingsinternalisatoren i indberetningsperioden.

60

C0030, R0150

C0120, R0350

Andele i kollektive investeringsinstitutter, undtagen ETF'er

Den samlede værdi i EUR af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet i andele i kollektive investeringsinstitutter, undtagen ETF'er, i indberetningsperioden.

61

C0040, R0150

C0130, R0350

Andele i kollektive investeringsinstitutter, undtagen ETF'er

De samlede værdi i EUR af internaliserede afviklingsinstrukser i andele i kollektive investeringsinstitutter, undtagen ETF'er, i indberetningsperioden.

62

C0050, R0150

C0140, R0350

Andele i kollektive investeringsinstitutter, undtagen ETF'er

Den samlede værdi i EUR af internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i andele i kollektive investeringsinstitutter, undtagen ETF'er, i indberetningsperioden.

63

C0060, R0150

C0150, R0350

Andele i kollektive investeringsinstitutter, undtagen ETF'er

Aggregatet for det samlede omfang af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet af afviklingsinternalisatoren og internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i andele i kollektive investeringsinstitutter, undtagen ETF'er, i indberetningsperioden.

64

C0070, R0150

C0160, R0350

Andele i kollektive investeringsinstitutter, undtagen ETF'er

Aggregatet for den samlede værdi i EUR af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet af afviklingsinternalisatoren og internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i andele i kollektive investeringsinstitutter, undtagen ETF'er, i indberetningsperioden.

65

C0080, R0150

C0170, R0350

Andele i kollektive investeringsinstitutter, undtagen ETF'er

Andelen af internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i forhold til aggregatet for det samlede omfang af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet af afviklingsinternalisatoren og internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i andele i kollektive investeringsinstitutter, undtagen ETF'er, i indberetningsperioden.

66

C0090, R0150

C0180, R0350

Andele i kollektive investeringsinstitutter, undtagen ETF'er

Andelen af internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i forhold til den samlede værdi i EUR af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet af afviklingsinternalisatoren og internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i andele i kollektive investeringsinstitutter, undtagen ETF'er, i indberetningsperioden.

67

C0020, R0160

C0110, R0360

Pengemarkedsinstrumenter, bortset fra statslig gæld, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 61), i direktiv 2014/65/EU

Det samlede omfang af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet i pengemarkedsinstrumenter, bortset fra statslig gæld som omhandlet i artikel 4, stk. 1, nr. 61), i direktiv 2014/65/EU af afviklingsinternalisatoren i indberetningsperioden.

68

C0030, R0160

C0120, R0360

Pengemarkedsinstrumenter, bortset fra statslig gæld, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 61), i direktiv 2014/65/EU

Den samlede værdi i EUR af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet i pengemarkedsinstrumenter, bortset fra statslig gæld som omhandlet i artikel 4, stk. 1, nr. 61), i direktiv 2014/65/EU i indberetningsperioden.

69

C0040, R0160

C0130, R0360

Pengemarkedsinstrumenter, bortset fra statslig gæld, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 61), i direktiv 2014/65/EU

Det samlede omfang af internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i pengemarkedsinstrumenter, bortset fra statslig gæld som omhandlet i artikel 4, stk. 1, nr. 61), i direktiv 2014/65/EU i indberetningsperioden.

70

C0050, R0160

C0140, R0360

Pengemarkedsinstrumenter, bortset fra statslig gæld, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 61), i direktiv 2014/65/EU

Den samlede værdi i EUR af internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i pengemarkedsinstrumenter, bortset fra statslig gæld som omhandlet i artikel 4, stk. 1, nr. 61), i direktiv 2014/65/EU i indberetningsperioden.

71

C0060, R0160

C0150, R0360

Pengemarkedsinstrumenter, bortset fra statslig gæld, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 61), i direktiv 2014/65/EU

Aggregatet for det samlede omfang af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet af afviklingsinternalisatoren og internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i pengemarkedsinstrumenter, bortset fra statslig gæld som omhandlet i artikel 4, stk. 1, nr. 61), i direktiv 2014/65/EU, i indberetningsperioden.

