Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0358

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/358 af 28. februar 2017 om bekræftelse af betingelserne for godkendelse af aktivstoffet acrinathrin, jf. gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (EØS-relevant tekst. )

C/2017/1314

OJ L 54, 1.3.2017, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/358/oj

1.3.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 54/6


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/358

af 28. februar 2017

om bekræftelse af betingelserne for godkendelse af aktivstoffet acrinathrin, jf. gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (1), særlig artikel 13, stk. 2, litra c), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Aktivstoffet acrinathrin blev godkendt i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1107/2009 ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 974/2011 (2) og er opført i del B i bilag til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (3). I henhold til del B, række 19, i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 må stoffet »kun tillades anvendt som insekticid og acaricid i doser på højst 22,5 g/ha pr. anvendelse«.

(2)

Den 8. maj 2012 indgav Cheminova A/S, på hvis anmodning acrinathrin var blevet godkendt, en ansøgning om en ændring af betingelserne for godkendelse af aktivstoffet acrinathrin med henblik på, at det tillades anvendt som insekticid og acaricid uden doseringsbegrænsninger. Ansøgningen var ledsaget af oplysninger i forbindelse med den udvidede brug, som der anmodedes om. Ansøgningen blev indgivet til Frankrig, der blev udpeget som rapporterende medlemsstat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1490/2002 (4).

(3)

Frankrig vurderede de oplysninger, som ansøgeren fremsendte, og udarbejdede et tillæg til udkastet til vurderingsrapport. Frankrig fremlagde den 5. november 2012 tillægget for Kommissionen med kopi til Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«).

(4)

Autoriteten fremsendte tillægget til ansøgeren og medlemsstaterne, gjorde det tilgængeligt for offentligheden og gav en frist på 60 dage til at fremsætte skriftlige bemærkninger.

(5)

Autoriteten tog tillægget til udkastet til vurderingsrapport i betragtning og vedtog sine konklusioner om acrinathrin den 21. november 2013 (5), for så vidt angår dets ubegrænsede anvendelse som insekticid og acaricid.

(6)

Autoriteten sendte sin konklusion til ansøgeren, medlemsstaterne og Kommissionen og har offentliggjort den. Under hensyntagen til tillægget til udkastet til vurderingsrapporten foretaget af den rapporterende medlemsstat og autoritetens konklusion fremlagde Kommissionen en vurderingsrapport og et udkast til forordning for Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder.

(7)

Ansøgeren fik mulighed for at fremsætte bemærkninger til den reviderede vurderingsrapport for acrinathrin, herunder til tillægget. Ansøgeren fremsatte sine bemærkninger, og Kommissionen har nøje gennemgået disse. Til trods for de argumenter, ansøgeren fremsatte, kan de betænkeligheder, der er påpeget i betragtning 8, dog ikke siges at være fjernet.

(8)

På baggrund af vurderingsrapporten og andre forhold af relevans for den pågældende sag skal det bemærkes, at de supplerende oplysninger, som ansøgeren har fremsendt, ikke gør det muligt at udelukke de specifikke betænkeligheder, som førte til begrænsningen af anvendelsen af acrinathrin i doseringer på højst 22,5 g/ha pr. anvendelse. Acrinathrin er især meget giftig for fisk og hvirvelløse vanddyr og dets anvendelse på baggrund af de nuværende doseringer kræver allerede omfattende risikoreducerende foranstaltninger. De nye data fremlagt af ansøgeren har ikke påvist, at den ønskede væsentlige stigning i doseringer og dermed også eksponering stadig vil indebære en acceptabel risiko for de pågældende vandorganismer. Endelige konkluderer EFSA på baggrund af bekræftende oplysninger fra anmelderen, at de højere doseringer ville medføre en høj risiko for ikke-målleddyr, hvilket yderligere bekræfter, at disse doseringer ikke kan øges.

(9)

Det er således ikke påvist, at det kan forventes, at plantebeskyttelsesmidler indeholdende acrinathrin generelt opfylder kravene i artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1107/2009, når det anvendes som et insekticid eller et acaricid uden restriktioner på doseringen.

(10)

Betingelserne for godkendelse af aktivstoffet acrinathrin, jf. del B, række 19, i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011, bør derfor bekræftes.

(11)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bekræftelse af betingelser for godkendelse

Betingelserne for godkendelse af aktivstoffet acrinathrin, jf. del B, række 19, i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011, bekræftes.

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. februar 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 974/2011 af 29. september 2011 om godkendelse af aktivstoffet acrinathrin, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 og Kommissionens direktiv 2008/934/EF (EUT L 255 af 1.10.2011, s. 1).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 af 25. maj 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår listen over godkendte aktivstoffer (EUT L 153 af 11.6.2011, s. 1).

(4)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1490/2002 af 14. august 2002 om yderligere bestemmelser for iværksættelsen af tredje fase af det arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, i Rådets direktiv 91/414/EØF, og om ændring af forordning (EF) nr. 451/2000 (EFT L 224 af 21.8.2002, s. 23)

(5)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance acrinathrin. EFSA Journal (2013) 11(12):3469. Foreligger online: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.


Top