Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0391

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/391 af 11. november 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder om yderligere præcisering af indholdet af indberetningen af internaliserede afviklinger (EØS-relevant tekst. )

C/2016/7147

OJ L 65, 10.3.2017, p. 44–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/391/oj

10.3.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 65/44


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/391

af 11. november 2016

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder om yderligere præcisering af indholdet af indberetningen af internaliserede afviklinger

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014 af 23. juli 2014 om forbedring af værdipapirafviklingen i Den Europæiske Union og om værdipapircentraler samt om ændring af direktiv 98/26/EF og 2014/65/EU samt forordning (EU) nr. 236/2012 (1), særlig artikel 9, stk. 2, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) har gennemgået rapporten om resultatet af Det Europæiske Banktilsynsudvalgs opfordring til indsendelse af dokumentation om depotbankers internalisering af afviklinger og aktiviteter, hvori de fungerer som centrale modparter (Report on the outcome of the Committee of European Banking Supervisors call for evidence on custodian banks' internalisation of settlement and Central Counterparties-like activities), af 17. april 2009, der viser betragtelige forskelle med hensyn til regler og kontrolprocedurer på afviklingsinternalisatorniveau mellem medlemsstaterne, og for så vidt angår forståelsen af begrebet internaliseret afvikling.

(2)

I henhold til forordning (EU) nr. 909/2014 skal afviklingsinternalisatorer indberette afviklinger, som de internaliserer. For at give et godt overblik over omfanget og udbredelsen af internaliserede afviklinger er det nødvendigt at præcisere indholdet af denne indberetning yderligere. Indberetningen af internaliseret afvikling bør give detaljerede oplysninger om det samlede omfang og værdien af afviklingsinstrukser afviklet af afviklingsinternalisatorer uden for værdipapirafviklingssystemer med præcisering af aktivklasse, type af værdipapirtransaktioner, type af kunder og udstedende værdipapircentral (CSD).

En afviklingsinternalisator bør kun indberette internaliserede afviklinger, hvis denne har udført en afviklingsinstruks fra en af sine kunder over sine egne regnskaber. En afviklingsinternalisator bør ikke indberette efterfølgende tilpasninger af positioner i elektronisk form med henblik på at afspejle afvikling af instrukser fra andre enheder i deponeringskæden for værdipapirer, da disse ikke kan betragtes som som internaliserede afviklinger. Tilsvarende bør en afviklingsinternalisator ikke indberette transaktioner, som udføres på en markedsplads og af markedspladsen overføres til en central modpart (CCP) med henblik på clearing eller til en CSD med henblik på afvikling.

(3)

For at gøre det lettere at sammenligne data på tværs af afviklingsinternalisatorer bør beregninger vedrørende værdien af internaliserede afviklingsinstrukser i henhold til denne forordning baseres på objektive og pålidelige data og metoder.

(4)

Indberetningskravene i denne forordning kan nødvendiggøre betydelige IT-systemmæssige ændringer, markedstest og tilpasninger af de berørte institutters retlige rammer. Det er derfor nødvendigt at give disse institutter tilstrækkelig tid til at forberede sig på anvendelsen af disse krav.

(5)

Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ESMA har forelagt Kommissionen.

(6)

ESMA har afholdt åbne offentlige høringer om udkastet til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (2), om en udtalelse.

(7)

I overensstemmelse med artikel 9, stk. 2, i forordning (EU) nr. 909/2014 har ESMA ved udarbejdelsen af de udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, arbejdet tæt sammen med medlemmerne af Det Europæiske System af Centralbanker —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I denne forordning forstås ved:

1)   »internaliseret afviklingsinstruks«: en instruks fra en kunde hos afviklingsinternalisatoren om at stille et pengebeløb til rådighed for modtageren eller om at overføre ejendomsretten til eller et andet krav på et eller flere værdipapirer ved elektronisk registrering eller på anden måde, som afvikles af afviklingsinternalisatoren over dennes egne regnskaber og ikke gennem et værdipapirafviklingssystem

2)   »internaliseret afviklingsinstruks med afviklingsfejl«: manglende afvikling eller kun delvis afvikling af en værdipapirtransaktion på den dato, der er aftalt mellem de berørte parter, på grund af manglende værdipapirer eller kontanter, uanset den underliggende årsag.

Artikel 2

1.   De i artikel 9, stk. 1, første afsnit, i forordning (EU) nr. 909/2014 omhandlede indberetninger skal indeholde følgende oplysninger:

a)

landekode for afviklingsinternalisatorens etableringssted

b)

tidsstempel for indberetningen

c)

den periode, som indberetningen dækker

d)

ID for afviklingsinternalisatoren

e)

kontaktoplysninger for afviklingsinternalisatoren

f)

det samlede omfang og værdien i euro af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet af afviklingsinternalisatoren i indberetningsperioden

g)

det samlede omfang og værdien i euro af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet af afviklingsinternalisatoren i indberetningsperioden for hver af følgende typer finansielle instrumenter:

i)

værdipapirer, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 44), litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU (3)

ii)

statslig gæld, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 61), i direktiv 2014/65/EU

iii)

værdipapirer, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 44), litra b), i direktiv 2014/65/EU, bortset fra dem, der er omhandlet i litra g), nr. ii), i dette afsnit

iv)

værdipapirer, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 44), litra c), i direktiv 2014/65/EU

v)