72

C0070, R0160

C0160, R0360

Pengemarkedsinstrumenter, bortset fra statslig gæld, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 61), i direktiv 2014/65/EU

Aggregatet for den samlede værdi i EUR af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet af afviklingsinternalisatoren og internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i pengemarkedsinstrumenter, bortset fra statslig gæld som omhandlet i artikel 4, stk. 1, nr. 61), i direktiv 2014/65/EU, i indberetningsperioden.

73

C0080, R0160

C0170, R0360

Pengemarkedsinstrumenter, bortset fra statslig gæld, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 61), i direktiv 2014/65/EU

Andelen af internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i forhold til aggregatet for det samlede omfang af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet af afviklingsinternalisatoren og internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i pengemarkedsinstrumenter, bortset fra statslig gæld som omhandlet i artikel 4, stk. 1, nr. 61), i direktiv 2014/65/EU i indberetningsperioden.

74

C0090, R0160

C0180, R0360

Pengemarkedsinstrumenter, bortset fra statslig gæld, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 61), i direktiv 2014/65/EU

Andelen af internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i forhold til den samlede værdi i EUR af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet af afviklingsinternalisatoren og internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i pengemarkedsinstrumenter, bortset fra statslig gæld som omhandlet i artikel 4, stk. 1, nr. 61), i direktiv 2014/65/EU i indberetningsperioden.

75

C0020, R0170

C0110, R0370

Emissionskvoter

Det samlede omfang af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet i emissionskvoter af afviklingsinternalisatoren i indberetningsperioden.

76

C0030, R0170

C0120, R0370

Emissionskvoter

Den samlede værdi i EUR af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet i emissionskvoter i indberetningsperioden.

77

C0040, R0170

C0130, R0370

Emissionskvoter

Det samlede omfang af internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i emissionskvoter i indberetningsperioden

78

C0050, R0170

C0140, R0370

Emissionskvoter

Den samlede værdi i EUR af internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i emissionskvoter i indberetningsperioden

79

C0060, R0170

C0150, R0370

Emissionskvoter

Aggregatet for det samlede omfang af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet af afviklingsinternalisatoren og internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i emissionskvoter i indberetningsperioden.

80

C0070, R0170

C0160, R0370

Emissionskvoter

Aggregatet for den samlede værdi i EUR af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet af afviklingsinternalisatoren og internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i emissionskvoter i indberetningsperioden.

81

C0080, R0170

C0170, R0370

Emissionskvoter

Andelen af internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i forhold til aggregatet for det samlede omfang af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet af afviklingsinternalisatoren og internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i emissionskvoter i indberetningsperioden.

82

C0090, R0170

C0180, R0370

Emissionskvoter

Andelen af internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i forhold til den samlede værdi i EUR af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet af afviklingsinternalisatoren og internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i emissionskvoter i indberetningsperioden.

83

C0020, R0180

C0110, R0380

Andre finansielle instrumenter

Det samlede omfang af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet i andre finansielle instrumenter af afviklingsinternalisatoren i indberetningsperioden.

84

C0030, R0180

C0120, R0380

Andre finansielle instrumenter

Den samlede værdi i EUR af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet i andre finansielle instrumenter i indberetningsperioden.

85

C0040, R0180

C0130, R0380

Andre finansielle instrumenter

Det samlede omfang af internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i andre finansielle instrumenter i indberetningsperioden

86

C0050, R0180

C0140, R0380

Andre finansielle instrumenter

Den samlede værdi i EUR af internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i andre finansielle instrumenter i indberetningsperioden

87

C0060, R0180

C0150, R0380

Andre finansielle instrumenter

Aggregatet for det samlede omfang af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet af afviklingsinternalisatoren og internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i andre finansielle instrumenter i indberetningsperioden.

