EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0310

Kommissionens forordning (EU) 2017/310 af 22. februar 2017 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1177/2003 om EF-statistikker over indkomstforhold og levevilkår (EU-SILC) for så vidt angår listen over sekundære målvariabler om materielle afsavn, trivsel og boligmæssige problemer for 2018 (EØS-relevant tekst. )

C/2017/1141

OJ L 45, 23.2.2017, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/310/oj

23.2.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 45/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/310

af 22. februar 2017

om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1177/2003 om EF-statistikker over indkomstforhold og levevilkår (EU-SILC) for så vidt angår listen over sekundære målvariabler om materielle afsavn, trivsel og boligmæssige problemer for 2018

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1177/2003 af 16. juni 2003 om EF-statistikker over indkomstforhold og levevilkår (EU-SILC) (1), særlig artikel 15, stk. 2, litra f), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 1177/2003 er der fastlagt en fælles ramme for systematisk udarbejdelse af europæiske statistikker over indkomstforhold og levevilkår for at sikre, at der findes sammenlignelige og ajourførte tværsnits- og tidsseriedata om indkomstforhold og om omfanget af fattigdom og social udstødelse og om de berørte gruppers sammensætning på nationalt plan og EU-plan.

(2)

I henhold til artikel 15, stk. 2, litra f), i forordning (EF) nr. 1177/2003 skal der hvert år vedtages gennemførelsesforanstaltninger for at fastlægge listen over de sekundære målområder og -variabler, som det pågældende år skal indgå i EU-SILC-tværsnitskomponenten. Det er derfor nødvendigt at vedtage gennemførelsesbestemmelser vedrørende de sekundære målvariabler og deres identifikatorer for 2018-modulet om materielle afsavn, trivsel og boligmæssige problemer.

(3)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Listen over sekundære målvariabler og identifikatorerne for 2018-modulet om materielle afsavn, trivsel og boligmæssige problemer, som indgår i EU-SILC-tværsnitskomponenten, er fastlagt i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. februar 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 165 af 3.7.2003, s. 1.


BILAG

De sekundære målvariabler og identifikatorerne for 2018-modulet om materielle afsavn, trivsel og boligmæssige problemer, som indgår i EU-SILC-tværsnitskomponenten, er følgende:

1.   Enheder

Målvariablerne vedrører forskellige typer enheder:

Der indsamles data om trivsel og boligmæssige problemer for hvert nuværende medlem af en privat husstand eller i givet fald for alle udvalgte respondenter, som er fyldt 16 år.

Data om materielle afsavn vedrører husstanden og refererer til husstanden som helhed.

Alderen forstås som alderen ved udgangen af indkomstreferenceperioden.

2.   Dataindsamlingsmetode

For variabler, der vedrører husstanden som helhed, indsamles dataene på grundlag af et personligt interview med husstandens respondent.

For variabler, hvor spørgsmålene er rettet til de enkelte medlemmer i husstanden, indsamles dataene på grundlag af personlige interview med alle nuværende medlemmer af husstanden i alderen 16 år og derover eller i givet fald med hver udvalgt respondent.

På grund af arten af de data, som skal indsamles, tillades kun personlige interview (undtagelsesvis interview af stedfortrædere, hvis de pågældende personer er midlertidigt fraværende eller forhindret i at svare) for så vidt angår materielle afsavn.

Interview af stedfortrædere er ikke tilladt for variabler vedrørende trivsel og boligmæssige problemer.

3.   Referenceperiode

Målvariablerne refererer til forskellige former for referenceperiode:

Aktuel referenceperiode for variabler om materielle afsavn.

Aktuel referenceperiode for variabler om trivsel undtagen for de fem variabler om følelsesmæssig trivsel og variablen om ensomhed, som refererer til de foregående fire uger.

Varighed af tidligere erfaring med boligmæssige problemer.

4.   Dataindberetning

De sekundære målvariabler indberettes til Kommissionen (Eurostat) i husstandsdatafilen (H-fil) og i persondatafilen (P-fil) efter de primære målvariabler.

Variabelidentifikator

Målvariabel

Materielle afsavn

HS070

Har De telefon (herunder også mobiltelefon)?

Ja

Nej — har ikke råd

Nej — andre årsager

HS070_F

Udfyldt

Mangler

HS080

Har De farve-TV?

Ja

Nej — har ikke råd

Nej — andre årsager

HS080_F

Udfyldt

Mangler

HS100

Har De vaskemaskine?

Ja

Nej — har ikke råd

Nej — andre årsager

HS100_F

Udfyldt

Mangler

Trivsel

PW010T

Generel tilfredshed med livet

Fra 0 (slet ikke tilfreds) til 10 (fuldt ud tilfreds)

Ved ikke

PW010T_F

Udfyldt

Mangler

Respondent ikke udvalgt

Ikke relevant PB010≠2018

PW240T

Oplevelse af social udstødelse

Fra 0 (slet ikke udstødt) til 10 (fuldstændig udstødt)

Ved ikke

PW240T_F

Udfyldt

Mangler

Respondent ikke udvalgt

Ikke relevant PB010≠2018

PW040T

Materiel hjælp

Ja

Nej

PW040T_F

Udfyldt

Mangler

Respondent ikke udvalgt

Ikke relevant PB010≠2018

PW110T

Ikkemateriel hjælp

Ja

Nej

PW110T_F

Udfyldt

Mangler

Respondent ikke udvalgt

Ikke relevant PB010≠2018

PW030T

Tilfredshed med økonomisk situation

Fra 0 (slet ikke tilfreds) til 10 (fuldt ud tilfreds)