ETF'er (exchange-traded funds), jf. artikel 4, stk. 1, nr. 46), i direktiv 2014/65/EU

vi)

andele i kollektive investeringsinstitutter, undtagen ETF'er

vii)

pengemarkedsinstrumenter, undtagen de i nr. ii) omhandlede

viii)

emissionskvoter

ix)

andre finansielle instrumenter

h)

det samlede omfang og værdien i euro af alle internaliserede afviklingsinstrukser for hver af følgende typer værdipapirtransaktioner afviklet af afviklingsinternalisatoren i indberetningsperioden:

i)

køb eller salg af værdipapirer

ii)

sikkerhedsstillelsesoperationer

iii)

udlån eller indlån af værdipapirer

iv)

genkøbstransaktioner

v)

andre værdipapirtransaktioner

i)

det samlede omfang og værdien i euro af alle internaliserede afviklingsinstrukser afviklet af afviklingsinternalisatoren i indberetningsperioden for følgende typer kunder:

i)

professionelle kunder som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 10), i direktiv 2014/65/EU

ii)

detailkunder som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 11), i direktiv 2014/65/EU

j)

det samlede omfang og værdien i euro af alle internaliserede afviklingsinstrukser vedrørende kontantoverførsler afviklet af afviklingsinternalisatoren i indberetningsperioden

k)

det samlede omfang og værdien i euro af alle internaliserede afviklingsinstrukser afviklet af afviklingsinternalisatoren i indberetningsperioden for hver CSD, der leverer de kerneydelser, der er opført i afsnit A, punkt 1 eller 2, i bilaget til forordning (EU) nr. 909/2014, for så vidt angår de underliggende værdipapirer

l)

det samlede omfang og værdien i euro af alle de i litra g)-j) omhandlede internaliserede afviklingsinstrukser for hver CSD, der leverer de kerneydelser, der er opført i afsnit A, punkt 1 eller 2, i bilaget til forordning (EU) nr. 909/2014, for så vidt angår de underliggende værdipapirer

m)

det samlede omfang og værdien i euro af alle de i litra f)-l) omhandlede internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl, som ikke blev afviklet i indberetningsperioden

n)

andelen af internaliserede afviklingsinstrukser som omhandlet i litra f)-l), som ikke blev afviklet, i forhold til følgende:

i)

den samlede værdi, udtrykt i euro, af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet af afviklingsinternalisatoren og internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl

ii)

det samlede omfang af internaliserede afviklingsinstrukser afviklet af afviklingsinternalisatoren og internaliserede afviklingsinstrukser med afviklingsfejl.

Hvis oplysningerne om den CSD, der leverer de kerneydelser, der er opført i afsnit A, punkt 1 eller 2, i bilaget til forordning (EU) nr. 909/2014, for så vidt angår de underliggende værdipapirer, ikke foreligger, anvendes med henblik på første afsnit, litra k) og l), værdipapirernes ISIN som »proxy« ved at opdele dataene efter ISIN-kodernes to første tegn.

2.   Hvor det er muligt, anvendes Den Europæiske Centralbanks kurs på den sidste dag i den periode, som indberetningerne dækker, til omregning af andre valutaer til euro.

3.   Den samlede værdi af de i stk. 1 omhandlede internaliserede afviklingsinstrukser beregnes som følger:

a)

kontantdelens afviklingsbeløb i tilfælde af internaliserede afviklingsinstrukser mod betaling

b)

værdipapirernes markedsværdi eller, hvis en sådan ikke er tilgængelig, værdipapirernes nominelle værdi i tilfælde af internaliserede afviklingsinstrukser uden betaling.

Den i første afsnit, litra b), omhandlede markedsværdi beregnes som følger:

a)

for de i artikel 3, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 (4) omhandlede finansielle instrumenter, som er optaget til handel på en markedsplads inden for Unionen, værdien fastsat på grundlag af lukkeprisen på det mest relevante marked med hensyn til likviditet, jf. artikel 4, stk. 6, litra b), i nævnte forordning

b)

for andre finansielle instrumenter, som er optaget til handel på en markedsplads inden for Unionen, end de i litra a) omhandlede, værdien fastsat på grundlag af lukkeprisen på den markedsplads inden for Unionen, der har den største omsætning

c)

for andre finansielle instrumenter end de i litra a) og b) omhandlede, værdien fastsat på grundlag af en pris beregnet ved hjælp af en nærmere fastlagt metode, der er godkendt af den kompetente myndighed, og ved hvilken der anvendes kriterier vedrørende markedsdata, såsom markedspriser på forskellige markedspladser eller hos forskellige investeringsselskaber.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 10. marts 2019.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. november 2016.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 257 af 28.8.2014, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 84).


Top