88

C0070, R0180

C0160, R0380

Andre finansielle instrumenter

Aggregatet for den samlede værdi i EUR af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet af afviklingsinternalisatoren og internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i andre finansielle instrumenter i indberetningsperioden.

89

C0080, R0180

C0170, R0380

Andre finansielle instrumenter

Andelen af internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i forhold til aggregatet for det samlede omfang af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet af afviklingsinternalisatoren og internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i andre finansielle instrumenter i indberetningsperioden.

90

C0090, R0180

C0180, R0380

Andre finansielle instrumenter

Andelen af internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i forhold til den samlede værdi i EUR af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet af afviklingsinternalisatoren og internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i andre finansielle instrumenter i indberetningsperioden.

91

C0020, R0190

C0110, R0390

Køb eller salg af værdipapirer

Det samlede omfang af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet for køb eller salg af værdipapirer af afviklingsinternalisatoren i indberetningsperioden.

92

C0030, R0190

C0120, R0390

Køb eller salg af værdipapirer

Den samlede værdi i EUR af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet for køb eller salg af værdipapirer i indberetningsperioden.

93

C0040, R0190

C0130, R0390

Køb eller salg af værdipapirer

Det samlede omfang af internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl for køb eller salg af værdipapirer i indberetningsperioden.

94

C0050, R0190

C0140, R0390

Køb eller salg af værdipapirer

Den samlede værdi i EUR af internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl for køb eller salg af værdipapirer i indberetningsperioden.

95

C0060, R0190

C0150, R0390

Køb eller salg af værdipapirer

Aggregatet for det samlede omfang af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet af afviklingsinternalisatoren og internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl for køb eller salg af værdipapirer i indberetningsperioden.

96

C0070, R0190

C0160, R0390

Køb eller salg af værdipapirer

Aggregatet for den samlede værdi i EUR af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet af afviklingsinternalisatoren og internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl for køb eller salg af værdipapirer i indberetningsperioden.

97

C0080, R0190

C0170, R0390

Køb eller salg af værdipapirer

Andelen af internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i forhold til aggregatet for det samlede omfang af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet af afviklingsinternalisatoren og internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl for køb eller salg af værdipapirer i indberetningsperioden.

98

C0090, R0190

C0180, R0390

Køb eller salg af værdipapirer

Andelen af internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i forhold til den samlede værdi i EUR af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet af afviklingsinternalisatoren og internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl for køb eller salg af værdipapirer i indberetningsperioden.

99

C0020, R0200

C0110, R0400

Sikkerhedsstillelsesoperationer

Det samlede omfang af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet for sikkerhedsstillelsesoperationer af afviklingsinternalisatoren i indberetningsperioden.

Sikkerhedsstillelsesoperationer defineres som følger:

Sikkerhedsstillelse ind: COLI (collateral in)

Sikkerhedsstillelse ud: COLO (collateral out)

Sikkerhedsstillelsesoperation med en centralbank: CNCB (central bank collateral operation)

100

C0030, R0200

C0120, R0400

Sikkerhedsstillelsesoperationer

Den samlede værdi i EUR af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet for sikkerhedsstillelsesoperationer i indberetningsperioden.

Sikkerhedsstillelsesoperationer defineres som følger:

Sikkerhedsstillelse ind: COLI

Sikkerhedsstillelse ud: COLO

Sikkerhedsstillelsesoperation med en centralbank: CNCB

101

C0040, R0200

C0130, R0400

Sikkerhedsstillelsesoperationer

Det samlede omfang af internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl for sikkerhedsstillelsesoperationer i indberetningsperioden.

Sikkerhedsstillelsesoperationer defineres som følger:

Sikkerhedsstillelse ind: COLI

Sikkerhedsstillelse ud: COLO

Sikkerhedsstillelsesoperation med en centralbank: CNCB

102

C0050, R0200

C0140, R0400

Sikkerhedsstillelsesoperationer

Den samlede værdi i EUR af internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl for sikkerhedsstillelsesoperationer i indberetningsperioden.