Ved ikke

PW030T_F

Udfyldt

Mangler

Respondent ikke udvalgt

Ikke relevant PB010≠2018

PW160T

Tilfredshed med personlige relationer

Fra 0 (slet ikke tilfreds) til 10 (fuldt ud tilfreds)

Ved ikke

PW160T_F

Udfyldt

Mangler

Respondent ikke udvalgt

Ikke relevant PB010≠2018

PW120T

Tilfredshed med tidsanvendelse (mængde af fritid)

Fra 0 (slet ikke tilfreds) til 10 (fuldt ud tilfreds)

Ved ikke

PW120T_F

Udfyldt

Mangler

Respondent ikke udvalgt

Ikke relevant PB010≠2018

PW100T

Tilfredshed med job

Fra 0 (slet ikke tilfreds) til 10 (fuldt ud tilfreds)

Ved ikke

PW100T_F

Udfyldt

Mangler

Respondent ikke udvalgt

Ikke relevant PL031 ikke = 1, 2, 3 eller 4

Ikke relevant PB010≠2018

PW190T

Tillid til andre

Fra 0 (slet ingen tillid) til 10 (fuld tillid)

Ved ikke

PW190T_F

Udfyldt

Mangler

Respondent ikke udvalgt

Ikke relevant PB010≠2018

PW230T

Følelse af ensomhed

Hele tiden

Det meste af tiden

Noget af tiden

Lidt af tiden

Aldrig

Ved ikke

PW230T_F

Udfyldt

Mangler

Respondent ikke udvalgt

Ikke relevant PB010≠2018

PW050T

Er meget nervøs

Hele tiden

Det meste af tiden

Noget af tiden

Lidt af tiden

Aldrig

Ved ikke

PW050T_F

Udfyldt

Mangler

Respondent ikke udvalgt

Ikke relevant PB010≠2018

PW060T

Føler sig nedtrykt

Hele tiden

Det meste af tiden

Noget af tiden

Lidt af tiden

Aldrig

Ved ikke

PW060T_F

Udfyldt

Mangler

Respondent ikke udvalgt

Ikke relevant PB010≠2018

PW070T

Føler sig afslappet og godt tilpas

Hele tiden

Det meste af tiden

Noget af tiden

Lidt af tiden

Aldrig

Ved ikke

PW070T_F

Udfyldt

Mangler

Respondent ikke udvalgt

Ikke relevant PB010≠2018

PW080T

Føler sig mismodig eller deprimeret

Hele tiden

Det meste af tiden

Noget af tiden

Lidt af tiden

Aldrig

Ved ikke

PW080T_F

Udfyldt

Mangler

Respondent ikke udvalgt

Ikke relevant PB010≠2018

PW090T

Er glad

Hele tiden

Det meste af tiden

Noget af tiden

Lidt af tiden

Aldrig

Ved ikke

PW090T_F

Udfyldt

Mangler

Respondent ikke udvalgt

Ikke relevant PB010≠2018

Boligmæssige problemer (VALGFRI)

PHD01T

Tidligere erfaring med boligmæssige problemer (VALGFRI)

Ja, har boet midlertidigt hos venner eller familie

Ja, har boet i nødbolig eller anden midlertidig bolig

Ja, har boet et sted, som ikke er bestemt til permanent bolig

Ja, har boet på gaden eller et offentligt område

Nej

PHD01T_F

Udfyldt

Mangler

Respondent ikke udvalgt

Ikke relevant PB010≠2018

PHD02T

Varighed af den seneste erfaring med boligmæssige problemer (VALGFRI)

Varighed

PHD02T_F

Udfyldt

Mangler

Respondent ikke udvalgt

Ikke relevant PHD01T = NEJ

Ikke relevant PB010≠2018

PHD03T

Hovedårsag til tidligere boligmæssige problemer (VALGFRI)

Parforholds- eller familieproblemer

Sundhedsproblemer

Arbejdsløshed

Udløb af lejekontrakt

Ubeboelig bolig

Flyttet fra en institution efter lang tids ophold uden noget sted at tage hen

Økonomiske problemer/utilstrækkelig indkomst

Andet

PHD03T_F

Udfyldt

Mangler

Respondent ikke udvalgt

Ikke relevant PHD01T = NEJ

Ikke relevant PB010≠2018

PHD04T

Andre årsager til tidligere boligmæssige problemer (VALGFRI)

Parforholds- eller familieproblemer

Sundhedsproblemer

Arbejdsløshed

Udløb af lejekontrakt

Ubeboelig bolig

Flyttet fra en institution efter lang tids ophold uden noget sted at tage hen

Økonomiske problemer/utilstrækkelig indkomst

Andet

Ingen andre årsager

PHD04T_F

Udfyldt

Mangler

Respondent ikke udvalgt

Ikke relevant PHD01T = NEJ

Ikke relevant PB010≠2018

PHD05T

Vej ud af boligmæssige problemer (VALGFRI)

Eksisterende, nyt eller fornyet forhold til familie eller partner

Sundhedsproblemer løst

Beskæftigelse

Er flyttet ind i socialt eller offentligt støttet privat boligbyggeri

Andet

Har stadig boligmæssige problemer

PHD05T_F

Udfyldt

Mangler

Respondent ikke udvalgt

Ikke relevant PHD01T = NEJ

Ikke relevant PB010≠2018


Top