Sikkerhedsstillelsesoperationer defineres som følger:

Sikkerhedsstillelse ind: COLI

Sikkerhedsstillelse ud: COLO

Sikkerhedsstillelsesoperation med en centralbank: CNCB

103

C0060, R0200

C0150, R0400

Sikkerhedsstillelsesoperationer

Aggregatet for det samlede omfang af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet af afviklingsinternalisatoren og internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl for sikkerhedsstillelsesoperationer i indberetningsperioden.

Sikkerhedsstillelsesoperationer defineres som følger:

Sikkerhedsstillelse ind: COLI

Sikkerhedsstillelse ud: COLO

Sikkerhedsstillelsesoperation med en centralbank: CNCB

104

C0070, R0200

C0160, R0400

Sikkerhedsstillelsesoperationer

Aggregatet for den samlede værdi i EUR af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet af afviklingsinternalisatoren og internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl for sikkerhedsstillelsesoperationer i indberetningsperioden.

Sikkerhedsstillelsesoperationer defineres som følger:

Sikkerhedsstillelse ind: COLI

Sikkerhedsstillelse ud: COLO

Sikkerhedsstillelsesoperation med en centralbank: CNCB

105

C0080, R0200

C0170, R0400

Sikkerhedsstillelsesoperationer

Andelen af internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i forhold til aggregatet for det samlede omfang af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet af afviklingsinternalisatoren og internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl for sikkerhedsstillelsesoperationer i indberetningsperioden.

Sikkerhedsstillelsesoperationer defineres som følger:

Sikkerhedsstillelse ind: COLI

Sikkerhedsstillelse ud: COLO

Sikkerhedsstillelsesoperation med en centralbank: CNCB

106

C0090, R0200

C0180, R0400

Sikkerhedsstillelsesoperationer

Andelen af internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i forhold til den samlede værdi i EUR af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet af afviklingsinternalisatoren og internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl for sikkerhedsstillelsesoperationer i indberetningsperioden.

Sikkerhedsstillelsesoperationer defineres som følger:

Sikkerhedsstillelse ind: COLI

Sikkerhedsstillelse ud: COLO

Sikkerhedsstillelsesoperation med en centralbank: CNCB

107

C0020, R0210

C0110, R0410

Udlån eller indlån af værdipapirer

Det samlede omfang af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet for afviklingsinternalisatorens udlån eller indlån af værdipapirer i indberetningsperioden.

108

C0030, R0210

C0120, R0410

Udlån eller indlån af værdipapirer

Den samlede værdi i EUR af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet for udlån eller indlån af værdipapirer i indberetningsperioden.

109

C0040, R0210

C0130, R0410

Udlån eller indlån af værdipapirer

Den samlede mængde i EUR af internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl for udlån eller indlån af værdipapirer i indberetningsperioden.

110

C0050, R0210

C0140, R0410

Udlån eller indlån af værdipapirer

Den samlede værdi i EUR af internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl for udlån eller indlån af værdipapirer i indberetningsperioden.

111

C0060, R0210

C0150, R0410

Udlån eller indlån af værdipapirer

Aggregatet for det samlede omfang af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet af afviklingsinternalisatoren og internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl for udlån eller indlån af værdipapirer i indberetningsperioden.

112

C0070, R0210

C0160, R0410

Udlån eller indlån af værdipapirer

Aggregatet for den samlede værdi i EUR af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet af afviklingsinternalisatoren og internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl for udlån eller indlån af værdipapirer i indberetningsperioden.

113

C0080, R0210

C0170, R0410

Udlån eller indlån af værdipapirer

Andelen af internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i forhold til aggregatet for det samlede omfang af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet af afviklingsinternalisatoren og internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl for udlån eller indlån af værdipapirer i indberetningsperioden.

114

C0090, R0210

C0180, R0410

Udlån eller indlån af værdipapirer

Andelen af internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i forhold til den samlede værdi i EUR af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet af afviklingsinternalisatoren og internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl for udlån eller indlån af værdipapirer i indberetningsperioden.

115

C0020, R0220

C0110, R0420

Genkøbstransaktioner

Det samlede omfang af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet for genkøbstransaktioner af afviklingsinternalisatoren i indberetningsperioden.

Genkøbstransaktioner defineres som:

Transaktioner på grundlag af genkøbsaftaler: REPU (repurchase agreement transactions)

Transaktioner på grundlag af omvendte genkøbsaftaler: RVPO (reverse repurchase agreement transactions)

Trepartsgenkøbsaftaler: TRPO (triparty repurchase agreements):

Omvendte trepartsgenkøbsaftaler: TRVO (triparty reverse repurchase agreements)

Buy/sell back-transaktioner BSBK

Sell/buy back-transaktioner: SBBK

116

C0030, R0220

C0120, R0420

Genkøbstransaktioner

Den samlede værdi i EUR af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet for genkøbstransaktioner i indberetningsperioden.

Genkøbstransaktioner defineres som:

Transaktioner på grundlag af genkøbsaftaler: REPU

Transaktioner på grundlag af omvendte genkøbsaftaler: RVPO

Trepartsgenkøbsaftaler: TRPO

Omvendte trepartsgenkøbsaftaler: TRVO

Buy/sell back-transaktioner: BSBK

Sell/buy back-transaktioner: SBBK

117

C0040, R0220

C0130, R0420

Genkøbstransaktioner

Det samlede omfang af internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl for afviklingsinternalisatorens genkøbstransaktioner i indberetningsperioden.

Genkøbstransaktioner defineres som:

Transaktioner på grundlag af genkøbsaftaler: REPU

Transaktioner på grundlag af omvendte genkøbsaftaler: RVPO

Trepartsgenkøbsaftaler: TRPO

Omvendte trepartsgenkøbsaftaler: TRVO (triparty reverse repurchase agreements)

Buy/sell back-transaktioner BSBK

Sell/buy back-transaktioner: SBBK

118

C0050, R0220

C0140, R0420

Genkøbstransaktioner

Den samlede værdi i EUR af internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl for genkøbstransaktioner i indberetningsperioden.

Genkøbstransaktioner defineres som:

Transaktioner på grundlag af genkøbsaftaler: REPU

Transaktioner på grundlag af omvendte genkøbsforretninger: RVPO

Trepartsgenkøbsaftaler: TRPO

Omvendte trepartsgenkøbsaftaler: TRVO

Buy/sell back-transaktioner BSBK

Sell/buy back-transaktioner: SBBK

119

C0060, R0220

C0150, R0420

Genkøbstransaktioner

Aggregatet for det samlede omfang af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet af afviklingsinternalisatoren og internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl for genkøbstransaktioner i indberetningsperioden.

Genkøbstransaktioner defineres som:

Transaktioner på grundlag af genkøbsaftaler: REPU

Transaktioner på grundlag af omvendte genkøbsaftaler: RVPO

Trepartsgenkøbsaftaler: TRPO

Omvendte trepartsgenkøbsaftaler: TRVO

Buy/sell back-transaktioner BSBK

Sell/buy back-transaktioner: SBBK

120

C0070, R0220

C0160, R0420

Genkøbstransaktioner

Aggregatet for den samlede værdi i EUR af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet af afviklingsinternalisatoren og internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl for genkøbstransaktioner i indberetningsperioden.

Genkøbstransaktioner defineres som:

Transaktioner på grundlag af genkøbsaftaler: REPU

Transaktioner på grundlag af omvendte genkøbsaftaler: RVPO

Trepartsgenkøbsaftaler: TRPO

Omvendte trepartsgenkøbsaftaler: TRVO

Buy/sell back-transaktioner BSBK

Sell/buy back-transaktioner: SBBK

121

C0080, R0220

C0170, R0420

Genkøbstransaktioner

Andelen af internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i forhold til aggregatet for det samlede omfang af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet af afviklingsinternalisatoren og internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl for genkøbstransaktioner i indberetningsperioden.

Genkøbstransaktioner defineres som:

Transaktioner på grundlag af genkøbsaftaler: REPU

Transaktioner på grundlag af omvendte genkøbsaftaler: RVPO

Trepartsgenkøbsaftaler: TRPO

Omvendte trepartsgenkøbsaftaler: TRVO

Buy/sell back-transaktioner BSBK

Sell/buy back-transaktioner: SBBK

122

C0090, R0220

C0180, R0420

Genkøbstransaktioner

Andelen af internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i forhold til den samlede værdi i EUR af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet af afviklingsinternalisatoren og internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl for genkøbstransaktioner i indberetningsperioden.

Genkøbstransaktioner defineres som:

Transaktioner på grundlag af genkøbsaftaler: REPU

Transaktioner på grundlag af omvendte genkøbsaftaler: RVPO

Trepartsgenkøbsaftaler: TRPO

Omvendte trepartsgenkøbsaftaler: TRVO

Buy/sell back-transaktioner BSBK

Sell/buy back-transaktioner: SBBK

123

C0020, R0230

C0110, R0430

Andre værdipapirtransaktioner

Det samlede omfang af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet for andre værdipapirtransaktioner af afviklingsinternalisatoren i indberetningsperioden.

124

C0030, R0230

C0120, R0430

Andre værdipapirtransaktioner

Den samlede værdi i EUR af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet for andre værdipapirtransaktioner i indberetningsperioden.

125

C0040, R0230

C0130, R0430

Andre værdipapirtransaktioner

Det samlede omfang af internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl for andre værdipapirtransaktioner i indberetningsperioden.

126

C0050, R0230

C0140, R0430

Andre værdipapirtransaktioner

Den samlede værdi i EUR af internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl for alle andre værdipapirtransaktioner i indberetningsperioden.

127

C0060, R0230

C0150, R0430

Andre værdipapirtransaktioner

Aggregatet for det samlede omfang af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet af afviklingsinternalisatoren og internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl for alle andre værdipapirtransaktioner i indberetningsperioden.

128

C0070, R0230

C0160, R0430

Andre værdipapirtransaktioner

Aggregater for den samlede værdi i EUR af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet af afviklingsinternalisatoren og internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl for andre værdipapirtransaktioner i indberetningsperioden.

129

C0080, R0230

C0170, R0430

Andre værdipapirtransaktioner

Andelen af internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i forhold til aggregatet for det samlede omfang af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet af afviklingsinternalisatoren og internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl for andre værdipapirtransaktioner i indberetningsperioden.

130

C0090, R0230

C0180, R0430

Andre værdipapirtransaktioner

Andelen af internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i forhold til den samlede værdi i EUR af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet af afviklingsinternalisatoren og internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl for andre værdipapirtransaktioner i indberetningsperioden.

131

C0020, R0240

C0110, R0440

Professionelle kunder som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 10), i direktiv 2014/65/EU

Det samlede omfang af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet for professionelle kunder som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 10), i direktiv 2014/65/EU af afviklingsinternalisatoren i indberetningsperioden.

132

C0030, R0240

C0120, R0440

Professionelle kunder som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 10), i direktiv 2014/65/EU

Den samlede værdi i EUR af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet for professionelle kunder som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 10), i direktiv 2014/65/EU i indberetningsperioden.

133

C0040, R0240

C0130, R0440

Professionelle kunder som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 10), i direktiv 2014/65/EU

Det samlede omfang af internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl for professionelle kunder som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 10), i direktiv 2014/65/EU i indberetningsperioden

134

C0050, R0240

C0140, R0440

Professionelle kunder som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 10), i direktiv 2014/65/EU

Den samlede værdi i EUR af internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl for professionelle kunder som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 10), i direktiv 2014/65/EU i indberetningsperioden

135

C0060, R0240

C0150, R0440

Professionelle kunder som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 10), i direktiv 2014/65/EU

Aggregatet for det samlede omfang af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet af afviklingsinternalisatoren og internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl for professionelle kunder som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 10), i direktiv 2014/65/EU i indberetningsperioden.

136

C0070, R0240

C0160, R0440

Professionelle kunder som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 10), i direktiv 2014/65/EU

Aggregatet for den samlede værdi i EUR af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet af afviklingsinternalisatoren og internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl for professionelle kunder som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 10), i direktiv 2014/65/EU i indberetningsperioden.

137

C0080, R0240

C0170, R0440

Professionelle kunder som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 10), i direktiv 2014/65/EU

Andelen af af internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i forhold til aggregatet for det samlede omfang af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet af afviklingsinternalisatoren og internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl for professionelle kunder som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 10), i direktiv 2014/65/EU i indberetningsperioden.

138

C0090, R0240

C0180, R0440

Professionelle kunder som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 10), i direktiv 2014/65/EU

Andelen af internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i forhold til den samlede værdi i EUR af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet af afviklingsinternalisatoren og internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl for professionelle kunder som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 10), i direktiv 2014/65/EU i indberetningsperioden.

139

C0020, R0250

C0110, R0450

Detailkunder som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 11), i direktiv 2014/65/EU

Det samlede omfang af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet for detailkunder som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 11), i direktiv 2014/65/EU af afviklingsinternalisatoren i indberetningsperioden.

140

C0030, R250

C0120, R0450

Detailkunder som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 11), i direktiv 2014/65/EU

Den samlede værdi i EUR af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet for detailkunder som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 11), i direktiv 2014/65/EU i indberetningsperioden.

141

C0040, R0250

C0130, R0450

Detailkunder som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 11), i direktiv 2014/65/EU

Det samlede omfang af internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl for detailkunder som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 11), i direktiv 2014/65/EU i indberetningsperioden

142

C0050, R0250

C0140, R0450

Detailkunder som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 11), i direktiv 2014/65/EU

Den samlede værdi i EUR af internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl for detailkunder som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 11), i direktiv 2014/65/EU i indberetningsperioden

143

C0060, R0250

C0150, R0450

Detailkunder som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 11), i direktiv 2014/65/EU

Aggregatet for det samlede omfang af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet af afviklingsinternalisatoren og internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl for detailkunder som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 11), i direktiv 2014/65/EU i indberetningsperioden.

144

C0070, R0250

C0160, R0450

Detailkunder som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 11), i direktiv 2014/65/EU

Aggregatet for den samlede værdi i EUR af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet af afviklingsinternalisatoren og internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl for detailkunder som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 11), i direktiv 2014/65/EU i indberetningsperioden.

145

C0080, R0250

C0170, R0450

Detailkunder som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 11), i direktiv 2014/65/EU

Andelen af internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i forhold til aggregatet for det samlede omfang af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet af afviklingsinternalisatoren og af internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl for detailkunder som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 11), i direktiv 2014/65/EU i indberetningsperioden.

146

C0090, R0250

C0180, R0450

Detailkunder som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 11), i direktiv 2014/65/EU

Andelen af internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i forhold til den samlede værdi i EUR af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet af afviklingsinternalisatoren og internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl for detailkunder som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 11), i direktiv 2014/65/EU i indberetningsperioden.

147

C0020, R0260

C0110, R0460

Kontantoverførsler i alt

Det samlede omfang af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet for kontantoverførsler af afviklingsinternalisatoren i indberetningsperioden.

148

C0030, R0260

C0120, R0460

Kontantoverførsler i alt

Den samlede værdi i EUR af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet for kontantoverførsler i indberetningsperioden.

149

C0040, R0260

C0130, R0460

Kontantoverførsler i alt

Det samlede omfang af af internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl for kontantoverførsler i indberetningsperioden

150

C0050, R0260

C0140, R0460

Kontantoverførsler i alt

Den samlede værdi i EUR af internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl for kontantoverførsler i indberetningsperioden.

151

C0060, R0260

C0150, R0460

Kontantoverførsler i alt

Aggregatet for det samlede omfang af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet af afviklingsinternalisatoren og internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl for kontantoverførsler i indberetningsperioden.

152

C0070, R0260

C0160, R0460

Kontantoverførsler i alt

Aggregatet for den samlede værdi i EUR af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet af afviklingsinternalisatoren og internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl for kontantoverførsler i indberetningsperioden.

153

C0080, R0260

C0170, R0460

Kontantoverførsler i alt

Andelen af internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i forhold til aggregatet for det samlede omfang af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet af afviklingsinternalisatoren og internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl for kontantoverførsler i indberetningsperioden.

154

C0090, R0260

C0180, R0460

Kontantoverførsler i alt

Andelen af internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl i forhold til den samlede værdi i EUR af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet af afviklingsinternalisatoren og internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl for kontantoverførsler i indberetningsperioden.


BILAG III

Model for oplysning om potentielle risici

Potentielle risici

Identifikation af den indberettende kompetente myndighed

 

C0010

Navn på den kompetente myndighed:

R0010

 

Tidsstempel for indberetningen

R0020

 

Indberetningsperiode

R0030

 

Navn på den vigtigste kontaktperson

R0040

 

Den vigtigste kontaktpersons funktion

R0050

 

Den vigtigste kontaktpersons telefonnummer

R0060

 

Den vigtigste kontaktpersons e-mailadresse

R0070

 

Udpegning af potentielle risici som følge af aktiviteter vedrørende internaliseret afvikling i jurisdiktionen

Udpegning af potentielle risici som følge af aktiviteter vedrørende internaliseret afvikling i jurisdiktionen

R0080

 


BILAG IV

Instrukser for udfyldelse af modellen for oplysning om potentielle risici

Kolonnen »Cellereference« i skemaet nedenfor angiver de poster, som skal indberettes, gennem henvisning til de kolonner og linjer, der fremgår af skemaet i bilag III

Nr.

Cellereference

Post

Vejledning

1

C0010, R0010

Navn på den kompetente myndighed.

Den ansvarlige myndigheds fulde navn.

2

C0010, R0020

Tidsstempel for indberetningen

Anfør UTC-klokkeslætsformatskoden (YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ) i henhold til ISO 8601 for den dato, hvor indberetningen fra den kompetente myndighed foretages.

2

C0010, R0030

Indberetningsperiode

Anfør ISO 8601-koden (YYYY-MM-DD) for den dato, som er den sidste dag i indberetningsperioden.

2

C0010, R0040

Navn på vigtigste kontaktperson.

Den kompetente myndigheds vigtigste kontaktperson med ansvar for at udfylde skemaet for potentielle risici.

3

C0010, R0050

Den vigtigste kontaktpersons funktion.

Funktion for den kompetente myndigheds vigtigste kontaktperson med ansvar for at udfylde skemaet for potentielle risici.

4

C0010, R0060

Den vigtigste kontaktpersons telefonnummer.

Telefonnummer på den kompetente myndigheds vigtigste kontaktperson med ansvar for at udfylde skemaet for potentielle risici.

5

C0010, R0070

Den vigtigste kontaktpersons e-mailadresse.

E-mailadresse på den kompetente myndigheds vigtigste kontaktperson med ansvar for at udfylde skemaet for potentielle risici.

6

C0010, R0080

Udpegning af alle potentielle risici som følge af aktiviteter vedrørende internaliseret afvikling i jurisdiktionen

Udfyldes som fritekst.


Top